of 63 /63
UZBROJENIE I WYPOSA ENIE WOJSKA POLSKIEGO ARMAMENT AND EQUIPMENT OF THE POLISH ARMY ARMEMENT ET éQUIPEMENT DE L’ARMéE POLONAISE

UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

  • Upload
    buikiet

  • View
    224

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of...

Page 1: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army

Armement et équipement de l’Armée polonAise

Page 2: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

samolot myśliwski mig-29 w trakcie realizacji zadań w misji Air policing nad litwą.

A miG-29 fighter performing tasks during the Air policing mission over lithuania.

Avion de chasse mig-29 en réalisant ses tâches dans la mission Air policing en lithuanie.

Page 3: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

8

18

32

40

54

60

72

98

114

Table of ConTenTstAble des mAtières

Kto rosomak sprawdził się w trudnym afgańskim terenie.

the rosomak wheeled armoured personnel carrier performed very well in the difficult Afghan terrain.

Kto rosomak s’est montré efficace dans le terrain afghan dificile.

spIs trE cI 5

fIReaRMsmAtériel de tir

spRZ t strzelecki

MIssIle anD aRTIlleRY sYsTeMséquipement de missiles et d’Artillerie

spRZ t rakierowy i artyleryjski

TanKs anD aRMoUReD VeHIClesmAtériel blindé et CuirAssé

spRZ t pancerny i opancerzony

CoMMUnICaTIons eQUIPMenTequipement de CommuniCAtion

spRZ t ł cZNO cI

RaDaR eQUIPMenTequipement de rAdioloCAlisAtion

spRZ t radiolokacyjny

ReConnaIssanCe anD eleCTRonIC WaRfaRe eQUIPMenTequipement de reConnAissAnCe et de lutte éleCtronique

spRZ t rozpoznania i walki elektronicznej

aIRCRafTAéronefs

statkI pOwIEtRZNE

naVal UnITsunités flottAntes

jednostki pływ jace

enGIneeRInG eQUIPMenT anD eQUIPMenT PRoTeCTInG aGaInsT WeaPons of Mass DesTRUCTIonmAtériel de Génie et de défense Contre les Armes de destruCtion mAssiVe

spRZ t IN yNIERyJNy I OBRONy pRZEd BRONI masOwEgO Ra ENIa

Page 4: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

doświadczenia wyniesione z  udziału w  misjach zagranicznych oraz program modernizacji technicznej wywołały wiele korzystnych zmian w  Wojsku polskim. Zgodnie z  programem rozwoju sił Zbrojnych rzeczpospolitej polskiej w latach 2013-2022 planuje się zakup nowoczesnych systemów uzbrojenia, a wiele środków bojowych używanych do tej pory będzie modernizowanych.

Wojska pancerne i zmechanizowane pozyskały jedne z najnowocześniejszych czołgów na świecie – leopard 2 A5. do jednostek trafią także kolejne kołowe transportery opancerzone rosomak, które sprawdziły się w Afganistanie i Czadzie. siły powietrzne pozyskały samoloty szkolenia zaawansowanego m-346 master. polskiego wybrzeża broni nowoczesny system rakiet przeciwokrętowych nsm.

program rozwoju sił Zbrojnych rzeczpospolitej polskiej w  latach 2013-2022 przewiduje także zakup nowoczesnych śmigłowców wielozadaniowych, nowych okrętów dla marynarki Wojennej, a także samolotów bezzałogowych różnego przeznaczenia i wielkości. priorytetem jest także modernizacja obrony powietrznej kraju.

Wysiłki podejmowane w  celu unowocześnienia sił Zbrojnych rzeczpospolitej polskiej mają na celu zagwarantowanie suwerenności państwa polskiego, właściwe wypełnianie obowiązków sojuszniczych oraz wsparcie społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych. niniejszy album przedstawia przegląd wybranego uzbrojenia i wyposażenia Wojska polskiego.

experience gathered during missions performed abroad and the technical modernisation program have brought about many positive changes in the polish Army. in accordance with the polish Armed forces development program for the years 2013-2022, purchase of modern weapons is planned, and many types of equipment used so far will be modernised.

the armoured and mechanised forces have acquired one of the most modern tanks in the world: the leopard 2 A5. military units also will acquire the rosomak wheeled armoured personnel carriers (ApCs), which performed very well in Afghanistan in Czad. the polish Air force have acquired an advanced training aircraft, the m-346 master. the polish coast is defended by a modern anti-ship missile system, the nsm.

the polish Armed forces development program for the years 2013-2022 also includes purchase of modern multipurpose helicopters, new vessels for the polish navy as well as unmanned aircraft of various purpose and size. modernisation of the polish air defence system has also been given priority.

the purpose of efforts aimed at modernisation of the polish Armed forces is to guarantee the sovereignty of poland, proper performance of ally duties and supporting the society in crisis situations. this book contains a review of selected armament and equipment used by the polish Army.

les expériences tirées de la participation aux missions à l’étranger et le programme de modernisation technique a causé beaucoup de grands changements favorables dans l’Armée polonaise. Conformément au programme du développement des forces Armées de la république de pologne dans les années 2013-2022 on prévoit l’achat de systèmes d’armement modernes et beaucoup des moyens de guerre utilisés à ce jour seront modernisés.

l’Armée blindée et mécanisée a obtenu des chars parmi les plus modernes dans le monde - leopard 2 A5. Aux unités seront également dirigés les transporteurs à roues blindés rosomak successifs, lesquels ont bien passé leur examen en Afghanistan et au tchad. les forces Aériennes ont acquis des avions pour une formation avancée m-346 master. la côte polonaise est défendue par un système des missiles antinavires nsm.

le programme pour le développement des forces Armées de la république de pologne dans les années 2013-2022 prévoit également l’achat des hélicoptères modernes multitâches, de nouveaux navires pour la marine et des avions de différents types et tailles. la priorité est aussi à la modernisation de la défense aérienne du pays.

les efforts visant à moderniser les forces Armées de la république de pologne visent à garantir la souveraineté de l’etat polonais, remplir des obligations vis-à-vis nos alliés et soutenir la société en situation de crise. Cet album présente un aperçu de certaines armes et de l’équipement de l’Armée polonaise.

mi-17 w trakcie krótkiej i intensywnej afgańskiej burzy na lądowisku w Ghazni.

A mi-17 during a short and intense Afghan storm at a landing pad in Ghazni.

mi-17 pendant une tempête afghane, courte et intense, sur une aérosurface à Ghazni.

InTRoDUCTIonpreAmbulewst p 7

Page 5: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

spRZ t stRZElEckIfIReaRMs

mAtériel de tir

Karabinek szturmowy wz 96 beryl kaliber 5,56 mm z celownikiem holograficznym to podstawowa broń żołnierzy w zagranicznych kontyngentach wojskowych.

the 5.56 mm wz. (model) 96 beryl assault rifle with a holographic sight is the basic armament of polish soldiers serving in military contingents abroad.

Carabine d’assaut mle 96 beryl calibre 5,56 mm au viseur holographique, c’est une arme de base pour les soldats de contingents militaires à l’étranger.

