of 24 /24
UBND TINH HA TINH SOf GIAO DUG VA DAG TAG 7SGDDT-GDTX-CN V/v thong bao ke hoach thi nghiep vu su pham. CONG HOA XA UQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phue Ha Tinh, ngay J^^thdng 11 nam 2017 Kitih giii: Truong phong Giao due - Dao tao cac huyen, thi xa, thanh pho. Can cu noi dung Cong van s6 95I/DHNN-TTNNVH ngay 22/11/2017 cua Truong Dai hoc Ngoai ngu, Dai hoc Hue, So thong bao ke hoach thi cho giao vien da hoan thanh cac noi dung boi duong nghiep vu su pham tap trung va true tuyen cu the tihu sau: 1. Doi tugng: giao vien day tieng Anh THCS da hoan thanh khoa boi duong theo Cong van thong bao s6: 1082 /SGDDT-GDTX, ngay 28/7/2017 ciia So. 2. So lugng: 368 giao vien (c6 danh sach kem theo). 3. Thai gian: 02 ngay (Tu 09/12/2017 d6n 10/12/2017. Ciao vien dugc chia thanh 05 ca thi, (co danh sach giao vien bo tri theo ca thi dinh kem). Lich cac ca thi cu the nhu sau: -Ngay 09/12/2017: + Cal:Tu7h00d6n8h55 + Ca2: Tu9h00d6n 10h55 + Ca3:Tu 13h00dln 14h55 + Ca4: Tu 15h00den 16h55 -Ngay 10/12/2017: + Ca5:Tu 7h00 din 8h55 4. Dia diem: Truong THPT Chuyen Ha TTnh, duong Hoang Ha, Thach Trung thanh pho Ha TTnh. 5. Kinh phi: Cac don vi co giao vien duoc cir tham gia boi duong thanh toan che do cong tac phi cho giao vien theo quy dinh hien hanh. 6. Yen can doi vol giao vien du thi: C6 mat truoc cac ca thi cua minh 30 phut, mang theo chiing minh nhan dan de xuk trinh truoc khi vao phong thi Cac Phong CD-DT thong bao cho giao vien c6 ten trong danh biet va tao dilu kien thuan Igi de giao vien tham gia thi dat ket qua cao./. P/lli^ | Nffi nhdn: lo-r r^i a i\/r xaA/^

UBND TINH HA TINH CONG HOA XA UQl CHU NGHIA VIET NAM … · UBND TINH HA TINH CONG HOA XA UQl CHU NGHIA VIET NAM SOf

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UBND TINH HA TINH CONG HOA XA UQl CHU NGHIA VIET NAM … · UBND TINH HA TINH CONG HOA XA UQl CHU...

 • UBND TINH HA TINH SOf GIAO DUG V A D A G T A G

  7SGDDT-GDTX-CN

  V/v thong bao ke hoach thi nghiep vu su pham.

  CONG HOA X A UQl C H U N G H I A VIET N A M Doc lap - T y do - Hanh phue

  Ha Tinh, ngay J^^thdng 11 nam 2017

  Ki t ih g i i i : Truong phong Giao due - Dao tao cac huyen, thi xa, thanh pho.

  Can cu noi dung Cong van s6 9 5 I / D H N N - T T N N V H ngay 22/11/2017 cua Truong Dai hoc Ngoai ngu, Dai hoc Hue, So thong bao ke hoach thi cho giao vien da hoan thanh cac noi dung boi duong nghiep vu su pham tap trung va true tuyen cu the tihu sau:

  1. Do i tugng: giao vien day tieng Anh THCS da hoan thanh khoa boi duong theo Cong van thong bao s6: 1082 /SGDDT-GDTX, ngay 28/7/2017 ciia So.

  2. So lugng: 368 giao vien (c6 danh sach kem theo). 3. Thai gian: 02 ngay (Tu 09/12/2017 d6n 10/12/2017. Ciao vien dugc chia

  thanh 05 ca thi , (co danh sach giao vien bo t r i theo ca thi dinh kem). L ich cac ca thi cu the nhu sau:

  -Ngay 09/12/2017: + C a l : T u 7 h 0 0 d 6 n 8 h 5 5 + Ca2: T u 9 h 0 0 d 6 n 10h55 + C a 3 : T u 13h00dln 14h55 + Ca4: T u 15h00den 16h55 -Ngay 10/12/2017: + C a 5 : T u 7h00 d i n 8h55 4. Dia diem: Truong THPT Chuyen Ha TTnh, duong Hoang Ha, Thach Trung

  thanh pho Ha TTnh. 5. K i n h phi: Cac don v i co giao vien duoc cir tham gia boi duong thanh toan

  che do cong tac phi cho giao vien theo quy dinh hien hanh. 6. Yen can doi vo l giao vien du thi : C6 mat truoc cac ca thi cua minh 30 phut,

  mang theo chiing minh nhan dan de xuk trinh truoc khi vao phong thi Cac Phong CD-DT thong bao cho giao vien c6 ten trong danh biet va tao d i l u

  kien thuan Igi de giao vien tham gia thi dat ket qua cao./. P/lli^ |

  Nffi nhdn: lo-r r^i a i\/r xaA/^

 • D A I HOC H U E C O N G H O A X A H O I C l l l l N G H I A VIET NAM T R U O N G B A I H()C N G O A I NGU* Hoc lap - Ti.r do - Hanh phuc

  D A N H S A C H G I A O V I E N SO' GD&DT T I N H HA T I N H D l / I I H E L T A C H T A I H A 11NH Thoi gian thi: 7h0() - 8h55, sang ngay 09/12/2017

  Xuiit I - Phong 1

  S T T Ho va ten Ngay thang nam sinh Don vi cong (sic

  So di dong Dia chi email

  1 Zi.

  J Zi

  5 ZL

  7" is"

  7"9" IZ

  i ' l ' "Ti' "IT "IA ZI. ..........

