28
Történelem román nyelven középszint — írásbeli vizsga 1713 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Név: ........................................................... osztály:...... TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2019. május 8. 8:00 Időtartam: 225 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. május 8.

TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint — írásbeli vizsga 1713

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Név: ........................................................... osztály:......

TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVEN

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2019. május 8. 8:00

Időtartam: 225 perc

Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

ÉR

ET

TS

ÉG

I V

IZS

GA

• 2

01

9.

jus

8.

Page 2: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 2 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

NOTĂ. Daţi răspunsuri explicite, folosiţi semne explicite - şi în cazul în care faceţi corectări.

În răspunsuri străduiţi-vă să formulaţi esenţa problemelor şi încadraţi-vă în spațiile punctate!

Treceţi doar atâtea elemente de răspuns câte vi se cer la subiectul respectiv! (Dacă veţi da

mai multe răspunsuri, le vom evalua în ordinea în care le-aţi trecut.)

Vă rugăm, folosiţi stilou de culoarea albastră.

La rezolvarea subiectelor ţineţi cont de următoarele sugestii:

• Citiţi cu atenţie subiectele!

• Urmăriţi cu atenţie indicaţiile formulate!

• Conștientizați, câte părți are subiectul, și rezolvați-le pe toate.

• Studiaţi sursele legate de subiecte (imagine, figură, text, hartă)!

• Răspunsurile bine gândite să le treceţi pe cât posibil fără corecturi!

• La rezolvarea fiecărui subiect folosiţi materialele auxiliare autorizate: hărţile din atlasul de istorie pentru liceu şi dicţionarul ortografic bilingv. Atenție, persoanele, datele topografice şi noţiunile vor fi evaluate doar dacă sunt ortografiate corect! La rezolvarea subiectelor ţineţi cont de următoarele sugestii: 1. Încadraţi în timp şi spaţiu problemele menţionate în subiect!

2. Folosiţi sursele, respectiv atlasul de istorie de liceu pentru înţelegerea temei!

3. Selectaţi noțiunile generale (de ex.: dezvoltare, schimbare, producție), respectiv noțiunile legate de epoca dată (de ex.: iobagi de cetate, breaslă, cultul personalităţii) cu ajutorul cărora puteţi prezenta tema dată! 4. Integraţi în compunere informaţiile şi concluziile din sursele alăturate!

5. Identificați antecedentele, cauzele, consecinţele problemei!

6. Integraţi în prezentarea temei cunoştinţele, punctul de vedere şi părerile proprii!

7. În caz de nevoie, faceţi o schiţă, respectiv folosiţi ciorne!

8. Fiţi atenți la formularea frazelor, ca ele să fie clare!

9. Redactați corect textul şi respectaţi regulile de ortografie!

Informație: Criteriile de corectare a eseurilor:

• înţelegerea temei,

• conformitatea cu cerinţele de conţinut,

• gradul de structurare, de coerenţă, de corectitudine a limbajului şi a ortografiei.

Spor la muncă!

Page 3: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 3 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

I. SUBIECTE CU RĂSPUNSURI SIMPLE, SCURTE

1. Subiectul este legat de tentativa dictatorială a lui Iulius Cezar. Rezolvați problema cu ajutorul fragmentelor de surse citate din Suetoniu! a) Asociați la fragmentele de surse noțiunile care li se potrivesc cel mai mult! Treceți numărul de ordine al noțiunii alese pe locul marcat cu puncte de după fragmentul de sursă! Una dintre noțiuni nu va fi folosită. (Câte 1 punct pentru fiecare element.) Noțiunile: 1. provincie 2. tribun al poporului 3. triumvirat 4. dictator A) „Caesar a provocat, de asemenea, o reconciliere între Pompei și Marcus Crassus, învrăjbiți încă din timpul când erau amândoi consuli; el s-a înțeles cu amândoi, ca nimic să nu se întâmple în guvern dacă vreunul dintre ei trei nu ar vrea". ……

A) „Caesar kibékítette Pompeiusszal Marcus Crassust is, aki pedig nagy viszály-kodásban viselt közös consulságuk óta régi ellensége volt; szövetkezett mind a kettővel, hogy Rómában semmi ne történhessék, amit hármuk közül akár egy is nem akarna.”

B) „Celelalte cuvinte și acțiuni ale lui depășesc până acum toate calitățile sale bune, pentru a putea spune că el a abuzat de putere și că a fost omorât pe drept. Pentru că, nu numai că a beneficiat de onoruri excesive, - cum ar fi funcția de consul în fiecare an sau puterea [....] până la sfârșitul vieții sale; dar [....] nu au existat într-adevăr onoruri pe care el nu le-ar fi asumat sau nu le-ar fi acordat altora, după voința și plăcerea sa. " …...

B) „Egyéb cselekedetei és mondásai épp eleget nyomnak a latban, hogy kimondjuk: visszaélt hatalmával, és nem ok nélkül gyilkolták meg. Mert nem elég, hogy mérték-telenül sok tisztséget elfogadott – örökös consulságot, élete végéig tartó […] hatalmat, […]; minden tisztséget kényére-kedvére adott s kapott.”

C) „ ......el [a cucerit] întreaga Galie delimitată de pădurile din Pirinei, Alpi, Muntele Gebenna și de cele două râuri, Rinul și Rhonul, fie în jur de trei mii două sute de mile romane, impunând acestei noi provincii un tribut anual de patruzeci de milioane de sesterți.[....] A împodobit cele două Galii, cele două Hispanii , cât și cele mai mari orașe din Asia și din Grecia cu clădiri superbe. [....] s-a dus în Galia; acolo, după terminarea turneului pentru a face dreptate, s-a stabilit la Ravena." ……

C) „Egész Galliát – az erdős Pyrenaeusok, az Alpok és a Gebenna hegység, valamint a Rhenus és Rhodanus határolta hárommillió-hétszázezer római lépésnyi területet [meghódította, s] negyvenmillió sestertius évi adót vetett ki rá. […] A két Gallia s a két Hispania, de még Asia és Görögország legnagyobb városait is remek épületekkel ékesítette. […] Galliába ment; ott igazságszolgáltatási körútjának befejezése után megállapodott Ravennában.”

Page 4: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 4 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

b) Stabiliți ordinea cronologică a surselor conform evenimentelor prezentate! Treceți litera sursei în tabel! Incepeți cu sursa cea mai timpurie! (1 punct)

1. 2. 3.

4 puncte

2. Subiectul este legat de economia și societatea medievală din Europa. Alegeți cu ajutorul figurii și pe baza cunoștințelor proprii care dintre expresiile tipografiate cu litere cursive și marcate cu număr de ordine se potrivesc în propoziția dată. Încercuiți numărul de ordine al expresiei potrivite! (Câte 1 punct pentru fiecare element.)

