of 41 /41
Broj: 01-02-2-298-1/18 Sarajevo, 21.6.2018. godine Komparativna analiza zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine Sarajevo, juni 2018. godine

u Federaciji Bosne i Hercegovine - adsfbih.gov.ba

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of u Federaciji Bosne i Hercegovine - adsfbih.gov.ba

Komparativna analiza zakona o dravnoj slubi
u Federaciji Bosne i Hercegovine
Sarajevo, juni 2018. godine
- Admir Alispahi: Analiza za Tuzlanski i Posavski kanton
[email protected]
[email protected]
- Lejla Alagi: Analiza za Unsko–sanski kanton i Kanton 10
[email protected]
kanton
[email protected]
[email protected]
Napomena: Analiza predstavlja studiju sainjenu na temelju informacija sa kojim
raspolae Agencija i ni u kakvom sluaju ne predstavlja zvanian stav ove institucije
niti ostalih partnera. Izraena mišljenja i dati argumenti pripadaju autorima. Direktor
Agencije za dravnu slubu Federacije BiH odobrava objavu ovog dokumenta i dalju
distribuciju zainteresiranim stranama.
KS- Kanton Sarajevo
FBiH- Federacija Bosne i Hercegovine
SIGMA- Program za podršku vladama u procesu upravljanja u dravnoj slubi,
Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD)
IOZ- Ispit opeg znanja
ULJR- Upravljanje ljudskim resursima
4
SADRAJ
2.1 Kategorizacija radnih mjesta i mandat za rukovodee pozicije ............................ 8
2.2 Ispit opeg znanja i struni ispit; komisija za izbor dravnih slubenika ............... 9
2.3 Postavljenje dravnih slubenika ......................................................................... 9
2.4 Disciplinski postupak .......................................................................................... 10
2.6 Obuka i usavršavanje dravnih slubenika ........................................................ 12
2.7 Registar dravnih slubenika ............................................................................. 12
2.8 Plaa dravnih slubenika .................................................................................. 13
2.9 Sporazumno preuzimanje .................................................................................. 13
3. Zakljuak ............................................................................................................... 14
5. Referentni okvir ..................................................................................................... 38
Federacija BiH ......................................................................................................... 38
Kanton Sarajevo ...................................................................................................... 38
1. UVOD
U skladu sa reformskim procesima javne uprave u Bosni i Hercgovini1 i SIGMA2
preporukama iz Izvještaja za 2017. godinu koji analizira podatke iz 2016. godine u
svim aspektima reforme javne uprave zemalja Zapadnog Balkana, Radna grupa
Agencije za dravnu slubu Federacije Bosne i Hercegovine (ADSFBiH)3 sainila je
analizu stanja slubenikog sistema4 u Federaciji Bosne i Hercegovine sa posebnim
osvrtom na normativni okvir koji blie ureuje radno-pravni status dravnih slubenika i
namještenika u kantonima u kojima se primjenjuju posebni zakoni o dravnoj
slubi/kantonalni zakoni.
Novo zakonodavstvo, u skladu sa modernim standardima slubenikog
sistema5 poinje da se razvija u FBiH od 2004. godine, uz pomo strunjaka
meunarodne zajednice. Tada se, nakon nekoliko poslijeratnih izmjena zakonodavnog
okvira u vezi sa normiranjem radno-pravnog statusa slubenika, na svim upravnim
nivoima donose sistemski zakoni i u skladu sa njima podzakonski akti koji regulišu
radno-pravni status dravnih slubenika. Stupanjem na snagu Presude Ustavnog suda
Federacije BiH broj 27/09 od 20.04.2010. godine, utvreno je da lan 1. stav 1.
Zakona o dravnoj slubi u FBiH, u dijelu koji se odnosi na kantone, grad i opine, nije
u saglasnosti sa Ustavom Federacije BiH.
Trenutno stanje ukazuje da u Federaciji BiH, osim federalnog6, imamo još
sedam kantonalnih zakona koji blie ureuju slubeniki sistem.7 Posljednji SIGMA
izvještaj istie da je zakonodavnim okvirom na svim nivoima vlasti u BiH, posebno u
1 Aktivnosti iz auriranog Akcionog plana Reformske agende FBIH (2015-2018)
2 SIGMA program pri Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) redovno prati sve zemlje Zapadnog Balkana u domenu reforme javne uprave
3 Rješenje direktora Agencije broj 01-02-2-298/18 od 04.04.2018. godine
4 Poseban aspekt SIGMA principa: Dravna sluba i ljudski resursi
5 Slubeniki sistem predstavlja ukupan sistem kategorija u koje se javni slubenici razvrstavaju prema unaprijed utvrenim kriterijumima i koji predstavlja osnov za njihovo napredovanje, nagraivanje i kretanje u slubi.
6 Zakon o dravnoj slubi u Federaciji BiH („Slubene novine FBiH“ br. 29/03; 23/04; 39/04; 54/04; 67/05; 08/06; 04/12)
7 Sedam od deset kantona u FBiH imaju poseban zakonodavni okvir: Posavski kanton: Zakon o dravnim slubenicima u tijelima u upaniji Posavskoj („Narodne novine upanije Posavske“, broj: 9/13, 11/13, 2/14 i 6/17), Zapadnohercegovaki kanton: Zakon o dravnim slubenicima u tijelima dravne slube u upaniji Zapadnohercegovakoj („Narodne novine upanije Zapadnohercegovake“, br.: 16/08; 7/09; 8/12 i 8/13), Unsko-sanski kanton: Zakon o dravnoj slubi u Unsko-sanskom kantonu („Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br.: 14/17 i 16/17), Kanton 10: Zakon o dravnim slubenicima i namještenicima u tijelima dravne slube u Hercegbosanskoj upaniji („Narodne novine Hercegbosanske upanije", br.: 1/14 i 5/16), Tuzlanski kanton: Zakon o dravnoj slubi u Tuzlanskom kantonu („Slubene novine TK“ br.: 7/17 i 10/17); Kanton Sarajevo: Zakon o dravnoj slubi u Kantonu Sarajevo (“Slubene novine Kantona Sarajevo”, broj: 31/16); Bosansko-podrinjski kanton: Zakon o dravnoj slubi u Bosansko-podrinjskom kantonu („Slubene novine BPK“ broj 3/18).
6
FBiH, uspostavljen slubeniki sistem, ali sa razliitim pristupom u odreivanju statusa
dravnih slubenika, što proizvodi nekonherentnost, pravnu nesigurnost i
nedosljednost u primjeni zakonodavnih principa u procesu ureivanja slubenikog
sistema.
Postojei mehanizmi slubenikog sistema poput zapošljavanja, unapreenja i
utvrivanja plaa se razlikuju do te mjere da je oteano ili ak onemogueno
uspostavljanje mobilnosti dravnih slubenika izmeu razliitih nivoa vlasti u BiH.8
Posljednji SIGMA izvještaj istie sljedee: „Osim nedostataka u okviru uspostavljenog
pravnog okvira, dodatne poteškoe prouzrukuju prakse koje nisu usklaene izmeu
upravnih nivoa. Koordinacija izmeu nivoa vlasti koje implementiraju standarde
upravljanja ljudskim resursima je slaba. Registar zaposlenih ne funkcioniše i nije
povezan sa ostalim bazama podataka koji se odnose na status zaposlenih u dravnoj
slubi“9.
Uzimajui u obzir veliku panju Evropske komisije koja je usmjerena na
reformske procese u dravnoj slubi, Agencija je poduzela niz aktivnosti u cilju
stvaranja analitikog okvira koji bi adresirao ovu problematiku i ponudio rješenja za
savladavanje prepreka u procesu harmoniziranja cjelokupnog zakonodavnog okvira u
FBiH. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn u svom pismenom obraanju
vlastima u BiH poruuje10 da je za realizaciju aktivnosi iz Reformske agende
neophodno uloiti daljni napor, posebno u oblasti reforme javne uprave, u djelu koji se
odnosi na harmonizaciju zakona o dravnoj slubi u Federaciji BiH.
Ova studija je ugraena u analitiki okvir koji kreira uvjete potrebne za
uspostavljanje jedinstvenog sistema upravljanja ljudskim resursima i ima za cilj da
predstavi analizu sedam kantonalnih zakona o dravnoj slubi u usporedbi sa
Zakonom o dravnoj slubi u Federaciji BiH prema sljedeim ulaznim parametrima:
8 SIGMA Report: Evaluation of HRM in the Civil Service, Bosnia and Herzegovina, 2012 9 Principi javne uprave: Monitoring izvještaj, Septembar 2017. str 3. 10 Johannes Hahn letter to Mr Dragan ovi, 21.3.2018.
7
Kategorizacija radnih mjesta 2. Mandat rukovodeih dravnih subenika
3. Ispit opeg znanja 4. Struni ispit 5. Komisija za izbor dravnih slubenika
6. Postavljenje dravnih slubenika 7. Disciplinski postupak
8. Ocjenjivanje dravnih slubenika 9. Obuka i usavršavanje dravnih slubenika
10. Registar dravnih slubenika 11. Plae dravnih slubenika
12. Unapreenje dravnog slubenika 13. Sporazumno preuzimanje
14. Jedinice za ULJR 15. Prestanak radnog odnosa u dravnoj slubi
2. Opis trenutnog stanja u Federaciji BiH
Slubeniki sistem u FBiH je fragmentiran i nedoslijedan u primjeni jedinstvenih
praksi koje se odnose na primjenu funkcionalnih elemenata u procesu zapošljavanja
dravnih slubenika te ostalih elemanta koji ine sastavni dio strateškog upravljanja
ljudskim resursima. Sedam11 od deset kantona u FBiH usvojilo je sopstvene zakone o
dravnoj slubi što uzrokuje dalju fragmentaciju sistema te se ini nemoguim
primjenjivati zajednike prakse dravne slube u BiH. Funkcija mobilnosti dravnih
slubenika je nedovoljno razvijena i ne primjenjuje se u FBIH ime se onemoguava
fluktuacija dravnih slubenika na raznim nivoima vlasti u FBiH i u BiH openito.
Ukupan broj organa u Federaciji BiH iznosi 367, a ukupan broj dravnih slubenika
7.22312. U grafikonu broj 1 dat je prikaz organa i broj slubenika u kantonima u FBiH
za koje Agencija vodi i aurira Registar dravnih slubenika.
BPK
KS
HNK
TK
USK
22
98
47
46
36
33
47
36
137
3279
974
798
508
236
717
559
Grafikon 1: Izvor-Registar dravnih slubenika
11 SIGMA Report: Evaluation of HRM in the Civil Service, Bosnia and Herzegovina, 2012 12 Statistiki podaci preuzeti iz Registra dravnih slubenika u FBiH bez ukljuivanja Zapadnohercegovake upanije i Posavskog kantona. Posljednji put aurirano 9.5.2018. godine
8
Institucionalna struktura za upravljanje ljudskim resursima u Federaciji BiH i
razvoj slubenikog sistema uspostavljena je na svim nivoima vlasti sa posebnim
izuzetkom u FBiH, gdje osim ADSFBIH, poslove planiranja i sprovoenja politike
upravljanja ljudskim resursima, obavljaju komisije/povjerenstva, kao u sluaju
Zapadnohercegovakog (ZHK/) i Posavskog kantona (PK/).
