Click here to load reader

Ultrazvukové hodnotenie AP rozmeru fetálnych - csupg.cz bor_Ultrazvukove-hodnotenie...PDF filePartus praematurus imminens . Predikcia predčasného pôrodu Cieľ – selekcia „high

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ultrazvukové hodnotenie AP rozmeru fetálnych - csupg.cz...

Ultrazvukov hodnotenie AP rozmeru fetlnych nadobliiek ako prediktora predasnho produ

16. celosttn konference fetln medicny 15. Janur 2016

Nemocnice Na Homolce, Praha

Gbor M, Ferianec V, Kriko M jr, Papcun P, Holom K.

II. gynekologicko prodncka klinika LFUK a UN Bratislava

Predasn prod PP a PPI - hlavn perinatologick tmy Prematurita % neonatlnej mortality a morbidity Exaktn predpovedanie PP nepresn 7 % (r. 2013 - 6,8 %) Incidencia PP mierne stpa Predikcia PP ast falon pozitivita Aktulne otzky N prenatlnej terapie pre plod, matku

a postnatlny vvoj (! KS, Tokolytik ...) Potreba exaktnho predpovedania PP zvyovanie

senzitivity a pecificity vstupov vyetren ( nov markery... )

PP - etiopatogenza

Partus praematurus imminens Partus praematurus imminens

Porodenie plodu...?

Partus praematurus imminens

Predikcia predasnho produ

Cie selekcia high risk pacientok s pravm ohrozenm PP.

Diagnostikova skutone predasne rodiace pacientky.

Problmy falon pozitivita a negativita. Neexistuje idelny prediktor.

Predikcia predasnho produ Klinick, fyziklne, lab. vyetrenia Biochemick markery : fFN bedside, kvantit. ILGFBP-1 USG markery :

Cervikometria CGA Amnial sludge Fetlne nadobliky

Fetlne nadobliky? Dleit orgn

udriavania tehotnosti a signalizcie produ

Produkcia DHEAS a

Kortikoidov pre placentu (syntza estrognov)

Relatvna vekos

nadobliky via ako u dospelch

Up to date 2006, 2011, 2012

publikovan v AJOG ( Turan et al.)

Meranie nadobliiek u PP

v 3D Zvery FZE tzv. fetal

zone volume enlargement v 3D predikovalo PP lepie ako CM

Cie

Sledovanie a vyhodnotenie prediktvnych markerov predasnho produ

Vyhodnotenie a porovnanie vsledkov UZ markera PP fetlne nadobliky.

Definovanie ako monej alej pomocnej metdy predpovedania PP

Metodika prce a metdy Prospektvna case-control tdia Relatvne prsne zaraovacie a vyraovacie

kritri istota sledovanej skupiny Zaraovacie kritri:

Diagnza PPI (IPLC) TOCO - 4 kontrakcie, subj.,80 Torr, progres CS (Bishop)

Primigravidita Jednopoetn tehotenstvo 23+6 a 37+6 GT CM < 25 mm

Vyraovacie kritri Vyradenie pacientok

so stavmi, ktor s spjan s predasnm prodom sekundrne

Konizcia Opercie uteru

RCUI

Amniocentesis VVCH uterus Uterus myomatosus

i.u. Vkony v gravidite

Oligo/poly- Hydramnion

VVCH plodu

IUGR PPROM Cerclage

Hematoma r.p.

Preeklampsia Eklampsia

HELLP HT DM

GDM Pridruen ochorenia v

grav.

Vroden TF stavy

SC electiva

Rozdelenie skupn (n0=214, n=64) Sledovan skupina pacientok = PPI (n=32) (vetky pacientky zaraden s diagnzou PPI)

Podskupiny predasn prod - skupina PP (n=18) prod v termne 1. kontroln skupina PPI-K (n=14)

samostatn kontroln skupina - fyziologicky

prebiehajce gravidity (skupina K n=32) Preliminary report

Sledovan parametre

Funneling (mm) CGA (cervical

glandullar area) Dilatcia canalis

cervicis uteri (mm) Amnilny sludge, Stress test

Sledovan parametre rozmery nadobliiek

plodu max. (transverzlna rovina )

