of 8 /8
BEDRE SVEJSNING TRANSPULS SYNERGIC 2700/4000/5000 DIGITALE MIG/MAG SVEJSEMASKINER

TRANSPULS SYNERGIC 2700/4000/5000 - tornbosvejs.dktornbosvejs.dk/.../filer/fronius/TPS2700_4000_5000_Nyt_logo.pdf · bedre svejsning transpuls synergic 2700/4000/5000 digitale mig/mag

  • Author
    vonhi

  • View
    272

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of TRANSPULS SYNERGIC 2700/4000/5000 -...

Page 1: TRANSPULS SYNERGIC 2700/4000/5000 - tornbosvejs.dktornbosvejs.dk/.../filer/fronius/TPS2700_4000_5000_Nyt_logo.pdf · bedre svejsning transpuls synergic 2700/4000/5000 digitale mig/mag

B E D R E S V E J S N I N G

T R A N S P U L S S Y N E R G I C 2 7 0 0 / 4 0 0 0 / 5 0 0 0D I G I T A L E M I G / M A G S V E J S E M A S K I N E R

Page 2: TRANSPULS SYNERGIC 2700/4000/5000 - tornbosvejs.dktornbosvejs.dk/.../filer/fronius/TPS2700_4000_5000_Nyt_logo.pdf · bedre svejsning transpuls synergic 2700/4000/5000 digitale mig/mag

DEN DIGITALE REVOLUTIONDEN DIGITALE REVOLUTION

EN MILEPÆL I SVEJSNINGENS HISTORIE

På mange af teknikkens områder rapporteres dag-ligt om nye fremskridt. Store og små nyskabelser, ogfra tid til anden virkelige sensationer.

Hele branchen bliver lydhør, forkaster hidtil gæl-dende standarder og erstatter dem med helt nye. Det erudviklingstrin som har skelsættende indflydelse på tek-nologien i industrien fremover. Det er milepæle, derpåvirker hele systemet.

Det er sket igen: De nye TPS strømkilder fra Froni-us er sådanne milepæle. Fuldstændig digitaliserede - etvendepunkt som overgangen fra LP-plader til CD.

MARKANT NY TEKNOLOGI:NY KVALITET

TPS 2700/4000/5000 er fuldt digitaliserede, mikro-processor-styrede inverter strømkilder. Den interaktivestyring af strømkilden er koblet til en digital signalpro-cessor, og sammen kontrollerer og overvåger de heleoperationssekvensen. Resultatet er en unik præcision isvejseprocessen, nøjagtig reproducerbarhed af alleresultater og ekstraordinær god svejsekvalitet.

Opbygningen er logisk struktureret – og derforbekvem at arbejde med.

G E N E R E L T

100% digital styring

Page 3: TRANSPULS SYNERGIC 2700/4000/5000 - tornbosvejs.dktornbosvejs.dk/.../filer/fronius/TPS2700_4000_5000_Nyt_logo.pdf · bedre svejsning transpuls synergic 2700/4000/5000 digitale mig/mag

FLEKSIBEL OG INDIVIDUEL

Typiske kendetegn for disse nye maskiner er deresfleksibilitet og den enkelthed, hvormed de kan tilpassesmange forskellige svejseopgaver. Årsagen er denmodulære opbygning, som gør det muligt at tilføjeekstra moduler.

Det revolutionære ved TPS svejsemaskinerne erikke kun teknologien, men også kvaliteten oganvendelsesmulighederne.

EN ÆGTE "PROFF" KAN ALT

De nye TPS svejsemaskiner er på alle områder pro-fessionelle – med store anvendelsesmuligheder. Både imindre værksteder og i store industrivirksomheder erder et bredt arbejdsområde for denne maskinserie. Deer ideelle strømkilder til manuel-, maskinel- og robot-svejsning.

Med hensyn til materialer er svejsemaskinerneselvfølgelig velegnede til almindeligt sort stål og krom-nikkel stål. Og til aluminumssvejsning er de uovertruf-ne. Ved specialopgaver kan maskinerne udstyres medsoftware tilpasset den aktuelle opgave.