Page 6: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

Od Kasi

Wojsko polskie wykorzystuje kilkanaście typów broni strzeleckiej. dzięki doświadczeniom wyniesionym z  misji bojowych w  iraku i  Afganistanie broń ta jest nieustannie modernizowana. Żołnierze mają też do dyspozycji nowoczesne celowniki dzienne i nocne, w znacznym stopniu poprawiające skuteczność na współczesnym polu walki.

do jednostek docierają nowoczesne karabiny wyborowe oraz granatniki i  moździerze. program rozwoju sił Zbrojnych rzeczpospolitej polskiej w  latach 2013–2022 przewiduje znaczne nakłady na nowoczesne indywidualne wyposażenie i  uzbrojenie żołnierza, między innymi modułowe karabinki kalibru 5.56 mm.

the polish Army uses a dozen or so types of firearms. thanks to experience gathered during combat missions in iraq and Afghanistan, they are constantly modernised. modern day- and night-time sights are available for the soldiers, which significantly improves firearms effectiveness on the modern battlefield.

units are being equipped with modern sniper rifles, grenade launchers and mortars. the polish Armed forces modernisation program for the years 2013-2022 provides for significant funds for soldiers’ personal equipment and armament, including, among others, 5.56 mm modular assault rifles.

l’Armée polonaise utilise plus d’une dizaine de types d’armes légères. Grâce à l’expérience de missions de combat en irak et en Afghanistan, cette arme est sans cesse rénovée. les soldats ont également à leur disposition des viseurs modernes de jour et nuit, améliorant considérablement l’efficacité sur le champ de bataille moderne.

Aux unités arrivent des fusils modernes de tireur d’élite ainsi que des lance-grenades et des mortiers. le programme de développement des forces Armées de la république de pologne dans les années 2013-2022 prévoit des dépenses importantes pour l’équipement individuel moderne et l’armement du soldat, entre autres les fusils de calibre 5,56 modulaire.

spRZ t strzelecki10 11fIReaRMsmAtériel de tir

powtarzalny karabin wyborowy kaliber 12,7 mm tor oraz bor kaliber 7,62 mm. Zespół strzelców wyborowych z 6. batalionu powietrznodesantowego w dystrykcie Waghez w Afganistanie.

the 12.7 mm tor and 7.62 mm bor bolt-action sniper rifles. A sniper team of the 6th Air Assault battalion in the Waghez district in Afghanistan.

fusil à répétition d’élite calibre 12,7 mm tor et bor calibre 7,62 mm. Grupe de chasseurs d’élite du 6e bataillon de débarquement d’air dans le district de Waghez en Afghanistan.

Page 7: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

spRZ t strzelecki12 13fIReaRMsmAtériel de tir

pistolet maszynowy pm-98 kaliber 9 mm. obsługa przeciwlotniczego zestawu rakietowego Grom.

the 9 mm pm-98 submachine gun. operators of the Grom shoulder- -launched surface-to-air missile system.

pistolet mitrailleur pm-98 calibre 9 mm. service de l’ensemble des missiles antiaérien Grom.

pistolet Wist-94, trening żołnierzy z 25 brygady Kawalerii powietrznej.

the Wist-94 semi-automatic pistol, training of soldiers of the 25th Air Cavalry brigade.

pistolet Wist-94, training des soldats de la 25e brigade de Cavalerie d’air.

Page 8: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

spRZ t strzelecki14 15fIReaRMsmAtériel de tir

Karabin maszynowy uKm-2000p kaliber 7,62 mm.

the 7.62 mm uKm-2000p machine gun.

pistolet mitrailleur uKm-2000p calibre 7,62 mm.

Wielkokalibrowy karabin maszynowy WKm-b na orp Kontradmirał Xawery Czernicki.

A WKm-b heavy machine gun mounted on a polish navy vessel, orp Kontradmirał Xawery Czernicki.

pistolet mitrailleur grand calibre WKm-b sur l’orp « Kontradmirał Xawery Czernicki ».

Page 9: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

spRZ t strzelecki16 17fIReaRMsmAtériel de tir

Granatnik podwieszany Gpbo-40 kaliber 40 mm zamontowany na karabinku beryl.

the 40 mm Gpbo-40 under-slung grenade launcher mounted under the barrel of a beryl assault rifle.

lance-grenades de suspension Gpbo-40  calibre 40 mm monté sur la carabine beryl.

Granatnik automatyczny mk19 mod 3 kaliber 40 mm, wykorzystywany głównie w misjach zagranicznych.

the 40 mm mk19 mod 3 automatic grenade launcher, used mainly on missions performed abroad.

lance-grenades automatique mk19 mod 3 calibre 40 mm, emploi surtout en missions étrangères.

samodzielny granatnik Gsbo-40 kaliber 40 mm.

the 40 mm Gsbo-40 stand-alone grenade launcher.

lance-grenades autonome Gsbo-40 calibre 40 mm.

lekki moździeż lm-60m, żołnierze w trakcie ćwiczenia bagram Vi.

the lm-60m light mortar, soldiers during the bagram Vi exercise.

mortier léger lm-60m, les soldats au cours d’entrainement bagram Vi.

Page 10: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

spRZ t RakIEtOwy I aRtylERyJskIMIssIle anD aRTIlleRY sYsTeMs

équipement de missiles et d’Artillerie

moment wystrzelenia rakiety z przeciwlotniczego zestawu Grom na poligonie w Wicku morskim, ćwiczenie Anakonda 12.

launch of a missile from the Grom sAm launcher at the proving ground in Wicko morskie, the Anakonda 12 exercise.

moment de lancement d’un missile de l’ensemble antiaérien Grom au polygone de Wicko morskie, exercice Anakonda 12.

Page 11: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

od niedawna polskiego wybrzeża broni nadbrzeżny dywizjon rakietowy, wyposażony w  nowoczesne rakiety nsm, zdolne razić cele oddalone o 200 km. do jednostek wojskowych trafiają kolejne zestawy nowoczesnych rakiet przeciwpancernych spike oraz przeciwlotniczych Grom.

sukcesywnie zwiększa się w  Wojsku polskim liczba wyrzutni rakietowych Wr 40 langusta oraz 155-milimetrowych haubicoarmat Krab. W najbliższym czasie armia wzbogaci się o długo oczekiwany samobieżny moździerz rak na podwoziu sprawdzonego w walce kołowego transportera opancerzonego rosomak. modernizuje się także zestawy przeciwlotnicze Zu i Zur do standardu Zu-23-4mp biała oraz Zur-23-2KG.

recently, the polish coast started to be defended by the Coastal missile squadron, equipped with the modern nsm missiles, capable of reaching targets at the distance of 200 kilometres. military units receive more spike anti-tank missiles and Grom mAnpAds.

the number of Wr 40 langusta rocket launchers and 155 mm Krab self-propelled howitzers is constantly rising. in the immediate future, the army will receive the long awaited self-propelled mortar, rak, on the chassis of the combat-tested rosomak wheeled ApC. the Zu and Zur air-defence systems are modernised to the Zu-23-4mp biała and Zur-23-2KG standard.

depuis peu de temps, la côte polonaise est défendue par un escadron Côtier des missiles, équipés en missiles modernes nsm capables de heurter une cible éloignée de 200 km. Aux unités militaires arrivent des lots successifs de fusées modernes antichars spike et antiaériens Grom.

le nombre de lance-roquettes Wr 40 langusta et canons-obusiers 155 millimètres Krab dans l’Armée polonaise augmente successivement. bientôt l’armée sera enrichie d’un mortier automoteur attendu rak sur le châssis d’un transporteur blindé sur roues rosomak, éprouvé en combat. également on améliore des ensembles antiaériens Zu et Zur au standard Zu-23-4mp biała et Zur-23-2KG.

