of 51 /51
1 Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.5. „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării” Titlul proiectului: Burse doctorale şi postdoctorale pentru cercetare de excelenţă Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/134378 Beneficiar: Universitatea Transilvania din Braşov Universitatea TRANSILVANIA din Braşov Şcoala Doctorală Interdisciplinară Departament: Ingineria Fabricaţiei Ing. Raluca NICOLAE (MĂNESCU) Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE-RISC ÎN SISTEME FLEXIBILE DE FABRICAȚIE Titlul tezei (lb. engleză): Integrated quality-risk management in flexible manufacturing systems Conducător ştiinţific Prof.univ.dr.ing. Anișor NEDELCU Braşov, 2015

Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1...

Page 1: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

1

Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.5. „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării” Titlul proiectului: Burse doctorale şi postdoctorale pentru cercetare de excelenţă Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/134378 Beneficiar: Universitatea Transilvania din Braşov

Universitatea TRANSILVANIA din Braşov

Şcoala Doctorală Interdisciplinară

Departament: Ingineria Fabricaţiei

Ing. Raluca NICOLAE (MĂNESCU)

Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT

CALITATE-RISC ÎN SISTEME FLEXIBILE DE FABRICAȚIE

Titlul tezei (lb. engleză): Integrated quality-risk management in

flexible manufacturing systems

Conducător ştiinţific

Prof.univ.dr.ing. Anișor NEDELCU

Braşov, 2015

Page 2: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

2

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV

BRAŞOV, B-DUL EROILOR NR. 29, 500036, TEL. 0040-268-413000, FAX 0040-268-410525

RECTORAT

D-lui (D-nei)..............................................................................................................................

COMPONENŢA Comisiei de doctorat

Numită prin ordinul Rectorului Universităţii „Transilvania” din Braşov Nr. 7718 din 13.11.2015

PREŞEDINTE: Prof. univ. dr. ing. Ramona CLINCIU

PRODECAN - Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial Universitatea “Transilvania”din Braşov

CONDUCĂTOR Prof. univ. dr. ing. Anişor NEDELCU STIINTIFIC: Universitatea “Transilvania”din Braşov REFERENȚI: Prof. univ. dr. ing. ec. Ioan ABRUDAN

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca Prof. univ. dr. ing. Anca DRĂGHICI

Universitatea “Politehnică” din Timișoara Prof. univ. dr. ing. Nouraş Barbu LUPULESCU Universitatea “Transilvania” din Brașov

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat: 17.12.2015, ora 10:00, Corp V, sala VPA, Str.Mihai Viteazul Nr.5, Braşov. Eventualele aprecieri sau observaţii asupra conţinutului lucrării vă rugăm să le transmiteţi în timp util, pe adresa Universităţii Transilvania din Braşov sau la Departamentul Ingineria Fabricaţiei, Centrul de cercetare Tehnologii şi Sisteme Avansate de Fabricaţie, tel-fax 0268 421318, sau prin email la adresa: [email protected]. Totodată vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de doctorat. Vă mulţumim.

Page 3: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

3

CUPRINS

Pag

teză

Pag.

rezumat

Introducere 13 9

Capitolul 1. Stadiul actual al cercetărilor privind managementul integrat calitate-risc în sisteme flexibile de fabricație..............................

14

9

1.1 Analiza sistemelor flexibile de fabricaţie. Concepte şi elemente componente ale sistemului flexibil de fabricație..........................................

14

1.1.1 Caracteristici de bază ale sistemului flexibil................................. 16 10

1.1.2 Clasificarea SFF............................................................................. 20 10

1.1.3 Structura şi funcţiile SFF............................................................ 22 11

1.1.4 Avantajele și rolul sistemelor flexibile de fabricație...................... 24 11

1.2 Noţiuni, obiective şi strategii ale sistemului flexibil de

fabricație..................................................................................................

25

11

1.2.1 Managementul proceselor de fabricație şi al SFF.......................... 25 11

1.2.2 Gradul de flexibilitate, automatizarea şi optimizarea SFF............ 26 12

1.2.3 Factorii care influenţează profitul relativ la implementarea

automatizărilor flexibile.............................................................................

29

12

1.2.4 Aspecte ale planificării și controlului producției în SFF. Scenarii

de planificare...................................................................................................

34

13

1.3 Analiza privind managementului calităţii. Sistemul calităţii: abordare

conceptuală, prezentare generală, standard................................................

37

13

1.3.1 Principiile managementului calităţii............................................ 42 14

1.3.2 Documentaţia sistemului calităţii.................................................. 48 15

1.3.3 Etapele necesare pentru proiectarea şi implementarea unui sistem

al calităţii într-un sistem flexibil de fabricaţie...........................................

50

15

1.4 Analiza managementului riscului. Concepte şi principii ale

managementului riscului (MR)..................................................................

53

15

1.4.1 Descriptori şi criterii de clasificare a riscului.............................. 56 16

1.4.2 Raporturile dintre cerinţe, specificaţii şi realizarea unui

produs/serviciu..........................................................................................

60

17

9

Page 4: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

4

1.4.3 Planificarea răspunsului la factorii de risc şi strategiile de reducere a

riscurilor.......................................................................................

62

17

1.5 Analiza corelaţiei risc-calitate la nivelul sistemului flexibil de

fabricație..................................................................................................

64

17

1.6 Concluzii privind stadiul actual al cercetării privind managementul

integrat calitate-risc în sisteme flexibile de fabricaţie..............................

72

18

Capitolul 2. Obiectivele tezei de doctorat............................................. 74 19

2.1 Delimitarea domeniului de cercetare.................................................. 74 19

2.2 Obiectivele cercetării......................................................................... 74 19

Capitolul 3. Studii şi contribuţii teoretice privind managementul

integrat calitate-risc în SFF...................................................................

76

19

3.1 Managementul calităţii în SFF. Consideraţii teoretice asupra

managementului calităţii. Standardul internaţional ISO 9001...................

76

19

3.1.1. Realizarea produsului................................................................. 79 21

3.1.2 Monitorizarea şi controlul produsului.................................... 80 21

3.1.3 Optimizarea ca rezultat al îmbunătăţirii calităţii........................ 82 22

3.2 Managementul riscurilor în SFF................................................................ 90 22

3.2.1 Managementul riscurilor privind calitatea în SFF....................... 90 22

3.2.2 Evaluarea riscurilor în SFF aplicând metoda FMEA................. 94 23

3.2.3 Descrierea şi analizarea metodei FMEA în cadrul SFF.............. 95 24

3.2.4 Managementul riscurilor aplicat SFF......................................... 97 25

3.2.5 Utilizarea analizei modului de defectare şi a efectelor

(FMEA).....................................................................................................

98

25

3.2.6 Managementul riscului în FMEA de proces............................ 108 25

3.2.7 Contribuţii privind evaluarea riscului prin utilizarea metodei

FMEA.......................................................................................................

109

25

3.3 Consideraţii teoretice privind managementul integrat calitate-risc în

SFF..................................................................................................................

109

25

3.3.1 Managementul SFF/ Funcţiunile globale în conducerea SFF...... 109 25

3.3.2 Prezentarea conceptului managementului integrat calitate-risc.... 111 26

3.3.3 Diagrama Ishikawa(diagrama cauză-efect)............................. 117 30

3.3.4 Analiza Pareto.............................................................................. 119 30

3.4 Concluzii................................................................................................... 121

30

Page 5: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

5

Capitolul 4. Studii de caz şi cercetări experimental-simulate privind

managementul integrat calitate-risc în SFF...............................................

123

30

4.1 Analiza privind etapele de realizare a produsului..................................... 123 30

4.1.1 Descrierea procesului tehnologic propus. Schema logică a

procesului tehnologic.................................................................................

123

30

4.1.2 Materiale şi tehnologie..................................................................... 131 33

4.2 Descrierea utilajului de prelucrare si a produsului (burghiului)................ 131 34

4.3 Analiza caracteristicilor de bază ale materialului...................................... 134 35

4.4 Realizarea histogramelor de defectare pornind de la fişa de măsurători... 136 35

4.4.1 Monitorizarea şi măsurarea proceselor/produsului......................... 136 35

4.4.2 Înregistrare date/ Fişa de măsurători. Histogramele de defectare.... 137 36

4.5 Metode de îmbunătăţire continuă a calităţii............................................. 140 36

4.5.1 Utilizarea diagramei Ishikawa (cauză-efect) privind factorii care

pot influenţa precizia şi calitatea burghiului special obţinut prin procesul de

strunjire.......................................................................................................

141

36

4.6 Evaluarea riscului utilizând analiza modului de defectare şi a efectelor

(FMEA). Analiza modului de defectare şi a efectelor defectării..............

4.7 Monitorizarea şi controlul defectelor. Analiza Pareto.............................

4.8 Concluzii..................................................................................................

143

150

155

37

38

41

Capitolul 5. Concluzii finale şi contribuţii originale aduse în cadrul

tezei...............................................................................................................

157

41

5.1 Concluzii generale.................................................................................... 157 41

5.2 Contribuţii originale aduse în cadrul tezei................................................ 159 42

5.3. Valorificarea rezultatelor cercetării......................................................... 161 42

5.4. Direcţii viitoare de cercetare..................................................................... 161 43

BIBLIOGRAFIE............................................................................................. 163 44

Rezumat scurt ................................................................................................. 48

CV – Română.................................................................................................. 49

CV- Engleză ................................................................................................... 50

Page 6: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

6

TABLE OF CONTENTS

Pag.

thesis

Pag.

summary

Introduction............................................................................................... 13 9

Chapter 1. Present state of research concerning the integrated

quality-risk management in flexible manufacturing systems............

14

9

1.1 Analysis of flexible manufacturing systems. The concepts and

elements of flexible manufacturing system..........................................

14

1.1.1 Basic features of the flexible system................................... 16 10

1.1.2 Classification of SFF............................................................. 20 10

1.1.3 The structure and functions of SFF......................................... 22 11

1.1.4 The advantages and role of SFF........................................... 24 11

1.2. Goals and strategies of the flexible manufacturing system................ 25 11

1.2.1 The management of manufacturing processes and SFF........... 25 11

1.2.2 Flexibility, automation and optimization degree of SFF.......... 26 12

1.2.3 Factors affecting the relative profit to the implementation of

flexible automation...............................................................................

29

12

1.2.4 Aspects of planning and production control in SFF. Planning

scenarios..............................................................................................

34

13

1.3 Quality management analysis. Quality system: a conceptual

approach, overview, standard...............................................................

37

13

1.3.1 Quality management principles........................................ 42 14

1.3.2 The quality system documentation.......................................... 48 15

1.3.3 The steps required to design and implement a system of

quality in a flexible manufacturing system..........................................

50

15

1.4 Risk management analysis. Concepts and principles of risk

management...........................................................................................

53

15

1.4.1 Descriptors and criteria classification of risk........................... 56 16

1.4.2 Relationships between requirements, specification and

realisation of a product/service...........................................................

60

17

9

Page 7: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

7

1.4.3 Planning the response to the risk factors and risk reduction

strategies.....................................................................................................

62

17

1.5 Correlation analysis of risk-quality flexible manufacture system..... 64 17

1.6 Conclusions regarding the current state of research into the

integrated quality management-risk in manufacturing flexible systems...

72

18

Chapter 2 Main objectives....................................................................... 74 19

2.1 Demarcating the investigation domain........................................... 74 19

2.2 The investigation’s objectives....................................................... 74 19

Chapter 3 Studies and theoretical contributions regarding

integrated quality-risk management in SFF....................................

76

19

3.1 Quality management in SFF. Theoretical considerations on the

quality management. The international standard ISO 9001.......................