TPS 2700 er en bærbar 270 Amp. MIG pulsmaskine med integreret 4 rullers trådfremføring ogspoleholder. Trods de beskedne ydre mål, er der velat mærke tale om spoler af normalstørrelse. Med envægt på kun 27 kg er den ideel til mobilt brug, både i“marken” og i værkstedet.

TPS 4000/5000 maskinerne yder henholdsvis 400og 500 Amp. De er kort sagt rigtige industrimaskiner,der er konstrueret til selv de mest krævende opgaverinden for f.eks. maskin- og stålkonstruktion, offshoreog skibsbygning.

Maskinerne kan anvendes til mange forskelligeformål. Udover MIG-MAG

funktionen kan maskinerneogså svejse med beklæd-

te elektroder og TIG-svejse med “Lift-arc”.

A N V E N D E L S E

TPS 4000, TPS 5000, TPS 2700

Page 4: TRANSPULS SYNERGIC 2700/4000/5000 - tornbosvejs.dktornbosvejs.dk/.../filer/fronius/TPS2700_4000_5000_Nyt_logo.pdf · bedre svejsning transpuls synergic 2700/4000/5000 digitale mig/mag

MÅLET ER ABSOLUT PERFEKTIONMÅLET ER ABSOLUT PERFEKTION

S V E J S E E G E N S K A B E R

TÆNDING: OPTIMERET OG PROGRAMMERET

Afhængig af anvendelsen giver TPS mulighed for 2forskellige tændingsmetoder. Den første, en almindeligsvejsestart, med tændingsparametrene præcist afstemttil diameter og trådkvalitet. Resultatet er en jævn, stød-fri tænding. For at sikre præcis gentænding er der vedafslutning af svejsningen en kontrolleret strømimpuls,som medfører, at den sidste dråbe afsmeltes fra tråd-enden, før den størkner som en kugle på trådenden.

Den anden startmetode er sprøjtefri tænding, isærtil aluminium. Digital teknik i forbindelse med RobactaDrive brændersystem gør en præcis tændingsprocesmulig. På denne måde er resultatet 100% reproducer-bart.

"SKRÆDDERSYET" LYSBUE

Afhængig af svejseopgaven stilles der forskelligekrav til lysbuen. Jo bedre disse krav tilfredsstilles, des-to bedre bliver resultatet. De nye digitale strømkildermuliggør eksakte skræddersyede løsninger. Til puls-svejsning kan de give den rigtige puls form til allematerialer. De fungerer så præcist, at der for hverenkelt puls kun afgives en dråbe fra tilsatstråden. Foru-den sprøjtefri svejsning giver det også nøjagtige svej-sedata i de lave strømområder. Der kan nu svejses 0,6mm aluminiumsplade med en ø1,2 mm trådelektrode –jævnt og præcist.

For regulering af lysbuelængde gælder sammeregel: Maksimal nøjagtighed. Den digitale regulering aflysbuelængde fungerer med stor hastighed og præcisi-on for at holde lysbuelængden konstant; selv når stick-out ændres, er der næsten ingen sprøjt.

Uændret lysbuelængde, trods ændring i stick-out

Tråden føres frem Trådfremføring stopper- indikationaf kortslutning

Tråden trækkes til-bage - pilotlysbue

tændes

Tråden trækkes til-bage - Lysbuelæng-den indstilles

Tråden føres frem -tændingen er udført,pulslysbue starter

Dråbeovergang

Dråbeovergang i kortbue

I

t

Page 5: TRANSPULS SYNERGIC 2700/4000/5000 - tornbosvejs.dktornbosvejs.dk/.../filer/fronius/TPS2700_4000_5000_Nyt_logo.pdf · bedre svejsning transpuls synergic 2700/4000/5000 digitale mig/mag

TEKNOLOGIEN ER MIDLET TIL MÅLET

Uden startprogram - risiko for bindingsfejl istarten af svejsesømmen

Med startprogram -ingen bindingsfejl

De nye TPS – maskiner har et særligt startprogramtil aluminium. Den kendsgerning, at aluminium er engod varmeleder, medfører risiko for bindingsfejl vedstart af svejsning. Takket være digitaliseringen er detnu muligt, på en meget effektiv måde, at undgå dennefejl: For at grundmaterialet skal smelte tilstrækkeligt,startes lysbuen med en ekstra høj energi. Efter startenreduceres svejseenergien igen. Når svejsevarmen vedenden af sømmen løber mod kanten, er der risiko forgennembrænding. Derfor kan man på TPS maskinerneøjeblikkelig sænke strømmen til kraterfylder strømni-veau. Arbejdsgangen for dette startprogram til alumini-um styres via den almindelige start/stop knap på svej-sepistolen.

