TP, ngay 16thang 10nam 2017 CONG no CONe THONG TIN .CONG TY CP PIN AcQUYlVIIENNAM CONG HoA xAH(H page 1

TP, ngay 16thang 10nam 2017 CONG no CONe THONG TIN .CONG TY CP PIN AcQUYlVIIENNAM CONG HoA xAH(H

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TP, ngay 16thang 10nam 2017 CONG no CONe THONG TIN .CONG TY CP PIN AcQUYlVIIENNAM CONG HoA xAH(H

 • CONG TY CP PIN Ac QUY lVIIENNAM CONG HoA xA H(H CHU NGHIA vrer NAM S6:185/ PA-TB DQc I~p - T1,1'do - Hanh phuc

  TP,HeM, ngay 16 thang 10 nam 2017

  CONG no THONG TIN TREN CONe THONG TIN DI¥N Tlr CUA - nv BAN cmrso KHoANNHA'NUaC vA SGDCK TPHCM (co thS str dung dS cong b6 thong tin d6ng thai dSn UBCKNN va SGDCK)

  Kfnh gii'i: Dy ban Chung khoan Nha mro'c Dang kinh giri: Slr giao dich chimg khoan Thanh ph& Ha Chi Minh

  Ten cong ty: Cong Ty C&Ph~n Pin Ac Quy Mi~n Nam Mii chimg khoan: PAC Dia chi tru sa chinh: 321 TrfuI Hung Dao, phuong Co Giang, quan 1, TPHCM, Bi~n thoai: 08-39203063 Fax: 08-39202390 Loaithong tin cong b6:D 24h D 72h D Yeu cau D B§.t thuong 0 Dinh ky NQi dung thong tin cong bc3: Cong Ty C6 Phk Pin Ac Quy Mi~n Nam dii duoc Sa KS hoach - D~u nr tinh B~c Ninh c~p giay chirng nhan dang ky heat dQng chi nhanh vao ngay 11110120 17. Ten chi nhanh : Chi nhanh Cong ty c6 phan Pin ~c quy Mi~n Nam tai Mi~n B~c.

  Bia chi : S6 20 dirong 08, VSIP B~c Ninh, xs D~i D6ng, Huyen Tien Du, Tinh 'B~c Ninh, Viet Nam. Nguoi dung d~u : Ong Nguyen Xuan Th~ng (Gillin d6c chi nhanh) Heat dQng thee uy quyen cua : Cong Ty C6 PhfuI Pin Ac Quy Mi~n Nam

  Chung toi xin cam kSt cac thong tin ccng b6'tren day la dung sir that va hoan toan chiu trach nhiem tnroc phap Iu?t v~ noi dung cac thong tin da:cong b6.

  ,

  Ntr30.PDF