Domeniul în Evul Mediu

közös erdőhasználat pășunea comună

közös legelő pădurea folosită în comun szolgáltatások obligațiile

dűlő pământul arabil robot robota

halászat pescuitul

a) Săgețile din imagine reprezintă obligațiile datorate latifundiarului de către 1. vasali / 2. iobagi / 3. orășeni liberi

Page 5: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 5 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

b) Recoltele datorate ca obligații erau depozitate în centrul moșiei 1. la conacul moșierului / 2. pe feudă / 3. în oraș c) Litera "M" de pe figură indică 1. curtea de orătănii / 2. pământul necultivat / 3. obligația în muncă. d) Numărul loturilor de pământ cultivabil reprezintă modelul de producție 1. al breslelor / 2. al asolamentelor / 3. autarhic

4 puncte

3. Subiectul este legat de domnia lui Carol I. (Carol Robert). Judecați la conținutul cărei surse se referă afirmațiile din tabel! Treceți un X în rubricile potrivite ale tabelului. Pe un rând nu se poate marca decât un singur X. (Câte 0,5 puncte pentru fiecare element.) A) „Deși precum bine se știe țara noastră a păstrat în trecut precum și în prezent domeniile și pământurile atât ale oricărui nobil precum și ale bisericilor pa care se găsesc mine de aur și de argint, prin vreun schimb echitabil acestea vor trebui să ajungă în proprietatea regelui [....]că luând în acest mod domeniile și pământurile din frică față de fisc aceste comori [....] vor rămâne ascunse în adâncul pământurilor, fiindcă mulți nu vor să le destăinuie dacă nu vor primi și ei un contraserviciu potrivit[....]rânduim pentru vecie că dacă pe domeniile oricăror clerici înalți, călugări și preoți sau nobili vor găsi mine de aur și de argint, fără să tăgăduiască existența și exploatarea acestora, atunci tot ei să se bucure în voie bună de deținerea neschimbată a acestor pământuri pe care se găsesc minele de aur și de argint, ba chiar să primească pe vecie a treia parte a veniturilor regale ce provin din taxa anuală cuvenită regelui după obiceiul minerilor". (Diploma lui Carol I. din anul 1327) A) „Jóllehet országunk régi és most szilárdan megtartott szokása kívánja meg, hogy mind az egyháznak, mind az országunk bármely nemese földjeinek, illetve birtokainak, amelyek területén arany- vagy ezüstbányát találnak, valamely méltányos csere révén a király kezéhez kell jutniuk, mégis, mivel a […] földek és birtokok ilyenféle elvétele miatti félelemből országunk lakói révén az ország […] kincstára a földek mélyén rejtve marad, mert nem akarják feltárni, ha csak nem jut nekik ebből megfelelő ellenszolgáltatás. […] elrendeljük örökre szólóan, hogy ha a főpapok, szerzetesek és világi papok vagy a nemesek bármelyikének földjein és birtokán arany- illetve ezüstbányát fognak találni, s amennyiben nem tagadják le azok létezését és nem tagadják meg a feltárásukat, akkor ugyanők örökre élvezzék örvendezve azon földjeik változatlan birtoklását, […] sőt a földjükön talált arany- és ezüstbányákból származó, a bányászok szokása szerint befolyó királyi jövedelmek harmadrészét is kapják meg teljességgel örök időkre.” (I. Károly oklevele, 1327)

B) „ Deoarece dorim ca în proporție de o treime să fie ars și ca acești bani emiși acum în număr mai mare să rămână neschimbat în circulație permanentă în întreaga țară în care să se răspândească peste tot și că dinarii emiși de camerele noastre anul trecut, acum doi și acum patru ani să fie în folosință și acceptați ca mijloc de plată dimpreună

Page 6: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 6 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

cu banii noi, - rânduim și poruncim hotărât ca în fiecare comitat după fiecare poartă prin care se poate întoarce un car încărcat cu fân sau cu grâne sau să iasă prin aceeași poartă - chiar de s-ar situa mai multe case în spatele acelei porți în care să locuiască trei, patru sau mai mulți oameni, doar dacă nu ar fi atât de nevoiași și săraci încât nici pentru acelea nu ar putea plăti, [....] exceptând slugile noastre ale regelui și ale reginei, [....] exceptând în continuare bisericile, orașele și pe cei care se bucură de privilegii și libertăți, să se plătească în mână către ispravnicul camerei în termen de 15 zile suma de 18 dinari". ( Diploma lui Carol I.din anul 1342) B) „Mivel azt akarjuk, hogy harmadrészig égetett és nagyobb számban kibocsátandó ezen mostani pénzünk egész országunkban változatlanul állandó forgalomban maradjon, és azt elárassza, s hogy kamaráink tavalyi, tavalyelőtti és a négy évvel ezelőtt kibocsátott dénárjai ugyanezen újakkal együtt, egyidejűleg legyenek forgalomban, s azokat emezekkel egyformán fogadják el – határozván elrendeltük és parancsoljuk, hogy minden megyében, minden egyes kapu után, amelyen szénával vagy gabonával megrakott szekér képes befordulni vagy azon át kijönni – lakjék bár ugyanazon kapu mögött, ill. kapuval rendelkező telken három vagy négy vagy ennél több ember, hacsak nem annyira szűkölködő és szegény, hogy azt sem képes kifizetni, […] kivévén a mi királyi és királynéi szolgáinkat […] kivévén továbbá az egyházakat, városokat vagy másokat, akik nyilvánvaló kiváltságot, szabadságot élveznek, a kirovás megtörténte után 15 napon belül 18 dénárt a kamarák ispánjainak a kezéhez kell szolgáltatni és fizetni.” (I. Károly oklevele, 1342)

Afirmație Sursă A B Ambele Niciuna

a) Decretează subdivizarea unei rente regale b) Identifică terenul ca bază a impozitului de plătit c) Asigură condițiile emiterii unor monede de aur cu valoare stabilă

d) Anulează schimbul anual al banilor e) Stabilește valoarea de 18 dinari a nonei. f) Pune capăt schimbării obligatorii a proprietății asupra terenurilor.

