8
List dioniËkog druπtva “Podravka” Koprivnica Godina XLIII Broj 1703 Petak 7. svibnja 2004. ISSN 1330 - 5204 www.podravka.com Aktualno Dosadaπnju praksu odræavanja redovnih skupova zaposlenika po organizacijskim cjelinama Rad- niËko vijeÊe Podravke d.d. pre- kinulo je donoπenjem odluke o sazivanju jedinstvenog skupa rad- nika svih korporativnih i usluænih funkcija, strateπkih poslovnih jedi- nica, prodaje i nematiËnog poslo- vanja. Skup radnika odræat Êe se u ponedjeljak 10. svibnja s poËet- kom u 12 sati u restoranu druπt- vene prehrane u poslovnoj sed- morokatnici. Na skupu Êe Rad- niËko vijeÊe izvijestiti prisutne o svom radu u proteklom razdob- lju, Ëlanovi Uprave podnijet Êe izvjeπÊe o poslovanju i razvoj- nim planovima Druπtva, a bit Êe vremena i za postavljanje pita- nja i razgovor o temama koje najviπe interesiraju zaposlenike. Kako se oËekuje, skupu Êe pri- sustvovati Ëlanovi Uprave i izvr- πni direktori pojedinih organi- zacijskih cjelina pa Êe to doista biti istinska prigoda za informi- ranje. Zakazani su i skupovi zaposle- nika Belupa koji Êe se odræati na tri lokacije. U Ludbregu bit Êe to 11. svibnja u 11 sati, u Koprivnici 12. svibnja u 12 sati, a u Zagrebu 13. svibnja u 14 sati. Skup radnika Danice predvi- en je u lipnju, a vrijeme odræa- vanja skupova radnika varaædin- skog Kalnika, lipiËkog Studenca i Tvornice PovrÊe Umag bit Êe naknadno utvreno. J. L. RadniËko vijeÊe sazvalo redovne skupove radnika Podravke Rukometaπice Podravke Vegete po 12. put osvojile Kup Hrvatske 7. str. Podravkinim proizvodima uruËene nagrade za najbolju ambalaæu u Hrvatskoj 3. str. Projekt izgradnje i opremanja nove tvornice polukrutih i tekuÊih lijekova, u koji Belupo ulaæe 10 milijuna eura - ulazi u zavrπnu fazu. U zadnjih nekoliko tjedana provedena su fun- kcionalna testiranja opreme, slijedi tehniËki pregled, nakon Ëega se oËe- kuje ishoenje uporabne dozvole. Potom Êe se Ministarstvu zdravstva podnijeti zahtjev za ishoenje proi- zvodne dozvole, a s proizvodnom dozvolom u ruci Belupo moæe poËeti s proizvodnjom za træiπta. Nekoliko je razloga zbog kojih je bilo potrebno izgraditi novu tvorni- cu. Ponajprije to je odræavanje koraka s postojeÊom i nadolazeÊom konku- rencijom u podruËju proizvodnje der- matoloπkih preparata πto bezuvjetno podrazumijeva osuvremenjivanje teh- nologije i podizanje uvjeta proizvod- nje na najviπu razinu. Zatim nabav- kom najsofisticiranijih strojeva za pro- izvodnju i pakiranje u prostorima klimatiziranih i BMS (Building Mana- gementa System) sustavom nadzira- nih prostora Ëistih soba nastoje se ispuniti sve stroæiji zahtjevi Dobre proizvoaËke prakse (engl. GMP - Good Manufacturing Practice), πto je preduvjet za ispunjavanje zahtjeva koji Êe biti postavljeni od strane do- maÊih, ali i stranih inspekcija. Nova tvornica usto omoguÊava zadræava- nje postojeÊih træiπta i spremnost za osvajanje novih. Cijeli projekt, kako istiËe direktor tvornice u izgradnji Damir BijaË, stvo- ren je vlastitim znanjem, bez velikih i skupih stranih konzultantskih kuÊa, koriπtenjem spoznaja i iskustava ste- Ëenih tijekom izgradnje tvornice kru- tih lijekova. Nova tvornica, koja Belupu omogu- Êava odgovor na sve izazove globali- ziranog træiπta, opremljena je proi- zvodnim linijama za kreme, masti i gelove, zatim tekuÊe preparate, te ËepiÊe, koje su povezane s linijama za pakiranje. Sve linije su automatizira- ne, πto uvelike olakπava praÊenje cje- lokupnog procesa proizvodnje. Belu- povi zaposlenici su educirani za rad na novim strojevima i spremni samo- stalno voditi sve procese od pripreme sirovina do konaËno zapakiranog proizvoda. Tvornica je izgraena kao aneks tvornice krutih lijekova radi koriπte- nja energetskog sustava Belupa i uπte- de prostora. Sve projekte za energet- ski sustav i arhitekturu izradio je Podravka - Inæenjering, izvoaË gra- evinskih, elektro i strojarskih insta- lacija je Tehnika Zagreb, izvoaË Ëi- stih soba i klimatizacijskog sustava je Clestra iz Francuske, dobavljaË pro- izvodne linije krema, masti i gelova te proizvodne linije tekuÊih preparata je Becomix (NjemaËka), linije punjenja i pakiranja tuba IWKA (NjemaËka), a linije punjenja i pakiranja boËica tvrt- ka Kugler (NjemaËka). StruËnjake Belupa joπ oËekuje tran- sfer tehnologija iz postojeÊe tvornice u novoizgraene prostore πto Êe biti popraÊeno postupcima validacije pro- cesa, a u tijeku su i pripreme za sveËano otvorenje koje je planirano za kraj lipnja, odnosno poËetak srp- nja ove godine. Pri dovrπetku je nova Belupova tvornica polukrutih i tekuÊih lijekova Piπe: Jadranka Lakuπ Snimio: Nikola Wolf Uspjeπan odgovor konkurenciji U novu Belupovu tvornicu ugraena je najsuvremenija oprema

Uspje„an odgovor konkurenciji - podravka-cdn. · PDF fileRukometa„ice Podravke Vegete po 12. put osvojile Kup Hrvatske 7. str. Podravkinim proizvodima uruŁene nagrade ... lacija

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Uspje„an odgovor konkurenciji - podravka-cdn. · PDF fileRukometa„ice Podravke Vegete po 12. put osvojile Kup Hrvatske 7. str. Podravkinim proizvodima uruŁene nagrade ... lacija

List dioniËkog druπtva “Podravka” KoprivnicaGodina XLIIIBroj 1703 Petak 7. svibnja 2004.

ISSN 1330 - 5204

www.podravka.com

Aktualno

Dosadaπnju praksu odræavanjaredovnih skupova zaposlenika poorganizacijskim cjelinama Rad-niËko vijeÊe Podravke d.d. pre-kinulo je donoπenjem odluke osazivanju jedinstvenog skupa rad-nika svih korporativnih i usluænihfunkcija, strateπkih poslovnih jedi-nica, prodaje i nematiËnog poslo-vanja.Skup radnika odræat Êe se u

ponedjeljak 10. svibnja s poËet-kom u 12 sati u restoranu druπt-vene prehrane u poslovnoj sed-morokatnici. Na skupu Êe Rad-niËko vijeÊe izvijestiti prisutneo svom radu u proteklom razdob-lju, Ëlanovi Uprave podnijet ÊeizvjeπÊe o poslovanju i razvoj-nim planovima Druπtva, a bit Êevremena i za postavljanje pita-nja i razgovor o temama kojenajviπe interesiraju zaposlenike.Kako se oËekuje, skupu Êe pri-sustvovati Ëlanovi Uprave i izvr-πni direktori pojedinih organi-zacijskih cjelina pa Êe to doistabiti istinska prigoda za informi-ranje.Zakazani su i skupovi zaposle-

nika Belupa koji Êe se odræatina tri lokacije. U Ludbregu bitÊe to 11. svibnja u 11 sati, uKoprivnici 12. svibnja u 12 sati,a u Zagrebu 13. svibnja u 14 sati.Skup radnika Danice predvi-

en je u lipnju, a vrijeme odræa-vanja skupova radnika varaædin-skog Kalnika, lipiËkog Studencai Tvornice PovrÊe Umag bit Êenaknadno utvreno. J. L.

RadniËkovijeÊesazvaloredovneskupoveradnikaPodravke

RukometaπicePodravke Vegetepo 12. putosvojile KupHrvatske7. str.

Podravkinim proizvodimauruËene nagradeza najbolju ambalaæuu Hrvatskoj3. str.

Projekt izgradnje i opremanja novetvornice polukrutih i tekuÊih lijekova,u koji Belupo ulaæe 10 milijuna eura- ulazi u zavrπnu fazu. U zadnjihnekoliko tjedana provedena su fun-kcionalna testiranja opreme, slijeditehniËki pregled, nakon Ëega se oËe-kuje ishoenje uporabne dozvole.Potom Êe se Ministarstvu zdravstvapodnijeti zahtjev za ishoenje proi-zvodne dozvole, a s proizvodnomdozvolom u ruci Belupo moæe poËetis proizvodnjom za træiπta.Nekoliko je razloga zbog kojih je

bilo potrebno izgraditi novu tvorni-cu. Ponajprije to je odræavanje korakas postojeÊom i nadolazeÊom konku-rencijom u podruËju proizvodnje der-

matoloπkih preparata πto bezuvjetnopodrazumijeva osuvremenjivanje teh-nologije i podizanje uvjeta proizvod-nje na najviπu razinu. Zatim nabav-kom najsofisticiranijih strojeva za pro-izvodnju i pakiranje u prostorimaklimatiziranih i BMS (Building Mana-gementa System) sustavom nadzira-nih prostora Ëistih soba nastoje seispuniti sve stroæiji zahtjevi DobreproizvoaËke prakse (engl. GMP -Good Manufacturing Practice), πto jepreduvjet za ispunjavanje zahtjevakoji Êe biti postavljeni od strane do-maÊih, ali i stranih inspekcija. Novatvornica usto omoguÊava zadræava-nje postojeÊih træiπta i spremnost zaosvajanje novih.Cijeli projekt, kako istiËe direktor

tvornice u izgradnji Damir BijaË, stvo-ren je vlastitim znanjem, bez velikih i

skupih stranih konzultantskih kuÊa,koriπtenjem spoznaja i iskustava ste-Ëenih tijekom izgradnje tvornice kru-tih lijekova.Nova tvornica, koja Belupu omogu-

Êava odgovor na sve izazove globali-ziranog træiπta, opremljena je proi-zvodnim linijama za kreme, masti igelove, zatim tekuÊe preparate, teËepiÊe, koje su povezane s linijama zapakiranje. Sve linije su automatizira-ne, πto uvelike olakπava praÊenje cje-lokupnog procesa proizvodnje. Belu-povi zaposlenici su educirani za radna novim strojevima i spremni samo-stalno voditi sve procese od pripremesirovina do konaËno zapakiranogproizvoda.Tvornica je izgraena kao aneks

tvornice krutih lijekova radi koriπte-nja energetskog sustava Belupa i uπte-

de prostora. Sve projekte za energet-ski sustav i arhitekturu izradio jePodravka - Inæenjering, izvoaË gra-evinskih, elektro i strojarskih insta-lacija je Tehnika Zagreb, izvoaË Ëi-stih soba i klimatizacijskog sustava jeClestra iz Francuske, dobavljaË pro-izvodne linije krema, masti i gelova teproizvodne linije tekuÊih preparata jeBecomix (NjemaËka), linije punjenjai pakiranja tuba IWKA (NjemaËka), alinije punjenja i pakiranja boËica tvrt-ka Kugler (NjemaËka).StruËnjake Belupa joπ oËekuje tran-

sfer tehnologija iz postojeÊe tvorniceu novoizgraene prostore πto Êe bitipopraÊeno postupcima validacije pro-cesa, a u tijeku su i pripreme zasveËano otvorenje koje je planiranoza kraj lipnja, odnosno poËetak srp-nja ove godine.