2.1 Kategorizacija radnih mjesta i mandat za rukovodee pozicije
Kategorizacija radnih mjesta u kantonalnim zakonima slijedi Zakon o dravnoj
slubi u Federaciji BiH13, sa izuzetkom u sljedeim kantonima:
K10: uvedena je trea kategorija dravnih slubenika sa posebnim
ovlaštenjima i odgovornostima;
zakonima ureuje se samo jedna kategorija zaposlenih: dravni slubenici
ukljuujui i lica koji nisu dravni slubenici. Detaljan prikaz kategorizacije
radnih mjesta i utvrenih mandata dat je u nastavku u tabeli broj 1.
Tabela 1. Kategorizacija radnih mjesta i mandat za rukovodee pozicije
Kategorizacija radnih mjesta
Dvije kategorije:
nema mandata
Samo dravni slubenici ukljuujui i lica koja nisu dravni slubenici
mandat 5 god 14
mandat 5 god
13 Kategorizacija na rukovodee i ostale dravne slubenike 14 Samo za rukovoditelje samostalnih kantonalnih/gradskih/opinskih uprava i upravnih organizacija
9
2.2 Ispit opeg znanja i struni ispit; komisija za izbor dravnih
slubenika
U skladu sa vaeim kantonalnim propisima, planiranje i realizaciju polaganja
ispita opeg znanja (IOZ) provodi ADSFBIH15, sa izuzetkom ZHK/ i PK/. U PK/
IOZ provodi Struna komisija za polaganje IOZ.16 U ZHK/17, Komisija / povjerenstvo
za dravnu slubu kao privremeno radno tijelo Vlade ZHK/, u sastavu od etiri
lana, planira i realizira polaganje ispita opeg znanja i strunog ispita.
Nadlenost za provoenje strunog ispita povjerena je ADSFBIH u svim
kantonima, sa izuzetkom u ZHK/ i PK/. U USK i Kantonu 10 nadlenost je
povjerena ADSFBIH, sa napomenom da se intervjui u ovim kantonima provode u
organima dravne slube u ije ime se raspisuje javni konkurs i to: u Kantonu 1018
intervjui su obavezni, a u USK19 u sluajevima predvienim zakonom i podzakonskim
propisima.
sa Liste uspješnih kandidata, nakon sprovedenog strunog ispita. U TK postavljenje
dravnog slubenika vrši rukovodilac, sa liste uspješnih kandidata, bez prethodno
pribavljenog mišljenja Agencije. U KS i BPK rukovodilac organa dravne slube
postavlja najuspješnijeg kandidata sa Liste uspješnih kandidata, nakon sprovedenog
konkursa. Izuzetno, iz opravdanih razloga, u ovim kantonima, rukovodilac moe
postaviti kandidata bez obzira na redoslijed koji je utvren na Listi uspješnih
kandidata. U USK rukovodilac organa dravne slube postavlja najuspješnijeg
15 IOZ i struni ispit ADSFBIH provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, nainu i programu polaganja IOZ i strunog ispita za kandidate za dravnu slubi u FBiH („Slubene novine FBiH“ broj 10/18) te u skladu sa aktuelnim kantonalnim propisima:
- Uredba o uslovima, nainu i programu polaganja IOZ i strunog ispita za kandidate za dravnu slubi u KS
( „Slubene novine KS“ broj 8/17 i 7/18)
- Uredba o uvjetima, nainu i programu polaganju IOZ i strunog ispita za kadnidate za dravnu slubu u USK („Slubeni glasnik USK“ broj 22/17)
- Uredba o uvjetima, nainu i programu polaganja ispita opeg znanja i strunog ispita za kandidate za dravnu slubu u Hercegbosanskoj upaniji („Narodne novine Hercegbosanske upanije“, broj: 6/14)
NAPOMENA: Za TK, HNK i BPK Agencija sprovodi IOZ u skladu sa federalnom uredbom
16 Pravilnik o uvjetima, nainu i programu za polaganje IOZ i strunog ispita za rad u tijelima dravne slube u PK/ („Narodne novine P“ broj 9/17) 17 Uredba o uvjetima, nainu i programu polaganju IOZ i strunog ispita za kadnidate za dravnu slubu u ZHK/ („Narodne novine ZH“ broj 11/09 i 24/17) 18 Uredba o uvjetima, nainu i programu polaganja ispita opeg znanja i strunog ispita za kandidate za dravnu slubu u Hercegbosanskoj upaniji („Narodne novine Hercegbosanske upanije“, broj: 6/14) 19 Uredba o uvjetima, nainu i programu polaganju IOZ i strunog ispita za kadnidate za dravnu slubu u USK („Slubeni glasnik USK“ broj 22/17)
10
kandidata sa Liste uspješnih kandidata, bez provoenja intervjua. Izuzetno, iz
opravdanih razloga, u ovom kantonu, rukovodilac moe postaviti kandidata bez
obzira na redoslijed koji je utvren na Listi uspješnih kandidata20. U K10 rukovodilac
organa dravne slube postavlja kandidata sa Liste uspješnih kandidata, uz primjenu
opih smjernica kadrovske politike i podzakonskog propisa21.
Tabela 2. Postavljenje dravnih slubenika
Postavljenja dravnih slubenika KS BPK USK K10 PK/ TK ZHK FBIH
Rukovodilac institucije sa liste uspješnih kandidata , uz prethodno mišljenje Agencije
Rukovodilac institucije sa liste uspješnih kandidata , bez prethodnog mišljenja Agencije
Rukovodilac bira prvorangiranog/najuspješnijeg kandidata nakon sprovedenog javnog konkursa
Rukovodilac bira prvorangiranog/najuspješnijeg kandidata, bez sprovoenja intervjua
Rukovodilac postavlja kandidata sa Liste uspšješnih kandidata, uz primjenu smjernica kadrovske politike
Izvor: Kantonalni zakoni o dravnoj slubi
2.4 Disciplinski postupak
Prema Zakonu o dravnoj slubi u FBIH, disciplinski postupak sprovodi
disciplinska komisija koju imenuje ADSFBIH22. U TK, disciplinski postupak sprovodi
se na osnovu Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost
dravnih slubenika i namještenika u organima dravne slube u TK23. Za teške
povrede slubene dunosti Vlada TK, gradonaelnik, odnosno naelnik formira stalnu
20 Uredba o opim smjernicama kadrovske politike organa dravne slube Unsko-sanskog kantona („Slubeni glasnik Unsko- sanskog kantona“, broj:3/18)
21 Ope smjernice kadrovske politike u tijelima dravne slube Hercegbosanske upanije („Narodne novine Hercegbosanske upanije“, broj: 6/14) i Pravilnik o provoenju intervjua u postupku izbora i prijema dravnih slubenika u tijelima dravne slube u Hercegbosanskoj upaniji („Narodne novine Hercegbosanske upanije“, broj: 11/14).
22 Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost dravnih slubenika u organima dravne slube u
FBiH („Slubene novine FBiH“ br. 72/04 i 75/09) 23 “Sl. novine TK” br:1/18 i 5/18
11
disciplinsku komisiju na mandat od 2 godine. Za lakše povrede slubene dunosti
disciplinski postupak i kazne izrie rukovodilac organa. Slina su rješenja u P.
U ZHK/, dravni slubenik odgovara disciplinski za uinjene povrede
slubene dunosti nastale kao rezultat njegove krivice. Povrede mogu biti lake i
teške. Podzakonski propisi koji poblie reguliraju ovu oblast su Uredba o pravilima
stegovnog postupka za stegovnu odgovornost dravnih slubenika u tijelima dravne
slube u ZHK/24 i Uredba o osnivanju Stegovnog vijea.25
U KS disciplinska odgovornost dravnih slubenika propisana je u Zakonu o
dravnoj slubi u KS, a pravila discplinskog postupka utvrena su Uredbom o
pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost dravnih slubenika u
organima dravne slube u KS.26 U skladu sa propisima ovog kantona, a za razliku
od federalnog zakona, rukovodilac organa dravne slube provodi i izrie disciplinske
mjere za laku povredu slubene dunosti protiv dravnog slubenika, dok za tešku
povredu slubene dunosti, disciplinska komisija izrie disciplinske kazne.
U USK27 i Kantonu 1028 nadlenost za sprovoenje disciplinskog postupka
zavisi od teine poinjene povrede. Za lakše povrede slubene dunosti, disciplinski
postupak i kazne izrie rukovodilac organa ili osoba koju on ovlasti, a za teške
povrede disciplinska komisija koju ine tri lana i tri zamjenika koje imenuje Vlada, na
mandat od dvije godine.
Prema Zakonu o dravnoj slubi u BPK, rukovodilac organa dravne slube
provodi i izrie disciplinske mjere za laku povredu slubene dunosti protiv dravnog
slubenika, dok za tešku povredu slubene dunosti, disciplinska komisija izrie
disciplinske kazne. Predsjednika i lanove disciplinske komisije imenuje Vlada,
gradonaelnik odnosno naelnik na period od dvije godine. U ovom kantonu nije
donesen provedbeni propis i do donošenja istog primjenjuje se Uredba o pravilima
disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost dravnih slubenika u organima
dravne slube u Federaciji BiH.
24 "Narodne novine ZH", broj: 17/13
25 "Narodne novine ZH", br: 17/13 i 7/15 26 „Slubene novine KS“, broj: 52/16 27 Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost dravnih slubenika i namještenika u organima dravne slube u Unsko-sanskom kantonu („Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 24/17) i Uredba o osnivanju Disciplinske komisije („Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 22/17) 28 Uredba o utemeljenju Stegovnog vijea („Narodne novine Hercegbosanske upanije“, broj: 11/14,5/15) i Uredba o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost dravnih slubenika i namještenika u tijelima dravne Hercegbosanske upanije („Narodne novine Hercegbosanske upanije“, broj:11/14 )
Ocjenjivanje dravnih slubenika federalnih organa dravne slube propisano
je Zakonom o dravnoj slubi u FBiH i Pravilnikom o ocjenjivanju rada dravnih
slubenika u organima dravne slube Federacije Bosne i Hercegovine29 . U P i
BPK ocjenjivanje je predvieno zakonom, ali podzakonski akti nisu doneseni. U TK30
i ZHK/31 doneseni su posebni propisi32 kojim se regulišu kriteriji za ocjenjivanje i
nain ocjenjivanja, te obrasci u skladu sa utvrenim kriterijima. U USK33 i K1034
takoer su doneseni posebni propisi koji regulišu pitanje ocjene rada dravnih
slubenika. U Kantonu Sarajevo donesen je poseban propis35 koji je gotovo identian
federalnm podzakonskom rješenju.
