Click here to load reader

Projekt do dyskusji - u wagi mile widziane [email protected] Deregulacja

 • View
  43

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projekt do dyskusji - u wagi mile widziane [email protected] Deregulacja Prawo upad łościowe Propozycje merytoryczne i decyzje do podjęcia Wersja 0.4. Streszczenie , strona 1/3. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Projekt do dyskusji - u wagi mile widziane [email protected] Deregulacja

 • Projekt do dyskusji - uwagi mile [email protected]

  Deregulacja

  Prawo upadociowePropozycje merytoryczne i decyzje do podjcia

  Wersja 0.4

 • Streszczenie, strona 1/3Efektywne prawo upadociowe:Maksymalizuje wpywy gotwkowe do wierzycieli i udziaowcw. W tym celu powoduje napraw lub sprzeda firmy w zalenoci, ktra z tych cieek maksymalizuje wpywy gotwkowe.Odrnia przedsibiorstwa, ktre mog zosta uratowane od bankrutw. Prawo musi wspiera firmy nadajce si do uratowania, ale nie moe tworzy preferencji dla chronicznie nierentownych firmChroni stabilno kolejnoci zaspakajania, aby stworzy kredytodawcom przewidywalno otoczenia oraz tworzy bodce do zachowa rozwijajcych gospodark.Polskie prawo i postpowanie upadociowe s drogie i dugotrwae. Nowe prawo upadociowe, ktre obowizuje od, padziernika 2003, powtarza grzechy starego prawa. Czekanie na sprawdzenie si nowego prawa jest tylko czekaniem na ze efekty zego prawa.Proponujemy ulepszenie do istniejcego prawa, ktre uczyni je bardziej efektywnym.Oraz przedstawiamy pod rozwag, zmiany modelowe, ktre w wypadku ich przeforsowania uczyni polskie prawo efektywnym.Deregulacja to zasad polegajce na utrzymywaniu w porzdku prawnym tylko tych regulacji, ktre przynosz spoeczestwu wicej kosztw ni korzyci.

 • Streszczenie, strona 2/3Proponowane ulepszenia dotycz wanych elementw nowego prawa upadociowego. Nowe prawo upadociowe, obowizujce od 1 padziernika 2003 powtarza wszystkie grzechy starego prawa upadociowego:Sdziowie podejmuj decyzje gospodarcze zamiast jedynie nadzorowa i uatwia procesIstnieje wielo procedur odwoawczych i moliwoci zaskarania decyzji, ktre w momencie odwoania czy te zaskarania zostaj zawieszaneKredytodawcy maj zbyt may wpyw na tempo oraz przebieg postpowania upadociowegoNiskie miejsce kredytodawcy w kolejnoci zaspokajania (po pracownikach i fiskusie)Zbyt skomplikowane procedury w stosunku do wydolnoci sdw

  Natomiast sugerowane zmiany modelowe dotycz:Sprowadzenia pozycji wierzycieli uprzywilejowanych do ekonomicznie rozsdnego poziomuWzmocnienia pozycji instytucji finansujcych przedsibiorstwa poddane restrukturyzacjiStworzenia odrbnej procedury dla Maych i rednich Przedsibiorstw (MSP)Wprowadzenia upadoci konsumenckiejDeregulacja jest to zasada na mocy, ktrej pastwo uchwala tylko te prawa, ktre przynosz wicej korzyci ni kosztw, oraz podejmuje tylko te dziaania, ktre wykonuje lepiej ni sektor prywatny.

 • Streszczenie, strona 3/3W wielu krajach europejskich w celu zwikszenia efektywnoci gospodarki osabiono pozycj uprzywilejowanych wierzycieli (Francja 1985 i 1995, Wlk. Brytania 1986, Niemcy 1995/1999) oraz prowadzi si dyskusje nad potrzeb dalszego osabienia pozycji wierzycieli uprzywilejowanych (Wielka Brytania wanie pracuje nad nowym prawem upadociowym). Poddajemy pod rozwag przeprowadzenie podobnych zmian w Polsce. Jednake ostrzegamy, e zmiana taka spotka si z bezprecedensow krytyk bankw.Naley rozway czy w przypadku postpowania naprawczego nie naley wzmocni pozycji osb, ktre udziel naprawianym firmom nowego finansowania.Obecne prawo upadociowe i naprawcze obcia MSP oraz pozostae firmy identycznymi procedurami upadociowymi Naley rozway stworzenie prostszej, szybszej i taszej procedury upadociowej dla MSP. Naley rwnie rozway danie wacicielom czci wartoci firmy po upadoci?Deregulacja jest to zasada na mocy, ktrej pastwo uchwala tylko te prawa, ktre przynosz wicej korzyci ni kosztw, oraz podejmuje tylko te dziaania, ktre wykonuje lepiej ni sektor prywatny.