KOMPLICERET VIDEN -MEN GJORT LET AT BRUGE

Har man bare en gang har arbejdetmed de nye TPS maskiner ved man, at detikke kan gøres meget lettere. Der er såmange forbedringer, der gør arbejdetnemmere og sjovere:

F.eks. når maskinerne skal flyttesrundt – der er flere forbedringer end vikan beskrive. Undervognen på TPS 4000og TPS 5000 er forsynet med store hjul,og herudover er trådboksen drejelig, såmaskinerne får et stort arbejdsområde.Platformen til gasflasken er anbragt lavt.Og TPS 2700 er bærbar og derfor let atflytte rundt med.

Bekvemmelighed er ofte et spørgsmålom intelligens, og det har disse maskinermasser af.

PickUp vogn

H Å N D T E R I N G

TEKNOLOGIEN ER MIDLET TIL MÅLET

Page 6: TRANSPULS SYNERGIC 2700/4000/5000 - tornbosvejs.dktornbosvejs.dk/.../filer/fronius/TPS2700_4000_5000_Nyt_logo.pdf · bedre svejsning transpuls synergic 2700/4000/5000 digitale mig/mag

ALT UNDER KONTROLALT UNDER KONTROL

ET BLIK GIVER FULDT OVERBLIK

Det er praktisk at kunne holde et øje med alle svej-sedata under svejseforløbet – et blik på kontrolpaneletviser dig alt, hvad du har brug for. Udover de aktuelleindstillinger og svejsedata kan du på displayet få føl-gende oplysninger:

Svejsestrøm og svejsespænding med "HOLD"funktion: Før svejsning aflæses standarddata idisplay. Under svejsningen vises de aktuelledata løbende. Ved svejsningens afslutning gem-mes data automatisk med "HOLD" funktionen.

Indstilling efter godstykkelse; Fortæl maskinen,hvilken godstykkelse der skal svejses, og dekorrekte svejseparametre indstilles automatisk.

A – mål: Denne funktion gør det første gangmuligt at indstille a–mål som en parameter – ihvert enkelt tilfælde med en defineret svejse-hastighed.

Svejsehastighed: Den indstillede værdi visespermanent i display.

Job – valg: Denne funktion er helt ny. Den gørdet muligt for dig at gemme optimerede data,så de kan kaldes frem igen, når samme jobskal gentages. Derved opnås en 100% repeter-bar præcision.

DEN NEMME MÅDE AT ARBEJDE PÅ

De nye strømkilder tilbyder maksimal komfort. Vedbrug af digital datatransmission over et bussystem, erder f.eks. ekstra fjernkontrolmulighed. Uanset opgavenvil der være et produkt mellem de mange, der vil kunneløse den.: TR 2000 – en MIG program kontrolenhed;TR 4000 – en universel fjernkontrol enhed; TR 4000C –en bekvem kontrolenhed med ekstra funktioner. Sompå andre FRONIUS maskiner lader det nye TPS konceptdig styre strømindstillingen direkte fra svejsepistolenmed den kendte "OP/NED" regulering.

Apropos komfort: På vores strømkilder er detmuligt at tilslutte en "JOBMASTER", den nye svejsepi-

stol med integreretfjernkontrol. Detbetyder at du kankalde samtligesvejsedata fremdirekte på svejsepi-stolen, du kan

ændre dem og se resultatet. Denne funktion gør detmuligt for dig løbende under svejsningen at se værdiersom strøm, trådhastighed og lysbuelængde.

En anden fordel er den digitalt styrede motorhas-tighed. Den gør det muligt at indstille trådhastighedentil værdier fra 0 til 22 m/min. sikkert og reproducer-bart. "4 - rulle" drevet giver en sikker og konstant frem-føring af tråden.

