Tong Quan Ve SharePoint 2010 - Danh Cho SV Lam Do An

  • View
    31

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Tong Quan Ve SharePoint 2010 - Danh Cho SV Lam Do An

SharePoint 2010

1

C1 Tng quan v SharePoint 2010SharePoint l g?SharePoint l mt nn tng (Platform) ca vic trao i thng tin v lm vic cng tc trong ni b doanh nghip v trn nn Web. SharePoint l gii php kt ni v h tr ngi dng chia s thng tin tt nht, cho d nhng thng tin nm trong mng li Intranet, Extranet ca Doanh Nghip hay c th chia s ra bn ngoi Internet cho c khch hng v i tc.

Vi SharePoint, chng ta s khng ch gii hn vic cung cp kh nng lm vic cng tc cho nhn vin vn phng hoc cc nhm kinh doanh m cn c th u t su vo vic pht trin cc ng dng m rng cho doanh nghip. SharePoint c xem l nn tng bn c th pht trin nhng ng dng rt nhanh chng p ng mi nhu cu trong hot ng kinh doanh, c th l mt ng dng nh cho mt nhm hay mt phng ban, hoc c th l nhng gii php doanh nghip tm c v phc tp vi nhiu quy trnh x l thng tin phc tp, chnh sa code hoc tch hp vi cc phn mm ng dng khc.

Cc tnh nng chnh ca SharePoint 2010

Sharepoint SiteSharePoint Sites cung cp cho bn nhng cng ngh thit yu nht xy dng cc cng thng tin v d nh Web Part s, cc m hnh Security, kh nng c nhn ha tng trang, h tr a ngn ng, 2

h tr truyn thng a phng tin v nhiu hn na. V khi chng ta nhc n khi nim SharePoint Sites th phm vi ca chng ta khng phi ch b gii hn nhng Team Sites hoc cng thng tin ni b ca doanh nghip m bn c th m rng ra thnh nhng Extranet cho php kt ni thng tin gia cng ty vi cc i tc hoc nh cung cp, v tt nhin l c th trin khai thnh trang Internet cho php khch hng truy cp t do.

Sharepoint Communities

SharePoint Communities l khi nim th hai ca SharePoint l kh nng cho php mi ngi lm vic vi nhau n gin v hiu qu hn. N bao gm nhng hnh thc lm vic cng tc truyn thng nh to cc Workspace (khng gian lm vic) chia s ti liu, to Workflow (quy trnh) x thng tin, chia s Calendar (lch lm vic) v Task (tc v) chung cho c nhm. Ngoi ra, n cn bao gm c lun cng ngh Enterprise 2.0 mi nht (hay cn gi l Social Networking). SharePoint s l mt nn tng tt pht trin mng li Social Computing trong doanh nghip vi s h tr ca Blog v Wiki, RSS, kh nng tm kim nhn s v chuyn gia, to quan h nhn vin v mng cng ng. Thm vo , SharePoint cn c th tch hp cht ch vi Microsoft Lync (tn c l Office Communication Server) nn chc nng SharePoint Communities cn c th b sung thm kh nng th hin Presence (thng tin trng thi Online, Offline, Free, Busy), chat v chia s thng tin trc tuyn.

3

Sharepoint Content

SharePoint Content l kh nng qun l thng tin doanh nghip ton din t vic phn r n tng hp ni dung. SharePoint qun l tt c ni dung s bao gm cc vn bn dng Office, cc ti liu dng a phng tin, trang Web, ni dung dng HTML v c cc ni dung dng mng x hi nh Blog v Wiki. m bo vic tun th nhng quy nh v an ton thng tin, SharePoint cng h tr vic qun l cc chnh sch v theo di vic chnh sa ni dung (Record Management), qun l v ty bin c Workflow (quy trnh x l thng tin), h tr mt h tng mnh m,nhiu chc nng gip doanh nghip kim sot c thng tin. Vi mt kin trc ng nht, bn c th dng nhng tin ch qun l thng tin nht qun cho vic pht hnh thng tin ln intranet cng nh Extranet v thm ch Internet Site dnh cho khch hng.