Pri dovrπetku je nova Belupova tvornica polukrutih i tekuÊih lijekova

Piπe: Jadranka LakuπSnimio: Nikola Wolf

Uspjeπan odgovor konkurenciji

U novu Belupovu tvornicu ugraena je najsuvremenija oprema

Page 2: Uspje„an odgovor konkurenciji - podravka-cdn. · PDF fileRukometa„ice Podravke Vegete po 12. put osvojile Kup Hrvatske 7. str. Podravkinim proizvodima uruŁene nagrade ... lacija

2 Broj 1703 Petak 7. svibnja 2004.

Razgovarala: Jadranka Lakuπ

U svom bogatom razvojnom putuPodravka je imala razliËite partner-ske odnose te licencnu proizvodnjupoznatih europskih marki. U njenimtvornicama proizvodili su se proi-zvodi pod markom Dr. Oetker iMaggi, distribuirao se Ferrero... Ugo-vor o suradnji s Nestleom takoerpredvia proizvodnju u suradnji kojaÊe prema svemu sudeÊi uskoro izapoËeti. To je bio povod za razgo-vor s izvrπnim direktorom za pro-gram Nestlea i trgovaËke robe Sa-πom Romcem.- Koliko su toËne informacije o

skorom poËetku proizvodnje Nestle-ovih proizvoda u Podravkinim tvor-nicama?- Od poËetka suradnje s Nestleom,

odnosno potpisivanja krovnog ugo-vora o distribuciji, razmatramo mo-guÊnosti proizvodnje razliËitih Nest-leovih proizvoda u Podravki. Podru-Ëje u kojem smo najviπe ”doma”svakako su juhe i zadovoljstvo mi jereÊi da dogovore privodimo kraju ivjerujem da Êe u nekoliko narednihmjeseci, kad se rijeπe svi tehniËkidetalji, ta proizvodnja i krenuti. Sma-tram da je to dokaz naπih dobrihpartnerskih odnosa. Nadam se da jeto samo poËetak aktivnosti u proi-zvodnoj suradnji i da Êu slijedeÊegodine moÊi govoriti i o nekim dru-gim proizvodima. Zaista mi je dragoda smo pred finalizacijom dogovorao proizvodnji Maggi juha u Koprivni-ci, jer Êe to biti posao na obostranukorist.- Ipak, ima miπljenja da proizvod-

nja konkurentskih juha za Podravkunije dobar izbor. Kako to komenti-rate?

- To je zaista pitanje o kojem seveÊ dugo raspravlja. Ali svima morabiti jasno da Êe se proizvodi naπihkonkurenata naÊi na policama tr-govina bez obzira na to proizvodi-mo li ih mi ili netko drugi. U prijaπ-njim godinama Podravka je imalakoristi od proizvodnje u suradnji,dio tehnoloπkih znanja svojih stra-nih partnera primijenila je i nasvoje proizvode, pa smatram da jesvaka inicijativa za takvu vrstu po-slovnog odnosa dobro doπla. BrandPodravka i Nestle, odnosno Maggi,koji mi distribuiramo imaju dovolj-no mjesta na træiπtu i moje miπljenjeje da moraju zajedno rasti nauπtrbtreÊega, odnosno ostalih konkure-nata. To nam moæe dati dodatnutræiπnu snagu, a ponavljam, træiπteje otvoreno, na njemu Êe træiπneutakmice uvijek biti i ovakvom pos-lovnom suradnjom mi smo za njujoπ spremniji. Pored toga proizvod-

nja za Nestle omoguÊit Êe boljekoriπtenje proizvodnih kapacitetau novoj tvornici juha.- Kad veÊ spominjete prednosti

suradnje s Nestleom, dajte nam iocjenu proπlogodiπnjih rezultata.- Proπla godine bila je prva cjelo-

vita godina u kojoj smo konzumi-rali ugovor o distribuciji. Njen po-Ëetak bio je neπto loπiji jer smopreuzimali distribuciju, pa se, prim-jerice, dogaalo da su se pret-ho-dni distributeri rjeπavali robe predistekom trajanja ili radili zbrku okokomercijalnih uvjeta. Ipak godinusmo zavrπili s prosjeËnim rastomod 15 posto u odnosu na 2002.,financijski smo ostvarili povoljanrezultat, a povrat na investiciju je uokviru zacrtanog. Osobno sam za-dovoljan postignutim, a nadam seda je to i Uprava Podravke.

Partnerstvo Podravke iNestlea ostaje stabilna- Nedavno je Nestle osnovao vlas-

tito poduzeÊe u Hrvatskoj. ©to toznaËi za naπ partnerski odnos?- Nestle je osnovao poduzeÊe

Nestle Adriatic d.o.o. za trgovinu,a u skladu sa svojom praksom uposlovanju u cijelom svijetu. KadNestle doe do odreenog prome-ta u nekoj zemlji, onda on u pravi-lu osniva svoju tvrtku, a eto proci-jenili su da je sada vrijeme da touËine i u Hrvatskoj. Nestle je otpri-like sedam godina u Hrvatskoj dje-lovao putem predstavniπtva kojeje sada pretvorio u poduzeÊe. Udistributivnom dijelu to za nas ne-ma apsolutno nikave promjene.Mi i dalje distribuiramo njihoveproizvode na svim træiπtima gdjesmo to Ëinili i do sada. U logistiË-kom dijelu bit Êe manjih promjena,

pa Êe tako naπi internationali ujugoistoËnoj Europi biti direktniuvoznici od Nestle Adriatica πtoznaËi da Poni gubi tu nekakvuposredniËku ulogu. Meutim, Po-ni i dalje ostaje kupac i distributerza Hrvatsku. ZnaËi, dio logistiËkihoperacija Êe preuzeti Nestle Adria-tic, ali suπtinski se niπta ne mije-nja.- Ne znaËi li to ipak poËetak kraja

partnerskih odnosa, odnosno ne-Êe li za neko vrijeme Nestle obav-ljati i distribuciju bez Podravke?- Mislim da je prerano donositi

takve zakljuËke. I do mene dolazetakve glasine i strahovi da bi se tomoglo dogoditi, meutim ja to gle-dam s optimizmom. Mi imamo ugo-vorne odnose koji su definirani do2007. godine, gradimo i razvijamosvoj partnerski odnos svakim da-nom suradnje i koristimo benefitekoje pri tome imamo. UËimo jedniod drugih, mi u Podravki standar-diziramo i implementiramo nekeprocese i dobru proizvoaËku prak-su koju ima Nestle, a πto se tiËepoËetka kraja, kako ste to rekli upitanju, mislim da to ne treba takogledati. Jer, teπko da Nestle u ovomtrenutku razmiπlja na taj naËin, ajoπ je teæe da nae tako kvalitetnogpartnera u distribuciji koji bi po-krivao cijelu regiju ili joπ manje damoæe naÊi nekog s kime bi uz Ëistudistribuciju mogao planirati pro-dubljivanje suradnje u smislu za-jedniËke proizvodnje kao πto tomoæe s Podravkom. Jasno mi je dani jedan poslovni odnos nije ”za-cementiran”, da se okolnosti stal-no mijenjaju, ali sam uvjeren da jenaπa suradnja s Nestleom priliËnostabilna i da Êe tako sigurno ostatido isteka ugovora, a vjerujem iduæe od toga.

Suradnja Podravke iAdrije obostrano jekorisna- Pored Nestlea vaæan partner

Podravki je i zadarska Adria. Kakva sunam tu iskustva i rezultati?- Kad govorim o rezultatima, moram

dati pohvalu cijeloj prodajnoj operati-vi kako u Hrvatskoj tako i u cijelojjugoistoËnoj Europi, jer smo postiglifantastiËan rast u proπloj godini. OËitopotpisom krovnog ugovora dali smododatnu vrijednost cijelom tom poslukoji moæe posluæiti kao model za kljuËopstanka cijele prehrambene industri-je Hrvatske. Jer, upravo u tome dajedni drugima pomaæemo pruæajuÊipodrπku u dijelu posla kojeg najboljeznamo imamo πansu u borbi sa svejaËom konkurencijom. Uvjeren samda Adria samostalno nikad ne bi ostva-rila rezultate kakve je postigla s Po-dravkom, a Podravka obogaÊuje svo-ju ponudu prema velikim trgovaËkimlancima i ostvaruje znaËajne prihode.Bilo bi dobro da u listu PodravkaproËitamo i miπljenja partnera iz Ne-stlea i Adrije i njihove ocjene naπesuradnje.- I za kraj jedno osobno pitanje.

Vidimo da ste se angaæirali i u sportu,nedavno ste izabrani u Upravu RKPodravka Vegeta. ©to Vam to znaËi?- Osim πto mi kao i svakom muπkarcu

godi biti u druπtvu lijepih æena, kodmene postoji i sportska strast. Godina-ma sam igrao vaterpolo u zagrebaËkojMladosti, sada pratim i rukomet i nogo-met i mislim da mogu dati skromnidoprinos pri organizaciji i funkcionira-nju rukometnog kluba. To je jedansjajan klub i ja sam poËaπÊen πto menjegov predsjednik Damir PolanËecpredloæio u upravu. Uvjeren sam daklub moæe postiÊi joπ bolje rezultate itako pridonijeti uspjehu cijele Podravke.

Tijekom travnja, svibnja i lipnja -a prema planu promotivnihaktivnosti za 2004. godinu - odvi-jaju se promotivne akcije za Vege-tu na domaÊem træiπtu i træiπtimajugoistoËne Europe. Ciljevi ovihplaniranih aktivnosti su jaËanje imi-dæa marke Vegeta, zadræavanje tr-æiπnog poloæaja i udjela. Na veÊiniovih træiπta Vegeta je jaka i poznatamarka, ali s potroπaËima treba ne-prestano komunicirati i podsjeÊatiih na naπ brand.Na træiπtu Hrvatske vrlo je vaæno

neprestano potroπaËima nuditi no-ve recepte s Vegetom i to je ono πtopotroπaËi traæe, tako da je u sklopuËasopisa “Tena” izdana najnovijaknjiæica recepata Tajne Vegetinekuhinje - Proljetno πarenilo. Ovo jeprva od tri knjiæice koje se planira-ju ove godine. SlijedeÊa Êe bitiobjavljena na prvi dan ljeta podnazivom “Ljetna kuhinja Meditera-na”, a treÊa prigodom boæiÊnih i

novogodiπnjih blagdana. Medijal-na akcija “Vegeta Mediteraneo” pla-nirana je za kraj svibnja i ponuditÊe potroπaËima ugoaj sunca, mo-ra i naravno Vegete. Za lipanj jepredviena i akcija za Vegeta Twistproizvode. Uz podsjetnu kampa-nju predvia se uvoenje novihvrsta Twistova za krumpir i salatuu privlaËnoj i atraktivnoj ambalaæi- boËicama s posipaËem.Travanj je u Sloveniji bio u duhu

aktivnosti za Vegetu, te je uz jakomedijsko oglaπavanje (TV i radiospot “Useljenje”) izdana i prva odtri knjiæice recepata “Proljetno πa-renilo”. Knjiæica je umetnuta u je-dne dnevne novine i jedan tjedniËasopis i podijeljena u nakladi od191.000 primjeraka. Ako znamo daje u Sloveniji oko 600.000 do-maÊinstava, to potvruje rijeËi di-rektorice marketinga Nataπe Sta-niË Mitsios da je skoro svako treÊedobilo na poklon Vegetine re-cepte.Na træiπtu Makedonije upravo je u

tijeku emitiranje TV spota “Uselje-nje”, radio spota, a na prodajnim

mjestima odræavaju se akcije pro-daje uz prim. Primovi su potroπa-Ëima vrlo zanimljivi. Image markeVegeta je na ovom træiπtu visok iova akcija Êe ga joπ viπe “uËvrstiti”i dati poruku potroπaËima da je

upravo Podravkina Vegeta jedin-stvena i originalna.Promotivne aktivnosti zapoËele

su i na træiπtu Srbije, gdje Êe seosim medijalne akcije (TV, radio,oglasi, billboardi) i akcija na pro-dajnim mjestima, organizirati i jedanvrlo interesantan event. Vegeta jegeneralni sponzor premijere filma“50 poljubaca za pamÊenje” u Savacentru u Beogradu. Prije same pre-mijere u predvorju Êe biti odræanadegustacija i akcija “Vegeta - danza pamÊenje”. I u poznatim beo-gradskim restoranima tijekomakcije bit Êe organizirani Vegetadani. Konkurencija je na ovomtræiπtu vrlo brojna i oËekujemo daÊemo ovom akcijom znaËajnije utje-cati i na ostvarivanje koliËinskih ifinancijskih planova, te ojaËatiimidæ marke.Na træiπtu Bosne i Hercegovine

tijekom svibnja zapoËinje medijal-na akcija i nagradna igra. Nagrad-na igra organizirana je za potroπa-Ëe na prodajnim mjestima kljuËnihkupaca s privlaËnim nagradamakao πto su Elektroluxov roπtilj, po-

klon paketi Vegete, Vegeta knjiæi-ca recepata. Nagradna igra traje dokolovoza kada je izvlaËenje i po-djela nagrada. I za Vegeta Twistproizvode slijedi medijalna pod-sjetna kampanja, te uvoenje no-vih vrsta u boËicama.U Crnoj Gori krajem svibnja za-

poËinje medijalna akcija i akcije naprodajnim mjestima koja je zajed-niËka za marke Vegeta i VegetaTwist.Na træiπtu Kosova planirane su

akcije za Vegetu na prodajnim mje-stima (prodaja uz prim) zajedno sgrupom proizvoda Podravka jela. ZajedniËka akcija za sva ova træi-

πta je obiljeæavanje jubileja - 45godina Vegete na træiπtu. Ovaj jubi-lej obiljeæit Êe se pored ostalogprigodnim pakiranjem Vegete u vre-Êice od 365 grama u kojima Êe sepotroπaËima pokloniti 115 g Vege-te, πto je zapravo 45 posto od sadr-æaja lider pakiranja, vreÊice od 250grama. PotroπaËe Êe se nagraditibaπ s onim πto najviπe vole - sVegetom i 45 najnovijih Vegeta re-cepata (3 knjiæice po 15 recepata).