4. Subiectul este legat de ideologia epocii iluminismului. (test complex) Rezolvați subiectul cu ajutorul surselor și cunoștințelor proprii! Asociați citatele din epoca iluminismului la fragmentele cu conținut identic din Legea Fundamentală a Ungariei! Treceți în rubricile potrivite din tabel litera citatului din epoca iluminismului! Două elemente nu vor fi folosite ( Câte 1 punct pentru fiecare element.) A) „ Printre aceste drepturi se află Viața, Libertatea și căutarea Fericirii”. (Declarația de independență, 1776). A) „Ezek közé a jogok közé tartozik a jog az élethez és a szabadsághoz, valamint a jog a boldogságra törekvésre.” (Függetlenségi Nyilatkozat, 1776)

3 puncte

Page 7: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 7 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

B) „Reprezentanții poporului nu reprezintă și nici nu pot reprezenta poporul, ei sunt doar mandatați de popor : ei nu pot decide niciodată definitiv". (Rousseau - Despre contractul social, 1762)

B) „A népképviselők tehát nem a nép képviselői és nem is lehetnek azok, csupán megbízottai a népnek: soha nem dönthetnek végérvényesen.” (Rousseau: A társadalmi szerződésről, 1762)

C) „Când [...] în aceeași persoană sau în același corp de magistrați puterea legislativă este reunită cu puterea executivă, nu poate fi vorba de libertate, pentru că oricine s-ar teme că același monarh sau același corp de magistrați ar face legi tiranice pentru a le executa tiranic". (Montesquieu - Despre spiritul legilor, 1748)

C) „Ha […] ugyanabban a személyben vagy ugyanabban a hatósági testületben egyesül, nincsen szabadság, mivel attól lehet tartani, hogy az ilyen uralkodó vagy az ilyen testület zsarnoki törvényeket fog hozni, s azokat zsarnoki módon fogja végrehajtani.” (Montesquieu: A törvények szelleméről, 1748)

D) "Orice om este presupus nevinovat, până în momentul în care a fost declarat vinovat". (Din Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului, 1789)

D) „Mindaddig, míg bűnössé nem nyilvánítják, minden ember ártatlannak vélelmezendő.” (Emberi és polgári jogok nyilatkozata, 1789) E) „Într-un stat liber puterea legislativă are dreptul şi trebuie să aibă posibilitatea de a examina executarea legilor”.(Montesquieu - Despre spiritul legilor, 1748)

E) „Szabad államban a törvényhozó hatalomnak joga van, és lehetősége kell, hogy legyen arra, hogy megvizsgálja, miként hajtják végre az általa hozott törvényeket.” (Montesquieu: A törvények szelleméről, 1748) F) „Cel ce nu este dispus să urmeze voința generală, acela va fi constrâns de întreg organismul să se supună; altfel spus, el trebuie constrâns, ca să devină liber". ( Rousseau: Despre contractul social, 1762 )

F) „Aki nem hajlandó követni az általános akaratot, azt az egész testület fogja engedelmességre kényszeríteni, más szóval kényszeríteni kell őt, hogy szabad legyen.” (Rousseau: A társadalmi szerződésről, 1762) G) „Puterea legislativă trebuie prin urmare să-i revină întregii populații. Dar deoarece acest lucru este imposibil de aplicat, în state mari, dar și în statele mici cauzează multe dezavantaje, de aceea poporul, prin reprezentanții săi trebuie să înfăptuiască toate acele lucruri pe care el în sine nu le poate realiza." (Montesquieu - Despre spiritul legilor, 1748)

G) „A nép egészét kell, hogy illesse a törvényhozó hatalom. Minthogy azonban ez nagy államokban keresztülvihetetlen, és kis államokban is sok hátránnyal jár, a népnek a maga képviselői útján kell megtennie mindazt, amit maga nem tud megtenni.” (Montesquieu: A törvények szelleméről, 1748)

Page 8: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 8 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

Fragment din Legea fundamentală Litera citatului din timpul iluminismului

a) „Statul ungar funcţionează după principiul separării puterilor în stat". „A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén nyugszik.”

b) „Nimeni nu poate fi considerat vinovat atâta timp cât răspunderea penală nu i-a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă”. „Senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg.”

c) „Se impune respectarea drepturilor omului, fundamentale, inviolabile şi inalienabile". „Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani.”

d) „ Deputaţii în Adunarea Naţională sunt aleşi[…]prin votul liber exprimat de alegători". „Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok […] választják.”

e) „Guvernul este răspunzător în faţa Adunării Naţionale" „A Kormány az Országgyűlésnek felelős.”

f) Alegeți dintre afirmațiile date cele două adevărate! Încercuiți numărul de ordine al lor! (Câte 1 punct pentru fiecare element.) 1. Montesquieu consideră că democrația directă este contrară principiului separării puterilor în stat. 2. Montesquieu acordă prioritate sistemului de reprezentanță față de sistemul democrației directe din considerente practice. 3. După Rousseau reprezentanții poporului deși sunt mandatați de popor nu au dreptul exclusiv de legiferare. 4. După Montesquieu puterea legislativă îi revine întregului popor, astfel cel mai oportun este ca legile să fie adoptate prin referendum. 5. După Rousseau legiferarea necesită un consens total, numit de el voință generală. 5. Tema este legată de schimbările demografice care au avut loc în Ungaria secolului XVIII. Rezolvați temele cu ajutorul surselor și al cunoștințelor proprii. (Câte 1 punct pentru fiecare element.) A) „Preamăritul Consiliu Aulic de Război cunoaște cu siguranță destul de bine că partea superioară a Ungariei a fost lovită de biciul lui Dumnezeu [....] într-atât încât locuitorii de acolo au îndurat pierderi grave [....] Folosindu-mă de această ocazie prielnică mă străduiesc din toate răsputerile [....] să populez cu șvabi , care datorită situației lor actuale sunt nevoiți să-și părăsească patria lor căutându-și în alt loc cele necesare traiului [....] eu mă voi strădui să

7 puncte

Page 9: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 9 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

repopulez localitățile goale și în acest fel să compensez, măcar în parte, lipsa de populație [....] și să mă îngrijesc în același timp [....] de îndeplinirea îndatoririlor". ( Petiția lui Károlyi Sándor. 1712)

A) „A magas Udvari Haditanács kétségtelenül eléggé ismeri, hogy Magyarország felső részeit isten ostorai […] sújtották, annyira, hogy lakosokban és mindenfajta barmokban hihetetlen mértékben súlyos veszteségeket szenvedtek […]. A kedvező alkalom kínálkozásával […] minden erővel azon fáradozom, hogy svábokkal, akik a jelenlegi helyzetük következtében otthonukat elhagyni és betevő falatjukat más vidéken […] keresni kénytelenek, az üres helységeket népessé tegyem […] egyúttal pedig a […] kötelezettségek ellátásáról gondoskodjam […].” (Károlyi Sándor folyamodványa, 1712) B) "Plecarea noastră [....] nu înseamnă că ne-am părăsi patria pentru că am fi oameni nesocotiți și îndoielnici, ci plecăm [....] pentru că [țara] este plină de oameni". (Scrisoarea unui colon șvab, 1739)