Sharepoint Search

4

Vn chnh trong vic qun l khi lng ln thng tin trong t chc l kh nng tm kim tt nht gip ngi dng c th tm v khm ph ra nhng thng tin m h cn mt cch nhanh chng v chnh xc. SharePoint Search c th to ra nhng ch mc cho ni dung khng ch trong nhng SharePoint Sites m thm ch c th cho c nhng h thng thng tin khc c lin quan, nhng tp tin c chia s, c s d liu v cc phn mm ng dng c tch hp vi SharePoint. SharePoint cng c th tm kim nhn vin hoc chuyn gia trong t chc, hin th cc thng tin c bn, chc v trong s t chc, v.v Thm vo , nhng chc nng mi vt tri v tm kim ca Sharepoint c gi l FAST Search Engine cho php tm kim thng minh theo kinh nghim ca ngi dng, v kh nng m rng quy m tm kim cho hng t ti liu trong mt t chc.

Sharepoint Insights

SharePoint Insights, chng ta ni nhiu v kh nng tm kim v lm vic cng tc v s kt hp chng vi nhng cng c phn tch d liu thng minh truyn thng gip cho ngi dng vn phng kh nng phn tch v nh gi thng tin t nhng d liu bn trong doanh nghip. Nh da trn SQL Server, SharePoint c th chia nh nhng thng tin phn tn ri rc thnh nhng bo co dng Scorecard, Dashboard rt sinh ng. Nhng bo co ny c th pha trn c d liu dng c cu trc v phi cu trc to ra mt bc tranh thng tin mt cch chn thc nht cho t chc. Ngi dng vn phng c th sng lc v phn tch nhng d liu nh s tch hp cht ch gia SharePoint v Excel, SharePoint hin l mt trong nhng cng c phn tch thng tin c s dng rng ri nht trn ton th gii v cho php bn c th nhanh chng to ra nhng gii php phn tch ty bin.

5

Sharepoint CompoSites

SharePoint CompoSites cung cp cho mi i tng t ngi dng thnh tho n nhng nh pht trin ng dng nhng cng c d dng v nhanh nht to ra nhng ng dng ghp. V d: bn c th dng chng trnh SharePoint Designer mi v khng cn phi vit mt dng lnh no, bn cng c th thay i c giao din ca mt Site, tch hp thm c cc Web Part s, ty chnh Workflows v tch hp d liu t nhiu ngun khc nhau. Tng t nh th, nhng dch v Access Services mi cho php ngi dng t xy dng nhng ng dng v c s d liu quan h n gin sau c th chia s trong ni b mt phng hoc cho c cng ty thng qua SharePoint Site nhng vn c qun l v kim sot bi b phn IT.

6

Li ch SharePoint mang liKh nng kt ni v tng thm sc mnh ngi dngTrc tin, chng ta vn thng nghe phn hi t pha khch hng rng i a s nhng ng dng cho doanh nghip thng b mt hn ch l kh s dng. Vi SharePoint 2010, Microsoft nghin cu kh k kinh nghim s dng ca ngi dng trn ton th gii ri a ra gii php kt ni v trao quyn cao nht cho ngi dng. V d: ngi dng vn phng c th truy cp SharePoint thng qua cc trnh duyt khc nhau nh Internet Explorer, FireFox v Safari, thm vo h cn c th truy cp bng in thoi di ng v tt nhin l t chnh b Microsoft Office. Bng cch a ton b giao din Ribbon vo SharePoint, Microsoft lm cho sn phm thm thn thin vi ngi dng, gip h d dng tm kim v s dng ht cc tnh nng ca sn phm. Ngoi ra, Microsoft cng u t su vo sn phm mi mang tn l SharePoint Workspace, trc y gi l Groove, v s c tch hp lun trong b Office 2010, cho php lm vic offline vi nhng thng tin c lu tr trn SharePoint bao gm Document libraries, Lists v k c nhng workflow.