2.6 Obuka i usavršavanje dravnih slubenika
ADSFBIH planira i realizuje obuku i struno usavršavanje36. Niti jedan od
kantona nije donio podzakonski akt kojim se blie reguliše ova oblast, sa izuzetkom
Kantona Sarajevo gdje se Uredbom o obaveznom strunom usavršavanju i
osposobljavanju dravnih slubenika u organima dravne slube u Kantonu
Sarajevo37 blie ureuju pravila i postupci osposobljavanja dravnih slubenika.
U ostalim kantonima struno osposobljavanje povjereno je Agenciji kao
centralnoj instituciji za sprovedbu svih oblika strunog usavršavanja.
2.7 Registar dravnih slubenika
U skladu sa kantonalnim zakonima, nadlenost za voenje i auriranje
Registra povjerena je Agenciji, sa izuzetkom P i ZHK/. U P nije uspostavljen
Registar, a u ZHK/38 podzakonskim aktom propisuje se nain uspostavljanja,
voenja i korištenja Registra dravnih slubenika i namještenika. Centrala institucija
29 “Slubene novine FBiH” br. 62/11 i 89/13 30 Uredba o pravilima, nainu i kriterijima ocjenjivanja rada dravnih slubenika i namještenika u organima dravne slube u
tuzlanskom kantonu (“Slubene novine Tuzlanskog kantona” broj 1/18)
31 “Narodne novine upanije Zapadnohercegovake“, br: 11/09 i 5/10 32 “Narodne novine upanije Zapadnohercegovake“, br: 11/09 i 5/10 33 Pravilnik o ocjenjivanju rada dravnih slubenika i namještenika u organima dravne slube u Unsko-sanskom kantonu („Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 23/17)
34 Pravilnik o ocjenjivanju rada dravnih slubenika u tijelima dravne slube u Hercegbosanskoj upaniji ( „Narodne novine Hercegbosanske upanije“ broj:11/14) 35 Pravilnik o ocjenjivanju dravnih slubenika KS („Slubene novine KS“ broj 50/17) 36 lan 50. Zakona o dravnoj slubi u FbiH i Uredba o planiranju, organizaciji i provedbi strunog obrazovanja iusavršavanja dravnih slubenika u organima dravne slube u FbiH (“Slubene novine FBiH; broj: 74/12) 37 “Slubene novine Kantona Srajevo” broj: 14/17 38 Uredba o Registru dravnih slubenika i namještenika u tijelima dravne slube u ZHK/ "Narodne novine upanije Zapadnohercegovake" br: 11/17 od 10.08.2017. godine
13
koja vodi i aurira Registar u ovom kantonu je Ministarstvo pravosua i uprave
ZHK/. Za razliku od ostalih kantona za koje Agencija vodi i aurira Registar za
dravne slubenike, u K10 i USK, vodi se registar za dravne slubenike i
namještenike.
2.8 Plaa dravnih slubenika
U Zakonu o dravnoj slubi u FBiH/KS/USK i BPK te Zakonu o dravnim
slubenicima i namještenicima u tijelima dravne slube K10, nije ureeno pitanje
plaa dravnih slubenika.
U ZHK/ Zakon o dravnim slubenicima i namještenicima decidno regulira
plae i naknade. Pitanje plaa dravnih slubenika u TK propisano je Uredbom o
nainu i postupku utvrivanja plaa, naknadama i drugim materijalnim pravima
slubenika i namještenika u organima uprave39 i Odlukom o utvrivanju platnih
razreda i koeficijenata za plae dravnih slubenika u organima dravne slube TK40,
pri emu su slubenici rasporeeni u 10 platnih razreda. U P to je Odluka o
utvrivanju platnih razreda i koeficijenata za plae rukovodeih i ostalih dravnih
slubenika u upanijskim organima dravne slube41. U Kantonu 10 to je Odluka o
utvrivanju platnih razreda i koeficijenata za plae rukovodeih i ostalih dravnih
slubenika u upanijskim tijelima dravne slube42 a u USK to je Zakon o plaama i
naknadama u organima vlasti USK. 43
2.9 Sporazumno preuzimanje
dravnoj slubi i rješenja su identina ili slina federalnim propisima.
Unapreenje se vrši na temelju pozitivne ocjene rada i o tome odluuje
rukovodilac organa dravne slube i realizuje se kada se za tu svrhu stvore uvjeti
unutar organa dravne slube.
U svim kantonima sporazumno preuzimanje se vrši na istu ili slinu poziciju iz
drugog tijela dravne slube, te postoji mogunost eksternog premještaja u organe
drugog nivoa vlasti. Ova rješenja omoguavaju veu mobilnost dravnih slubenika u
odnosu na rješenja koja nudi ZODFBIH jer ostavljaju mogunost preuzimanja iz
39 “Sl. novine TK” br: 15/03, 4/04, 8/04, 1/05, 11/05, 13/05, 8/09, 11/09, 6/10, 3/11, 5/11, 6/11, 9/16
40 “Sl. novine” TK:12/06, 14/06, 4/07, 6/07, 2/08, 11/09, 2/13, 9/15, 6/17, 5/18
41 „N. Novine P“ br:8/07, 1/08, 11/12 i 11/14
42 „Narodne novine Hercegbosanske upanije“, broj: 6/18
43 (“Slubeni glasnik USK”, broj 11/15)
14
organa dravne slube svih nivoa vlasti u Federaciji BiH, odnosno svih nivoa vlasti u
BiH, što je sluaj u K10.
2.10 Jedinice za ULJR
Zakon o dravnoj slubi u FBiH posebno ne propisuje jedinice za upravljanje
ljudskim resursima kao ni Zakon o dravnoj slubi u Kantonu Sarajevo i BPK. U TK
Zakonom je propisano da se obavljanje poslova upravljanja ljudskim resursima moe
povjeriti posebnom organu, odnosno slubi. U PK/ Zakonom predvieno
povjerenstvo za upravljanje ljudskim resursima, ali ne postoji u praksi. U USK i K10
Zakonom je predvieno osnivanje jedinica za upravljanje ljudskim potencijalima u
organima dravne slube. Ostavljena je mogunost da se obavljanje ovih poslova
povjeri dravnom slubeniku u okviru druge organizacione jedinice. Zakonom su
propisane nadlenosti jedinice koje izmeu ostalog obuhvataju voenje evidencije
dravnih slubenika, pripremu plana potreba prijema dravnih slubenika, pripremu
planova strunog usavršavanja i dr.
U Kantonu 10 i u ZH/K, zakonom nije regulirana oblast „jedinice za
upravljanje ljudskim resursima“. Pretpostavka je da poslove upravljanja ljudskim
resursima obavljaju pojedini slubenici, s fokusom opisa poslova radnog mjesta
zaposlenih na upravljanje ljudskim resursima (npr.evidencije dravnih slubenika,
personalni dosje dravnih slubenika, itd).
2.11 Prestanak radnog odnosa
Razlozi za prestanak radnog odnosa u kantonalnim zakonima gotovo su
identini sa sluajevima prestanka radnog odnosa u ZODS FBiH.
U nastavku slijedi tabelaran pregled komparativnih elemenata po kantonima
koji su predmet analize.
3. Zakljuak
Analiza ove studije sainjena je u cilju stvaranja povoljnog ambijenta za dalje
unapreenje slubenikog sistema i uspostavljanje jedinstvenih praksi u procesu
harmonizacije propisa u kontekstu trenutnih i predstojeih reformskih poslova
vezanih za pregovore o lanstvu u EU, ali i uvedenih mjera štednje uz ispravljanje
nedostataka postojeeg pravnog okvira i sprovoenje u djelo novih odredaba što se
ini imperativom za sve nivoe vlasti u BiH.
Nadalje, neophodno je istrajati na ispunjenje obaveza iz lana III.3. Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine o zajednikoj nadlenosti federalne i kantonalne
15
vlasti u oblasti socijalne politike te promovirati duh saradnje u cilju postizanja
dogovora kako bi se poluila kvalitetna i harmonizirana zakonska rješenja u
predmetnoj oblasti.
Neophodno je dalje teiti ka razvoju dravne slube uz dosljedan i efikasan
institucionalni okvir kojim bi se uredila uloga i odgovornost za dravnu slubu i razvoj
politike upravljanja ljudskim resursima.
Kategorizacija radnih mjesta
Federacija BiH Rukovodei dravni slubenici: 1) rukovodilac samostalne uprave i samostalne ustanove; 2) sekretar organa dravne slube; 3) rukovodilac uprave i ustanove koje se nalaze u sastavu ministarstva; 4) pomonik rukovodioca organa dravne slube; 5) glavni inspektori. Ostali dravni slubenici: 1) šef unutrašnje organizacione jedinice; 2) inspektori; 3) struni savjetnik; 4) viši struni saradnik; 5) struni saradnik
KS Radna mjesta dravnih slubenika: (a) rukovodilac strune i druge slube koju obrazuje Vlada, gradonaelnik ili naelnik; b) sekretar organa dravne slube, c) pomonik rukovodioca organa dravne slube, d) glavni inspektor, e) šef unutrašnje organizacione jedinice, f) inspektor, g) struni savjetnik, h) viši struni saradnik, i) struni saradnik
BPK Radna mjesta dravnih slubenika: a) sekretar organa dravne slube, b) pomonik rukovodioca organa dravne slube, c) glavni inspektor, d)šef unutrašnje organizacione jedinice, e inspektor, f) struni savjetnik, g) viši struni saradnik, h) struni saradnik.
USK Rukovodei dravni slubenici: 1) sekretar s posebnim zadatkom (sekretar organa zakonodavne i izvršne vlasti i drugi u skladu sa posebnim zakonom); 2) rukovodilac samostalne uprave i samostalne upravne organizacije 3) rukovodilac uprave i upravne organizacije u sastavu organa dravne slube; 4) sekretar organa dravne slube; pomonik rukovodioca organa dravne slube; 5) glavni kantonalni inspektor; Ostali dravni slubenici: 1) šef osnovne organizacione jedinice koja u svom sastavu nema unutrašnje organizacione jedinice; 2) šef unutrašnje organizacione jedinice; 3) inspektor; 4) struni savjetnik; 5) viši struni saradnik; 6) struni saradnik.
