26
TRESKI Núm. 1 abril-setembre’13 La revista de la Ru i el Ral

Treski - La Revista de la Ru i el Ral

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Publicació digital i de periodicitat semestral adreçada a tots els membres del carnet RuRal, a les seves famílies, i als mestres de les escoles rurals catalanes.

Citation preview

Page 1: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKINúm. 1 abril-setembre’13

La revista de la Ru i el Ral

Page 2: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKI 1 - Pàgina 2

AQUEST

ESTIU

Page 3: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKI 1 - Pàgina 3

INDEX

Editorial 4La Ru i el Ral visiten 5

ZER Narieda

+Ruralicat 6Racó dels pares i les mares 8

L’educació dels nostres fills i filles, una gran aventura.

Coneixerm el servei 10Fundació Catalunya- La Pedrera

Receptarium 14 Pa de formatge i Coulant de xocolata

Passatemps 18Com es fa? 22

Sabó pel cos

Racó de les escoles 23

Page 4: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKI 1 - Pàgina 4

Esteu llegint el primer número de la revista TRESKI, una publicació digital i de periodicitat semestral

adreçada a tots els membres del carnet RuRal, a les seves famílies, i als mes-tres de les escoles rurals catalanes.

Treski és l’eina amb la qual els membres del carnet estan informats, les famílies poden reflexionar o debatre sobre aspec-tes educatius relacionats amb els seus fills i les seves filles i els equips de les es-coles rurals poden donar a conèixer els seus projectes educatius i actuacions.

La revista Treski, que utilitza el format digital per adaptar-se a l’era de la tec-nologia en la qual vivim i ser un ins-trument de treball a les escoles, ofe-reix notícies, curiositats, avantatges, passatemps i propostes per fer, ja que s’estructura en diferents seccions que pretenen donar resposta als membres

EDITORIAL

Maquetació : Joan Basomba Edició i redacció : Coordinació Rural de CatalunyaCol•laboradors: M. Àngels Peláez

En conveni amb:

Segueix-nos a facebook: https://www.facebook.com/coordinaciorural.cruc

del carnet, a les famílies i a les escoles. Per aquest motiu, compagina la infor-mació sobre actuacions que Coordinació porta a terme dins el projecte +Rurali-Cat, com el treball pel reconeixement dels infants i joves dels àmbits rurals com a col•lectius amb menys oportu-nitats per raons geogràfiques, amb passatemps, propostes d’activitats i re-ceptes de cuina, entre d’altres. Propos-tes d’on fer servir el carnet RuRal o bé d’activitats divertides, lúdiques i edu-catives que poden realitzar a casa amb tota la família, a l’escola o amb amics.

Coordinació Rural de Catalunya tre-balla pel territori i des del territori, per això, vol dotar d’eines a la gent dels àmbits rurals, així com, divulgar les seves iniciatives i opinions i de-fensar la seva gent i el seu dia a dia.

TRESKI, la revista de la Ru i el Ral!

Page 5: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKI 1 - Pàgina 5

La Ru i el Ral visiten a la ZER Narieda

El 30 de novembre de 2012 Coordi-nació Rural de Catalunya va visitar l’escola Sant Miquel de Peramola, l’escola de Sant Climent de Coll de Nargó i l’escola Miret i Sants d’Organyà (ZER Narieda).La directora de CRUC i la tècnica de l`area de membres i territori van explicar a les i als alumnes què és el carnet RuRal, qui el pot tenir, per a què serveix, com utilitzar-lo, els avantatges que té aquest carnet, la possibilitat de participar als campa-ments i com sol•licitar-lo. El carnet RuRal és grauït i s’adreça a nens i nenes de la Catalunya rural que tenen entre 3 i 12 anys. Alhora, es va entregar a cada alumne el còmic de la Ru i el Ral acompanyat d’una carta explicativa per a les famílies.

RuRAL ET vIsITA!

