Click here to load reader

Uwagi mile widziane [email protected] post.harvard Deregulacja Jako ść prawa – Publiczne wysłuchanie

 • View
  32

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uwagi mile widziane [email protected] post.harvard.edu Deregulacja Jako ść prawa – Publiczne wysłuchanie Propozycje merytoryczne i decyzje do podjęcia Wersja 0.0 5. Streszczenie. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Uwagi mile widziane [email protected] post.harvard Deregulacja Jako ść prawa – Publiczne...

 • Uwagi mile [email protected]

  Deregulacja

  Jako prawa Publiczne wysuchaniePropozycje merytoryczne i decyzje do podjcia

  Wersja 0.05

 • StreszczenieCelem propozycji jest podniesienie jakoci tworzonego prawa poprzez wprowadzenie do regulaminu Sejmu mechanizmu publicznego wysuchania.Skuteczno publicznego wysuchania opiera si na upublicznieniu procesu tworzenia prawa.Publiczne przedstawienie sprzecznych interesw wraz z merytorycznymi racjami wszystkich stron pozwala parlamentarzystom i spoeczestwu podejmowa lepsze decyzje.W praktyce publiczne wysuchanie polega na dopuszczeniu do gosu przed komisja Sejmu obywateli, ktrzy mog by dotknici proponowan ustaw.Publiczne wysuchanie jest wykorzystywane w USA na wszystkich poziomach wadzy od pocztku republiki.W Europie od kilkunastu lat publiczne wysuchanie staje si coraz czstszym elementem systemu tworzenia prawa.Projekt konstytucji Europejskiej zawiera dwie zasady, ktre jeeli konstytucja zostanie przyjta stanowi bd bodziec do szerszego stosowania publicznych wysucha na terenie UE. Te dwie zasady to zasada demokracji przedstawicielskiej (Art.45) oraz zasada demokracji uczestniczcej (Art. 46).Deregulacja jest to zasada na mocy, ktrej pastwo uchwala tylko te prawa, ktre przynosz wicej korzyci ni kosztw, oraz podejmuje tylko te dziaania, ktre wykonuje lepiej ni sektor prywatny.

 • Spis treciZaoeniaPubliczne wysuchaniePrawo polskie i UEPytani i OdpowiedziNastpne kroki0. Spis treci.. 31. Zaoenia 42. Publiczne wysuchanie.. 6Publiczne wysuchanie a prawo polskie i europejskie... 12Publiczne wysuchanie w pytaniach i odpowiedziach..... 24Nastpne kroki... 34Zaczniki.... 36yciorysy czonkw zespou 36Bibliografia . 41Spis podtematw w temacie deregulacja.. 43Spis treciZaczniki

 • Stworzy mechanizm kontroli jakoci tworzonego prawa

  Prawo dobre to takie ktre wywaa sprzeczne interesy obywateli w celu maksymalizowania dobra wsplnego

  W demokracji jedynym skutecznym mechanizmem nadzoru nad jakoci tworzonego prawa jest upublicznienie procesu jego tworzenia.Zaoenia

 • Publiczne wysuchanie: kontrola jakoci tworzonego prawaPrawo dobre to takie ktre wywaa sprzeczne interesy obywateli w celu maksymalizowania dobra wsplnego

  W demokracji jedynym skutecznym mechanizmem nadzoru nad jakoci tworzonego prawa jest upublicznienie procesu jego tworzenia.

  W rezultacie publicznego przedstawienia sprzecznych interesw wraz z merytorycznymi racjami obu stron parlamentarzyci i spoeczestwo mog podejmowa lepsze decyzje na temat proponowanych ustaw.

  Reglamentowanie dostpu do tworzcych prawo na zasadzie podziau na bezstronnych ekspertw i stronniczych lobbystw jest skazane na niepowodzenie (kto bdzie decydowa o zapisaniu do bezstronnych ekspertw i wedug jakich kryteriw?)Informacja i wiadomi obywatele s w ostatniej instancji jedyn skuteczn obron przed grupami interesw.Spis treciZaoeniaPubliczne wysuchaniePrawo polskie i UEPytani i OdpowiedziNastpne krokiZaczniki

 • Skuteczna bo publiczna analiza kosztw i korzyci proponowanych ustaw.