Armatohaubica samobieżna wz. 1977 „dana” kaliber 152 mm prowadzi ogień z bazy Ghazni, Afganistan.

A 152 mm mod. 1977 „dana” howitzer firing from the Ghazni base in Afghanistan.

Canon automoteur mle 1977 « dana » calibre 152 mm mène le feu depuis la base de Ghazni, Afghanistan.

spRZ t rakierowy i artyleryjski20 21MIssIle anD aRTIlleRY sYsTeMséquipement de missiles et d’Artillerie

Page 12: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

spRZ t rakierowy i artyleryjski22 23MIssIle anD aRTIlleRY sYsTeMséquipement de missiles et d’Artillerie

Wyposażony w rakiety najnowszej generacji nsm (naval strike missile) nadbrzeżny dywizjon rakietowy.

the Coastal missile squadron equipped with the latest generation missiles, the nsm (naval strike missile).

nadbrzeżny dywizjon rakietowy [division missile littorale] munie de missiles de la génération toute nouvelle nsm (naval strike missile).

Wyrzutnia rakiet przeciwokrętowych nsm na podwoziu Jelcz.

the nsm missile launcher mounted on a Jelcz truck chassis.

lance-missiles antinavire nsm sur châssis Jelcz.

Page 13: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

spRZ t rakierowy i artyleryjski24 25MIssIle anD aRTIlleRY sYsTeMséquipement de missiles et d’Artillerie

moment odpalenia rakiety z wozu rakietowego Wr-40 langusta.

A missile launched from the Wr-40 langusta launcher.

moment de tir d’un missile du char- -fusée Wr-40 langusta.

Page 14: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

spRZ t rakierowy i artyleryjski26 27MIssIle anD aRTIlleRY sYsTeMséquipement de missiles et d’Artillerie

przeciwpancerny pocisk kierowany ppK spike lr w trakcie ćwiczeń Anakonda 12.

the spike lr anti-tank guided missile during the Anakonda 12 exercise.

projectile guidé antichar ppK spike lr pendant les exercices Anakonda 12.

Ahs Krab – samobieżna armatohaubica kalibru 155 mm.

the Ahs Krab – a 155 mm self- -propelled howitzer.

Ahs Krab – canon automoteur calibre 155 mm.

samobieżny zestaw przeciwlotniczy Zsu-23-4 biała dysponuje 4 działkami kalibru 23 mm.

the Zsu-23-4 biała self-propelled anti-aircraft system is equipped with four 23 mm cannons.

ensemble antiaérien automoteur Zsu-23-4 biała dispose de 4 canons calibre 23 mm.

Page 15: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

spRZ t rakierowy i artyleryjski28 29MIssIle anD aRTIlleRY sYsTeMséquipement de missiles et d’Artillerie

moździeż m-98 kaliber 98 mm na stanowisku ogniowym w Afganistanie.

the 98 mm m-98 mortar at a firing position in Afghanistan.

mortier m-98 calibre 98 mm sur le poste de tir en Afghanistan.

przeciwlotniczy zestaw artyleryjsko- -rakietowy Zur-23-2KG kalibru 23 mm.

the 23 mm Zur-23-2KG anti-aircraft missile and cannon system.

ensemble antiaérien artillerie-missile Zur-23-2KG calibre 23 mm.

Page 16: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

spRZ t rakierowy i artyleryjski30 31MIssIle anD aRTIlleRY sYsTeMséquipement de missiles et d’Artillerie

operatorzy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Grom w trakcie szkolenia.

operators of the Grom sAm launchers during training.

opérateurs des ensembles des missiles antiaériens transportables Grom au cours de formation.

przeciwlotniczy zestaw artyleryjski blenda marynarki Wojennej.

the blenda anti-aircraft artillery system used by the polish navy.

ensemble artillerie antiaérien blenda de la marine de guerre.

Page 17: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

spRZ t paNcERNy I OpaNcERZONyTanKs anD aRMoUReD VeHICles

mAtériel blindé et CuirAssé

Czołg leopard 2 A 4 z 10. brygady Kawalerii pancernej na poligonie w Świętoszowie.

A leopard 2A4 of the 10th Armoured Cavalry brigade at the proving ground in Świętoszów.

Char leopard 2 A 4 de la 10e brigade de Cavalerie blindée au polygone de Świętoszów.

Page 18: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

do polski docierają kolejne partie czołgów leopard 2 A5, które są jednymi z najlepszych na świecie. Wraz z  już posiadanymi czołgami leopard 2 A4 będą doposażone i  modernizowane w polskich zakładach zbrojeniowych.

Armia zakupiła także ponad 300 sprawdzonych w  misji afgańskiej kołowych transporterów opancerzonych rosomak w  różnych wersjach bojowych i  specjalistycznych. polska pozostaje jednym z najliczniej wyposażonych w sprzęt pancerny europejskich państw nAto.

Consecutive batches of leopard 2 A5s arrive in poland; these tanks are one of the best tanks in the world. Along with leopard 2 A4s, with which military units are already equipped, they will be provided with additional equipment and modernised at polish military plants.

the Army also bought more than 300 rosomak wheeled ApCs, combat proven in Afghanistan, in various combat and specialist versions. of the european nAto countries, poland remains one of the best equipped with armoured vehicles.

Vers la pologne arrivent des lots successifs des chars leopard 2 A5, qui sont parmi les meilleurs au monde. Avec des chars déjà possédés leopard 2 A4 ils seront accessoirement équipés et modernisés dans les établissements d’armement polonais.

l’armée a acheté aussi plus de 300 transporteurs blindés rosomak ayant fait leurs preuves lors de la mission en Afghanistan dans diverses versions de combat et spécialisés. la pologne reste un des pays européens de l’otAn parmi les plus équipés en matériel blindés.

Kołowy transporter opancerzony rosomak wyposażony w działko kalibru 30 mm w trakcie operacji w Afganistanie.

the rosomak wheeled armoured personnel carrier, equipped with a 30 mm cannon, during an operation in Afghanistan.

Véhicule blindé de transport à roues rosomak muni d’un canon calibre 30 mm au cours d’une opération en Afghanistan.

spRZ t pancerny i opancerzony34 35TanKs anD aRMoUReD VeHIClesmAtériel blindé et CuirAssé

Page 19: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

spRZ t pancerny i opancerzony36 37TanKs anD aRMoUReD VeHIClesmAtériel blindé et CuirAssé

najnowszy pancerny nabytek polskiej armii czołg leopard 2 A 5 tuż po przejęciu przez polskich żołnierzy.

the latest purchase of the polish Army, a leopard 2A5, just after it has been taken over by polish soldiers.

l’acquis tout nouveau de l’Armée polonaise, le char leopard 2 A 5 juste après sa reprise par les soldats polonais.

