of 8 /8
Axiální verkální čerpadla Šroubová odstředivá oběžná kola společnos Hidrostal jsou ideálním řešením pro čerpadla s axiálním směrem průtoku. Axiální čerpadla byla navržena za účelem čerpání velkého množství vody při nízké dopravní výšce. Tato řada produktů zahrnuje mnoho různých velikos čerpadel. CZ

Tite - Zeil - Calibr old 2pt 0pt...w Axiální vertikální čerpadla Tite - Zeil - Calibr old 2pt 0pt Šroubová odstředivá oběžná kola společnosti Hidrostal jsou ideálním

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Tite - Zeil - Calibr old 2pt 0pt...w Axiální vertikální čerpadla Tite - Zeil - Calibr old 2pt...

 • w

  Titel - 2 Zeile - Calibri bold, 42pt, 50ptAxiální vertikální čerpadlaŠroubová odstředivá oběžná kola společnosti Hidrostal jsou ideálním řešením pro čerpadla s axiálním směrem průtoku. Axiální čerpadla byla navržena za účelem čerpání velkého množství vody při nízké dopravní výšce. Tato řada produktů zahrnuje mnoho různých velikostí čerpadel.

  CZ

 • → Kompaktníintegrovanákonstrukce→ Minimálníemisehluku→ Velkývolnýkulovýprůchod→ Hydraulickýsystémsnízkouúrovníucpávání→ Vysokáhydraulickáúčinnost→ Strmáastabilnícharakteristikačerpadla→ Plochávýkonovákřivkavrámcicelécharakteristiky čerpadla,tudížnedocházíkpřetíženímotoru→ Robustníkonstrukcepronáročnápoužití→ Vyměnitelnýavolitelněnastavitelnýsacíkužel→ Účinnéchlazenímotoručerpanoukapalinou→ Různémonitorovacíabezpečnostníprvky→ PonornýmotorHidrostal→ Prostorovánenáročnost→ Jednoduchákonstrukceautěsněníšachty→ Nízkéinstalačnínáklady

  ❶ Pevný,nebonastavitelnýsacíkužel❷ ŠroubovéodstředivéoběžnékoloHidrostal❸ Těsnicíkroužek❹ Pojistkaprotiopačnémuotáčení❺ Tandemovémuspořádáníucpávekv ochrannémoleji❻ Potrubníopláštění❼ PonornýmotorHidrostal

  Přednosti produktu

 • Jednoduchá instalace

  Axiální vertikální čerpadla se vyznačují jednoduchou in-stalací do potrubí. Po spuštění do potrubí leží čerpadlona horizontální kontaktní ploše. Těsnicí kroužek z elasto-merudodaný s čerpadlem je usazennadosedací příruběvpotrubí a vlastní hmotnost čerpadla zajišťuje absolutní

  těsnost. Axiální vertikální čerpadla jsou navíc vybavenajednoduchou,alespolehlivoumechanickoupojistkouprotipootáčení.

  Specifikace hydrauliky

  • Průměrpotrubí:od400mm(16palců)aždo 1500mm(60palců)• Průtok:6až1500l/s• Výtlak:až20m• Konstrukčnímateriály:litina,tvárnálitina, slitinachromu,Hidrohard,nerezováocel,Duplex

 • Provozní rozsah

  Široký rozsah použití

  Axiální čerpadla Hidrostal jsou známá svou vysokouhydraulickou účinností přesahující i hodnotu 82 % a vespojení s ponorným motorem Hidrostal mají odpovídajícínízkouenergetickouspotřebu.

  Axiální šachtová čerpadla jsou ideální pro čerpání na místech, kde jsou požadována vysoká průtočná množství s nízkým výtlakem. Mezi typická použití patří:

  → Čerpacístaniceprodešťovouvoduapovodně→ Zavodňovacíaodvodňovacísystémy→ Šetrnéčerpánírecirkulaceaktivovanéhokalu→ Čerpánívodysobsahemolejeredukujícívznik emulze

  → Ochranaprotizáplavám→ Regulacevodníchtoků→ Krybámšetrnéodčerpávánídešťovýcha záplavovýchvod

  Vysoká účinnost

  Axiální šachtová čerpadla

  Provoznírozsahprocelouřaduaxiálníchvertikálíchčerpadel.Čerpadlasprůtočnýmmnožstvímvyššímnež10000l/sdodávánašepobočkaBedfordPumps.

 • Specifikace motoru

  Vestavěnétepelnéochranypromonitorováníteplotyvinutímotoruzaručujíspolehlivouochranuprotipřehřátímotoru.Na žádost zákazníka lze ponorné motory vybavit dalšímimonitorovacími prvky, například čidlem proti průsaku aplovákovýmspínačemprokontroluúnikůpřesmechanickátěsnění, snímači pro kontrolu teploty obou ložisek nebo

  takézařízenímiprorozšířenémonitorováníprovozučerpad-laastavuložisek.Kdispozici jsouzároveňrůznémožnostiprovedeníelektrickýchkabelů.Volitelněmohoubýtmotoryvybaveny stíněnými kabely, aby se zabránilonechtěnémuelektromagnetickémuzáření(EMV).

  Pro axiální šachtová čerpadla je k dispozici velké množství ponorných motorů Hidrostal, které lze volitelně použít i v prostředích s nebezpečím výbuchu.

