Click here to load reader

UCESNICI EKONOMSKOG PROCESA - · PDF file- ljudski resursi ... a zatim njegova sistemska priprema i obuka c) ... faktor – stav radnika prema zadatku i prema suradnicima

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of UCESNICI EKONOMSKOG PROCESA - · PDF file- ljudski resursi ... a zatim njegova sistemska...

 • 1

  UESNICI EKONOMSKOG PROCESA

  NAZIV AKTIVNOSTI ORGANI

  1.VLASNIK VLASNITVO SKUPTINA

  gdje investirati ostvaruje svoje

  efikasnost aktivnosti

  raspodjela dobiti

  rizik

  2. PODUZETNIK PODUZETNITVO UPRAVNI ODBOR

  Schumpeter : razvojne odluke mjeovito poduzee

  onaj koji pokrece, odluka o investiranju

  ostvaruje, mijenja i poslovna politika

  ukida poduhvate izbor poslovnog organa

  i procese

  3. MANAGER POSLOVOENJE POSLOVODNI ODBOR

  raspored zadataka

  koordinacija

  izbor suradnika

  poslovanje prema svjetskim kriterijima

  4. RADNIK RAD

  neposredni izvrilac izvravanje delegiranih zadataka

  Moemo ih promatrati kao 4 karike u lancu. Poduzetnik i manager su najznaajnije karike u

  ostvarivanju ekonomskog procesa (na efikasnost i utjecajnost). Za managera budunosti trebaju se

  imati veliki zahtjevi kvalitete (znanje, vjetine, sposobnosti). Te zahtjeve kvalitete 1-2% populacije

  moe ispuniti.

  MANAGEMENT

  UVOD

  Razliito znaenje : organizacija, upravljanje, rukovoenje

  Pojmovi : management, rukovoenje (voenje), administratori, leadership,

  Definicija managementa

  - proces usmjeravanja ponaanja drugih prema izvravanju odreenog zadatka

  - aktivnost usmjerena na postizanje odreenih cijljeva (unaprijed zadanih); management kao

  proces koordinacije faktora proizvodnje odnosno poslovanje u svrhu postizanja odreenih

 • 2

  ciljeva

  Coveos : Management zani raditi sa i preko drugih ljudi da bi se postigli ciljevi i organizacija

  njenih lanova.

  Usmjerenje aktivnosti managera na :

  - ljudski resursi

  - orijentacija prema rezultatima

  - uzima u obzir osobne ciljeve i ciljeve organizacije

  Ameriki teoretiari J.I. Mossic definira management kao specijalnu grupu ljudi iji je zadatak da

  svoj napor usmjere prema zajednikim ciljevima, ali i aktivnostima drugih ljudi.

  Management kao pojam je kompleksan, interdisciplinaran i vieznaan.

  Zakljuak: management moemo promatrati kao znanost, kao vjetinu i kao umjetnost utjecanja na

  podreene u realizaciji ciljeva.

  Management promatramo kao proces : proces rada sa i putem drugih radi ostvarenja ciljeva

  organizacije u promjenjivoj okolini uz efektivnu i efikasnu upotrebu ogranienih resursa.

  KLJUNI ASPEKTI MANAGEMENT PROCESA

  2 osnovna zadatka : 1) pripremiti se za nastupajue promjene, 2.) adaptirati se na nastale promjene

  Promjenjiva okolina: Manager polazi od zakonitosti promjena; sve su uestalije, kompleksnije ...

  Manager ih mora biti u stanju predvidjeti i poi od toga da je dio koristan, a dio tetan, mora utvrditi

  koje e promjene kompanija koristiti, mora izvriti promjenu organizacije, komopanije za uvoenje

  promjena.

 • 3

  Rad sa i putem drugih: Manager mora biti sposoban organizirati aktivnosti i rad suradnika putem

  kojih e uspjeno obaviti zadatke u kompaniji (koji su definirani na pojedince). Zadaci se ostvaruju

  sa i putem drugih; mora motivirati suradnike.

  Osnovni ciljevi : Sve aktivnosti managera su usmjerene na ostvarenje ciljeva. Ciljevi predstavljaju

  smjer aktivnosti managera, kuda usmjeravati proces i predstavljaju mjerilo uspjenosti

  managementa.

  Ravnotea efikasnosti i efektivnosti:

  - efikasnost odnos outputa i inputa; postizanje cilja najmanjom koliinom resursa

  - efektivnost raditi prave stvari, manager mora odabrati prave ciljeve, ostvariti ravnoteu

  Izvui najvie iz ogranienih resursa: Manager mora ostvarivati ciljeve uz to manje angairanje

  resursa (materijalnih, energetskih ...).

  Svi ovi aspekti moraju biti zadovoljeni. Da bi manager bio uspjean, mora se pridravati naela

  managementa.

  NAELA MANAGEMENTA

  Obradio ih je Peter Drucker; (knjige Inovacije i poduzetnitvo, Nova zbilja, Efikasan direktor)

  1. Management se bavi ljudskim biima njegova je zadaa uiniti ljude sposobnima za

  zajedniki rad

  2. Management se bavi integracijom ljudi u neki zajedniki pothvat, on je duboko ukorijenje u

  kulturi

  3. Poduzee mora imati jednostavne, jasne i ujedinjavajue ciljeve. Misija organizacije mora

  biti dovoljno jasna i dovoljno velika da osigura zajedniku viziju. Ciljevi moraju biti javni,

  jasni i iznova potvrivani.

  4. Manager mora omoguiti da poduzee i svaki pojedini lan raste i razvija se u skladu s

  potrebama.

  5. Svako poduzee sastoji se od ljudi razliitih vjetina i znanja koji obavljaju razliite vrste

  poslova. Ono mora biti organizirano tako da omogui komunikacije i pojedinanu

  odgovornost.