Kto rosomak w wersji do ewakuacji medycznej Wem w trakcie ćwiczeń.

the rosomak wheeled ApC, in the medical evacuation (Wem) version, during an exercise.

le Kto rosomak en sa version pour évacuation médicale Wem au cours des exercices.

Page 20: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

spRZ t pancerny i opancerzony38 39TanKs anD aRMoUReD VeHIClesmAtériel blindé et CuirAssé

Czołg pt-91 twardy z 34. brygady Kawalerii pancernej.

A pt-91 twardy tank of the 34th Armoured Cavalry brigade.

le char pt-91 twardy de la 34e brigade de Cavalerie blindée.

samochód ciężarowo-osobowy hmmWV w wersji wykorzystywanej przez wojska specjalne.

the hmmWV military automobile in the version used by the polish special forces.

Automobile mixte hmmWV en sa version employée par les troupes spéciales.

Page 21: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

spRZ t ł cZNO cICoMMUnICaTIons eQUIPMenT

equipement de CommuniCAtion

Żołnierz wyposażony w radiostację plecakową rrC-9210 uKf/fm.

A soldier equipped with the rrC-9210 Vhf/fm manpack radio.

un soldat équipé en poste radio en havresac rrC-9210 uKf/fm.

Page 22: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

spRZ t ł cZNO cI42 43CoMMUnICaTIons eQUIPMenTequipement de CommuniCAtion

Jednym z  dotychczasowych priorytetów modernizacyjnych polskiej armii była wymiana analogowego sprzętu łączności na urządzenia cyfrowe. dzięki tym działaniom jednostki wojskowe dysponują nowoczesnymi środkami łączności. systemy satelitarne umożliwiają żołnierzom łączność z krajem z najbardziej odległych rejonów świata, a dowódcom różnych szczebli kontrolowanie przebiegu działań w czasie rzeczywistym za pomocą nowoczesnych systemów dowodzenia.

one of the previous priorities as regards modernisation of the polish army was replacement of analogue communications devices with digital ones. thanks to these actions, military units are equipped with modern communications equipment. satellite systems make it possible for soldiers to contact their families even from the most remote parts of the world and for commanders at various levels – to control the course of actions in real time with the use of modern command systems.

une des priorités actuelles de la modernisation de l’armée polonaise a été le remplacement du matériel de communications analogiques par l’équipement numérique. Grace à ces actions les unités militaires disposent des moyens de communications modernes. les systèmes de satellite permettent aux soldats d’avoir une liaison avec le pays dans les régions les plus isolées du monde et aux commandants des différents niveaux de contrôler le parcours des actions en temps réel à l’aide de systèmes modernes de commandement.

obsługa aparatowni teleinformatycznej ZWt KtsA Jaśmin.

the crew of the access system of the KtsA Jaśmin integrated data transmission node.

service de la salle des appareils téléinformatiques ZWt KtsA Jaśmin.

Page 23: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

spRZ t ł cZNO cI44 45CoMMUnICaTIons eQUIPMenTequipement de CommuniCAtion

Wnętrze ruchomego węzła łączności cyfrowej rWŁC-10t.

interior of the rWŁC-10t mobile digital communication node.

l’intérieur d’un nœud mobile de communication digitale rWŁC-10t.

ruchomy węzeł łączności cyfrowej rWŁC-10t.

the rWŁC-10t mobile digital communication node.

nœud mobile de communication digitale rWŁC-10t.

Page 24: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

spRZ t ł cZNO cI46 47CoMMUnICaTIons eQUIPMenTequipement de CommuniCAtion

mobilny moduł stanowiska dowodzenia nadbrzeżnego dywizjonu rakietowego.

A mobile Command Centre of the Coastal missile squadron.

module mobile d’un poste de commandement de la nadbrzeżny dywizjon rakietowy [division missiles littorale].

Page 25: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

spRZ t ł cZNO cI48 49CoMMUnICaTIons eQUIPMenTequipement de CommuniCAtion

rozgłośnia elektroakustyczna baryton Centralnej Grupy działań psychologicznych.

A baryton electroacoustic broadcasting system of the Central psychological operations Group.

station électro-acoustique baryton du Centralna Grupa działań psychologicznych [Groupe central des activités psychologiques].

przenośny/przewoźny terminal satelitarny zapewniający m.in. łączność w zagranicznych kontyngentach wojskowych.

A portable satellite terminal providing, among others, communications for military contingents operating abroad.

terminal satellitaire transportable, assurant p.ex. la communication dans les contingents militaires à l’étranger.

Page 26: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

spRZ t ł cZNO cI50 51CoMMUnICaTIons eQUIPMenTequipement de CommuniCAtion

Część systemu irys 2000 - - zautomatyzowany wóz dowodzenia ZWd-3 na samochodzie honker.

A part of the irys 2000 system: the ZWd-3 automated command center on the honker chassis.

partie du système irys 2000 – véhicule de commandement automatisé ZWd-3 sur l’automobile honker.

obsługa zautomatyzowanego wozu dowodzenia ZWd-3 wyposażonego w radiostacje uKf-rrC 9500 i Kf-rf 5200.

the crew of the ZWd-3 automated command center equipped with uKf- -rrC 9500 and Kf-rf 5200 radios.

service du véhicule de commandement automatisé ZWd-3 muni des stations radio uKf-rrC 9500 i Kf-rf 5200.

Page 27: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

spRZ t ł cZNO cI52 53CoMMUnICaTIons eQUIPMenTequipement de CommuniCAtion

Zintegrowany węzeł teleinformatyczny KtsA w wersji polowej Jaśmin.

the KtsA integrated iCt unit in its field version called Jaśmin.

nœud téléinformatique intégré KtsA en sa version de campagne: Jaśmin.

obsługa wielokanałowego radiodostępu simpleksowego AWrs.

the crew of the AWrs multi channel radio access simplex unit.

service d’accès radio multicanal simplex AWrs.

Page 28: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

Nur -15 NspRZ t RadIOlOkacyJNyRaDaR eQUIPMenT

equipement de rAdioloCAlisAtion

trójwspółrzędny radar wskazywania celów powietrznych i nawodnych trs-15C.

the trs-15C 3d radar for detection of airborne and seaborne targets.

radar de guet aérien et eau à trois coordonnées trs-15C.

Page 29: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

spRZ t radiolokacyjny 56 57RaDaR eQUIPMenTequipement de rAdioloCAlisAtion

do jednostek obrony powietrznej trafiają nowoczesne stacje radiolokacyjne, między innymi mobilne stacje nur 15 m, które mogą śledzić ponad 250 celów jednocześnie. są to tak zwane radary trójwspółrzędne, które mogą określić zarówno wysokość, odległość, jak i azymut śledzonego obiektu. doświadczenia zdobyte przy ich budowie będą wykorzystane w  tworzeniu nowoczesnego systemu obrony powietrznej, tak zwanej tarczy antyrakietowej, zdolnej do przechwytywania głowic balistycznych.