  Uporzdkowane i publiczne dopuszczenie obywateli do gosu przed komisjami Sejmu pracujcymi nad ustawami.

  Taka komisja ds. Rywina zanim kolejny Rywin pjdzie korumpowa decydentw.

  Publiczne wysuchanie

 • Publiczne wysuchanie - opisPubliczne wysuchanie - co to jest:Dopuszczenie w uporzdkowany sposb do gosu podczas tworzenia prawa wszystkich, ktrzy bd dotknici proponowanym prawem. Wej moe kady kto uprawdopodobni swj interes i wniesie now wiedz. Ale preferowane s podmioty zbiorowe bdce w stanie wnie do wiedzy posw i obywateli nowe i porzdnie opracowane informacje.

  Publiczne wysuchanie dlaczego jest tak skuteczne:Daje obywatelom w uporzdkowany sposb dostp do procesu decyzyjnego, kosztem zaatwiaczy dziaajcych na obrzeach Sejmu. W rezultacie publicznego przedstawienia sprzecznych interesw wraz z merytorycznymi racjami obu stron parlamentarzyci i spoeczestwo mog podejmowa lepsze decyzje na temat proponowanych ustaw.Komisja Rywina zanim bdzie afera.Spis treciZaoenia Publiczne wysuchaniePrawo polskie i UEPytani i OdpowiedziNastpne krokiZaczniki

 • Publiczne wysuchanie konkretna propozycjaDo regulaminu Sejmu wnie nastpujce ulepszenia:

  Jeeli projekt ustawy jest wystarczajco wany, komisja zajmujca si nim, moe ogosi publiczne wysuchanie.

  Decyzj o wadze lub jego braku dla kadego projektu ustawy podejmuje przewodniczcy komisji. Decyzj podaje si do wiadomoci publicznej na stronach internetowych Sejmu oraz co najmniej jednym ogoszeniem w dwch dziennikach oglnopolskich (lub na stronie gwnej portalu internetowego, ktry jest odwiedzany przez ilo osb porwnywaln do iloci czytelnikw najwikszych dziennikw oglnopolskich).

  Co najmniej na dwa tygodnie przed wysuchaniem do wiadomoci publicznej podaje si dat, miejsce i temat wysuchania.

  Publiczne wysuchania prowadzone przez komisje i podkomisje s otwarte dla publicznoci, chyba, e w gosowaniu imiennym komisja lub podkomisja zdecyduje, e publiczny charakter wysuchania zagraa bezpieczestwu narodowemu, moe doprowadzi do ujawnienia poufnych informacji policji, lub te jest sprzeczny z prawem. Jest naturalne, e rne grupy spoeczne i jednostki maj rne i czsto sprzeczne interesy. Jednak dobre prawo potrafi wyway te sprzecznoci z korzyci dla ogu obywateli.Spis treciZaoenia Publiczne wysuchaniePrawo polskie i UEPytani i OdpowiedziNastpne krokiZaczniki

 • Publiczne wysuchanie konkretna propozycja (c.d.)Takim samym gosowaniem, kada komisja oprcz komisji d/s obrony narodowej i komisji d/s sub tajnych, mone zamkn przed publicznoci nastpny (jeden) dzie wysucha.

  Komisje d/s obrony narodowej i sub tajnych mog zamkn przed publicznoci do piciu nastpujcych po sobie dni przesucha.

  Kady wiadek wystpujcy podczas wysucha, przed wysuchaniem skada owiadczenie w formie pisemnej, i ogranicza swoj wypowied przed komisj do streszczenia gwnych tez swojej wypowiedzi.

  Przewodniczcy komisji decyduje ile trwa wystpienie wiadkw przed komisj (nie mniej ni 5 minut i nie wicej ni 15 minut). Kady wystpujcy musi otrzyma rwny czas.