Page 6: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKI 1 - Pàgina 6

Catalunya aposta més pel món rural

La campanya “+RuraliCat, Catalunya aposta més pel món ru-ral” pretén implicar a la societat civil, empresarial i política amb la finalitat d’aconseguir noves oportunitats pels infants i joves dels

àmbits rurals, així com millorar la seva vida, la de les seves famílies i la de la gent que treballa i viu al territori, en general. A partir del següent triangle:

Coordinació vol aconseguir amb aquest projecte?

+ Educació en el lleure+ Formació al medi rural+ Suport institucional+ Foment de les iniciatives per als infants del món rural + Joves participant + Transversalitat + Desenvolupament rural integral 360º

La Campanya +RuraliCat 2013 pretén, per una banda, oferir be-ques als nens i nenes de famílies amb una situació econòmica complicada perquè puguin participar i gaudir d’activitats educati-

ves de lleure durant l'estiu. Per altra banda, aquesta campanya també vol cobrir les necessitats d’altres agents educatius dels àmbits rurals, com les escoles rurals, oferint activitats extraescolars als seus alumnes.

+Representació+Difusió i presèn-

cia territorial

+Recursos

TRESKI 1 - Pàgina 6

Page 7: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKI 1 - Pàgina 7

Durant els mesos de febrer i març, membres de la Jun-ta Directiva de Coordinació

Rural de Catalunya s’han reunit amb el Grup Parlamentari de Con-vergència i Unió, d’Esquerra Repu-blicana de Catalunya, d’Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida, Socialista Catalunya i de Ciutadans. En concret, amb els diputats i les diputades de la Co-missió de Polítiques de Joventut de cada Grup i de la Comissió d’Agricultura per presenta’ls-hi el projecte “+RuraliCat, Catalun-ya aposta més pel món rural”. El projecte contempla diferents actuacions i una d’elles és la pro-posta de resolució per aconse-guir el reconeixement dels in-fants i joves dels àmbits rurals com a col•lectiu amb menys oportunitats. Tots els Grups

+ruralicat al parlament de catalunya

Parlamentaris han vist bé la pro-posta i el fet d’aprovar-la. Ara cal presentar un text definitiu i amb propostes concretes del que im-plica aquesta aprovació.

Queda pendent la reunió amb el Grup Parlamentari de Partit Popu-lar i Grup Mixt.

I finalitzades les reunions amb tots els Grups Parlamentaris, Coordi-nació Rural farà una comparei-xença a la Comissió d’Infància del Parlament de Catalunya per tal de donar a conèixer l’organització i aquesta proposta de resolució, amb actuacions més concretes, amb la finalitat de què sigui apro-vada durant el segon semestre del 2013 amb el suport del major nombre de Grups Parlamentaris possible.

www.ruralicat.cruc.info

TRESKI 1 - Pàgina 7

Page 8: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKI 1 - Pàgina 8

El racó dE lEs marEs i parEs

Espai de reflexió, debat i intercanvi dels pares i les mares sobre aspectes centrats en l’educació dels fills. Secció coordinada per M. Àngels Peláez Porras, lli-

cenciada en psicologia escolar i amb una experiència de 20 anys com a psicopedagoga d’una escola.

l’EdUcació dEls NOsTrEs Fills i FillEs, UNa GraN aVENTUra.

Educar als nostres fills i filles, és una tasca per a la qual ningú ens ha preparat, no ens fan un curset de pares i mares i, els fills no venen amb un manual d’instruccions quan neixen.

L’educació és un procés gradual d’observació, d’escoltar, de responsabilitat... on l’amor és el sentiment bàsic i més important. Aquesta experiència és una gran aventura i a la vegada, és la tasca més important de les nostres vides. Cal tenir molt clar que, durant tot aquest procés, es posen de manifest les nostres creences i les nostres inseguretats. És per això, que ens pot ajudar, tenir presents un seguit de qüestions.