 • Spis treciZaoeniaPolska na tle wiataProponowane ulepszeniaCo dalejZaczniki0. Spis treci. 31. Zaoenia.. 4Polska na tle wiata. 9Proponowane ulepszenia14Zmiany modelowe do rozwaenia. 24Nastpne kroki. 32Zaczniki.. 36yciorysy czonkw zespou. 36Bibliografia... 40Spis podtematw w temacie deregulacja... 43Spis treciZmiany Modelowe

 • Zwikszy efektywno prawa i postpowania upadociowegoZaoenia

 • Trzy warunki efektywnoci prawa upadociowegoNajwaniejszym celem prawa upadociowego jest maksymalizacja wpyww gotwkowych do wierzycieli i udziaowcw. Dobre prawo upadociowe powoduje napraw lub sprzeda firmy w zalenoci, ktra z tych cieek maksymalizuje wpywy gotwkowe.

  Drugim celem prawa upadociowego jest odrni przedsibiorstwa, ktre mog zosta uratowane od bankrutw. Prawo musi wspiera firmy nadajce si do uratowania, ale nie moe tworzy preferencji dla chronicznie nierentownych firm.

  Trzecim celem jest utrzymanie staej w czasie kolejnoci zaspokojenia wierzycieli. Musz oni mie moliwo odzyskania swoich pienidzy bez wzgldu na zmian w formalnym stanie przedsibiorstwa.Efektywne prawo upadociowe musi spenia trzy podstawowe warunki.Spis treciZaoeniaPolska na tle wiataProponowane ulepszeniaCo dalejZacznikiZmiany Modelowe

 • Cel 1: Maksymalizacja wpyww wierzycieliWarto firmy upadej lub zagroonej upadoci jest maksymalizowana, gdy jak najmniejsza kwota zostanie pochonita przez bezporednie i porednie koszty upadoci, a samo postpowanie naprawcze lub likwidacyjne trwa krtko.

  Dugotrwae procedury s procedurami drogimi (syndyk/zarzdca, prawnicy i biegli eksperci!). Nawet jeeli taka procedura zakoczy si sprzeda firmy lub jej aktyw koszty postpowania pochon znaczn cze tej sumy.

  Zbyt dugie procedury naprawcze powoduj utrat zaufania u klientw i dostawcw oraz uniemoliwiaj zarzdowi zarzdzanie firm.Szybko = tanioSpis treciZaoeniaPolska na tle wiataProponowane ulepszeniaCo dalejZacznikiZmiany Modelowe

 • Cel 2: Uratowa firmy, ktre tylko utraciy pynnoEfektywne prawo musi umoliwi odrnienie firm, ktre straciy pynno od firm niewypacalnych.

  Zarwno likwidacja firm, ktre straciy pynno jak i ratowanie firm niewypacalnych s spoecznie szkodliwe.

  Prawo, ktre maksymalizuje dobrobyt spoeczny wymaga ratowania firm wypacalnych, ale nie narzuca koniecznoci ratowania firm niewypacalnych.Spis treciZaoeniaPolska na tle wiataProponowane ulepszeniaCo dalejZacznikiZmiany Modelowe

 • Cel 3: Utrzyma kolejno zaspakajaniaEfektywne prawo upadociowe chroni stabilno kolejnoci zaspakajania.

  Jeeli prawo nie chroni stabilnoci zaspakajania to:Wierzyciele uprzywilejowani (zazwyczaj banki) ogranicz kredytowanie firmWierzyciele bd skonni opnia bd przyspiesza upado oraz wpywa na zarzd w celu podejmowania decyzji korzystnych dla nich ale szkodliwych dla wartoci firm.