  "\7 — —

  z z "22 — "24""" "'25"""

  ^̂ 26""

  -—

  Bui Th] ^ Le Thi Lan Le Thi Van Nguyen Thi Kim Hoang Thi Hoang Hiiu C h u l l i i ' " " DuCTOg Thi Nguybn Thi Nguyen Thi Trail Cong LeThiQuynh Diep

  An ZZIZ. ZZIZ ZZK .

  jZZl . . . . . . . .

  'MZ'.. JZZL Chait Dien

  Nguy^ii Thi

  Trdn Thi

  Mguydn Tlii Kim Trail Thi TKI /hung Thi Fhu

  Tran Thanli 3ui Thi Thanh Duong Thi Thuy /iigm Thi I-iong

  Mguyen Tiii vi'HiiT

  ;9am Thi

  Din

  Dung Giang

  "m

  "EKZZZZl Hang

  JMZZZZZ. Hien Hieii Hoa

  15.07.1974 ""2""l""."67".'"f976 "i07i06ii"977" """l()i04iT978" 20.11.1980

  ~p"i04il97T '""'o"7."'i""o"."l"9"8"3" ji 'ioTmss" '""2()iq7iT9i82"' """04.'o"2i"i'9"8"2"" •""()"6"."'i""o'."i'986""

  "T6MJ9T6 'ZZIZ^Zl..

  ""m'oi'ii'TsT' ]2T05"iT980"' '"2Tq4iT988'

  'IIMZZ^I. "TiioelT??"" """o"2"."()'6."i'"982"" '"oT"lIl'988"" o lqc iTs i"

  '^(MTC1987'' ''qqTizTlqT"" ''i'TTT'iTTi'''

  THCS Minh Lac TflCSKt'T^^]]"]^^^^^

  'THCS"M^"PU6''7 7 Z ' . .

  TliCS'ScmH^ THCS'ki""Xuin THCS"KFPhm/iF f l I C S ' " " K T L o n i ' I " " " ' 7 Tl i&THCS' i^ T H C S ' K ^ " K l u i n 7 " ' ^ 7 Tl'Es"PliongBac IZZEIZIMZZZZZZZ.. TPlCS"'GiangT)6ng lTics"Th[frin"clm""XuFn

  THCS'SonHh THCi'"""K7Lgi THCS Song Tri TIL&THCS''"K7Nam 'TH(5s""Hu7"NaT''yin T H " C S " " ^ 7 S ' . ^ J | C Z

  ' fFEs"" '"K7"Phuung7^ fHCi" ' ' 'K7Tr inh7 ' ' ' r ' r " I" racs'kFvin'[ f H C s " K T " ' f i 7 Z Z Z Z l r H & i T E s k 7 F i o T 7 iTics'S6ngTri''7

  982066404 9832l"7076"''""'' "9"i"i'68i3'4"4"2 94\im'\\ •972876807"""'" 987352507"'""" 9827Tl4"i'i""""" "1635967359""" 'l68233728'7''' '9"85"9445"45" ""0976i"653"f3"" 976qpTl"7""] 989733597"""""" 9n7732|6'7" 978586987 9r73"i"7278 "iiiseisssi'sT"' •984087638"""'' 9i"208663"6""""' 94i'660678" 979578025"""" 9| lp439|]7 9"l"46""6''7'5"29"""" 9l"52339i"8 983213864 94"75"929'40 'Ts464ro"od "l2925i59396"

  [email protected] [email protected] [email protected] kimanhl 0478(S),gmail.com hoanganhhht 1 @gmail .coin hoangba72( ^gmailcom chuhanl

 • 29 To"

  [email protected] Th} Thu Eodi Ngviygn f i i j Thanh Thuy

  Danh sikl i co 30 tin sinh..

  [email protected] "23"TaT982"

  THCS Hal lai fHCS'"K7Nhih"

  917902328 974738214

  [email protected] fthanhthuv81(5)gmail.com

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • DAI HOC HUE TRUONG DAI HOC NGOAI NGlT

  CONG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM IX)c lap- Tu'do - Hanh phuc

  DANH SACH GIAO VIEN SO GD&DT TINH HA TINH DU THl ELTACH FAl H A TINH Thoi gian (hi: 7h00 - 8h55, sang ngay 09/12/2017

  STT Ho va ten Ngay tlumg nam sinh

  _ „, _

  Don vi cong tac So di dong Dja chi Email

  I BiuThl Hong 12.10.197.5 THCS Phuc Thang 979814257 buihong 1210{«)gmai l.com 2 Nguyen Thi. Hong '"oi'03.'T977"" THCS Minh Lac 943243360 [email protected] 3 Nguyen Tien Hung 02.10.1978 'fHC's'fhu'fho 989187411 hungtham76201 l(@gmail.com 4 Nguyin Thi Hur/ng 06.06.1977 THCS Phiic Thang 977193706 [email protected] 5 Tran Thi Thuang Huyen 10.02.1978 THCS Phan Dinh Got 977337202 [email protected] 6 Nguyen Thi Huyen 15.09.1984 THCS Mv Due 98478136 [email protected] 7 Dana Thanh 8 Nguven Thi Khtrong 20.01.1900 flics 'k'y Tien 9 i 44495/2 lamkt [email protected] 9 Nguven Xuan Kien 12.11.1979 THCS Thi Ti-an Thien Cam 1662959693 .\[email protected]

