of 44 /44
 Thông tư s41/2011/TT-BYT ca BY tế : Hướng dn cp chng ch h!nh ngh" #$ %$ ngư&$ h!nh ngh" %! cp g$' ph(p h) #ng #$ %$ c+ s, h. nh ch3a nh B Y T5  66666666666666 S: 41/2011/TT-BYT 789 H; <= H> 7H? 89H@; A>T 8;C  Dc EFp - TG d) - H*nh phc  666666666666666666 666666666 Hà Ni, ngày 14 tháng 11 năm 2011  THI89 TJ Hướng dn cp chng ch h!nh ngh" #$ %$ ngư&$ h!nh ngh" %! cp g$' ph(p h)*t #ng #$ %$ c+ s, h. nh ch3a nh  _____________________  Căn cLut khám bnh, cha bnh n!" 2# thán 11 năm 200$% Căn c&h' ('nh )*+/2011/& - C n!" 2+ thán $ năm 2011 c.a Chnh h. u" ('nh ch t3t 4! h56n 78n th h!nh m9t )(u c.a Lut bnh, cha bnh% Căn c&h' ('nh )1**/200+/& - C n!" 2+ thán 12 năm 200+ c.a Chnh h. u" ('nh chc năn, nhm 4;, u"n h<n 4! c= c>u t? ch B9 Y t3% B9 Y t3 h56n 78n c> chn ch@ h!nh nh (46 n5A h!nh nh 4! c> >" h h<t (9n (46 c= )D khám bnh, cha bnh nh5 )  7hư+ng >

Thông tư số 41

  • Author
    ngoanh

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Thông tư số 41

Text of Thông tư số 41

Page 1: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 1/44

Thông tư số 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế : Hướng dẫn cấp chứng ch h!nh ngh" #ố$ %ớ$ ngư&$ h!nh ngh" %! cấp g$ấ' ph(p h)#ộng #ố$ %ớ$ c+ s, h. nh ch3a nh

B Y T5

 66666666666666

Số: 41/2011/TT-BYT

789 H; <= H> 7H? 89H@; A>T 8;C

 Dộc EFp - TG d) - H*nh phc

 666666666666666666666666666

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011

 

THI89 TJ

Hướng dẫn cấp chứng ch h!nh ngh" #ố$ %ớ$ ngư&$ h!nh ngh"%! cấp g$ấ' ph(p h)*t #ộng #ố$ %ớ$ c+ s, h. nh ch3a nh

 _____________________ 

 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh n!" 2# thán 11 năm 200$%

Căn cứ &h' ('nh )ố *+/2011/& - C n!" 2+ thán $ năm 2011 c.a Chnh h. u" ('nh ch t3t 4! h56n 78n th h!nh m9t )ố (u c.a Luậtbệnh, chữa bệnh%

Căn cứ &h' ('nh )ố 1**/200+/& - C n!" 2+ thán 12 năm 200+ c.a Chnh h. u" ('nh chức năn, nhệm 4;, u"n h<n 4! c= c>u t? chB9 Y t3%

B9 Y t3 h56n 78n c> chứn ch@ h!nh nh (ố 46 n5A h!nh nh 4! c> >" h h<t (9n (ố 46 c= )D khám bệnh, chữa bệnh nh5 )

 

7hư+ng >

Page 2: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 2/44

KLY DM8H 7HL89

 D$"N 1O Ph* %$ #$"N chnh

ThEn t5 n!" h56n 78n 4ệc:

1F C>, c> G< chứn ch@ h!nh nh (ố 46 n5A h!nh nh khám bệnh, chữa bệnh H)au (I" J tKt G! n5A h!nh nh ba Mm:

a NM )=, th. t;c c>, c> G< chứn ch@ h!nh nh khám bệnh, chữa bệnh H)au (I" J tKt G! chứn ch@ h!nh nh%

b Oác nhận uá tPQnh thRc h!nh%

c Tu ch ( cEn nhận b3t t3n Uệt th!nh th< hVc (. tPQnh (9 )W 7;n th!nh th< nEn nữ khác hVc (. tPQnh (9 hn 7'ch tPn khámchữa bệnh%