B) „A mi eltávozásunk […] nem abban áll, hogy azért mennénk el hazánkból, mintha könnyelmű és gyanús, kétes emberek lennénk, hanem […] mivel [hazánk] telítve van emberekkel.” (Egy sváb telepes írása, 1739)

C) "Cu tot respectul cuvenit, vă adresez următoarele, ca răspuns la generoasa scrisoare care mi a fost adresată de Domniile voastre în 30 octombrie privind cauza coloniștilor mei [slovaci] de credință augustină [evanghelică] : dat fiindcă nu ne-am putut înțelege asupra exercitării libere a religiei lor, eu [....] le-am asigurat posibilitatea de a se muta liber, căci mulți dintre ei s-au și mutat deja în onorabilul comitat Békés." ( Scrisoarea moșierului János Podmaniczky din județul Heves către notabilitățile județului 1735)

C) „Minden illő tisztelettel a következőket szánom válaszul említett uraságtok október hó 30-ik napján küldött nekem szóló kegyes levelére ágostai hitvallású [evangélikus] [szlovák] telepeseim ügyében […]: [mivel] nem tudtunk megállapodni arról, hogy a szabad vallásgyakorlatot folytassák, ezért […] számukra […] teljesen biztosítottam a szabad költözés lehetőségét, hiszen már sokan át is költöztek a tekintetes Békés megyébe.” (Podmaniczky János, Heves megyei birtokos levele a megyei elöljárókhoz, 1735)

a) Care a fost pentru moșier avantajul sosirii coloniștilor pe moșia lor? Răspundeți cu cuvintele proprii, cu ajutorul sursei A)! ………………………………………………………………………………………………… b) Ce i-a determinat pe coloniștii șvabi (germani) să-și părăsească patria? Identificați cu cuvintele dumneavoastră proprii o cauză tipică folosindu-vă de sursa B). …………………………………………………………………………………………………

Page 10: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 10 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

c) Care tip de migrare a populației este evocat în Sursa A) ? Încercuiți numărul de ordine al răspunsului corect.

1. colonizare organizată 2. imigrare din proprie inițiativă 3. migrare în intern 4. strămutare d) Care tip de mișcare a populației este prezentat în sursa C)? Încercuiți numărul de ordine al răspunsului corect.

1. colonizare organizată 2. imigrare din proprie inițiativă 3. migrație internă 4. strămutare 6. Tema este legată de prima revoluție industrială. Rezolvați tema prin compararea diagramelor și cu ajutorul cunoștințelor proprii! (Câte 1 punct pentru fiecare element.) A)

B)

C)

Timpul necesar pentru a ajunge de la Londra în orașele britanice mai importante între anii 1750 și 1855.

4 puncte

Page 11: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 11 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

Completați propozițiile alegând afirmația corectă! Încercuiți numărul de ordine potrivit. a) Față de 1750, pentru a ajunge de la Londra la Dover în 1855 ...

1. Se putea ajunge cam de 5 ori mai repede. 2. Se putea ajunge cam de 3 ori mai repede. 3. Se putea ajunge cam de 7 ori mai repede. b) Timpul călătoriei pe distanța de la Londra la Birmingham între 1750 și 1830 ...

1. s-a redus la jumătate 2. s-a redus la un sfert 3. s-a redus la o optime c) Precizați care a fost acea invenție a primei revoluții industriale care a dus la schimbarea care se poate citi din diagramă!

d) Precizați cel puțin o consecință economică a reducerii timpului de călătorie între orașe. …………………………………………………………………………………………………..

4 puncte

7. Tema este legată de istoria Ungariei din perioada Reformei. Rezolvați tema cu ajutorul surselor și cunoștințelor proprii! (Câte 1 punct pentru fiecare element.) a) Identificați autorul sursei ! Treceți răspunsurile pe rândurile marcate cu puncte. Alegeți dintre persoanele enumerate! Numele a două persoane nu vor fi folosite. Persoanele: Lajos Batthányi, Ferenc Deák, Lajos Kossuth, Ferenc Kölcsey, István Széchenyi 1. „ Mă aflu aici (la Pojon- Bratislava) în strada Magyar la numărul 495 [....] Mă simt abandonat (singuratic). Căci gândiți-vă [....] este oare posibil pentru un poet să se afle atât de departe de cei dragi, atât de departe de toți cei care au putut arunca o privire în sufletul lui, care-i cunosc și-i înțeleg sufletul, este posibil oare să nu fie îngrijorat? [....] Guvernatorul nu a sosit încă; soliile sosesc unul după altul și-și comandă lăcașul de iarnă; iar eu închis în camera mea stau cu gândul la patrie, în numele căreia am venit să trudesc, și, fără doar și poate: - să lupt." ( Jurnal, 1832)

1. „Itt ülök [Pozsonyban] a Magyar utczában, 495 szám alatt […]. Elhagyatva érzem magamat. Mert valljátok meg: […] lehetséges-e a költőnek illy messze a nékie kedvesektől, illy messze mind azoktól, kik lelkébe pillantottak, kik lelkét ismerték és értették, szorongás nélkül élnie ? […] Még a nádor nincs itt; az egymás után érkező követek téli lakaikat rendelgetik; s én szobámba zárkózva gondolkozom a hazáról , mellynek nevében jöttem munkálni, és minden bizonnyal :— küzdeni.” (Napló, 1832)

………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Page 12: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 12 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

2. „După patru ani de străduință deloc neglijabilă - ani în care am avut parte de binecuvântarea Domnului - am reușit să promovez într-atâta ideea podului permanent între Buda și Pesta, încât nu mai este nevoie decât de un pic de timp pentru a încheia acest subiect în așa fel ca să se codifice o lege - și ca urmare să se construiască podul [....] S-a adoptat deja în cele două tabule să se facă un pod permanent între Buda și Pesta peste care să plătească toți la trecere [....] ." (Scrisoare 1835)