  Hoang Ihj Lai 22.10.1977 THCS Thi Trdn Cdm Xuycn 982725168 iioanelaicamhuvfnjainail.com 11 Nguyen T6ng Link 22.10. i 978 THCS Thi Tran Thien Cam 985902234 [email protected] 12 Hoang Anh Loc 15.04.1981 THCS Ky Thjnh 977426869 [email protected] 13 Tran Hiju Lffi 16.03.1973 THCS Nguyen Him Thai •94l"'8333"59 [email protected] i"4 Tran Tin Thanh . M . ... 13.oTl983''' fH(5's"''KFPhuOTa 948682908 [email protected] l.com i"5 V6 Tin Mai 28.09.1976 THCS Song Tri 16 loangThi Man 09.10.1980 TI-icSKyfan 975917306 [email protected] 17 Nguyen Dinh Minh JZZLZIZ . fi-Ic's'Miiih'Lac 1695623245 d inh minhcsm [email protected] 1. com 18 rrinh Thi Phi Nga l aTlJ978" ' fifc's 'Kf'fr 'hi 'ir i'69760'73'66'''"' [email protected] 19 Igng Thj H6ng IS'ga T5.'06.T980''' THCS Thj Tran Cam Xuycn 988834043 cla[[email protected])ail.coin 20 Dang Van Ngo '''01.04.1978'' Tl ic's Son i-ia 1 949153395 [email protected]

  Danh sikh co 20 hoc vicn.

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • DAI HOC HUE CONG HOA XA I lOl CHI) NGIHA VIET NAM TRUONG DAI HOC NGOAI NGU" Doc lap - f y do - Hanh pin'ic

  DANH SACH GIAO VIEN SO GD&DT TINH HA TINH DU THl ELTACH TAI HA TINH Tluri gian thi: 7h00 - 8h55, sang ngay 09/12/2017

  STT Ho va ten Ngsiy tilling nam sinh Dun vi cong tac So dl d

 • / DAI H O C H U E C O N G H O A X A HOl C H U N G H I A V I E T N A M

  T R U O N G D A I H O C N G O A I NGU" Doc lap - f i r do - Hanh phuc D A N H S A C H G I A O V I E N SO" G D & D T T I N H H A T I N H D l / T l i l E L T E A C H T A I H A T I N H

  IToi gian thi: 9Ii00-l()h55, sang ngay 09/12/2017

  STT Ho va ten Ngay thang nam sinh Don vi cong tac

  So di dong Dia chi email

  1 Nguyen Thi Cilni A/ih 11.12.1976 THCS Thach Linh 988902075 camanh [email protected]] .corn 2 Bui Thi Mai Anh 11.12.1979 THCS Quang Trung 949963586 [email protected]

  Nguyin Thi Thanh Binh 29/01/1978 THCSCimNhiumg 984581776 [email protected] .com 4 Nguyen Thi Thanh Binh '""o'5.'04.i979''' THCS Nguyin Du 913793836 [email protected] 5 Hdfhi Binh "'OLIO.T976''' fHCS'LSBinh 943fi"9366 [email protected] 6 Hoang Le Binh 09.02.1978 THCS Dinli Ban 913845585 [email protected] 7 Nguyen Cao Cuvng 14/12/1978 THCS Huong Diln 934421513 [email protected]'gmail.com 8 Phan Thi Thanh Dung 22.10.1979 THCS Dai Thanh 948i66709 [email protected];gmail.com 9 Nguyen Minh PJU'I 06.10.1985 THCSDaiNW 983106826 [email protected] i o " Dang Thj Hd 13/01/1978 THCS Nguyin Du 918785986 h ada ng5 [email protected] l.com 11 .™S9.y|9..I!.li Thanh 05.08.1981 THCS Nguyin Du '917359799 [email protected] 12 Tran Thi Thanh 0(ril7i9'77'"' THCS Nguyin Du [email protected] 13 Pqng 'Ilii Thanh Ilai 11.01.1979 THCS Quang Trung 942215889 [email protected] i"4 Nguyen 'Ilii Le Hang 16/11/1976 THCS Quang Trung 945161176 [email protected] 15 Ng. fTkhdnh Hien 10.05.1974 THCS Nam Ha 982693863 [email protected] 16 Dan Thi Hien 15/271980" THCS Cam Trung 965638098 [email protected]

  Thai Thi Bich mill 01.07.1977 THCS Cim Thinh 1676238424 [email protected] 18" L i f h i Hien '""6"2."T2.'l978 THCS Huong Dien 918514221 [email protected] i ? Pham Mai Hon 18/11/1978 THCS Dai Nai '9"l"9'7"8'6'0"9'6"" ho an [email protected] 1. com 20 Nguyen Thi Hoa 06.02.1979 THCS Tilling Tugng 974052781 [email protected] 21 Nguyen Thi Huyen 18/10/1977 THCS fi l ing Tugng 912256811 [email protected] 22 Nguyen Thi Khanii Hoa 26/8/1990 THCS Hung Dong 1679179284 [email protected] 23 Nguyin Thi Thu Hodi 09.02.1982 THCS Dai Thanh 973788363 [email protected] l.com

  ""24 Frdn 'Fhi Hoiii 09.11.1976 THCS Dai Thanh 977575794 [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 25 Nguyen Huy Hodi 25/5/1974 3HCS Cam Hoa 972403579 [email protected] 26 Nguyen Xuan Hod II 20/9/1977 ri-iCS Cam Dmme 984263696 Nguyenhoan200977(a)Rmail.com 27 Bui Thi 28 Nguven Thi Bich - Hue 08.07.1969- llIGS Le Van Thiem 0943629898 bichh uchatinli [email protected] 1 .com 29 Tran Thi Cam Huong 2()727l980''7 flics HliiiiXf dp '9]3'237679 camhuongOO 1 @gmail.com 30 Nguyin f iii CCxm Hicoii}^ 2!'747l979 THCS Cam Nhugng 941082591 [email protected]

  Danh sach co 30 thi sinli..