Intervju: Saπa Romac, izvrπni direktor za program Nestle i trgovaËku robu

U Podravki Êe se proizvoditi Maggi juhe

Snimio: Nikola Wolf

Saπa Romac

Træiπta Hrvatske i jugoistoËne Europe

Vegeta nagrauje vjernost potroπaËaPiπe: Silvana BorojeviÊMarketing Vegete

Najnovija knjiæica recepataTajne Vegetine kuhinje -

Proljetno πarenilo

Page 3: Uspje„an odgovor konkurenciji - podravka-cdn. · PDF fileRukometa„ice Podravke Vegete po 12. put osvojile Kup Hrvatske 7. str. Podravkinim proizvodima uruŁene nagrade ... lacija

3

naπa posla

Piπe: Æeljko Kruπelj

Broj 1703 Petak 7. svibnja 2004.

Piπe: Jadranka Lakuπ

Studena s okusom zelene jabuke uPET ambalaæi od 0,5 l dobitnik jenagrade za najbolju ambalaæu uHrvatskoj CROPAK 2004. RijeË je onagradi koju su ustanovili tvrtka Tec-tus d.o.o. Zagreb, Institut za ambala-ænu i grafiËku industriju i struËni Ëaso-pis “Ambalaæa, grafiËka industrija” sciljem promocije i isticanja prednostii koristi ambalaæe kao vaænog sred-stva marketinga, promocije i identifi-kacije proizvoda te motiviranja proi-zvoaËa i korisnika ambalaæe, dizaj-nera i tiskara da proπire tehniËke ikvalitativne granice ambalaæne i gra-fiËke industrije. Nagrada se dodjeljujeu sedam kategorija - prehrambeniproizvodi, voda, bezalkoholna i alko-holna piÊa, predmeti opÊe uporabe,

serija hrvatskog proizvoda, inozemniproizvod na hrvatskom træiπtu i serijainozemnog proizvoda na hrvatskomtræiπtu. Prema odluci nezavisnog struË-nog suda koji je ocjenjivao sadræaj(zastupljenost informacija i oznaka),informativnost (korisnost informacijai oznaka), dostupnost (Ëitljivost i isko-riπtenost prostora), tisak (kvaliteta,primijenjena tehnika), inovativnost,ergonomija (proizvodna funkcional-nost i racionalnost), dizajn i ekoloπkeznaËajke (materijali, tiskarske boje,lakovi, ljepilo...) Studena s okusomzelene jabuke ima najbolju ambalaæuu kategoriji vode, bezalkoholna i al-koholna piÊa.- Na ovu smo nagradu izuzetno po-

nosni, jer ona zapravo potvruje dasmo nakon jedne od najljepπih boca zamineralnu vodu u kojoj je naπ Stude-

nac, pronaπli i pravo rjeπenje za amba-laæu za izvorsku vodu Studenu. AStudena s okusom zelene jabuke kaovrlo kvalitetan, trendovski proizvodkoji sve viπe osvaja potroπaËe, u nekimregijama Ëak postajuÊi i lider, zasluæujei jednako tako kvalitetnu, dizajnerskipogoenu ambalaæu. Za to zaslugepripadaju dizajneru Orsatu Frankovi-Êu, agenciji TF marketing, marketinguStudenca i Podravkinom odjelu zarazvoj ambalaæe - istiËe izvrπni direktorSPJ PiÊa Valent Vrhovski. Osim pobjednika, priznanja su do-

bili i drugo i treÊe nominirani proi-zvod u svakoj kategoriji, tako da jePodravkinim proizvodima pripalo joπnekoliko nagrada. Tako je priznanje ukategoriji prehrambeni proizvodi do-bio Fant za tjestenine s mesom, ukategoriji serija hrvatskog proizvodanagraena je serija Studena s okusomvoÊa, a u kategoriji kozmetiËki i far-maceutski proizvodi Belupovi novite-

Podravkinim proizvodima uruËene nagrade za najbolju ambalaæu u Hrvatskoj

Studenoj CroPak 2004.

U Istarskim Toplicama je nedavnoodræan meunarodni struËni simpo-zij ”Hrvatski pekar 2004.”, na kojemsu sudjelovali brojni predstavnici pe-karskih i mlinskih firmi iz Hrvatske iviπe europskih zemalja.U organizaciji Marketinga SPJ Mlin

i Pekara, ove godine na simpoziju suaktivno sudjelovali i predstavnici ovogSPJ. Njihovo sudjelovanje bilo je uznaku pπeniËne klice, punovrijednogmlinskog proizvoda namijenjenog pe-karstvu i domaÊicama. U tom smisluorganizirana je i degustacija pekar-skih proizvoda sa pπeniËnom klicom

Meunarodni simpozij ”Hrvatski pekar 2004.” u Istarskim Toplicama

Predstavnici Podravke aktivno sudjelovaliu radu simpozija

Predstavnici SPJ Mlin i Pekara predstavili su na meunarodnomsimpoziju dio Podravkinih mlinskih i pekarskih proizvoda, s posebnim

naglaskom na pπeniËnu klicu

ti - I.touch myhands - krema zaruke s glicerinomi silikonom i I.to-uch 4 men gel zatuπiranjeNagrade Cro-

Pak za naboljuambalaæu i etike-tu s aspekta gra-fiËkog dizajna ioznaËavanja uru-Ëene su na sve-Ëanosti u sklopuMeunarodnogsavjetovanja “Oz-naËavanje na am-balaæi” odræanogna Plitvicama. Na

Podravkine Pekarnice te prezentacijaasortimana malih pakiranja braπna imjeπavina na bazi braπna Podravkinetvornice Mlinovi, interesantnih peka-rima. Ispred SPJ Mlin i Pekarasudjelovali su direktorica MarketingaMarija DiniÊ, direktor Pekare JosipMihac, voditeljica mlinskog laborato-rija Radojka Fiπter te direktor MlinovaStjepan Vodopivec, koji je odræaostruËno predavanje pod nazivom ”Kva-liteta pπeniËne klice Podravke - pri-mjena u pekarstvu i domaÊinstvu”.U predavanju, koje je pripremljeno i

uz pomoÊ sektora Razvoja tehnologijei kontrole, naglaπena je visoka pre-hrambena vrijednost pπeniËne klice,vrlo visoki sadræaj vitamina u izvor-

nom obliku, dijetalnih vlakana i broj-nih drugih esencijalnih sastojaka. Istak-nuta je Ëinjenica da se pπeniËna klica -koja je funkcionalna hrana iznimnobogata punovrijednim tvarima s kori-snim djelovanjem na organizam i poje-dine organe djece i odraslih, osobitosportaπa, te starijih i bolesnih osoba -joπ uvijek vrlo malo izdvaja u postupkumljevenja pπenice i nedovoljno koristi.Za ovaj Podravkin proizvod, koji neki

nazivaju i hranom dugovjeËnosti, a kojise nudi u 200-gramskom pakiranju kaostabilizirana klica, te u 40-kilskom pa-kiranju kao svjeæa klica, interes suiskazali predstavnici brojnih pekarskihfirmi kao i pojedinci, pa se uskorooËekuju poveÊani zahtjevi kupaca.

ovom savjetovanju sudjelovali su i struËnjaci Podravke koji su za svojaizlaganja dobili visoke ocjene. Branka Goπek ∆iriÊ govorila je o opÊemdeklariranju hrane, Jasmina RaniloviÊ obradila je temu “Nutritivno deklariranjehrane, a Mario Relja predstavio je primjer iz prakse Podravke vezan zaoznaËavanje trgovaËkih i logistiËkih jedinica.

Piπe: Stjepan Vodopivecdirektor Mlinova

Kao πto aktualna Vlada stalno skup-lja pozitivne poene za vanjskopolitiË-ke aktivnosti, tako joj se istodobnogomilaju i prigovori za naËin voenjagospodarske politike. Problem je πtozamjerke za inertnost gospodarskihresora ne dolaze samo iz redova opor-be, πto je dio uobiËajene, Ëak i vrlopoæeljne politiËke prakse, nego πtoVladini potezi, odnosno njihovo po-manjkanje, nerijetko zbunjuju i broj-ne ekonomske i financijske struËnja-ke. Tako je veÊ postalo uobiËajeno dabrojni ekonomski analitiËari izjavljujukako im, nakon viπe od Ëetiri mjesecarada, joπ nije dovoljno jasan smjerkojim ide Sanaderov kabinet.Bitno je da je toga problema priliËno

svjestan i sam premijer. Naime, nakondobivanja pozitivnog avisa za kandi-daturu za Europsku uniju, u Ëemu sejoπ Ëeka stav Europske komisije opoËetku pregovaraËkog procesa, Sa-nader je napomenuo kako se Vladasada mora snaæno okrenuti gospodar-

stvu i razvoju. Njegova je teza da Êe unovim diplomatskim okolnostima toipak biti lakπe nego prethodnih godi-na, buduÊi da pribliæavanje Uniji imaza posljedicu poveÊanje interesa stra-nih investitora za hrvatsko gospodar-stvo, kao i lakπi pristup raznim meu-narodnim fondovima i projektima. Pi-tanje je, dakako, hoÊe li Hrvatska, a iu kojoj mjeri, iskoristiti te pogodnosti.S druge strane, trenutno se viπe govorio skoraπnjem potpisivanju novog aranæ-mana s MMF-om, koji Êe zbog potrebesmanjivanja vanjske zaduæenosti zem-lje i kresanja javne potroπnje biti restrik-tivniji nego to javnost priæeljkuje, pa jepitanje koliko to moæe utjecati naefikasnost i zamah buduÊih Vladinihmjera.Na ovotjednoj je sjednici Vlade ipak

usvojen okvirni program Ëetrdeset po-duzetniËkih projekata koje bi trebalidati taj dugo oËekivani zamah gospo-darstvu, pogotovo onom izvoznom.Novinari su odmah primijetili da su

osnova ponuenih mjera projekti kojeje pokrenulo bivπe Ministarstvo obrta,malog i srednjeg poduzetniπtva, a uËijoj je realizaciji posebno aktivna bilai KoprivniËko-kriæevaËka æupanija.Ustanovljeno je da je u usvojenomVladinom popisu Ëak 29 mjera koje jeinaugurirao bivπi ministar Æeljko Pe-cek, dok ih je tek jedanaest novih.Poduzetnicima i svim ostalim gospo-darstvenicima nije, dakako, presudnokome treba pripisati slavu za promo-viranje tih programa, veÊ hoÊe li onibiti primjenjivi u praksi i s kolikim ÊeproraËunskim sredstvima biti podu-prijeti. U tom pogledu situacija i nijebaπ najblistavija, jer je, primjerice, zapoticanje obrtniπtva, zadrugarstva temalog i srednjeg poduzetniπtva u te-kuÊoj godini predvieno tek 167 mi-lijuna kuna.O kojih se Ëetrdeset Vladinih proje-