76

19

3.1.1 Product realization.................................................................. 79 21

3.1.2 Monitoring and control product....................................... 80 21

3.1.3 Optimization as a result of improving quality..................... 82 22

3.2 Risk management in SFF..................................................................... 90 22

3.2.1 Risk management regarding quality in SFF........................... 90 22

3.2.2 Risk assessment in SFF applying FMEA method................... 94 23

3.2.3 Description and analysis of FMEA method within the SFF.... 95 24

3.2.4 Risk management applied to the SFF........................................ 97 25

3.2.5 Utilization the failure analysis of the mode use and effects

(FMEA)...............................................................................................

98

25

3.2.6 Risk management in FMEA process.................................. 108 25

3.2.7 Contribution to the assessment of risk by using FMEA

method......................................................................................................

109

25

3.3 Theoretical considerations regarding integrated quality-risk

management in SFF...................................................................................

109

25

3.3.1 SFF management/Global functions of SFF running process.. 109 25

3.3.2 The concept presentation of integrated quality-risk

management.......................................................................................

111

26

3.3.3 Ishikawa diagram (cause-effect diagram).......................... 117 30

3.3.4 Pareto analysis........................................................................ 119 30

3.4 Conclusions.......................................................................................... 121 30

Page 8: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

8

Chapter 4 Case studies and simulated experimental research

regarding integrated quality-risk management in SFF......................

123

30

4.1 The analysis stages regarding the product development...................... 123 30

4.1.1 Description of the technological process. The logical scheme

of technological process.......................................................................

123

30

4.1.2 Materials and technology............................................................ 131 33

4.2 Description of the processing equipment and of the product (the

drill)...........................................................................................................

131

34

4.3 Analysis of the basic characteristics of the material............................ 134 35

4.4 Realization of the failure histograms starting to the sheet

measurements............................................................................................

136

35

4.4.1 Monitoring and measurement of the processes/product............. 136 35

4.4.2 Registration dates/Sheet measurements information.

Histograms of failure...........................................................................

137

36

4.5 Methods of the continuous quality improvement................................ 140 36

4.5.1 Use the diagram Ishikawa (cause and effect) on the factors

that can influence the accuracy and quality of special drill obtained

through the turning process................................................................

141

36

4.6 Risk assessment using the method of failure analysis and effects

(FMEA). Analysis of the failure mode and effects of failure.................

4.7 Monitoring fault and control defects. Pareto analysis....................

4.8 Conclusions.........................................................................................

143

150

155

37

38

41

Chapter 5. Conclusions, personal contributions, further

developments and methods of capitalization for the current

investigation.......................................................................................

157

41

5.1 General conclusions............................................................................. 157 41

5.2 Personal contributions in the investigated field .................................. 159 42

5.3 Capitalization methods for the investigation’s results......................... 161 42

5.4 Further developments ......................................................................... 161 43

REFERECES............................................................................................ 163 44

Summary of the thesis .............................................................................. 48

Curriculum vitae (Romanian) .................................................................... 49

Curriculum vitae (English)........................................................................ 50

Page 9: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

9

INTRODUCERE

În condiţiile actuale, când se produce globalizarea pieţelor, concurenţa este din ce in ce

mai acerbă. Cererea de mărfuri a impus industriei să posede capacitatea de a fabrica produse

diversificate, de calitate, în scurt timp şi la preţuri competitive. În plus, întreprinderile trebuie

să obţină beneficii, pentru a continua investiţiile, condiţie “Sine Qua Non” pentru dezvoltare.

Teza de doctorat sintetizează noile orientări mondiale în teoria calităţii, riscului şi a

managementul integrat pe conceptele aflate în permanenţă corelaţie. Soluţiile prezentate arată

din punct de vedere managerial calitatea şi riscul într-o corelaţie permanentă, devenind o

strategie pentru orice întreprindere.

Structurarea tezei de doctorat s-a realizat în 5 capitole, desfașurate pe 200 de pagini, ce

cuprind 83 de figuri, 21 de tabele și 32 relații de calcul, 140 de surse bibliografice și 4 anexe a

27 pagini.

CAPITOLUL 1. Stadiul actual al cercetărilor privind managementul integrat calitate-

risc în sisteme flexibile de fabricație

1.1 Analiza sistemelor flexibile de fabricaţie. Concepte şi elemente componente ale

sistemului flexibil de fabricație

Sistemul flexibil de fabricaţie este un ansamblu integrat de maşini deservite de către

un sistem automat de transport, manipulare şi depozitare a reperelor şi a produselor finite,

prevăzut cu echipamente automatizate de măsurare, capabil să realizeze sub comanda

calculatorului electronic prelucrarea simultană sau succesivă a unor repere diferite, aparţinând

unei anumite grupe de produse, în condiţii de intervenţie minimă a operatorului uman şi cu

timpi de reglare reduşi [SPA 11]. SFF este un sistem de fabricaţie integrat iar inter-relaţiile

dintre componentele sale variate nu sunt bine înţelese pentrucă un sistem foarte complex

[CHA 07].

Un sistem flexibil de fabricaţie (SFF) este un sistem de fabricaţie în care există un

anumit grad de flexibilitate care permite sistemului să reacţioneze în cazul unor modificări,

prevăzute sau neprevăzute. Această flexibilitate se poate împărţi îndouă categorii mari, care,

la rândul lor conţin mai multe subcategorii [TUL 09], [SHI 06], [CSO 13].

Page 10: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

10

1.1.1 Caracteristici de bază ale sistemului flexibil

Caracteristicile fundamentale ale sistemului flexibil de fabricaţie sunt observate în

figura 1.5 [SPA 11], [POP 07]:

Integrabilitatea: capacitatea de integrare în cadrul sistemului de producție din punct de

vedere spaţial, constructiv și informatic, cu posibilitatea de cuplare funcţională cu alte

sisteme;

Adapatabilitatea: reacţie rapidă la schimbarea sarcinilor de producție, funcţionabilitate

în regim aleator, reechipare ușoară cu S.D.V.-uri;

Adecvarea: destinaţia corectă în funcție de operațiile de prelucrare cu timp de

parcurgere minim și cheltuieli minime de exploatare;

Dinamismul structural: permite realizarea unor modificări structurale ale sistemului în

funcție de cerințe și de traseele tehnologice de parcurgere.

Figura 1.5 Caracteristicile SFF

1.1.2 Clasificarea SFF

Printr-o clasificare a flexibilității se pot descrie diferite tipuri de SFF reprezentate în

figura 1.6 [BRO 84].

Figura 1.6 Relaţia dintre diferitele tipuri de flexibilitate

S.F.F. se clasifică după [CHI 07]:

Maşină flexibilă

Producţie flexibilă

Proces flexibil

Operaţii flexibile

Volum flexibil/

Flexibili-tate extinsă

Integrabilitate

Dinamismul structural

Adecvare

Adaptabilitate SFF

Page 11: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

11

- mărimea seriilor de fabricație, forma geometrică a pieselor prelucrate în S.F.F., tipul

maşinilor unelte care constituie posturile de lucru ale S.F.F., geometria traseelor de transport.

1.1.3 Structura şi funcţiile SFF

Structura generală a unui S.F.F., permite evidenţierea funcțiilor generale ale sistemului

[CHI 07]:

-funcția de prelucrare automată a pieselor;

-funcția de depozitare, transport și manipulare automată;

-funcția de comandă automată a tuturor componentelor sistemului și de supraveghere, control

și diagnostic automate.

1.1.4 Avantajele și rolul sistemelor flexibile de fabricație

Introducerea și exploatarea judicioasă a S.F.F. asigură obţinerea unei eficienţe înalte și

creșterea efectelor economice ale producției. Cele mai importante sunt [ABR 96], [STE 02]:

- reducerea numărului de muncitori de până la 5 ori faţă de producția convenţională;

- reducerea personalului pentru pregătirea fabricației de aproximativ 2.5 ori;

- reducerea cu 20-40% a spaţiilor necesare producției;

- creșterea productivităţii muncii cu 200-400%;

- creșterea indicelui de utilizare a MU la 90-95% sau chiar mai mult;

- reducerea rebuturilor și creșterea indicelui de utilizare a materialelor;

- scurtarea ciclurilor de pregătire tehnologică a producției;

- creșterea producției anuale;

1.2 Noţiuni, obiective şi strategii ale sistemului flexibil de fabricație

1.2.1 Managementul proceselor de fabricație şi al SFF

Managementul proceselor de fabricație- Manufacturing process management-

„MPM”, este un proces de definire și conducere a proceselor de fabricație care vor fi folosite

pentru fabricarea, asamblarea și efectuarea inspecției produselor finale (figura 1.9). Într-un

mediu tot mai competitiv, companiile sunt sub presiune constantă, nu numai pentru a proiecta

noi produse mai repede, dar şi de a avea un timp minimde producție şi costuri reduse [SET

90]. Calitatea produsului și procesul de fabricație sunt strâns cuplate [RAD 12], [HUA 90],

[INM 03], [BLU 08]. Există câteva criterii în care SFF pot îmbunătăți procesul de MPM:

definirea procesului de producție în timpul fazei de proiectare a piesei/ produsului; asigurarea

Page 12: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

12

producției cu acces direct la informaţiile specific; eliminarea executării de produse incorecte

(rebuturi) prin instrucţiuni clare de lucru și prin optimizarea proceselor de producție.

Figura 1.9 Definirea și gestionarea proceselor de fabricație utilizate în SFF

1.2.2 Gradul de flexibilitate, automatizarea şi optimizarea SFF

Obţinerea unei productivităţi ridicate se realizează prin automatizarea S.F.F. Gradul de

automatizare al S.F.F. poate fi exprimat prin numărul și tipul funcţiunilor parţial automatizate

în cadrul sistemului. Prima treaptă de automatizare a producției se obţine prin utilizarea

MUCN la care doar funcția de prelucrare este automatizată. Adăugarea unor noi funcții

automatizate conduce la trepte superioare de automatizare a S.F.F. [CHI 07].

1.2.3 Factorii care influenţează profitul relativ la implementarea automatizărilor flexibile.

Algoritm pentru histograma frecvenţei relative

Unul din factorii care influenţează profitul relativ la implementarea automatizărilor

flexibile este analiza cheltuieli-efecte care se poate face numai prin intermediul factorilor de

influenţă a profitului relativ.

Se defineşte factorul complexităţii tehnice constructive a SFF- (CTc) ca fiind cel care

reflectă deopotrivă partea componentă mecanică și electrică (hardware) cât și structura de

conducere și de programare (software) care depinde de tipul subsistemelor de măsurare și

control de calitate, de mărimea și tipul subsistemului de conducere (SbC) [BON 02].

Eficienţa economică a SFF se evaluează prin următorii parametrii: creșterea capacităţii

de producție, creșterea productivităţii muncii, reducerea timpului de adaptare și reglare,

reducerea dimensiunii lotului de fabricație.

Managementul proceselor de

fabricație

Intrări Ieșiri

- comanda fermă -standarde interne

specifice - reducerea riscurilor - abilități

specifice de lucru - centre de lucru

- proiectare

- piese/ produse ce corespund

cerințelor; - timp optim; - satisfactia clientului;

- comenzi din ce în ce mai mari

Page 13: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

13

Productivitatea, capacitatea de producție și flexibilitatea sunt indicatorii cu cel mai

mare impact asupra strategiilor de automatizări flexibile.

1.2.4 Aspecte ale planificării și controlului producției în SFF. Scenarii de planificare

Conform [SPI 08], planificarea producției constă în:

• Importanţa capacităţii locurilor de muncă (planificare cu supraâncărcarea locurilor de

muncă).

• Planificarea comenzilor ce se bazează pe cunoaşterea datei de start.

• Numărul maxim de utilaje prevăzut în fişa tehnologică pentru fiecare operaţie, precum

şi raportul de deservire a locului de muncă (număr de oameni/ număr de utilaje) pentru

fiecare operaţie din fişa tehnologică.

• Prelucrarea informaţiei referitoare la numărul de componente ce se pot prelucra

simultan la o operaţie şi la nivel de loc de muncă (utilaj).

• Planificarea operaţiei pe un interval de timp compact (fără întreruperi datorate altor

comenzi).