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • D A I HOC HUE TRUONG DAI H()C NGOAI NGU

  DANH SACH GIAO \ Tho

  CONG HOA XA HOI CHll NG Doc Ittp - Tir do - Hon

  lEN SO GD&D 1 TINH HA TINH DU' THI ELTE •i gian tli i : 9h00 - lOhSS, sang ugay 09/12/2017

  IHA VIET NAM li phiic ACH TAI HA TINH

  STT Hp va ten Ngay thang nam sinh Don \i cong tac So di dong

  Dia chi Email

  1 Bui Thi Huong 26/2/1979 THCS Cam Hoa 964152255 [email protected],gmail.com 2 Tran T. Minh Hiwng

  Humtg 07.06.1967 THCS Le Van Thiera 9"i''865i'556'''' minhhuonRlvt67 (cDRmail.com

  "3 Tran Thi Hiwng Humtg r£'o'5ri"979 THCS Cam Nhugng 'i"657'8l3"8'7'8 binhn h [email protected] 1 .com

  4 Nguyen Thi Lan Huyen 26/10/1984 THCS Thang Tirgng 'TOCS'c&ntii'i'ii'h

  964759569 [email protected] 5 Nguyin Thi Huyen 08.12.1987

  THCS Thang Tirgng 'TOCS'c&ntii'i'ii'h 965357699 [email protected]

  6 Nguyen Thi Bich Lien 07.09.1978 THCS Dai Thanh 1276785759 [email protected] 7 Hoang Thi Lieu 04.08.1977 THCS'mHiiyt ip nMinl [email protected] 8 Tran Van Lumtg 26/12/1979 THCS Cam Nhucmg 984820827 [email protected] 9 Nsuven 'I'hi Luong 24/6/1975 THCSThpchUc 912235758 1 uongthcsthachl ac(@gmai 1 .com 10 Pham Thi ...HMI 17/871983 fi les 'a im'f ir i i ih 9i"4'6'3'2345 nsiabauanhvan/njgmail.com i i J i y i ^ M j ' i L I i p y 16/971976 THCS Thach Trung 915934679 [email protected] 12 Lam Ngoc NghTa 21/10/1978 THCS Thach Trung 912107459 [email protected] 13 Nguyen Thi Bich Ngoc 10.01.1978 THCS Cam Binh 1665880766 [email protected] 14 Truong Qu6c Ngu- 22/8/1980 THCS Cam Binh 'ofi'yti'ses [email protected] 15 Nguven Thi Nguyet 12.12.1977 THCS Himg Dong 912268587 [email protected] 16 Vo Thj Minh '257971985 THCS Thach Lac 1276694999 [email protected] 17 Nguyen Thi Nhu- 19/11/1978 THCS Ha Huy Tap 977607768 ntiiiyennhuhht(«),gmai!.com 18 'Fran Thi Nhung i 9/5/i 975 THCS Dai Thanh 9'8''83"'i''9'452 [email protected] 19 Truong t i i i Kim Nhiiug 05.01.1981 985644.567 [email protected] 20 Dang Thi Hong Nhung 20/1/1980 THCS Cam Duong Tifi'ofi'i 'S [email protected]

  Danh sach co 20 tin sinh.

  http://cDRmail.commailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • DAI HOC HUE T R U Q N C DAI H O C NGOAI NGlT

  DANH SACH GIAO VI Tluri

  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - f I . do - lEmh phuc

  EN SO GD&DT l i N H HA ' I INH DU THl ELTEACH TAI l lA TINH gian thi: 9h00 - 10h55, sang ngay 09/12/2017

  Xnat 2 - Phong 3

  SIT Ho va ten Ngay thang sinh

  Don vi tac So di Dja chi

  ]:fe:.™.OME}&..„ A^E«3. .01QE1968.. IHCSMBinh. 2157994688_ Nhung .0X02/980. JHCS

  §M.IM.Kim.. Oimh .29/8/1977. ™ c s 1253764605.

  21Z295676..

  15 16 17 18

  J9.. 20 21 22 23 24

  N.8.9Y.l9..Ibi .03,02.1982 IHCS D m . . 975556089.. ..0X05,1983, ™CS.LI.Van.ThiOTi 901983168

  Nguyin Phumig ..1.9(6/1977.. racs

  Thi Out 22/7/1979 ,Hguy|n Du. 2.6355659..

  IliCS.CanpTriuig ..,-.....,....Thi.... bl8.uy§,n...H.uv.,

  omn ..Q3.,iq,i.?85. IHCS.Ngpc.Sgn.. 963228385. S3L ..0L0Xi981,. IMCSLIBinh 91.1.1.1.7775., /V7/r 10,05.1978

  .I!u.XEan Thap i:HCSNam..Ii(a,

  Thiil ..20/2/1984. IIlCS.Hung.D6ng.

  91.2696467.,

  ,.06,IQJ.980. :01CS.Nam.,Ha. Thu

  L i l h i . .1X1QJ.976..

  IhPt. IHCS.LI.yan.Thilm.

  .1X.I.QJ.980, l o Thi

  l i c i c i F ; / f f i I>3L .1..5/I1/1..978., Jim.. ..06,07/978,

  98871.9880.. TOCSCamNhiK 9121j.7591, (OlCSCamHga

  MPL .OEOLiqsg. ,TW.Thanh Thuy_

  l l s c l i i n h .0M2/.980. ™CSDai..Nal

  Nha I5/.1/198!

  Bhsm.™, PlM.i:bi vg.™.. Nguyin

  Trans fuM"

  .26/12/1984. ™CSDai..Nai., IllCSThaclpLac.,

  Uyen.. n i i l i z l i S i c s H i ^ ^

  Van 0X06/.980... TOCS [email protected] ̂ .2641/1979 THCS

  Danh sach co 24 thi sinh. 14/1/1977 mCSCamTrur

  [email protected]], [email protected]^ mmii^i^2itlii>32}^b:9m..