kata konkretno radi? Prvi je set mjeravezan uz postupnu promjenu kvalifi-kacijske strukture zaposlenika u

hrvatskom gospodarstvu, tako da senajavljuje dokvalifikacija i prekvalifi-kacija u obrtu, stipendiranje uËenika udeficitarnim zanimanjima, razvoj stru-kovnih i majstorskih πkola, pojaËanapraktiËna nastava, struËno usavrπava-nje obrtnika, razvoj tradicijskih i um-jetniËkih obrta, razvoj uËeniËkih i proiz-vodnih zadruga i poduzeÊa te obliko-vanje zadruænog sustava. Drugi se setmjera tiËe daljnjeg razvoja poduzet-niËkih zona i centara, kao i vezanih uznjih poduzetniËkih inkubatora i mre-æe konzultanata za razne poduzetniË-ke projekte. Jasno, i u tom su kontek-stu navedene mjere izobrazbe budu-Êih poduzetnika i savjetnika, poËetni-ka u tom poslu. Uz to, najavljuje se iubrzano uvoenje novih tehnologija,iako nije objavljeno o Ëemu je tukonkretno rijeË.Za industrijsku su proizvodnju za-

nimljive mjere koje se tiËu uvoenjanovih proizvoda, s tim da se posebnonaglaπava da to mora biti domaÊi i

finalni proizvod, kao i posebna brigao inovacijama i sustavu kvalitete itehniËke regulative. Nadalje, govorise o potrebi daljnjeg razvoja turizma,socijalnih usluga, poduzetniπtvu æenai mladih te zapoπljavanju branitelja.Naposljetku, Vlada Êe inzistirati nastrategiji zajedniËkog proizvoda viπedomaÊih tvrtki i jaËanju inozemnepromidæbe, buduÊi da to potiËe izvoz,stvaranju kluba izvrsnih kao ogledaluza one koji tome tek teæe, a i stvaranjuregionalnih razvojnih agencija.VeÊina tih mjera, zbog svoje dugo-

roËnosti, Podravki ne donose nekuizravniju korist, ali zato daju poticajmalim tvrtkama koje bi se za njumogle usluæno vezivati. Za kopriv-niËku je kompaniju zacijelo vaænijeπto je Vlada ovih dana osnovala iagenciju za poticanje izvoza (Enter-prise-Croatia), koja bi trebala bitiaktivnija u rjeπavanju problema skojima se svakodnevno suoËavajuhrvatski izvoznici.

»etrdeset mjera za razvoj gospodarstva, ali malo novih

Page 4: Uspje„an odgovor konkurenciji - podravka-cdn. · PDF fileRukometa„ice Podravke Vegete po 12. put osvojile Kup Hrvatske 7. str. Podravkinim proizvodima uruŁene nagrade ... lacija

4 Broj 1703 Petak 7. svibnja 2004.

Kao πto je bilo najavljeno u prethod-nom broju Podravkinih novina, 26.travnja se obiljeæava kao svjetski Danintelektualnog vlasnistva. Tomprilikom u Zagrebu je odræano pri-godno savjetovanje pod nazivom In-telektualno vlasniπtvo: pokretaËka sna-ga gospodarskog rasta, πto ga je orga-niziralo Ministarstvo gospodarstva,rada i poduzetniπtva u suradnji saSvjetskom organizacijom za intelek-tualno vlasniπtvo. Cjelodnevno savje-tovanje okupilo je stotinjak sudionikaiz raznih struka koji se bave zaπtitomintelektualnog vlasniπtva u RepubliciHrvatskoj, a meu njima bile su ipredstavnice Podravke - Diana Petri-ËeviÊ i Katarina Kompari iz Pravnihposlova (Sluæba za intelektualno vlas-niπtvo). Tako je ovo savjetovanjeokupilo ljude iz dræavne uprave, od-vjetniπtva, industrije, kako bi se najednom mjestu omoguÊilo upoznava-nje s tematikom, problemima, izazo-vima i solucijama koje pravo intele-ktualnog vlasniπtva nosi sa sobom.Pravo intelektualnog vlasniπtva jest

segment prava koji se sve ËeπÊe spo-

minje danas u svim aspektima æivota,posebice u samom gospodarstvu. Nje-govo znaËenje i vrijednosti koje ononosi prepoznate su kao vrijednosti odposebnog interesa za gospodarski ra-zvoj svih zemalja, pa tako ni Republi-ka Hrvatska nije izuzetak. Savjetova-nje je prigodnim rijeËima otvorioministar gospodarstva, rada i podu-zetniπtva Branko VukeliÊ, koji je istak-nuo ulogu patenata, izuma i inovacijau razvitku jedne zemlje, a posebice jenaglasio doprinos intelektualnog vla-sniπtva u ubrzavanju gospodarskograzvoja zemalja u tranziciji kao poseb-nog generatora u stvaranju konku-rentnog gospodarstva.Kroz takav pristup znanju, kao po-

sebne vrijednosti naπega druπtva, dola-zi do stvaranja novih proizvoda, novihpristupa træiπtu, te se istovremeno sma-njuje ovisnost o uvozu. Stvaranje kon-kurentnog gospodarstva jest najvaænijicilj Republike Hrvatske.Prepoznata je potreba daljnje eduka-

cije svih subjekata u gospodarstvu izpodruËja intelektualnog vlasniπtva, tepotreba povezivanja razliËitih struka upostizanju zajedniËkog cilja, prven-stveno prepoznavanja vrijednosti sadr-æanih u intelektualnom vlasniπtvu. Upra-

vo je i ovo savjetovanje organizirano saciljem razmjene znanja i iskustava.Nadalje, jedan od govornika je bio i

Mihal Svantner, visoki izaslanik gene-ralnog direktora Svjetske organizacijeza intelektualno vlasniπtvo. U svomeizlaganju je naglasio kako prepozna-vanje vrijednosti patenata, æigova, in-dustrijskog dizajna, autorskog prava,te poslovne tajne kao posebnih cjeli-na unutar pojma intelektualnog vla-sniπtva rezultira upravo poveÊanjemdobiti, poveÊanjem zaposlenosti, tedovodi do zadovoljenja potreba sva-kog pojedinca u druπtvu. Tu upravoleæi snaga intelektualnog vlasniπtva.Nadalje, osvrte na konkretne primje-

re iz prakse iznijeli su predstavniciPlive (koja je ujedno i bila glavnipokrovitelj savjetovanja), te pred-stavnici Ericsson Nikola Tesla. Oni suobjasnili koliko se ulaæe i na koji naËinupravlja znanjem unutar kompanije,te kako bez ulaganja kompanije uistraæivanje i razvoj njena konkuren-tnost neumitno slabi te u konaËnostidovodi do nekonkurentnosti na træi-πtu. Znanje time postaje temeljna kon-kurentna prednost modernih kompa-nija. Upravljanje znanjem podrazumi-jeva privlaËenje i zadræavanje struË-

njaka, te nagraivanje prema rezulta-tima rada.S pravne strane osvrt na temu iznio

je Mladen Vukmir iz odvjetniËkogdruπtva Vukmir i suradnici, poznatogpo struËnosti upravo iz ovog podruËjaprava. Naravno, naglaπena je potrebapostojanja adekvatne regulative, kojaje viπe-manje usvojena u RepubliciHrvatskoj, ali isto tako i potreba pro-vedbe tih istih propisa kako bi ade-kvatna zaπtita intelektualnog vlasniπ-tva uopÊe bila moguÊa. U tom smisluprevenstveno je potrebno prihvaÊa-nje vrijednosti nematerijalnog vlasniπ-tva (intelektualnog vlasniπtva) kaojednakog materijalnim vrijednostima.Suvremena informacijska druπtva ute-meljena su na iskoriπtavanju rezultataljudske kreativnosti. Kako je g. Vuk-mir naglasio, intelektualna djelatnostkoja se vrednuje na træiπtu omoguÊujepoduzetniËke pothvate u uvjetimaograniËenih resursa (kao πto je upravosluËaj u tranzicijskim zemljama). Kaosvakodnevne probleme pravne stru-ke u ovom podruËju naveo je neadek-vatno pravno obrazovanje, sporostpostupaka, probleme kod dokaziva-nja nastale πtete, nedostatak kriterijavrednovanja i ekonomskih metoda

procjena, nedostatak specijalizacije,posebice sudaca koji rjeπavaju ovako-ve sporove, te daljnje probleme kaoπto su problemi pohrane oduzete ro-be, te problem ovrhe.Podravkinu Vegetu, odnosno nedo-

zvoljeno i protupravno iskoriπtavanjeintelektualnog vlasniπtva Podravke natræiπtu i to na naËin da se krivotvorinavedeni proizvod istaknuo je na sa-vjetovanju kao tipiËan primjer OgnjenHaramina iz Ministarstva unutarnjihposlova. Upravo takvi primjeri poka-zuju potrebu suradnje na svim razina-ma, kako bi se pravovremeno reagi-ralno u sluËaju povrede prava intelek-tualnog vlasniπtva.Iz svega reËenog, jasno proizlazi

potreba priznavanja znanja i ljudskogkapitala kao osnovnog pokretaËa narazini prevenstveno dræave, πto Êerezultirati prepoznavanjem istihvrijednosti i u svim ostalim segmenti-ma naπeg druπtva. Podravka, kao vo-deÊa prehrambena kompanija u Re-publici Hrvatskoj, isto tako treba bitiuzor ostalima u vrednovanju inovativ-nosti! Time bi se Podravka afirmiralakao moderna kompanija koja prepo-znaje znanje kao jednu od svojihtemeljnih vrijednosti!

Dan intelektualnog vlasniπtva obiljeæen prigodnim seminarom u Zagrebu

Intelektualno vlasniπtvo: pokretaËka snaga gospodarskog rastaPiπe: Katarina KompariPravni poslovi

Kao πto je poznato, dugi niz godina Podravkinu Tvornicu Mlinovi muËioje problem skladiπtenja mlinskih proizvoda. Kako se do sada za skladiπtekoristila stoljetna zgrada bivπeg paromlina i elektromlina, Ëija je unutraπ-njost drvene grae, dolazila je u pitanje izdræljivost podova i greda, a timei sigurnosti zaposlenika - drugim rijeËima, prostor za skladiπte bio jepotpuno neadekvatan.Konzultirali smo i Graevinski fakultet iz Zagreba (Katedra za drvene

konstrukcije) koji su nam preporuËili maksimalno optereÊenje uskladiπtenerobe po kvadratnom metru iz Ëega je proizaπlo nedovoljno skladiπnogprostora za uvreÊavanje mlinskih proizvoda u spomenutoj zgradi od 4 kata.Stoga se razmiπljalo o razliËitim naËinima skladiπtenja i skladiπtima, anajadekvatnijim rjeπenjem pokazali su se prostori bivπe pivovare u tvorniË-kom krugu. Nakon pregleda tih prostorija u obzir je doπla punionica bivπepivovare, pa se nakon odreenog vremena priπlo adaptaciji tih prostorija.U tom svom velikom poslu oko preureenja za skladiπte, Uprava

Podravke odobrila je financiranje kompletne izmjene kroviπta i elektro-instalacija s rasvjetom, dok su Mlinovi preuzeli poslove betoniranja iureenja podova i zidova.Nakon opseæne adaptacije stare punionice piva, Mlinovi su dobili oko