• Timpul de pregătire al unei operaţii ce se adaugă o singură dată la începutul ei pe toate

utilajele disponibile şi nu produce decalaje.

• Luarea în calcul a unui tip de dependenţă între operaţii - "StartToFinish"; între

operaţiile de pe acelaşi nivel ordinea de execuţie este dată de numărul secvenţial,

prima operaţie de pe un nivel nu poate începe mai devreme de terminarea tuturor

subcomponentelor de pe acel nivel.

• Importanţa necesarului de materii prime şi materiale care este asigurat, astfel încât

dependenţele între operaţii şi materii prime sunt satisfacute implicit şi nu influenţează

planificarea.

1.3 Analiza privind managementului calităţii. Sistemul calităţii: abordare conceptuală,

prezentare generală, standarde

Eduard Deming, în 1950, publică un program de îmbunătăţire a calităţii în 14 puncte,

afirmând totodată că acest program dă rezultate dacă este sprijinit de top managementul

întreprinderii. Tot Deming este autorul reprezentării grafice intitulată: Ciclul lui Deming (Plan

– Do - Check – Act Cycle), vezi figura 1.15 [OLA 95].

Page 14: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

14

Figura 1.15 Ciclul lui Deming (Plan – Do- Check – Act-Cycle) [w6]

1.3.1 Principiile managementului calităţii

Vor fi prezentate principiile managementului calităţii. La fiecare principiu vor fi

enumerate beneficile şi rezultatele implementării.

Aceste principii sunt [MOR 06]:

I. Orientarea către client

Organizațiile depind de clienţii lor şi prin urmare trebuie să înţeleaga nevoile curente

și viitoare ale acestora, trebuie să îndeplineasca cerințele acestora și să caute să depăşească

aşteptările lor cele mai înalte.

O organizaţie orientată către client ia decizii de piaţă bazându-se pe cerințele acestora

și dezvoltă metode de investigare a gradului lor de satisfacere.

II. Conducerea/Leadership

Conducerea stabileşte unitatea dintre obiectivul și direcţia unei organizaţii. Ea trebuie

să creeze și să păstreze un mediu intern în care persoanele devin perfect implicate în obţinerea

obiectivelor organizației. Managementul superior al organizației are responsabilitatea de a

îmbrăţişa aceste principii alături de sistemul de calitate.

III. Implicarea angajaţilor

Personalul din cadrul tuturor nivelurilor ierarhice reprezintă esenţa unei organizaţii și

implicarea lor totală permite ca abilităţile lor personale să fie utilizate în beneficiul companiei.

Standardul ISO 9001 solicită pregătirea profesională a angajaţilor pentru a se asigura

de faptul că au toate instrumentele pentru a-și duce la îndeplinire activitatea curentă și pentru

a contribui la succesul unei organizaţii.

IV. Abordarea de proces

Un rezultat dorit este obținut într-un mod mult mai eficient când activităţile și

resursele aferente destinate creării rezultatului sunt gestionate sub forma unui proces.

V. Abordarea de sistem

Identificarea, înţelegerea și gestionarea proceselor interconectate în cadrul unui sistem

contribuie la eficacitatea și eficienţa organizației în atingerea propriilor obiective.

Page 15: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

15

VI. Îmbunătățirea continuă

Îmbunătățirea continuă a performanţei generale a organizației ar trebui să fie

obiectivul permanent al unei organizaţii. Auditarea sistemului de management al calității și

îmbunătățirea continuă a proceselor reprezintă cerințe esenţiale ale standardului ISO 9001.

VII. Decizii bazate pe fapte

Deciziile eficace sunt bazate pe analiza datelor și a informaţiilor. Este important să se

facă corecţii și să se ia acţiuni corective și preventive. Analiza cauzelor primare reprezintă o

modalitate eficientă de a depista problemele.

VIII. Parteneriat cu furnizorii

O organizaţie și furnizorii ei sunt într-o relaţie de interdependenţă iar o relaţie reciproc

avantajoasă potenţează capacitatea fiecărui partener de a crea valoare.

1.3.2 Documentaţia sistemului calităţii

Documentaţia sistemului calităţii permite evaluarea desfăşurării activităţilor curente şi

a rezultatelor acestor activităţi, identificarea măsurilor corective sau de îmbunătăţire necesare,

comunicarea intenţiei sistemului, coerentă şi consecventă a acţiunilor în domeniul calităţii

[VAD 11].

1.3.3 Etapele necesare pentru proiectarea şi implementarea unui sistem al calităţii într-o

întreprindere

Orice organizaţie trebuie să răspundă aşteptărilor şi necesităţilor venite din partea a

cinci părţi: clienţii – care aşteaptă produse (servicii) de calitate, salariaţii– care vor să aibă

satisfacţia muncii; proprietarii organizaţiei – urmăresc rentabilitatea investiţiei; subfurnizorii–

interesaţi de posibilitatea unor afaceri continue; societatea– vizează satisfacerea unor cerinţe

(mediu, securitate) [JAM 94], [FRO 94], [ZGU 98], [CON 98].

1.4 Analiza managementului riscului. Concepte şi principii ale managementului riscului.

Riscul este un termen folosit cu sensuri diferite: defineşte gradul de incertitudine ce

caracterizează o activitate; probabilitatea că ceva se va întâmpla aparând efectul de

incertitudine asupra obiectivelor [*** 00a]. Managementul riscului trebuie să funcţioneze într-

o structură de management care să prevadă fundamentele şi aranjamentele organizatorice care

îl vor încorpora în întreaga organizaţie la toate nivelurile [VIS 09]. Structura de management

al riscului ajută organizaţia în gestionarea riscurilor în mod eficient, prin aplicarea procesului

de management al riscului, la diferite niveluri şi în contexte specifice de organizare [VIS 09].

Page 16: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

16

Structura procesului de management al riscului la nivelul SFF se observă în figura

1.21:

Figura 1.21 Structura procesului de management al riscului la nivelul SFF

1.4.1 Descriptori şi criterii de clasificare a riscului

O abordare teoretică a riscului, evidenţiază principalele domenii în care se poate

manifesta cu frecvenţă prin conţinutul său: pericol, inconvenient sau perturbaţii posibile şi

prin întinderea ce o poate avea, precum şi cele două feluri în care riscul se poate identifica:

previzibil sau imprevizibil [VAD 11].

Riscurile pure sunt consecinţe ale unor evenimente accidentale care nu pot fi

prevăzute (uragane, cutremure, incendii, inundaţii, războaie, atentate etc.)

Riscurile speculative sunt legate de deciziile ce se iau în cadrul unei companii sau în

cadrul unui proiect de investiţii, fiind evenimente cu o mare probabilitate de apariţie,

depinzând, în mare măsură, şi de o serie de factori externi care influenţează aceste procese

[STA 14].

În afară de categoriile majore prezentate se identifică şi o altă sferă distinctă a

tipologiei a riscurilor, alcătuită în funcţie de mărimea şi de evoluţia acestora după cum

urmează [STA 14]:

- macroriscuri– ce sunt rezultatul evoluţiei sau al conducerii, într-un anumit sens, a unei

instituţii, a structurii organizatorice sau a unui proiect;

- microriscuri– care sunt determinate de către factorii specifici sectorului de activitate a

instituţiei, structurii organizatorice sau proiectului şi/sau de insuficienta corelare între

particularităţile activităţii instituţiei.

Identificarea riscului

Evaluarea riscului

Stabilirea obiectivelor

Controlul și monitorizarea

riscului

Planificarea răspunsului

la risc

PMR

Page 17: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

17

1.4.2 Raporturile dintre cerinţe, specificaţii şi realizarea unui produs

Specificaţia tehnică a raporturilor dintre cerinţe, specificaţii pentru realizarea unui

produs precizează termenele, costurile şi metodele necesare realizării produsului.

Nu este conform decât un produs/serviciu care răspunde unei necesităţi a

clientului/beneficiarului. Acest lucru implică:

- ajutarea clientului să-şi formuleze cerinţele, pentru a determina cererea sa;

- stabilirea specificaţiei clientului, care să se apropie cât mai mult de cererea formulată.

1.4.3 Planificarea răspunsului la factorii de risc şi strategiile de reducere a riscurilor

În terminologia de specialitate dezvoltarea unei strategii de răspuns, presupune [STA

14]:

- definirea riscurilor, inclusiv definirea impactului potenţial negativ;

- atribuirea probabilităţii de apariţie a riscurilor;

- reducerea şi anularea unor riscuri;

- crearea şi dezvoltarea de strategii pentru reducerea posibilelor efecte negative a riscurilor

rămase;

- crearea de strategii pentru dezvoltarea oportunităţilor şi pentru creşterea efectelor pozitive.

1.5 Analiza corelaţiei risc-calitate la nivelul sistemului flexibil de fabricație

Corelaţia risc-calitate este înţeleasă ca relaţia dintre cei doi termeni risc şi calitate, ce

sunt fundamentali în procesele de producţie, care nu pot exista unul fără celălalt şi între ale

căror schimbări şi variaţii de mărime există o anumită dependenţă [PAT 08].

În figura 1.32 sunt descrise elementele fundamentale ale corelaţiei calitate-risc care se

bazează pe integrarea totală a sistemelor de management al riscului şi calităţii la nivelul

global al organizaţiei de top.

Figura 1.32 Descrierea fundamentală a corelaţiei calitate-risc

CALITATE

RISC

CORELAŢIA CALITATE-

RISC

Managementul calităţii

Managementul riscului

Page 18: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

18

Sistem de management integrat calitate-risc înseamnă: să aduni toate practicile de

management intern într-un sistem unic, astfel încât cele două sub-sisteme, calitatea și riscul,

să fie părţi integrate în sistemul de management al SFF.

Conform [VAD 11], în figura 1.37 sunt prezentate principiile calităţii totale şi ale

riscului total, principii care antrenează toţi factorii dintr- un sistem flexibil de fabricație şi

oferă un suport adaptat la natura problemelor, favorizând evoluţia managementului total al

sistemului flexibil de fabricație.

Figura 1.37 Corelaţia dintre principiile calităţii şi ale managementului riscului total

1.6 Concluzii privind stadiul actual al cercetării privind managementul integrat calitate-

risc în sisteme flexibile de fabricaţie

Cercetarea documentară efectuată până în prezent a scos în evidenţă preocupările

cercetătorilor, din diverse ţări avansate în domeniul ingineriei, în studierea acestui complex

concept care este Managementul integrat calitate-risc în sisteme flexibile de fabricaţie.

Calitate totală şi risc

total

Stăpânirea ansamblului costurilor şi

pierderilor potenţiale acceptate Simultaneitatea

comportamentelor calităţii produselor sau

serviciilor: Cost-Termen-Performante

Armonizarea influenţelor

tuturor factorilor: furnizori, clienţi.

Dezvoltarea unui sistem

informaţional adecvat

Corelaţia permanentă dintre risc şi

calitate

Asocierea armonioasă a

managementului directiv cu

managementul participativ

Atitudine preventivă, preferenţială faţă de atitudinile corective

Page 19: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

19

CAPITOLUL 2. Obiectivele tezei de doctorat

2.1 Delimitarea domeniului de cercetare

De-a lungul ultimelor decenii se observă o evoluţie în manifestarea a trei tendinţe

principale în definirea noțiunilor de risc și incertitudine: în primul rând este apariţia unor

situații de risc noi într-un ritm constant; în al doilea rând se înregistrează o utilizare din ce în

ce mai intensă a cunoştiinţelor în procesele de studiu ale riscului şi incertitudinii sistemelor

economice; în al treilea rând se observă o creştere a consecinţelor diverse pe care aplicaţiile şi

tehnicile de analiză ale riscului le-a generat în cadrul mediului social, în natură şi la nivelul

fiecărui agent economic.

