Click here to load reader

Uputa za operativne postupke HSVP-a - old.hnb.hrold.hnb.hr/propisi/platni-promet/zakonski-propisi/novi-zakonski... · PDF file- MT202 i - MT205. Osim ovih, ... COV Payment Message

 • View
  236

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Uputa za operativne postupke HSVP-a -...

 • 1

  Na temelju lanka 18. stavka 1. Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaanja ("Narodne novine", br. 55/2011.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

  U P U T U

  za operativne postupke Hrvatskog sustava velikih plaanja

  Ovom Uputom ureuju se operativni postupci Hrvatskog sustava velikih plaanja (u nastavku teksta: HSVP), i to: - vrste platnih poruka, - tehnika valjanost platnih poruka, - nain upisivanja pojedinih elemenata s naloga za plaanje u platne poruke, - ostale vrste poruka, - nain zadavanja platnih poruka izmeu Hrvatske narodne banke (u nastavku teksta: HNB) i ostalih

  sudionika u HSVP-u (u nastavku teksta: sudionik), - nain zadavanja direktnih transfera, - sudjelovanje u HSVP-u sudionika koji nisu osposobljeni za razmjenu poruka SWIFT

  telekomunikacijskom mreom (u nastavku teksta: SWIFT), - aktivnosti u sluaju pokretanja postupka zbog insolventnosti sudionika, - postupci ukljuenja/iskljuenja sudionika iz HSVP-a, - postupci testiranja u HSVP-u, - drugi operativni postupci u HSVP-u.

  Za potrebe ove Upute pod pojmom banka podrazumijevaju se sudionici iz lanka 2. toaka 2. i 3. Odluke o pravilima rada HSVP-a.

  1. OPERATIVNA OBILJEJA HSVP-a

  HSVP je platni sustav za namiru platnih transakcija u kunama u realnom vremenu na bruto naelu. Infrastruktura HSVP-a sastoji se: - od aplikacije Central Accounting System (CAS) koja omoguuje namiru platnih transakcija i - od SWIFT-a i usluge FIN Copy. Usluga FIN Copy omoguuje razdvajanje dvaju procesa, a to su: - prijenos platnih transakcija izmeu platitelja i primatelja plaanja i - evidentiranje promjena na raunima sudionika u HSVP-u kao posljedice namire platne transakcije.

 • 2

  Razdvajanje navedenih procesa osigurava HNB-u autorizaciju svake platne transakcije koja se razmjenjuje izmeu sudionika prije njezine namire na raunu sudionika u HSVP-u. Namjena je usluge FIN Copy da sudionici zadaju platne poruke u takvom formatu da ih usluga FIN Copy moe kopirati za potrebe namire u HSVP-u. Poiljatelj platne poruke mora u zaglavlju, u polju 103 (FIN Copy Service Code), kao oznaku servisnoga identifikacijskoga koda, upisati oznaku "HRK" Servisni identifikacijski kd. Na temelju te informacije usluga FIN Copy kopira propisana polja iz platne poruke i dostavlja ih HSVP-u na namiru. Polja koja se iz tekstualnog dijela platne poruke kopiraju u HNB: polje 20 Referentni broj transakcije (Transaction reference number TRN) i polje 32A Datum valute, oznaka valute i iznos platne transakcije. Glavno je obiljeje SWIFT-ove usluge FIN Copy razmjena poruka iskljuivo izmeu lanova FIN Copy Zatvorene grupe korisnika. FIN Copy Zatvorenu grupu korisnika ine sudionici HSVP-a. Zatvorenom grupom korisnika HSVP-a upravlja HNB. Sudionici mogu razmjenjivati SWIFT poruke izvan Zatvorene grupe korisnika. U tom se sluaju u platnu poruku ne unosi Servisni identifikacijski kd te se poruka ne namiruje u HSVP-u.

  2. PLATNE PORUKE

  Platne su poruke odgovarajue vrste SWIFT poruka kojima sudionik zadaje platne transakcije na teret svog rauna u HSVP-u.