1.- PROTECCIÓ: Les famílies estimem molt als nostres fills i filles, això fa que, totes les nostres actuacions vagin orientades vers a la seva protecció. Les deci-sions que prenem poder ser més o menys encertades però, són la millor manera que sabem de donar-los protecció i amor.

2.- OBJECTIUS: Els pares i les mares, hem de tenir molt clars els objectius que volem aconseguir amb les nostres actuacions, insistir totes les vegades que cal-gui i, tenir la confiança ferma que els fills i les filles hi arribaran, encara que no sigui al 100%.

3.- SEGURETAT: Si les famílies ens mostrem segures de tot allò que fem i de les decisions que anem prenent, estem transmeten seguretat als nostres fills i filles, i aquest, sense cap dubte, és el millor regal que els podem fer.

4.- COMPARTIR: No estem sols davant el perill, si tenim parella, el millor és fer aquesta gran aventura de manera conjunta. Si no en tenim, sempre és bo compartir experiències amb altres famílies o professionals (metges de capçale-ra, mestres...). Moltes vegades, ens tanquem en nosaltres mateixos i ens anem creant un sentiment de culpabilitat i d’inseguretat que es va fent cada vegada més gran i que limita les nostres decisions.

Page 9: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKI 1 - Pàgina 9

5.- ELS LLENGUATGES DE L’AMOR: Sempre, davant de qualsevol actuació nos-tra, hem de demostrar als fills i filles que els estimem. Ho podem fer de diverses maneres: fent-los petons i abraçades, dient-los paraules boniques i tot allò que fan bé, tenint petits detalls amb ells, donant-los temps de qualitat o ajudant-los en les seves tasques. Hi ha moltes maneres de transmetre amor als fills i a les filles; han de percebre i rebre l’AMOR que nosaltres els regalem.

Les reflexions anteriors, no resolen cap dels problemes que ens van sortint durant el dia a dia, però sí que ens ajuden a tenir més tranquil•litat, més serenor i més seguretat. Tenir en compte aquestes qüestions ajudarà a pensar i actuar davant de l’automatisme i la reacció. Aquesta és la gran aventura que significa l’educació. No ens oblidem que educar ens ajuda a créixer i a madurar com a persones. Endavant, tenim molt camí per fer.

Espai per a les preguntes i consulta que respondrem el número vinent:

• Què són els llenguatges de l’amor i on puc buscar més informació?

• Quin llibre o quins llibres t'han ajudat més en l'educació dels teus fills/es com a mare?

El racó dE lEs marEs i parEs

Page 10: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKI 1 - Pàgina 10

CONEIXEM EL SERVEI

En cada número coneixeràs un servei on pots fer servir el teu carnet perquè

puguis passar-t’ho molt bé amb la teva família, escola i amics!

Fundació Catalunya-La PedreraProvença, 261-265, entresòl

08008 BarcelonaTel. 902 090 174 / M. 608 807 [email protected]

La Fundació Catalunya-La Pedrera ofereix diferents activitats i tallers on pots fer servir el teu carnet en tres ciutats catalanes. Cada una té la seva diversió i aprenentatge, aprofita-ho!

TRESKI 1 - Pàgina 10

Page 11: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKI 1 - Pàgina 11

CONEIXEM EL SERVEI

LA PEDRERALa Casa Milà, coneguda popularment com La Pedrera, és un

edifici singular construït entre 1906 i 1912 per l’arquitecte Antoni Gaudí (1852-1926) i declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO l’any 1984.

Per l’espectacularitat de la seva façana i per l’originalitat del seu terrat, actualment La Pedrera és considerada un dels edificis més destacats del segle XX. Representa un dels edificis més emblemàtics de la ciutat de Barcelona, i un dels màxims exponents de l’obra del gran arquitecte Antoni Gaudí. Més informació a www.lapedrera.com

Us proposem descobrir-lo d’una manera diferent, a través d’un taller familiar:

PROMOCIÓ MEMBRES CARNET RURAL

Indiana Stones: explorem! – 16 de juny, a les 10h.