2. „Négyesztendei nem csekély fáradozásim után – melyekben a mennyei Gondviselés megáldott – annyira [vittem] a Buda s Pest közt építendő állóhíd ügyét, hogy csak egy kicsi kell még a tárgynak oly befejezésére, mely szerint törvény készülhessen – s ennek következésében híd is épülhessen […]. Az […] már mind a két táblán végzésbe ment, hogy Buda s Pest közt állóhíd legyen, azon mindenki fizessen […].” (Levél, 1835) ………………………………………………………….. 3. „Și când ne apucăm de redactat, avem ferma convingere că printre cele multe nevoi ale zilei nici că ar exista vreuna mai arzătoare decât o gazetă periodică , care să fie oglinda fidelă a vieții națiunii; Națiunea [....] trebuie mai întâi să se cunoască pe ea însăși și să-și cunoască necesitățile; apoi trebuie să dezbată scopul și mijloacele, lucrurile și modalitățile sub toate aspectele, și dacă atunci o să vină vremea legiferării, toate legile or să fie mult binecuvântate [....]". (Editorialul primului număr al gazetei Pesti Hírlap)

3. „Midőn a szerkesztéshez fogunk, olly meggyőződésből tesszük azt, hogy a napnak tömérdek szükségei között alig van egy-egy sürgetőbb, mint olly időszaki lap, mely a nemzet életének hű tükre legyen; Ismerni kell […] a nemzetnek előbb önmagát, és ismernie kell szükségeit; aztán megvitatni czélt és eszközöket, dolgot és módokat, minden oldalról, s ha ekkor elkövetkezik a törvényhozás ideje, áldásdús leend mindenik törvény […].” (A Pesti Hírlap első számának vezércikke, 1841) …………………………………………………………..

b) Identificați instituția la funcționarea căreia se referă propozițiile subliniate din cele trei surse! ……………………………………………… 4 puncte

Page 13: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 13 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

8. Tema este legată de antecedentele celui de-al doilea război mondial. Răspundeți la întrebări cu ajutorul schiței de hartă și cunoștințelor proprii! (Câte 1 punct pentru fiecare element.)

Europa în ajunul celui de-al doilea război mondial

a) Care este sfârșitul de an în care hotarele politice erau cele prezentate pe hartă? Încercuiți numărul de ordine al răspunsului corect!

1. 1937 2. 1938 3. 1940 b) Față de situația de pe hartă, care a fost teritoriul anexat ultima dată de Germania? Încercuiți numărul de ordine al răspunsului corect! 1. Alsacia și Lorena 2. Regiunea Saar 3. Regiunea Sudetă c) În urma expansiunii germane, care stat, creat după primul război mondial, și-a pierdut independența pe perioada ilustrată pe hartă ? …………………………….. d) În afară de Germania, care stat înfrânt în primul război mondial are pe hartă un teritoriu mai mare ?

……………………………….

4 puncte

Page 14: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 14 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

9. Tema este legată de consecințele Tratatului de pace de la Trianon. Rezolvați tema cu ajutorul schiței de hartă și cunoștințelor proprii! ( Câte 1 punct pentru fiecare element.)

Urmările economice ale Tratatului de pace de la Trianon

Réz Cupru Kősó Sare gemă Szén Cărbune Vasérc Minereu de fier Erdő Păduri Iparvidékek Zonă industrială Főbb vasútvonalak Principalele căi ferate A 20-nál több... Numărul muncitorilor din întreprinderile cu mai mult

de 20 de salariați (mărimea punctelor reflectă numărul muncitorilor)

a) Pentru care teritorii pierdute de Ungaria istorică este adevărată afirmația următoare? Încercuiți cele două răspunsuri corecte! Ungaria a pierdut prin cedarea teritoriilor mine și importante centre industriale, cât și întinse zone de păduri. 1. Burgenland 2. Regiunea sudică 3. Transilvania 4. Regiunea nordică 5. Transcarpatia b) Explicați pe baza schiței de hartă de ce a devenit dificilă exploatarea întreprinderilor industriale în Ungaria de după Trianon! …………………………………………………………………………………………………

Page 15: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 15 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

c) Prin ce se caracterizează situația căilor ferate în Ungaria de după Trianon? Încercuiți numărul de ordine al răspunsului corect! Încercuiți un singur număr de ordine! 1. Majoritatea liniilor ferate au fost distruse în timpul atacurilor aeriene în război, astfel transportul feroviar a fost neglijat în favoarea transportului rutier. 2. Orașul considerat cel mai important nod de cale ferată se află pe un teritoriu cedat de Ungaria, astfel s-a impus necesitatea construirii unei noi rețele feroviare. 3. Destrămarea rețelei de căi ferate construite în perioada dualistă a creat dificultăți în transportul feroviar. 4. Tratatul de pace de la Trianon nu a avut influență asupra transportului feroviar.

4 puncte

10. Tema este legată de opoziția dintre blocul de est și blocul de vest. Rezolvați tema cu ajutorul surselor și cunoștințelor proprii!

A)

*1 baril = 163,66 litri B) dolar/baril

Modificarea prețului petrolului C) „Această criză convinge tot mai mult masele despre faptul că, ceea ce se numește capitalism, este o asemenea societate care nu are viitor, iar criza lui multiplică numărul adepților celuilalt drum, cel socialist. Această criză nu poate fi oprită nici prin încercările blocului militar politic al imperialiștilor și prin cursa înarmărilor, nici prin integrarea economică a monopolurilor, nici prin aparența de reforme sociale și nici prin asuprire". (Cuvântarea lui Brejnev, 1976 )

„Ez a válság egyre jobban meggyőzi a tömegeket arról, hogy a kapitalizmus olyan társadalom, amelynek nincs jövője; egyszersmind ez a válság megsokszorozza a másik, a szocialista út híveinek számát is. Ezt a válságot nem lehet megállítani

Producția mondială de petrol (milioane de barili)*) Anul 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Uniunea Sovietică

3 600 3 822 4 013 4 204 4 307 4 432 4 476 4 506 4 528 4 506

Statele Unite 3 653 3 563 3 600 3 750 3 700 3 722 3 716 3 723 3 730 3 800 Statele OPEC 8 647 9 814 9 947 9 459 9 861 8 531 7 085 5 970 5 300 5 068

Producția mondială în total

20 162 21 851 22 607 23 134 24 011 23 059 21 645 20 645 20 441 20 744

Page 16: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 16 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

sem az imperialisták katonai-politikai tömbjének próbálkozásaival és a fegyverkezési hajszával, sem a monopóliumok gazdasági integrációjával, sem a társadalmi reformok látszatával, sem pedig elnyomással.” (Brezsnyev szovjet pártfőtitkár beszéde, 1976) a) Alegeți explicația corectă pentru sursa C) ! Încercuiții numărul de ordine al explicației corecte. (1 punct) 1. Din scăderea prețurilor petrolului Brejnev a tras concluzia decăderii capitalismului. 2. După părerea lui Brejnev explozia prețului petrolului asigură sovieticilor fondurile necesare pentru înarmare. 3. Brejnev consideră că de fapt se vede clar rezultatul concurenței dintre cele două orânduiri mondiale: socialismul o să învingă. 4. După părerea lui Brejnev creșterea prețurilor petrolului împiedică introducerea reformelor sociale. b) Alegeți dintre expresiile din propoziție scrise cu litere cursive și numerotate cea care se potrivește. Încercuiți numărul de ordine al expresiei potrivite! (Câte 0,5 puncte pentru fiecare element.) Între 1979 și 1983, odată cu 1. creșterea /2. stagnarea /3.scăderea producției sovietice de petrol producția de petrol a OPEC-ului 1. a crescut /2. a stagnat/3. a scăzut. c) Scrieți numele blocului militar-politic în partea subliniată din sursa C) ! (1 punct) …………………………………