2.2 Obiectivele cercetării

Obiectivul general al acestei lucrări îl constituie:

DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT

CALITATE-RISC PENTRU SISTEME FLEXIBILE DE FABRICAŢIE

Unul din avantajele obţinute în urma realizării şi aplicării managementului integrat

calitate-risc în sistemele flexibile de fabricație vizează îmbunătățirea calității produselor.

Analizând relaţia reciproca dintre calitate şi risc se vor identifica condiţiile şi

caracteristicile tehnico-economice de evitare a riscului prin proiectarea, monitorizarea şi

introducerea de metode de îmbunătăţire a calităţii pentru procesele şi produsele industriale.

Integrarea managementului calitate-risc, ca măsură a relaţiei dintre cele două variabile

calitate şi risc, vizează obţinerea de îmbunătăţiri în organizaţiile industriale.

CAPITOLUL 3. Studii şi contribuţii teoretice privind managementul

integrat calitate-risc în SFF

3.1 Managementul calităţii în SFF. Consideraţii teoretice asupra managementului

calităţii. Standardul internaţional ISO 9001

Implementarea şi menţinerea unui sistem eficient al managementului calităţii într-un

sistem de fabricaţie poate contribui la îmbunătăţirea proceselor sale asigurând reducerea

pierderilor din cauza erorilor, fiind satisfăcute cerinţele clienţilor, rezultând implicaţii

favorabile asupra profitului întreprinderii [MOL 07].

Page 20: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

20

În cadrul obiectivelor calităţii menţionate în figura 3.2 pentru asigurarea unui sistem

de management performat în SFF fac parte procesele pentru activităţile de management, de

asigurare a resurselor, de realizare a produsului, de măsurare, analiză şi îmbunătăţire. Astfel

integritatea sistemului de management al calităţii este menţinută atunci când schimbările

sistemului de management al calităţii sunt planificate şi implementate. Sunt vizate gestionarea

şi monitorizarea atât a activităţii ştiinţifice, cât şi a operaţiunilor cu caracter economic care

sunt derulate în cadrul SFF, pe intreaga durată de desfaşurare a acestora [NIC 12].

Figura 3.2 Obiectivele relevante şi nivelele pentru asigurarea unui management performant în

SFF

Monitorizarea, măsurarea atunci când este aplicabil, analizarea proceselor şi

implementarea acţiunilor necesare pentru a realiza rezultatele planificate şi îmbunătăţirea continuă a

proceselor.

Stabilirea, documentarea, implementarea şi

menţinerea unui sistem de management al calităţii şi îmbunătăţirea continuă a

eficacităţii acestuia în conformitate cu cerinţele

standardardului ISO 90001.

Stabilirea proceselor necesare sistemului de management al calităţii

aplicarea acestora şi stabilirea succesiunii şi interacţiunii proceselor;

Stabilirea criteriilor şi metodelor necesare pentru a se asigura că atât operarea cât şi controlul acestor procese sunt optime şi asigurarea resurselor

şi informaţiilor necesare pentru a susţine operarea şi monitorizarea proceselor;

SFF

Obiectivele calităţii.

Page 21: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

21

3.1.1 Realizarea produsului

Prin realizarea produsului se înţelege succesiunea şi interacţiunea proceselor ce apar în

cadrul realizării produsului. Verificarea unui produs se face prin testarea utilizării lui pe piaţa

de consum stabilindu-se caracteristicile de bază ale acestui nou produs [NIC 14a].

Pentru creşterea capacităţii producţiei fără a creşte numărul de angajaţi, operațiunile

simple sau combinate trebuie să fie simultane (în cazul în care este posibil pe plan

tehnologic), reducând astfel timpul total de producție [NIC 13b].

Figura 3.3 Tipuri de procese necesare dezvoltării produsului

3.1.2 Monitorizarea şi controlul produsului în SFF

Metodele utilizate cum ar fi examinarea, inspecţia, încercarea şi testarea în proporţie

de 100% a caracteristicilor produselor finite şi determinarea dacă acestea respectă cerinţele

stabilite nu s-au dovedit, în timp, foarte rentabil pentru o organizaţie. În consecinţă a fost

necesar să se îmbunătăţească procesul de management prin [MOR 06]:

1. Definirea caracteristicilor produselor/SFF;

2. Necesitatea planificării activităţilor de inspecţie;

3. Separarea funcţiei de producţie de funcţia de inspecţie;

4. Stabilirea mecanismelor de aplicare a unor acţiuni corective când sunt descoperite

neconformităţi.

Planificarea realizării produsului/ serviciului

Procese referitoare la relaţia cu clientul

Procese de proiectare şi dezvoltare

Procese de aprovizionare

Procese de producţie/furnizare de

servicii

Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare

Procese

Page 22: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

22

3.1.3 Optimizarea ca rezultat al îmbunătăţirii calităţii

În cadrul procesului de optimizare sunt utilizate o serie de valori inițiale și o serie de

soluții. Parametrii ce pot interveni într-un proces de optimizare sunt reprezentaţi de variabilele

care generează valori care să conducă spre un rezultat optim. Pentru ca un proces de

optimizare să ofere rezultate maxime, este nevoie uneori, ca procesul să fie simulat. Simularea

unui proces înseamnă o serie de etape, respectiv: prezentarea modelului, construirea acestuia,

analiza funcționării și interpretarea rezultatelor efectuate [MOR 13]. Analiza funcțională a

SFF reprezintă un ansamblu de tehnici utilizate pentru identificarea și definirea

caracteristicilor necesare desfășurării procesului.

Sistemul real poate fi modificat repede şi eficient iar modelarea sistemelor oferă

avantajul de a fi mult mai ușor de realizat, din punct de vedere al costurilor.

3.2 Managementul riscurilor în SFF

3.2.1 Managementul riscurilor privind calitatea în SFF

Conform [DUM 13], evoluţia paralelă a practicilor şi tendinţelor în domeniile

managementului riscului şi managementului calităţii se descriu în figura 3.8:

Figura 3.8 Managementul riscurilor & Managementul calităţii

Pentru orice organizaţie/SFF integrarea calităţii şi riscului ar trebui să devină priorităţi

esenţiale. Caracteristicile specifice MCT si MRT antrenează toţi factorii din întreprindere şi

oferă soluţii diferitelor probleme ce apar, favorizând evoluţia managementului total al

întreprinderii, ducând la un mod de conducere modern. Corelaţia calitate-risc reprezintă

RIS

C

• Identificare control

• Gestionarea riscurilor

• Managementul riscurilor

RIS

C

&

CA

LIT

ATE

• Menţinere sub control

• TRM + TQM = Managementul excelenţei

CA

LIT

ATE

• Control inspecţie

• Gestiunea calităţii

• Managementul calităţii totale

MANAGEMENTUL RISCULUI TOTAL MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE

Page 23: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

23

măsura relaţiei dintre cele două concepte risc şi calitate. Obţinerea performanţelor în

concepţia excelenţei privind SFF presupune parcurgerea câtorva etape, figura 3.10.

Figura 3.10 Obţinerea performanţelor în concepţia excelenţei privind SFF

Riscurile specifice sistemelor tehnologice respectiv SFF, sunt clasificate în funcţie de

probabilitatea de defectare şi consecinţelor defectării. Riscul poate fi definit astfel:

R= P x C (2.1)

unde:

R= Risc

P= Probabilitate= Funcţia de nonfiabilitate

C= Consecinţe= Pierderi totale

3.2.2 Evaluarea riscurilor în SFF aplicând metoda FMEA

Din perspectiva abordării riscului, una dintre caracteristicile mature ale unui SMI este

folosirea unor metode riguroase de evaluare a riscurilor și de atenuare, cum ar fi FMEA

(Failure Mode and Effects Analysis). Calitatea produselor sunt de o importanţă critică într-un

SFF. Astfel, calitatea unui produs/SFF trebuie contruită încă din primele faze ale proiectării

produsului.

Zero defecte, zero întârzieri, zero accidente, zero întreruperi

Managementul timpului

Calitatea produselor

Disponibilitatea şi performanta echipamentelor

Securitatea muncii

Excelenţa SFF

Page 24: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

24

3.2.3 Descrierea şi analizarea metodei FMEA în cadrul SFF

FMEA este o procedură pentru dezvoltarea produselor şi de gestionare a operaţiilor de

analiză a modurilor de defectare potenţiale în cadrul unui sistem de clasificare a probabilităţii

de defectare. Provine din limba engleză (Failure Mode and Effects Analysis), însemnând

Analiza Modului de Defectare şi a Efectelor Defectării. Procesele FMEA conţin trei obiective

principale (figura 3.13).

Figura 3.13 Procesele FMEA

Totodată avantajele FMEA le găsim şi în figura 3.14:

Figura 3.14 Avantajele implementării metodei FMEA

Obiectiv 1

• Identificarea şi evaluarea riscului

defectării potenţiale ale unui produs, SFF

şi a efectelor defectării;

Obiectiv 2

• Identificarea acţiunilor ce ar putea elimina sau reduce probabilitatea

de apariţie a unei defectări potenţiale şi dezvoltarea planurilor

de control;

Obiectiv 3

• Documentarea SFF şi managementul

riscului;

FMEA

Creşterea satisfacţiei

utilizatorilor Îmbunătăţirea imaginii

companiei şi a competivităţii

Îmbunătăţirea calităţii şi siguranţa

produsului

Reducerea rebuturilor în

producţie

Reducerea defectării de acelaşi tip a

produsului şi asupra cifrei de afaceri

Identificarea timpurie a

modurilor de defectare

Reducerea timpului rezervat în dezvoltarea produsului;

Page 25: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

25

3.2.4 Managementul riscurilor aplicat SFF

Managementul riscului în SFF include procesele implicate în realizarea planificării

gestionării riscurilor, identificarea riscurilor, analizarea riscurilor, precum și monitorizarea și

controlul lor asupra unui SFF; cele mai multe dintre aceste procese sunt actualizate, astfel

încât obiectivele de management al riscului în SFF sunt de a crește probabilitatea și impactul

unor evenimente pozitive, și de a reduce probabilitatea și impactul evenimentelor adverse.

3.2.5 Utilizarea analiza modului de defectare şi a efectelor (FMEA)

În cadrul efectuării analizei FMEA este necesar nominalizarea unui coordonator care

ghidează o echipă de bază formată din: proiectant produs, tehnolog, personal de la asigurarea

calităţii, controlor şi echipa de experţi formată din: maistru, muncitor, programator N.C.,

furnizor şi client. Această echipă de experţi ajută echipa de bază la aprofundarea analizei

FMEA [NIC 15c]. În conformitate cu ISO 31000 în abordarea metodologiei de risc şi a

procesului de management al riscului apar trei secvențe principale de activitate: Stabilirea

contextului, evaluarea riscurilor, (tratamentul riscului unde sunt incluse activități, cum ar fi

comunicarea și consultarea), respectiv monitorizarea și revizuirea riscurilor [*** 99], [***

00a].

3.2.6 Managementul riscului în FMEA de proces

În cazul proiectării, elaborării şi derulării unui proces tehnologic, procesul de evaluare

a riscurilor constă în evaluarea metodelor de reducere a riscurilor asociate defectărilor şi

reducerea defectărilor asociate proiectării viitoare. În cazul proceselor tehnologice de

fabricaţie, procesul de evaluare a riscurilor constă în evaluarea şi reducerea riscurilor asociate

defectării procesului şi defectării produsului.

3.2.7 Contribuţii privind evaluarea riscului prin utilizarea metodei FMEA

În vederea evaluării riscului utilizând metoda FMEA se consideră un proces de

strunjire cilindrică exterioară a cărui desfăşurare şi prelucrare a rezultatelor s-a urmărit în

cadrul întreprinderii.