7 T? chức 4ệc c>, c> G< chứn ch@ h!nh nhF

2F C>, c> G<, (u [email protected] >" h h<t (9n (ố 46 c= )D khám bệnh, chữa bệnh ba Mm:

a u kện c; th c> >" h h<t (9n (ố 46 tXn hQnh thức t? chức c.a c= )D khám bệnh, chữa bệnh%

b Thm u"n, hM )=, th. t;c c>, c> G<, (u [email protected] >" h h<t (9n (ố 46 c= )D khám bệnh, chữa bệnh%c T? chức 4ệc c>, c> G<, (u [email protected] >" h h<t (9n (ố 46 c= )D khám bệnh, chữa bệnhF

 D$"N 2O Dố$ tưQng .p dRng

ThEn t5 n!" á 7;n (ố 46 n5A h!nh nh 4! c= )D khám bệnh, chữa bệnh tPn h<m 4 t!n uốc, tPX n5A h!nh nh 4! các c= )D kbệnh, chữa bệnh thu9c thm u"n uZn G[ c.a B9 \uốc h]nF

 D$"N SO 9$$ thUch tV ng3

1F ThA an khám bệnh, chữa bệnh ( c> chứn ch@ h!nh nh G! thA an tPRc t3 khám bệnh, chữa bệnh hVc chăm )^c n5A bệnh k tXn5A (^ bKt (u thRc hện 4ệc khám bệnh, chữa bệnh )au kh (5`c c> 4ăn bn chu"n mEn Hác ('nh tX thA (m k[ k3t h` (Mn Ga (9hVc c^ u"3t ('nh tu"n 7;n (3n n!" ( nh' c> chứn ch@ h!nh nh Hba Mm cZ thA an hJc chu"n kha hVc )au (< hJc th (dn

chu"n kha m! n5A (^ ( nh' c> chứn ch@ h!nh nhF2F ThA an khám bệnh, chữa bệnh ( G!m n5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật hVc n5A h; tPách kha, h]n, b9 hận chu"n mH)au (I" J tKt G! kha G! thA an tPRc t3 khám bệnh, chữa bệnh hVc chăm )^c n5A bệnh k tX n!" n5A (^ bKt (u thRc hện 4ệc khbệnh, chữa bệnh )au kh (5`c c> 4ăn bn chu"n mEn Hác ('nh tX thA (m k[ k3t h` (Mn Ga (9n hVc c^ u"3t ('nh tu"n 7;n (3n(5`c hIn cEn, b? nhệm G!m n5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật hVc n5A h; tPách kha Hba Mm cZ thA an hJc chu"n kh

Page 3: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 3/44

)au (< hJc th (dn chu"n kha m! n5A (^ (5`c hIn cEn, b? nhệmF

#F &5A G!m 4ệc t!n thA an G! n5A G!m 4ệc tPn t!n b9 thA an h<t (9n m! c= )D khám bệnh, chữa bệnh (f (ăn k[, 4 7;:

- Bệnh 4ện (ăn k[ thA an h<t (9n G! 2g A/n!" 4! 0+ n!"/tun thQ n5A G!m 4ệc t!n thA an t< bệnh 4ện hZ G! n5A G!m 4ệc (

thA an h<t (9n h!nh chnh c.a bệnh 4ện khEn ba Mm n!" nh@, n!" G 4! khEn ba Mm thA an tPRc%- h]n khám (a kha (ăn k[ thA an h<t (9n tX 0*h00 - 1ih00 4! 0+ n!"/tun thQ n5A G!m 4ệc t!n thA an t< h]n khám hZ G!G!m 4ệc (" (. thA an tX 0*h00 - 1ih00 h!n n!", khEn ba Mm n!" nh@, n!" GF