Display Justering

Funktions-metode

Svejse-metode

Materialevalg➤ ➤➤ ➤ ➤➤

➤➤

Indstil-ling

Page 7: TRANSPULS SYNERGIC 2700/4000/5000 - tornbosvejs.dktornbosvejs.dk/.../filer/fronius/TPS2700_4000_5000_Nyt_logo.pdf · bedre svejsning transpuls synergic 2700/4000/5000 digitale mig/mag

SUCCES “HELE VEJEN RUNDT”SUCCES “HELE VEJEN RUNDT”

EN INVESTERING SOM HURTIGT TJENER SIG HJEM

Der er mange årsager til, at TPS maskinerne giveren god rentabilitet. For det første har de en høj elek-trisk virkningsgrad på grund af inverter-princippet.Også det lave tomgangsforbrug og automatiske kølesy-stem bidrager hertil. For dig er det interessant med

henblik på dit totale elforbrug.Husk også, at sprøjt reduceresmed den digitale teknik, så du fårmindre efterarbejde. Yderligere kanmaskinerne anvendes til flere for-skellige svejsemetoder: MIG-,MAG-, TIG-svejsning og svejsningmed beklædte elektroder. TPSmaskinerne kan håndtere dem alle.

EN SELVFØLGELIGHED

Det er egentlig unødvendigt at tale om sikkerhed.Alle FRONIUS maskiner gennemgår et omfattende sik-kerheds tjek - også disse nye maskiner. Følgende sik-kerhedsnormer er selvfølgeligheder: S-mærke, CE-mærke efter EN 6094/1 og EN 50199 inkl. væltetest ogbeskyttelsesklasse IP 23 = egnethed til brug undermontageforhold. Derudover er den indre forureningreduceret, da køleventilatoren er termostatstyret ogderfor kun er i gang, når det er nødvendigt.

Ø K O N O M I

S I K K E R H E D

IP23 = ideel til montagearbejde

EN ENKEL SAG

Nem vedligeholdelse er et vigtigt punkt ved svej-semaskiner og et mægtigt plus ved det nye digitaleudstyr. Først og fremmest giver den enkle retlinedeopbygning med få separate underenheder en let vedli-geholdelse. Desuden gives der i display oplysningervia fejlkoder, som kan diagnosticeres med en bærbarcomputer. Computeren kan også anvendes til opdate-ring af software, så maskinerne kan ajourføres uden atudskifte hardware – den digitale kerne gør denne flek-sible løsning mulig. Kalibrering kan ses i et helt nytlys og udføres nemt og hurtigt med digital teknik.

MASKINER MED UBEGRÆNSEDEMULIGHEDER

Meget er muligt med digitale strømkilder. Du kan til-passe maskinen efter dine egen ønsker. TPS 4000 ogTPS 5000 har separat trådboks, f. eks. VR 4000C – meden lang række funktioner og display som strømkildens;en fordel når arbejdsstedeter langt væk fra strømkilden.som f.eks. på skibsværfter.

Til robotsvejsning er"Robacta Drive" svejsebræn-deren interessant. En specielhastighedskontrolleretrobotbrænder med et ekstrafremføringssystem samt enanalog/digital robot inter-face.

Yderligere tilbehør omfatter: JOBMASTER – digitaldisplay og fjernkontrol direkte på svejsepistolen, vandkø-ler FK 4000 R til ekstra god køling af svejsepistol, enspeciel polvender til svejsning med pulverfyldt tråd, enpush/pull styring for push/pull svejsepistoler til manuelsvejsning, strømovervågning af kølevand, slangepakkerpå 5, 10 og 20 meter, eller med længder efter dit valg,samt forlængerkabler til fjernkontrolenheder.

S E R V I C E

T I L B E H Ø R

VR 4000 C trådboks

Page 8: TRANSPULS SYNERGIC 2700/4000/5000 - tornbosvejs.dktornbosvejs.dk/.../filer/fronius/TPS2700_4000_5000_Nyt_logo.pdf · bedre svejsning transpuls synergic 2700/4000/5000 digitale mig/mag