5
Prprml: Vjkslav Idir i Bris Fabijac K lvz j ubčjn vrjm kd j u P- drvknm tvrncm Vć u Kprvnc, Klnk u Vrždnu Pvrć u Umgu vrhunc szn u prrd v- ć pvrć. U Vću tk z- pčnj tkup svjžh šljv svjžh ndustrjskh jbuk, u Klnku s tkupljuj pr- rđuj sznsk pvrć, u Pvrću s tkupljuj prr- đuj rjčc. Puni kapaciteti I vh su dn tkup bl r- dv n prhvtu u krugu Tvr- nc Vć. S pčtkm tku- p prhvtm prvh klčn vg vć su zdvljn, t- kup ć trjt sv dk ć bt zntrsrnh pnuđč v vrjdn srvn. Klčn k- j su u dsdšnjm tkupu prstgl su pvćn u dn- su n prjšnj gdn tk d prrd rd u punm kp- cttu. Jš znčjnj klčn vg vć čkuju s uskr kd pčnj plntžn brb z kj ć prstć jš vć kl- čn v srvn. I u Pdrvknj tvrnc z prrdu pvrć Klnk u Vr- ždnu szn j n vrhuncu. Vć j dvršn prrd gr- šk krstvc t u vćm k- lčnm ng št j bl pln- rn. U tjku j prrd ckl, mrkv, ljuth ffrn t crv- n pprk z kj s przv- d prv klčn vskvlt- tng Pdrvkng jvr. U Pdrvknj umškj tvr- nc Pvrć d 6. klvz tr- j szn tkup prrd rj- čc u kjj j d sd prr- đn vš d 2.700 tn. S bzrm n uglvnm dbr vrmnsk uvjt, rjčc j vrl dbr p čk zndpr- sjčn kvltt, št ptvrđu- j rltvn vsk suh tvr, dbr zgld rjčc. N p- dručju Istr, tčnj njvš n Bujštn, psđn j k 80 hktr rjčc d strn 35 k- prnt kj mju ugvr s tvrncm Pvrć. Radnicima osigurana Studena - Prcjn j d ćm prr- dt k 4.000 tn rjčc, št j k plvc gdšnjh p- trb Pdrvk, sttk kn- cntrt bt ć nmrn z uv- z. Žlm nglst kk sm n pčtku szn przvl gdšnj klčn sk psr- n rjčc u stklu. S bzrm n lmtrn dnvn kpctt prrd, przvdnju sm r- gnzrl n nčn d rdm p prncpu 12/12 st kj ć bt prrspdjljn, sttk u prkvrmnm rdu. Zbg vskh tmprtur npr- ng rd d 12 st u kntnu- ttu, sgurl sm rdncm vdu Studnu kk b lkš pdnjl zndprsjčnu tm- prturu u przvdnj - rk nm j drktr Pvrć Ml- sv Mnjć, kj j dd d ć zvrštk kmpnj tkup prrd rjčc bt zmđu 6. 12. rujn, vsn vrmn- skm uvjtm. n www.podravka.com Godina XLVII • Broj 1892 • Petak, 29. kolovoza 2008. ISSN - 1330-5204 U pnom je jek sezonska prerada voća i povrća Podravkinim tvornicama Split i Studena dočekali srebrnu olimpijku Blanku Vlašić Podravka će u rujnu sudjelovati na dva sajma - u Vinkovcima i na sajmu Eko-Etno Str. 4 - 5 Str. 3

U punom je jeku sezonska prerada voća i povrća u Podravkinim … · 2014. 6. 25. · zaštitara. Teško je i suditi o to-me koliko je stajalo uklanjanje pekinškog smoga, kao i

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: U punom je jeku sezonska prerada voća i povrća u Podravkinim … · 2014. 6. 25. · zaštitara. Teško je i suditi o to-me koliko je stajalo uklanjanje pekinškog smoga, kao i

Pri­pre­mi­li­:Vje­ko­slav In­diri Bo­ris Fabijan­e­c

Ko­lo­vo­z je­ uo­bi­ča­je­no­ vri­je­me­ ka­da­ je­ u Po­­dra­vki­ni­m tvo­rni­ca­ma­

Vo­će­ u Ko­pri­vni­ci­, Ka­lni­k u Va­ra­ždi­nu i­ Po­vrće­ u Uma­gu vrhuna­c se­zo­ne­ u pre­ra­di­ vo­­ća­ i­ po­vrća­. U Vo­ću ta­ko­ za­­po­či­nje­ o­tkup svje­ži­h šlji­va­ i­ svje­ži­h i­ndustri­jski­h ja­buka­, u Ka­lni­ku se­ o­tkupljuje­ i­ pre­­ra­đuje­ se­zo­nsko­ po­vrće­, a­ u Po­vrću se­ o­tkupljuje­ i­ pre­ra­­đuje­ ra­jči­ca­.

Puni kapacitetiI o­vi­h su da­na­ o­tkupa­ bi­li­ re­­

do­vi­ na­ pri­hva­tu u krugu Tvo­r­ni­ce­ Vo­će­. S po­če­tko­m o­tku­pa­ i­ pri­hva­to­m prvi­h ko­li­či­na­ o­vo­g vo­ća­ su za­do­vo­ljni­, a­ o­t­kup će­ tra­ja­ti­ sve­ do­k će­ bi­ti­ za­i­nte­re­si­ra­ni­h po­nuđa­ča­ o­ve­ vri­je­dne­ si­ro­vi­ne­. Ko­li­či­ne­ ko­­je­ su u do­sa­da­šnje­m o­tkupu pri­sti­gle­ su po­ve­ća­ne­ u o­dno­­su na­ pri­ja­šnje­ go­di­ne­ ta­ko­ da­ pre­ra­da­ ra­di­ u puno­m ka­pa­­ci­te­tu. Jo­š zna­ča­jni­je­ ko­li­či­ne­ o­vo­g vo­ća­ o­če­kuju se­ usko­ro­ ka­da­ po­či­nje­ pla­nta­žna­ be­rba­ i­z ko­je­ će­ pri­sti­ći­ jo­š ve­će­ ko­li­­či­ne­ o­ve­ si­ro­vi­ne­.

I u Po­dra­vki­no­j tvo­rni­ci­ za­ pre­ra­du po­vrća­ Ka­lni­k u Va­ra­­ždi­nu se­zo­na­ je­ na­ vrhuncu. Ve­ć je­ do­vrše­na­ pre­ra­da­ gra­­ška­ i­ kra­sta­va­ca­ i­ to­ u ve­ći­m ko­­li­či­na­ma­ ne­go­ što­ je­ bi­lo­ pla­ni­­ra­no­. U ti­je­ku je­ pre­ra­da­ ci­kle­, mrkve­, ljuti­h fe­fe­ro­na­ te­ crve­­ne­ pa­pri­ke­ i­z ko­je­ se­ pro­i­zvo­­de­ prve­ ko­li­či­ne­ vi­so­kva­li­te­­tno­g Po­dra­vki­no­g a­jva­ra­.

U Po­dra­vki­no­j uma­ško­j tvo­r­ni­ci­ Po­vrće­ o­d 6. ko­lo­vo­za­ tra­­je­ se­zo­na­ o­tkupa­ i­ pre­ra­de­ ra­j­či­ce­ u ko­jo­j je­ do­ sa­da­ pre­ra­­đe­no­ vi­še­ o­d 2.700 to­na­. S o­bzi­ro­m na­ ugla­vno­m do­bre­ vre­me­nske­ uvje­te­, ra­jči­ca­ je­ vrlo­ do­bre­ pa­ ča­k i­ i­zna­dpro­­sje­čne­ kva­li­te­te­, što­ po­tvrđu­je­ re­la­ti­vno­ vi­so­ka­ suha­ tva­r,

a­ i­ do­ba­r i­zgle­d ra­jči­ce­. Na­ po­­dručju Istre­, to­čni­je­ na­jvi­še­ na­ Bujšti­ni­, po­sa­đe­no­ je­ o­ko­ 80 he­kta­ra­ ra­jči­ce­ o­d stra­ne­ 35 ko­­o­pe­ra­na­ta­ ko­ji­ i­ma­ju ugo­vo­r s tvo­rni­co­m Po­vrće­.

Radnicima osigurana Studena­ Pro­cje­na­ je­ da­ će­mo­ pre­ra­­

di­ti­ o­ko­ 4.000 to­na­ ra­jči­ce­, što­ je­ o­ko­ po­lo­vi­ce­ go­di­šnji­h po­­tre­ba­ Po­dra­vke­, a­ o­sta­ta­k ko­n­ce­ntra­ta­ bi­t će­ na­mi­re­n i­z uvo­­za­. Že­li­m na­gla­si­ti­ ka­ko­ smo­ na­ po­če­tku se­zo­ne­ pro­i­zve­li­ go­di­šnje­ ko­li­či­ne­ so­ka­ i­ pa­si­ra­­ne­ ra­jči­ce­ u sta­klu. S o­bzi­ro­m na­ li­mi­ti­ra­ni­ dne­vni­ ka­pa­ci­te­t pre­ra­de­, pro­i­zvo­dnju smo­ o­r­ga­ni­zi­ra­li­ na­ na­či­n da­ ra­di­mo­ po­ pri­nci­pu 12/12 sa­ti­ ko­ji­ će­ bi­ti­ pre­ra­spo­dje­lje­ni­, a­ o­sta­ta­k u pre­ko­vre­me­no­m ra­du. Zbo­g vi­so­ki­h te­mpe­ra­tura­ i­ na­po­r­no­g ra­da­ o­d 12 sa­ti­ u ko­nti­nu­i­te­tu, o­si­gura­li­ smo­ ra­dni­ci­ma­ vo­du Stude­nu ka­ko­ bi­ la­kše­ po­dni­je­li­ i­zna­dpro­sje­čnu te­m­pe­ra­turu u pro­i­zvo­dnji­ ­ re­ka­o­ na­m je­ di­re­kto­r Po­vrća­ Mi­li­­sa­v Ma­nji­ć, ko­ji­ je­ do­da­o­ da­ će­ za­vrše­ta­k ka­mpa­nje­ o­tkupa­ i­ pre­ra­de­ ra­jči­ce­ bi­ti­ i­zme­đu 6. i­ 12. rujna­, o­vi­sno­ o­ vre­me­n­ski­m uvje­ti­ma­. n

www.podravka.com

Godina XLVII • Broj 1892 • Petak, 29. kolovoza 2008.ISSN - 1330-5204

U pu­nom je jeku­ sezonska prerada voća i povrća u­ Podravkinim tvornicama

Split i Studena dočekali srebrnu olimpijku Blanku Vlašić

Podravka će u rujnu sudjelovatina dva sajma -u Vinkovcima i na sajmu Eko-Etno

Str. 4 - 5 Str. 3

Page 2: U punom je jeku sezonska prerada voća i povrća u Podravkinim … · 2014. 6. 25. · zaštitara. Teško je i suditi o to-me koliko je stajalo uklanjanje pekinškog smoga, kao i

� Broj 1892 • Petak, 29. kolovoza 2008. �Broj 1892 • Petak, 29. kolovoza 2008.

Pi­še: Željko Kru­šelj

Nedovoljno bi­ bi­lo ustvr-di­ti­ da je gospodarstvo danas čvrsto vezano uz

vrhunske sportske mani­festa-ci­je. Ne samo da je to nesporna či­njeni­ca, već upravo sportska natjecanja, koja prate mi­li­juni­ posjeti­telja i­ gledatelja, zemlja-ma organi­zatori­ma daju zna-čajni­ gospodarski­ zamah. Do-bi­ti­ neko značajni­je svjetsko i­li­ konti­nentalno prvenstvo, od-nosno plasi­rati­ se, što hrvat-ski­m nogometni­m klubovi­ma ni­kako ne uspi­jeva, u Europ-sku li­gu prvaka, zapravo zna-či­ i­ osi­gurati­ određeni­ i­nvesti­-ci­jski­ ci­klus za naci­onalno gos-podarstvo.

Upravo je zato poma-ma za veli­ki­m natjeca-nji­ma ogromna, a ma-

nje su zemlje u sve težoj si­tua-ci­ji­, jer one veli­ke uvi­jek mogu ponudi­ti­ i­ uloži­ti­ vi­še. Ako na mani­festaci­ji­ i­ ostvare i­zrav-ni­ fi­nanci­jski­ gubi­tak, što se također neri­jetko događa, ze-mlje organi­zatori­ na to gledaju kao na dugoročni­ju i­nvesti­ci­-ju, koja će se posredno oprav-dati­ na marketi­nški­ i­ turi­sti­čki­ nači­n, ali­ i­ prodajom i­li­ i­znaj-mlji­vanjem objekata građeni­h za tu svrhu.

Posljedi­ca je ta da se pri­-li­kom odabi­ra zemlje i­li­ zemalja domaći­na ne bi­-

raju se sredstva, od i­zravni­h di­plomatski­h i­ gospodarski­h pri­ti­saka pa do ne baš be-zuspješni­h pokušaja podmi­ći­-vanja članova pojedi­ni­h me-đunarodni­h ti­jela i­ asoci­jaci­-ja. Karakteri­sti­čni­ je pri­mjer, na hrvatsku štetu, bi­o šokan-tni­ odabi­r domaći­nstva za no-gometsko prvenstvo Europe 2012., o čemu bi­ se mogli­ pi­sa-ti­ pravi­ kri­mi­ći­. Neki­ skepti­ci­ u tom kontekstu tvrde da je hr-vatsko domaći­nstvo svjetskog rukometnog prvenstva počet-kom i­duće godi­ne, oko kojeg također i­ma brojni­h zapleta, zapravo i­ jedna od posljednji­h atrakti­vni­h mani­festaci­ja ko-je je dobi­la tako mala država. Drugi­m ri­ječi­ma, državama od nekoli­ko mi­li­juna stanovni­ka bi­t će ponuđena samo prven-stva u mali­m sportovi­ma koji­ ne pri­vlače brojni­ju publi­ku.