1300 m2 kvalitetnog skladiπnog prostora.Vaæno je napomenuti da su radovi uglavnom izvodili zaposlenici Podrav-

kinog “Odræavanja”, jedino je kroviπte izvodio vanjski izvoaË.I napokon - mlinari su konaËno odahnuli πto se tiËe skladiπtenja uvreÊenih

mlinskih proizvoda!Inæ. Stjepan Lalek,

tehniËki direktor Tvornice Mlinovi

Punionica bivπe pivovare adaptirana u skladiπte zapotrebe Mlinova

Napokon adekvatnoskladiπte za Podravkinemlinske proizvode

U Æupanijskoj gospodarskoj komoriKoprivnica odræana je 29. travnja sjed-nica Grupacije za zaπtitu okoliπa ugospodarstvu na kojoj je v.d. direktorFonda za zaπtitu okoliπa i energetskuuËinkovitost Vinko Mladineo upoznaonazoËne s razlozima osnivanja, ulo-gom te naknadama koje Êe se plaÊatiFondu.Prema odredbama Zakona o zaπtiti

okoliπa, Fond se osniva radi osiguranjadodatnih sredstava za financiranje pro-jekata, programa i sliËnih aktivnosti upodruËju oËuvanja, odræivog koriπte-nja, zaπtite i unapreenja okoliπa. Osno-van je kao izvanproraËunski fond kojinije u sastavu ministarstva, ali njegovrad nadgledaju Ministarstvo zaπtite oko-

liπa i prostornog ureenja i Ministarstvogospodarstva, rada i poduzetniπtva.Izvori financijskih sredstva Fonda su

naknade oneËiπÊivaËa okoliπa (emisijeCO

2, SO

2, NO

2), naknade korisnika

okoliπa (koje Êe plaÊati pravne i fiziËkeosobe - vlasnici objekata koji trebajustudiju utjecaja na okoliπ), naknade zaodlaganje komunalnog, industrijskog iopasnog otpada (na snagu Êe stupitiuredba za industrijski i opasni otpad ito za koliËinu koja nije reciklirana, akod opasnog otpada koja nije obrae-na ili izvezena) te naknada za motornavozila.Predviena prikupljena sredstva od

naknade za motorna vozila ove Êegodine biti 150 milijuna kuna koja Êe se

vraÊati lokalnoj upravi i samoupravi zasanaciju odlagaliπta komunalnog otpa-da. Sredstva prikupljena od naknada zaemisije plinova, korisnike okoliπa i zbri-njavanje industrijskog i opasnog otpa-da planiraju se u iznosu od 87 milijunakuna koja Êe se preko programa iprojekata vraÊati gospodarstvu za ula-ganja u zaπtitu okoliπa, Ëistiju proizvo-dnju i obnovljive izvore energije.Pritom je naglaπena moguÊnost nas-

tanka neravnopravne pozicije gospo-darstva u odnosu na javna poduzeÊa(HEP, INA i sl.) koja Êe po koliËiniemisija u okoliπ plaÊati najveÊe nakna-de Fondu πto moæe izazvati poveÊanjecijena energenata te bi u tom sluËajugospodarstvo plaÊalo svoje naknade zaemisije u okoliπ, a i naknadu prekocijene energije. Suzana Operman

Krajem travnja odræana je trodnevnaedukacija za prodajno osoblje,odnosno za novozaposlene trgovaË-ke predstavnike iz srediπnje i sjevero-zapadne Hrvatske, dalmatinske i sla-vonske regije, te Istre i sjevernogPrimorja (na slici). Tijekom boravka uKoprivnici dvadesetËetvoro sudioni-ka iz Ëitave Hrvatske razgledalo jePodravkina distributivna skladiπta,Tvornicu Vegete i Podravka jela, a

pobliæe su upoznati sa πirokim asorti-manom proizvoda.Voditeljica edukacije prodajne ope-

rative za træiπte RH Dubravka Horvatgovorila je sudionicima o naËinu ko-municiranja s kupcima, o osobnojprodaji, o djelotvornom voenju pro-dajnog razgovora i sliËnim temama. Opojedinim marketinπkim aktivnosti-ma i prodajnim argumentima govorilisu predstavnici SPJ Lino, Dolcela i

Kviki, Vegete i Podravka jela, VoÊa ipovrÊa, Danice, Nestlea, Lagrisa, Adri-je, a predstavljen je i program smrznu-tih i gastro proizvoda.NajËeπÊe postavljana pitanja mena-

dæerima odnosila su se na marketin-πke aktivnosti, lansiranje novih pro-izvoda i problematiku vezanu uz odre-ene programe. Prema rijeËima Dub-ravke Horvat, za prodajnu je operati-vu vaæno poznavanje marketinπkihplanova i aktivnosti koje se provodetijekom godine, πirokog asortimanaproizvoda kao i dinamike zbivanja.Potrebno je redovno obilaæenje svihregija kako bi se prodajnoj operativiprezentirale marketinπke aktivnosti,te ciljevi i zadaci za predstojeÊe raz-doblje.UnatoË kratkom boravku u Podravki,

sudionici seminara bili su zadovoljniorganizacijom i dobivenim informaci-jama, jer je ovo bila prilika za pobliæeupoznavanje firme za koju rade, ali iza razmjenu iskustava s kolegama onajËeπÊim problemima s kojima sesusreÊu u svojem radu. I. B.

Proπlog tjedna u Podravki

Trodnevna edukacija za prodajno osoblje

Zaπtita okoliπa

Osniva se Fond za zaπtitu okoliπai energetsku uËinkovitost

Page 5: Uspje„an odgovor konkurenciji - podravka-cdn. · PDF fileRukometa„ice Podravke Vegete po 12. put osvojile Kup Hrvatske 7. str. Podravkinim proizvodima uruŁene nagrade ... lacija

5Broj 1703 Petak 7. svibnja 2004.

Ovogodiπnja proslava meunarod-nog Praznika rada uglavnom je prote-kla kao i sve dosadaπnje: u jelu, piÊui veselju! Ljudima je bilo najvaænije dase dobro zabave, a nekakvo svraÊanjepozornosti na teæak poloæaj radnika(o borbi za bolje radniËko sutra) maloje koga i zanimalo, ili je sve to mahombilo u nekakvom “petom” planu. Onikoji su i najpozvaniji da se “svimsrcem” ukljuËe u organiziranje jednetakve proslave, a tu prije svega misli-mo na sindikate, u Koprivnici su “za-kazali” ili su se pojedini od njih javilitek pisanim priopÊenjima i proglasi-ma, πto uglavnom ne nailazi na ade-kvatni odjek.Sve je poËelo ranojutarnjom budni-

com PuhaËkog orkestra, a potom su

se na srediπnjem koprivniËkom trgupoËeli okupljati brojni graani, prijesvega u “potrazi” za porcijom besplat-nog graha, πto je u cijeloj prvosvibanj-skoj priËi postala tradicija i najistaknu-tiji dogaaj(!). Kad je poËelo dijeljenjetog tradicionalnog jela za radniËkipraznik, u Ëemu je veliki obol dala iPodravka, red za komad kruha i por-ciju graha bio je vrlo velik (kao i svakiputa kad se neπto dijeli badava!), aosim vrijednih kuhara najviπe poslaimali su æupan KoprivniËko - kriæeva-Ëke æupanije Josip FriπËiÊ i gradona-Ëelnik Koprivnice i saborski zastup-nik Zvonimir MrπiÊ, koji su u odoramanaπe tvrtke za sat vremena podijelili nimanje ni viπe nego - 4000 porcijagraha (nedostajalo je joπ barem toli-ko!), jer tko Êe doËekati sljedeÊu pri-liku...A kakav se joπ program u subotu, na

Praznik rada, odvijao na trgu? Stan-

dardan. DjeËji zborovi osnovnih πko-la, pa i vrtiÊa, izvodili su svoj dioprograma, a njima su se pridruæile imaæoretkinje i amaterski tamburaπkisastavi.Neπto veÊe zanimanje izazvali su

biciklisti, a pogotovo sjajan nastupeuropskog prvaka u uliËnim bicik-listiËkim akrobacijama.Ljubitelji cvijeÊa takoer su doπli na

svoje. Organiziran je Sajam cvijeÊa, aposjetitelji su po prigodnim cijenamamogli i neπto kupiti. Bilo je uistinuraznovrsnog ukrasnog bilja i cvijeÊa.U veËernjim satima odræan je kon-

cert ”Parnog valjka”.Dakle, obiljeæavanje Meunarodnog

praznika rada i u Koprivnici i u dru-gim hrvatski gradovima sve se viπepretvara u osrednje “zabavne prire-dbe”, a borba za radniËka prava i naovaj dan nastoji se ”pokriti” besplat-nim dijeljenjem porcija graha, πto po-staje srediπnji dogaaj ovog radniË-kog praznika. I svi zadovoljni...

»lanovi Sindikata PPDIV-a Podravke ove su se godine takoerukljuËili u obiljeæavanje meunarodnog Praznika rada. Oni su za taj danpripremili letke sa sindikalnim proglasom, te balone za djecu, koje sudijelili.U letku kojim su se obratili radnicima, a prije svega Ëlanovima njihovih

podruænica, naglasili su kako Hrvatsku, pa i Koprivnicu, po mnogoËe-mu karakteriziraju pomodarske navike onih koji se vole nazivati javnimosobama, bilo da su politiËari ili gospodarstvenici. Oni su, kaæe se upriopÊenju, “podmetnuli lea” jer sindikat, navodno, ne æeli bitiorganizator proslave 1. svibnja.“Mi, radnici, u svojim teænjama za dostojanstveniji æivot i bolji poloæaj

u naπim poduzeÊima ni danas nemamo razloga za proslave. Hrvatskaprivatizacija od ranijih 90-ih poharala je mnoga poduzeÊa i izbrisala slica zemlje stotine tisuÊa radnih mjesta. Nadriprivatizacijska poπast nijezaobiπla ni naπ grad ni naπu æupaniju.”U letku se sindikalisti dotiËu i Podravke za koju kaæu kako je treba

saËuvati za buduÊe generacije.Na kraju se naglaπava:“Danaπnji 1. svibanj, radnici Podravke doËekuju u neizvjesnosti radi

grËevite borbe kapitala u pokuπaju stvaranja monopola na hrvatskomtræiπtu potpomognutim zadovoljavanjem osobnih interesa pojedinaca,a nasuprot interesa cjelovite kompanije, njezinog sigurnijeg dugoroË-nog rasta i razvoja, te protivno socijalnoj sigurnosti nas, obiËnih ljudi iradnika.” Ml. P.

Prvosvibanjski sindikalniproglas Sindikata PPDIV-aPodravke

Piπe: Mladen PavkoviÊ

Zabavnim priredbama ibesplatnim grahom Praznikrada obiljeæen i u Koprivnici

Snimio: Nikola Wolf

Podjela besplatnih porcija graha postala je tradicijski i centralni prazniËki dogaaj

U sluæbi Zaπtita i nadzor veÊ jegodinama zaposlen i Marcel TkalËiÊ.Svoj 15-godiπnji radni vijek u PodravkipoËeo je kao sezonac u pogonimaKave, Linolade, DjeËje hrane, Juha...PoËetkom Domovinskoga rata odlazikao dragovoljac na virovitiËko boji-πte, a potom se prikljuËuje 117. briga-di, koja je djelovala na novljansko -pakraËkom bojiπtu.- Nikada nisam ni sanjao da Êu

morati u rat - rekao je. - Meutim, svikoji su sudjelovali u obrani Domovi-ne, pogotovo od prvih dana, zasluæu-ju adekvatna priznanja, a ni u kojemsluËaju marginaliziranje i potcjenjiva-nje, kao πto je to sluËaj zadnjih godina.Nakon povratka s ratiπta, sredinom

kolovoza 1992. ponovno se vraÊa uPodravku. Primljen je na rad u Tvor-nicu juha.- Nije mi se bilo lako ukljuËiti u

redovnu proizvodnju. Rat je na svako-ga pa tako i na mene ostavio dubokitrag. Joπ se nisam oporavio od svegaπto sam ja i moji prijatelji doæivjeli1991. Ali... æivot teËe dalje.Kad se ukazala prigoda, Marcel s joπ

pedesetak Podravkinih hrvatskih bra-nitelja mijenja radno mjesto. Iz pogo-na Juha odlazi u zaπtitarsku sluæbu ukojoj je zaposlen i danas.- Kad smo primljeni u zaπtitare, i to

kao sudionici rata, sve je bilo dobro.»ak su nam na poËetku dali i veÊuplaÊu nego πto smo je imali u pogonu,gdje je veÊina od nas radila. Meutim,s vremenom smo postali “viπak”. Ka-kvu plaÊu smo na poËetku dobilitakva nam je ostala do danaπnjih da-na. A sve je u meuvremenu poskup-jelo. »ini nam se da Podravki ovakvasluæba viπe ne treba, da nas se jedno-stavno na “elegantan” naËin æele rije-πiti. OsjeÊamo da nemamo bogzna-kakvu podrπku i iskreno se bojimo zasvoju buduÊnost. Stoga smo ovih da-na preko Udruge branitelja Podravkeuputili pismo, koje su potpisali gotovosvi zaposlenici naπe sluæbe, u kojemtraæimo da se naπ status πto prije rijeπina zadovoljavajuÊi naËin. Vrlo brzonakon angaæiranja Udruge dobili smoi odgovor predsjednika Uprave, takoda se ipak nadamo boljim danima.Ali... nikad ne reci nikad, dok sve nebude gotovo.Mnogi misle kako je lako i jednos-

tavno biti zaπtitar. Meutim, nije tobaπ tako, a ti ljudi kontinuirano mora-ju odlaziti i na zdravstvene i drugepreglede. Mnogi su zbog toga i “otpa-li”, pa sada rade na nekim drugimposlovima unutar Podravke.Radimo u Ëetiri smjene. Nije to lako

ni jednostavno. Ali, ako smo prihvatilitaj posao, ne smijemo se æaliti - rekaoje Marcel.