Air defence units are being provided with modern radar systems, such as, among others, the nur 15 m mobile systems, capable of tracking more than 250 targets at the same time. these are so-called 3d radars, which can determine the height, range and azimuth to the target being tracked. experience gathered during their construction will be used during the creation of a modern air-defence system, the so-called anti-missile system, capable of intercepting ballistic missile warheads.

Aux unités de défense de l’air arrivent des stations de radiolocalisation modernes, entre autres les stations mobiles nur 15 m, qui peuvent suivre plus de 250 cibles simultanément. Ce sont ainsi nommés les radars à trois coordonnées qui peuvent déterminer aussi bien la distance, hauteur et l’azimut de l’objet suivi. l’expérience acquise au moment de leur construction sera utilisé dans la création d’un système de défense aérienne moderne, appelé bouclier antimissile capable d’intercepter des ogives balistiques.

trójwspółrzędna stacja radiolokacyjna dalekiego zasięgu nur-12.

the nur-12 long range 3d radar.

radar d’acquisition longue distance à trois coordonnées nur-12.

Page 30: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

spRZ t radiolokacyjny 58 59RaDaR eQUIPMenTequipement de rAdioloCAlisAtion

trójwspółrzędna stacja radiolokacyjna średniego zasięgu nur trs 15.

the nur trs-15 medium-range 3d radar.

radar d’acquisition à distance moyenne à trois coordonnées nur trs 15.

stacja radiolokacyjna nur 22 oraz wóz dowodzenia ZWd-3 z 9. dywizjonu przeciwlotniczego w ustce.

the nur-22 radar and ZWd-3 command vehicle of the 9th Air defence squadron from ustka.

radar d’acquisition nur 22 ainsi que le véhicule de commandement ZWd-3 de la 9e division Antiaérienne d’ustka.

Page 31: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

spRZ t ROZpOZNaNIa I walkI ElEkRONIcZNEJ ReConnaIssanCe anD eleCTRonIC WaRfaRe eQUIPMenT

equipement de reConnAissAnCe et de lutte éleCtronique

mobilne, radarowe zestawy rozpoznania artyleryjskiego liwiec w trakcie ćwiczeń Anakonda 12.

the liwiec mobile weapon locating radars during the Anakonda 12 exercise.

ensembles radar mobiles de reconnaissance artillerie liwiec au cours des exercices Anakonda 12.

Page 32: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

sprzet ROZpOZNaNIa I walkI ElEktRONIcZNEJ62 63ReConnaIssanCe anD eleCTRonIC WaRfaRe eQUIPMenTequipement de reConnAissAnCe et de lutte éleCtronique

Wojsko polskie inwestuje w  sprzęt rozpoznawczy. W  misji afgańskiej polski kontyngent z  powodzeniem wykorzystywał bezzałogowe statki latające kilku typów. pozwalały one wykrywać działania przeciwnika i  stosować przeciwko niemu skuteczne środki walki.

W  ramach programu modernizacji technicznej sił Zbrojnych rzeczpospolitej polskiej na lata 2013-2022 planuje się zakup kilkuset „bezzałogowców” różnej wielkości, zarówno rozpoznawczych, jak i  bojowych. rozpoczęły się dostawy małych bezzałogowych statków latających typu fly eye dla artylerii i  jednostek specjalnych. fly eye wyposażony jest w kamerę dzienną oraz nocną – termowizyjną.

the polish Army invests in reconnaissance equipment. during the mission in Afghanistan, the polish contingent successfully used several types of unmanned aerial vehicles (uAVs). they made it possible to detect enemy movement and use effective weapons against the enemy.

Within the confines of the polish Armed forces modernisation program for the years 2013-2022, purchase of several hundreds of uAVs of various size is planned; both reconnaissance and combat ones will be bought. deliveries of small fly eye uAVs for artillery and special forces units have already started. the fly eye is equipped with a day-time camera and a night-time (imaging infra red) camera.

l’Armée polonaise investit dans les équipements de reconnaissance. la mission du contingent polonais en Afghanistan a utilisé avec succès les aéronefs sans personnel de plusieurs types. ils permettaient de détecter les actions de l’ennemi et utiliser contre lui les mesures efficaces de combat.

dans le cadre du programme de la modernisation technique des forces Armées de la république de pologne pour les années 2013- -2022 on planifie d’acheter quelque centaines de « drones » de différentes tailles, aussi bien de reconnaissance que de combat. on a commencé l’approvisionnement en petits aéronefs sans pilote de type fly eye pour l’artillerie et les unités spéciales. fly eye est équipé en camera de jour et de nuit – à thermovision.

moment startu bezpilotowego statku latającego orbiter w prowincji Ghazni, Afganistan.

An orbiter unmanned aerial vehicle taking off in the Ghazni province, Afghanistan.

moment d’envol de l’engin aérien sans pilote orbiter dans la province de Ghazni, Afghanistan.

Page 33: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

sprzet ROZpOZNawaNIa I walkI ElEktRONIcZNEJ64 65ReConnaIssanCe anD eleCTRonIC WaRfaRe eQUIPMenTequipement de reConnAissAnCe et de lutte éleCtronique

Konsola kontrolna bezpilotowego statku latającego fly eye.

the control console of the fly eye unmanned aerial vehicle.

pupitre de contrôle de l’engin aérien sans pilote fly eye.

startujący z ręki bezpilotowy statek latający klasy mini fly eye.

the hand-launched fly eye mini unmanned Aerial Vehicle.

engin aérien sans pilote démarrant manuellement, classe mini fly eye.

Page 34: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

sprzet ROZpOZNaNIa I walkI ElEktRONIcZNEJ66 67ReConnaIssanCe anD eleCTRonIC WaRfaRe eQUIPMenTequipement de reConnAissAnCe et de lutte éleCtronique

stacja rozpoznania naziemnych stacji radiolokacyjnych szczebla taktycznego breń 2-2.

the breń 2-2 tactical level ground radar identification unit.

radar d’acquisition de reconnaissances radar terrestres niveau tactique breń 2-2.

urządzenia zautomatyzowanego systemu rozpoznawczo-zakłócającego pasma uKf przebiśnieg.

devices of the przebiśnieg uhf/Vhf automated elint/jamming system.

dispositifs du système de reconnaissance et interférence micro-ondes uKf przebiśnieg.

stacja rozpoznania zautomatyzowany systemu rozpoznawczo-zakłócającego uKf przebiśnieg.

A Comint station of the przebiśnieg uhf/Vhf automated elint/jamming system.

radar d’acquisition du système de reconnaissance et interférence micro-ondes uKf przebiśnieg.

Page 35: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

sprzet ROZpOZNaNIa I walkI ElEktRONIcZNEJ68 69ReConnaIssanCe anD eleCTRonIC WaRfaRe eQUIPMenTequipement de reConnAissAnCe et de lutte éleCtronique

stacja rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych Gunica.

the Gunica elint system. radar d’acquisition des systèmes électroniques à bord Gunica.

opancerzony pojazd rozpoznawczy brdm 2 Żbik.

the brdm-2 Żbik armoured scout car. engin de reconnaissance blindé brdm 2 Żbik.