3.3 Consideraţii teoretice privind managementul integrat calitate-risc în SFF

3.3.1 Managementul SFF/ Funcţiunile globale în conducerea SFF

Managementul trebuie să asigure următoarele funcţiuni globale în conducerea SFF

[BON 02]:

Page 26: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

26

1. Planificarea în timp real;

2. Integrarea dinamică a funcțiilor de planificare și conducere a procesului;

3. Adaptabilitatea procedurilor de planificare și conducere a sistemului de producție.

3.3.2 Prezentarea conceptului managementului integrat calitate-risc

Conceptul managementului integrat calitate-risc demonstrează eficacitatea tuturor

acțiunilor ce depind de capacitatea organizației de a integra metodologii de gestionare a

riscurilor în managementul organizației, în fiecare proces. Abordarea managementului

integrat calitate-risc reprezintă o axă de dezvoltare pentru gestionarea unei întreprinderi care

răspunde simultan la cerinţele de îmbunătăţire cât şi la performanţa implementarii sistemelor

de management al calităţii cât şi implementarea cu succes a managementului de risc.

Integrarea a două sau mai multe sisteme de management într-un sistem de

management integrat poate avea următoarele avantaje [w7]:

• simplificarea sistemelor de management deja existente, în cazul în care acestea există;

• creşterea beneficiilor aduse de fiecare sistem în parte;

• optimizarea consumului de resurse utilizate;

• micşorarea costurilor de menţinere a mai multor sisteme de management;

• stabilirea unui cadru unic pentru îmbunătăţirea continuă a tuturor standardelor;

• definirea unei politici de calitate, mediu, sănătate şi securitate a muncii, igiena

alimentară;

• stabilirea proceselor, problemelor de mediu, cele privind sănătatea şi securitatea

muncii care rezultă din activităţi, produse, pentru a asigura calitatea produselor şi a

determina rezultatul avut asupra mediului, sănătăţii şi securităţii muncii;

• stabilirea priorităţilor şi obiectivelor generale şi individuale;

• crearea condiţiilor pentru activităţile de planificare, control, monitorizare, acţiuni

corective, audit şi analiză;

• identificarea reglementărilor relevante din domeniu;

• crearea, prin toate acestea, a unei mai mari capabilităţi de a se adapta modificarilor de

pe piaţă, cerinţelor clienţilor, noilor tendinţe.

Procesul managementului integrat calitate-risc se observă în figura 3.20.

Page 27: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

27

Figura 3.20 Procesul managementului integrat calitate-risc în SFF

Pentru a reuşi integrarea celor două sisteme de management, este absolut necesară o

înţelegere cât mai bună a organizaţiei, optimizarea procesului decizional şi elaborarea şi

planificarea unei strategii de dezvoltare care să se fundamenteze pe principiile

managementului calităţii si riscului. Toate erorile apărute în cadrul organizaţiilor ce au ca

ţintă realizarea obiectivelor şi scopurilor propuse, sunt rezultatul nerespectării condiţiilor de

calitate, de risc, de mediu, de siguranţă şi sănătate a personalului, de securitate a

informaţiilor.

Proces şi Obiective:

- Responsabil de proces

- Planificare - Intrări/ ieşiri de

documente - Activităţi/ metode - Indicatorii calităţii

Execuţie produs/ proces

Control: Acţiuni corective/

preventive

Analiza datelor/ Analiza eficacităţii

sistemului de management

Sistemul de management al

calităţii Identificarea/

riscurilor

Evaluarea riscurilor: - calitativă - cantitativ

Prioritizare/ Clasificare

Monitorizare şi control

Gestionarea şi tratarea riscurilor

Managementul riscului

Îmbunătăţire continuă

Page 28: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

28

Soluţia pentru calitatea produsului/serviciului este de a crea un sistem integrat de

management, de a proiecta şi implementa, respectiv a certifica două sau mai multe sisteme de

management (Calitate, Risc, Mediu, Siguranţa Alimentară, Siguranţă şi Sănătate

Ocupaţională). Implementarea şi certificarea a două sau mai multe sisteme într-o organizaţie

se poate face şi în paralel. Combinaţiile între sistemele de management cele mai utilizate sunt:

• Calitate ( ISO 9001)- Mediu (ISO 14001:2005)

• Calitate ( ISO 9001) – Siguranţa alimentului (ISO 22000)

• Calitate ( ISO 9001)- Securitatea informaţiilor (ISO 27001)

• Calitate ( ISO 9001)- Mediu (ISO 14001:2005)- Sănătatea şi securitatea angajaţilor (OHSAS)

• Calitate ( ISO 9001)- Mediu (ISO 14001:2005) - Siguranţa alimentului (ISO 22000)

• Calitate ( ISO 9001)- Mediu (ISO 14001:2005)- Securitatea informaţiilor (ISO 27001)

• Calitate ( ISO 9001)- Mediu (ISO 14001:2005)- Sănătatea şi securitatea angajaţilor (OHSAS)-

Securitatea informaţiilor (ISO 27001)

Gestiunea corelaţiei calitate-risc reprezintă monitorizarea corelaţiei calitate-risc

luându-se în calcul aspectele financiare, respectiv costurile calităţiile-riscurilor organizaţiei şi

efectele calităţii şi consecinţele riscurilor (figura 3.21). Gestiunea riscului reprezintă

monitorizarea riscurilor identificate, evaluate în procesele organizaţiei iar gestiunea calităţii

reprezintă utilizarea eficientă a fondurilor alocate pentru activitatea de asigurare a calităţii,

folosind metode de analiză a cheltuielilor pentru a duce la eficienţa întreprinderii.

Figura 3.21 Gestiunea calitate-risc

Costul calitate-risc Evaluare calitate-risc

Efectele calităţii Consecinţele riscului

Managementul corelaţiei calitate-risc

Eficienţa economică

Gestiune Calitate-Risc Eficienţa economică

Page 29: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

29

Necesitatea integrării acestor domenii a determinat constituirea unui Sistem Integrat

de Management. Pentru o înţelegere uşoară a conceptului de “management integrat calitate

risc”, s-a conceput o procedură, vezi ANEXA IV, a cărei schemă logică este prezentată în

figura următoare:

Figura 3.22 Schema logică a funcţionării procesului managementului integrat calitate

Stabilire obiective management integrat calitate-risc: • CALITATE: standarde, principii, condiţii tehnice, documentaţie; • RISC: risc pentru calitatea produsului/procesului/serviciului, risc

pentru Resurse umane, risc pentru resurse financiare; • PRODUS: evaluarea calităţii produsului- histograma, fişe de

măsurători, diagrama cauza- efect/diagrama Ishikawa, analiza Pareto

• PROCES: FMEA- NPR

Evaluare riscuri

Identificare cerinţe şi riscuri

Comunicare şi consultare

Analiza riscuri

Comunicare şi consultare

Tratarea riscurilor

Raportare obiective

Toate cerinţele şi riscurile

Monitorizare revizuire OK

Page 30: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

30

3.3.3 Diagrama Ishikawa (diagrama cauză-efect)

Rezolvarea problemelor apărute în activitatea întreprinderii este o provocare, mai ales

dacă opiniile membrilor sunt diferite privind cauza reală a problemei, diferite şi totuşi

identificate corect. Una din metodele de îmbunătăţire şi analiză a problemelor complexe care

par a avea mai multe cauze interdependente este diagrama Ishikawa.

3.3.4 Analiza Pareto

Diagrama Pareto este un instrument foarte simplu şi sugestiv, care nu necesită calcule

complicate, oferind un plan de acţiune clar şi prioritizat. Primul pas în rezolvarea unei

probleme este stabilirea problemelor prioritare ce ne sunt adresate.

3.4 Concluzii

Implementarea sistemului integrat de management calitate-risc se doreşte a fi unul de

succes şi serveşte drept imbold şi pentru celelalte instituţii de cercetare-dezvoltare deoarece

calitatea este ceea ce face diferenţa între lucrurile excelente şi inferioare sau calitatea face

diferenţa dintre succes şi eşec. Unul dintre cele mai importante beneficii ale implementării

managementului integrat calitate-risc în SFF este definirea noţiunii de „calitate” şi „risc”

pentru activităţile de cercetare-dezvoltare. Se recomandă îmbunătăţirea continuă a eficacităţii

sistemului integrat în cadrul SFF prin stabilirea obiectivelor calităţii şi indicatorilor de

performanţă relevanţi. În contextul identificării şi dezvoltării unor metode de analiză specifice

şi a modului în care acestea pot fi utilizate se vor satisface aşteptările clienţilor şi necesităţile

organizaţiei în ansamblu.

CAPITOLUL 4. Studii de caz şi cercetări experimental-simulate privind

managementul integrat calitate-risc in SFF

4.1 Analiza privind etapele de realizare a produsului

4.1.1 Descrierea procesului tehnologic analizat. Schema logică a succesiunii activităţilor

tehnico-economice

Etapele descrise în cadrul procesului tehnologic propus pentru executarea piesei sunt

descrise în figura 4.1:

1. Cumpărarea necesarului de material (scule şi semifabricate);

Page 31: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

31

2. Recepţia semifabricatului în magazine;

3. Debitarea semifabricatului (lungimea piesei + 3 mm);

4. Recoacerea semifabricatului (o decalire pentru prelucrarea piesei);

5. Strunjirea:

- strunjire coadă+ verificarea calităţii piesei+ strunjire coadă+ verificarea calităţii piesei

(controlarea piesei la strunjire coadă);

- strunjire parte activă + verificarea calităţii piesei (controlarea piesei la strunjire parte activă);

6. Rectificare coadă (înainte de frezarea piesei la partea activă) pentru o prindere cât mai

precisă şi erori cât mai mici în etapa de frezare);

7. Frezarea :

- frezare coadă (controlarea piesei la frezare coadă);

- frezare parte activă (controlarea piesei la frezare parte activă);

8. Găurire-Filetare (realizarea găurilor de răcire);

9. Ajustarea pieselor;

10. Controlarea integrală a pieselor înainte de tratamentul termic;

11. Tratamentul termic (călirea pieselor pentru o duritate mai mare)+ brunare;

12. Rectificare după tratament (la cotele finite conform desenului)+ (controlarea piesei după

rectificare);

13. Controlarea integrală a pieselor (controlul final);

14. Introducerea pieselor in magazine (pe stoc pentru vânzare).

Pentru planificarea şi proiectarea tehnologiei în sistemele flexibile de fabricaţie se

definesc operaţii unificate, vezi tabelul 4.1, în raport cu produsul analizat din figura 4.4.

Tabelul 4.1 Operaţii unificate în SFF

COD

operaţie

Tipul operaţiei Caracterizarea operaţiei

1

Încărcare sculă în

STS

O sculă dedicată este transferată din magazinul

central de scule sau din magazinul M.U. la STS şi

fixată pe el.

2 Transportul sculei

(factor uman)

O sculă particulară este distribuită la destinaţie de

către STS.

3 Descărcare sculă de

pe STS

O sculă particulară este transferată din STS la

magazinul central sau în magazia M.U. unde este

Page 32: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

32

depozitată.

4 Pornire (în vederea

reglării)

O M.U. este pornită (iniţializată, reglată, testată) în

vederea începerii operaţiei de prelucrare.

5 Încărcare piesă pe

STP

O piesă dintr-un depozit temporar este montată pe

STP.

6 Strunjire parte

activă

Verificarea calităţii piesei/ controlarea piesei la

strunjire parte activă

7 Strunjire coadă Verificarea calităţii piesei/ controlarea piesei la

strunjire coadă

8 Transport piesă

O piesă este transportată către destinaţia cerută prin

intermediul STP.

7 Descărcare piesă

O piesă este transferată de pe STP într-o zonă de

depozitare tampon.

8 Încărcare

(operatorul)

O piesă este încărcată pe o M.U. în scopul

prelucrării

9 Încărcare piesă pe

STP

O piesă dintr-un depozit temporar este montată pe

STP.

10

Rectificare coadă Înainte de frezarea piesei la parte activă/pentru o

prindere cât mai precisă şi erori cât mai mici în

etapa de frezare.

11 Transport piesă

O piesă este transportată către destinaţia cerută prin

intermediul STP.

12 Descărcare piesă

O piesă este transferată de pe STP într-o zonă de

depozitare tampon.