K 10 Rukovodei dravni slubenici: 1) sekretar organa dravne slube; 2) pomonik rukovodioca organa dravne slube; 3) glavni kantonalni inspektor; Ostali dravni slubenici; 1) šef osnovne organizacione jedinice kojom ne rukovodi rukovodei dravni slubenik; 2) šef unutrašnje organizacione jedinice; 3) inspektor; 4) struni savjetnik; 5) viši struni saradnik1; 6) struni saradnik; Dravni slubenici s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima: 1) rukovodilac samostalne uprave i samostalne upravne organizacije kantona; 2) rukovodilac uprave i upravne organizacije u sastavu antonalnog ministarstva; 3)sekretar s posebnim zadatkom
17
TK Radna mjesta dravnih slubenika: ) rukovodilac strune slube i druge slube koju obrazuje skupština, vlada, gradsko ili opinsko vijee, gradonaelnik, odnosno naelnik; b) sekretar organa dravne slube; c) pomonik rukovodioca organa dravne slube; d) glavni inspektor; e) glavni interni revizor; f) šef unutrašnje organizacione jedinice; g) inspektor; h) interni revizor; i) struni savjetnik; j) viši struni saradnik; k) struni saradnik
PK/ Rukovodei dravni slubenici: 1) rukovoditelj samostalne uprave i samostalne; upravne organizacije, strune i druge slube koju osniva Vlada; 2) tajnik tijela dravne slube; 3) rukovoditelj uprave i upravne organizacije koja se nalazi u sastavu ministarstva; 4) pomonik rukovoditelja tijela dravne slube; Ostali dravni slubenici: 1) šef unutarnje ustrojbene jedinice; 2) inspektor; 3) struni savjetnik; 4) viši struni suradnik; 5) struni suradnik.
ZHK/ Rukovodei dravni slubenici:1) rukovoditelj samostalne uprave i samostalne upravne organizacije; 2) tajnik tijela dravne slube; 3) rukovoditelj uprave i upravne organizacije koje se nalaze u sastavu ministarstva; 4) pomonik rukovoditelja tijela dravne slube; 5) glavni inspektor (upanijski i opinski). Ostali dravni slubenici: 1) šef unutarnje ustrojbene jedinice; 2) inspektor; 3) struni savjetnik; 4) viši struni suradnik; 5) struni suradnik.
18
KS Nije propisan za dravne slubenike, samo za rukovodioce samostalne kantonalne uprave i samostalne kantonalne upravne organizacije, rukovodioce kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije koja se nalazi u sastavu kantonalnog ministarstva te za rukovodioce samostalne gradske, odnosno opinske uprave i samostalne gradske, odnosno opinske upravne organizacije i rukovodioce uprave i upravne organizacije koja se nalazi u sastavu gradske, odnosno opinske slube za upravu.
BPK Nije propisan za dravne slubenike, samo za rukovodioce samostalne kantonalne uprave i samostalne kantonalne upravne organizacije, rukovodioce kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije koja se nalazi u sastavu kantonalnog ministarstva te za rukovodioce samostalne gradske, odnosno opinske uprave i samostalne gradske, odnosno opinske upravne organizacije i rukovodioce uprave i upravne organizacije koja se nalazi u sastavu gradske, odnosno opinske slube za upravu.
USK Nije propisan mandat za rukovodee dravne slubenike
K 10 5 godina za dravne slubenike sa posebnim ovlaštenjima i rukovodee dravne slubenike
TK Nije propisan za dravne slubenike, samo za rukovodioce samostalne kantonalne uprave i samostalne kantonalne upravne organizacije, rukovodioce kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije koja se nalazi u sastavu kantonalnog ministarstva te za rukovodioce samostalne gradske, odnosno opinske uprave i samostalne gradske, odnosno opinske upravne organizacije i rukovodioce uprave i upravne organizacije koja se nalazi u sastavu gradske, odnosno opinske slube za upravu
PK/ Nema mandata rukovodeih dravnih slubenika
ZHK/ Mandat od (4) etiri godine za rukovoditelja samostalne uprave i samostalne upravne organizacije kojeg imenuje Vlada upanije na temelju javnog natjeaja Napomena: Odredbe se odnose na rukovoditelja samostalne uprave i samostalne upravne organizacije utvrenih Zakonom o upanijskim ministarstvima i drugim tijelima upanijske uprave, izuzev ravnatelja upanijskog zavoda za pravnu pomo
19
Ispit opeg znanja
Federacija BiH ADSFBIH planira i realizuje provoenje IOZ na osnovu ZODSFBIH i Uredbe o uslovima, nainu i programu polaganja IOZ i strunog ispita za kandidate za dravnu slubu u Federaciji BiH.
KS ADSFBIH planira i realizuje provoenje IOZ na osnovu ZODSFBIH i Uredbe o uslovima, nainu i programu polaganja IOZ i strunog ispita za kandidate za dravnu slubu u KS.
BPK ADSFBIH planira i realizuje provoenje IOZ na osnovu ZODSFBIH i Uredbe o uslovima, nainu i programu polaganja IOZ i strunog ispita za kandidate za dravnu slubu u Federaciji BiH.
USK ADSFBIH planira i realizuje provoenje IOZ na osnovu kantonalnog zakona i Uredbe o uslovima, nainu i programu polaganja IOZ i strunog ispita za kandidate za dravnu slubu u USK, uz supsidijarnu primjenu federalne uredbe
K 10 ADSFBIH planira i realizuje provoenje IOZ na osnovu kantonalnog zakona i Uredbe o uslovima, nainu i programu polaganja IOZ i strunog ispita za kandidate za dravnu slubu u K10, uz supsidijarnu primjenu federalne uredbe
TK ADSFBIH planira i realizuje provoenje IOZ na osnovu kantonalnog zakona i Uredbe o uslovima, nainu i programu polaganja IOZ i strunog ispita za kandidate za dravnu slubu u Federaciji BiH.
PK/ Struno povjerenstvo za polaganje IOZ planira i realizuje provoenje IOZ u skladu sa kantonalnim zakonom i Pravilnikom o uvjetima, nainu i programu za polaganje IOZ i strunog ispita u tijelima dravne slube u PK/
ZHK/ Struno povjerenstvo za polaganje IOZ planira i realizuje provoenje IOZ u skladu sa kantonalnim zakonom i Uredbom o uvjetima, nainu i programu za polaganje IOZ i strunog ispita za kandidate za dravnu slubu u ZHK/
20
Struni ispit
Federacija BiH ADSFBiH planira i realizuje provoenje strunog ispita na osnovu Uredbe o uslovima, nainu i programu za polaganje ispita opeg znanja i strunog ispita za kandidate za dravnu slubu u Federaciji Bosne i Hercegovine
KS ADSFBiH planira i realizuje provoenje strunog ispita na osnovu Uredbe o uslovima, nainu i programu za polaganje ispita opeg znanja i strunog ispita za kandidate za dravnu slubu u Kantonu Sarajevo
BPK ADSFBiH planira i realizuje provoenje strunog ispita na osnovu Uredbe o uslovima, nainu i programu za polaganje ispita opeg znanja i strunog ispita za kandidate za dravnu slubu u Federaciji Bosne i Hercegovine
USK ADSFBIH planira i realizuje sprovoenje strunog ispita sa napomenom da se intervju provodi samo izuzetno, u organu dravne slube, u sluajevima previenim Zakonom i podzakonskim propisom kako slijedi: a) ukoliko dva ili više kandidata imaju najbolji uspjeh na strunom ispitu, sa tim kandidatima se provodi intervju, a prednost se daje primjenom smjernica kadrovske politike. b) kada rukovodilac izuzetno, iz opravdanih razloga postavlja kandidata bez obzira na uspjeh postignut na strunom ispitu, intervju provodi rukovodilac, osoba ili ad hoc komisija koje imenuje rukovodilac. Procedura prijema sekretara s posebnim zadatkom; rukovoditelja samostalne uprave i samostalne upravne organizacije; rukovoditelja uprave i upravne organizacije u sastavu organa dravne slube, provodi se u skladu sa Uredbom o postupku imenovanja na upranjene pozicije rukovodeih dravnih slubenika koje imenuje Vlada Unsko-sanskog kantona („Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 22/17). Proceduru prijema dravnih slubenika na odreeno vrijeme vrši se u skladu sa Pravilnikom o uslovima i nainu odabira kandidata za prijem u organ dravne slube na odreeno vrijeme („Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17)
K 10 ADSFBIH planira i realizuje sprovoenje strunog ispita sa napomenom da je oravanje intervjua obavezno a provodi se u organu dravne slube; Intervju provodi rukovodilac organa ili ad hoc komisija koju imenuje rukovodilac
TK ADSFBIH planira i realizuje sprovoenje strunog ispita u skladu sa Uredbom o uslovima, nainu i programu za polaganje ispita opeg znanja i strunog ispita za kandidate za dravnu slubu u Federaciji Bosne i Hercegovine
PK/ Povjerenstvo za izbor planira i realizuje polaganje strunog ispita u skladu sa Pravilnikom o uvjetima, nainu i programu za polaganje ispita opeg znanja i strunog ispita za rad u tijelima dravne slube u PK/
21
ZHK/ Povjerenstvo za izbor planira i realizuje polaganje strunog ispita u skladu sa Uredbom o uvjetima, nainu i programu polaganja ispita opeg znanja i strunog ispita za kandidate za dravnu slubu u ZHK/, u skladu je sa federalnom Uredbom kojom je regulirana ista oblast.
22
Komisija za izbor
Federacija BiH Agencija imenuje posebne komisije za izbor od najmanje tri lana, od kojih su dva lana dravni slubenici iz organa dravne slube, od kojih je jedan lan predstavnik sindikata, na koji se javni konkurs odnosi i koji imaju akademsko i profesionalno iskustvo u oblastima obuhvaenim procesom javnog konkursa, dok se ostali lanovi imenuju s liste eksperata koju utvrdi Agencija.
KS Agencija imenuje posebnu komisiju za izbor koju sainjavaju tri lana, od kojih su dva lana dravni slubenici iz organa dravne slube, od kojih je jedan lan sindikata, na koji se javni konkurs odnosi i koji imaju akademsko i profesionalno iskustvo u oblastima obuhvaenim procesom javnog konkursa, dok se trei lan Komisije imenuje sa liste eksperata koju utvrdi Agencija.
BPK Agencija imenuje posebnu komisiju za izbor koju sainjavaju tri lana, od kojih su dva lana dravni slubenici iz organa dravne slube, od kojih je jedan lan sindikata, na koji se javni konkurs odnosi i koji imaju akademsko i profesionalno iskustvo u oblastima obuhvaenim procesom javnog konkursa, dok se trei lan Komisije imenuje sa liste eksperata koju utvrdi Agencija.
USK Komisiju za izbor ine tri lana od ega: jedan iz organa dravne slube kojeg na prijedlog sindikata odredi rukovodilac; jedan predstavnik Agencije i jedan sa Liste eksperata Ministarstva. Kod izbora rukovodeih dravnih slubenika, lanovi komisije osim ekspertnog lana moraju imati radno iskustvo rukovodeeg dravnog slubenika.