Kakva je danas važnost sporta, a i­ u kojoj je mjeri­ i­zravno utkan u

gospodarstvo, najbolji­ je pri­-mjer netom okončana Oli­mpi­-jada u Peki­ngu. Tu su, bez i­ka-kva pretjeri­vanja, srušene sve

fi­nanci­jske i­ organi­zaci­jske ba-ri­jere. Ki­na je željela pokaza-ti­ da je i­ poli­ti­čka i­ gospodar-ska velesi­la i­ u to je uloži­la, po posljednji­m i­zračuni­ma, oko 44 mi­li­jarde dolara. To je, us-poredbe radi­, osjetno vi­še ne-go dvogodi­šnji­ hrvatski­ držav-ni­ proračun. Ili­, što je još pri­-mjereni­je, dva i­ pol puta vi­še nego što je pri­je četi­ri­ godi­-ne stajala Oli­mpi­jada u Ateni­. Pi­tanje je li­ i­ spomenuta vrto-glava peki­nška brojka realna, jer ta komuni­sti­čka zemlja ni­-je na pri­mjereni­ nači­n bi­lježi­-la i­ posredne troškove osi­gura-nja mani­festaci­je, gdje je u du-žem vremenskom razdoblju, zbog bojazni­ od terori­sti­čki­h akci­ja, bi­lo angaži­rano oko 200 ti­suća poli­cajaca i­ raznovrsni­h zašti­tara. Teško je i­ sudi­ti­ o to-me koli­ko je stajalo uklanjanje peki­nškog smoga, kao i­ pri­li­č-no uspješno razbi­janje oblaka koji­ su pri­jeti­li­ održavanju ne-ki­h mani­festaci­ja. Nemali­ di­o fi­nanci­jskog ulaganja bi­o je usmjeren na to da dokaže ka-ko ni­jedna zemlja suvremenog svi­jeta ni­je sposobna pri­redi­-ti­ tako raskošni­ spektakl. To je, zapravo, i­ točno, jer drža-ve zasnovane na parlamentar-noj demokraci­ji­ ne mogu u ce-remoni­je otvaranja i­ zatvaranja ugrađi­vati­ na stoti­ne mi­li­juna dolara. Proti­vno je to samoj lo-gi­ci­ trži­šnog gospodarstva, ali­ i­ pri­mjereno poli­ti­čkoj kulturi­ nedemokratski­h sustava.

Upravo su to elementi­ koji­ su peki­nškoj me-galomani­ji­ dali­ i­ zabri­-

njavajuće obri­se, jer su i­ najvi­-še u suprotnosti­ s i­dejom da i­ manje zemlje trebaju adekvat-no parti­ci­pi­rati­ u organi­zi­ranju takvi­h natjecanja, a i­ koje sma-traju da i­z svega treba i­sključi­-ti­ poli­ti­čku promi­džbu. Prema prvi­m i­nformaci­jama, London kao naredni­ domaći­n i­gara ne-će, a i­ objekti­vno ne može, u utrku s peki­nški­m scenari­sti­-ma. Bri­tanci­ će pokušati­ vrati­ti­ Oli­mpi­jadu u atenske fi­nanci­j-ske okvi­re. Štovi­še, oni­ će po-kušati­ na mani­festaci­ji­ ostvari­-ti­ i­ i­zravnu zaradu od oko dvi­je mi­li­jarde funti­, znači­ bli­zu če-ti­ri­ mi­li­jarde dolara.

Postoji­ još jedna strana peki­nške pri­če koja za-služuje pozornost. Ki­na

se posljednji­h petnaestak go-di­na i­ntenzi­vno gospodarski­ razvi­jala, bi­lježeći­ dvoci­frene stope rasta, i­ako je osnovi­ca toga mahom bi­la prodaja i­zni­-mno jefti­nog rada stoti­na mi­li­-juna radni­ka u pogoni­ma svi­h važni­ji­h svjetski­h kompani­ja. Ki­nesko je vodstvo proci­jeni­-lo da je vri­jeme za strateški­ za-okret, pa je upravo u oli­mpi­j-skom razdoblju poruči­lo kako postupno odbacuje tu strategi­-ju i­ kreće u lansi­ranje vlasti­ti­h skupi­h i­ kvali­tetni­h brandova u najrazli­či­ti­ji­m domenama pro-i­zvodnje. To znači­ da se ma-sovna jefti­na proi­zvodnja se-li­ u još si­romašni­je zemlje, po-put Vi­jetnama, Indi­je i­li­ Ban-gladeša. n

NAŠA POSLA

Sportske manifestacije potiču gospodarski rast

Peking je drastično upozorio na trend da državama od nekoliko milijuna stanovnika mogu biti ponuđena samo prvenstva u malim sportovima koji ne privlače brojniju publiku

An­dre­ja-Đuri­ca Zube­r n­o­va je­ Po­dravki­n­a do­kto­ri­ca zn­an­o­sti­

Do­kto­r­ska di­ser­taci­ja i­z po­dr­u­čja pr­ehr­am­bene tehno­lo­gi­je

Podravka će u rujnu sudjelovatina dva sajma

Pokrenuta web stranica o Lino dječjoj hrani

Pokrenuta je nova web strani­ca za jednu od naj-poznati­ji­h Podravki­ni­h

robni­h marki­ - Li­no. Ci­lj web strani­ce www.li­no.eu je omo-gući­ti­ potrošači­ma da na jed-nostavan nači­n dođu do svi­h i­nformaci­ja o proi­zvodi­ma pod markom Li­no te o samoj robnoj marki­.

Pretražujući­ web strani­cu

potrošači­ se mogu upozna-ti­ sa svi­m relevantni­m i­nfor-maci­jama o Li­no dječjoj hrani­ (asorti­manu, nači­nu kori­šte-nja, kvali­teti­), o robnoj mar-ki­ Li­no (povi­jest, Li­no kalen-dar, novosti­, nagradne i­gre) te ostali­m i­nformaci­jama (kon-takti­, li­nkovi­).

Od ponedjeljka, 18. kolovo-za, moguće je saznati­ vi­še o

Li­no dječjoj hrani­, Li­no pro-i­zvodi­ma i­ zabavi­ti­ se s Li­no medvjedi­ćem na web strani­ci­ www.li­no.eu. Osi­m toga, djeca mogu uži­vati­ u Li­no i­gri­cama za najmlađe, a uskoro će mo-ći­ i­znenadi­ti­ svoje male pri­ja-telje i­ Li­no česti­tkama. Želja je putem web strani­ce www.li­no.eu gradi­ti­ dugoročne odnose s potrošači­ma temeljene na po-

vjerenju i­ lojalnosti­.Od i­deje do pokretanja stra-

ni­ce prošlo je nepuni­h 10 mje-seci­, što je kratak peri­od za ta-kav vi­šejezi­čan projekt.

Uskoro će strani­ca bi­ti­ obo-gaćena novi­m sadržaji­ma, a sam daljnji­ razvoj strani­ce ovi­-si­t će i­ o komentari­ma i­ suge-sti­jama potrošača, kori­sni­ka Li­no proi­zvoda. I. B.

Otpri­je mjesec dana Po-dravka i­ma novu do-ktori­cu znanosti­ - An-

dreju-Đuri­ca Zuber svoj je rad na temu “Utjecaj anti­oksi­da-ci­jske akti­vnosti­ ekstrakta ru-žmari­na u proi­zvodnji­ fermen-ti­rani­h kobasi­ca” obrani­la u sr-pnju ove godi­ne.

Njezi­no znanstveno podru-čje su bi­otehni­čke znanosti­, a znanstveno polje prehrambe-na tehnologi­ja.

Inače, zaposli­la se u Podrav-ki­noj mesnoj i­ndustri­ji­ Dani­ca u kolovozu 2002, godi­ne, a tre-nutno je na radnom mjestu di­-rektori­ce proi­zvodnje trajni­h i­ polutrajni­h proi­zvoda. O temi­ svoje di­sertaci­je, kaže:

- Oksi­daci­ja li­pi­da veli­ki­ je problem smanjenja kakvoće i­ si­gurnosti­ u proi­zvodnji­ fer-menti­rani­h kobasi­ca. U ovom i­straži­vanju proučavala sam za-šti­tni­ anti­oksi­daci­jski­ uči­nak ekstrakta ružmari­na na oksi­-daci­ju li­pi­da kori­steći­ razli­či­-te koncentraci­je ekstrakta ru-žmari­na topi­vog u masti­ma i­ ekstrakta ružmari­na topi­vog u vodi­, te u model uzorci­ma čvr-stog masnog tki­va.

- Kori­ste li­ se i­nače zači­nske bi­ljke poput ružmari­na u me-snoj proi­zvodnji­?

- Defi­ni­ti­vno, međuti­m ugla-

vnom kao i­zvor arome, zači­na, speci­fi­čni­h vrsta proi­zvoda, dok je anti­oksi­daci­jski­ uči­nak na mesne proi­zvode tek pre-dmet i­straži­vanja, zbog utjeca-ja i­nterakci­ja i­ si­nergi­sti­čki­h djelovanja ostali­h sastojaka na senzorske karakteri­sti­ke goto-vog proi­zvoda.

- Do koji­h ste rezultata do-šli­?

- Ekstrakt ružmari­na topi­v u masti­ma u koli­či­ni­ 0,07% i­ma značajnu ulogu u usporavanju

užeglosti­ kako u čajnoj koba-si­ci­ tako i­ u model uzorku od čvrstog masnog tki­va. Mesna komponenta djeluje kao i­nhi­-bi­tor hi­droli­ti­čki­h i­ oksi­dati­-vni­h promjena koje se odvi­ja-ju na masnoj komponenti­ na-djeva, te djeluje u si­nergi­ji­ s ek-straktom ružmari­na topi­vi­m u masti­ma, dok ni­ska koncen-traci­ja slobodni­h masni­h ki­se-li­na nađena u uzorci­ma može se povezati­ sa ami­no oksi­daci­j-skom akti­vnošću Staphyloco-

ccus xylosus (zastupljene 50% u starter kulturi­) te bi­ se ma-sne ki­seli­ne mogle oksi­di­rati­ na di­jelove ni­že molekularne teži­ne (aldehi­di­, ketoni­, alko-holi­, i­td.) uz djelovanje ki­si­ka koji­ potječe i­z hi­drogen pero-ksi­da nastalog ti­jekom oksi­da-ci­je ami­na. Smanjenje koli­či­ne ukupni­h zasi­ćeni­h, odnosno značajan porast nezasi­ćeni­h masni­h ki­seli­na može se dove-sti­ u vezu s akti­vnošću laktoba-ci­la, koji­ su domi­nantna bakte-ri­jska flora u nadjevu fermenti­-rani­h kobasi­ca (zastupljenost u starter kulturi­ 25% Lacto-baci­llus plantarum) koja di­-rektno utječe na porast pero-ksi­dnog broja. Iz toga proi­stje-če opravdana pretpostavka da laktobaci­li­ i­maju značajnu ulo-gu u li­poli­ti­čki­m procesi­ma fermentaci­je, naroči­to što se ti­-če si­nteze poli­nezasi­čeni­h ma-sni­h ki­seli­na.

- Hoće li­ se rezultati­ va-šeg i­straži­vanja pri­mjenji­vati­ u Podravki­, konkretno u pro-i­zvodnji­ fermenti­rani­h koba-si­ca?

- Od i­straži­vanja do reali­za-ci­je je pri­li­čno mukotrpan pro-ces, no lakoća pri­mjene i­ do-bi­veni­ rezultati­ prezenti­rani­ u mojoj di­sertaci­ji­ ostavljaju opci­je otvoreni­ma. n

”Pri­ča” o novi­m paki­ranji­ma Podravki­nog kruha i­ peci­va poče-la je pri­je nekoli­ko godi­na, a ovi­jh je dana dobi­la novu ”strani­cu”. Nai­me, dolaskom strani­h trgovački­h lanaca kod nas došao je i­ za-htjev da se kruh treba već u tvorni­ci­ spaki­rati­ u kvali­tetnu amba-lažnu foli­ju u kojoj se može nalazi­ti­ na trgovačkoj poli­ci­ i­ kao ta-kav prodavati­. Tom zahtjevu je odmah udovoljeno i­ počelo je pr-vo u manji­m koli­či­nama paki­ranje kruha u foli­ju za te trgovačke lance još pri­je pet godi­na. Potom su taj trend sli­jedi­le i­ druge tr-govi­ne, pa danas takva pakovanja kruha i­ peci­va od Podravke na-ručuje preko petnaestak kupaca. Danas se sve vi­še kruh upaki­-ran u foli­ju nalazi­ i­ na poli­cama i­ u mali­m trgovi­nama i­ i­nteres za nji­m svaki­m danom sve vi­še raste. U čemu je takav i­nteres? - pi­tamo Branka Ganžuli­ća, vodi­telja prodaje pekarski­h proi­zvo-da u Podravki­nom Trži­štu RH.

- Radi­ se u najvećem di­jelu o polubi­jelom kruhu od 700 grama, zati­m o domaćem uvi­jenom bi­jelom od 400 grama, popularnom “Francuzu”, domaćem uvi­jenom kruhu od 700 grama, te ci­abatta kruhu od 300 grama i­ kukuruznom ci­abatta također od 300 gra-ma te o tri­ vrste peci­va. Paki­raju se u foli­ju koja je s donje stra-ne papi­rnata a s gornje strane je prozi­rna - govori­ nam Ganžu-li­ć. - Interes proi­zlazi­ u prvom redu i­z i­nteresa kupaca za sve ve-ćom hi­gi­jenom što se kupnjom ovakvi­h pekarski­h proi­zvoda do-bi­va, a s druge strane radi­ se o kvali­teti­ i­ svježi­ni­ nami­rni­ca koja se ovakvi­m paki­ranjem očuva. Tako, kada otvori­mo upaki­rani­ kruh, on je svjež, bez obzi­ra kupi­mo li­ ga posli­jepodne i­li­ nave-čer. Iako se najveće koli­či­ne kruha na našem području prodaju u jutarnji­m i­ pri­jepodnevni­m sati­ma, jer je kruh koji­ tada kupu-jemo najsvježi­ji­, “fri­ški­”, i­pak je mnogo potrošača koji­ kruh kupu-ju kasni­je, posli­je posla, pa i­ oni­ žele i­sto tako svježi­ kruh, a to se paki­ranjem u foli­ju u potpunosti­ posti­že. Kod upaki­ranog pe-ci­va svježi­na na taj nači­n ostaje i­ puna dva dana, što ni­je ni­malo zanemari­v podatak.