Converteix-te en Indiana Stones per observar la natura que es respira a tots els espais de La Pedrera explorant cada un dels seus racons. Al final, experimentarem una tècnica decorativa que l’arquitecte va aplicar a l’edifici. (de 5 a 12 anys).

Preu especial membres carnet RuRal: 8,50€ per adult i 6€ per nen.

Places limitades. Cal prèvia reserva al 902 202 138 o a [email protected]

Preus exclusius pels membres del carnet RuRal, caldrà presen-tar el carnet per obtenir el descompte.

TRESKI 1 - Pàgina 11

Page 12: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKI 1 - Pàgina 12

CONEIXEM EL SERVEI

Món Sant Benet és un conjunt únic, on trobareu un monestir medieval a escassos metres d’un innovador centre internacional de recerca en cuina, tot en un entorn natural incomparable.

Món St Benet està integrat pel magnífic monestir de Sant Benet de Bages, que permet fer un recorregut històric i emocional pels seus es-pais més emblemàtics, i la Fundació Alícia, un centre de recerca dedicat a la innovació tecnològica en cuina liderat per Ferran Adrià. A més, Món Sant Benet compta amb una proposta gastronòmica de referèn-cia amb tres restaurants i el suggerent allotjament Hotel Món 4*. Més informació a www.monstbenet.com

MÓN SANT BENET

Per tal de conèixer el monestir i els tallers familiars que realitzen cada cap de setmana, teniu una promoció exclusiva pels membres del carnet RuRal de Coordinació Rural de Catalunya.

TRESKI 1 - Pàgina 12

Page 13: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKI 1 - Pàgina 13

Situat a la llacuna de la Tan-cada, en un paratge únic

per a la concentració de fauna, MónNatura Delta de l’Ebre ens permet descobrir un entorn na-tural de gran riquesa.

MÓN NATURA DELTA DE L’EBRECONEIXEM EL SERVEI

Es tracta d’un conjunt d’espais que ajuden a entendre el valor del Delta i la seva singularitat: podem visitar la recreació a es-cala d’unes salines, entrar a l’Espai Delta, on veiem el procés de formació del Delta i un audiovisual que ens mostra el pas de les estacions en aquesta terra, pujar al Mirador 360º des d’on tenim vistes privilegiades de la Llacuna de la Tancada i de les famílies de flamencs que hi habiten, perxar, etc. Més informació a www.monnaturadelta.com

Un espai únic que us proposem descobrir a partir d’una activitat molt divertida.

PROMOCIÓ MEMBRES CARNET RURAL

L’espavilat del Delta – 25 de maig, a les 16h.

Gimcana participativa on haurem d’aconseguir la quantitat de sal adequada per comprar un viatge amb una barca de perxar. Aques-ta sal només la podrem adquirir superant unes proves que demos-traran si som bons coneixedors del Delta (a partir de 5 anys).

Preu especial membres carnet RuRal : 6€ per persona.

Places limitades. Cal prèvia reserva al 977 053 805 o a [email protected]

TRESKI 1 - Pàgina 13

Page 14: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKI 1 - Pàgina 14

ReceptaRium

En l ’actualitat degut al context socioeconòmic en el que vi-vim l ’autogestió pot esdevenir una forma organitzativa

bàsica que ens permeti viure, relacionar-nos i interaccionar amb processos d’aprenentatge i d’intercanvi socials i col•lectius on podrem desenvolupar les nostres capacitats.Es per això que us presentem aquest espai dedicat a les persones de totes les edats que tinguin ganes de realitzar activitats amb la seva família i amics d’una manera totalment sostenible, ecològica, econòmica i autogestionada al mateix temps que pas-sen una bona estona. Ens podeu fer arribar les vostres receptes a [email protected]

Propostes d’aquest número:

Espai de receptes de nenes i nens, cuiners, àvies i |o pares i mares.