  94907.1057., 91.9779819. TJI9iN^/.9^gg."I^'!T9m.. .0945042299... ^}!m9^tEB'i}2b3T...

  .l5.lhu\[email protected],c.g;n.. tothi/i«[email protected],cgni..

  965447666.. 91.6955479.. Auvphudginai^ginaUxgm. .9.1.6.9.1.4111 91.68J.6677 984Z1 [email protected] 917733688., .944939398... ILYSQEbMEbjXMffliii. 91.1127878 hongvantl

  1974905159 tienvict7' .9.9.9.1.

  ia

 • DAI 1 IOC MUE C O N G H O A X A H O I CHU N G H I A V I E T N A M T R U O N G DAI H Q C N G O A I NGU" Doc lilp - Tu do - Hanh phiic

  D A N H S A C H G I A O V I E N S O G D & D T T I N T ! H A T I N H DU T H I E L T E A C H T A I H A T I N H Thoi gian thi: 13h00 - 14h55, chieu ngay 09/12/2017

  - - ' - ' - Xnat 3-Phong 1

  STT Hp va ten Ngay

  thang nam Don vi cong tdc So di dpng Dia chi email

  1 Nguyen Thi An 1981 THCS Long Son 0949587836 Lebay [email protected] "i" Nguyin Huu Tue i"977 THCSHdmJNi|W 0948149298 huutuetx(a)Rmail.com 3 Nguyen Van Be 1981 0915976337 [email protected] "a" H6Huf 1978 fiTci"fhirHSu 945856368 [email protected] •3 Phan Huu Danh 1979 THCS Xuan Dieu 0963359566 [email protected] 6 Le Dinh Du-c 1971 THCS Ham Nghi 09T5933845"'""1 [email protected] T" TruOTg Tien Diic 1970 ™ C S vimTb [email protected] 8 Cu Huy Due 1977 TOCS HOnu 'riin d9f;T2996i [email protected]

  10 Hoang Thj Mv Dung 1978 THCS Tan Vinh 0913337978 [email protected] 11 Phan Thj Ha 1981 t i i c S Nguyin Lhilp 0948388457 phanhaS 1 [email protected]

  ""n" Le Manh Dung 1976 THCS Thach Hoi 0984779786 dungloi76(a)gmail.com 13 Nguyin Thi Thanh Hd 1 T976 THCS Thach B3ag 984170241 [email protected] 14 Nguyen 'Lhi Hd 1980 THCS Thach Kim 947994538 [email protected] 15 Nguyin Thi Bich Hang 1976 THCS Ham Nghi 0912423799 [email protected] 16 Nguven Phi \ hiiy Hang 1977 THCS Ham Nghi 0944901929 thuvhangtIiachdai(3,gtiiail.com 17 Nguyen Thi Hdo 1974 THCS Phan Huy Chu 0911468388 [email protected] 18 Phan lhi Ihu Hien 1977 THCS Phan Huv Chii 0914447587 [email protected] .com 19 Dao Thi Hien 1983 THCS Tra Linh 0949587405 [email protected] 20 4iam Ba Hoa 1976 THCS L16ng fan 0916635502 [email protected],com 21 Nguyin Thi Thanh Hodn 1978 r i fcs Tan Lam 0917651278 •[email protected] .com 22 Nguyen Thi 0943357099 neuveniionglam [email protected] 23 Hoang Nguven Hung 1980 THCS Tra Linh 0976171180 Hoanehungl? [email protected] 24 2 5 1

  LeVaiy Si i i thi

  Hung Huven

  1971 1979

  THCS My Chau fnCS M i r i h f i l n -

  0948524777 0906i87779

  [email protected] bu i t hi h uven0702 [email protected] 1 .com

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 26 Pham Thi Hnyeii 1978 THCS Tan Lam 0919839317 [email protected] 27 Tran 1 hi Thanh Huven besthuven(a)Rmail.cotn 28 Nguyen Thi Hoa 1977 THCS Thach Hoi 0915592558 hoatrung218(S)p, mail.com 29 Nguyen Thi Khiiyen i'977 fHCS'van'fri 0916922538 khuyenvantri 1977(S)gmail.com 30 Nguyen Thi Klinyeit^ J 983 THCS Khanh VTnh 0976126826 [email protected]

  Danh sach co 30 thi sinh.

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • DAI HOC HUfi CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRlfONG DAI HOC NGOAI NGlT Doc lap - Tir do - Hanh phuc

  DANH SACH GIAO VIEN SO" GD&DT TINH HA ITNH Dlf THI ELTEACH TAI HA TINH Thoi gian thi: IShOO - 16h55, chieu ngay 09/12/2017