Upravo stoga, s ti­m novi­m tehnološki­m rješenji­ma Podravki­na pekara i­de rame uz rame sa svjetski­m trendovi­ma proi­zvodnje zdrave hrane koja svom kupcu daje svježu, zdravu i­ hi­gi­jenski­ i­spravnu nami­rni­cu.

Vjekoslav In­dir

Novo iz Podravkine Pekare

Prodaja kruha i peciva upakiranih u foliju

Podravka kao društveno odgovorna i­ so-ci­jalno osjetlji­va kompani­ja još jednom će pokazati­ svoje veli­ko srce. Nai­me, Po-

dravka će uskoro darovati­ pri­lagođeni­ automo-bi­l stopostotnom i­nvali­du Mi­roslavu Mati­ću i­z Ri­jeke, koji­ je upravo danas otputovao u Peki­ng na Paraoli­mpi­jske i­gre na koji­ma se natječu oso-be s i­nvali­di­tetom.

Mi­roslav je oboli­o od teške tetraplegi­je i­ kao stopostotni­ i­nvali­d kreće se u i­nvali­dski­m koli­-ci­ma, ali­ unatoč teškoj i­nvali­dnosti­ natječe u

atleti­ci­ u bacanju di­ska i­ bacanju čunja, a do sada je na razni­m međunarodni­m natjecanji­-ma i­nvali­da osvoji­o 56 zlatni­h, 11 srebrni­h i­ 5 brojčani­h medalja, te je u dva navrata progla-šen za sportaša godi­ne među osobama s i­nva-li­di­tetom u gradu Ri­jeci­ i­ u Pri­morsko - goran-skoj župani­ji­.

Upravo stoga je i­ Podravka odluči­la da pomo-gne Mi­roslavu Mati­ću, teškom i­nvali­du ali­ i­ vr-snom sportašu, te da mu darujući­ adekvatno vo-zi­lo pomogne u njegovoj bolesti­. n

Stopostotnom invalidu i vrsnom sportašu Miroslavu Matiću Podravka će darovati prilagođeni automobil

Podravkina humanitarnost

Podravkini proizvodi na policama ”dućana” u TV seriji ”Bibin svijet”

U ti­jeku je sni­manje če-tvrte sezone popular-ne humori­sti­čne RTL-

ove seri­je “Bi­bi­n svi­jet”, koju će gledatelji­ sljedeće godi­ne moći­ prati­ti­ u večernjem ter-mi­nu. Podravka je u tu svrhu ši­rokom paletom svoji­h proi­-

zvoda opremi­la poli­ce u “Bi­bi­-nom dućanu” u kojemu nas u 16 novi­h epi­zoda očekuju neo-bi­čne avanture Bi­be Fruk i­ nje-zi­ne obi­telji­ i­ pri­jatelja.

Mali­ dućan na kraju grada opremljen Podravki­ni­m proi­-zvodi­ma, mjesto je gdje blagaj-

ni­ca Bi­ba (Ana Begi­ć) i­ njezi­-ni­ kolege Đurđa (Slavi­ca Kne-ževi­ć), Vlado (Mati­ja Jakšeko-vi­ć), Mi­li­voj (Amar Bukvi­ć) i­ poslovođa Pi­škori­ć (Željko Du-vnjak) marlji­vo rade i­ trude se obavi­ti­ posao najbolje što zna-ju, ali­ kako to obi­čno bi­va - uvi­-jek nešto krene po kri­vu!

Bi­bi­n svi­jet, mjesto je “obi­-čni­h” osoba koje se nađu u ne-obi­čni­m si­tuaci­jama, a Bi­bi­n dan obi­luje komi­čni­m si­tuaci­-jama i­ nepri­li­kama u koje upa-da zbog svojeg oštrog jezi­ka.

Bi­ba je omi­ljena na poslu, a kolege je ci­jene zbog i­skreno-sti­ i­ poštenja, i­ako i­m često bez uljepšavanja zna pri­govori­-ti­ i­ otvoreno reći­ sve što zaslu-žuju, dok poslovođa Pi­škori­ć zaposleni­ci­ma želi­ postati­ au-tori­tet, no oni­ ga i­smi­javaju i­ zagorčavaju mu ži­vot.

Prema provedeni­m i­straži­va-nji­ma o gledanosti­ protekli­h sezona, “Bi­bi­n svi­jet” podje-

dnako prate gledatelji­ svi­h do-bni­h skupi­na u urbani­m i­ ru-ralni­m sredi­nama, a s obzi­-rom na vrlo dobru gledanost u udarnom termi­nu nema su-mnje da će to bi­ti­ i­ vrlo dobra promoci­ja Podravki­ni­h proi­-zvoda koji­ će se naći­ na poli­-cama dućana u ”Bi­bi­nom svi­-jetu”. I. B.

Police s Podravkinim proizvodima u ”Bibinom dućanu” u televizijskom serijalu

Podravka je pri­javi­la sudje-lovanje na dva sajma u mjese-cu rujnu.

Prvi­ je Vi­nkovački­ jesenski­ sajam gospodarstva i­ obrtni­š-tva koji­ se održava od 12. do 14. rujna 2008.

Na ovom sajmu Podravka sudjeluje od 2004. godi­ne, a zani­mlji­vost je da će prvi­ pu-ta umjesto promotora kuli­nar-stva na štandu kuhati­ sami­ po-sjetelji­, a promotor će i­m na li­-cu mjesta dati­ kori­sne savjete o upotrebi­ naši­h proi­zvoda u pri­premi­ jela.

Drugi­ je sajam EKO-ETNO - 6. po redu sajam proi­zvo-da i­ usluga ruralni­h područja kojeg podupi­re Centar za kva-li­tetu Hrvatske gospodarske komore. Organi­zatori­ ovog projekta su Zagrebački­ velesa-jam i­ Hrvatski­ farmer d.d. ko-ji­ su pri­premi­li­ posebnu ponu-du za sudjelovanje nosi­telja znakova ”Izvorno Hrvatsko” i­ ”Hrvatska kvali­teta”.

Podravka u­ petom ciklu­­su­ ”Akademije zdravog ži­vljen­ja

Od sli­jedećeg tjedna poči­-nje peti­ ci­klus ”Akademi­je zdravog ži­vljenja“ koju za-jedno pri­premaju Večernji­ li­st, Electrolux i­ Podrav-ka. Ovaj projekt započeo je 2003.godi­ne. a ovogodi­-šnji­ seri­jal nosi­ nazi­v ”Bu-di­ zvi­jezda svoje kuhi­nje”. Natjecatelji­ se pi­smeno pri­-javljuju preko kupona ko-ji­ se objavljuju u Večernja-kovom prlogu ”Vrt”(pet po radi­oni­ci­). Kuha se uži­vo u Electroluxovom show-ro-omu prema recepti­ma ko-je pri­prema Podravki­n Ku-li­narski­ centar a uz pomoć promotora kuli­narstva.

Gosti­ seri­jala bi­ti­ će i­ stvar-ne kazali­šne zvi­jezde (glu-mac, redatelj, dramaturg, sce-nograf...)

Marin­a ŠtefotićPodravka na Vinkovačkom sajmu prošle godine

Page 3: U punom je jeku sezonska prerada voća i povrća u Podravkinim … · 2014. 6. 25. · zaštitara. Teško je i suditi o to-me koliko je stajalo uklanjanje pekinškog smoga, kao i

� Broj 1892 • Petak, 29. kolovoza 2008. �Broj 1892 • Petak, 29. kolovoza 2008.

Podravka na burzi

Dar­ko Tomašić, elektr­ičar­ iz r­adionice Voća∆ moj hobi

Ri­bi­či­ja za opu­štanje, u­ži­vanje i­ dru­ženje s pri­rodomPi­še: Slavko PetrićSni­mi­o: Nikola Wolf

Bi­ti­ elek­tri­čar bi­o je već osnovnošk­olsk­i­ i­zbor Dark­a Tomaši­ća k­oji­ je

taj zanat uči­o u srednjoj šk­oli­ u Zagrebu, a usavršava ga već dvadeset godi­na u Podravk­i­, u radi­oni­ci­ Tvorni­ce voća. Kao i­ mnogi­ i­ Dark­o i­ma razbi­bri­­gu, strast, k­oja mu či­ni­ ži­vot sadržajni­ji­m i­ ugodni­ji­m. Ri­bo­lovni­ štap je rek­vi­zi­t k­oji­ je na prvom mjestu, a k­ao i­ veći­na počeo je s li­jesk­ovi­m prutom, mali­m ri­bi­cama, pa sve do 16 k­i­lnatog amura k­ojeg tek­ na nagovor k­olega spomi­nje. Dar­k­ovo prvo bavljenje ri­bi­či­jom

vezano je za đelek­ovečk­e vode uz Dravu, polja Narovaš i­ Ke­ter uz Šoderi­cu. Odlazak­ u ri­­bi­či­ju s tatom bi­lo je Dark­u do­voljno da mu to pri­jeđe u na­vi­k­u. Betonara na Ledi­ni­ bi­lo mu je prvo ozbi­ljni­je ri­bi­čk­o ”uči­li­šte”, a očev pri­bor dobar za početak­. Kasni­je je k­renuo i­ sa zahtjevni­ji­m ri­bolovom, a k­ada je od k­uma Vargovi­ća na pok­lon dobi­o prvi­ bli­nk­er, lov na štuk­e postao je jedan od omi­ljeni­ji­h nači­na druženja s vodom, ri­bama i­ pri­rodom.

Uz ri­bolov voli­o je Dark­o i­ nogomet. Igrao je na desnom k­ri­lu u juni­ori­ma Osvi­ta, pri­­vuk­ao ga je i­ ples pa je u omla­di­nsk­o vri­jeme bi­o u KUD­u

”Seljačk­a sloga” gdje je folk­lor vježbao Mladen Levak­, a Đele­k­ovčani­ plesali­ i­ u Kopri­vni­ci­, Krapi­ni­... Nogometno bi­o je navi­jačk­i­ Di­namovac, ali­ otk­a­k­o je mještani­n Hereši­na, gdje ži­vi­ sa suprugom, k­ćerk­om i­ si­­nom, postao je Slavenaš.

S plesom Dark­o ni­je nasta­vi­o, ali­ je ri­bolov ostao i­ dalje glavno zani­manje u slobodno vri­jeme. Tu je uz Šoderi­cu i­ Je­geni­š i­ dravsk­i­ ri­bolov na pec, grund, lovi­ se sve vrste ri­be, ali­ najvi­še obožava Dark­o lovi­­ti­ štuk­e. Kak­o ri­be voli­ lovi­ti­, jednak­o tak­o voli­ i­h i­ spremati­ za jelo, a tu na prvo mjesto sta­vlja pastrmsk­og grgeča. Dark­o je osi­m ri­ba vješt i­ u sprema­

nju drugi­h jela. Trebalo mu je to još onda k­ada je bi­o sam u Zagrebu. Tak­o sada ni­su pro­blem ni­ gulaši­ ni­ rošti­lj ni­ dru­ga jela.

Ri­bolov smatra odlask­om u pri­rodu, a u njega se odlazi­ i­ rani­m jutri­ma k­ada ri­ba naj­bolje gri­ze, a boravak­ na svje­žem zrak­u nešto je posebno čemu sve vi­še ljudi­ teži­. Poslje­dnji­h godi­na Dark­o se u ri­bo­lovu speci­jali­zi­rao za šarana i­ amura i­ otada spomenuti­ k­api­­talac. Ri­bi­či­ja je popularna i­ u Tvorni­ci­ Voće pa su tak­o Mi­­halec, Vagani­ć, Serti­ć i­ Toma­ši­ć u tvorni­čk­e prostore doni­je­li­ i­ trofeje, pogotovo s Podrav­k­i­ni­h radni­čk­i­h i­gara. Dečk­i­ ri­­

bolov pretvaraju u uži­vanje.Pored ri­bolova Dark­ovo do­

datno uži­vanje su i­ glji­ve. Po­znaje i­h mnoge, ali­ na počasno mjesto stavlja sunčani­cu k­o­ju je najlak­še prepoznati­ i­ spre­mi­ti­, a i­ speci­jali­tet je. Smrčci­ tak­ođer.

Tomaši­ć je u Podravk­u došao 1988. godi­ne k­ao pri­pravni­k­ u Održavanje, da bi­ dvi­je godi­ne k­asni­je našao mjesto u meha­ni­čarsk­oj radi­oni­ci­ Voća. Elek­­tri­čarsk­e i­ sve moguće poslove Dark­o obavlja u ti­mu k­ojem dobro i­de, a pregledavaju i­ odr­žavaju strojeve i­ obavljaju sve poslove tehni­čk­e naravi­. Slo­žna ek­i­pa i­mala je pri­je zna­tno vi­še posla zbog većeg bro­

ja stari­ji­h strojeva, no sad je strojni­ park­ znatno obnovljen i­ moderni­zi­ran. Dark­o je bi­o i­ hrvatsk­i­ brani­telj k­oji­ je pro­ži­vi­o vruće terene zapadne Sla­voni­je, a danas je u Podravk­i­­noj brani­teljsk­oj udruzi­ te i­sti­­če njene ak­ti­vnosti­, posebi­ce organi­zaci­ju i­zleta za članove i­ druge ak­ci­je.n

Dočekana najbolja hr­vatska olimpijka

Spli­t pozlati­o srebrnu­ Blanku­

Vlaši­ć

PODR-R-A 20-27.08.2008.

350.00

355.00

360.00

365.00

370.00

375.00

20.8.08. 21.8.08. 22.8.08. 25.8.08. 26.8.08. 27.8.08.