  2.1. Vrste platnih poruka Platne su poruke u HSVP-u sljedee vrste SWIFT poruka: - MT102, - MT103, - MT202 i - MT205. Osim ovih, osnovnih tipova platnih poruka, u HSVP-u se mogu upotrebljavati i poruke MT202COV i MT205COV kao podtipovi poruka MT202 i MT205. HNB upotrebljava i sljedee vrste poruka u HSVP-u: - MT900 i - MT910. Opis i nain upotrebe platnih poruka odgovaraju propisanim SWIFT standardima.

  2.2. Tehnika valjanost platne poruke Uvjet za namiru platne poruke na raunu sudionika njezina je tehnika valjanost. Tehniki valjana platna poruka koju zadaje pojedini sudionik u HSVP-u mora: - u zaglavlju, u polju 103 (FIN Copy Service Code), kao oznaku servisnoga identifikacijskoga koda,

  imati upisanu oznaku "HRK", - u tekstualnom dijelu, u polju 32A, kao oznaku valute, imati upisanu oznaku "HRK",

 • 3

  - u tekstualnom dijelu, u polju 32A, kao oznaku datuma valute, imati upisan datum koji odgovara datumu tekuega obraunskog dana,

  - u tekstualnom dijelu, u polju 20, u jednom obraunskom danu za isti tip platne poruke, imati jedinstvenu oznaku i

  - zadovoljavati ostale SWIFT standarde. Platna poruka koja ne zadovoljava navedene uvjete, nee biti namirena.

  2.3. Platne transakcije s buduim datumom valute Sudionik moe zadavati platne transakcije s datumom valute sedam kalendarskih dana unaprijed. Platne transakcije s buduim datumom valute bit e namirene u skladu s upisanim prioritetom na poetku obraunskog dana koji odgovara upisanom datumu valute. Sudionik moe promijeniti redoslijed namire platne transakcije s buduim datumom valute promjenom prioriteta te platne transakcije. Sudionik moe otkazati platnu transakciju s buduim datumom valute do poetka obraunskog dana koji odgovara upisanom datumu valute.

  2.4. Prioriteti platnih transakcija Oznaka prioriteta namire platne transakcije upisuje se, u zaglavlju platne poruke, u polje 113. Platne se transakcije namiruju u skladu s upisanim prioritetom. Sudionik moe promijeniti prioritet platne transakcije koja nije namirena.

  2.5. Nain upisivanja pojedinih elemenata s naloga za plaanje u platne poruke Platne poruke moraju biti popunjene na nain koji odgovara svim propisanim SWIFT standardima.

  2.5.1. Broj rauna sudionika platitelja Broj rauna sudionika platitelja upisuje se u platne poruke MT103 i MT102, u tekstualnom dijelu, u prvi red polja 50K. Broj rauna upisuje se u skladu s odlukom koja ureuje transakcijske raune.

  2.5.2. Naziv rauna sudionika platitelja Naziv rauna sudionika platitelja (naziv platitelja) upisuje se u platne poruke MT103 i MT102, u tekstualnom dijelu, u drugi red i u ostale redove polja 50K.

  2.5.3. Broj rauna sudionika primatelja Broj rauna sudionika primatelja plaanja upisuje se u platne poruke MT103 i MT102, u tekstualnom dijelu, u prvi red polja 59. Broj rauna upisuje se u skladu s odlukom koja ureuje transakcijske raune.

 • 4

  2.5.4. Naziv rauna sudionika primatelja Naziv rauna sudionika primatelja plaanja upisuje se u platne poruke MT103 i MT102, u tekstualnom dijelu, u drugi red i u ostale redove polja 59.

  2.5.5. Vrsta posla, poziv na broj odobrenja/poziv na broj zaduenja U sve platne poruke poziv na broj odobrenja/zaduenja upisuje se, u tekstualnom dijelu poruke, u polje 72, i to: - U prvi se red upisuje oznaka vrste posla. Upisuje se oznaka "/VPO/" i brojana oznaka vrste posla.