3 puncte

11. Tema este legată de viața cotidiană în epoca Kádár . Rezolvați tema cu ajutorul sursei și cunoștințelor proprii ! (Câte 1 punct pentru fiecare element.) „Societatea sovietică evident că este mai dezvoltată decât societatea noastră. ... Din păcate însă [la noi]conștiința oamenilor nu s-a dezvoltat încă. Dar vor să trăiască mai bine. Tocmai de aceea este nevoie de interesarea lor. Dacă cineva lucrează cinstit, să-și facă casă, casă de odihnă, să-și cumpere mașină. Le-am dat posibilitate [țăranilor] de a avea gospodării personale în jurul casei, care nu au fost integrate în gospodăriile colective. [....] Țăranii lucrează zi și noapte, nu trebuie să-i îndemnăm la muncă. Ei o duc bine acum și dispun de toate cele necesare pentru creșterea copiilor." [....] (Discuția dintre János Kádár și Gorbaciov din 1985 ) „Természetesen a szovjet társadalom fejlettebb, mint a miénk. […] Sajnos azonban [nálunk] még nem fejlődött ki az emberek öntudata. Jobban akarnak élni. Éppen ezért van szükség az érdekeltségre. Ha valaki tisztességesen dolgozik, legyen neki háza, hétvégi háza, gépkocsija. Megengedtük [a parasztoknak], hogy háztáji telkük legyen, de ezeket nem integráltuk a kollektív gazdaságba. […] A parasztok éjt nappallá téve dolgoznak, a munkára nem kell őket felszólítani. Ők most jól élnek és rendelkeznek a gyermekeik felneveléséhez szükséges eszközökkel […].” (Kádár János beszélgetése Mihail Gorbacsovval, 1985)

Page 17: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 17 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

1960 1970 1980 1983 Frigider 1 35 87 97 Mașină de spălat

19 70 91 95

Autoturism 0 6 26 32 Televizor 5 66 99 105

Numărul bunurilor de consum durabile pe 100 de menaje în Ungaria între 1960 și 1968. a) Alegeți afirmația adevărată din textul sursei pentru cele spuse de Kádár! Încercuiți numărul de ordine al afirmației alese. 1. Economia planificată era o garanție pentru atingerea unui nivel de viață mai ridicat. 2. Țăranii lucrau zi și noapte în gospodăria colectivă. 3. Veniturile din gospodăriile proprietate privată asigurau un nivel ridicat de viață. Alegeți dintre expresiile subliniate în partea a) a temei cea mai potrivită pentru cele două noțiuni de specialitate de mai jos! Treceți lângă noțiunea de specialitate numărul de ordine al expresiei potrivite. b) gospodăria personală din jurul casei …... c) cooperativa de producție ……

d) Încercuiți numărul de ordine al acelei afirmații care explică legătura logică dintre sursa de text și tabel! 1. Veniturile din gospodăria personală asigurau fondurile pentru cumpărarea bunurilor de consum durabile. 2. Numai în jurul anilor 1980 a crescut nevoia de a cumpăra bunuri de consum durabile. 3. În societatea sovietică numărul de bunuri de consum durabile pe 100 de menaje era mai mare. e) Ambele surse reflectă bunăstarea relativă care s-a instaurat în perioada kadariană. Explicați scopul acestei politici cu cuvintele dumneavoastră proprii! …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5 puncte

Page 18: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 18 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

12. Tema este legată de impozite și contribuții. Identificați acel text de lege care definește taxa pe valoare adăugată (tva), baza de calculare, respectiv procentajul impozitului pe venitul personal (ivp)! Treceți litera textului respectiv în tabel! Câteva fragmente nu vor fi folosite. În textele de lege am înlocuit peste tot termenii de impozit sau contribuție cu expresia impozit/contribuție. (Câte 1 punct pentru fiecare element.) Baza de impozitare va fi A) „ Venitul net din comercializare, alte venituri si tranzacții financiare [....] prezentate în declarația de impozit pe anul respectiv ".

„Az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott […] értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek és pénzügyi műveletek bevételei.” B) „După comercializarea produselor, după prestări de servicii, baza impozitului/contribuției [....] va fi acea contravaloare pe care persoana îndreptățită o primește de la cumpărătorul produsului, [....] de la beneficiarul serviciului prestat". „Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó/járulék alapja […] a pénzben kifejezett ellenérték, amelyet a jogosult kap […] a termék beszerzőjétől, szolgáltatás igénybevevőjétől.”

C) „Venitul va fi suma încasată de către persoana privată sau, parte din această sumă, după deducerea cheltuielilor prevăzute în prezenta lege". „Jövedelem a magánszemély által […] megszerzett bevétel egésze, vagy a bevételnek e törvény szerint elismert költséggel […] csökkentett része.” Rata impozitului D) „Impozitul/contribuția pe venitul prevăzut prin această lege va fi de 15% din baza de impozitare".

„Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó/járulék mértéke […] az adó-/járulék alap 15 százaléka.”

E) „Impozitul/contribuția va fi 27%, [în alte cazuri] de 5%, [în alte cazuri] de 19% din baza de impozitare".

„Az adó/járulék mértéke az adó alapjának 27 százaléka. [más esetben] 5 százaléka. [más esetben] 18 százaléka.”

F) „ Impozitul/contribuția de plătit de către asigurat va fi de 8,5%. [Această sumă cuprinde un impozit/cotizație de 4% , altul de 3% și un al treilea de 1,5%]". „A biztosított által fizetendő […] adó/járulék mértéke 8,5 százalék. [Ezen belül az egyik] adó/járulék 4 százalék, a [másik] adó/járulék 3 százalék, a [harmadik] adó/járulék 1,5 százalék.”

Denumirea impozitului

Baza de impozitare

Rata impozitului

Taxa pe valoarea adăugată.