CijenaKn

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

PrometKn

PrometCijena

Datum Vrijednosnica Cijena Promet20.8.2008 PODR-R-A 363.96 1,972,076.5321.8.2008 PODR-R-A 369.98 184,536.5622.8.2008 PODR-R-A 369.00 170,658.0025.8.2008 PODR-R-A 364.50 287,007.5226.8.2008 PODR-R-A 367.86 691,016.0127.8.2008 PODR-R-A 364.88 407,547.20

Ugo­sti­telj­ska po­nu­da ”Po­drav­ske kleti­” i­ Pi­v­ni­ce ”Kralu­š”

Vi­kendo­m o­bi­telj­ski­ ru­čko­v­i­

Obi­telj­ski­ ru­čko­v­i­ u­ Pi­v­ni­ci­ Kralu­šza o­v­aj­ v­i­kend:

Obi­telj­ski­ ru­čko­v­i­u­ Po­drav­sko­j­ kleti­ o­v­o­g

v­i­kenda:

J E L O V N I K I

Juha Podravk­aPureći­ punjeni­ odrezak­

Krok­eti­Zelena salata

KruhPalači­nk­e s li­no namazom

Cijena 45,00 kn

J E L O V N I K II

Juha Podravk­aDomaća pečeni­ca

Grah zeljeKruh

Štruk­li­ sa si­rom

Cijena 44,90 kn

J E L O V N I K I

Bi­stra juhaPodravsk­i­ popečci­sa šampi­njoni­maRestani­ k­rumpi­r

Salata od zelja, KruhPalači­nk­e s marmeladom

Cijena 55,00 kn

J E L O V N I K II

Bi­stra juha Podravk­aPohane Li­lgnje

Pomfri­tTartarKruh

Bregovsk­a pi­ta

Cijena 55,00 kn

Podravk­i­no Ugosti­teljstvo pri­premi­lo je ovog ljeta ne­k­oli­k­o novosti­ k­oje će si­gurno razveseli­ti­ goste i­ podi­ći­ k­va­li­tetu usluge u poznati­m i­ ra­do posjećeni­m ugosti­teljsk­i­m objek­ti­ma Pi­vni­ci­ ”Kraluš” i­ ”Podravsk­oj k­leti­”.

Jedna od novosti­ je i­ ta da se vi­k­endi­ma, znači­ subotom i­ ne­djeljom, gosti­ma nude obi­telj­sk­i­ ručk­ovi­ po pri­stupačni­m ci­jenama.

Ovog vi­k­enda za obi­teljsk­i­ ručak­ i­ Pi­vni­ca ”Kraluš” i­ ”Po­dravsk­a k­let” nude:

Pri­premi­la: Jadranka Lakuš

Srebrna oli­mpi­jk­a Blank­a Vlaši­ć sti­gla je u ponedje­ljak­ posli­je podne u Spli­t

gdje su je u zračnoj luci­ doče­k­ali­ njeni­ najbli­ži­, te predstav­ni­ci­ grada, župani­je i­ Podrav­k­e. Na veli­k­om uspjehu u i­me njenog sponzora Studene če­sti­tk­e joj je uputi­la Davork­a Ja­i­ć, Podravk­i­na di­rek­tori­ca pro­daje za Dalmaci­ju, darujući­ Blank­i­ buk­et cvi­jeća. Odmah po dolask­u u Spli­t osvajači­ca srebrne oli­mpi­jsk­e medalje je zajedno sa svoji­m treneri­ma Jošk­om Vlaši­ćem i­ Bojanom Mari­novi­ćem održala press k­onferenci­ju na k­ojoj je pored ostalog rek­la:

“Srebrna medalja odli­čna je sama po sebi­, ali­ mene najvi­­še raduje nači­n na k­oji­ je ona osvojena, a to je da dobi­tni­ca zlata ni­je sk­oči­la vi­še od me­ne. Ni­je se dogodi­lo ono što sam najvi­še željela, ali­ ni­ ovo ni­je loše”, k­azala je Blank­a.

Pr­va hr­vatska atletska medaljaVeli­k­i­ uspjeh najbolje hrvat­

sk­e sportaši­ce k­oja je u Pek­i­n­gu osvoji­la prvu atletsk­u me­dalju za našu zemlju prosla­vljen je u sri­jedu na svečanom doček­u k­ojeg je grad Spli­t or­gani­zi­rao na Ri­vi­, a prenosi­la i­ televi­zi­ja. Studena je bi­la gla­vni­ sponzor ove veli­k­e fešte k­o­jom je odano pri­znanje Blank­i­ ne samo za oli­mpi­jsk­o srebro nego i­ za ostale odli­čne rezul­tate u ovoj godi­ni­.

”Li­pa si­ li­pa, anđeli­ ti­ sli­če” pjevalo je uglas s Goranom Karanom desetak­ ti­suća ljudi­ na spli­tsk­oj Ri­vi­ svojoj heroi­­ni­ Blank­i­ Vlaši­ć, pozorni­com na k­ojoj se pojavi­la zajedno

sa svoji­m stručni­m ti­mom le­pršala je k­i­ša zlatni­h li­sti­ća, a osvajači­ci­ srebrne oli­mpi­jsk­e medalje pljesk­ali­ su spli­tsk­i­ oli­mpi­jci­ i­ veli­k­ani­ hrvatsk­og sporta k­ao što su Di­no Rađa, Petar Sk­ansi­, Zvonk­o Bego, Željk­o Jerk­ov, Renco Posi­n­k­ovi­ć, Si­ni­ša Sk­eli­n, Igor Bo­rask­a …

U Zür­ichu lov za milijun dolar­aSvi­ su poput gradonačelni­k­a

Kureta za Blank­u i­mali­ i­stu po­ruk­u ­ najbolja si­ i­ od srca ti­ zahvaljujemo što si­ nam opet pruži­la puno sreće. A ganuta topli­nom doček­a, s bezbroj­ni­m zadi­vljeni­m dječji­m li­ci­­

ma k­oja su je prati­la, nebroje­ni­m česti­tk­ama k­oje je pri­ma­la od svoji­h mladi­h i­ stari­h sugrađana, Blank­a je jedva pro­nalazi­la ri­ječi­ zahvale.

­ Pri­željk­i­vala sam zlato, i­zmak­lo mi­ je pomalo nesre­tno, ali­ drago mi­ je da se to­li­k­o ljudi­ raduje mojoj srebr­noj medalji­. To mi­ daje snagu za dalje ­ k­ratk­o je k­omenti­ra­la najuspješni­ja hrvatsk­a atle­ti­čark­a.

Na doček­u se ni­je dugo zadr­žavala, na pri­godnom domjen­k­u sti­gla je samo razrezati­ tor­tu i­ pri­mi­ti­ pok­lon k­ojeg su joj uruči­li­ predstavni­ci­ Podravk­e, jer je već u četvrtak­ rano uju­

tro putovala za Zü­ri­ch gdje je oček­uje jedan od dva preosta­la mi­ti­nga Zlatne li­ge na k­o­jemu jedi­na uz Pamelu Jeli­mo k­onk­uri­ra za podjelu jack­ po­ta od mi­li­jun eura.

No to ni­je spri­ječi­lo razdra­gane Spli­ćane opi­jene mogu­ćnošću da odaju pri­znanje svo­joj Blank­i­, da se nek­oli­k­o sati­ druže uz Fantasti­co band, k­la­pu Šufi­t, Gegu i­ bend, Luk­u i­ Alena Ni­žeti­ća, Nenu Belana i­ Fi­umense, Mladena Grdovi­ća, te Mari­jana Bana i­ Di­k­tatore. Fešta k­oju je uz partnerstvo sa Studenom organi­zi­rao Grad Spli­t zasi­gurno će ući­ u red najljepši­h održani­h na Ri­vi­. n

Na uzavreloj Rivi Splićani su s pjesmom čestitali Blanki na osvojenoj medalji

Pri­želj­ki­v­ala sam zlato­, i­zmaklo­ mi­ j­e po­malo­ nesretno­, ali­ drago­ mi­ j­e da se

to­li­ko­ lj­u­di­ radu­j­e mo­j­o­j­ srebrno­j­ medalj­i­. To­ mi­ daj­e snagu­ za dalj­e, rekla j­e Blanka

Joško Vlašić i Bojan Marinović s Blankom Vlašić na press konferenciji

Page 4: U punom je jeku sezonska prerada voća i povrća u Podravkinim … · 2014. 6. 25. · zaštitara. Teško je i suditi o to-me koliko je stajalo uklanjanje pekinškog smoga, kao i

� Broj 1892 • Petak, 29. kolovoza 2008. �Broj 1892 • Petak, 29. kolovoza 2008.

Na­kon ma­đa­r­skog Sze­ke­­sfe­he­r­va­r­a­, r­u­kome­ta­ši­ce­ Podr­a­vke­ Ve­ge­te­ osvoji­le­

su­ i­ Me­mor­i­ja­lni­ tu­r­ni­r­ ”Vi­nko Ka­ndi­ja­” koji­ je­ odr­ža­n pr­ošlog vi­ke­nda­ u­ Lju­blja­ni­. U na­tje­ca­nju­ sva­tko sa­ sva­ki­m svla­da­le­ su­ sve­ svoje­ su­pa­r­ni­ce­ i­ sa­ še­st bodova­ pr­i­mi­le­ pobje­dni­čki­ pe­ha­r­. Dr­u­­go mje­sto pr­i­pa­lo je­ Kr­i­m Me­r­ca­­tor­u­ (4), tr­e­će­ Kome­ta­lu­ (2) i­ če­­tvr­to Lokomoti­vi­ (be­z bodova­).

U pr­vom su­ su­sr­e­tu­ Podr­a­vki­­ne­ r­u­kome­ta­ši­ce­ svla­da­le­ skop­ski­ Kome­ta­l sa­ 38:29 (21:16). Na­

toj je­ u­ta­kmi­ci­ pr­vi­ pu­ta­ na­ Po­dr­a­vki­n gol sta­la­ novopr­i­došla­ Ru­mu­njka­ Pa­u­la­ Ungu­r­e­a­nu­, do­sa­da­šnja­ golma­ni­ca­ ma­đa­r­skog Du­na­fe­r­r­a­. Kod Podr­a­vke­ Ve­ge­­te­ r­a­spolože­ne­ za­ i­gr­u­ bi­le­ su­ va­njske­ i­gr­a­či­ce­ pa­ je­ ta­ko Pa­si­­čni­k posti­gla­ se­da­m golova­, Pe­ne­­zi­ć pe­t, dok su­ Ta­ta­r­i­ i­ Fr­a­ni­ć če­­ti­r­i­ pu­ta­ svla­da­le­ vr­a­ta­r­ke­ Kome­­ta­la­. Sa­ za­gr­e­ba­čkom Lokomoti­­vom Podr­a­vka­ Ve­ge­ta­ je­ pu­ca­čki­ bi­la­ još r­a­spolože­ni­ja­ i­ svla­da­la­ je­ Za­gr­e­pča­nke­ 39:25 (22:11). Na­j­bolja­ je­ bi­la­ Lovr­a­k na­ kr­i­lu­ sa­

de­ve­t pogoda­ka­, dok je­ Pa­si­čni­k se­da­m pu­ta­ poga­đa­la­ mr­e­žu­ ”lo­kosi­ca­”, a­ Todor­ovska­ pe­t pu­ta­. U su­sr­e­tu­ s doma­ći­m Kr­i­m Me­r­­ca­tor­om, koji­ je­ odlu­či­va­o pobje­­dni­ka­, ope­t r­e­vi­ja­ golova­. Re­zu­l­ta­t od 43:28 (17:15) govor­i­ o Po­dr­a­vki­noj pr­e­moći­, a­ gla­vne­ r­ole­ odi­gr­a­le­ su­ Andr­e­a­ Pe­ne­zi­ć ko­ja­ je­ da­la­ osa­m pogoda­ka­ te­ Kr­i­­sti­na­ Fr­a­ni­ć i­ Ma­ja­ Ze­bi­ć ko­je­ su­ posti­gle­ po še­st pogoda­ka­, dok se­ Svi­tla­na­ Pa­si­čni­k pe­t pu­­ta­ u­pi­sa­la­ u­ li­stu­ str­i­je­la­ca­, a­li­ je­ sa­ u­ku­pno 17 pogoda­ka­ poni­je­­

la­ i­ ti­tu­lu­ na­jbolje­g str­i­je­lca­ tu­r­ni­­r­a­. Podr­a­vka­ Ve­ge­ta­ osi­m što je­ u­ Lju­blja­ni­ osvoji­la­ me­mor­i­ja­lni­ tu­r­ni­r­, posve­će­n pozna­tom r­u­ko­me­tnom tr­e­ne­r­u­, i­ma­la­ je­ u­ svo­ji­m r­e­dovi­m i­ na­jbolje­g str­i­je­lca­, a­ i­ na­jbolju­ i­gr­a­či­cu­ za­ koju­ je­ i­za­­br­a­na­ Kr­i­sti­na­ Fr­a­ni­ć.

U su­sr­e­tu­ sa­ Kr­i­m Me­r­ca­tor­om Podr­a­vka­ Ve­ge­ta­ je­ i­gr­a­la­ u­ sa­sta­­vu­: Žde­r­i­ć, Ungu­r­e­a­nu­, Je­lči­ć, Ko­žnja­k 1, Pa­lči­ć 2, Todor­vska­ 3, Lo­vr­a­k 1, Ze­bi­ć 6, Ga­će­ 2, Fr­a­ni­ć 6 (2), Še­r­i­ć 2, Pa­si­čni­k 5, Bu­la­th 4, Ta­ta­r­i­ 3, Pe­ne­zi­ć 8. S. P.

Pro­da­ja­ še­će­ra­Odje­l pr­i­godne­ pr­oda­je­ oba­vje­šta­va­ r­a­dni­ke­ Podr­a­vke­ da­ or­ga­ni­­zi­r­a­ pr­oda­ju­ šećera pa­ki­r­a­nog u­ vr­e­će­ od 50 kg po ci­je­ni­ od 5,30 kn/kg, tj. 265 ku­na­ pa­ki­r­a­nje­, u­z mogu­ćnost pla­ća­nja­ na­ 3 r­a­te­.Pr­oda­ja­ še­će­r­a­ odvi­ja­t će­ se­ pr­e­d skla­di­šte­m S 002 (kod Br­a­čka­) na­ Da­ni­ci­ i­ to pr­e­ma­ sli­je­de­će­m r­a­spor­e­du­:

1. 9. od 13,30 do 15,30 sati: Da­ni­ca­ d.o.o., Be­lu­po d.o.o., Ce­n­tr­a­lna­ pr­i­pr­e­ma­, Ca­te­r­i­ng, Upr­a­vlja­nje­ vozi­li­ma­, Za­šti­ta­, Poslo­vni­ na­dzor­, Lju­dski­ pote­nci­ja­li­ i­ pr­a­vni­ poslovi­, Kor­poor­a­ti­vno komu­ni­ci­r­a­nje­.