13 Încărcare

(operatorul)

O piesă este încărcată pe o M.U. în scopul

prelucrării

14 Încărcare piesă pe

STP

O piesă dintr-un depozit temporar este montată pe

STP.

15 Frezare parte activă Controlarea piesei la frezare parte activă

16 Frezare coadă Controlarea piesei la frezare coadă

17 Transport piesă

O piesă este transportată către destinaţia cerută prin

intermediul STP.

Page 33: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

33

18 Descărcare piesă

O piesă este transferată de pe STP într-o zonă de

depozitare tampon.

19 Încărcare

(operatorul)

O piesă este încărcată pe o M.U. în scopul

prelucrării

20 Încărcare piesă pe

STP

O piesă dintr-un depozit temporar este montată pe

STP.

21 Găurire-Filetare Realizarea găurilor de răcire

22 Transport piesă

O piesă este transportată către destinaţia cerută prin

intermediul STP.

23 Descărcare piesă

O piesă este transferată de pe STP într-o zonă de

depozitare tampon.

24 Încărcare

(operatorul)

O piesă este încărcată pe o M.U. în scopul

prelucrării

25 Încărcare piesă pe

STP

O piesă dintr-un depozit temporar este montată pe

STP.

26 Rectificare după

tratament

La cotele finite conform desenului + controlarea

piesei după rectificare

27 Transport piesă

O piesă este transportată către destinaţia cerută prin

intermediul STP

28 Descărcare piesă

O piesă este transferată de pe STP într-o zonă de

depozitare tampon.

29 Încărcare

(operatorul)

O piesă este încărcată pe o M.U. în scopul

prelucrării

30 Încărcare piesă pe

STP

O piesă dintr-un depozit temporar este montată pe

STP.

31 Descărcare (factor

uman), control final

O piesă este descărcată de pe o M.U. într-un depozit

tampon

4.1.2 Materiale şi tehnologie

Materialele folosite la fabricarea burghielor ţin seama de caracteristicile mecanice

impuse acestora. În cazul solicitărilor pentru studiul de caz se va folosi OLC 45 cu plăcuţe din

CMS schimbabile.

Page 34: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

34

4.2 Descrierea utilajului de prelucrare şi a produsului (burghiului)

Utilajele ce aparţin SFF sunt dispuse în ordinea desfăşurării operaţiilor de prelucrare.

SFF este format din (figura 4.3):

1-module de transport (robocare);

2- depozite: piese, palete;

3- modul de producție (de transformare);

DNC- computer (supervizat de calculatorul de gestiune de nivel superior).;

DS- depozit de scule;

CNC- comanda numerică a maşinii: strung şi freza;

UC- unitate centrală de calcul.

Figura 4.3 Structura sistemului flexibil de fabricaţie

Obiectul supus studiului de caz este următorul produs: Burghiu special, cu plăcuţe din

CMS schimbabile cu diametrul 30, prezentat în figura 4.4

CMS reprezintă: carburi metalice sinterizate, ce satisfac proprietăţile fizico-chimice,

oferind largi utilizări în practică şi în industria de cercetare.

DS

DNC

M CNC/ STRUNG M CNC/

MAŞINĂ DE FREZAT

DP

UC

2

3 1

Page 35: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

35

Figura 4.4 Burghiu special, cu plăcuţe din CMS schimbabile

4.3 Analiza caracteristicilor de bază ale materialului

Vor fi descrise caracteristicile abaterilor limită de formă, poziţie şi caracteristicile

toleranţelor, ale materialului.

4.4 Realizarea histogramelor de defectare pornind de la fişa de măsurători

4.4.1 Monitorizarea şi măsurarea proceselor/produsului

În cadrul întreprinderii sunt aplicate metode corespunzătoare pentru monitorizarea şi

măsurarea proceselor sistemului de management al calităţii, astfel încât să se demonstreze că

prin ţinerea sub control a proceselor se obţin rezultatele planificate.

În cazul în care nu se obţin rezultatele planificate, sunt întreprinse acţiuni corective

pentru ca, în final să se obţină conformitatea proceselor şi a produselor cu documentaţia SMC,

respectiv cu cerinţele clientului.

Monitorizarea şi măsurarea proceselor/produsului, se realizează prin următoarele

metode:

- inspecţii efectuate de către Reprezentantul Managementului Calităţii pentru

verificarea respectării documentelor SMC în desfăşurarea proceselor;

- verificări efectuate de personalul specializat prin audituri interne;

- analizări periodice a stadiului de implementare a SMC efectuate de managementul de

vârf al organizaţiei;

- evaluări efectuate de clienţi;

Page 36: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

36

- şedinţe operative, în cadrul cărora se analizează:

a) stadiul derulării comenzilor/contractelor;

b) necesarul de echipamente;

c) asigurarea condiţiilor de muncă;

d) rezolvarea operativă a problemelor apărute.

4.4.2 Înregistrare date/ Fişa de măsurători. Histogramele de defectare

În urma proceselor de realizare a semifabricatelor, se efectuează înregistrarea datelor

(culegere date), detaliate în fişele de măsurători. Pentru a ne atinge scopul în ceea ce priveşte

rezolvarea pas cu pas a problemei s-a început analiza cu identificarea locului unde a apărut

necesitatea rezolvării problemei, până la componenta finală care este analizată. Cu ajutorul

diagramelor Pareto și a histrogramelor am putut identifica componentele care duc la pierderile

de volum în fabrică. Dacă sistemul de măsurare este în conformitate cu specificaţiile, se va

trece la analiza sistemului de producție. Sistemul de producție este compus din toate

elementele care intră în contact cu produsul.

4.5 Metode de îmbunătăţire continuă a calităţii

Metodele și tehnicile pentru îmbunătățirea calității sunt cunoscute sub denumirea de

"instrumentele managementului calității", fiind utilizate pentru rezolvarea etapelor procesului

de îmbunătățire ce pot rezolva cea mai mare parte dintre problemele calității.

4.5.1 Diagrama Ishikawa (cauză-efect) privind factorii care pot influenţa precizia şi

calitatea burghiului special obţinut prin procesul de strunjire

Următoarea diagramă os de peşte arată felul în care sunt prelucrate piesele prin

procesul de strunjire cercetând potenţiala cauză ce stă la baza utilizării optime a parametrilor

şi caracteristicilor sistemului. Problema devine „capul peştelui” şi anume piesele

prelucrate/burghiu special. Realizarea acestui tip de analiză a avut drept scop reprezentarea

relațiilor dintre efectele și cauzele posibile existente care pot influența procesul de strunjire a

burghiului special. Analiza efectelor și a cauzelor din cadrul procesului de strunjire s-a făcut

cu ajutorul diagramei cauză–efect. Prin identificarea cauzelor care preced un efect, diagrama

cauză–efect oferă o perspectivă secvențială a procesului de strunjire a burghiului special.

Page 37: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

37

4.6 Evaluarea riscului utilizând analiza modului de defectare şi a efectelor (FMEA)

specifica procesului de fabricatie.

O analiză FMEA trebuie să se modifice odată cu procesul tehnologic şi să se adapteze

la orice problemă care apare. Analiza FMEA se face şi pentru a se verifica ce problemă este

luată în considerare în cadrul analizei şi ce soluţii sau acţiuni se preconizează să se aplice.

Astfel se va urmări dacă ansamblul acţiunilor preconizate de FMEA au fost bine puse în

practică [NIC 15c].

Scopul unei analize FMEA a unui produs este de a determina defectările potenţiale sau

existente şi clasificarea în funcţie de nivelele de risc, rezultatul analizei constând în

declanşarea acţiunilor preventive sau corective pentru diminuarea nivelului de risc al fiecărei

defectări [NIC 15c]. În figura 4.14 se observă că toate compartimentele implicate în realizarea

produselor îşi aduc experienţa lor în cadrul analizei si implicit a succesului FMEA. Totodată

toate rezultatele pozitive ale metodei FMEA depind în mare măsură de creativitatea echipei

[NIC 15c].

Figura 4.14 Analiza/Succesul FMEA în vederea asigurării calităţii unui produs

În urma analizei modului de defectare şi a efectelor defectării corespunzătoare

procesului de strunjire exterioară, rezultă numerele de prioritate-risc pentru stadiul iniţial al

procesului de strunjire exterioară. În urma clasificării riscurilor s-au obţinut: 6 cauze cu risc

ridicat (R), o cauză cu risc mediu (M) şi o cauză cu risc scăzut (S).

După aplicarea acţiunilor corective, în stadiul optimizat, se identifică o cauză cu risc

mediu (M) şi 7 cauze cu risc scăzut (S). Pe baza valorilor numărului de prioritate-risc pentru

Analiza/

Succes

Experienţa compartimentului asigurării calităţii

Experienţa compartimentelor

de proiectare

Experienţa compartimentelor

de control

Experienţa compartimentului

de fabricaţie

Experienţa compartimentului

serviciului cu clienţii

Page 38: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

38

stadiul iniţial şi stadiul optimizat se poate analiza distribuţia cauzelor de defectare. Această

diagramă este prezentată în figura 4.15.

Figura 4.15 Distribuţia cauzelor de defectare potenţiale în funcţie de NPR

În urma obţinerii rezultatelor integrării sistemului de management al calităţii şi riscului

se poate observa îmbunătăţirea calităţii proceselor de prelucrare prin reducerea NPR, pentru

varianta optimizată faţă de stadiul iniţial.

4.7 Monitorizarea şi controlul defectelor. Analiza Pareto

Într-o organizaţie se pot aplica diferite metode de îmbunătăţire a calităţii pentru

monitorizarea şi măsurare a proceselor de fabricaţie, astfel încât să se demonstreze că prin

ţinerea sub control a proceselor se obţine o îmbunătăţire din punct de vedere calitativ a

produselor industriale. Pe baza datelor înregistrate în timpul procesului de fabricaţie a fost

descrisă analiza modului de defectare şi a efectelor defectării corespunzătoare procesului de

strunjire exterioară, iar riscurile au fost asociate numărului prioritate risc (NPR), atât în faza

iniţială cât şi pentru varianta optimizată (varianta în care s-au aplicat rezultatele corective). S-

au analizat defectele din perioada 2014-2015 şi s-au elaborat diagrame Pareto, figura 4.18

respectiv figura 4.19, pentru lunile martie 2015 şi aprilie 2015 [NIC 15e].

0

50

100

150

200

250

300

Cara

cter

istic

i fizi

co-c

him

ice

Para

met

rii g

eom

etric

i şi

cons

truc

tivi

Para

met

rii re

gim

ului

de

aşch

iere

Con

diţii

de

răci

re-u

nger

e

Calit

atea

exe

cuţie

i scu

lei

Inco

mpa

tibilit

ate

chim

ică

Prec

izia

şi rig

idita

tea

siste

mul

ui

Adao

sul d

e pr

eluc

rare

NPR

stadiul iniţial

varianta optimizată

Page 39: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

39

Principalele defecte privind calitatea produsului realizat sunt redate în tabelul 4.9 şi

tabelul 4.10.

Tabelul 4.9 Analiza defectelor (martie 2015)

Nr. Defectul Constatat (cod defect)

Nr.

Defecte

Procent

defecte

Procent

cumulat

defecte

1 Urme de scule -zgârieturi, dungi 30 23% 23%

2 Variaţia cotelor la piese 21 16% 39%

3 Bavura sub cap/pe cap 18 14% 53%

4 Fisuri pe cap 16 12% 65%

5 Rugozitatea după finisare 14 11% 76%

6 Bavura pe tija sau pe diametrele intermediare 11 8% 84%

7 Urme de scule pe tijă-zgârieturi, dungi 8 6% 90%

8 Lipsa material din diametrele intermediare 6 5% 95%

9 Filet incomplet format sau vârf ogival fără filet 4 3% 98%

10 Aspect NOK -murdarie, ulei pe suprafaţă 3 2% 100%

Total 131

Figura 4.18 Diagrama Pareto pentru luna martie 2015

-

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0

5

10

15

20

25

30

35

Page 40: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

40

Tabelul 4.10 Analiza defectelor (aprilie 2015)

Nr. Defectul Constatat (cod defect)

Nr.