Impozitul/contribuția pe venitul personal

4 puncte

Page 19: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 19 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

II. SUBIECTE CU RĂSPUNSURI MAI LUNGI (ESEURI)

Citiți cu atenție!

Din subiectele următoare veți dezvolta numai două. Veți putea alege ținând cont de următoarele reguli: De dezvoltat: un subiect scurt despre istoria universală un subiect lung despre istoria Ungariei Subiectul scurt despre istoria universală și cel lung despre istoria Ungariei trebuie să se refere la perioade diferite - unul cuprinde o perioadă până în 1849, iar celălalt o perioadă de după 1849. (În tabel perioadele sunt separate cu linie dublă.) Studiați cu atenție subiectele!

Perioada Numărul Tema Tipul temei

Istoria universală

până în 1849 13. Structura bisericii reformate subiect scurt

după 1849 14. Tripla Alianță subiect scurt

Istoria ungară

până în 1849 15. Întemeierea statului ungar subiect lung

după 1849 16. Epoca lui Rákóczi subiect lung

După ce ați studiat tema, încercuiți numărul de ordine al temelor alese! În tabelul următor prezentăm cele două posibilități pe care le puteți alege. Notați cu X alegerea făcută în rândul potrivit! Alegeți numai una dintre posibilități!

Numărul temelor alese

Alegerea făcută marcată cu X

13. și 16.

14. și15.

Dintre temele propuse nu elaborați decât cele două alese! Treceți răspunsurile pe liniile punctate la tipurile respective de temă!

Înainte de a trece la elaborarea temelor, studiați îndrumătorul de la pagina 2! Aveți dreptul de a lucra pe ciornă în timpul redactării! După teme sunt marcate criteriile de evaluare, punctajul va fi acordat de profesorul care corectează lucrarea.

Page 20: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 20 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

13. Tema este legată de reforma calvină. (subiect scurt) Prezentați cu ajutorul sursei și cunoștințelor proprii structura bisericii reformate și tezele sale fundamentale! „Păcatul și greșelile oamenilor creează situația în care este mai sigur și mai suportabil dacă guvernarea este în mâna mai multora, ca unii să fie în mod reciproc susținătorii celorlalți, să se învețe unii pe alții și dacă vreunii merg prea departe să fie mai mulți care să-i judece [....] Dar - indiferent cum ar fi judecate faptele oamenilor - totuși Domnul și-a dus la bun sfârșit propria sa operă prin cei care au rupt în două sceptrul regilor sângeroși și au nimicit domnia lor insuportabilă. Să audă și domnitorii acest lucru și să tremure de frică! [....]Fiindcă chiar dacă sunt acum demnități superioare obținute de către popor, instaurate pentru îngrădirea despotismului regilor , [....] nu sunt așadar într-atâta împotrivă să se intervină în mod firesc ". (Calvin: Învățătura religiei creștine, 1536) „Az emberek bűne és hibája idézi elő […], hogy biztosabb és tűrhetőbb, ha a kormányzatot többen tartják kezükben, hogy egyik a másiknak támogatója legyen, egymást tanítsák, és ha valamelyik továbbmegy, többen legyenek a bírák […]. Ámde bármiként is ítéltessenek meg az emberek cselekedetei, az Úr mégis azok által egyformán saját művét hajtotta végre, akik a fennhéjazó királyok kormánypálcáját összetörték. Hallják meg ezt a fejedelmek és rettegjenek! […] Ha vannak most a néptől szerezve felsőbbségek, amelyek a királyok önkényének korlátozására vannak felállítva, annyira nem vagyok az ellen, hogy ezek kötelességszerűen közbelépjenek.” (Kálvin: A keresztyén vallás rendszere, 1536) 14. Tema este legată de antecedentele primului război mondial. (subiect scurt) Prezentați cu ajutorul sursei și cunoștințelor proprii crearea și importanța Triplei Alianțe! „În cazul în care Italia ar fi atacată de Franța din orice cauză, fără provocare directă, ceilalți înalți membrii semnatari se angajează să acorde ajutor și sprijin părții atacate cu toate mijloacele avute. Același angajament își asumă și Italia în cazul în care Franța, fără provocare directă, ar ataca Germania." (Tratatul Triplei Alianțe) „Abban az esetben, ha Olaszországot közvetlen kihívás nélkül bármiféle okból támadás érné Franciaország részéről, a másik két magas szerződő fél kötelezi magát, hogy minden eszközzel segítséget és támogatást nyújt a megtámadott félnek. Ugyanilyen kötelezettség terheli Olaszországot abban az esetben, ha Franciaország közvetlen kihívás nélkül támadást intéz Németország ellen.” (A hármas szövetség szerződése)

Numărul de ordine al temei scurte alese referitoare la istoria universală........ Redactarea temei

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

Page 21: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 21 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

Criterii de evaluare

Punctaj posibil

Punctaj obținut

Înțelegerea subiectului 2

Orientare în spațiu și timp: T 2

Comunicarea, utilizarea limbajului de specialitate

K1 2

K2 2

Dobândirea cunoştinţelor, utilizarea surselor F 3

Identificarea factorilor care influenţează evenimentele, gândire critică şi centrată asupra problemelor

E1 3

E2 3

Total puncte / Punctaj obținut 17

Page 22: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 22 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