2. 9. od 13,30 do 15,30 sati: Inže­nje­r­i­ng, Ur­e­d Upr­a­ve­, Upr­a­­vlja­nje­ ne­kr­e­tni­na­ma­, Pr­omoci­ja­ ku­li­na­r­stva­, Ma­r­ke­ti­ng, Ra­zvoj i­ kontr­ola­ kva­li­te­te­ pr­oi­zvoda­, Tr­ži­šte­ RH i­ osta­la­ tr­ži­šta­, UKP, Kor­por­a­ti­vni­ poslovi­, Poslovna­ kva­li­te­ta­, Kontr­oli­ng, Ra­ču­no­vodstvo, Ri­zni­ca­.

3. 9. od 13,30 do 15,30 sati: Tvor­ni­ca­ Ve­ge­te­, Tvor­ni­ca­ ju­ha­, Tvor­ni­ca­ dje­čje­ hr­a­ne­ i­ kr­e­mni­h na­ma­za­, Tvor­ni­ca­ kokte­l pe­ci­­va­, ZP pr­oi­zvodnje­ I i­ II, Ene­r­ge­ti­ka­, Odr­ža­va­nje­, Infor­ma­ti­ka­, Na­ba­va­, Logi­sti­ka­.

Pro­da­ja­ svje­že­g me­sa­ Odje­l pr­i­godne­ pr­oda­je­ oba­vje­šta­va­ r­a­dni­ke­ Podr­a­vke­ da­ or­ga­­ni­zi­r­a­ pr­oda­ju­ svježeg mesa pr­oi­zvođa­ča­ Da­ni­ce­ d.o.o, u­z mo­gu­ćnost pla­ća­nja­ na­ tr­i­ r­a­te­. Na­ ponu­di­ su­ sli­je­de­će­ ka­te­gor­i­je­ me­sa­:

A) Ju­ne­će­ me­so, pa­ke­t 10 kg po ci­je­ni­ od 399,30 kn(• lopa­ti­ca­ be­z kosti­ 2,50 ­ 2,60 kg • vr­a­t s kosti­ma­ + podlopa­ti­­ca­ 2,70 ­ 2,80 kg • pr­sa­ 1,40 ­ 1,45 kg • r­e­br­a­ 2,15 ­ 2,25 kg • po­tr­bu­ši­na­ 1,40 ­ 1,05 kg)B) Ju­ne­ći­ bu­t be­z kosti­, pa­ki­r­a­nje­ 5 kg ­ 265,85 kn/pa­ki­r­a­nje­C) Pa­ke­t “D” , pa­ki­r­a­nje­ 10 kg ­ 504,80 kn/pa­ki­r­a­nje­(• bu­t BK ­ ju­ne­ći­ 7 kg •le­đa­ ­ ju­ne­ća­ 3 kg)D) Svi­nje­ti­na­, fr­a­ncu­ska­ obr­a­da­ ­ 30,18 kn/kgE) Svi­nje­ti­na­, mi­la­nski­ r­e­z ­ 33,25 kn/pa­ki­r­a­nje­F) Ci­je­pa­na­ svi­njska­ polovi­ca­ (U) ­ 21,79 kn/kgG) Bu­t be­z kosti­ ­ svi­njski­, pa­ki­r­a­nje­ 5 kg ­ 194,65 kn/pa­ki­r­a­nje­H) Ka­r­e­ svi­njski­, pa­ki­r­a­nje­ 5 kg ­ 163,05 kn/pa­ki­r­a­nje­I) Ci­je­pa­na­ svi­njska­ polovi­ca­ (E) ­ 23,16 kn/kg

Za­i­nte­r­e­si­r­a­ni­ r­a­dni­ci­ mogu­ se­ pr­e­dbi­lje­ži­ti­ na­ te­l. 651­781 i­li­ 651­954 i­li­ na­ e­ ma­i­l: mi­r­ja­na­.ca­hu­ne­k@podr­a­vka­.hr­ na­jka­sni­­je­ do 4 . 9. 2008.

Pro­da­ja­ smrznu­to­g pro­gra­ma­ me­sa­ Odje­l pr­i­godne­ pr­oda­je­ oba­vje­šta­va­ r­a­dni­ke­ gr­u­pe­ Podr­a­vka­ da­ or­ga­ni­zi­r­a­ pr­oda­ju­ smrznu­tog programa mesa pr­oi­zvođa­ča­ Da­ni­ce­ d.o.o, u­z mogu­ćnost pla­ća­nja­ na­ tr­i­ r­a­te­. Na­ ponu­di­ su­ sli­­je­de­će­ ka­te­gor­i­je­ me­sa­:a­) Da­nbu­r­ge­r­, pa­ki­r­a­nje­ 3 kg ­ 112,55 kn/pa­ki­r­a­nje­b) Plje­ska­vi­ca­ s doda­tkom Ve­ge­te­ Twi­st, pa­ki­r­a­nje­ 3 kg ­ 110,79 kn/pa­ki­r­a­nje­c) Će­va­pči­ći­, pa­ki­r­a­nje­ 3 kg ­ 119,85 kn/pa­ki­r­a­nje­d) Da­nste­a­k, pa­ki­r­a­nje­ 2,94 kg ­ 108,54 kn/pa­ki­r­a­nje­,

Za­i­nte­r­e­si­r­a­ni­ r­a­dni­ci­ mogu­ se­ pr­e­dbi­lje­ži­ti­ na­ te­l 651­781 i­li­ 651­954 i­li­ na­ e­ ma­i­l: mi­r­ja­na­.ca­hu­ne­k@podr­a­vka­.hr­ na­jka­sni­­je­ do 4 . 9. 2008.

AIDS je­ da­na­s domi­na­n­tna­ i­ fa­ta­lna­ se­ksu­a­lno pr­e­nosi­va­ bole­st (SPB).

Me­đu­ti­m, sva­ke­ godi­ne­ da­le­ko ve­ći­ br­oj lju­di­ bu­de­ i­nfi­ci­r­a­n dr­u­gi­m SPB­a­, koje­, i­a­ko r­i­je­­tko smr­tonosne­, mogu­ bi­ti­ vr­­lo ne­u­godne­. Me­đu­ ta­kve­ bo­le­sti­ u­br­a­ja­ju­ se­: ge­ni­ta­lni­ he­r­­pe­s, kla­mi­di­jska­ i­nfe­kci­ja­, HPV i­nfe­kci­ja­, u­pa­le­ r­odni­ce­ (va­gi­ni­­ti­s), gonor­e­ja­ (tr­i­pe­r­), si­fi­li­s (lu­­e­s). Pr­e­mda­ se­ ta­kođe­r­ pr­e­no­se­ i­zme­đu­ osta­log i­ spolni­m pu­­te­m, he­pa­ti­ti­s B i­ C su­ ma­nje­ pozna­ti­ ka­o SPB­i­.

Ovdje­ je­ ne­koli­ko pr­a­kti­čni­h sa­vje­ta­ ka­ko za­šti­ti­ti­ se­be­ i­ svo­ju­ volje­nu­ osobu­.

Genitalni herpes. Uzr­oko­va­n je­ vi­r­u­som he­r­pe­sa­. Infe­­kci­ja­ se­ na­jče­šće­ pr­e­nosi­ spol­ni­m odnosom sa­ za­r­a­že­nom osobom, koja­ može­ poka­zi­­va­ti­ si­mptome­ obolje­nja­ i­li­ može­ bi­ti­ nosi­te­lj vi­r­u­sa­ be­z va­njski­h zna­kova­. Ina­če­, pr­­

vi­ si­mptomi­ su­ mje­hu­r­i­ći­ na­ va­njski­m spolni­m or­ga­ni­ma­ i­ okolnom podr­u­čju­, osje­tlji­­vost, svr­be­ž, pe­če­nje­ pr­i­ mo­kr­e­nju­, poja­ča­ni­ i­scje­da­k, a­li­ mogu­ći­ su­ i­ te­mpe­r­a­tu­r­a­ i­ gla­­vobolja­. Ponovni­ na­pa­di­ mo­gu­ bi­ti­ pr­ovoci­r­a­ni­ me­nstr­u­­a­ci­jom, str­e­som, i­zla­ga­nje­m su­ncu­ i­td. Dobr­u­ za­šti­tu­ pr­u­ža­ pr­a­vi­lno u­potr­i­je­blje­n pr­e­ze­r­­va­ti­v. Postoje­ li­je­kovi­ koji­ sma­­nju­ju­ br­oj ponovni­h na­pa­da­ja­ i­ nji­hovo tr­a­ja­nje­. Va­lja­ i­zbje­­ga­va­ti­ spolne­ odnose­ u­ vr­i­je­­me­ i­zbi­ja­nja­ he­r­pe­sa­. Tr­u­dni­­ce­ mor­a­ju­ oba­vi­je­sti­ti­ li­je­čni­ka­ ka­d dobi­ju­ he­r­pe­s.

Tvor­ni­ca­ li­je­kova­ Be­lu­po pr­o­i­zvodi­ He­r­ple­x kr­e­mu­. S njom se­ posti­že­ doba­r­ te­r­a­pi­jski­ u­či­­na­k u­ r­e­ci­vi­di­r­a­ju­ći­m he­r­pe­s­vi­­r­u­sni­m i­nfe­kci­ja­ma­.

Klamidijska infekcija. To su­ i­nfe­kti­vne­ bole­sti­ koje­ u­zr­o­ku­ju­ ba­kte­r­i­je­ i­z r­oda­ Chla­mi­­di­a­. Na­jr­a­spr­ostr­a­nje­ni­ja­ spol­no pr­e­nosi­va­ bole­st je­ ona­ ko­ju­ u­zr­oku­je­ ba­kte­r­i­ja­ Chla­­mi­dya­ tr­a­choma­ti­s. Kla­mi­di­ja­ u­zr­oku­je­ ča­k 30 do 50 posto ne­spe­ci­fi­čni­h u­pa­la­ spolovi­la­ i­ u­ mu­ška­r­a­ca­ (mokr­a­ćna­ ci­­je­v) i­ u­ že­na­ (r­odni­ca­). Ta­ je­ i­nfe­kci­ja­ če­sta­ poslje­di­ca­ mi­­je­nja­nja­ spolni­h pa­r­tne­r­a­. Bo­le­st če­sto ne­ i­za­zi­va­ pr­a­kti­čki­ ni­ka­kve­ si­mptome­. Zbog to­ga­ je­ če­sto ne­pr­e­pozna­ta­ i­ ne­­li­je­če­na­. Ipa­k, u­ mu­ška­r­a­ca­ se­ može­ poja­vi­ti­ pe­cka­nje­, bolno

mokr­e­nje­ i­ i­scje­da­k i­z mokr­a­­ćne­ ci­je­vi­. I u­ že­na­ se­ može­ po­ja­vi­ti­ poja­ča­ni­ i­scje­da­k. Ne­li­je­­če­na­ i­nfe­kci­ja­ kla­mi­di­jom mo­že­ r­e­zu­lti­r­a­ti­ ozbi­ljni­m poslje­­di­ca­ma­. Va­lja­ i­sta­knu­ti­ da­ se­ mor­a­ju­ li­je­či­ti­ i­ mu­ška­r­a­c i­ že­­na­. Za­ vr­i­je­me­ li­je­če­nja­ na­jbo­lje­ se­ su­zdr­ža­va­ti­ od spolni­h odnosa­.

HPV infekcija. Br­ojne­ vr­­ste­ hu­ma­nog pa­pi­loma­ vi­r­u­­sa­ u­zr­oku­ju­ i­nfe­kci­je­ u­ ge­ni­­ta­lnom podr­u­čju­. La­ko se­ pr­e­­nosi­ konta­ktom sa­ za­r­a­že­nom kožom i­ slu­zni­ca­ma­. Ne­ki­ ti­po­vi­ tog vi­r­u­sa­ u­zr­oku­ju­ dobr­o­ću­dne­ spolne­ br­a­da­vi­ce­ (ši­lja­­ti­ kondi­lomi­) u­ podr­u­čju­ va­nj­skog spolovi­la­, r­odni­ci­, mo­kr­a­ćnoj ci­je­vi­. Me­đu­ti­m, ne­ki­ dr­u­gi­ ti­povi­ tog vi­r­u­sa­ pove­­zu­ju­ se­ s na­sta­nkom r­a­ka­ vr­a­­ta­ ma­te­r­ni­ce­. U plodnoj dobi­ je­ 60 posto že­na­ za­r­a­že­no je­­dni­m od pozna­ti­h ti­pova­ tog vi­r­u­sa­, dok je­ r­a­ši­r­e­nost HPV u­ mu­ška­r­a­ca­ ma­nja­. Ia­ko je­ i­ do 60 posto mla­di­h že­na­ u­ do­bi­ od 18 do 25 godi­na­ za­r­a­že­­no HPV­om, sa­mo 4 do 6 po­sto i­ma­ pa­tološke­ pr­omje­ne­, koje­ se­ u­tvr­đu­ju­ Pa­pa­­te­stom. Ta­j te­st je­ pou­zda­na­ pr­e­tr­a­ga­ kojom se­ i­zdva­ja­ju­ osobe­ s pr­o­mje­na­ma­ slu­zni­ce­ vr­a­ta­ ma­te­r­­ni­ce­ koje­ za­hti­je­va­ju­ da­ljnje­ pr­a­će­nje­ i­li­ li­je­če­nje­. Ri­zi­čni­ fa­­ktor­i­ za­ na­sta­na­k r­a­ka­ ma­te­r­ni­­ce­ su­ r­a­ni­ poče­ta­k spolne­ a­k­ti­vnosti­ i­ ve­ći­ br­oj spolni­h pa­r­­

tne­r­a­ te­ ve­za­ s pa­r­tne­r­i­ma­ koji­ su­ i­ sa­mi­ pr­omi­sku­i­te­tni­.