  STT Ho va t en Ngay thang nam sinh Doni vi cong tac

  So di dpng Dja chi email

  1 Le An 20/06/1979 THCS Dang Dung 0943277942 [email protected] 2 Bmg Thi Hoai An ()5/697l984 THCS Dire Thuan 0941097184 dangtliihoaianlO 11 Gicmai l.com 3 Hoang Thi An 12/09/1980 THCS Dong Loc 0916937290 [email protected] 4 Dau The Anh 10/03/1973 THCS My Loc '0982357458 [email protected],gmai!.com 5 Nguyen Thj Binh 17/12/1972 THCS Xuan Vien 0982727296 [email protected] 6 Nguyen The Cud'ng 10/04/1982 THCS Yen Thanh 01234105906 [email protected] 7 Trim Thi Kim Dire 6£6'97i'977 THCS Ng.Tat Thanh 0944865738 [email protected] f" Nguyin Thi Dung 12/07/1980 ti'ICS Lam Kiln 'o'i'6688'4832''i Dungnguycnlk. [email protected] .com 9 itKinfhi'Kim Dung 637ii7i'980 THCS Thuan Loc 09'48'3'995'i3 ^ [email protected] 1 .com 10 Phan Thi Thu Hien 02/09/1978 f i l'cS Nguyin tdt Thanh 0932311345 pliani)[email protected] 11 Tran Tlij Hoang Dnyeii 69/087i'98i THCS'Dattrir/tgHW 'o''i'22'62'7'57'8'8' [email protected] 12 Le Dong Giang 22/09/1975 THCS Gia Hanh 'd9i'36'39874 [email protected] 'i'3 Phan Thi Thu Giang 06/09/1977 THCS Nam Hong 0946677477 [email protected] 14 Phan 'Hii Lam Giang T9/o£T978""' THCS Tien Yen 0966692297 [email protected] 15 Triromg Thi Hii 17/07/1979 ti'lCS San 'LOC 01653156512 [email protected] 16 Bui Thi Anh i"£r67[98i'' t i lCS BSC Hing 0945149981 [email protected] 17 Le Thi Hong Hd 26/0271977 'LHCS Nam H6ng 0914759975 _ [email protected] 18 Nguyen Thj Ngoc Hd 14/04/1980 THCS Dau Lieu 'o']''23'578'3'l'6'9"'"" [email protected] 19 K i i i r t i i i Hang 03/02/1983 THCS Nam Hong 0942945268 [email protected] 20 Le Thi Hang 01/02/1978 THCS Xuan An '097'87''848'3'8''""" bongtliol [email protected] 21 Iran Thi Hanh 06/09/1982 THCS Cirang Gian 0912088678 [email protected] 22"" Chu Thi Hdo 10/10/1981 THCS San Loc 0913751838 [email protected] '23 Nguyen Thi Bich Hdo 0'8702/i984 THCS Nguyen Trai 0918885414 [email protected] 24 Hoang Thj Hien 28/07/1983 THCS Dong Loc 0947347875 [email protected] 25 Nguven Dieu Hien 19/01/1985 THCS Thanh My 916919185 comaychieutliu 191 @gmail.com 26 Le Thi Mai Hoa 10/06/1978 t i i 'cS Ddng 'LOC 094445664':' [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • _ __27 Dinh Thi Thanh Hoa 01/09/1981 IDCtNguYenBilu 0917548997 dinhhoa.hl.81 friiiniai l.coni 28 Kieu Quang Hung 'io'/oi/ifsi''" THCS Tning Lvrong '6i'68424'r738 quanchuniil [email protected] 29 Ik Vi£t Hung 20/12/1979 THCS Nam Hong 0982245256 [email protected] 30 Tran Van Hung l()/i6/1983 THCS Hoa Lien 0968826036 hurigtran 101083{«)gmail .com

  Danh .s acii nay co 30 thi sinh. z ^ ^ S ^ ^ I ^

  1 * \hGo.ii fopiJCMAiA^

  2 3 . K I I I B I

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • DAI H(X: HUE C O N G H O A X A I lO l C H U NCHiA VlEX N A M T R U ' O N G B A I H O C N G O A I N G U ' Doc hip - Tu do - Hanh phuc

  D A N H S A C K G I A O V I E N sO G D & D T T I N H H A T I N H Dlf T H I E L T E A C H T A I I I A T I N H Thoi gian thi: 15h00 - 16h55, chieu ngay 09/12/2017

  STT Ho va ten Ngay thang nrun sinh Don vi cong tac So (ii thing

  Dia clh' Email

  1 Le Huynii Thanh Phmmg 15/07/1978 THCS Ng.Tat Tlianh 0913110218 [email protected] 2 3

  Nguyen Thi Hoai V6 Thi

  Pltmmg Phmmg

  01/11/1975 08/03/1981

  THCS Quang Loc 0916922732 '6"9'462'5'8"i'5'6'

  [email protected] pluiong.83 81 @grnai] .com

  4 Phan Thi Ouy 02/06/1986 THCS Stm Loc 0941463485 [email protected] 5 Nguyin Thi Thanh Quyen 30/06/1978 f Tic's pill Hai ^ '69T475"6'5"89' thanh(|uven3()[email protected] 6 Nguyen Quang JAim.

  Stcq'ftg 09/01/1977 THCS Cuang Gian 'ots's'J'i'T'Zi'Z"'" [email protected]

  T" V6 'Dii JAim. Stcq'ftg "IME5/T98I •f'Tics'Phdc'Ld'T' 6989384486 vosuon gp [email protected]ain a il .com

  8 Tran Phuottg IMZiiKIl. 27/617T9B2 THCS Vu Diem 0919616368 [email protected]:gmai.com 9 Pham Thi fhafih 16764/1977 'fHc's'p'hd'Tm'i 0934669177 [email protected] To ' V6 Thi 17.12.1983 thanhvan [email protected] 11 PhanTW Thi 20/02/1978 THCS Dang Dung 01685615361 phaiitlii 1978rf';)email.coin 12 Luang Thi fhu •66762/1981 THCS Bac Hong .„....„._.™.„„ .... [email protected] 13" .Ng.9.Jh.i..N£.9.9. Thu- 05/06/1977 THCS Dan Tnrang Hoi 0988890567 [email protected] .com 14 Nguyin f hi Thui 03/10/1979 THCS Trung Luang 09125369 i"? [email protected] 15 Nguyen Thi Thuy 28/05/1976 THCS Vu Diem 01298748999 [email protected] 16 Pham Thi Thuy 687i67l97'9""" THCS Binh Thinh 0962899119 [email protected] 17 Hoang Thi IlAl 02/04/1984 ITTCS'G'W'HTIW" 01678687592 [email protected]

  \18 Nguyin Thi Thanh Tlinv "12765/1969 trics'thuan'Ttc 6'9i"447'3"8'86' [email protected])gmail.com """i'9 Ddng Thi Le Thuy 19/16/1986 THCS Thanh My 0903441717 [email protected]!B.9iJ:.99̂ ^̂ ^