Defecte

Procent

defecte

Procent

cumulat

defecte

1 Urme de scule -zgârieturi, dungi 17 17% 17%

2 Variaţia cotelor la piese 16 16% 33%

3 Bavura sub cap/pe cap 16 16% 49%

4 Fisuri pe cap 15 15% 63%

5 Rugozitatea după finisare 13 13% 76%

6 Bavura pe tija sau pe diametrele intermediare 10 10% 86%

7 Urme de scule pe tijă-zgârieturi, dungi 8 8% 94%

8 Lipsa material din diametrele intermediare 3 3% 97%

9 Filet incomplet format sau vârf ogival fără filet 2 2% 99%

10 Aspect NOK -murdărie, ulei pe suprafaţă 1 1% 100%

Total 101

Figura 4.19 Diagrama Pareto pentru luna aprilie 2015

-

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Page 41: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

41

Utilizând diagrama Pareto, sunt analizate modurile de defectare pe baza NPR pentru

procesul de fabricaţie a unui burghiu special cu plăcuţe din CMS schimbabile.

Următoarele acţiuni corective implementate sunt:

- ajustarea/reglarea sculei aşchietoare;

- schimbarea sculei aşchietoare în cazul în care este foarte deteriorată;

- verificarea în vederea funcţionării în parametrii normali ai utilajului de prelucrare;

- schimbarea temperaturii mediului sau a metodei de răcire-ungere;

- instruirea periodică a operatorului MU şi a personalului organizaţiei;

- optimizarea parametrilor de aşchiere în programul MUCN;

În practică, organizaţiile se confruntă cu probleme generatoare de defecte şi moduri de

defectare. Toate acestea presupun detaliere, cunoaştere şi estimarea cât mai realistă a situaţiei,

a dependenţelor şi interacţiunilor. Analiza dă posibilitatea să aplicăm metoda, şi să alegem, să

planificăm, activităţile cele mai importante de intervenţie, ale căror costuri sunt egale cu

fondul planificat pentru perioada respectivă şi la sfârşit să obţinem impactul maximal dorit.

4.8 Concluzii

Rezultatele obținute, în urma studiilor de caz şi cercetărilor experimental-simulate privind

managementul integrat calitate-risc în SFF sunt urmatoarele:

- s-a arătat că prin metodele aplicate s-au monitorizat şi măsurat procesele de fabricaţie, astfel

încât a avut loc ţinerea sub control a acestor procese, obţinându-se o îmbunătăţire din punct de

vedere calitativ a produselor industriale;

- s-a creat schema logică a succesiunii activităţilor tehnico-economice în urma căreia s-a

descris procesul tehnologic propus. Pe baza procesului tehnologic propus s-au analizat etapele

privind realizarea produsului;

- s-au descris următoarele: utilajul de prelucrare, produsul (burghiul special) şi caracteristicile

de bază ale materialului etc.

CAPITOLUL 5. Concluzii finale şi contribuţii originale aduse în cadrul

tezei 5.1 Concluzii generale

Teza se înscrie pe linia preocupărilor moderne remarcate pe plan naţional şi

internaţional în domeniul Ingineriei şi Managementului.

Page 42: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

42

În contextul concurenţial actual, companiile din industrie, trebuie să asigure produse

de calitate, livrate la timp şi la un preţ competitiv. Aceste deziderate nu pot fi obţinute decât în

condiţiile în care companiile implementează un sistem integrat de management, asigurându-se

în acelaşi timp că şi furnizorii, la rândul lor realizează acest lucru. Paşii implementării

managementului integrat calitate-risc în SFF sunt:

proiectarea şi conducerea unui sistem de management integrat şi îmbunătăţirea

continuă a acestuia;

proiectarea şi aplicarea proceselor SMI în ceea ce priveşte calitatea şi riscul;

îmbunătăţirea performanţei cheie a întreprinderii prin utilizarea unor metode de

abordare a integrării sistemului de management, simple uşor de înţeles şi de aplicat, cu

productivitate ridicată în decizia managerială;

conştientizarea importanţei integrarii calităţii asupra oricărui SFF, organizaţii de

succes.

5.2 Contribuţii originale aduse în cadrul tezei

Scopul aplicării managementului integrat calitate-risc în SFF este de a maximiza

probabilităţile şi consecinţele evenimentelor pozitive, prin creşterea şanselor de îmbunătăţire a

performanţelor SFF şi în acelaşi timp minimizarea probabilităţilor şi impactului cauzat de

evenimentele negative ori adverse. Se stimulează creşterea profesionalismului în gestionarea

cercetării, care poate fi confirmată şi demonstrată prin certificarea conform standardelor

pentru sistemele de management al calităţii sau sistemele integrate de management calitate-

risc. Obiectivul atins este asigurarea unui management performant şi eficace în ceea ce

priveşte riscurile şi oportunităţile asociate, care să permită planificarea, identificarea,

evaluarea, cuantificarea, răspunsul, monitorizarea şi controlul riscurilor.

Cerinţe impuse producţiei presupun: utilizarea superioară a capacităţii de producţie,

reducerea timpilor, optimizarea proceselor tehnologice, reducerea costurilor de producţie,

reducerea cheltuielilor de pregătire şi organizare. Scopul este creşterea productivităţii,

creşterea flexibilităţii, creşterea gradului de automatizare etc.

5.3. Valorificarea rezultatelor cercetării

Rezultatele cercetărilor prezentei teze de doctorat au fost valorificate prin lucrări

ştiinţifice publicate în reviste şi conferinţe.

Au fost publicate un număr de 10 lucrări ştiinţifice de tip articol, toate ca prim autor,

după cum urmează:

Page 43: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

43

- 5 în volumele unor conferinţe internaţionale din ţară;

- 5 în reviste de specialitate.

Autoarea este profund recunoscătoare tuturor persoanelor si instituţiilor care au

sprijinit-o pe toată această perioadă, precum şi celor care vor face unele sugestii după citirea

tezei.

5.4 Direcţii viitoare de cercetare

Rezultatele teoretice şi studiile de caz efectuate în cadrul tezei de doctorat pot

evidenţia, în viitor, necesitatea dezvoltării următoarelor direcţii de studiu:

- Proiectarea şi implementarea unui sistem informaţional al managementului integrat calitate-

risc în cadrul sistemului de fabricaţie;

-Introducerea de noi metode, tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii şi indicatori de

apreciere a calităţii produselor industriale, care ar duce la sporirea eficientizării economiei

prin sporirea productivităţii, reducerii costurilor economiilor şi asigurarea unui nivel înalt al

calităţii;

- Elaborarea unei strategii şi a unui plan de acţiune pentru atingerea unui nivel avansat de

capacitate de gestionare a managementului integrat calitate-risc într-un sistem de producţie.

Page 44: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

44

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

[NED 00] NEDELCU, A., OANCIA, GH., LUPULESCU, N., Tehnologii și sisteme flexibile

de fabricație, Editura Lux Libris, ISBN 973-9428-31-2, 2000.

[NIC 13a] NICOLAE(MĂNESCU), R., NEDELCU Anisor, LAZĂR, M., “Improving the

quality of the manufacturing processes by applying the Kaizen method in FMS”, International

conference of scientific paper WSEASES 1-3 Iunie, Braşov, 2013.

[NIC 13b] NICOLAE(MĂNESCU), R., NEDELCU, A., „Reduce time manufacturing in

flexible systems by reducing risk factors“, International conference of scientific paper Afases,

„Henri Coandă“, Air force academy, Braşov, Romania 2013.

[NIC 14a] NICOLAE(MĂNESCU), R., NEDELCU, A., „Utilization of technical innovation

on a new product”, International conference of scientific paper Afases, „Henri Coandă“, Air

force academy, Braşov, România, 22-24 mai, 2014.

[NIC 14b] NICOLAE(MĂNESCU), R., NEDELCU, A., „Management concepts to support

flexible manufacturing systems development in economic environment”, International

conference of scientific paper Afases, „Henri Coandă“, Air force academy, Braşov, România,

22-24 mai, 2014.

[NIC 14c] NICOLAE(MĂNESCU), R., NEDELCU, A., LAZĂR, M., “Economic

performance assessment regarding an flexible manufacturing system investment”, Review of

the Air Force Academy, Braşov, România, ISSN 1842-9238, e-ISSN 2069-4733, 2014.

[NIC 14d] NICOLAE(MĂNESCU), R., NEDELCU, A., „Results of Kanban implementation

on a flexible manufacturing system”, Conferinţa ştiinţifică internaţională ”Dezvoltare,

guvernanţă şi cooperare internaţională”, Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu,

Institutul de Cercetare a Dezvoltării, Academia Română, 2014.

[NIC 15c] NICOLAE(MĂNESCU), R., NEDELCU, A., „ Some patterns of application of

FMEA method for studying the quality of a product”, International conference of scientific

paper Afases, „Henri Coandă“, Air force academy, 28-30 mai 2015, Braşov, România.

[NIC 15d] NICOLAE(MĂNESCU), R., NEDELCU, A., “Flexibility and efficiency analysis

of a flexible manufacturing system”, Review of the Air Force Academy, Braşov, România,

ISSN 1842-9238, e-ISSN 2069-4733, 2014.

[NIC 15e] NICOLAE(MĂNESCU), R., NEDELCU, A., “Improvement the quality of

industrial products by applying the Pareto chart”, Review of the Air Force Academy, Braşov,

România, ISSN 1842-9238, e-ISSN 2069-4733, 2015.

Page 45: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

45

[NIT 97] NIŢULESCU, M., „Sisteme flexibile de fabricație”, Universitatea din Craiova,

1997.

[OLA 95] OLARU, M., Managementul calităţii, Editura Economică, Bucureşti, 1995.

[OPR 05] OPREAN, C., KIFOR, C., Managementul integrat al calităţii, Editura Universităţii

,,Lucian Blaga”, Sibiu, 2005.

[OPR 06] OPREAN, C., VANU, A., Dicţionar explicativ pentru ştiință și tehnologie.

Managementul integrat al calității. Bucureşti, Editura AGIR, ISBN 973-720-044-6, 2006.

[PAR 06] PARASCHIVESCU, A., “Managementul calităţii”, Editura Tehno Press, Iaşi,

2006.

[PAT 08] PATRICHE, C.-F., Cercetări privind managementul integrat calitate-risc în

restructurarea tehnico-economică a societăţilor comerciale, Braşov, Universitatea

“Transilvania” din Brasov, Facultatea de Inginerie Tehnologică, 2008.

[PIC 92] PICOŞ, C., ş.a., Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanică prin aşchiere.

Volumele I, II, Editura Universitas, Chişinău, 1992.

[POP 02] POPESCU, I., COMŞA, M., UNGUREANU, L., Previziunea permisă a dezvoltării

durabile, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002.

[POP 07] POPA, L., Adapted and modified by the author from Popa Luminita, SFF asistate

informatic, Editura Pastel, Braşov, 2007.

[POP 11] POPESCU, M., DASCĂLU, A., „Considerations on Integrating Risk and Quality

Management”, Annals of “Dunărea de Jos” University of Galaţi, Fascicle I. Economics and

Applied Informatics, Years XVII – no1/2011, ISSN 1584-0409, www.ann.ugal.ro/eco.

[POP 98] POPESCU, M.O., POPESCU, C., A.CRACIUNESCU, A., Sisteme flexibile de

fabricație, Editura ICPE, ISBN 973-98801-0-X, Bucureşti, 1998.

[PRI90] PRICE, F., The quality concepts and objectives, In: D. Lock & D.J. Smith Eds.,

Handbook of Quality Management, Aldershot, Gower, 1990

[PRP02] PREDA , A-M., PREDA, A., Aspecte privind costurile calității, Optimim Q, Vol.