  Brojanu oznaku vrste posla i nain upisa dogovaraju sudionici meusobno. - U drugi se red upisuje poziv na broj zaduenja. Upisuje se oznaka "/ZAD/" i brojana oznaka

  poziva na broj zaduenja. Izmeu modela poziva na broj (M) i pojedinih elemenata poziva na broj (P1, P2, P3, P4) upisuje se crtica ("-") bez razmaka (M-P1-P2-P3-P4).

  - U trei se red upisuje poziv na broj odobrenja. Upisuje se oznaka "/ODO/" i brojana oznaka poziva na broj odobrenja. Izmeu modela poziva na broj (M) i pojedinih elemenata poziva na broj (P1, P2, P3, P4) upisuje se crtica ("-") bez razmaka (M-P1-P2-P3-P4).

  Oznake "/VPO/", "/ZAD/" i "/ODO/" upisuju se bez obzira na to postoji li podatak o vrsti posla, pozivu na broj zaduenja ili pozivu na broj odobrenja.

  2.5.6. Opis plaanja a) Platne poruke MT103 i MT102 U platne se poruke MT103 i MT102 opis plaanja upisuje u tekstualnom dijelu poruke, u polje 70. b) Platne poruke MT202 i MT205

  U platne se poruke MT202 i MT205 opis plaanja upisuje u tekstualnom dijelu poruke, u etvrti i peti red polja 72 (prvi, drugi i trei red popunjavaju se kako je navedeno u toki 2.5.5. ove Upute).

  3. VRSTE PORUKA KOJE SE UPOTREBLJAVAJU U HSVP-u

  U sljedeoj tablici navedene su vrste poruka koje se upotrebljavaju u HSVP-u.

  Platne poruke koje se upotrebljavaju u HSVP-u

  MT SMT Izvorni SWIFT naziv

  Naziv Poiljatelj Posrednik Primatelj

  102 Payment Message Platna poruka Sudionik A Fin Copy HSVP Sudionik B

  103 Payment Message Platna poruka Sudionik A Fin Copy HSVP Sudionik B

  202 Payment Message Platna poruka Sudionik A Fin Copy HSVP Sudionik B

 • 5

  205 Payment Message Platna poruka Sudionik A Fin Copy HSVP Sudionik B

  202COV

  Payment Message Platna poruka Sudionik A

  Fin Copy HSVP Sudionik B

  205COV

  Payment Message Platna poruka Sudionik A

  Fin Copy HSVP Sudionik B

  Obavijesti o izvrenom direktnom transferu

  MT SMT Izvorni SWIFT naziv

  Naziv Poiljatelj Posrednik Primatelj

  900 DR Advice

  Obavijest o provedenom direktnom transferu na teret rauna sudionika

  HSVP SWIFT

  Sudionik iji se raun tereti putem direktnog transfera

  910 CR Advice

  Obavijest o provedenom direktnom transferu u korist rauna sudionika

  HSVP SWIFT

  Sudionik ijise raun odobrava putem direktnog transfera

  Upiti koji se upotrebljavaju u HSVP-u

  MT SMT Izvorni SWIFT naziv Naziv Poiljatelj Posrednik Primatelj

  920

  Transaction Information Request Message

  Upit o platnim transakcijama Sudionik SWIFT HSVP

  941 Balance Report

  1. Izvjee o stanju na raunu sudionika 2. Zavrno dnevno izvjee

  HSVP

  SWIFT

  Sudionik

  942 Interim Transaction Report

  Privremeno izvjee o platnim transakcijama

  HSVP SWIFT Sudionik

  298 Propriatory Messages Vlasnike poruke

  800 Payment Enquiry Request

  Upit o platnoj transakciji Sudionik SWIFT HSVP

  801

  Summary of Outstanding Operations Request

  Upit o redu ekanja Sudionik SWIFT HSVP

 • 6

  804

  Detail of Outstanding Operations Request

  Upit o detaljnim podacima nenamirenih platnih transakcija

  Sudionik SWIFT HSVP

  850 Payment Enquiry Response

  Odgovor na upit o platnoj