Susret na radnom mjestu: Marcel TkalËiÊ iz sluæbe Zaπtita i nadzor

Piπe: Mladen PavkoviÊ

Bojimo se za svoju buduÊnost...

Marcel TkalËiÊ

U Koprivnici je predstavljena i nova Belupova kozmetika I.touch

KoprivniËki je centar - gdje se odræavao i sajam cvijeÊa - djelovaobaπ prazniËki

Page 6: Uspje„an odgovor konkurenciji - podravka-cdn. · PDF fileRukometa„ice Podravke Vegete po 12. put osvojile Kup Hrvatske 7. str. Podravkinim proizvodima uruŁene nagrade ... lacija

6

OsnivaË i izdavaË:PODRAVKA, prehrambenaindustrija, d.d. KoprivnicaDirektorica Sluæbe za internokomuniciranje:Jadranka LakuπGlavni i odgovorni urednik:Branko PeroπRedakcija lista:Jadranka Lakuπ, Branko Peroπ, BorisFabijanec, Mladen PavkoviÊ i InesBanjaninFotograf:Nikola WolfGrafiËki dizajn:Jana i Ivana Æiljak, FotoSoft

Tisak:KoprivniËka tiskarnica d.o.o.KoprivnicaNaklada:8300 primjeraka

List izlazi svakog petka i primaju ga sviradnici besplatno.

Adresa uredniπtva:Ulica Ante StarËeviÊa 32,48000 KoprivnicaTelefoni - direktni:651-505 (urednik) i651-503 (novinari)Faks: 621-061e-mail:[email protected]

NOVINE DIONI»KOG DRU©TVA PODRAVKA

Broj 1703 Petak 7. svibnja 2004.

Druπtvena prehrana

Jelovnik10. 5. ponedjeljak: - Varivo podravski grah, kuhana rolana lopatica, salata

11. 5. utorak: - JuneÊi paprikaπ, riæa s povrÊem, salata

12. 5. srijeda: - Varivo πpinat, kobasica peËenica, krumpir pire

13. 5. Ëetvrtak: - PeËena svinjetina, krpice sa zeljem, salata

14. 5. petak: - Pohani osliÊ, slani krumpir, salata

Podjela pileÊeg mesaOdjel za standard obavjeπtava radnike Podravke koji su naruËili pileÊe meso

proizvoaËa Koka Varaædin da Êe podjela biti u Ëetvrtak 13. svibnja od 13,30do 15,30 sati u dvoriπtu Galantpleta.

Prodaja pureÊeg mesaOdjel za standard organizira prodaju pureÊeg mesa proizvoaËa Vindon

d.o.o. Slavonski Brod - grupe Vindije Varaædin, uz moguÊnost plaÊanja na trirate. Na ponudi su slijedeÊe kategorije svjeæeg pureÊeg mesa:

A) PureÊa krila, pakiranje 5 kg - 104 kn/pakiranjeB) PureÊi file prsiju, pakiranje 5 kg - 241 kn/pakiranjeC) PureÊi krilni batak, pakiranje 5 kg - 107 kn/pakiranjeD) PureÊi batak, pakiranje 5 kg - 78 kn/pakiranje (akcijska cijena)E) PureÊi zabatak, pakiranje 5 kg - 130 kn/pakiranje (akcijska cijena)F) PureÊi file zabatka, pakiranje 5 kg - 165 kn/pakiranjeG) PureÊe meso filea zabatka za paprikaπ, (rezano na kockice) pakiranje 5

kg - 165 kn/pakiranjePredbiljeæbe se mogu izvrπiti najkasnije do 13. 5. na brojeve telefona 651-781;

651-954 ili na e mail adrese: marijan.slukiÊ@podravka.hr; [email protected]

Prodaja otpadnog ogrjevnog drvaObavjeπtavamo radnike Podravke da i dalje Odjel za standard upisuje

narudæbe otpadnog ogrjevnog drva iz pilane Arena Kriæevci, po cijeni od 1200kn / kamion, oko 13 prm, franco dvoriπte, istovareno. Mogu se naruËiti kraÊaili duæa piljena drva, vrste hrast - bukva. Narudæbe se primaju na telefone 651-781 ili 651-954 ili na mailove: marijan.slukiÊ@podravka.hr; [email protected]

Prodaja tekstila, odjevnih predmeta, zavjesa, obuÊei drugih proizvodaOdjel za standard obavjeπtava radnike Podravke da mogu kupovati artikle

u slijedeÊim prodavaonicama u gradu Koprivnici uz slijedeÊe uvjete:Prodavaonica Marina i Mini shop Marina - prodaja tekstila, obuÊe, donjeg

rublja, odjevnih predmeta - do 6 rata - 10 % popusta na svu kupljenu robu.Prodavaonica Trend mode, I. GeneraliÊa b.b. prodaja donjeg rublja, odjev-

nih predmeta - do 5 rata - 10 % popusta na svu kupljenu robu -Prodavaonica Perla i Kruna prodaja donjeg rublja, odjevnih predmeta,

tekstila, zavjesa - do 5 rata, 10 % popusta na svu kupljenu robuProdavaonica Bruno Hal Koprivnica - prodaja namjeπtaja- krediti do 2000 kn do 5 rata, 5 % popusta- od 5 do 16 rata bez popustaOptika MarkoviÊ, Koprivnica, Trg Eugena KumiËiÊa 11 - dioptrijske naoËale,

okviri, kontaktne leÊe, zaπtitne naoËale, sunËane naoËale, sunËane naoËale sdioptrijom - plaÊanje na Ëetiri rate, uz popust od 10 %.

Za kupnju u navedenim prodavaonicama radnici moraju podiÊi potvrdu okreditnoj sposobnosti u Sluæbi ustega/ObraËunu plaÊa.

Odjel za standard radnika

Obavijesti

Slikarice Likovne sekcije «Podravka72fl dale su joπ jedan vrijedan dopri-nos donacijom umjetniËkih slika nahumanitarnoj veËeri u Kriæevcima.Naime, uoËi Praznika rada u hoteluKalnik odræana je humanitarna auk-cija slika, umjetniËkih predmeta terevija frizura i modna revija, a savprihod bio je namijenjen za kupnjumamografa za Dom zdravlja uKriæevcima, koji Êe sluæiti za bes-platni pregled zaposlenih æena. Svo-je slike za tu aukciju darovale su:Æeljka PejiÊ, Barbara PercaË, Katari-na Sinjeri, Marija Stipan i Nada Zla-tar-Lukavski. Organizator ove akcijebilo je Povjereniπtvo Saveza samo-stalnih sindikata koprivniËko-kriæe-vaËke æupanije na inicijativu sindi-kalne æupanijske povjerenice Kata-rine Sinjeri.

N. Z. L.

Aktivnosti likovnjaka

Slike zakupnjumamografa

Postoji dosta kirurga koji za vrijemeoperacije puπtaju tihu glazbu u opera-cijskoj sali. Svi ti kirurzi tvrde daglazba opuπta napetost kirurπkog ti-ma, a takoer pomaæe da se pacijentrelaksira dok Ëeka anesteziju. Nisu upitanju samo kirurzi. Dr. Mathew Lee,direktor Rehabilitacijskog instituta uNew Yorku, kaæe da su se veÊ u nizprilika uvjerili da glazba moæe pomo-Êi u izbjegavanju ozbiljnih komplika-cija za vrijeme bolesti, u poboljπanjubolesnikovog opÊeg blagostanja i uskraÊivanju boravka u bolnici.Glazba, kao dodatak standardnoj

terapiji, pokazala je korisne uËinke ulijeËenju migrenoznih glavobolja. Ta-koer, prijevremeno roene bebe ione roene s niskom poroajnomteæinom, koje su bile izloæene svakogdana sat i pol umirujuÊoj glazbi, bora-vile su u intenzivnoj jedinici u prosje-ku samo 11 dana, u usporedbi skontrolnom grupom kojoj je trebalo16 dana.

Kako glazba pomaæe? Neka ispitiva-nja pokazuju da ona moæe snizitipoviπeni krvni tlak, bazalni metaboli-zam i ritam disanja i tako smanjitifizioloπke odgovore na stres.Terapija glazbom pokazuje se

posebno djelotvornom u tri kljuËnamedicinska podruËja:

1. Bol, tjeskoba i depresija. Glaz-ba Bacha, Beethovena, Brahmsa iliopuπtajuÊi jazz, pomogli su æenama uolakπavanju bolova pri porodu.Bolesnici oboljeli od raka Ëesto se

prepuπtaju teπkim mislima i povlaËe usvoje bolesniËke sobe, neki Ëak odbi-jajuÊi da razgovaraju s lijeËnicima isestrama. I ovdje glazba pomaæe da seuspostavi lakπa komunikacija i ohra-bruje pacijente da bolje surauju ulijeËenju.

2. Mentalne, emocionalne i fiziË-ke poteπkoÊe. U jednom centru uAmerici u kojem skrbe za mlade sproblemima u razvoju, u rasponu odemocionalnih poremetnji do mental-ne retardacije, autizma i poteπkoÊa uuËenju, s uspjehom primjenjuju po-

moÊnu terapiju pjevanjem i plesom.Te aktivnosti pomaæu djeci da lakπeuËe obvezatno gradivo i da svladava-ju ostale nastavne programe. Zanim-ljivo, veÊina od ozbiljno hendikepira-ne djece obiËno ignorira druge vrstestimulacije, a na glazbu reagira.

3. Neuroloπka oboljenja. Iskustvai izvjeπtaji nekih lijeËnika govore dapacijenti koji pate od raznih neuroloπ-kih bolesti, koji ne mogu govoriti ikretati se, Ëesto puta pozitivno reagi-raju na glazbu, pa poËnu pjevuπiti, aneki Ëak i plesati. Snaga glazbe utakvih bolesnika je izvanredna. Do-bre reakcije na muziku posebno semogu vidjeti kod pacijenata koje subile ærtve moædanog udara, a visokesu æivotne dobi.Naravno, koristi od glazbe nisu ogra-

niËene samo na bolesne. Muzika mo-æe pruæiti uæitak, zabavu i ugodnurelaksaciju i nama zdravima u svako-dnevnom æivotu.Glazba nije magija, ali u bolnici ili

kod kuÊe, za mlade i za stare, ona moæebiti snaæan lijek koji svima pomaæe.

LijeËnik za vas

Piπe: dr. Ivo Belan

IznenaujuÊa snaga glazbe u lijeËenju

Proπlog petka u Izloæbenom salonuPodravke otvorena je izloæba slika iskulptura Udruge hlebinskih slikara ikipara naive. Predstavilo se sedamna-est slikara i Ëetiri kipara s 50-ak izlo-æaka. Kao πto govori i naziv Udruge,izloæena su djela u maniri naive, jerHlebine su kolijevka naivne likovneumjetnosti, a izloæene slike poznatihvelikana, Josipa GeneraliÊa i MilanaGeneraliÊa, kao i drugih autora, svje-doËe koliko su izloæeni eksponativrijedni i koliko je ova izloæba kvali-tetna.Na otvorenju izloæbe govorili su

predsjednik Udruge Tomislav Grabar,prof. likovne umjetnosti Pero MarkiÊ,Josip GeneraliÊ, a izloæbu je otvorilapredsjednica KUD-a «Podravkafl Ja-dranka IvankoviÊ (na slici).Izloæba se moæe razgledati do 13.

svibnja. A. V.