15. Tema este legată de întemeierea statului ungar. (subiect lung) Prezentați cu ajutorul surselor și cunoștințelor proprii activitatea lui Ștefan I. (cel Sfânt) de răspândire a creștinismului și de organizare a bisericii! Arătați în răspunsul dat importanța politică a stabilizării creștinismului! Folosiți atlasul de istorie pentru liceu! „Cei care pentru ascultarea sfintei liturghii merg la biserică și în timpul slujbei acolo în biserică mormăiesc între ei și îi deranjează pe alții povestind întâmplări netrebnice și nefiind atenți la cele citite din Sfânta Scriptură și la hrana sufletească dacă sunt mai bătrâni să fie mustrați și alungați din biserică, iar dacă sunt tineri și de stare comună să fie legați pentru nesăbuința lor în pronausul bisericii de fața tuturor și să fie pedepsiți prin biciuire și tunderea părului." (Din primul Cod de legi al lui Ștefan în jur de 1001) „Azok, akik az istentisztelet hallgatására a templomba menvén, ott a misék szertartása alatt egymás közt mormognak, és másokat zavarnak, haszontalan történeteket mesélgetve és nem figyelve a szent olvasmányokra és a lelki táplálékokra, ha idősebbek, dorgálják meg őket, és gyalázattal űzzék ki a templomból, ha pedig fiatalabbak és közrendűek, e nagy vakmerőségükért a templom előcsarnokában mindenki szeme láttára kötözzék meg, s ostorozással és hajuk lenyírásával fenyítsék meg őket.” (Törvény, 1001 körül) „Eu, Ștefan, [....], după ce am înființat, am organizat și am amenajat mănăstirea Maicii Domnului în Veszprém [a se înțelege: Veszprémvölgy] și după ce, am adunat mulțimea călugărițelor, [....] ordonez următoarele. Dăruiesc (acestei mănăstiri) nouă sate cu pământ. [Le dau] o barcă cu șapte barcagii, la fel și un post vamal, apoi șaizeci de slujitori călare, doisprezece pescari pe Dunăre [....]" (Carta din jurul anilor 1018) „Én István, […] miután létesítettem, felállítottam és berendeztem a szentséges Istenanya veszprémi [értsd: veszprémvölgyi] […] monostorát, s összegyűjtöttem benne apácák seregét, […] így rendelkezem. Ajándékozok ennek a monostornak kilenc falut földestől együtt. […] [Adok] […] révet, hét révésszel, hasonlóan a vásárvámot is, valamint lovas szolgát hatvanat, halászt a Dunán tizenkettőt […].” (Oklevél, 1018 körül) „Deoarece demnitatea regală este rezervată credincioșilor și oamenilor pătrunși de credința catolică, sfânta credință este cea dintâi în ordinea poruncilor noastre. Mai întâi de toate, dragul meu fiu, dacă vrei ca coroana ta regală să fie cinstită, îți las ca învățătură, te sfătuiesc și povățuiesc, pe ce încerc să te inspir, să păstrezi credința ta catolică și apostolică cu o asemenea vigilență și circumspecție care să-ți permită să fii modelul tuturor celor pe care Dumnezeu ți i-a dat ca supuși." (Din povețile lui Sfântul Ștefan către fiul său Emeric, înainte de 1031) „Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és a katolikus hitet vallók nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük első helyre. Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass.” (Szent István: Intelmek Imre herceghez, 1031 előtt)

Page 23: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 23 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

16. Tema este legată de epoca lui Rákosi. (subiect lung) Prezentați cu ajutorul surselor și cunoștințelor proprii politica economică a epocii lui Rákosi și influența sa asupra condițiilor de viață! Folosiți atlasul de istorie pentru liceu ! „Acum democrația mi-a dat o locuință sănătoasă, frumoasă. Din venitul pe care-l am, am cumpărat mobilă de bucătărie și de cameră, picturi valoroase și o blană pentru nevasta mea. Și mai pot adăuga că anul acesta am tăiat și doi porci mari cuc are mi-am umplut cămara. " (Cuvântarea fruntașului Barnabás Varga, miner de abataj la Prima Consfătuire Națională a stahanoviștilor din 1950) „Most a demokrácia egészséges, szép lakáshoz juttatott. Keresetemből szoba-konyha bútort, értékes képeket, rádiót, feleségemnek pedig bundát vettem. Hozzátehetem, hogy az idén két nagy disznót is vágtam és a spejzomat teleraktam vele.” (Varga Barnabás élmunkás vájár beszéde a Sztahanovisták I. Országos Tanácskozásán, 1950)

Afiș din anii 1950.

Gyorsan teljesítsd a beadást! Realizează-ți repede cota de predare Gazdag termésből könnyebb a beadás, marad bőven a piacra!

Din recolta bogată cota se realizează mai ușor, rămâne din belșug și pentru piață!

Numărul de ore de lucru necesare pentru a cumpăra câteva produse

Anul Palton de iarnă din postav de lână pentru

bărbați

1000 de cărămizi

1 kg de pulpă de porc

1 kg de pâine

1938 178 73 4,4 0,8 1952 243 178 6,5 0,6

Numărul de ordine al temei referitoare la istoria ungară ........... Redactarea temei

Page 24: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 24 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………….

Page 25: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 25 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

Criterii de evaluare

Punctaj

maxim

Punctaj

obținut

Înțelegerea subiectului 2

Orientare în spațiu și timp

T1 2

T2 2

Comunicarea, utilizarea limbajului de

specialitate

K1 2

K2 2

K3 2

Dobândirea cunoştinţelor, utilizarea

surselor

F1 3

F2 3

F3 3

Identificarea factorilor care influenţează

evenimentele, gândire critică şi centrată

asupra problemelor.

E1 3

E2 3

E3 3

E4 3

Punctaj total / Punctaj obținut la examen 33

Page 26: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 26 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

Page 27: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 27 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

A feladatlapon szereplő források (szöveg, kép, táblázat, grafikon) lelőhelyei: 2. feladat: Az ábra forrása: Száray Miklós: Történelem I. (Forrásközpontú történelem, Nemzeti Tankönyvkiadó) 6. feladat: A diagramok forrása: Bihari Péter: A befejezetlen múlt 4; Polgári társadalmak és nemzetállamok (1776–1870); Raabe Klett, 1999; 77. o. 9. feladat: A térképvázlat forrása: Száray Miklós – Kaposi József: Történelem IV. (Forrásközpontú történelem, Nemzeti Tankönyvkiadó) 16. feladat: www.zml.hu

Page 28: TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVENdload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k... · (Rousseau - Despre contractul social, 1762) B) „A népképviselők tehát nem a

Történelem román nyelven középszint

1713 írásbeli vizsga 28 / 28 2019. május 8.

Név: ........................................................... osztály:......

Punctaj posibil

Punctaj obținut

Teme simple, care necesită răspunsuri scurte

1. Juliu Caesar 4 2. Economia și societatea medievală 4 3. Domnia lui Carol (Robert ) I. 3 4. Iluminismul 7 5. Schimbările demografice în secolul XVIII. 4 6. Prima revoluție industrială 4 7. Ungaria în epoca reformelor 4 8. Al doilea război mondial 4 9. Urmările Tratatului de pace de la Trianon 4 10. Blocul de Est și de Vest 3 11. Epoca lui Kádár 5 12. Taxe și impozite 4

Total 50 I. Punctaj obținut rotunjit la număr întreg

II. Subiecte cu răspunsuri mai lungi (eseuri)

13. Structura bisericii reformate 17 14. Tripla Alianță 17 15. Întemeierea statului Ungar 33 16. Epoca lui Rákosi 33

Total 50 II. Punctaj obținut rotunjit la număr întreg

I. + II. Punctajul la acest examen parțial scris 100

data profesor examinator __________________________________________________________________________

pontszáma egész számra kerekítve

elért programba beírt

I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok II. Szöveges (kifejtendő) feladatok

dátum dátum

javító tanár jegyző