Page 36: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

sprzet ROZpOZNaNIa I walkI ElEktRONIcZNEJ70 71ReConnaIssanCe anD eleCTRonIC WaRfaRe eQUIPMenTequipement de reConnAissAnCe et de lutte éleCtronique

mobilny zestaw rejestracji i analizy sygnałów radiolokacyjnych elint.

the elint mobile radar signals detection and analysis unit.

ensemble mobile d’enregistrement et d’analyse des signaux de radiolocation elint.

mobilna stacja rozpoznania lotniczych systemów radiolokacyjnych msr-W.

the msr-W mobile radioelectronic reconnaissance station.

radar d’acquisition mobile des systèmes de radiolocation aériens msr-W.

Page 37: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

statkI pOwIEtRZNEaIRCRafT

Aéronefs

Śmigłowiec W3W sokół w trakcie działań nocnych.

A W3W sokół helicopter during a night operation.

hélicoptère W3W sokół au cours d’une action nocturne.

Page 38: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

Zakupione kilka lat temu nowoczesne samoloty wielozadaniowe f-16 C/d block 52+ osiągnęły już gotowość bojową. trwa modernizacja myśliwców mig-29, które z powodzeniem realizują misję Air policing w państwach nadbałtyckich. modernizuje się również śmigłowce pZl W-3 do standardu W-3pl Głuszec.

Zakupione samoloty transportowe C-295m Casa dostarczają sprzęt i  uzbrojenie w  rejony działań polskich kontyngentów wojskowych. siły powietrzne wybrały nowy samolot szkolenia zaawansowanego m-346 master. osiem nowych samolotów tego typu pozwoli na zaawansowane szkolenie przyszłych pilotów samolotów wielozadaniowych. W  ramach programu rozwoju sił Zbrojnych rzeczpospolitej polskiej w  latach 2013-2022 planuje się w najbliższym czasie zakup siedemdziesięciu nowoczesnych śmigłowców.

the f-16 C/d block 52+ modern multi-role aircraft that were purchased a few years ago have achieved combat readiness. modernisation of miG-29 fighters, which successfully perform the Air-policing mission in the baltic states, is in progress. the pZl W-3 helicopters are being modernised to the W-3pl Głuszec standard.

the Casa C-295m transport aircraft purchased by the polish Air force transport equipment and armament to areas where polish military contingents operate. the Air force have chosen a new advanced training aircraft, the m-346 master. eight new masters will make it possible to conduct advanced training for future pilots of multi-role aircraft. Within the confines of the polish Armed forces development program for the years 2013-2022, seventy modern helicopters will be purchased in the immediate future.

les avions multifonctionnels modernes f-16 c/d block 52+ acheté il y a quelques années ont déjà atteint l’état prêt au combat. Continue la modernisation des chasseurs mig-29, qui mènent à bien la mission de la police d’Air dans les pays baltes. on modernise aussi les hélicoptères pZl W-3 au standard W-3pl Głuszec.

les avions de transport achetés Casa C - 295m fournissent l’équipement et l’armement dans les régions des contingents militaires polonais. l’Armée de l’air a opté pour le nouvel avion de formation avancée m-346 master. huit nouveaux avions de ce type permettront une formation avancée de futurs pilotes d’aéronefs multitâches. dans le cadre du programme pour le développement des forces Armées de la république de pologne dans les années 2013-2022 est prévue dans un proche avenir d’acheter soixante-dix hélicoptères modernes.

start pary dyżurnej f-16 block 52+ w 32. bazie sił powietrznych w Łasku.

take-off of a pair of f-16 block 52+ fighters at the 32nd Air base in Łask.

envol d’une paire de surveillance de f-16 block 52+ dans la 32e base des forces aériennes de Łask.

statkI pOwIEtRZNE74 75aIRCRafTAéronefs

Page 39: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

samolot transportowy Casa C-295MPolska posiada obecnie 16 samol-otów Casa C-295M. Wyposażone są w  najnowocześniejsze systemy nawigacji GPs, radiolokacyjne stacje os-trzegawcze oraz wyrzutnie flar i pasków folii odbijających fale radarowe do zmy-lania i zakłócania systemów naprowad-zania rakiet przeciwlotniczych.

samolot transportowy CAsA C-295mpolska posiada obecnie 16 samol-otów CAsA C-295m. Wyposażone są w  najnowocześniejsze systemy nawigacji Gps, radiolokacyjne stacje ostrzegawcze oraz wyrzutnie flar i  pasków folii odbijających fale ra-darowe do zmylania i  zakłócania sys-temów naprowadzania rakiet przeciw-

lotniczych.samolot transportowy CAsA C-295mpolska posiada obecnie 16 samol-otów CAsA C-295m. Wyposażone są w  najnowocześniejsze systemy nawigacji Gps, radiolokacyjne stacje ostrzegawcze oraz wyrzutnie flar i  pasków folii odbijających fale ra-darowe do zmylania i  zakłócania sys-

statkI pOwIEtRZNE76 77aIRCRafTAéronefs

f-16 block 52+ w trakcie ćwiczeń antyterrorystycznych renegade 12.

An f-16 block 52+ during the renegade 12 counter-terrorism exercise.

le f-16 block 52+ au cours des exercices anti-terrorisme renegade 12.

Page 40: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

statkI pOwIEtRZNE78 79aIRCRafTAéronefs

para dyżurna mig-29 w trakcie misji Air policing nad litewską bazą w szawle.

A pair of miG-29 fighters during the Air policing mission over the lithuanian base in siauliai.

paire de surveillance mig-29 au cours de la mission Air policing au-dessus de la base lithuanienne à Šiauliai.

Page 41: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

statkI pOwIEtRZNE80 81aIRCRafTAéronefs

C-130e herkules oraz C-295m Casa podczas wspólnego lotu.

A C-130e hercules and a Casa C-295m flying together.

le C-130e herkules et le C-295m Casa pendant un vol conjoint.

Page 42: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

statkI pOwIEtRZNE82 83aIRCRafTAéronefs

samolot patrolowo-rozpoznawczy m-28 bryza nad bałtykiem.

the m-28 bryza patrol and reconnaissance aircraft over the baltic sea.

Avion de patrouille et reconnaissance m-28 bryza au-dessus de la mer baltique.

samolot pZl-130 orlik podczas pokazów lotniczych Air show 13 w radomiu.

A pZl-130 orlik at the Air show 13 in radom.

Avion pZl-130 orlik pendant la parade aérienne Air show 13 de radom.

Page 43: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

statkI pOwIEtRZNE84 85aIRCRafTAéronefs

Aéronefs | aIRfoRCe | statkI pOwIEtRZNE84

Śmigłowiec pZl W3W sokół w trakcie ćwiczeń z 25. brygadą Kawalerii powietrznej.

A pZl W3W sokół helicopter during an exercise with the 25th Air Cavalry brigade.

hélicoptère pZl W3W sokół au cours des exercices avec la 25e brigade de Cavalerie aérienne.

Page 44: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

statkI pOwIEtRZNE86 87aIRCRafTAéronefs

Śmigłowiec bojowy mi-24 w trakcie wykonywania zadania bojowego w Afganistanie.

A mi-24 combat helicopter performing a mission in Afghanistan.

hélicoptère de combat mi-24 au cours de réalisation d’une tâche de combat en Afghanistan.