Ct gim chi ph nh da trn mt nn tng thng nhtSong song vi vic kt ni v gia tng sc mnh cho ngi dng th vic ct gim chi ph lun l yu t quan tm hng u ca tt c cc khch hng. Vi mi trng kinh t hin nay, cc cng ty cng lc cng phi sit cht ngn sch cho IT nhng ng thi vn i hi nhiu gi tr hn t nhng u t hin ti. SharePoint 2010 cung cp thm nhng c hi cho doanh nghip tit kim chi ph trong khi vn cam kt h s c c nhng li ch t nhng xu hng cng ngh mi nht. C th, ch mt ln u t cho SharePoint 2010 bn s c trong tay mt cng c a nng gii quyt nhiu vn nh qun l ni dung, tm kim thng tin, phn tch d liu, lm vic cng tc v nhiu hn na, nhng tnh nng ny trc y tng c xem l nhng gii php hon ton c lp ring l. Nh vic tch hp tt c nhng kh nng x l ny trong mt kin trc duy nht m SharePoint 2010 s doanh nghip gip gim thiu chi ph trin khai, bo mt v c bit l bn cng s khng phi tn chi ph v thi gian cho vic hc qu nhiu sn phm khc nhau, cng ngh khc nhau . T vic to ra nhng ng dng cho ni b cho n cc ng dng quy m chy trn extranet v c internet. Cui cng, mt c hi ln na cho vic tit kim chi ph t cng ngh in ton m my. Vi SharePoint 2010, b phn IT s c thm chn la khi trin khai h tng SharePoint, bn c th trin khai trn Server t ti doanh nghip hoc s dng dch v SharePoint Online vi ton b d liu c Microsoft lu tr ti cc datacenter ton cu. Vi gii php ny, chng ta thy c khch

7

hng khng ch tit kim chi ph m cn m bo rng s c mt h thng tin cy nh outsourcing phn lu tr v qun l.

p ng nhanh chng mi nhu cu cng vicVi SharePoint 2010, nhng nh pht trin ng dng s c th to ra cc chng trnh qun l ni dung v lm vic cng tc chy trong Firewall hoc tng tc bn ngoi internet. Tt c nhng kh nng ca SharePoint u c th c m rng nh cc hm API h tr cc chun nh REST, LINQ v Web services. Microsoft cng b sung thm nhiu tnh nng mi nh Sliverlight Web Part v cc Client Object Model mi. Nhng im quan trng nht chnh l cc dch v Business Connectivity Services, hay vit tt l BCS. BCS cho php bn truy cp an ton n d liu, workflows v cc thnh phn khc trong h thng ng dng, tt c cc truy cp ti Web Services, SQL connections hoc .NET. iu ny c ngha l bn s c tng thm sc mnh trong vic tch hp vi nhiu ng dng khc nhau trong nhiu h thng khc nhau vi nhng dng thng tin c cu trc hoc bn cu trc trong SharePoint. Hn th na, bn c th s dng BCS khng ch trong cc ng dng SharePoint v cn m rng ra c cc sn phm Microsoft Office 2010. Cui cng, Microsoft cng u t rt nghim tc cho vic h tr nhng nh lp trnh pht trin ng dng. Visual Studio 2010 c nhng cng c mi to v kim sot li cho cc cc ng dng SharePoint, mt giao din ha mi cho vic xy dng Web Part v h tr tch hp vi Team foundation Server. Nhng ngi lm cng vic lp trnh cng s rt hng ng chc nng Developer Dashboard mi m h c th kch hot trn bt c trang SharePoint no vi mc ch debug hoc chn on li. Chc chn vi s ra i ca phin bn 2010, SharePoint s tr thnh mt nn tng xuyn sut ton doanh nghip to ra nhng ng dng qun l ni dung v lm vic cng tc

8

So snhSo snh SharePoint 2007 & SharePoint 2010Feature Name / Area SharePoint Server 2007 SharePoin t Server 2010

SitesOffice Integration Included Improved

Line-of-Business Integration

Included

Improved

Read/Write capabilities

New

Enterprise Management Operations

Included

Improved

Management tools and reporting

Included

Improved

Web Analytics

New

Mobile Connectivity

Included

Improved

Full-fidelity viewing

New

Editing to mobile

New

Office Interaction

Included

Improved

Read/Write capabilities

Included

Improved

Robust User Experience

Included

Improved

9

Contextual Ribbon

New

Microsoft Silverlight

New

Office Web Applications

New

Tagging

New

Audience Targeting

New

Communities