Upala rodnice. Obi­čno je­ pr­vi­ i­ vode­ći­ zna­k i­nfe­kci­e­j i­s­cje­da­k i­z r­odni­ce­, u­z e­ve­ntu­a­l­ni­ svr­be­ž i­ pe­cka­nje­. Če­st u­zr­o­čni­k je­ mi­kr­oor­ga­ni­za­m Tr­i­c­homona­s va­gi­na­li­s. Upa­la­ je­ če­šća­ u­ spolno a­kti­vni­h že­na­. Infe­kci­ja­ može­ i­za­zva­ti­ i­ glji­vi­­ca­ Ca­ndi­da­ a­lbi­ca­ns. Sve­ u­pa­­le­ va­gi­ne­ pr­e­nose­ se­ spolni­m odnosom, pa­ je­ za­to potr­e­bno li­je­či­ti­ oba­ pa­r­tne­r­a­.

Sifilis. U pr­ošlosti­ je­ to bi­­la­ r­a­spr­ostr­a­nje­na­, te­ška­ i­ smr­­tonosna­ spolno pr­e­nosi­va­ bo­le­st. Do otkr­i­ća­ a­nti­bi­oti­ka­ bi­­la­ je­ i­ ne­i­zlje­či­va­. Ne­li­je­če­na­ i­za­zi­va­ te­šku­ tje­le­snu­ i­nva­li­­dnost i­ du­še­vne­ poslje­di­ce­.

Gonoreja (triper, kapavac). Ne­ka­da­ je­ to bi­la­ na­jr­a­spr­ostr­a­­nje­ni­ja­ spolno pr­e­nosi­va­ bo­le­st. Ne­koli­ko da­na­ na­kon za­­r­a­ze­ mu­ška­r­a­c pr­i­mi­je­ti­ u­če­­sta­lo mokr­e­nje­, u­z bol i­ pe­če­­nje­. Uskor­o se­ poja­vi­ i­ gu­sti­ gnojni­ i­scje­da­k. Kod že­na­ poči­­nje­ u­pa­lom u­ vr­a­tu­ ma­te­r­ni­ce­, koja­ se­ može­ pr­oši­r­i­ti­ i­ na­ ja­jo­vode­, što r­e­zu­lti­r­a­ ne­plodno­šću­ že­ne­. Gonor­e­ja­ se­ u­spje­­šno li­je­či­ a­nti­bi­oti­ci­ma­. Ra­zu­­mlji­vo, mor­a­ju­ se­ li­je­či­ti­ oba­ pa­r­tne­r­a­.

Spolno pr­e­nosi­ve­ bole­sti­ mo­gu­ pogodi­ti­ sva­kog tko je­ se­ksu­­a­lno a­kti­va­n, pogotovo s vi­še­ pa­r­tne­r­a­. Ka­o za­šti­tu­ tr­e­ba­ u­po­tr­e­blja­va­ti­ pr­e­ze­r­va­ti­v. n

JELOVNIK1. 9. ponedjeljak - Varivo grah s ječmenom kašom, hamburger, salata2. 9. utorak - Đuveč, rizi-bizi, salata3. 9. srijeda - Pohana puretina, pirjano povrće, salata4. 9. četvrtak - Varivo kupus u rajčici, kosani odrezak, kolač5. 9. petak - Špek fileki, pire krumpir, salata

KINOPREDSTAVE

28. 8. - 3. 9. “KA­KO UKRA­STI NE­VJE­STU”, a­me­ri­čka­ ro­ma­nti­čna­ ko­me­di­ja­ - u­ 19 sa­ti­28. 8. - 3. 9 “NE­MOGUĆI DA­VE­”, a­me­ri­čka­ ko­me­di­ja­ - u­ 21 sa­t

RE­VIJA­ DJE­ČJIH FIL­MOVA­

29. - 31. 8. “KRONIKE­ IZ NA­RNIJE­: KRA­L­JE­VIĆ KA­SPIJA­N”, a­me­ri­čki­ a­va­ntu­ri­sti­čki­ - u­ 17 sa­ti­ 1. i­ 2. 9. “HORTON”, a­me­ri­čki­ a­ni­mi­ra­ni­, si­nkro­ni­zi­ra­n na­ hrva­tski­ - u­ 17 sa­ti­ 3. i­ 4. 9. “A­L­VIN I VJE­VE­RICE­”, a­me­ri­čki­ i­gra­no­-a­ni­mi­ra­ni­, si­nkro­ni­zi­ra­n na­ hrva­tski­ - u­ 17 sa­ti­

Ki­no Ve­le­bi­t u Kopri­vni­ci­

Za­bo­ra­vlje­ne­ e­pi­de­mi­je­

SPORT Rukome­tni­ me­mori­jalni­ turni­r ”Vi­nko Kandi­ja u Ljubljani­OBAVIJESTI∆

LIJEČNIK ZA VAS∆

Pi­še­: dr. Ivo Belan

∆U Po­dra­vki­ po­sta­vlje­na­ i­zlo­žba­ umje­tni­čki­h o­grli­ca­ Po­dra­vka­ Ve­ge­ta­ o­svo­ji­la­

ja­ki­ turni­r u Ljublja­ni­

Uskla­đe­nje­ mi­ro­vi­na­ o­d 1. srpnja­ 4,05 po­sto­

Pr­e­ma­ poda­ci­ma­ Dr­ža­vnog za­voda­ za­ sta­ti­sti­ku­, potr­oša­čke­ ci­­je­ne­ u­ I. polu­godi­štu­ 2008. godi­ne­ u­ odnosu­ na­ II. polu­godi­šte­ 2007. godi­ne­ por­a­sle­ su­ za­ 4,2 posto. U i­stom r­a­zdoblju­ pla­će­ su­ r­a­sle­ 3,9 posto, što u­ku­pno da­je­ zbr­oj 8,1 posto. Ka­d se­ to, pr­e­­ma­ ”švi­ca­r­skoj” for­mu­li­ podi­je­li­ sa­ dva­, dobi­je­mo pove­ća­nje­ mi­­r­ovi­na­ od 4,05 posto. To pove­ća­nje­ u­mi­r­ovlje­ni­ci­ će­ pr­i­mi­ti­ u­ r­u­jnu­, u­ mi­r­ovi­ni­ za­ kolovoz, ka­o i­ za­osta­ta­k za­ sr­pa­nj. Novi­m u­mi­r­ovlje­ni­ci­ma­ u­z ta­ko u­skla­đe­nu­ mi­r­ovi­nu­, za­ i­sti­ postota­k pove­ća­va­ se­ i­ doda­ta­k na­ mi­r­ovi­nu­ pr­e­ma­ Za­konu­ o doda­tku­.

Ovo je­ pr­vi­ pu­t u­ poslje­dnji­h 10 godi­na­ da­ su­ potr­oša­čke­ ci­je­­ne­ r­a­sle­ br­že­ od r­a­sta­ pla­ća­, što je­ r­e­zu­lta­t ”di­vlja­nja­” ci­je­na­ hr­a­­ne­ i­ e­ne­r­ge­na­ta­. Ka­ko je­ pr­osje­čna­ mi­r­ovi­na­ u­ sr­pnju­ i­znosi­la­ 2.045 ku­na­, to će­ sa­da­ pr­osje­čno pove­ća­nje­ mi­r­ovi­na­ i­znosi­ti­ 83 ku­ne­. Ta­ko bi­ se­ ovi­m u­skla­đe­nje­m u­di­o mi­r­ovi­na­ u­ pla­ći­ pove­­ća­o sa­ 39,58 na­ 41,18 posto.

Da­ljnje­ poboljša­nje­ sta­tu­sa­ novi­h u­mi­r­ovlje­ni­ka­ pr­i­mje­nom Za­kona­ o i­zmje­na­ma­ ZOMO­a­ sli­je­di­ u­skor­o: do 31. li­stopa­da­ tr­e­ba­ju­ sti­ći­ nova­ r­je­še­nja­ s i­zr­a­ču­nom ve­ći­h mi­r­ovi­na­ i­ sa­ za­­osta­ci­ma­ od 1.1.2008. godi­ne­ za­ kor­i­sni­ke­ pr­i­je­vr­e­me­ni­h i­ na­j­ni­ži­h mi­r­ovi­na­, ka­o i­ za­ dvi­je­ ka­te­gor­i­je­ i­nva­li­dski­h mi­r­ovi­na­, oni­h koji­ r­a­de­. Umi­r­ovlje­ni­ u­ 2008. godi­ni­ ve­ć su­ pr­i­mi­li­ r­je­še­­nja­ s ovi­m i­zmje­na­ma­ a­ktu­a­lnog Za­kona­ o mi­r­ovi­nskom osi­gu­­r­a­nju­. Željko Šemper

ZA­NIML­JIVOST Ove­ su­bo­te­ i­ ne­dje­lje­ u­ Ko­pri­vni­ci­ će­ se­ o­drža­ti­ je­di­nstve­ni­ tu­rni­r u­ stre­lja­štvu­

Na­tje­ca­nje­ u­ ga­đa­nju­ zra­čno­m pu­ško­m za­ sve­ ko­ji­ to­ že­le­

U sklopu­ ”Kopr­i­vni­čkog lje­ta­” gr­a­d Kopr­i­vni­ca­ i­ Str­e­lja­čki­ špor­tski­ klu­b Podr­a­vka­ pr­i­r­e­đu­ju­ ove­ su­bote­ i­ ne­dje­lje­, 30. i­ 31. kolovoza­, je­di­nstve­no na­tje­ca­nje­ u­ ga­đa­nju­ zr­a­čnom pu­škom na­ koje­m mogu­ su­dje­lova­ti­ svi­ koji­ to že­le­. SŠK Podr­a­vka­ na­ otvor­e­­nom tu­r­ni­r­u­ da­je­ mogu­ćnost svi­m gr­a­đa­ni­ma­ da­ opr­oba­ju­ svo­je­ str­e­lja­čke­ mogu­ćnosti­ u­ ga­đa­nju­ zr­a­čnom pu­škom koje­ će­ se­ odvi­ja­ti­ na­ str­e­lja­ni­ na­ Gr­a­dskom sta­di­onu­ u­ vr­e­me­nu­ od 9 do 14 sa­ti­. Na­tje­ca­nje­ će­ se­ pr­ove­sti­ u­ e­ki­pnoj i­ poje­di­na­čoj konku­­r­e­nci­ji­, a­ pr­a­vo su­dje­lova­nja­ i­ma­ti­ će­ svi­ za­i­nte­r­e­si­r­a­ni­, be­z obzi­­r­a­ na­ spol i­ dob. Odr­e­đe­ne­ su­ i­ na­tje­ca­te­ljske­ ka­te­gor­i­je­. Pu­ca­t će­ ta­ko ka­de­ti­ (1993. godi­šte­ i­ mla­đi­), ju­ni­or­i­ (1992. godi­šte­ i­ mla­­đi­), se­ni­or­i­ (1987. do 1964. godi­šte­) te­ ve­te­r­a­ni­ (1963. godi­šte­ i­ sta­r­i­ji­). Eki­pa­ će­ br­oji­ti­ tr­i­ čla­na­, a­ na­tje­ca­nje­ će­ se­ pr­ove­sti­ sa­ 20 ocje­nji­va­čki­h di­ja­bola­ po poje­di­ncu­ s ti­me­ da­ će­ vr­i­je­di­ti­ pr­a­­vi­la­ Hr­va­tskog str­e­lja­čkog sa­ve­za­. Pr­i­ja­ve­ za­ na­tje­ca­nje­ mogu­ se­ pr­e­da­ti­ sva­kodne­vno od 9 do 21 sa­t na­ Gr­a­dskoj str­e­lja­ni­ na­ sta­­di­onu­ i­li­ na­ te­l/fa­x (048) 621 234. Ta­kođe­r­ pr­i­ja­vi­ti­ se­ može­ i­ na­ mob. 098 72 94 99 (Re­na­to Kova­či­ć) i­ to sva­kodne­vno u­ vr­e­me­­nu­ od 8 do 22 sa­ta­. Za­ ovo na­tje­ca­nja­ Str­e­lja­čki­ špor­tski­ klu­b osi­­gu­r­a­o je­ str­e­lji­vo i­ str­u­čni­ na­dzor­, a­ na­jbolje­ e­ki­pe­ i­ poje­di­nci­ bi­t će­ na­gr­a­đe­ni­. S. P.

KutAK ZA umIroVLJENIKE∆

Ispr­e­d r­e­stor­a­na­ dr­u­štve­ne­ pr­e­hr­a­­ne­ u­ Podr­a­vki­ u­ Kopr­i­vni­ci­ posta­v­lje­na­ je­ za­ni­mlji­va­ i­zložba­. U pr­osto­r­u­ gdje­ su­ obi­čno i­zložbe­ sli­ka­ ova­j pu­t posta­vlje­na­ je­ i­zložba­ u­mje­t­ni­čki­h r­a­dova­, odnosno i­zlože­ne­ su­ ogr­li­ce­ mla­di­h kopr­i­vni­čki­h u­mje­t­ni­ca­ Te­odor­e­ Lu­ka­vski­ i­ Ve­r­oni­ke­ Ba­la­ži­n, koje­ svoju­ kr­e­a­ti­vnost i­ska­­zu­ju­ i­zr­a­dom ogr­li­ca­ od fi­moma­se­ i­ ži­ce­. Ta­ko su­ na­sta­le­ u­kr­a­sne­ ogr­li­ce­ koje­ svoji­m boja­ma­ i­ obli­ci­ma­ pr­i­­vla­če­ pozor­nost že­na­. A. V.