  Prawo upadociowe, ktre wykorzystuje si do prowadzenia polityki spoecznej staje si nieefektywne i szkodzi rozwojowi gospodarczemu.Spis treciZaoeniaPolska na tle wiataProponowane ulepszeniaCo dalejZacznikiZmiany Modelowe

 • Polskie prawo i postpowanie upadociowe s drogie i dugotrwae

  Nowe prawo upadociowe, ktre obowizuje od, 1 padziernika 2003, powtarza grzechy starego prawa.Polska na tle wiata

 • Postpowanie upadociowe w Polsce jest drogieWedug bada OECD w Polsce koszt postpowa upadociowych jako procent masy upadociowej wynosi 18%. Podczas gdy ten sam wskanik w UE ksztatuje si na poziomie 9%, a w USA na poziomie 4%:

  rdo: Doing Business in 2004, Bank wiatowyNaley zmniejszy procent masy upadociowej, ktry jest zjadany przez syndykw.Spis treciZaoeniaPolska na tle wiataProponowane ulepszeniaCo dalejZacznikiZmiany Modelowe

 • Sdziowie odgrywaj zbyt du rol w upadociachWedug midzynarodowych bada porwnawczych czym wicej wadzy w postpowaniu upadociowym maj sdziowie tym postpowanie jest mniej efektywne i bardziej podatne na korupcj

  rdo: Doing Business in 2004, Bank wiatowyRol sdziw jest nadzr nad przestrzeganiem prawa, oraz sprawny przebieg procedury natomiast podejmowanie decyzji gospodarczych nie ley w kompetencjach i nie powinno by rol sdziwSpis treciZaoeniaPolska na tle wiataProponowane ulepszeniaCo dalejZacznikiZmiany Modelowe

 • Sdziowie odgrywaj zbyt du rol w upadociach (c.d.)Na koniec roku 1990 w sdach USA zatrudnionych byo 291 sdziw upadociowych (bankruptcy judges) wobec () w (.) r. w Polsce. Przy czym naley pamita, e w USA moliwa jest nie tylko upado osb prawnych ale rwnie osb fizycznych.

  Rol sdziw jest nadzr nad przestrzeganiem prawa, oraz sprawny przebieg procedury natomiast podejmowanie decyzji gospodarczych nie ley w kompetencjach i nie powinno by rol sdziwSpis treciZaoeniaPolska na tle wiataProponowane ulepszeniaCo dalejZacznikiZmiany Modelowe

 • Nowe prawo upadociowe powtarza grzechy starego prawa Nowe prawo upadociowe, obowizujce od 1 padziernika 2003 powtarza wszystkie grzechy starego prawa upadociowego.

  Jego gwn wad jest tworzenie sztywnych regu prawa zamiast wyznaczania standardw opartych o analiz ekonomiczn, oraz umoliwienie egzekwowania tych standardw.

  W rezultacie prawo tworzy wiele problemw, w tym:Sdziowie podejmuj decyzje gospodarcze zamiast jedynie nadzorowa i uatwia procesIstnieje wielo procedur odwoawczych i moliwoci zaskarania decyzji, ktre w momencie odwoania czy te zaskarania zostaj zawieszaneKredytodawcy maj zbyt may wpyw na tempo oraz przebieg postpowania upadociowegoNiskie miejsce kredytodawcy w kolejnoci zaspokajania (po pracownikach i fiskusie)Zbyt skomplikowane procedury w stosunku do wydolnoci sdw

  Nowe prawo upadociowe jest oparte na nieefektywnych zaoeniach. Czekanie na jego rezultaty jest czekaniem na nieefektywne rezultaty.Spis treciZaoeniaPolska na tle wiataProponowane ulepszeniaCo dalejZacznikiZmiany Modelowe

 • Nowe prawo upadociowe powtarza grzechy starego prawa (c.d.)Docelowo aby usun wszystkie te wady naley napisa nowe prawo upadociowe, oraz zadba o szkolenie sdziw w zakresie ksigowoci i finansw.

  Na razie proponujemy rozwizania czstkowe, ktre jednak znakomicie usprawni prawo upadociowe.

  Nowe prawo upadociowe jest oparte na nieefektywnych zaoeniach. Czek

Search related