  6. Uspjenost funkcioniranja poduzea mora biti ugraena u poslovanje poduzea i njegov

  management. Uspjenost treba mjeriti ili ocjenjivati i valja je neprestano usavravati.

  Mjerila managementa(uspjenosti) : trina pozicija, inovacije, fleksibilnost, proizvodnost,

  razvoj ljudi, kakvoa, fin. Rezultati i dr.

  Manageri koji ne shvaaju ta naela i koji se po njima ne ponaaju nee biti uspjeni manageri.

 • 4

  Skraeno :

  1. Uiniti ljude sposobnim za zajedniki rad

  2. Integracija ljudi u neki zajedniki pothvat

  3. Ciljevi poduzea moraju biti jasni, javni i neprestano potvrivani

  4. Manager mora omoguiti da poduzee i svaki pojedini lan raste i razvija se u skladu s

  potrebama

  5. Poduzee mora biti angairano tako da omogui komunikaciju i pojedinanu odgovornost

  6. Uspjenost funkcioniranja poduzea mora biti uhraena u poslovanje poduzea i njegov

  management

  KARAKTERISTIKE I ZAHTJEVI

  1. Predstoji nam jo mnogo nauiti o upravljanju a osobito u poduzeima s obrazovanom

  radnom snagom. Do nedavno se na upravljanje gledalo kao na neto to je ogranieno na

  privredu, a u privredi na velike sustave.

  2. Trend izgradnje veih organizacija do 70-tih (privreda, kolstvo, zdravstvo, sindikati ...);

  uvjerenje da se zanlo upravljati velikim, ali ne i malim poduzeima.

  3. Trend se u posljednjih 20-tak godina obrnuo.

  4. Spoznaja da je management potrebniji i vaniji za manle poduzetnike organizacije nego za

  velike kompanije (moe doprinjeti novim poduzetnikim poduzeima koliko i postojeim)

  5. Dananja poduzea, naroito velika, teko e preivjeti ovo razdoblje brzih promjena i

  inovacija, ako ne savladaju osnove poduzetnitva i poduzetnike organizacije i

  managementa.

  6. Management se odnosi na svaku djelatnost koja u jednoj organizaciji spaja ljude razliitih

  znanja i vjetina (bolnice, sveuilita i crkve, umjetnike org. i dr.)

  7. Teorija i praksa managementa obje prihvaaju poduzetnitvo i inovacije neprestano

  potrebne. Svaka postojea organizacija propada ako ne unosi inovacije (visoko razvije

  tehnologije, drutvene inovacije ...)

  8. Neunaanje inovacija razlog propadanja postojeih poduzea

  9. Ne umjeti upravljati najjai je razlog za propast novih poduzea

  10. Prirunici o managementu usmjeravaju panju na management unutar poduzea, a tek

  rijetki prihvaaju njegovu drutvenu funkciju. Management je postao svenazoan pa se

  postavlja pitanje : Kome je management odgovoran i za to? Manageri predstavljaju mo,

  a mo mora biti odgovorna i legitimna.

 • 5

  TEORIJE MANAGEMENTA

  Ishodite managerskih teorija je H. Fayol (1842 1925.) koji je krenuo od empirijskog pristupa.

  Interdisciplinarnog ponaanja, socijalnog sistema, teorije odluivanja, sistemskog pristupa,

  matematikog pristupa do situacijskog ili kontigencijskog pristupa.

  Razvoj teorije managementa

  1. Osnove teorije managementa

  Novijeg je datuma, a vezana je uz ulogu F.W.Taylora. Njegovi vaniji radovi su : Upravljanje

  pogonom 1903., Principi naunog upravljanja 1911. Sistem managementa se bazira na 2

  pretpostavke :

  - dosljedna podjela rada odvaja planiranje i izvrenje

  - supstitucija rukovoenja sistemom funkcionalnih odnosa

  Prva konferencija o naunom upravljanju i rukovoenju je bila 1911 godine, na kojoj su

  formulirana 4 principa naunog rukovaenja :

  a) Razvoj nauke kao zamjena za empirijske metode

  b) Selekcija radnika na naunoj osnovi, a zatim njegova sistemska priprema i obuka

  c) Prenoenje naunih saznanja na radnike izabranog na naunoj osnovi

  d) Podjela rada izmeu rukovoenja i radnika

  Posluili su rukovoditeljima kao koristan putokaz u poveanju efikasnosti rada.

  Sljedbenici : Gilbreht, Ganrr, Emerson .

  2. Pristup univerzalnom procesu (univerzalni ili funkcionalni pristup)

  - najstariji i najpopularniji pristup managementu

  Administracija prema ovom pristupu zahtjeva neki racionalan proces.

  Na toj je osnovi Fayol definirao 14 poznatih principa :

  a) podjela rada b) autoritet i odgovornost

  c) disciplina - odgovornost u izvravanju zadataka d) jedinstvo komande

  e) jedinstvo nareivanja f) potinjavanje pojedinanih opim interesima

  g) nagraivanje - managera i zaposl. h) centralizacija

  i) lanac pretpostavljenih j) inicijativa

  k) red l) pravinost

  m) stalnost zaposlenja n) kooperativni duh

 • 6

  Ovi su principi koji se moraju primjenjivati u svim organizacijama. Mnogi autori Fayola smatraju

  ocem teorije managementa, on je i jedan od pionira organizacije to znai da se teorija organizacije

  i teorija managementa toliko meusobno isprepliu da ih je nemogue odvojeno promatrati. Fayol

  je sve aktivnosti u poduzeu podijelio u 6 funkcija, a posebno istie funkciju managementa =

  administration. Zbog toga cijela t

Search related