Page 45: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

statkI pOwIEtRZNE88 89aIRCRafTAéronefs

Śmigłowiec ratowniczy pZl W3 rm Anakonda w trakcie ćwiczeń z ratownictwa morskiego na bałtyku.

A pZl W3 rm Anakonda rescue helicopter during a sea rescue exercise in the baltic sea.

hélicoptère de sauvetage pZl W3 rm Anakonda au cours des exercices du sauvetage maritime au-dessus de la mer baltique.

Page 46: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

statkI pOwIEtRZNE90 91aIRCRafTAéronefs

Śmigłowiec mi-17 podczas realizacji zadania bojowego w Afganistanie.

A mi-17 helicopter performing a mission in Afghanistan.

hélicoptère mi-17 au cours de réalisation d’une tâche de combat en Afghanistan.

Śmigłowiec pZl W3 pl Głuszec na lądowisku w mińsku mazowieckim.

A pZl W3 pl Głuszec helicopter at a landing pad in mińsk mazowiecki.

hélicoptère pZl W3 pl Głuszec sur l’aérosurface de mińsk mazowiecki.

Page 47: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

statkI pOwIEtRZNE92 93aIRCRafTAéronefs

Śmigłowiec zwalczania okrętów podwodnych mi-14 pŁ oryginalnie pomalowany z okazji 50-lecia lotnictwa marynarki Wojennej w darłowie.

A mi-14 pŁ anti-submarine helicopter with an unusual paint scheme due to the 50th anniversary of the polish navy Aviation in darłowo.

hélicoptère anti-sous-marin mi-14 pŁ, peint de façon originale à l’occasion du 50e anniversaire de l’aviation de la marine de guerre à darłowo.

Page 48: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

statkI pOwIEtRZNE94 95aIRCRafTAéronefs

lekki śmigłowiec pZl sW-4 puszczyk. the pZl sW-4 puszczyk light helicopter. hélicoptère léger pZl sW-4 puszczyk. Śmigłowiec pZl W-3 sokół w wersji pasażersko-transportowej.

the pZl W-3 sokół helicopter in the passenger and transport version.

hélicoptère pZl W-3 sokół en sa version passagers-transport.

Page 49: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

statkI pOwIEtRZNE96 97aIRCRafTAéronefs

morski śmigłowiec wielozadaniowy Kaman sh-2G.

the Kaman sh-2G naval multi-purpose helicopter.

hélicoptère maritime à tâches multiples Kaman sh-2G.

Page 50: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

JEdNOstkI pływaJ cEnaVal UnITs

unités flottAntes

orp „Kontradmirał Xawery Czernicki” o zachodzie słońca na bałtyku.

orp „Kontradmirał Xawery Czernicki” at sunset in the baltic sea.

l’orp « Kontradmirał Xawery Czernicki » au coucher du soleil au-dessus de la mer baltique.

Page 51: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

marynarka Wojenna pozyskała nowoczesne rakiety przeciwokrętowe nsm oraz rbs-15mk3. Jednak jej głównym wyzwaniem będzie pozyskanie nowych okrętów. W niedługim czasie dokończony zostanie patrolowiec orp Ślązak oraz prototyp niszczyciela min Kormoran ii. W planach jest także pozyskanie okrętów podwodnych oraz modernizacja kilku jednostek pływających.

the polish navy have acquired modern anti-ship missiles, the nsm and rbs-15 mk 3. however, its main challenge will be to acquire new vessels. before long, a patrol vessel, orp Ślązak and a prototype mine sweeper, Kormoran ii will be completed. plans include acquisition of submarines as well as modernisation of several naval units.

la marine de Guerre a acquis des fusées antinavires modernes nsm et rbs-15mk3. toutefois, son principal défi sera d’acquérir de nouveaux navires. sous peu de temps sera fini le patrouilleur orp Ślązak et le prototype du destroyer des mines Kormoran ii. dans les projets il y a aussi l’acquisition de sous-marins et la modernisation de plusieurs navires.

orp „Kontradmirał Xawery Czernicki” powracający z misji przeciwminowej snmCmG1.

orp „Kontradmirał Xawery Czernicki” returning from a mission performed within the snmCmG1.

l’orp « Kontradmirał Xawery Czernicki » revenant d’une mission anti-mines snmCmG1.

jednostki pływ jace 100 101naVal UnITsunités flottAntes

Page 52: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

Od Kluczyńskiego Kaszub

jednostki pływ jace 102 103naVal UnITsunités flottAntes

Korweta Zop (zwalczania okrętów podwodnych) orp „Kaszub” w asyście fregat rakietowych typ oliver hazard perry orp „Generał Kazimierz pułaski” i orp „Generał tadeusz Kościuszko”.

the orp „Kaszub” AsW corvette assisted by the orp „Generał Kazimierz pułaski” and orp „Generał tadeusz Kościuszko” oliver hazard perry class missile frigates.

Corvette Zop (anti-sous-marins) orp « Kaszub» assistée des frégates à missiles type oliver hazard perry :  l’orp « Generał Kazimierz pułaski » et l’orp « Generał tadeusz Kościuszko ».

Page 53: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

niszczyciel min projektu 206f orp „mewa”. manewry morskie 13. dywizjonu trałowców z Gdyni.

A project 206f class minehunter, orp „mewa”. naval exercises of the 13th minesweeper squadron from Gdynia.

destroyer des mines projet 206f orp « mewa ». manœuvres de mer de la 13e division des dragueurs de mines de Gdynia.

trałowiec projektu 207m orp „Śniardwy”.

A project 207m class minehunter, orp „Śniardwy”.

dragueur de mines projet 207m orp « Śniardwy ».

jednostki pływ jace 104 105naVal UnITsunités flottAntes

Page 54: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

jednostki pływ jace 106 107naVal UnITsunités flottAntes

Załadunek rakiety rbs 15 mk3 na orp „piorun”.

An rbs 15 mk3 missile being loaded onto orp „piorun”.

Chargement du missile rbs 15 mk3 sur l’orp « piorun ».

Korweta zwalczania okrętów podwodnych orp „Kaszub”.

An AsW corvette, orp „Kaszub”.

Corvette anti-sous-marin l’orp « Kaszub ».

mały okręt rakietowy typu tarantul orp „metalowiec”.

A tarantul-class missile corvette, orp „metalowiec”.

petit sous-marin lance-missiles type tarantul orp « metalowiec ».

okręty rakietowe orp „orkan”, „piorun” i „Grom”.

orp „orkan”, „piorun” and „Grom” fast attack crafts.

sous-marins lance-missiles : les orp « orkan » , « piorun » et « Grom ».

Page 55: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

jednostki pływ jace 108 109naVal UnITsunités flottAntes

okręt transportowo-minowy typu lublin, projektu 767 orp „toruń”.

A project 767, lublin clas minelayer and landing ship, orp „toruń”.

navire transporteur de mines type lublin, projet 767 orp « toruń ».

Page 56: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

jednostki pływ jace 110 111naVal UnITsunités flottAntes

okręty podwodne typu Kobben w porcie wojennym w Gdyni.