K 10 Komisiju za izbor ine tri lana od ega: jedan iz organa dravne slube, jedan predstavnik Agencije i jedan sa Liste eksperata Ministarstva. Kod izbora rukovodeih dravnih slubenika i dravnih slubenika sa posebnim ovlaštenjima, lanovi komisije osim ekspertnog lana moraju imati radno iskustvo rukovodeeg dravnog slubenika.
TK Tri lana
PK/ Tri lana
ZHK/ Povjerenstvo za izbor sainjava tri lana, od kojih su najmanje dva lana dravni slubenici iz tijela dravne slube, od kojih je jedan predstavnik sindikata, a ostali se imenuju sa liste eksperata.
23
USK Rukovodilac za dravnog slubenika postavlja najuspješnijeg kandidata sa Liste uspješnih kandidata
K 10 Rukovodilac za dravnog slubenika postavlja kandidata sa Liste uspješnih kandidata, uz primjenu smjernica kadrovske politike.
TK Sa liste uspješnih
PK/ Sa liste uspješnih
ZHK/ Postavljenje dravnog slubenika vrši se s liste uspješnih kandidata -slubenik koji je osvojio najvei broj bodova.
24
Federacija BiH Disciplinski postupak provodi kao prvostepeni organ Disciplinska komisija koju imenuje ADSFBiH, a drugostepeni je Odbor za albe FBiH
KS Prema Zakonu o dravnoj slubi u Kantonu Sarajevo, a za razliku od federalnog zakona, rukovodilac organa dravne slube provodi i izrie disciplinske mjere protiv dravnog slubenika za laku povredu slubene dunost.i Disciplinski postupak za tešku povredu slubene dunosti provodi Disciplinska komisija i izrie disciplinske kazne. Vlada Kantona Sarajevo, gradonaelnik ili naelnik imenuju Disciplinsku komisiju na period od dvije godine. Isti lanovi mogu biti ponovo imenovani. Drugostepni organ je Obor za albe FBiH.
BPK Prema Zakonu o dravnoj slubi u BPK Gorade a za razliku od federalnog zakona. Rukovodilac organa dravne slube provodi i izrie disciplinske mjere protiv dravnog slubenika za laku povredu slubene dunosti. Disciplinski postupak za tešku povredu slubene dunosti provodi Disciplinska komisija i izrie disciplinske kazne. Vlada Kantona Sarajevo, gradonaelnik ili naelnik imenuju Disciplinsku komisiju na period od dvije godine. Nije donesen provedbeni propis ali se do donošenja istog primjenjuje Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost dravnih slubenika u organima dravne slube u Federaciji BiH (Slubene novine Federacije BiH" broj 72/04 i 75/09) prema kojoj disciplinski postupak.
USK Za razliku od Federalnog zakona, povrede slubenih dunosti dijele se na lake i teške, a nadlenost za provoenje disciplinskog postupka zavisi od teine poinjene povrede; dok je za provoenje disciplinskog postupka i izricanje mjera za lake povrede slubene dunosti nadlean rukovodilac organa ili osoba koju on ovlasti, postupak za teške povrede na zahtjev rukovodioca organa, pokree i provodi Disciplinska komisija. Disciplinsku komisiju ine tri lana i tri zamjenika koje imenuje Vlada Kantona, na mandatni period od dvije godine. Protiv odluke Disciplinske komisije dravni slubenik ima pravo na albu Odboru dravne slube za albe, a protiv odluke rukovodioca donesenoj u postupku utvrivanja odgovornosti za laku povredu, dravni slubenik ima pravo na albu Disciplinskoj komisiji.
K 10 Za razliku od Federalnog zakona, povrede slubenih dunosti dijele se na lake i teške, a nadlenost za provoenje disciplinskog postupka zavisi od teine poinjene povrede; dok je za provoenje disciplinskog postupka za lake povrede slubene dunosti nadlean rukovodilac organa ili osoba koju on ovlasti, postupak za teške povrede, na zahtjev rukovodioca organa, pokree i provodi Disciplinsko vijee. Disciplinsko vijee ine tri lana koje imenuje Vlada Kantona na period od tri godine. Protiv odluke Disciplinskog vijea dravni slubenik ima pravo na albu Odboru dravne slube za albe, a protiv odluke rukovodioca donesenoj u postupku utvrivanja odgovornosti za laku povredu, dravni slubenik ima pravo na albu albenom vijeu.
25
TK Disciplinski postupak za teške povrede slubene dunosti, provodi stalna disciplinska komisija imenovana od strane Vlade TK, gradonaelnika, odnosno naelnika, na mandat od 2 godine. Za lakše povrede slubene dunosti disciplinski postupak i kazne izrie rukovodilac organa.
PK/ Disciplinski postupak za lake povrede slubene dunosti provodi rukovodilac organa, a za teške povrede disciplinsko vijee, osnovano u skladu sa odredbama Uredbe o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost dravnih slubenika u tijelima dravne slube u upaniji Posavskoj ("Narodne novine P", br. 5/16)
ZHK/ Disciplinski postupak za lake povrede slubene dunosti provodi rukovodilac organa, a za teške povrede disciplinsko vijee, osnovano u skladu sa podzakonskim propisima.
26
Ocjenjivanje dravnih slubenika
Federacija BiH U skladu sa Zakonom o dravnoj slubi u FBH ukoliko su dvije uzastopne ocjene rada negativne, rukovodilac organa dravne slube, po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije, razrješava dunosti dravnog slubenika. Dravni slubenik moe izjaviti albu Odboru za albe radi preispitivanja razrješenja. Ocjenjivanje se vrši najmanje jednom godišnje.
KS U skladu sa Zakonom o dravnoj slubi u KS ukoliko su dvije uzastopne ocjene rada negativne, rukovodilac organa dravne slube razrješava dunosti dravnog slubenika, koji time gubi svoj status bez primanja naknade zbog otpuštanja.
BPK Prema Zakonu o dravnoj slubi u BPK ukoliko su dvije uzastopne ocjene rada negativne, rukovodilac organa dravne slube razrješava dunosti dravnog slubenika, koji time gubi svoj status bez primanja naknade zbog otpuštanja. Ministarstvo pravosua e donijeti pravilnik kojim e propisati kriterije za ocjenjivanje dravnih slubenika.
USK U odnosu na federalni zakon nema razlika, osim što je ostavljena mogunost da dravni slubenik bude ocijenjen više od jednog puta u toku godine.
K 10 U odnosu na federalni zakon nema razlik osim što je ostavljena mogunost da dravni slubenik bude ocijenjen dva puta u toku godine.
TK Slina su rješenja data u federalnim propisima
PK/ Ocjenjivanje dravnih slubenika predvieno zakonom, ali nema provedbenog akta i ne primjenjuje se.
ZHK/ Rukovoditelj tijela dravne slube ocjenjuje rad svih dravnih slubenika, na prijedlog neposredno nadreenog slubenika, najmanje svakih 12 mjeseci.
27
Federacija BiH Agencija planira i realizuje struno usavršavanje dravnih slubenika u skladu sa Uredbom o planiranju, organiziraciji i provedbi strunog obrazovanja i usavršavanja dravnih slubenika u orgnima dravne slube u FBiH
KS Agencija planira i realizuje struno usavršavanje dravnih slubenika u skladu sa Uredbom o obaveznom strunom usavršavanju i osposobljavanju dravnih slubenika u organima dravne slube u Kantonu Sarajevo
BPK Agenciji je povjerena organizacija i realizacija obuka dravnih slubenika. Nema provedbenih propisa
USK Agenciji je povjerena organizacija i realizacija obuka dravnih slubenika. Nema provedbenih propisa
K 10 Agenciji je povjerena organizacija i realizacija obuka dravnih slubenika. Nema provedbenih propisa
TK Agenciji je povjerena organizacija i realizacija obuka dravnih slubenika. Nema provedbenih propisa
PK/ Agenciji je povjerena organizacija i realizacija obuka dravnih slubenika. Nema provedbenih propisa
ZHK/ Vlada upanije moe svojim propisom osnovati poseban centar za provoenje strunog usavršavanja i osposobljavanja dravnih slubenika tijela dravne slube u upaniji. Ova odredba je jedina razlika u odnose na odredbu Zakona o dravnoj slubi u Federaciji BiH kojim je regulirana ova oblast.
28
Registar dravnih slubenika
Federacija BiH Agencija vodi i aurira RDS u skladu sa Uredbom o Registru dravnih slubenika
KS Nije donesena Uredba
BPK Nije donesena Uredba
USK Agencija vodi i auzrira Registar dravnih slubenika i namještenika u skladu sa Uredbom o nainu uspostavljanja, voenja i korištenja Registra dravnih slubenika i namještenika u organima dravne slube Unsko – sanskog kantona
K 10 Agencija vodi i auzrira Registar dravnih slubenika i namještenika u skladu sa Uredbom o registru dravnih slubenika i namještenika zaposlenih u tijelima dravne slube Hercegbosanske upanije
TK Voenje Registra dravnih slubenika povjereno je ADSFBIH na osnovu lana 87. stav 2. Zakona o dravnoj slubi u Tuzlanskom kantonu i isti se vodi na osnovu Uredbe o Registru dravnih slubenika
PK/ Nemaju registar dravnih slubenika, niti provedbenog propisa.
ZHK/ Uredbom o Registru dravnih slubenika i namještenika u tijelima dravne slube u ZH propisuje se nain uspostavljanja, voenja i korištenja Registra dravnih slubenika i namještenika, nain pribavljanja podataka potrebnih za upis i druga pitanja.
29
Plae dravnih slubenika
Federacija BiH Nisu ureene Zakonom o dravnoj slubi niti Uredbom koja bi bila donesena na osnovu ovog Zakona
KS Nisu ureene Zakonom o dravnoj slubi u Kantonu Sarajevo niti Uredbom koja bi bila donesena na osnovu ovog Zakona
BPK Nisu ureene Zakonom o dravnoj slubi u Bosansko-Podrinjskom kantonu Gorade niti Uredbom koja bi bila donesena na osnovu ovog Zakona
USK Zakon o plaama i naknadama u organima vlasti Unsko-sanskog kantona („Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 11/15)
K 10 Odluka o utvrivanju platnih razreda i koeficijenata za plae rukovodeih i ostalih dravnih slubenika u upanijskim tijelima dravne slube („Narodne novine Hercegbosanske upanije“, broj: 6/18)
TK Uredba o nainu i postupku utvrivanja plaa, naknadama i drugim materijalnim pravima slubenika i namještenika u organima uprave (Slubene novine TK: 15/03, 4/04, 8/04, 1/05, 11/05, 13/05, 8/09, 11/09, 6/10, 3/11, 5/11, 6/11, 9/16) i Odluka o utvrivanju platnih razreda i koeficijenata za plae dravnih slubenika u organima dravne slube TK
PK/ Odluka o utvrivanju platnih razreda i koeficijenata za plae rukovodeih i ostalih dravnih slubenika u upanijskim organima dravne slube
ZHK/ Zakon o dravnoj slubi i Odluka o utvrivanju platnih razreda i koeficijenata za plae rukovodeih i ostalih dravnih slubenika u upanijskim tijelima dravne slube ("N. novine ZH", br: 22/17).