Ingredients:• 230 grs. de farina de força • 1 cullaradeta de sal • 1 cullerada d' orenga • 2 cullerades d' oli d' oliva • 100 gr. de formatge ratllat • 1 sobre de llevat sec de forner ( 5 grs) • 150 ml. d' aigua tèbia

PA DE FORMATGE

TRESKI 1 - Pàgina 14

Page 15: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKI 1 - Pàgina 15

ReceptaRium

Preparació:1. Barregem en un bol, la fa-rina , la sal, l' orenga, l' oli i el formatge. Després hi afegim el llevat.

2. Posem aquesta pasta damunt el marbre (que hem enfarinat) i amassem durant uns 5 minuts.

3. La posem en un bol untat d' oli i la tapem amb un drap.

4. La deixem reposar durant 1 hora fins que dupliqui la seva mida.

Nota: la podem posar dins el forn o un armari de la cuina.

5. Tornem a amassar i la posem en un motlle engrassat d’oli. Després la tornem a tapar amb un drap i la deixem reposar 20 minuts més.

6. Escalfem el forn a 225 graus.

7. Hi posem el pa 10 minuts a aquesta temperatura, després la baixem a 190 graus i l' hi deixem 35 minuts mes.

8. Desemmotllem i deixem refredar sobre una reixa.

Nota: quan estigui fet li podeu tirar formatge ratllat per sobre i escalfar-lo, les espècies i el tipus de formatge el podeu escollit segons al vostre gust.

Al cap d’unes 4 hores ja estarà llest per menjar! Bon profit!

TRESKI 1 - Pàgina 15

Page 16: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKI 1 - Pàgina 16

Ingredients:

ReceptaRium

COULANT DE XOCOLATA (6 UNITATS)

Per al cor: • 250 g de xocolata negra (75%) • 65 g de xocolata (52%) • 80 ml de crema de llet (35% mg) • 100 ml de rom

Per al cos: • 200 g de xocolata (74%) • 50 g de cacau en pols • 6 clares d'ou • 120 g de sucre en pols • 6 rovells d'ou • 80 ml de nata (35 mg) • 6 bases • una culleradeta de goma de xantana .Preparació:

1. Per fer el cor del coulant, comencem per desfer la xocolata negra. Triem un bol per anar al microones i hi posem la xocolata. El tapem amb paper film, fem uns foradets per seguretat al paper film i escalfem el recipient al microones a menys de 500 watts.

2. Traiem el bol del microones i hi afegim l'altra xocolata (52%) esmicolada.

3. Escalfem la crema de llet en un cassó i l'aboquem a poc a poc al bol, mentre remenem la xocolata.

4. Incorporem ara el rom a la barreja, també a poc a poc i sense parar de remenar el contingut del bol.

5. Posem la barreja en un recipient que pugui anar a la nevera i ho deixem refredar fins que s'endureixi.

6. Per al cos del coulant, escalfem 200g de xocolata al microones.

7. Mentre escalfem la xocolata, barregem en un bol les clares d'ou amb la goma de xantana i muntem aquesta barreja a punt de neu. Una miqueta abans que arribin al punt de neu, hi anem afegint, a poc a poc, el sucre en pols, sense parar de batre.

8. Ara traiem la xocolata del microones i hi afegim el cacau en pols i la nata.

TRESKI 1 - Pàgina 16

Page 17: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKI 1 - Pàgina 17

ReceptaRium

9. És hora d'incorporar, d'un en un, els rovells d'ou a la barreja, sense parar mai de remenar.

10. Hi afegim, a poc a poc, les clares muntades, a la barreja, fins que obtin-guem textura de mousse.

11. Recuperem ara la xocolata que hem posat a la nevera i, amb un estri de treure boles, en traiem sis boletes, que

seran els cors dels nostres coulants. Les reservem.