Kobben-class submarines at the military port of Gdynia.

sous-marins type Kobben dans le port de guerre de Gdynia.

okręt podwodny typu Kilo orp „orzeł” w trakcie manewrów na bałtyku.

A Kilo-class submarine, orp „orzeł”, during an exercise in the baltic sea.

sous-marin type Kilo orp « orzeł » au cours des manœuvres au-dessus de la mer baltique.

Page 57: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

jednostki pływ jace 112 113naVal UnITsunités flottAntes

parada z okazji 95. rocznicy odtworzenia marynarki Wojennej. okręty w szyku torowym.

the parade commemorating the 95th

anniversary of the restoration of the polish navy. ships in column formation.

parade à l’occasion du 95e anniversaire de la reconstruction de la marine de guerre. navires en formation de ligne.

Page 58: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

spRZ t IN yNIERyJNy I OBRONy pRZEd BRONI masOwEgO Ra ENIaenGIneeRInG eQUIPMenT anD eQUIPMenT PRoTeCTInG aGaInsT WeaPons of Mass DesTRUCTIon

mAtériel de Génie et de défense Contre les Armes de destruCtion mAssiVe

most towarzyszący na podwoziu kołowym ms-20 daglezja.

the ms-20 daglezja mobile assault bridge on a wheeled chassis.

pont d’accompagnement sur châssis de roue ms-20 daglezja.

Page 59: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

rozwój wojsk inżynieryjnych oraz chemicznych zawsze pozostawał w  cieniu wielkich programów modernizacyjnych. Jednak także tutaj zachodzą zmiany. dzięki misjom zagranicznym saperzy otrzymali nowoczesne roboty saperskie oraz trały. prowadzone są prace nad nowym pojazdem inżynieryjnym. do armii docierają nowe mosty towarzyszące na podwoziu kołowym ms-20 daglezja. Żołnierze wyposażani są w  nowoczesne systemy ochrony przed bronią masowego rażenia.

development of the military engineering and chemical corps remained in the shadow during large-scale modernisation programs. however, things change also in this respect. thanks to missions performed abroad, the engineering corps have received modern eod robots and mine flails. research on a modern engineering vehicle is in progress. the army receives new mobile assault bridges on a wheeled chassis, the ms-20 daglezja. soldiers are being equipped with modern Cbrn protection systems.

le développement des armées de génie et chimique et toujours est toujours resté dans l’ombre des grands programmes de modernisation. Cependant, là aussi, il y a des changements. Grâce à des missions à l’étranger les sapeurs ont reçu des robots démineurs modernes et dragues. on travaille sur un nouveau véhicule de génie. A l’armée arrivent de nouveaux ponts d’accompagnement sur le châssis à roues de la ms-20 daglezja. les soldats sont équipés en systèmes modernes de protection contre les armes de destruction massive.

Wóz zabezpieczenia technicznego WZt-3 w trakcie ćwiczenia Anakonda 10.

A WZt-3 armoured recovery vehicle during the Anakonda 10 exercise.

engin de protection technique WZt-3 au cours de l’exercice Anakonda 10.

spRZ t IN yNIERyJNy I OBRONy pRZEd BRONI masOwEgO Ra ENIa116 117enGIneeRInG eQUIPMenT anD eQUIPMenT PRoTeCTInG aGaInsT WeaPons of Mass DesTRUCTIonmAtériel de Génie et de défense Contre les Armes de destruCtion mAssiVe

Page 60: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

pływający transporter pts-m w trakcie ćwiczenia Anakonda 12.

A pts-m amphibious transport vehicle during the Anakonda 12 exercise.

transporteur flottant pts-m au cours de l’exercice Anakonda 12.

spRZ t IN yNIERyJNy I OBRONy pRZEd BRONI masOwEgO Ra ENIa118 119enGIneeRInG eQUIPMenT anD eQUIPMenT PRoTeCTInG aGaInsT WeaPons of Mass DesTRUCTIonmAtériel de Génie et de défense Contre les Armes de destruCtion mAssiVe

opancerzony transporter minowania narzutowego ism Kroton.

the Kroton engineer minelaying system.  Véhicule blindé de minage par tir l’ism Kroton.

Page 61: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

mały robot saperski talon.

the talon small eod robot.

petit robot de sapeur talon.

saper w kombinezonie przeciwwybuchowym srs-5 w trakcie ćwiczenia przygotowującego do misji w Afganistanie.

An eod technician wearing the srs-5 bomb suit during an exercise preparing soldiers for mission in Afghanistan.

sapeur en vêtement antiexplosif   srs-5 au cours de l’exercice préparatif à la mission en Afghanistan.

pojazd saperski topola-s. the topola-s eod vehicle. Véhicule de sapeur topola-s.

spRZ t IN yNIERyJNy I OBRONy pRZEd BRONI masOwEgO Ra ENIa120 121enGIneeRInG eQUIPMenT anD eQUIPMenT PRoTeCTInG aGaInsT WeaPons of Mass DesTRUCTIonmAtériel de Génie et de défense Contre les Armes de destruCtion mAssiVe

Page 62: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

lekki trał przeciwminowy bożena 4, Centrum szkolenia Wojsk inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.

the bożena 4 light mine clearing flail system, the military engineering and Chemical troops training Center in Wrocław.

drague de char légère bożena 4, Centrum szkolenia Wojsk inżynieryjnych i Chemicznych [Centre de formation des armées de génie et chimiques] de Wrocław.

przeciwchemicy w trakcie ćwiczenia Anakonda 12.

Chemical troops during the Anakonda 12 exercise.

les « anti-chimistes » au cours de l’exercice Anakonda 12.

Żołnierz w masce przeciwchemicznej mp-6.

A soldier wearing the mp-6 gas mask.

un soldat en masque anti-chimique mp-6.

spRZ t IN yNIERyJNy I OBRONy pRZEd BRONI masOwEgO Ra ENIa122 123enGIneeRInG eQUIPMenT anD eQUIPMenT PRoTeCTInG aGaInsT WeaPons of Mass DesTRUCTIonmAtériel de Génie et de défense Contre les Armes de destruCtion mAssiVe

Page 63: UZBROJENIE - Aktualności · UZBROJENIE I wypOsa ENIE wOJska pOlskIEgO ArmAment And equipment of the polish Army Armement et équipement de l’Armée polonAise. samolot myśliwski

mobilne laboratorium obrony przed bronią masowego rażenia ml opbmr Ce.

the ml opbmr Ce mobile Cbrn protection laboratory.

laboratoire mobile de protection contre l’arme spéciale ml opbmr Ce.

Wnętrze mobilnego laboratorium obrony przed bronią masowego rażenia ml opbmr Ce.

interior of the ml opbmr Ce mobile Cbrn protection laboratory.

l’intérieur du laboratoire mobile de protection contre l’arme spéciale ml opbmr Ce.

spRZ t IN yNIERyJNy I OBRONy pRZEd BRONI masOwEgO Ra ENIa124 125enGIneeRInG eQUIPMenT anD eQUIPMenT PRoTeCTInG aGaInsT WeaPons of Mass DesTRUCTIonmAtériel de Génie et de défense Contre les Armes de destruCtion mAssiVe