  20 Nguyen Due Toan 20/10/1977 THCS Hoa Lien [email protected] 21 Nguyen Htm Tri 15/10/1979 THCS Bac Hong '6'9'8'5239'9'i9 [email protected] 22 Ngltyen.Carn Tu 25/06/1977 THCS Dire Tiuian 0941021977 [email protected] .com 23 Nguyen Thi MQng "vfu 20/08/1983 ''i'H'cS Quang "LOC 0918929412 [email protected] 24 Nguyen Thanh 'Vfn \mvvm THCS Dong Loc 01256362570 va ribeocAV

 • DAI HOC HUE TRU'OiNG DAI HOC NGOAI NGl

  DANH

  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM I" Doc lap - Tu- do - Hanh phuc SACH GIAO VIEN SO' GD&DT TINH HA TINH DU THl ELTEACH TAI HA TINH

  Tlio'i gian thi: 7h00 - 8h55, sang ngity 10/12/2017 Xnat 5 - Phong 1

  STT

  1 "2 3

  '4" "5" "6 •J-T 9

  lo ..........

  'i'T

  ........

  ........

  ••i'9' •20'

  Ho va ten

  Phan Viet Dodii'''nir''nim^ Tran 'fhi Nguyen th i Le Dung

  21 •"22' "U "24 25" "26

  28"

  Nguyen Anh Nguyen 'ffii Kini 'fran Due NguvcifTht'Thu' H 6 f h r H a i ; F [ Dinh 11ii Lc PhphiTiirthu •Dbdn'th'r'i'"'hii' Lc'lEj'lliui W V d h Nguyen th'i Dan liii'Thanh i 16 Minh

  Nguyen I'in' Thai Phi Nguyen Van Hoang '111} Trdn'Thr'Thanh tran th i 'fhu Thdi'lln 0"1ln Piiiiri'tiii

  Aith Chung Ciic C'tic Cudiig

  ••'Mo'''' DiSii

  jOiiiEl Giang •iW" fidug Hien iiieit Hien Hiep

  "Hoa "Hfa '~Hda"I Hoan Hung Hung Hiiditg Huyen iiuyeit Huyen Huyen Lan

  Danh sach co 28 tin' sinh.

  Ngiiy thang nam sinh 1.5.05.1977

  'i4:02;i982' 02.09.1971

  •••26;i'i'."f974" "fiMAm "•26:'fO.'T'980" "•i'6;'i"2.T"973" •"i'3;i2;i976'' "20:d4.r'986' "WQtmT "68;i'i':i98'3" •i'5i)ti977"

  •'62:08.'i'98()'' •'62'.'08;'i'986"'

  "29:i"i'."i'982" •'i"8:09."i"978" "i2MA9W •jritwiT "nMJ9i6 14.09.1979

  ••i4:02:T976'' •"'i'8:i2l977"' ••'oi'rd9.T'978' "lAmAtiT •i'o:io:T979" '28:ri':T973" ••04;02;'i'978''

  D()-n \ \ cong tac

  I H&THCS San Hong T H C S ' M f Q u i ^ t ' i lCS'O'Mhgltbng THMtiCS'San'O

  'i HCS Nguyen tuSn Thi'ln TOCS'Thi'lran' tHc;s'i¥'OniT THCS'iB6hg'IM 1'HCS Hai Thirtrng Lan Ong t i ICS floang Xuan 1 lan tHCS'LlilShg'Phbrig tHCS'O'Vdh'Tliiem I M C S L I B i n i r ' ' " ' " ' " ' 1 ' f i les ilien'Hirtmg llICS'NguvCT TilCS'iniat'DinlfHiCiii TOCS'iniat'DinlfPiiiiiii THCS'AirGiaiii I T i C S ' L c ' V i h ' f h i l m ' iWi t i c s 'SOT 'Onh ' ' '

  t i iCS i ioang Xuan Han llICS'TSng'Phu TOCS'PhuOTigitiln TOCS'B6hg"lJhh TOCS'iluohg'Likri l1lCS'f'hac'D6hg

  So di dong

  0919337898 6972()89673' 0123298338 WAXimm 01699996777' 01654555782' 0'i'687()670'65' 6915970528 0983204861 6'94'3999342 6915687273 6975'963227 69766i'4696 6918666772 6'97'5'6i'446'9 6i"6'88975"36"5" •6'984986746 6978962369 •6r69748536T" •69'8'8'34596''7 •09f299"934'2 •6"i643232666' •69i5'944966 '698242486'9 •6'i'232858T82' •6T686983756" 6976463845" •6i'68'34i'9496'

  Dia chi email

  [email protected]()m doantinrhanhchuiigfaluitiaii.com 6anthiciiciiweni''/4g ciicnganpho 1 @gmail.coni 'fc6ungcuoiight'@.gm n

 • D A I HOC H U E TRUONG DAI HOC NGOAI NGU'

  DANH SACH

  CONG HOA XA HOI CHU NGIHA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc

  GIAO VIEN SO GD&DT T I N H HA T ! N H DU r i H ELTEACH TAI HA rlNH Thoi gian (hi: 7h00 - 8h55, ssing ngay 10/12/2017

  Xindt 5 - Phong 2

  STT Hp va ten Ngiiy tliang nam sinii

  1 Nguyen Thi Loan 20.10.1979 1 Le Thanh Lin/ng 15.08.1978 3 Nguyen l1ii Thanh Mai 18.08.1977 4 Ducmg Van 02.09H987 5 Nguyin Phi Thuy 20.07X988 6 Nguyin th i Ng/na 21.03.1984 7 Le Klianh NghTa 26.11.1980 8 Tran Thi Thanh Ngoc 06.11.1981 9 Lran Thi Nguyet 22X2.1979 10 Piian Thi Nguyet 20.09.1985 11 Pham Thi Nhiii' 20.02.1978 12 Phan Thi Tuylt Nhung 15.03.1987 13 Phan Thi Pit iro ng 25.05.1982 14 Tran Thi H6ng Phuffug 04.12.1978 15 Dinh Hong Pit no Itg 10.01.1986 16 Le Thi Hai Sam 27.06.1976 17 Hoang Minh Tdm 20.03.1970 18 Tran Thi Hoai Thanh 06.02.1979 19 tran Van Thanh 13.05.1979 20 Dang Quang Thau it 17.12.1979

  Don vi cong tac So di dpng Dia chi Email

  Danh sach co 20 lhi sinh.