12. Tirem la mousse dins d'una màniga pastissera. La reservem també.

13. Preparem una safata per anar al forn, col•loquem una superfície antiadherent o paper de forn a sobre de la safata i, al damunt d'aquesta superfície, hi posem les 6 bases.

14. Triem sis motlles metàl•lics per fer els coulants i els col•loquen al damunt de ca-dascuna de les bases. Ara tallem unes tires de paper de forn i posem una tira dins de cada motlle, cobrint-ne les parets interior. Així la massa no s'enganxarà al metall.

15. Escalfem el forn a 240º C

16. Comencem per omplir els motlles amb una mica de la mousse de la màniga pas-tissera, després col•loquem un cor del coulant a cada motlle i hi tornem a abocar una mica més de mousse.

17. Fiquem la safata amb els coulants al forn entre 8 i 10 minuts, a 240º C

18. Un cop traiem la safata del forn, desemmotllem els coulants i traiem la tira de paper de forn.

Els posem en un plat i... bon profit a totes i tots!

Extret del dossier auto gestiona’t publicat per CSA La Tremenda i del club de cuines de TV3.

TRESKI 1 - Pàgina 17

Page 18: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKI 1 - Pàgina 18

EntrEtEnimEnts i concursos

TRESKI 1 - Pàgina 18

Page 19: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKI 1 - Pàgina 19

EntrEtEnimEnts i concursos

TRESKI 1 - Pàgina 19

Page 20: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKI 1 - Pàgina 20

ENDEVINALLES DE LA RU I EL RALAquí teniu un recull d’endevinalles en català per a poder passar una estona divertida.

(les solucions les trobareu al final de la revista)

EntrEtEnimEnts i concursos

TRESKI 1 - Pàgina 20

Dues pilotetes enganxades en una pa-ret, ni l'una ni l'altra es poden veure. Què son ?

Dos anells t'has de posar si vols fer-me treballar.

Què sóc?

No diu res però mai no calla, sempre el portem a sobre, ens fa córrer i mai no para.

És bo i sa però ningú se'l vol menjar...

Té dents i no té boca, i quan menja escup. Què és?

Page 21: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKI 1 - Pàgina 21

REFRANYS DE LES ÀVIES I ELS AVISEn aquest espai us presentem refranys i dites populars dels avis i àvies que viuen a les zones rurals. Per conèixer millor el nostre passat i mantenir viu el saber popular.

Ens podeu enviar els vostres refranys i el seu significat a [email protected]

EntrEtEnimEnts i concursos

TRESKI 1 - Pàgina 21

La primavera la sang altera! Aquest refrany serveix per explicar els canvis que pateix el nos-tre cos al llarg de totes les estacions de l’any però sobretot a la primavera on semblem estar més actives i actius per l’arribada del bon temps.

Oreneta arribada primavera començada/oreneta arribada hiver-nada acabada.

Aquest refrany ens indica que quan arriben les orenetes ja s’ha acabat l’hivern i comença la primavera, i per tant són un indica-dor del inici del bon temps.

Agafa un cabàs i ves-te’n a plegar fem.És un refrany típic de les zones de pagès que es diu quan vols que algú et deixi de molestar o de fer la punyeta.

Allò que sembres colliràs/ Com sembraràs, recolliràs.Aquesta dita popular o refrany vol dir que depèn del que facis o diguis, i també com et comportis amb la resta de persones serà com després aquestes ho facin amb tu. Es fa servir un paral•lelisme amb les tasques del camp on moltes vegades la sembra i com es cuida la collita afecta als resultats.

A aquest/a no se li arruga el melic!Es diu quan una persona és molt valenta o té molt valor. Perso-nes amb molta empenta.

Page 22: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKI 1 - Pàgina 22

SAPS COM ES FA? EL SABÓ PEL COS

Material necessari: una olla, motlles de silicona amb formes divertides o pots de iogurt, espàtula o utensili per a remenar, pot de vidre, glicerina 100% (es ven en drogueries), colorants aptes pel a la pell (venta en dro-gueries), olis essencials i plantes aromàtiques variades.