Proπlog petka u Podravki

Otvorena izloæba slika i skulpturahlebinskih slikara i kipara

U sklopu obiljeæavanja Dana opÊine Virje, u novim prostorijama πkolenamijenjenih za izloæbene aktivnosti, otvorena je samostalna izloæba slikaJosipa GreguriÊa, poznatog slikara naivne umjetnosti. U programu otvorenjasudjelovao je novoosnovani KUD «©irinefl i uËenici osnovne πkole s izuzetnominterpretacijom pjesama Miroslava Dolenca Dravskog. Izloæbu je otvorioæupan KoprivniËko-kriæevaËke æupanije Josip FriπËiÊ. A. V.

Izloæba Josipa GreguriÊa u Virju

Tribina “43 minute sa...”

U petak 13. svibnja u 19 sati u Podravki (A. StarËeviÊa 32) bit Êe odræana joπ jednatribina “43 minute sa...”. Na tribini Êe gostovati poznati hrvatski redatelj, dragovoljacDomovinskoga rata Miroslav Meimorec, koji Êe predstaviti svoju prvu knjigu “PiπeSunja Vukovaru”. Knjiga je veÊ naiπla na brojne povoljne kritike, a govori oDomovinskom ratu, odnosno stvaranju hrvatske dræave.Na tribini, koju organizira Udruge branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata

Podravke u suradnji s OpÊim poslovima, pored autora govorit Êe i novinar ipublicist Mladen PavkoviÊ, dok Êe glumica Vedrana Meimorec Ëitati odlomke izknjige. Voditeljica Êe biti Jadranka Lakuπ.

”Piπe Sunja Vukovaru”

U Osnovnoj πkoli u Drnju postavljena je izloæba slika Alena i Stanka Gjereka.Slikari, Ëlanovi Podravkine Likovne sekcije, izloæili su 14 ulja na staklu - pejsaæai biblijskih motiva kojima su oba autora sklona u svom likovnom izriËaju.

Alen i Stanko Gjerek izlaæu u Drnju

Nedjeljni obiteljski ruËak u Podravskoj kleti9. svibnja1. jelovnik:DomaÊa govea juha, pureÊi naravni odrezak, mlinci, mijeπana salata, kruh,

palaËinke s dæemom - 49 kuna2. jelovnik:Proljetna juha, svinjski odrezak na pariπki, pomfrit, mijeπana salata, kruh,

πtrukli od jabuka - 48 kuna

Page 7: Uspje„an odgovor konkurenciji - podravka-cdn. · PDF fileRukometa„ice Podravke Vegete po 12. put osvojile Kup Hrvatske 7. str. Podravkinim proizvodima uruŁene nagrade ... lacija

7Broj 1703 Petak 7. svibnja 2004.

Sport

PODRAVKA VEGETA -LOKOMOTIVA 22:21 (10:12)

PODRAVKA VEGETA - TVINTRGOCENTAR 42:41 (38:38,35:35, 17:16)

Ne pamti se kada je Podravka Vegetana teæi i dramatiËniji naËin osvojilaKup. Dvije infarktne utakmice u Viro-vitici pokazale su kako Podravkaπiceniti izdaleka nemaju onu superiornostu domaÊem natjecanju, jer su i drugeekipe stasale, πto za sve osim za navi-jaËe Podravke daje natjecateljsku za-nimljivost. I dok se joπ donekle oËeki-valo malo teæi ulazak u finale Kupa, jerzagrebaËka Lokomotiva iz godine ugodinu ima sve bolju ekipu, pa su svigovorili kako se igra finale prije finala,finalna utakmica protiv TVIN Trgocen-tra zaista nas je sve iznenadila. MladeVirovitiËanke pruæile su maksimum no-πene fantastiËnom domaÊom publikomi kaænjavale sve greπke Podravkaπica.No, na kraju - hrvatski rukometni kuppo 12. put odlazi u Koprivnicu.Da su ZagrepËanke æeljne jednog

domaÊeg trofeja, bilo je veÊ vidljivo napoËetku utakmice. Igraju vrlo Ëvrstuobranu, na momente i vrlo grubu.Rezultat je gotovo stalno bio izjedna-Ëen. Kada su se davali golovi, davali susvi, kada su se gubile lopte, gubile suse obostrano. I tako sve do 22. minute.Tanase daje svoj jedini gol na utakmici,izjednaËuje na 9:9 i onda kreÊu Zagrep-Ëanke. PoveÊavaju vodstvo na tri razli-ke, ali sreÊom u zadnjoj minuti prvogpoluvremena Gilca smanjuje na dvarazlike.U nastavku Podravkaπice se bude.

OdliËna na vratima je Barbara StanËinkoja je tijekom utakmice upisala 11obrana, od toga jedan sedmerac. Udrugom poluvremenu probudila se iAdrijana Budimir Ëiji Êe golovi na krajuutakmice biti presudni. Naime, minutui pol prije kraja utakmice AdrijanaskaËe nebu pod oblake i strahovitimudarcem zakucava loptu u mreæu od-liËne zagrebaËke vratarke JelËiÊ. To je22:20 za Podravku Vegetu. U zadnjojminuti Lidija Horvat postiæe gol zaLokomotivu, JelËiÊ dva puta brani na-pad Podravkaπica, Lokosice imaju lop-tu u zadnjem napadu, gube je i -KoprivniËanke su u finalu Kupa.No, uzbuenjima u zavrπnici finala

Kupa nije bio kraj. Utakmica finalaPodravka Vegeta i TVIN Trgocentarostat Êe zapamÊena u analima hrvat-skog rukometnog Kupa.PoËelo je po starom dobrom obiËaju

za Podravkaπice. VirovitiËanke sugotovo konstantno vodile, Podravkaπi-ce lovile rezultat sve do kraja poluvre-mena kada Miranda Tatari postiæe vo-deÊi gol i na odmor se odlazi s minimal-nom prednoπÊu za Podravkaπice 17:16.U nastavku dobra igra KoprivniËanki ipomalo se podiæe vodstvo koje je u 49.minuti bilo 31:27. I onda eksplozijaVirovitiËanki i potonuÊe KoprivniËan-ki. Polako, ali sigurno domaÊa ekipasustiæe vodstvo Podravkaπica da binekoliko sekundi prije kraja vodile35:34, ali Budimir izjednaËuje. Priπlo seizvoenju sedmeraca da bi u prvoj serijiispalo 38:38. U pojedinaËnom izvoe-nju sedmeraca do tada sigurna Raguæpuca, ali KnezoviÊ brani taj presudniudarac i rezultat je 42:41 za Podravku.Veliko i zasluæeno slavlje Koprivni-

Ëanki te ujedno velika nevjerica svihnas koji godinama pratimo Rukometniklub Podravku Vegetu. Zar je moguÊeda klub koji toliko izdvaja za rukometmora u infarktnoj zavrπnici rjeπavatiutakmicu protiv ekipe koja osim mla-

dosti i velike motiviranosti niËim dru-gim ne moæe parirati Podravkaπicama.VirovitiËanke su sigurno pruæile svojunajbolju rukometnu partiju, a πto supruæile naπe cure? »injenica je da Rena-ta Hodak zbog ozljede ramena nijemogla igrati, ali kraj toliko poznatih ipriznatih imena - tako je teπko osvojitiKup! Bez obzira na sve, ovo je prviovosezonski osvojeni trofej Koprivni-Ëanki.Nakon utakmice trener Podravkaπica

Goran Mren je izjavio:- Zamalo da u polufinalu i finalu

nisam dobio slom æivaca, jer su objeutakmice bile za infarkt i odlazak u

bolnicu. Ipak, drago mi je da je i 12.trofej za Kup zavrπio u naπim vitrinamai da su svi oni koji su æeljeli PodravkuVegetu skinuti s trona hrvatskog ruko-meta ostali razoËarani. Nismo dobropoËeli utakmicu s TVIN Trgocentrom,da bismo zatim stekli prednost odnekoliko pogodaka razlike i u zavrπniciposustali, πto su VirovitiËanke iskoristi-le i zamalo nas pobijedile. Ipak smo uznajveÊe napore joπ jednom pobjednicihrvatskog Kupa.Hrvatski Kup u Virovitici osvojile su:

BraËko, StanËin, KnezoviÊ, Vresk, Ta-nase, Gilca, Hodak, PopoviÊ, Sirovec,Tarle, JuriÊ, Tatari, GolubiÊ i Budimir.

Boris Fabijanec

Nakon pet godina drugoligaπkih natjecanja kuglaËi Podravke opet su ËlanoviPrve kuglaËke lige, pa Êe ljubitelji kuglanja od jeseni uæivati u vrhunskomkuglanju. Dvije posljednje godine deËki su suvereno vladali Drugom ligom -skupinom sjever i osvajali prva mjesta sa znatnom bodovnom prednoπÊu. Prijegodinu dana u kvalifikacijama nisu uspjeli. Sada su to bili gotovo isti deËki,ali sigurno bolji i kvalitetniji kuglaËi, πto su i pokazali u borbama pet prvaka.Proπlogodiπnji ih je neuspjeh motivirao na joπ bolji rad, iskustvo izgubljenihkvalifikacija bilo je izuzetno vaæno.U tri protekla vikenda, u pet dana maratonskih kvalifikacijskih borbi bili su

najbolji, premoÊno i suvereno osvojili su prvo mjesto. Pet prvaka drugoliga-πkih skupina bila su po jednom domaÊini, ali svi nisu iskoristili prednostdomaÊih staza, ipak je kvaliteta bila presudna. Podravkaπi su dvaput bili prvi(Split i Koprivnica), dvaput su bili drugi (Osijek i Zagreb) i jednom treÊi(Rijeka), kad su veÊ bili sigurni prvoligaπi. Joπ Êe se dugo pamtiti pobjedniËkapjesma i slavlje u kombiju na putu iz Zagreba u Rijeku, na posljednji 5. krugkvalifikacija. U Prvu ligu uπli su, odnosno vratili se, Podravka i MedveπËak1958, naπ najtrofejniji klub, πesterostruki prvak Europe, predvoen neuniπti-vim trostrukim prvakom svijeta Nikolom Dragaπom. Nikola je i u ovimkvalifikacijama pokazao svu svoju veliËinu, Ëak i sa 60 godina na leima bioje s prosjekom od 599 Ëunjeva najbolji igraË ovih kvalifikacija! ZlatkoBetlehem, najbolji Podravkaπ, bio je 4. igraË kvalifikacija!KonaËan plasman: 1. Podravka 21 bod, 2. MedveπËak 1958 (Zagreb) 18, 3.

Opeka (Osijek) 16, 4. Hrvatski vitezovi (Split) 10 i 5. Mlaka (Rijeka) 10 bodova.Zagreb - plasman: 1. MedveπËak 1958 3299, 2. Podravka 3258 (Troπelj 519,

BakaË 578, Gregurina 535, Betlehem 537, VuËiÊ 521, MikloπiÊ 568), 3. Opeka3230, 4. Mlaka 3216, 5. Hrvatski vitezovi 3128.Na vrlo teπkim stazama, na ploËama, Podravkaπi su odigrali solidno, osvojili

drugo mjesto i Ëetiri nova boda. OdliËne rezultate postigli su Nenad BakaË(578) i Zdravko MikloπiÊ (568). MedveπËak 1958 iskoristio je domaÊe staze, bioje bolji od Podravke za 41 Ëunj. Nakon 2. mjesta u Zagrebu Podravka je veÊbila siguran prvoligaπ, Opeka je zaostala πest nedostiænih bodova, nastup uRijeci bio je samo formalnost.Rijeka - plasman: 1. Mlaka 3310, 2. Opeka 3290, 3. Podravka 3238 (BakaË 555,

Gregurina 521, Betlehem 572, ©egerec 491, Ruæman 560, MikloπiÊ 539), 4.MedveπËak 1958 3201, 5. Hrvatski vitezovi 3056.Uvjerljivo posljednja Mlaka bila je najbolja na svojim stazama i popravila

bodovni saldo. Podravka je osvojila treÊe mjesto, a trener Oroz dao je prilikui priËuvnim igraËima, da osjete “miris” kvalifikacija. Opet je odliËan bio ZlatkoBetlehem, najuspjeπniji igraË koprivniËkog sastava u ovim napornim kvalifi-kacijama. Na povratku iz Rijeke, joπ u pobjedniËkoj euforiji, Podravkaπi su veÊpoËeli “kovati” planove za jesenske nastupe u Prvoj ligi - za ostanak u ligitrebat Êe eventualno koje pojaËanje, joπ viπe znoja i rada na treninzima.