30
Unapreenje dravnih slubenika
Federacija BiH Rukovodilac organa dravne slube moe vršiti unapreenje dravnog slubenika iz organa kojim rukovodi na neposredno više radno mjesto. Unapreenje se vrši u okviru radnih mjesta iz lana 6. stav 1. taka b) ovog Zakona, a vrši se onda kada postoji upranjeno radno mjesto. Unapreenje se vrši putem internog oglasa koji traje najmanje sedam dana od dana objavljivanja a objavljuje se na oglasnoj tabli organa dravne slube u kojem se vrši unapreenje. Rukovodilac organa dravne slube imenuje komisiju od tri lana koja e predloiti za unapreenje onog dravnog slubenika koji bude imao najbolje strune i druge kvalitete koji se zasnivaju na ocjeni rada i pokazanim drugim strunim i profesionalnim sposobnostima dravnih slubenika koji se prijave na interni oglas što se procjenjuje putem intervjua. Rješenje o unapreenju donosi rukovodilac organa dravne slube. Primjerak rješenja dostavlja se Agenciji.
KS Rukovodilac organa dravne slube moe vršiti unapreenje dravnog slubenika u organu kojim rukovodi na više radno mjesto, u okviru radnih mjesta iz lana 10. stav (1) ta. b) do i) ovog zakona, a vrši se kada postoji upranjeno radno mjesto. Unapreenje se vrši putem internog oglasa, koji traje najmanje sedam dana od dana objavljivanja, a objavljuje se na oglasnoj tabli organa dravne slube u kojem se vrši unapreenje. Rukovodilac organa dravne slube, Gradonaelnik, odnosno naelnik imenuje komisiju od tri lana, koja predlae za unapreenje dravnog slubenika koji ima najbolje strune i druge kvalitete, koji se zasnivaju na ocjeni rada i pokazanim drugim strunim i profesionalnim sposobnostima dravnih slubenika koji se prijave na interni oglas, što se procjenjuje putem intervjua. Rješenje o unapreenju donosi rukovodilac organa dravne slube, Gradonaelnik, odnosno naelnik, a primjerak rješenja dostavlja se Agenciji
BPK Rukovodilac organa dravne slube moe vršiti unapreenje dravnog slubenika u organu kojim rukovodi na više radno mjesto, u okviru radnih mjesta iz lana 10. stav (1) ta. b) do i) ovog zakona, a vrši se kada postoji upranjeno radno mjesto. Unapreenje se vrši putem internog oglasa, koji traje najmanje sedam dana od dana objavljivanja, a objavljuje se na oglasnoj tabli organa dravne slube u kojem se vrši unapreenje. Rukovodilac organa dravne slube, Gradonaelnik, odnosno naelnik imenuje komisiju od tri lana, koja predlae za unapreenje dravnog slubenika koji ima najbolje strune i druge kvalitete, koji se zasnivaju na ocjeni rada i pokazanim drugim strunim i profesionalnim sposobnostima dravnih slubenika koji se prijave na interni oglas, što se procjenjuje putem intervjua. Rješenje o unapreenju donosi rukovodilac organa dravne slube, Gradonaelnik, odnosno naelnik, a primjerak rješenja dostavlja se Agenciji
USK Rukovodilac moe jednom u tri godine vršiti unapreenje dravnog slubenika na više radno mjesto. Unapreenje se zasniva na pozitivnoj ocjeni rada. Ukoliko u organu ne postoji sistematizirano neposredno više radno mjesto unapreenje se moe izvršiti na sljedee više radno mjesto. Izuzetno, unapreenje na radno mjesto rukovodeeg dravnog slubenika moe se izvršiti ukoliko rukovodilac ocijeni da je dravni slubenik steenim vještinama, iskustvom i znanjem pokazao da bi odgovorno i struno obavljao poslove tog radnog mjesta. U tom sluaju unapreenje se moe izvršiti ukoliko se dravni slubenik nalazi na radnom mjestu strunog savjetnika i višem radnom mjestu.
31
K 10 Rukovodilac moe vršiti unapreenje dravnog slubenika na neposredno više radno mjesto. Unapreenje je mogue izvršiti nakon proteka tri godine od posljednjeg unapreenja. Ukoliko u organu ne postoji sistematizirano neposredno više radno mjesto unapreenje se moe izvršiti na sljedee više radno mjesto. Unapreenje se vrši na osnovu postignutih rezultata rada i ocjene rada „izuzetno uspješan“ koju je ostavrio dravni slubenik uzastopno dvije godine kao i njegove ukupne sposobnosti za obavljanje poslova na koje se rasporeuje.
TK Unapreenje se zasniva na pozitivnoj ocjeni rada i o njemu odluuje rukovodilac organa. Vrši se na više radno mjesto, putem internog oglasa koji traje 7 dana i na koji se mogu prijaviti slubenici iz tog organa. Proceduru internog oglasa provodi komisija koju imenuje rukovodilac, što ukljuuje i intervju sa kandidatima
PK/ Unapreenje se vrši na više radno mjesto, na temelju pozitivne ocjene rada
ZHK/ U skladu sa l.38. Zakona: 1.Rukovoditelj tijela drave slube moe vršiti unapreenje dravnog slubenika na neposredno više radno mjesto (u okviru radnih mjesta – ostalih dravnih slubenika). 2. Unapreenje se vrši putem internog natjeaja koji traje najmanje 7 dana od dana objave. 3. Rukovoditelj tijela dravne slube imenuje povjerenstvo od tri lana, koje e predloiti za unapreenje jednog dravnog slubenika koji bude imao najbolje strune i druge kvalitete koji se zasnivaju na ocjeni rada i pokazanim drugim strunim i profesionalnim sposobnostima dravnih slubenika, što se procjenjuje putem intervjua.
32
Sporazumno preuzimanje
Federacija BiH Sporazumno preuzimanje dunosti dravnog slubenika iz drugog organa dravne slube Organ dravne slube moe sporazumno sa drugim organom dravne slube istog nivoa vlasti i uz saglasnost ili pisani zahtjev dravnog slubenika preuzeti dravnog slubenika sa iste ili sline pozicije, a kod rukovodeih dravnih slubenika iz lana 6. stav 1. taka a) ovog Zakona moe preuzimati samo one rukovodee dravne slubenike iz ta. 2., 4. i 5. koji se nalaze na poziciji radnog mjesta koja je istovjetna poziciji radnog mjesta na koje se vrši preuzimanje. Preuzimanje se vrši pisanim sporazumom organa dravne slube od ega se primjerak sporazuma i rješenje o postavljenju dostavljaju Agenciji.
KS (1) Organ dravne slube moe, na osnovu pisanog sporazuma sa drugim organom dravne slube u Bosni i Hercegovini, neovisno od nivoa vlasti i uz saglasnost dravnog slubenika, preuzeti dravnog slubenika sa iste ili sline pozicije, u skladu sa lanom 30. stav (2) ovog zakona. (2) Preuzimanje se vši pisanim sporazumom izmeu rukovodilaca organa dravne slube, gradonaelnika, odnosno naelnika, a primjerak sporazuma i rješenje o postavljenju dostavljaju se Agenciji.
BPK 1) Organ dravne slube moe, na osnovu pisanog sporazuma sa drugim organom dravne slube u Bosni i Hercegovini, neovisno od nivoa vlasti i uz saglasnost dravnog slubenika, preuzeti dravnog slubenika sa iste ili sline pozicije, u skladu sa lanom 30. stav (3) ovog zakona. (2) Preuzimanje se vrši pisanim sporazumom izmeu rukovodilaca organa dravne slube, odnosno naelnika, a primjerak sporazuma i rješenje o postavljenju dostavljaju se Agenciji.
USK Organ dravne slube moe iz drugog organa dravne slube svih nivoa vlasti u Federaciji BiH, uz saglasnost ili na pisani zahtjev dravnog slubenika preuzeti dravnog slubenika sa iste ili sline pozicije, a kod rukovodeih dravnih slubenika moe preuzeti samo: sekretara organa dravne slube, pomonika rukovodioca organa dravne slube i glavnog kantonalnog inspektora. Preuzimanje se vrši pismenim sporazumom organa dravne slube.
K 10 Organ dravne slube moe sporazumno s drugim organom dravne slube svih nivoa vlasti u BiH i uz saglasnost ili na pismeni zahtjev dravnog slubenika na istu ili niu poziciju preuzeti samo dravnog slubenika iz kategorije ostalih dravnih slubenika. Preuzimanje se vrši pismenim sporazumom organa dravne slube
33
TK Interni premještaj: u istom organu dravne slube ili u drugi organ na osnovu pismenog sporazuma rukovodilaca, sa ili bez saglasnosti slubenika. Preuzimanje dravnog slubenika se vrši na osnovu pismenog sporazuma rukovodilaca organa dravne slube u Kantonu, neovisno od nivoa vlasti u Kantonu i uz saglasnost slubenika. Privremeno preuzimanje slubenika se vrši na osnovu pismenog sporazuma riukovodilaca organa dravne slube istog nivoa vlasti, bez zasnivanja radnog odnosa
PK/ Sporazumno preuzimanje na istu ili slinu poziciju iz drugog tijela dravne slube. Mogunost eksternog premještaja u organe drugog nivoa vlasti.
ZHK/ 1) Tijelo dravne slube moe sporazumno sa drugim tijelom dravne slube u upaniji, uz suglasnost ili pismeni zahtjev dravnog slubenika, preuzeti dravnog slubenika na poziciju koja je odgovarajua poziciji s koje se vrši preuzimanje. (2) Iznimno, tijelo dravne slube, moe ako to trae potrebe slube i bez pristanka dravnog slubenika uz obvezno navoenje razloga zbog kojih se vrši preuzimanje, sporazumno s drugim tijelom preuzeti dravnog slubenika.