  Aby mc wyway racje wszystkich stron Sejm i opinia publiczna musz mie dostp do odpowiedniej iloci i jakoci informacji na temat sprzecznych interesw. Spis treciZaoenia Publiczne wysuchaniePrawo polskie i UEPytani i OdpowiedziNastpne krokiZaczniki

 • Publiczne wysuchanie konkretna propozycja (c.d.)Jeeli na podstawie analizy pisemnego owiadczenia osoby zgaszajcej si do roli wiadka przewodniczcy komisji uzna, e przesuchanie wiadka nie wniesie nowych informacji skrela on dan osob z listy wiadkw. Jednoczenie przewodniczcy informuje pisemnie o tym osob, ktrej dotyczy ta decyzja oraz wszystkich czonkw komisji. Jednake materiay pisemne zoone przez wiadka, o ile s materiaami dotyczcymi przedmiotu publicznego wysuchania staj si czci protokou z publicznego wysuchania z adnotacj o dacie decyzji o zrezygnowaniu z przesuchania danego wiadka.

  wiadkowie, ktrzy nie s pracownikami rzdu musz dostarczy swj yciorys, opisa kontrakty z rzdem, oraz pomoc finansow uzyskiwan od pastwa. Ponadto musz stwierdzi czy wystpuj w imieniu swoim czy jakiej organizacji.

  Wystarcz proste i niepozorne zmiany.Spis treciZaoenia Publiczne wysuchaniePrawo polskie i UEPytani i OdpowiedziNastpne krokiZaczniki

 • Publiczne wysuchanie konkretna propozycja (c.d.)Zaleca si, ale nie wymaga, aby w przypadku zgoszenia duej iloci wiadkw preferowa przedstawicieli podmiotw zbiorowych (stowarzyszenia, fundacje, organizacje spoeczne, zwizki zawodowe), oraz osoby o uznanym autorytecie w danej dziedzinie.

  Kady czonek komisji ma pi minut na przesuchanie wiadka.

  Ponadto w gosowaniu czonkowie komisji mog zezwoli czonkom komisji na przeduenie przesuchania danego wiadka na okrelony czas nie duszy ni godzin.

  Protok z posiedzenia (za wyjtkiem zamknitych przesucha) musi by niezwocznie dostpny do na stronach internetowych parlamentu.

  Materiay pisemne zoone przez wiadkw s czci protokou.Spis treciZaoenia Publiczne wysuchaniePrawo polskie i UEPytani i OdpowiedziNastpne krokiZacznikiDo wprowadzenia publicznego wysuchania w komisjach sejmowych wystarczy zmiana regulaminu sejmu.

 • Konstytucja i ustawa o dostpie do informacji publicznej dopuszczaj publiczne wysuchanie

  Prawo i praktyka europejska sugeruj zwikszenie uczestnictwa obywateli w yciu politycznym

  Publiczne wysuchanie jest coraz bardzie popularne w Europie

  Publiczne wysuchanie od wielu lat funkcjonuje w Stanach ZjednoczonychPrawo Polskie i UE

 • Konstytucja Polski dopuszcza publiczne wysuchanie Art. 61

  1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o dziaalnoci organw wadzy publicznej oraz osb penicych funkcje publiczne. ()

  2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostp do dokumentw oraz wstp na posiedzenia kolegialnych organw wadzy publicznej pochodzcych z powszechnych wyborw, z moliwoci rejestracji dzwiku i obrazu.Spis treciZaoenia Publiczne wysuchaniePrawo polskie i UEPytani i OdpowiedziNastpne krokiZacznikiKonstytucja gwarantuje obywatelom wstp na posiedzenia kolegialnych organw wadzy publicznej pochodzcych z powszechnych wyborw. Czym s komisje sejmowe jak nie kolegialnymi organami wadzy publicznej pochodzcymi z powszechnych wyborw?

 • Ustawa o dostpie do informacji publicznej te nam sprzyjaArt. 6

  1. Udostpnieniu podlega informacja publiczna, w szczeglnoci o:1) polityce wewntrznej i zagranicznej, w tym o:Zamierzeniach dziaa wadzy ustawodawczej oraz wykonawczej,Projektowaniu aktw normatywnychSpis treciZaoenia Publiczne wysuchaniePrawo polskie i UEPytani i OdpowiedziNastpne krokiZacznikiUstawa o dostpie do informacji publicznej gwarantuje dostp do informacji na temat zamierzonych dziaa wadzy ustawodwczej.

 • Naley dopasowa regulamin Sejmu do konstytucjiWedug aktualne

Search related