  Specifikace motoru

  • Výkon:1,5až250kW• Rychlost:375až1500ot./min• Frekvence:50Hz,60Hz,frekvenčníměnič• Konstrukčnímateriály:litina,nerezováocel,Duplex

 • AxiálníšachtováčerpadlaHidrostalsevyznačujízejménasvým šetrným provozem k rybám. Díky velké kulovémuprůchodnostipřirelativněnízkérychlostimotoruječerpadloideálnípropoužitívrybíchpřechodech,kdejenutnézaručit

  přemístění živých ryb s conejmenšími škodami. Přívětivostčerpadla k rybám byla otestována a potvrzena příslušnýmizkušebnímilaboratořemi.

  Šetrné přečerpávání ryb

  Použití vysoce kvalitních konstrukčních ma-teriálů

  Příklad instalace do šachty

  Axiální čerpadlaBedford

  Standardní verze axiálních šachtových čerpadel je vyro-bena z litiny. Pro účely použití s abrazivnímimédii nabízíspolečnostHidrostal čerpadla, kterámají díly vyrobené vrůznýchkombinacíchmateriálůsezvýšenouodolnostípro-tiopotřebení.Našiodbornícivyberouvhodnoukombinaci

  a individuálně přizpůsobí každé čerpadlo existujícímpod-mínkám. Tímto postupem zajistíme, aby se čerpadlaHid-rostalosvědčilaivobtížnýchtypechpoužitíadosáhlatěchnejlepších výsledků z hlediska hydraulické i celkové ener-getickéúčinnostianízkýchnákladůběhemceléživotnosti.

  Charakteristickým znakem vertikálních axiálních čerpadelHidrostaljejednoduchéoddělenípotrubíodjímkysesnad-no snímatelným a neodpojitelným těsněním. Kompaktníuspořádánívpodzemníkonstrukcišetřínákladynastavbu(nadzemníinstalacesedoporučujejenprořídicíjednotku).Proúčelyúdržbylzečerpadlozdvihnoutpomocípevněin-stalovanéhonebomobilníhojeřábu.

  Společnost Bedford je členem skupiny Hidrostal Groupa doplňuje řadu vertikálních axiálních čerpadel Hidrostalse šroubovými odstředivými oběžnými koly o velkoobje-mová čerpadla s jinými typy oběžných kol. To umožňujedosáhnoutprůtočnýchmnožstvíaž10000 l/s.Kdispozicijsoutakéspeciálnínapětímotorůaždo6000Vneborůznémateriály,napříkladbronz.Dalšíinformacezískáteuzástup-cespolečnostiHidrostal.

 • Axiální čerpadlaBedford

  Odpadní voda

  Stavebnictví

  Průmysl

  Potraviny

  PrůmyslováodpadnívodaOdpadnívodazlodiStavebnictvíOdvodňováníadrenážeBentonitOdvodňovánídolů

  PapírCelulózaBiomasa

  OlejaplynLepidlaBarvy

  UmělohmotnégranulátyRozpouštědla

  TřískyachladicímazivaSolnénálevy

  OdvodňováníadrenážeBentonitKanalizačnívedeníOdvodňovánídolůOdběryvodyProtipovodňováochrana

  OvoceZeleninaŽivéryby

  PivovarnictvíMelasa

  OlejeamazadlaŽelatina

  ČerpadlaHidrostaljsoudíkysvýmvýbornýmčerpacímvlast-nostempoužívánavčetnýchoborechaprůmyslovýchodvět-vích.Čerpajíšetrněasnízkoupulsacínejrůznějšíkapalinyalátky.Našispecialistévyberouvhodnékombinacemateriálůaindividuálněpřizpůsobíkaždéčerpadlodanýmpodmínkám.Tímtopostupemzajišťujeme,žesečerpadlaHidrostalosvědčujíivnáročnýchaplikacíchadosahujítaknejlepšíchvýsledků,pokudjdeoúčinnost,energetickouefektivnostanízkénákladynaživotnícyklus.

  →čerpáníbezucpávání→vysokýsacívýkon→šetrnéčerpánídíkymalýmtřecímsilám→vysokáúčinnost→stabilnícharakteristika→vysokáživotnost

  →nízképulsace→kontinuálníčerpáníúměrnéotáčkám→vysokástabilitatlakuvevelkémrozsahuotáček

  Hidrostal čerpadla v provozu

 • [email protected]

  Hidrostal po celém světěČerpadlaspolečnostiHidrostalsepoužívajípocelémsvětě.Našečerpadlajsouvyráběnanazakázkuaspeciálněpřizpůsobenapotřebámjednotlivýchinstalačníchmíst.Tímtopostupemdosahujemevysokéúrovněprovozníefektivityamimořádnéenergetickéúčinnosti.Zdlouho-

  dobéhohlediskasevždyvyplatíinvestovatdočerpadelspolečnostiHidrostal,jelikožnašečerpadlamajínízkoupotřebuúdržby,téměřnikdyseneucpávajíanabízejíjedinečnědlouhouživotnost.Vzávislostinamístěinstala-ce

  2019

  04-PR

  0943

  7CZ

  Proveďterychlýapřesnývýběrčerpadla:www.hidrostal.com/pumpselector.php