34
Federacija BiH Zakonom nije regulirana oblast „Jedinice za upravljanje ljudskim resursima“
KS Zakonom nije regulirana oblast „Jedinice za upravljanje ljudskim resursima“
BPK Zakonom nije regulirana oblast „Jedinice za upravljanje ljudskim resursima“
USK Zakonom je predvieno osnivanje jedinica za upravljanje ljudskim potencijalima u organima dravne slube. Ostavljena je mogunost da se obavljanje ovih poslova povjeri dravnom slubeniku u okviru druge organizacione jedinice. Zakonom su propisane nadlenosti jedinice koje izmeu ostalog obuhvataju voenje evidencije dravnih slubenika, pripremu plana potreba prijema dravnih slubenika, pripremu planova strunog usavršavanja i dr
K 10 Zakonom je predvieno osnivanje jedinica za upravljanje ljudskim potencijalima u organima dravne slube. Ostavljena je mogunost da se obavljanje ovih poslova povjeri dravnom slubeniku u okviru druge organizacione jedinice. Zakonom su propisane nadlenosti jedinice koje izmeu ostalog obuhvataju voenje evidencije dravnih slubenika, pripremu plana potreba prijema dravnih slubenika, pripremu planova strunog usavršavanja i dr
TK lanom 86. ZODS TK propisano je da se obavljanje poslova upravljanja ljudskim resursima moe povjeriti posebnom organu, odnosno slubi. Ured za zajednike poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, vodi kadrovske evidencije, personalne dokumentaciju (matinu knjigu zaposlenih, dosijea, prijave i odjave zaposlenika, registrovanje organa, izdaje uvjerenja iz slubene evidencije i slino). Posebne Jedinice za ULJR nisu uspostavljene
PK/ Zakonom predvieno povjerenstvo za upravljanje ljudskim resursima, ali ne postoji u praksi
ZHK/ Zakonom nije regulirana oblast „Jedinice za upravljanje ljudskim resursima“. Pretpostavka je da poslove upravljanja ljudskim resursima obavljaju pojedini slubenici, s fokusom opisa poslova radnog mjesta zaposlenih na upravljanje ljudskim resursima (npr.evidencije dravnih slubenika, personalni dosje dravnih slubenika, itd).
35
Prestanak radnog odnosa
Federacija BiH Dravnom slubeniku prestaje radni odnos u organu dravne slube u sljedeim sluajevima: a) dobrovoljnim istupanjem iz dravne slube; b) ispunjavanja zakonskih godina ivota, odnosno navršenjem 40 godina penzijskog staa; c) gubitkom dravljanstva Bosne i Hercegovine; d) sticanja dravljanstva druge drave suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine i njenim zakonima; e) prekobrojnošu; f) odbijanja polaganja zakletve vjernosti i/ili potpisivanja teksta zakletve vjernosti; g) nezadovoljavajui probni period; h) dvije uzastopno negativne ocjene rada; i) ako je osuen za krivino djelo i zbog izdravanja kazne zatvora mora biti odsutan sa rada u dravnoj slubi due od šest mjeseci; j) na osnovu izreene disciplinske mjere prestanka radnog odnosa u dravnoj slubi; k) predajom dokumenata ili izjava tokom postupka podnošenja prijava za prijem u dravnu slubu, za koje se kasnije pokae da su lani.
KS Dravnom slubeniku prestaje radni odnos u organu dravne slube u sljedeim sluajevima: a) dobrovoljnog istupanja iz dravne slube; b) ispunjavanja zakonskih godina ivota za penzionisanje, odnosno navršavanjem 40 godina staa osiguranja; c) gubitka dravljanstva Bosne i Hercegovine; d) sticanja dravljanstva druge drave suprotno Ustavu i zakonima Bosne i Hercegovine; e) prekobrojnosti; f) odbijanja polaganja zakletve vjernosti i/ili potpisivanja teksta zakletve vjernosti; g) nezadovoljavajueg probnog perioda; h) dvije uzastopno negativne ocjene rada; i) izreene disciplinske mjere prestanka radnog odnosa u dravnoj slubi; j) predaje dokumenata ili izjava tokom postupka podnošenja prijava za prijem u dravnu slubu, za koje se kasnije utvrdi da su lani; k) i u drugim sluajevima utvrenim Zakonom o radu i drugim zakonima.
BPK Dravnom slubeniku prestaje radni odnos u organu dravne slube u sljedeim sluajevima: a) dobrovoljnog istupanja iz dravne slube; b) ispunjavanja zakonskih godina ivota za penzionisanje, odnosno navršavanjem 40 godina staa osiguranja; c) gubitka dravljanstva Bosne i Hercegovine; d) sticanja dravljanstva druge drave suprotno Ustavu i zakonima Bosne i Hercegovine; e) prekobrojnosti; f) odbijanja polaganja zakletve vjernosti i/ili potpisivanja teksta zakletve vjernosti; g) nezadovoljavajueg probnog perioda; h) dvije uzastopno negativne ocjene rada; i) izreene disciplinske mjere prestanka radnog odnosa u dravnoj slubi; j) predaje dokumenata ili izjava tokom postupka podnošenja prijava za prijem u dravnu slubu, za koje se kasnije utvrdi da su lani;k) i u drugim sluajevima utvrenim Zakonom o radu i drugim zakonima.
36
USK Rješenje o prestanku radnog odnosa donosi rukovodilac organa dravne slube po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije. Osnovi za prestanak radnog odnosa: 1. dobrovoljno istupanje iz dravne slube; 2. navršavanje 65 godina ivota i najmanje 20 godina staa osiguranja odnosno navršavanje 40 godina staa osiguranja bez obzira na godine ivota, 3. istek vremenskog perioda na koji je dravni slubenik postavljen ukoliko je radnoi odnos zasnovan na odreeno vrijeme, 4. gubitak dravljanstva Bosne i Hercegovine, 5. sticanje dravljanstva druge drave suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine i njenim zakonima, 6. prekobrojnost, 7. odbijanje polaganja zakletve vjernosti i/ili potpisivanja teksta zakletve vjernosti, 8. nezadovoljavajui probni period, 9. dvije uzastopno negativne ocjene rada,10. danom stupanja na izdravanje kazne zatvora u trajanju duem od tri mjeseca, 11. izreena disciplinska mjera prestanka radnog odnosa u dravnoj slubi, 12. predaja dokumenata ili izjava tokom postupka podnošenja prijava za prijem u dravnu slubu za koje se kasnije pokae da su lani, 13. izreenom sigurnosnom mjerom zabrane vršenja poziva dravnog slubenika – poetkom primjene te mjere, 14. kad nadleni organ penzijsko-invalidskog osiguranja utvrdi da je dravni slubenik trajno i potpuno nesposoban za rad, 15. kada u skladu sa propisima o zaštiti tajnih podataka, nakon izvršenih sigurnosnih provjera , nadleni organ utvrdi da dravni slubenik ne ispunjava uslove u pogledu rukovanja podacima odreenog stepena tajnosti
K 10 Rješenje o prestanku radnog odnosa donosi rukovodilac organa dravne slube po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije: 1. dobrovoljno istupanje iz dravne slube; 2. navršavanje 65 godina ivota bez obzira na godine penzijskog staa, odnosno 40 godina penzijskog staa, bez obzira na godine ivota; 3. gubitak dravljanstva Bosne i Hercegovine; 4. sticanje dravljanstva druge drave suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine i njenim zakonima, 5. smru, 6. prekobrojnost; 7. odbijanje polaganja zakletve vjernosti i/ili potpisivanja teksta zakletve vjernosti; 8. nezadovoljavajui probni period; 9. dvije uzastopno negativne ocjene rada; 10. pravomona osuda za krivino, gdje zbog izdravanja kazne mora odsustvovati s rada u dravnoj slubi due od 6 mjesecu; 11. izreena disciplinska mjera prestanka radnog odnosa u dravnoj slubi; 12. predaja dokumenata ili izjava tokom postupka podnošenja prijava za prijem u dravnu ili u toku trajanja dravne slube za koje se kasnije pokae da su lani, 13. kad nadleni organ penzijsko-invalidskog osiguranja utvrdi da je dravni slubenik trajno i potpuno nesposoban za rad; 14. u drugim sluajevima utvrenim posebnim zakonom. O albi na rješenje odluuje Odbor dravne slube za albe, s tim da alba ne odlae izvršenje rješenje u sluajevima propisanim takom 2.
37
TK Dravnom slubeniku prestaje radni odnos u organu dravne slube u slijedeim sluajevima: ) dobrovoljnog istupanja iz dravne slube ; b) ispunjavanja zakonom propisanih uslova koji se odnose na godine staa i starosnu dob za penzionisanje ; c) gubitka dravljanstva BIH; d) sticanja dravljanstva druge drave suprotno Ustavu i zakonima BIH ; ) prekobrojnosti; f) odbijanja polaganja zakletve vjernosti i/ili potpisivanja teksta zakletve vjernosti; g) nezadovoljavajueg probnog perioda; h) dvije uzastopno negativne godišnje ocjene rada; i) izreene diciplinske kazne prestanka radnog odnosa u dravnoj slubi; ) predaje dokumenata ili izjava tokom postupka podnošenja prijava za prijem u dravnu slubu, za koje se kasnije utvrdi da su lani; ) ako dravni slubenik bude osuen na izdravanje kazne zatvora u trajanju duem od 3 mjeseca - danom stiupanja na izdravanje kazne l) istekom vremena na koje je primljen, ukoliko se radi zaposlenju na odreeno vrijeme; ) i u drugim sluajevima utvrenim zakonom
PK/ Dravnom slubeniku prestaje radni odnos u tijelu dravne slube u sljedeim sluajevima: a) dobrovoljno istupanje iz tijela dravne slube –na dan kao u prijedlogu dravnog slubenika; b) kada navrši 65 godina ivota, odnosno navrši 40 godina mirovinskog staa bez obzira na godine ivota; c) gubitkom dravljanstva Bosne i Hercegovine – na dan konanosti rješenja o gubitku dravljanstva; d) stjecanjem dravljanstva druge drave suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine i njenim zakonima – na dan konanosti rješenja o stjecanju tog dravljanstva; e) prekobrojnošu – na dan konanosti rješenja o prestanku radnog odnosa; f) nezadovoljavajuim probnim periodom - na dan konanosti rješenja o prestanku radnog odnosa; g) dvije uzastopne negativne ocjene rada – na dan konanosti rješenja o prestanku radnog odnosa; h) ako je pravomono osuen na izdravanje kazne zatvora u trajanju duem od šest mjeseca – danom stupanja na izdravanje kazne; i) na osnovu izreene disciplinske mjere prestanka radnog odnosa u dravnoj slubi – na dan konanosti rješenja o prestanku radnog odnosa; j) predajom dokumenta ili izjave tokom postupka podnošenja prijava za prijem u dravnu slubu ili u toku trajanja slube, za koje se pokae da su lani – na dan kada se utvrdi da su te isprave lane; k) kada nadleno tijelo mirovinsko-invalidskog osiguranja utvrdi da je trajno i potpuno nesposoban za rad - na dan konanosti rješenja o utvrivanju gubitka radne sposobnosti; l) kod radnog odnosa na odreeno vrijeme – istekom posljednjeg dana roka koji je utvren za rad na odreeno vrijeme.