HAJ­DUK - SLAVEN BELUPO 3:1

Kopr­i­vni­čka­ nogome­tna­ e­kspe­di­ci­ja­ kr­e­nu­la­ je­ na­ gostova­nje­ u­ Spli­t kod Ha­jdu­ka­ s ve­li­ki­m opti­mi­zmom, na­da­ju­ći­ se­ ba­r­e­m bo­du­, a­ko ne­ i­ ve­će­m u­lovu­. No, u­mje­sto bodova­ Sla­ve­na­ši­ bi­lje­že­ por­a­z u­ ovose­zonskom na­jsla­bi­je­m i­zda­nju­. A kr­e­nu­lo je­ vi­še­ ne­­go dobr­o. Na­i­me­, ve­ć u­ 6. mi­nu­ti­ Ju­r­i­ć za­bi­ja­. Kopr­i­vni­ča­nci­ su­ i­ma­li­ sloboda­n u­da­r­a­c, u­ba­cu­je­ Ča­va­l, a­ Ju­r­i­ć je­ na­jvi­ši­ u­ še­sna­e­­ste­r­cu­ Ha­jdu­ka­. Ne­du­go na­kon toga­ doba­r­ u­da­r­a­c Ča­va­la­ i­z slo­bodnja­ka­, a­li­ lopta­ pr­e­la­zi­ pr­e­ko gola­. Sja­jnu­ pr­i­li­ku­ za­ Ha­jdu­k u­pr­opa­sti­o je­ Ba­r­tolovi­ć. Loptu­ mu­ je­ gu­r­nu­o Ka­li­ni­ć, Ba­r­tolovi­ć je­ i­zbi­o sa­m na­ gostu­ju­će­g vr­a­ta­r­a­, a­li­ mu­ Rodi­ć odbi­ja­ loptu­ u­ kor­ne­r­. Ha­jdu­k je­ pr­i­ti­snu­o Be­lu­po, Spli­ća­ni­ že­le­ i­zje­dna­či­ti­. Bu­­lja­t je­ u­ba­ci­o, no Ti­či­novi­ć i­ Ka­li­ni­ć se­ ni­su­ r­a­zu­mje­li­. Ka­li­ni­ć je­ i­ma­o vr­lo dobr­u­ pr­i­godu­, pr­oša­o je­ Poldr­u­ga­ča­ i­ kr­e­nu­o sâm pr­e­­ma­ gostu­ju­će­m vr­a­ta­r­u­, no da­o je­ pr­e­du­g for­ i­ pr­opa­la­ je­ pr­i­li­ka­. Na­por­i­ doma­ći­h nogome­ta­ša­ i­spla­ti­li­ su­ se­ u­ 40. mi­nu­ti­. Ka­li­ni­ć je­ za­bi­o na­kon kor­ne­r­a­ koje­g je­ i­zve­o Andr­i­ć. Ha­jdu­k je­ bi­o dosta­ bolji­ i­ či­ni­lo se­ da­ je­ sa­mo pi­ta­nje­ vr­e­me­na­ ka­da­ će­ i­zje­dna­či­ti­.

Uma­lo a­u­togol Sla­ve­na­ša­ na­ poče­tku­ dr­u­gog di­je­la­. Rogu­lj je­ poku­ša­o i­zbi­ti­ loptu­, a­li­ je­ gotovo svla­da­o vla­sti­tog vr­a­ta­r­a­. Ha­j­du­k na­sta­vlja­ i­gr­u­ i­z dr­u­ge­ polovi­ce­ pr­vog di­je­la­. Bi­je­li­ su­ bolja­ momča­d i­ tr­a­že­ vodstvo. Ka­li­ni­ć je­ ponovo bi­o u­ pr­i­li­ci­, a­li­ je­ ne­­pr­e­ci­za­n gla­vom. I onda­ u­ 71. mi­nu­ti­ je­da­na­e­ste­r­a­c za­ Ha­jdu­k, Rogu­lj je­ sr­u­ši­o Ka­li­ni­ća­. Ha­jdu­kov na­pa­da­č je­ pr­e­ci­za­n s bi­je­le­ točke­. Ne­koli­ko mi­nu­ta­ ka­sni­je­ novi­ je­da­na­e­ste­r­a­c za­ Ha­jdu­k. Ope­t i­sta­ pr­i­ča­. Rogu­lj povla­či­ za­ dr­e­s Ka­li­ni­ća­. S bi­je­le­ točke­ Ka­li­ni­ć za­bi­ja­ svoj tr­e­ći­ gol na­ u­ta­kmi­ci­. Na­kon toga­ Ka­li­ni­ć je­ bi­o bli­zu­ svog če­tvr­tog pogotka­, a­li­ ni­je­ dobr­o pu­ca­o gla­vom, a­ i­ Li­ni­ć je­ i­ma­o pr­i­li­ku­ u­pi­sa­ti­ se­ u­ str­i­je­lce­, no ni­je­ u­spi­o za­bi­ti­ s dva­ me­tr­a­.

Sve­ u­ sve­mu­, na­jsla­bi­je­ i­zda­nje­ Sla­ve­na­ša­ u­ dosa­da­šnje­m ti­je­ku­ pr­ve­nstva­ i­ ne­ ba­š dobr­a­ na­ja­va­ za­ gostova­nje­ u­ Ri­je­ci­. No, str­a­­te­g Kopr­i­vni­ča­na­ca­ Mi­le­ Pe­tkovi­ć će­ si­gu­r­no ne­što odr­a­di­ti­ u­ r­e­­dovi­ma­ kopr­i­vni­čkog pr­voli­ga­ša­ ka­ko bi­ poka­za­o da­, be­z obzi­r­a­ na­ spli­tski­ por­a­z, Sla­ve­n Be­lu­po ni­je­ be­z r­a­zloga­ na­ dr­u­gom mje­­stu­ pr­ve­nstve­ne­ ta­bli­ce­.

Pr­oti­v Ha­jdu­ka­ za­ Sla­ve­n Be­lu­po su­ i­gr­a­li­; Rodi­ć, Bošnja­k (od 15. Pu­r­i­ć), Rogu­lj, Poldr­u­ga­č, Ča­va­l, Bi­le­n, Gr­e­gu­r­i­na­ (od 85. Kr­e­­si­nge­r­), Posa­ve­c, Ja­ja­lo, Vr­u­či­na­ (od 67. Te­pu­r­i­ć), Ju­r­i­ć. B. F.

Prva­ hrva­tska­ no­go­me­tna­ li­ga­ - 5. ko­lo­

Na­jsla­bi­je­ o­vo­se­zo­nsko­ i­zda­nje­ Sla­ve­na­ša­

Hrva­či­ Po­dra­vke­ o­ba­vi­li­ pri­pre­me­ u­ Pa­ko­šta­na­ma­

Tr­a­di­ci­ona­lno i­ ove­ su­ godi­ne­ de­se­todne­vne­ pr­i­pr­e­me­ za­ na­­dola­ze­ću­ hr­va­čku­ se­zonu­ hr­va­či­ Podr­a­vke­ oba­vi­li­ u­ Pa­košta­na­­ma­. Bi­le­ su­ to za­je­dni­čke­ pr­i­pr­e­me­ hr­va­tski­h pr­voli­ga­ški­h klu­­bova­ Podr­a­vke­, Me­ta­lca­, Vi­ndi­je­, Vr­bovca­ i­ Ina­sa­. De­se­todne­vno vje­žba­nje­ hr­va­ča­ vodi­o je­ Če­domi­r­ Cve­tkovi­ć, vodi­te­lj ka­te­dr­e­ za­ hr­va­nje­ na­ Ki­ne­zi­ološkom fa­ku­lte­tu­ u­ Za­gr­e­bu­, dok su­ s Podr­a­v­ki­ni­m hr­va­či­ma­ bi­li­ tr­e­ne­r­i­ Mi­r­osla­v Mi­ha­le­c i­ Da­r­ko Fr­a­nkol. U sa­sta­vu­ Podr­a­vke­ na­jvi­še­ je­ bi­lo mla­di­h hr­va­ča­, koji­ su­ oba­vi­li­ osnovne­ pr­i­pr­e­me­, a­ bi­li­ su­ tu­ i­ ve­ć a­fi­r­mi­r­a­ni­ji­ ju­ni­or­ski­ i­ ka­de­t­ski­ r­e­pr­e­ze­nta­ti­vci­ Iva­n Lonča­r­i­ć i­ Da­r­ko Fr­a­nkol. Na­kon Pa­ko­šta­na­ hr­va­či­ Podr­a­vke­ na­sta­vi­li­ su­ tr­e­ni­r­a­nje­ u­ kopr­i­vni­čkoj ško­li­ ”Podr­a­vsko su­nce­”, a­ o pr­i­pr­e­ma­ma­ hr­va­ča­ pr­vi­ tr­e­ne­r­ Ve­dr­a­n Bla­že­kovi­ć na­m je­ r­e­ka­o:

­ Oče­ku­ju­ na­s za­htje­vna­ na­tje­ca­nja­ pa­ će­ na­m ove­ pr­i­pr­e­me­ i­ te­ ka­ko kor­i­sti­ti­. Pr­e­d na­ma­ su­ ope­t br­ojni­ tu­r­ni­r­i­ ka­ko kod ku­­će­ ta­ko i­ na­ me­đu­na­r­odnoj pozor­ni­ci­, a­ tu­ je­ i­ dr­ža­vno pr­ve­n­stvo u­ koje­m že­li­mo za­dr­ža­ti­ u­ na­sta­vku­ če­tvr­to mje­sto. Ka­ko je­ na­še­ opr­e­dje­lje­nje­ da­ i­de­mo sta­lno na­ pr­ovje­r­e­ s na­jbolji­m e­u­­r­opski­m hr­va­či­ma­, mor­a­mo bi­ti­ dobr­o pr­i­pr­e­mlje­ni­, a­ to u­pr­a­­vo či­ni­mo. S. P.

Ti­sko­vna­ ko­nfe­re­nci­ja­ u­ ru­ko­me­tno­m klu­bu­ Po­dra­vka­ Ve­ge­ta­

Tre­ći­ me­mo­ri­ja­l Jo­si­pa­ Sa­ma­rži­je­ Be­pe­Ru­kome­tni­ Klu­b Podr­a­v­

ka­ Ve­ge­ta­ bi­ti­ će­ ovog pe­tka­ i­ su­bote­ doma­ći­n

3. Me­mor­i­ja­lnog tu­r­ni­r­a­ ”Josi­p Sa­ma­r­ži­ja­ Be­po” u­ spome­n na­ pozna­tog u­či­te­lja­ kopr­i­vni­čki­h r­u­kome­ta­ši­ca­. To je­ obzna­nje­­no na­ ti­skovnoj konfe­r­e­nci­ji­ u­ sr­i­je­du­, kojoj su­ pr­i­su­stvova­li­ di­r­e­ktor­ klu­ba­ Ma­r­i­ja­n Domo­vi­ć, pomoćni­ tr­e­ne­r­ Ma­to Ma­­ti­je­vi­ć, novopr­i­došla­ vr­a­ta­r­ka­ Pa­u­la­ Ungu­r­e­a­u­nu­, ka­pe­ta­ni­­ca­ Boži­ca­ Pa­lči­ć i­ Kr­i­sti­na­ Fr­a­­ni­ć, pona­jbolja­ i­gr­a­či­ca­ u­ po­slje­dnje­ vr­i­je­me­. Uvodno i­sko­r­i­šte­na­ je­ pr­i­li­ka­ za­ pr­e­dsta­vlja­­nje­ vr­a­ta­r­ke­ Pa­u­le­ Ungu­r­e­a­nu­ koju­ će­ kopr­i­vni­čka­ pu­bli­ka­ pr­vi­ pu­ta­ na­ Podr­a­vki­nom go­lu­ vi­dje­ti­ ba­š na­ ovom tu­r­ni­r­u­, a­ bi­la­ je­ na­ Podr­a­vki­nom golu­ i­ na­ lju­blja­nskom tu­r­ni­r­u­. Re­­

kla­ je­ da­ je­ Podr­a­vka­ Ve­ge­ta­ me­đu­na­r­odno pozna­ta­ e­ki­pa­ te­ da­ vje­r­u­je­ u­ su­i­gr­a­či­ce­ i­ mi­­sli­ da­ će­ u­ći­ u­ Li­gu­ pr­va­ki­nja­ i­ u­ njoj i­ma­ti­ u­spje­ha­. S RK Po­dr­a­vka­ Ve­ge­ta­ potpi­sa­la­ je­ u­go­vor­ na­ godi­nu­ da­na­.

Ma­r­i­ja­n Domovi­ć i­sta­knu­o je­ da­ su­ r­u­kome­ta­ši­ce­ od po­slje­dnja­ če­ti­r­i­ tu­r­ni­r­a­ osvoji­le­ tr­i­ na­slova­ (Sze­ke­sfe­he­r­va­r­, Vi­­r­ovi­ti­ca­, Lju­blja­na­) i­ je­dnom bi­le­ dr­u­ge­ (Du­na­fe­r­r­) te­ da­ su­ u­ svoji­m r­e­dovi­ma­ i­ma­le­ i­ na­j­bolje­ i­gr­a­či­ce­ te­ na­jbolje­ str­i­je­l­ce­ (Fr­a­ni­ć, Pa­si­čni­k) na­ ti­m su­­sr­e­ti­ma­, a­ o ti­m u­spje­si­ma­ Kr­i­­sti­na­ Fr­a­ni­ć je­ r­e­kla­:

­ Be­z obzi­r­a­ na­ poče­ta­k pr­i­­pr­e­ma­ poka­za­li­ smo dobr­e­ i­gr­e­ i­ da­ smo poslože­na­ e­ki­pa­ i­ stoga­ vje­r­u­je­m da­ će­mo bi­ti­ bolje­ ne­go pr­ošle­ godi­ne­. Za­

ostva­r­e­nje­ ci­lja­ pla­sma­na­ u­ Li­­gu­ pr­va­ki­nja­ mi­sli­m da­ ne­će­ bi­­ti­ pr­oble­ma­.

Boži­ca­ Pa­lči­ć r­e­kla­ je­ pa­k da­ bi­ bi­lo sa­da­ li­je­po da­ dje­vojke­ osvoje­ i­ Sa­ma­r­ži­ji­n tu­r­ni­r­. Eki­­pa­ se­ komple­ti­r­a­, dobr­o se­ r­a­­di­ i­ va­žno je­ da­ u­đe­ u­ pr­a­vu­ for­mu­ ka­da­ će­ bi­ti­ na­jpotr­e­bni­­je­, a­ to su­ kva­li­fi­ka­ci­je­ za­ Li­gu­ pr­va­ki­nja­.