XII, Nr.1-2, 2002.

[PUE 02] PUENTE, J., PINO, R., PRIORE, P., FUENTE, D.D.L., A decision support system

for applying failure mode and effects analysis, International Journal of Quality & Reliability

Management, vol.19, nr.2, 2002.

[RAD 12] RADASCHIN, A., Contribuţii la conducerea inteligentă a roboţilor mobili utilizaţi

în liniile flexibile de fabricație, Teză de doctorat, Universitatea Dunărea de jos, Facultatea de

automatică, calculatoare, inginerie electrică și electronică, Galaţi 2012.

Page 46: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

46

[ROT 11] ROTĂRESCU, E.-N., Managementul riscului în formarea resursei umane, Teză de

doctorat, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, 2011.

[RUS 00] RUSU, C., Managementul schimbării, Cetex Iaşi, 1999-2000.

[RUX 97] RUXANDRA, I., Repere cronologice în abordarea calităţii, Tribuna calităţii, nr.6-

7, noiembrie, 1997.

[SAN 04] SANKAR, S.S., PONNAMBALM, S.G., RATHINAVEL, V.,

GURUMARIMUTHU, M., A Pareto based multi-objective genetic algorithm for scheduling

of FMS, Cybernetics and intelligent systems International Conference, 2004.

[SET 90] SETHI, A.K. and SETHI P.S., “Flexibility In Manufacturing: A Survey",

International Journal of Flexible Manufacturing Systems, vol. 2, 1990.

[ȘIL 01] ŞILVERIRA, G.Da., BORENSTEIN, D. and FOGLIATTO, F.S., “Mass

Customization: Literature Review and Research Directions", International Journal of

Production Economics, vol. 72, 2001.

[SPA 11] SPANŢU C., ŢÂMPĂU E., VĂRZARU M., CIBOTARIU L., Planificarea şi

organizarea producţiei, ISBN 978-606-8338-02-6, Mistral Info Media, Bucureşti, Ediţia a II-a,

2011.

[SPI O8] SPIRIDON, D.,ROSU, D., MYKYTYN, I., „Sisteme şi tehnologii de fabricaţie”,

Auxiliar Curricular, 2008.

[STA 03] STANCIU, I., Managementul calităţii totale. Cartea Universitară, Bucureşti, 2003.

[STA 14] STANCIU, Ş., OPRAN, C. și altii, CD Universitar anul III, semestrul II ,

ISBN:978973114884, Editura comunicare. Ro, Bucuresti, 2014.

[STE 02] STEGEREAN, R., Sisteme moderne de conducere a producţiei, Editura Dacia,

2002.

[STR 02] STANCU, Ion, RADU, O.,Cercurile de calitate. Calitate şi dezvoltare durabilă

Simpozion ASE, Secţiunea a IV-a, Bucureşti, 2002.

[STR 14] STRATAN A., „Potenţialul inovaţional şi impactul inovaţiilor asupra

performanţelor întreprinderii”, Analele Institutului Naţional de cercetări economice, Ediţia a

IV-a / nr. 1, 2014.

[SUS 97] SUSHIL, Flexible Systems Management: An Evolving Paradigm, System Research

and Behavioural Science, 14(4):259-275, 1997.

[SHI 06] H.K. SHIVANAND, H.K., BENAL, M.M., and V. Koti, Flexible Manufacturing

System.: New Age International, 2006.

[TAG 04] TAGUE’S, N.R., The Quality Toolbox, Second Edition, ASQ Quality Press, 2004.

Page 47: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

47

[TUL 09] TULLIO, T., Ed., Design of Flexible Production Systems, Methodologies and

Tools.: Springer, 2009.

[ŢÎŢ 11] ŢÎŢU, M., OPREAN, C., GRECU, D., Managing the Activity of the After Sales

Departments in an Organisation Which Has Implemented a System of Quality Management,

In: Proceedings of The 7th International Conference of the Managementof Technological

Changes, code 571, 4 pages, 2011, Alexandroupolis, Greece, ISI.

[VAD 11] VĂDUVA D., Cercetări privind managementul integrat calitate-risc în procesul de

achiziţie a echipamentelor mecanice de transport din sistemul electroenergetic, Teză de

doctorat, Universitatea “Transilvania”, Braşov, 2011.

[VIS 09] VISA L. M., Cercetări privind managementul integrat calitate-risc în sistemele de

distribuţie a produselor industriale, Teză de doctorat, Universitatea “Transilvania” din Braşov,

Facultatea de Inginerie Tehnologică, 2009.

[VYV 07] VYVAREC, D. CR., Economia întreprinderii: tutorial. М.: ЮНИТИ-ДАНА,

2007. 543 с., ISBN 5-238-01109-1.

[WAD 00] WADHWA, S. and RAO, K.S., Flexibility: An Emerging MetaCompetence for

Managing High Technology, International Journal of Technology Management, 19(7/8): 820-

45, 2000.

[ZGU 98] ZGURĂ, G., SOLOMON, G. şi SZUDER, A., Elemente de Asigurarea calităţii,

Editura Tehnică, Bucureşti, 1998.

[*** 05] Enciclopedia calității, București, Editura Oficiul de Informare Documentară pentru

Industrie, Cercetare, Management, 2005, ISBN 973-8001-44-7.

[***06] SR EN ISO 9000:2006, Standard român, Sisteme de management al calității.

Principii fundamentale și vocabular.

[*** 07] Methodology of implementation of internal control standard „Risk Management”,

Ministry of Public Finance, 2007.

[***08] SR EN ISO 9001:2008, Standard român, Sisteme de management al calității. Cerințe.

[***09] ISO TS 16949, Specificaţia tehnică IATF ISO/TS 16949:2009 - Sistemul de

management al calităţii pentru industria auto.

[*** 11] SR EN ISO 10006; Sisteme de management al calităţii; Linii directoare pentru

managementul calităţii în proiecte; Asociaţia de standardizare din România – ASRO;

Bucureşti, 2005.

Page 48: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

48

Rezumat

În condiţiile actuale integrarea managementului calităţii şi riscului în sisteme flexibile

de fabricaţie reprezintă o provocare pentru orice organizaţie de succes.

Prezenta teză de doctorat: “Managementul integrat calitate-risc în sisteme flexibile de

fabricaţie”, reprezintă o cercetare, în care au fost realizate noi studii și analize eficiente,

adaptate nevoilor actuale de reducere a riscurilor specifice sistemului flexibil de fabricaţie,

venind cu noi concepte și propuneri în domeniu.

Studiile efectuate și analizate reprezintă o necesitate în abordarea integrată a noțiunii

de management calitate-risc în sisteme flexibile de fabricaţie. Utilitatea și aplicabilitatea lor

duc la creşterea profitabilităţii organizaţiei prin îmbunătăţirea produselor.

Abstract

Under present conditions the integrated quality and risk management in flexible

manufacturing systems is a challenge for any organization's success.

The present doctoral thesis: "Integrated quality and risk management in flexible

manufacturing systems" represents a research, in which they were realized further studies and

effective analyses, adapted to the current needs of reducing flexible manufacturing system

risks, coming up with new concepts and proposals in this field.

The studies and analyses represent a necessity to the integrated approach of the

quality- risk management in flexible manufacturing system concept. The usefulness and

applicability contributes to the profitability of the organization by improving the products.

Page 49: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

49

CURRICULUM VITAE 1. Nume: NICOLAE (MĂNESCU) 2. Prenume: RALUCA 3. Data şi locul naşterii: 03.06.1978, Braşov, România. 4. Cetăţenie: Română 5. Adresă de email: [email protected] 6. Studii:

Instituţia

Colegiul de informatică

“Grigore Moisil” din Braşov

Universitatea “ Spiru Haret” din Braşov,

Facultatea de Psihologie- Pedagogie

Universitatea

“Transilvania” din Braşov, Facultatea de

Inginerie Managerială şi Tehnologică

Perioada: de la (anul)

până la (anul) 1997-2002 2006-2010 *1997-2002

**2012- prezent Grade sau diplome

obţinute Absolvent al liceului de

Informatică Braşov Licenţiat în psihologie * Inginer Diplomat

** Doctorand în Inginerie şi Management.

7. Alte specializări şi calificări: - 2012-2015: Universitatea Transilvania din Braşov- Şcoala doctorală; - 2015: Curs inspector SSM- 80 ore; - 2013: Curs “Manager resurse umane”; - 2006-2009: Cursuri de vânzări şi promovarea produsului- Sc. Ideal Auto Srl; - 2002: Training de vânzări şi consultanţă financiară- Bran, Brasov; - 2001: Curs- “Notiuni fundamentale de igienă”- Sector alimentar. 8. Experienţa profesională și didactică:

Perioada Instituţia Experienţa profesională

2012-2014 Colegiul de Ştiinţe ”Grigore

Antipa”, Braşov, Şcoala Generală

nr. 12, Braşov, Colegiul “Nicolae

Titulescu” Braşov.

Profesor suplinitor debutant

2004-

2008

Sc. Ideal Auto Srl Consilier Vânzări

2003-

2004

Raiffeisen Bank S.A. Ofiţer de cont- persoane fizice

2001-

2003

Sc. Max Srl Merceolog

2000-

2001

Sc. Kraft Jacobs Suchard Srl Asistent reclamă

1997- Sc. Coty Srl, Sc. Kraft Jacobs Promoter în proiectele promoţionale

Page 50: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

50

2000 Suchard Srl, Sc. Phillip Morris Srl,

Sc. Nestle Srl, Sc. Cosmorom Srl

etc.

dezvoltate de companii.

9. Locul de muncă actual: Universitatea Transilvania din Braşov. 10. Vechime la locul de muncă actual: 13 ani. 11. Limbi străine cunoscute: Engleză, Franceză, Maghiară. 12. Permis auto: Categoria „B”.

CURRICULUM VITAE

I. PERSONAL INFORMATION: First name: NICOLAE (MĂNESCU) Surname: RALUCA Email adress: [email protected] II. WORK EXPERIENCE:

Institution

College of Informatics "Grigore Moisil" of

Brasov

Spiru Haret University

of Braşov, Romania, Faculty of Psihology

Transilvania University

of Braşov, Romania, Faculty of Engineering

Technology

Period 1997-2002 2006-2010 *1997-2002 **2012- present

Degrees or diplomas

Graduate High School of Informatics Braşov

Bachelor's degree in psychology

* Engineer ** Phd in Engineering and Management.

Other specializations and qualifications: - 2012-2015: Transilvania University of Brasov, Romania – Doctoral School ; - 2015: OSH inspector course-80 hours; - 2013: "HR Manager", Braşov; - 2006-2009: Sales and promotion courses- Piteşti, Braşov; - 2002: Sales training and financial advisory- Bran, Brasov; - 2001: Course "fundamentals of hygiene"-Food Sector, Bucureşti. III. Professional and teaching experience:

Period Institution Professional experience

2012-2014 College of Sciences "Grigore

Antipa", Brasov, School No. 12,

Braşov, College "Nicolae

Titulescu", Braşov.

Substitute teacher award

2004-

2008

Sc. Ideal Auto Srl Sales Advisor

Page 51: Titlul tezei (lb. română): MANAGEMENTUL INTEGRAT CALITATE ... · 1. Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării

51

2003-

2004

Raiffeisen Bank S.A. Account officer-individuals

2001-

2003

Sc. Max Srl Administrator

2000-

2001

Sc. Kraft Jacobs Suchard Srl Advertising Assistant

1997-

2000

Sc. Coty Srl, Sc. Kraft Jacobs

Suchard Srl, Sc. Phillip Morris Srl,

Sc. Nestle Srl, Sc. Cosmorom Srl

etc.

Promoter in promotional projects

developed by companies.

IV. PERSONAL SKILLS: Current job: Transilvania University of Brașov, Romania The length of current employment: 13 years Other lanhuages: English, French, Hungarian Driving Licence: B.