L.sin / L. dx 3x AVG

Sledovan parametre nadobliiek APAG (cm)

anteroposterior adrenal gland

APFZ (cm)

anteroposterior fetal zone

Sledovan parametre nadobliiek CIRC-AG (cm)

circumferentia adrenal gland

CIRC-FZ (cm)

circumferentia fetal zone

Vsledky sledovanej skupiny Zo skupiny PPI - PP 56,25 % pacientok Priemern vek 31 rokov Priemern GT 30,7 Priemern dka CM 17,15 mm Stress test, funneling + 46,87% Dilatcia krka + 34,38% Amnial sludge + 21,88% EFW priemern hodnota 1833g

Vsledky sledovanej skupiny nadobliky

APAG 1,96 cm APFZ 0,91 cm. Fetlna zna %: 47,33% CIRC - AG 6,15 cm CIRC- FZ 3,03 cm

Porovnanie vsledkov skupn % zastpenie FZ z "APAG" u skupn PPI-K, PP a K

0

10

20

30

40

50

60

70

80

% % zastpenie FZ (PPI-K)% zastpenie FZ (PP)% zastpenie FZ (K)

Porovnanie vsledkov skupn Porovnanie priemernho percentulneho zastpenia FZ nadobliky v sledovanch skupinch

53,59

41,07

37,69

0

10

20

30

40

50

60

Percento FZ PP Percento FZ PPI -K Percento FZ K

Perc

ent

Porovnanie vsledkov skupn Porovnanie % APFZ z APAG u skupn PP48h, PP14d, PP37.t, PPI-K a K

57,4856,01

52,09

41,07

37,69

0

10

20

30

40

50

60

70

PP48h PP14d PP37.t PPI-K K

%

Vsledky Signifikantn korelcia (p=0,02, p=0,00009)

zvovania sledovanch rozmerov nadobliky so stpajcim gestanm vekom plodu.

Percentulne zastpenie fetlnej zny u sledovanch skupn (PP, PPI-K a K) - vemi signifikantn rozdiely (p< 0,0000001).

Vsledky Idelna cut-off hodnota % zastpenia fetlnej zny

nadobliky ako markera predikcie predasnho produ (ROC) - 45,07%

Senzitivita (cut-off 45,07%) 87,5 % pecificita 85,42% Pozitvna prediktvna hodnota 66,67% Negatvna prediktvna hodnota 95,35% Pravdepodobnos prtomnosti ochorenia napriek

negativite testu 4,65%.

Vsledky testov - porovnanie

TEST Senzitivita (%) pecificita (%) CM < 20mm 81,25 81,25 Funneling 62,50 68,75 Stress test 43,75 81,25 Dilatcia 37,50 68,75 Amnial Sludge 31,25 87,50 CGA 50, 00 87,5 % FZ (45,07% cut off) 87,50 85,42

Zvery (preliminary report)

Meranie nadobliky - po prv krt v jednoduchom 2D UZ (simpliest) -vhodn na kadodenn klinick pouitie

Monos realizcie v klinickch, rutinnch

- kadodennch podmienkach.

Zvery Dkaz morfologickho rastu nadobliiek

medzi 25. a 37. tdom tehotnosti. Fetlna centrlna nadoblikov zna

independentn od GT.

Zvery

Najvhodnejm prediktorom predasnho produ na rovni nadobliiek % fetlnej zny s cut-off 45,07%.

Signifikantn zvovanie u plodov

predasne rodiacich pacientok ako marker PP.

Zvery

Pomocn parameter pri oddiferencovan skupiny pacientok rodiacich predasne.

Aplikcia terapie matky - o najviac

selektovan skupina pacientok s pravm ohrozenm predasnm prodom.

akujem za pozornos [email protected]

Ultrazvukov hodnotenie AP rozmeru fetlnych nadobliiek ako prediktora predasnho produPredasn prodPP - etiopatogenzaPartus praematurus imminensPartus praematurus imminens Partus praematurus imminensPredikcia predasnho produPredikcia predasnho produ Fetlne nadobliky? Up to date CieMetodika prce a metdy Vyraovacie kritriRozdelenie skupn (n0=214, n=64)Sledovan parametreSledovan parametreSledovan parametre nadobliiekSnmek slo 17Sledovan parametre nadobliiekVsledky sledovanej skupiny Vsledky sledovanej skupiny nadobliky Porovnanie vsledkov skupnPorovnanie vsledkov skupnPorovnanie vsledkov skupn VsledkyVsledkyVsledky testov - porovnanieZvery (preliminary report)Zvery Zvery Zvery Snmek slo 31

Search related