ZHK/ Dravnom slubeniku prestaje radni odnos u tijelu dravne slube u sluajevima: a) dobrovoljnog istupanja iz tijela dravne slube; b) navršavanjem 40 godina mirovinskog staa odnosno ispunjenjem zakonske godine ivota; c) gubitkom dravljanstva B i H; d) stjecanjem dravljanstva druge drave suprotno Ustavu B i H i njenim zakonima; e) prekobrojnošu; f) odbijanjem polaganja prisege vjernosti i/ili potpisivanja teksta prisege vjernosti; g) nezadovoljavajuim probnim periodom; h) dvije uzastopne negativne ocjene rada; i) ako je osuen na kazneno djelo i zbog izdravanja kazne zatvora mora biti odsutan sa rada u dravnoj slubi due od šest mjeseci; j) na temelju izreene stegovne mjere prestanka radnog odnosa u dravnoj slubi; k) predajom dokumenta ili izjava tijekom postupka podnošenja prijava za prijem u dravnu slubu ili u tijeku trajanja slube, za koje se kasnije pokae da su lani.
38
1. Bosnia and Herzegovina Progress Report, European Commission, Brussels,
2016. 2. Cordona, F.: Building A Civil Service System, SIGMA/OECD, 2002. 3. Dedi, S.; Puriševi, F. : Ope slubeniko pravo, Slubeni list BiH, Sarajevo,
2016. 4. Lazarevi, M. i Mari, S.: Politika zapošljavanja na osnovu zasluga u kontekstu
pregovora Srbije o lanstvu u EU, Centar za evropske politike, Beograd 2014. 5. Mayer-Sahling, J. H., Mikkelsen, K. S., Ahmetovic, D. and the others:
Improving the implementation of merit recruitment procedures in the Western Balkans: Analysis and recomendations, Working Paper, ReSPA, Danilovgrad, November 2015.
6. Meyer-Sahling, J. Sustainability of Civil Service Reforms in Central and Eastern Europe: Five Years After EU Accession, SIGMA Papers, No. 44, OECD Publishing, 2009.
7. Musa, A.: Europski upravni prostor: Pribliavanje nacionalnih uprava, Pravni fakultet, Zagreb, 2006.
8. OECD (2015), Baseline Measurement Report, Bosnia and Herzegovina, OECD Publishing, Paris
9. OECD (2017), SIGMA monitoring report for BiH, November 2017, OECD Publishing, Paris
10. SIGMA Report: Evaluation of HRM in the Civil Service, Bosnia and Herzegovina, 2012
11. SIGMA/OECD: Principi javne uprave, Novembar 2014. 12. Vranješ, N.: Poloaj slubenikog sistema u reformi javne uprave u zemljama
postsocijalistike tranzicije-doktorska disertacija, Beograd, 2015.
Zakoni i podzakonski akti korišteni u postupku analize
Federacija BiH 1. Zakon o dravnoj slubi u Federaciji BiH, “Slubene novine Federacije BiH” br:
29/03; 23/04; 39/04; 54/04; 67/05; 08/06; 04/12 2. Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost
dravnih slubenika u organima dravne slube u Federaciji BiH, “Slubene novine Federacije BiH" br. 72/04 i 75/09
3. Pravilnik o ocjenjivanju rada dravnih szubenika u organima dravne slube Federacije Bosne i Hercegovine, “Slubene novine FBiH” br.: 62/11 i 89/13
4. Uredba o planiranju, organiziraciji i provedbi strunog obrazovanja i usavršavanja dravnih slubenika u orgnima dravne slube u FBiH “Slubene novine FBiH, broj: 74/12
5. Uredba o Registru dravnih slubenika, “Slubene novine Federacije BiH” broj 60/13
Kanton Sarajevo 1. Zakon o dravnoj slubi u Kantonu Sarajevo, “Slubene novine Kantona
Sarajevo”, broj: 31/16
2. Uredba o uslovima, nainu i programu polaganja IOZ i strunog ispita za kandidate za dravnu slubi u KS „Slubene novine KS“ broj 8/17 i 7/18
39
3. Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost dravnih slubenika u organima dravne slube u Kantonu Sarajevo, „Slubene novine KS“, broj: 52/16
4. Pravilnik o ocjenjivanju dravnih slubenika, “Slubene novine KS”, broj 50/17
5. Uredba o obaveznom strunom usavršavanju i osposobljavanju dravnih slubenika u organima dravne slube u Kantonu Sarajevo “Slubene novine Kantona Srajevo. 14/17
Bosansko –podrinjski kanton 1. Zakon o dravnoj slubi u Bosansko-Podrinjskom kantonu Gorade,
„Slubene novine Bosansko-Podrinjskog kantona Gorade“ broj 3/18
Tuzlanski kanton 1. Zakon o dravnoj slubi u Tuzlanskom kantonu, „Slubene nobine TK br. 7/17
i 10/17 2. Uredba o pravilima i postupku ocjenjivanja dravnih slubenika u TK,
„Slubene novine TK broj 1/18 3. Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost
dravnih slubenika i namještenika u organima dravne slube u Tuzlanskom kantonu „Slubene nobine TK“ br. 1/18 i 5/18
4. Uredba o nainu i postupku utvrivanja plaa, naknadama i drugim materijalnim pravima slubenika i namještenika u organima uprave, “Slubene novine TK” br: 15/03, 4/04, 8/04, 1/05, 11/05, 13/05, 8/09, 11/09, 6/10, 3/11, 5/11, 6/11, 9/16
5. Odluka o utvrivanju platnih razreda i koeficijenata za plae dravnih slubenika u organima dravne slube TK , “Slubene novine” TK br. 12/06, 14/06, 4/07, 6/07, 2/08, 11/09, 2/13, 9/15, 6/17, 5/18
Posavski kanton/upanija 1. Zakon o dravnoj slubi u Posavskom kantonu, „Narodne novine P“ br. 9/13,
11/13, 2/14 i 6/17 2. Pravilnik o uvjetima, nainu i programu za polaganje ispita opeg znanja i
strunog ispita za rad u tijelima dravne slube u upaniji Posavskoj, ''Narodne novine P'', broj: 9/17
3. Odluka o utvrivanju platnih razreda i koeficijenata za plae rukovodeih i ostalih dravnih slubenika u upanijskim organima dravne slube „Narodne novine P“ br. 8/07, 1/08, 11/12 i 11/1
4. Uredba o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost dravnih slubenika u tijelima dravne slube u upaniji Posavskoj, "Narodne novine P" broj 5/16
Unsko –sanski kanton 1. Zakon o dravnoj slubi u Unsko-sanskom kantonu („Slubeni glasnik Unsko-
sanskog kantona“, broj: 14/17,16/17) 2. Uredba o uslovima, nainu i programu polaganja ispita opeg znanja i
strunog ispita za kandidate za dravnu slubu u Unsko-sanskom kantonu („Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 22/17) koja propisuje i supsidijarnu primjenu federalne Uredbe, u oblastima koje nisu regulisane kantonalnom Uredbom.
3. Uredba o opim smjernicama kadrovske politike organa dravne slube Unsko-sanskog kantona, „Slubeni glasnik Unsko-sanskog Kantona“, broj:3/18
40
4. Uredba o postupku imenovanja na upranjene pozicije rukovodeih dravnih slubenika koje imenuje Vlada Unsko-sanskog kantona, „Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 22/17
5. Pravilnik o uslovima i nainu odabira kandidata za prijem u organ dravne slube na odreeno vrijeme, „Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17
6. Uredba o osnivanju Disciplinske komisije, „Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 22/17
7. Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost dravnih slubenika i namještenika u organimadravne slube u Unsko- sanskom kantonu, „Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 24/17
8. Pravilnik o ocjenjivanju rada dravnih slubenika i namještenika u organima dravne slube u Unsko-sanskom kantonu „Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17
9. Uredba o nainu uspostavljanja, voenja i korištenja Registra dravnih slubenika i namještenika u organima dravne slube Unsko – sanskog kantona, „Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 22/17
10. Zakon o plaama i naknadama u organima vlasti Unsko-sanskog kantona, „Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 11/15
Kanton 10 1. Zakon o dravnim slubenicima i namještenicima u tijelima dravne slube u
Hercegbosanskoj upaniji, „Narodne novine Hercegbosanske upanije" br. 1/14 i 5/16
2. Uredba o uvjetima, nainu i programu polaganja ispita opeg znanja i strunog ispita za kandidate za dravnu slubu u Hercegbosanskoj upaniji, „Narodne novine Hercegbosanske upanije“, broj: 6/14
3. Ope smjernice kadrovske politike u tijelima dravne slube Hercegbosanske upanije, „Narodne novine Hercegbosanske upanije“ broj: 6/14
4. Pravilnik o provoenju intervjua u postupku izbora i prijema dravnih slubenika u tijelima dravne slube u Hercegbosanskoj upaniji „Narodne novine Hercegbosanske upanije“, broj: 11/14
5. Uredba o utemeljenju Stegovnog vijea, „Narodne novine Hercegbosanske upanije“, broj: 11/14, 5/15
6. Uredba o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost dravnih slubenika i namještenika u tijelima dravne Hercegbosanske upanije, „Narodne novine Hercegbosanske upanije“, broj:11/14
Zapadnohercegovaki kanton 1. Zakon o dravnim slubenicima u tijelima dravne slube u upaniji
Zapadnohercegovakoj, „Narodne novine upanije Zapadnohercegovake“, br.: 16/08; 7/09; 8/12 i 8/13
2. Uredba o postupku imenovanja dravnih slubenika rukovoditelja samostalne uprave i samostalne upravne organizacije upanije Zapadnohercegovake, „Narodne novine ZH, broj:10/13
3. Uredba o uvjetima, nainu i programu polaganja ispita opeg znanja i strunog
ispita za kandidate za dravnu slubu u ZH „Narodne novine ZH, br. : 11/09
i 24/17 4. Pravilnik o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku imenovanja i
postavljenja dravnog slubenika u tijelima dravne slube u ZH, „Narodne novine ZH“ broj: 11/09
41
5. Uredba o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost dravnih slubenika u tijelima dravne slube u ZH , "Narodne novine ZH", broj: 17/13
6. Uredba o osnivanju Stegovnog vijea, "Narodne novine ZH", br: 17/13 i 7/15 7. Pravilnik o ocjenjivanju rada dravnih slubenika u tijelima dravne slube u
ZH, „Narodne novine ZH“, br: 11/09 i 5/10 8. Uredba o Registru dravnih slubenika i namještenika u tijelima dravne slube
u ZH, "Narodne novine ZH" broj: 11/17 9. Odluka o utvrivanju platnih razreda i koeficijenata za plae rukovodeih i
ostalih dravnih slubenika u upanijskim tijelima dravne slube, "Narodne novine ZH", broj 22/17
Hercegovako-neretvanski kanton 1. Nacrt Zakona o dravnim slubenicima i namještenicima u organima dravne
slube Hercegovako-neretvanskog kantona, donesen 2012. godine, objavljen na web stranici Vlade HNK
Ovu studiju odobrava