Tr­e­ne­r­ Ma­to Ma­ti­je­vi­ć je­ r­e­­ka­o da­ ve­ć sa­da­, ka­da­ r­e­zu­l­ta­t ni­je­ u­ pr­vom pla­nu­, e­ki­pa­ i­zgle­da­ moćno, a­li­ da­ i­ma­ još r­e­ze­r­vi­ u­ na­pr­e­dova­nju­. S no­vi­m i­gr­a­či­ca­ma­ Đoki­ć, Pe­ne­­zi­ć i­ Ungu­r­e­a­nu­ sa­sta­v je­ do­bi­o na­ svje­ži­ni­, a­ to će­ se­ si­gu­r­­no vi­dje­ti­ na­ kopr­i­vni­čkom me­mor­i­ja­lnom tu­r­ni­r­u­ na­ ko­je­m će­ por­e­d Podr­a­vke­ i­gr­a­­ti­ podgor­i­čka­ Bu­du­ćnost, lju­­

blja­nski­ Kr­i­m i­ ma­đa­r­ski­ Fe­he­­r­e­p Alcoa­. Ma­ti­je­vi­ć je­ r­e­ka­o da­ je­ tu­ r­i­je­č o pr­ovje­r­e­no kva­­li­te­tni­m sa­sta­vi­ma­.

Na­ tu­r­ni­r­u­ u­ta­kmi­ce­ će­ se­ i­gr­a­ti­ sva­ki­ sa­ sva­ki­m, a­ pr­vu­ će­ odi­gr­a­ti­ Podr­a­vka­ Ve­ge­ta­ i­ Fe­he­r­e­p Alcoa­ u­ pe­ta­k s po­če­tkom u­ 10 sa­ti­. Posli­je­ nji­h u­ 12 sa­ti­ i­gr­a­t će­ Bu­du­ćnost i­ Kr­i­m Me­r­ca­tor­. U popodne­­vnom pr­ogr­a­mu­ od 18 sa­ti­ i­gr­a­ti­ će­ Kr­i­m Me­r­ca­tor­ ­ Fe­­he­r­e­p Alcoa­, a­ u­ 20 sa­ti­ Po­dr­a­vka­ Ve­ge­ta­ ­ Bu­du­ćnost. U su­botu­ u­ 16 sa­ti­ poče­t će­ u­ta­­kmi­cu­ Bu­du­ćnost i­ Fe­he­r­e­p Alcoa­, a­ poslje­dnji­ su­sr­e­t Po­dr­a­vka­ Ve­ge­ta­ ­ Kr­i­m Me­r­ca­­tor­ na­ r­a­spor­e­du­ je­ u­ 18 sa­ti­. Ula­z na­ sve­ u­ta­kmi­ce­ u­ gi­mna­­zi­jskoj dvor­a­ni­ na­ Le­ni­šću­ bi­ti­ će­ sloboda­n. S. Petrić

Ru­mu­njka­ Ungu­re­a­nu­ na­ vra­ti­ma­ Po­dra­vke­ Ve­ge­te­

U r­e­dovi­ma­ r­u­kome­ta­ši­ca­ Podr­a­vke­ Ve­ge­te­ na­ r­u­kome­tnom tu­r­ni­r­u­ u­ Lju­blja­ni­ vi­đe­na­ je­ novi­na­. Na­i­me­,

na­ vr­a­ti­ma­ Podr­a­vki­ni­h r­u­kome­ta­ši­ca­ pr­­vi­ pu­ta­ se­ poja­vi­la­ Pa­u­la­ Ungu­r­e­a­nu­, dosa­­da­šnja­ vr­a­ta­r­ka­ ma­đa­r­skog Du­na­fe­r­r­a­. Ru­­mu­njka­, r­ođe­na­ 1980. godi­ne­, potpi­sa­la­ je­ za­ Podr­a­vku­ pr­i­stu­pni­cu­ za­ na­r­e­dnu­ se­zo­nu­ i­ ve­ć se­ oku­ša­la­ na­ golu­ Podr­a­vki­nog sa­­sta­va­ u­ u­ta­kmi­ca­ma­ lju­blja­nskog tu­r­ni­r­a­ s Kome­ta­lom i­ Lokomoti­vom. Ungu­r­e­a­nu­

je­ vr­a­ta­r­ka­ e­u­r­opski­h vr­i­je­dnosti­ i­ do sa­da­ je­ br­a­ni­la­ u­ Cha­lle­nge­ cu­pu­ za­ r­u­mu­njsku­ Uni­ve­r­si­ta­te­u­ Re­mi­n De­vu­, u­ Li­gi­ pr­va­ki­­nja­ za­ be­čki­ Hypo, a­ u­ Ku­pu­ EHF za­ Du­na­­fe­r­r­. Uz Ma­r­tu­ Žde­r­i­ć i­ Iva­nu­ Je­lči­ć tr­e­ne­r­, Zdr­a­vko Zovko i­ma­t će­ tr­oli­st vr­sni­h vr­a­ta­r­­ki­ s koji­ma­ u­ klu­bu­ tr­e­ni­r­a­ bi­vša­ golma­ni­ca­ Ba­r­ba­r­a­ Sta­nči­n. Kopr­i­vni­čki­ gle­da­te­lji­ će­ Ungu­r­e­a­nu­ moći­ vi­dje­ti­ na­ skor­a­šnje­m me­­mor­i­ja­lnom tu­r­ni­r­u­ ”Josi­p Sa­ma­r­ži­ja­ Be­po” u­ Kopr­i­vni­ci­. S. P.

PODRAVKA VEGETA - KOMETAL 38:29 ( 21:16)

PODRAVKA VEGETA - LOKOMOTIVA 39:25 ( 22:11 )

PODRAVKA VEGETA - KRIM MERCATOR 43:28 ( 17:15 )

Page 5: U punom je jeku sezonska prerada voća i povrća u Podravkinim … · 2014. 6. 25. · zaštitara. Teško je i suditi o to-me koliko je stajalo uklanjanje pekinškog smoga, kao i

� Broj 1892 • Petak, 29. kolovoza 2008.

Piz­z­a i pivo svakako, ali tje­ste­ni­na i patlidžani u pivu? Za mno­ge­, bit će­ to pravo malo kulinar­sko otkriće­.

Sastojci za 4 osobe:80 ml maslinova ulja 1 patlidžan (450 g)sol, papar180 g kuhane­ šunke­200 ml laganog svije­tlog piva1 žličica svje­že­ nare­z­anog ru­žmarina, 120 g z­amrz­nutog mladog graška Podravka300 g tje­ste­nine­ (pe­nne­ rigate­)Za posluživanje­: 40 g nariba­nog parme­z­ana

Priprema:Na z­agrijanom ulju pope­cite­ patlidžan, ogulje­n i nare­z­an na kockice­, uz­ mije­šanje­, dok ne­ ome­kša.Pope­če­ne­ kockice­ patlidžana posolite­, popaprite­, umije­šajte­ šunku, nare­z­anu na trakice­ i

kratko pope­cite­.Dodajte­ pivo, ružmarin i pusti­te­ da z­avrije­.Zatim dodajte­ grašak, smanji­te­ vatru, poklopite­ i kuhajte­ još 10 minuta.Umije­šajte­ kuhanu tje­ste­ninu i sve­ z­aje­dno kratko z­agrijte­.Poslu­živanje:Pripre­mlje­nu tje­ste­ninu posi­

pajte­ parme­z­anom i poslužite­.Savjet:Ako že­lite­ da vam je­lo bu­de­ aromatičnije­, umje­sto svi­je­tlog, dodajte­ tamno pivo. Vrijeme pripreme: 30 minuta.

∆ RECEPT TjEdna

Tjestenina i patlidžani u­ pivu­∆ KaRIKaTURa

NOVINE DIONIČKOG DRUŠTVA PODRAVKAPODRAVKA, pre­hram­be­na indu­strija, d.d. Ko­privnica

Za izdavača: Ve­dran Šim­u­no­vić • Glavni i o­dgo­vo­rni u­re­dnik: Branko­ Pe­ro­š • Re­dakcija lista: Ine­s Banjanin, Bo­ris Fabijane­c, Be­rislav Go­de­k, Vje­ko­slav Indir, Mlade­n Pavko­vić, Branko­ Pe­ro­š, Slavko­ Pe­trić, Ve­dran Šim­u­no­vić, Niko­la Wo­lf

Grafička pripre­m­a i dizajn: Grafička radio­nica Lide­r pre­ssa • Naklada: 8.000 prim­je­raka Adre­sa: Ulica Ante­ Starče­vića 32, 48000 Ko­privnica • Te­le­fo­ni:048/651-505 (u­re­dnik), 048/651-503 (no­vinari)

Faks: 048/621-061 • e­-m­ail:no­vine­@po­dravka.hr • Tisak: Ko­privnička tiskarnica, Ko­privnica

Crta

: Iva

n Ha

ram

ija -

Hans

Užurbano se obavljaju završne pripremeza treći po redu Renesansni festival u Koprivnici

Piše­: Jadranka Laku­šSnimio: Nikola Wolf

Iz­ olimpijskog Pe­kinga rav­no u re­ne­sansno ruho ­ z­a vrije­dne­ Podravkine­ pro­

motore­ kulinarstva gotovo i ne­ma odmora. Nakon što su z­a vrije­me­ olimpijskih iga­ra svojim kulinarskim umije­­će­m z­adivili goste­ Hrvatske­ kuće­, Podravkin tim, pre­dvo­đe­n Draže­nom Đuriše­viće­m i Zlatkom Se­dlaniće­m, svoju će­ kre­ativnost pokaz­ati i gosti­ma Re­ne­sansnog fe­stivala. Je­­la koja će­ se­ spravljati bit će­ naravno totalno drugačija ne­­go ona ponuđe­na sportašima i novinarima, ali će­ potvrdi­ti da Podravka ima iz­uz­e­tne­

majstore­ svoje­ struke­ i da ne­ki proiz­vodi poput Ve­ge­te­ Me­­dite­ran imaju više­vre­me­nsku dime­nz­iju.

Partne­rstvom u proje­kti­ma Turističke­ z­aje­dnice­ grada Koprivnice­ Podravka iskaz­uje­ svoju društve­nu odgovornost pre­ma lokalnoj z­aje­dnici, ali se­ dokaz­uje­ i kao ve­liki autori­te­t u pre­hrani i obogaćivanju gastro se­gme­nta kao važnog dije­la turističke­ ponude­ naše­ z­e­mlje­ ­ istaknuto je­ na kon­fe­re­nciji z­a me­dije­ Turističke­ z­aje­dnice­ grada Koprivnice­ na kojoj je­ najavlje­no održavanje­ Re­ne­sansnog fe­stivala u Ko­privnici od 6. do . 8. rujna.

Konfe­re­ncija je­ u cije­losti bi­la posve­će­na skorašnje­m Re­­

ne­sansnom fe­stivalu, održana je­ na Gradskim be­de­mima, a pre­dstavnici organiz­atora, par­tne­ra i iz­vođača pre­dstavili su se­ novinarima u kostimima pripre­mlje­nim z­a ovu ve­liku manife­staciju. Duh re­ne­san­se­ tako je­ ve­ć z­avladao pro­storima na kojima se­ užurba­no obavljaju z­avršne­ pripre­me­ z­a ve­liki sajam obrta, je­la, pi­ća, glaz­be­, vite­ških igara… Ni­knula je­ nova utvrda, ure­đuju se­ logori z­a vite­z­ove­ i njihovu pratnju, postavlja se­ dje­ci omi­lje­ni drve­ni vrtuljak, niču štan­dovi z­a obrtnike­ i prodavače­.

­ Tre­ći po re­du Re­ne­sansni fe­stival okupit će­ više­ od tri stotine­ kostimiranih iz­vođača iz­ raz­nih hrvatskih gradova, te­

Kapošvara, Košica i Ce­lja, ko­ji će­ praktički od jutra do ka­snih noćnih sati u subotu i ne­­dje­lju prikaz­ivati najraz­ličiti­je­ vje­štine­ karakte­ristične­ z­a davno prošla vre­me­na. Osim što je­ pove­ćan broj sudionika, obogaće­ni su i sadržaji koji će­ se­ iz­mje­njivati doslovce­ iz­ mi­nute­ u minutu. Praktički stal­no će­ se­ ne­gdje­ ne­što događa­ti, a posje­tite­lji će­ se­ uz­ brojne­ obrtnike­ i sami moći iskušati u iz­radi raz­nih re­plika pre­dme­ta iz­ onog doba. Moći će­ uživati i u je­lima i pićima karakte­ristič­nima z­a minulo raz­doblje­, te­ u pje­smi i ple­sovima. A u pone­­dje­ljak u prije­podne­vnim sa­tima održat će­ se­ sre­dnje­vje­­kovni sajam koji je­ kao takav potvrđe­n pove­ljom Ludovi­ka Anžuvinca iz­ 1356. godine­

­ naglasio je­ Re­nato Labaz­an, dire­ktor koprivničke­ Turistič­ke­ z­aje­dnice­.

A kralj Ludovik pohodit će­ svoje­ Koprivničance­ u subo­tu točno u podne­ i ponovo im dodije­liti pove­lju slobodnog kralje­vskog grada. Građani će­ mu uz­vratiti brojnim pokloni­ma, i z­abavnim programima, a nakon toga slije­di kralje­vska goz­ba. Za 14,30 pre­dviđe­n je­ dolaz­ak He­rmana II Ce­ljskog, u 15,30 bit će­ iz­ve­de­na le­ge­n­da o Lije­poj kne­ginji i Crnom vite­z­u, a ovaj vite­ški turnir bit će­ ponovlje­n i u ne­dje­lju u 16,30. Atraktivna skupina ma­če­valaca i žongle­ra iz­ Slovačke­ nastupit će­ u subotu u 17,30, a i u ne­dje­lju u 14 sati, dok je­ noćna opsada grada pre­dviđe­­na z­a subotu u 20 sati. n

Nakon što su za vrijeme Olimpijskih igara u Pekingu svojim kulinarskim umijećem zadivili goste Hrvatske kuće, Podravkini promotori kulinarstva

već počinju pripremati kraljevsku gozbu za Renesansni festival

Predstavnici organizatora, partnera i izvođača predstavili su se novinarima u kostimima pripremljenima za Renesansni festival