Æeljko ©emper

SLAVEN BELUPO - ZAGREB 0:1 (0:0)

Najave Slaven Belupa kako æele osvojiti prvo mjesto u Ligi za ostanak kojeomoguÊuje igranje u Intertoto kupu nakon izgubljenih domaÊih bodovapolako ali sigurno ”viπe ne piju vodu”. Bezvoljnom i neuËinkovitom igromsamo su uspjeli iznervirati oko 1.000 gledatelja koliko ih se skupilo nakoprivniËkom Gradskom stadionu. ZagrepËani su zasluæeno pobijedili, a joπkada tome dodamo da je najbolji igraË utakmice bio i najstariji - RobertProsineËki, onda se s pravom moramo pitati πto se to zbiva sa SlavenovommladoπÊu.Utakmica je poËela obostrano oprezno, a prvu priliku za pogodak ima Srpak

u 6. minuti. Posavec izvodi udarac iz kuta, na loptu skaËe Srpak, ali njegovudarac glavom StojkiÊ brani. Nekoliko minuta kasnije ProsineËki izvodislobodan udarac s lijeve strane direktno prema golu Lisjaka, ali Slavenov vratarje na mjestu. U 30. minuti stopostotna prigoda za Slavenaπe. Srpak odliËnoubacuje loptu s lijeve strane, natrËava KosiÊ koji s desetak metara prebacujevrata Zagreba. I to je sve vrijedno biljeπki iz prvog poluvremena.U nastavku biljeæimo dobar udarac Dodika s 18-ak metara, ali StojkiÊ brani

njegov udarac. Potom dobar prodor ProsineËkog, ali nije bio uspjeπan uzavrπnici. U 60. minuti oπtro puca Husika, ali Lisjak brani. AnemiËnu ibezidejnu igru domaÊina u 74. minuti kaænjava ÆiliÊ. UbaËenu loptu ProsineË-kog priliËno nespretno odbija Lisjak pravo na nogu ÆiliÊa koji u punom trkus desetak metara zakucava loptu u mreæu Slaven Belupa. Niti nakon vodstvagostiju Slavenaπi ne pokazuju konkretniji pomak u igri. Imali su do krajautakmice terensku inicijativu, ali svi napadi su bili vrlo jalovi i zavrπavalidaleko od vratiju StojkiÊa. Tri prvenstvena boda zasluæeno su otiπla u Zagreb,a vodstvo Slaven Belupa trebalo bi razmisliti o motiviranosti ili joπ boljedemotiviranosti pojedinaca koji nose dres koprivniËkog prvoligaπa.Nakon utakmice trener Slaven Belupa Milo NiæetiÊ je rekao:- Vrlo dobro smo kontrolirali igru, ali nije bilo zavrπnog pasa kojim bismo

Zagrebovu obranu doveli u matnu situaciju. Moæda sam pogrijeπio kododabira igraËa za tu utakmicu, jer neki nisu dali doprinos koji sam oËekivao.Utakmica protiv Zagreba trebala nam je biti test zrelosti, ali kako kod nekihigraËa naæalost vlada Ëudno pomanjkanje motiva, teπko je pobijediti. Tim smoporazom najvjerojatnije ispali iz utrke za sedmo mjesto.Protiv Zagreba za Slaven Belupo igrali su: Lisjak, P. Boπnjak (od 75. JuriÊ),

Gal, JurËiÊ, Boæac, VukojeviÊ, Posavec, SertiÊ, KosiÊ (od 80. VruËina), Srpak(od 80. GuÊ) i Dodik. B. F.

Rukometni klub Podravka Vegeta jedinstvena je pojavnost u hrvatskom sportujer ni jedan se sportski kolektiv ne moæe pohvaliti s tolikim trofejima osvojenimau najvaænijim dræavnim natjecanjima. Uzastopne osvajaËice prvenstva i kupaHrvatske ne promoviraju tako samo svog glavnog sponzora Podravku, nego i gradKoprivnicu i æupaniju. To je pored ostalog ustvrdio Damir PolanËec, predsjednikRK Podravka Vegeta na izvjeπtajno-izbornoj skupπtini kluba odræanoj 30. travnjau Koprivnici. Damir PolanËec podsjetio je na brojne uspjehe rukometaπica uprotekle Ëetiri godine, ali i na Ëinjenice da klub kroz svoju πkolu rukometa, kojatrenutno okuplja dvjestotinjak djevojËica, ima i snaænu odgojnu i socijalnu ulogu,te da omoguÊava πkolovanje i zaposlenje igraËicama koje su godinama uspjeπnonosile dres Podravke.- Rukometni klub Podravka daje i okosnicu hrvatske reprezentacije, sada je naπ

trener Mren i trener najbolje hrvatske vrste, a posebno raduje πto imamo mladugeneraciju koja garantira buduÊnost i koprivniËkog i hrvatskog rukometa.Podravka Êe i dalje ulagati u sport, a rukometni klub moramo joπ viπe koristiti upromotivne svrhe, posebice kroz uspjeπnije rezultate u europskim natjecanjima -istakao je PolanËec, koji je ponovno izabran za predsjednika rukometnog kluba.Pored njega u novu Upravu izabrani su Dragan Habdija i Kreπimir Mulvaj kaopotpredsjednici, te Josip NakiÊ-AlfireviÊ, Saπa Romac, Draæen SaËer, Ivica BenotiÊi Robert Markulin kao Ëlanovi. Rad kluba kontrolirat Êe novi Nadzorni odbor usastavu Josip PavloviÊ, Dragica ©alamon i Damir BariπiÊ. J. L.

Zavrπnica rukometnog Kupa Hrvatske

Infarktnim utakmicama Podravkaπicepo 12. put osvojile Kup

U dvije virovitiËke utakmice bilo je povuci - potegni...ali na kraju je pobjedniËki pokal ipak zavrπio u rukama Podravkaπica

KuglaËi Podravke izborili Prvu ligu

Trijumf kuglaËa Podravke ukvalifikacijama

Prva hrvatska nogometna liga - 29. kolo

Zasluæeni poraz Slavenaπa

Odræana skupπtina RK Podravka Vegeta

Damir PolanËec ponovnopredsjednik

Page 8: Uspje„an odgovor konkurenciji - podravka-cdn. · PDF fileRukometa„ice Podravke Vegete po 12. put osvojile Kup Hrvatske 7. str. Podravkinim proizvodima uruŁene nagrade ... lacija

8

Crta: Ivan Haramija - Hans

Broj 1703 Petak 7. svibnja 2004.

Recept tjedna:

(za 4 osobe)Sastojci:20 dag Podravka riæe - dugo zrno,

500 g50 dag svjeæih tikvica25 dag oËiπÊenog svjeæeg graπka (ili

zamrznutog graπka Podravka) 5 ælica maslinova ulja 2 dag maslaca15 dag luka 2 Ëeπnja Ëeπnjaka 1 kokoπja kocka za juhu Podravka

papar, sol perπin, bosiljak ribani parmezan 1 ælica VegetePriprema:Tikvice nareæite na ravnomjerne koc-

kice do 1,5 cm. Luk oËistite i nasjec-kajte. U posudi debljeg dna popræiteluk na maslinovom ulju. Dodajte tikvi-ce, izgnjeËeni Ëeπnjak i graπak te laga-no popræite. Dodajte Vegetu i riæu,

kratko prodinstajte, umijeπajte maslac,kocku za juhu, sol, papar i zalijte s oko6 dl vode. Lagano kuhajte te povreme-no mijeπajte. Kada riæa i graπak omek-πaju dodajte bosiljak, nasjeckani per-πin, a po æelji moæete dodati i 0,5 dlbijelog vina ili nekoliko kapi octa.Na ovaj naËin pripremljeno jelo po-

sluæite toplo s ribanim parmezanom.Potrebno vrijeme pripreme je oko 40minuta.

Podravka riæa s tikvicama i graπkom

Podravkin gastro promotor Zlatko SedlaniÊ na sebi svojstven naËin ukljuËiose u dogaanja na prvom susretu gradskog oldtajmerskog kluba “Biciklin” 1.svibnja na Zrinskom trgu. Tijekom izloæbe bicikala i nastupa europskogprvaka u uliËnim akrobacijama SedlaniÊ je na srediπnjem gradskom trgupripremao ”gablec” Ëlanovima nedavno osnovanog kluba, koji broji sedam-desetak Ëlanova, a Ëiji je i sam Ëlan. Za tu je prigodu poznati Podravkininovator Stjepan Iπtvan osmislio i izradio posebno prilagoeni bicikl i na tommaπtovito “dizajniranom” biciklu instaliran je kotliÊ za kotlovinu u kojemu jeSedlaniÊ pripremao fine DaniËine pivske kobasice. I. B.

Igrajte i osvojite vrijednenagrade! Za sudjelovanje unagradnoj igri potrebno jeizrezati dijelove slagalice soglasa, te nakon sva Ëetiri kolasloæiti sliku Premium pileÊe ragujuhe i poslati u MarketingPodravka jela ili ubaciti u kutijeza nagradnu igru.

Sretno i slasno do dobitka!

Marketing Podravka jela

Nagradna igra za Podravkaπe:”Slasno do dobitka!“

Prvomajska dogaanja u Koprivnici

Kobasice na biciklu!

Sustav stambene πtednje uspjeπ-no funkcionira veÊ desetljeÊima umnogim europskim zemljama. Pra-teÊi europske trendove, Privrednabanka Zagreb d.d., najstarija nov-Ëarska institucija u RepubliciHrvatskoj, odluËila se za osnivanjePBZ stambene πtedionice d.d..Puno je razloga da postanete πte-

diπa PBZ stambene πtedionice:- dræavna poticajna sredstva u

visini 25 % πtednog uloga - maksi-malno 1250,00 kn godiπnje/- kamata od 3,33 % godiπnje na

πtedne uloge i dræavna poticajnasredstva (EKS do 11,00 %)- stambeni krediti uz najniæu kama-

tu od 4,44 % (EKS veÊ od 4,98 %)O ovim i svim drugim pogodno-

stima moæete saznati viπe kod fi-nancijskih posrednika PBZ stam-bene πtedionice, koja Êe vam sepredstaviti svojim programom uponedjeljak 10. 5. 2004. od 9,30 do11,30 sati ispred Podravkinog re-storana druπtvene prehrane.

Obavijest

©to je to stambenaπtednja uz dræavnipoticaj?

KoprivniËko-kriæevaËka æupani-ja i grad Koprivnica bili su usrijedu 5. svibnja domaÊini snima-nja popularne TV emisije ”Hit dohita”. Spektakl je u sportsku dvo-ranu privukao velik broj ljubiteljadobre glazbe i zabave koji su ustokupovinom ulaznice potvrdili isvoju humanost. Naime, prihodod ulaznica namijenjen je za ope-raciju djevojËice Margarete Tilo-πanec iz GoriËkog.

”Hit do hita” u KoprivniciS obzirom na humanitarni karak-

ter, snimanje emisije pomogla je iPodravka donacijom Studene i Stu-denca te mesnih proizvoda koji sudobro doπli brojnoj TV ekipi iizvoaËima hitova nakon viπesat-nog rada.Kako su pjevali Petar Graπo, Vla-

tka Pokos, Vertigo, El Combo,Neki to vole vruÊe, LeteÊi odred,Vinko Coce, Ivica MartinËeviÊ iKraluπi, Cinkuπi, Barbara Otman i

drugi, πto su na provokativna pi-tanja Voje ©iljka o Podravcima,æupaniji, Koprivnici i Podravkiodgovorili æupan Josip FriπËiÊ igradonaËelnik Zvonimir MrπiÊ,kako su predstavljene rukometa-πice Podravka Vegete - moÊi Êe sevidjeti u dvije emisije ”Hit do hi-ta”, koje vode Branko UvodiÊ iIvana ©undov, a koje su na raspo-redu 1. programa HTV-a 15. i 22.svibnja. J. L.

Gledatelji su se odliËno uklopili uatmosferu emisije ”Hit do hita”

Pjesma ”Smee oËi” sastava Vertigoizrasta u pravi hit