ProPostes tallers

1. Tallem un tros de la barra de glicerina i la fem a trossets pe-tits.

2. Els posem a dins un pot de vi-dre i al bany maria (al bany ma-ria és per fer el procés sabonós) fins que sigui totalment líquid.

3. Quan la glicerina s’ha desfet, i

abans de què bulli i posem herbes (li donen textura i olor), olis (el fan més cremós) i colorants (li donen color i textura) com més ens agradi.

Nota divertida: També hi pots posar trossos de fruits o hortalisses se-ques, flors i petits objectes a dins.

4. Un cop tenim la barreja feta, ho posem als motlles i ho deixem refredar tot un dia o a la nevera unes hores fins que el sabó esti-gui dur.

5. Ho traiem del motlle amb cura i ja ens podem rentar amb aquest sabó casolà!

Font de la fotografia: Internet

TRESKI 1 - Pàgina 22

Page 23: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKI 1 - Pàgina 23

Catalunya va començar el curs escolar 2012-2013 amb 293 escoles rurals agrupades en 88 ZER’s. De les 41 comarques catalanes cal desta-car que 33 d’elles tenen, com a mínim, una escola rural, coneguda com l’escola de les 3P: petita, de poble i de proximitat.

Notícies

En aquest espai hi afegirem notícies sobre les escoles rurals que creiem des-tacades. També és un espai obert on podeu exposar, denunciar i/o informar d’aspectes o situacions de les vostres escoles, així com les vostres experièn-cies personals com a educadors/es.

Notícia que va aparèixer al diari El Punt Avui el Dilluns, 18 de febrer del 2013. L’hem afegit a la nostra revista per conscienciar que el context de les retalla-des evidencia la desigualtat d’oportunitats dels infants en el món rural i com aquestes, afecten directament a les escoles rurals i als municipis on aquestes s’ubiquen.

Segons un estudi “el 28% de les retallades en l'arranjament escolar es produeix en zones rurals. Consideren que contribuiran al despo-blament i la desvertebració del territori”.

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/16-educacio/620877-el-28-de-les-retallades-en-larranjament-escolar-es-produeix-en-zones-rurals.html

Un darrer enllaç interessant que explica les vivències d’una professora d’una escola rural “mestres de l’escola rural d’Hortsavinyà. Publicat en un blog el 17/05/2012”.

http://criatures.ara.cat/blog/2012/05/17/lescola-rural-una-petita-gran-familia

TRESKI 1 - Pàgina 23

Page 24: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKI 1 - Pàgina 24

Curiositat

Actualment els membres del carnet RuRal són els nois i les noies i les famí-lies de les diferents comarques senyalitzades i el següent nombre d’escoles:

Solucions als passatemps:- Sèries: 7 M

- 7 diferències:

-Endevinalles: 1. Els ulls; 2. Les tisores; 3. El rellotge; 4. El sabó; 5. La serra.

TRESKI 1 - Pàgina 24

Page 25: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKI 1 - Pàgina 25

La vostra AMPA vol fer un casal d’estiu? Teniu dues opcions:

- Gestionar-ho directament i us podem assessorar. - Contactar amb Coordinació Rural de Catalunya,

organització sense afany de lucre, i que sigui l’entitat que coordina i gestiona tots els tràmits del casal d’estiu a la vostra població.

Més informació a 973483536 o [email protected]

ACTIVITATS D’ESTIU D’ ENTITATS MEMBRES DE XARES - COORDINACIÓ RURAL DE CATALUNYA

Algunes entitats ofereixen activitats només als seus membres i d’altres encara no tenen la pro-gramació tancada, per conèixer altres activitats poseu-vos en contacte a [email protected]

TRESKI 1 - Pàgina 25

Page 26: Treski - La Revista de la Ru i el Ral

TRESKI 1 - Pàgina 26