  THCS THCS THCS TOGS THCS THCS THCS THCS 'iHCS THCS LHCS THCS THCS THCS THCS THCS THCS THCS THCS tllCS

  thi Iran Tay Son Phan Dinh Phiing Bfmg Phiic Trung Phu Hoa Hai Le Binh Son Kim Pho Diem Yen Trail Son Tay Bong Linh Nguyen tu in Thien Nguyen Tuan Thien Huong Giang Huong trach Dong Lang PhiiGia Dau Quang Lmh Thanh Dung Son Tho

  0962847828 0912284345 0942377136 0915042368 01693474609 6985288557 0964138227 0919060751 01676804995 0915923369 0944466396 0967048630 0919656116 0988531233 01684270765 0919653280 0913303618 01666131689 0982826304 0947411567

  loanlong [email protected] [email protected] n guyenthanhmai. q [email protected] ail. co in ngatuanli 1 [email protected] Giahuy201 1 [email protected] [email protected] [email protected] tieniiung0711 @gmai l.com [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] phuongk i [email protected] [email protected] l.com [email protected] [email protected] [email protected] 1 .com [email protected] I ra [email protected] gm ai t .com [email protected] ail.com

  irONG

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://ail.com

 • DAI Hex HUE CONG HOA XA HOI CHU NGIHA Vlfi'F NAM TRU'ONG DAI HOG NGOAI NGlT Doc lap - Tir do - Hiinli phuc

  DANH SACH GIAO VIEN SO' GD&DT TINH FlA TINH DU' r i i l ELTEACH TAI HA 1 INH Thoi gian thi: 7h00 - 8Ii55, silng ngay 10/12/2017

  Xnat 5 - Phong 3 .

  STF Hp va ten Ngay thang nam sinh

  Don vi cong t:ie So ili dpng Dia chi Email

  1 Nguyen Trung Thanh 20.10.1976 THCS Quang Tho 0945076679 thaiihvq6(a!atnail.coni 2 Nguyin f ill Minii Tdm Miol i im"" ' " THCS Huang Traeh

  THCs¥wiiTiw 0948120219 minhtam.gdhtvfficmail.com

  •>

  3 f M i f i n That) 6x"ia]'985 THCS Huang Traeh THCs¥wiiTiw 09'7'68i()826 [email protected]

  """1 Nguyen t l i i Le Ngoc '2f'.0ri983 TilCSThiTraA •6'977i'67932 [email protected] 5 Nguyen t h i Cam Tho- i"T'iri'985 •ftICS Son Tav 6T'64'5.367292 cam tho [email protected] 6 Trail Huv Thong '69.09:'i"982 THCS San Tien 01679649496 superman9982iYi3:2mail.com 7 Bui thj Thir 10.11.1984 THCS Gia'Phd 6i''689i'58797 buianhthuS 1 @2mail .com ii" mW" Tht'iy 20.11.1981 tHCS Nguyin Bilu 0915975567 [email protected] 1 .com 9 Phan 'Hij Thanh Tnth 24.08.1976 'I'HCS Le Ninh 09429634i'"'7 [email protected] io Nguyen Khanii Toan 28.05.1979 'FHCS San Tho 0913310411 kiianiiloan.hsColemaii.com 11 Mai Thj Huang Tra 02.05.1977 'FHCS Yen Tran 69(72236499 [email protected] 12 Le Tlii Nha Trang '3i"rio'.'i'98i IHCS Nguyen i uan I hien 0913323003 [email protected],2mail.com 13 Le VTnh Trung 05.06.1972 Ti-ICS Huang Lam 0985609370 [email protected] 14 Mguyen Van Truong i'8i04;T976 THCS Ha Linh 0912671959 [email protected]

  ""Ts trail Dinii Truong 25.01.1981 THCS Thanh Dung •694662!'63i' [email protected] 16 ............ Le t i i i tiianh "fid 07.07.1980 •fiiCS Nguyen Khdc Vien 0964606833 [email protected]

  'han t i i i Mai Lan 2orfi7i'98i THCS Phuc Trach 0919425199 orchid.li [email protected] •"'i"8 3ui ' iiij i-iong 'Vdn 12.03.1977 THCS Quang The 094795j26'6 ntbi [email protected] 1. com

  19 V6 Van Viet 14.11.1977 'FHCS Huang Lam 0989543876 [email protected] "'20 Nguyen Hong Vinh 05.06.1985 'FHCS Lien Huang 0977944955 [email protected] 21 Fran Cong Vu 20.10.1980 t i lCS Chu Van An 6i''684S57480 vut hht @ em ai l.com 22 ] Nguyen fhi Kim "yfn 29.03.1978 THCS Le Ninh 0966676535 [email protected] 23 j Mguyen Fhi Hai Yen 29.03.1977 THCS H6 fling M:iii 6949887267 n 211 van [email protected] email.com 24 - rrinii 'ihj i-iai 'Ydn 22i02X98i THCS'Gia'PhI 6'i'644349887 [email protected],aii-com

  Danh sach co 24 thi .sinh.

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://email.com

  2017-11-28T15:08:29+0700Việt NamSở Giáo dục và Đào tạo đã ký lên văn bản này!