 D$"N 4O 8gN'Wn tXc hướng dẫn %! .p dRng ph.p ENFt

1F ThEn t5 n!" h56n 78n nhữn (u, khZn, (m m! Luật khám bệnh, chữa bệnh 4! &h' ('nh )ố *+/2011/&-C n!" 2+ thán $ năm 20Chnh h. u" ('nh ch t3t 4! h56n 78n th h!nh m9t )ố (u c.a Luật khám bệnh, chữa bệnh H)au (I" J tKt G! &h' ('nh )ố *+/2011/&-Cch B9 tP5Dn B9 Y t3 h56n 78n th h!nh 4! nhữn 4>n ( khác c^ Gn uan (3n 4ệc c>, c> G< chứn ch@ h!nh nh (ố 46 n5A h!nh nc>, c> G<, (u [email protected] >" h h<t (9n (ố 46 c= )D khám bệnh, chữa bệnhF

2F &! 4ệc á 7;n Luật khám bệnh, chữa bệnh, &h' ('nh )ố *+/2011/&-C 4! ThEn t5 n!", n5A h!nh nh, c= )D khám bệnh, chữa bc]n hZ thRc hện các u" ('nh c.a há Guật 4 75`c, th5=n m<, 7anh nhệ, (u t5, uZn cá 4! các 4ăn bZn u" h<m há Guật khá

Gn uanF#F Uệc thu 4! )W 7;n Gệ h c>, c> G< chứn ch@ h!nh nh% c>, c> G< 4! (u [email protected] >" h h<t (9n c.a các c= )D khám bệnh, chữac> >" chứn nhận b3t t3n Uệt th!nh th< hVc >" chứn nhận )W 7;n th!nh th< nEn nữ khác hVc >" chứn nhận (. tPQnh (9 h7'ch tPn khám bệnh% c> >" h (ố 46 c= )D á 7;c (. (u kện ( km tPa 4! cEn nhận b3t t3n Uệt th!nh th< hVc )W 7;n th!nnEn nữ khác hVc (. tPQnh (9 hn 7'ch tPn khám bệnh, chữa bệnh th u" ('nh c.a B9 T! chnhF

 

7hư+ng >>

KLY DM8H A>7 7P 7P Z[> 7H\89 7H] H^8H 89H_

CRc 1

 H` b TH? T7 7P 7P Z[> 7H\89 7H] H^8H 89H_

 D$"N O He s+ #" nghf cấp cấp E*$ chứng ch h!nh ngh" #ố$ %ớ$ ngư&$ A$t 8a

1F NM )= ( nh' c> chứn ch@ h!nh nh (ố 46 n5A Uệt &am thRc hện th u" ('nh t< jhZn 1 u 2+ Luật khám bệnh, chữa bệnh, c

Page 4: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 4/44

nh5 )au:

a =n ( nh' c> chứn ch@ h!nh nh th m8u 01 u" ('nh t< h; G;c 01 ban h!nh km th ThEn t5 n!" 4! ha Znh 0g 0i cm (5`c chtPn nn tPKn tPn thA an khEn uá 0i thán tnh (3n n!" n9 (=n%

b BZn )a c^ chứn thRc 4ăn bn hVc >" chứn nhận tPQnh (9 chu"n mEn (ố 46 G5=n " hVc >" chứn nhận b! thuốc a tPu"n hVh5=n há chữa bệnh a tPu"n 7 B9 tP5Dn B9 Y t3 hVc lám (ốc SD Y t3 [email protected], th!nh hố tPRc thu9c tPun 5=n H)au (I" J tKt G! [email protected]

c l>" ác nhận uá tPQnh thRc h!nh%

7 S= "3u G[ G'ch c^ ác nhận c.a " ban nhIn 7In f, h5An, th' tP>n H)au (I" J chun G! f n= c5 tPd hVc ác nhận c.a th. tP5Dn (=ncEn tác%

( h3u G[ G'ch t5 há Hch@ á 7;n kh B9 tP5Dn B9 T5 há c^ h56n 78n tPn kha thRc hện th u" ('nh c.a Luật G[ G'ch t5 há%

2F NM )= ( nh' c> G< chứn ch@ h!nh nh (ố 46 n5A b' m>t hVc b' h5 hn chứn ch@ h!nh nh hVc b' thu hM chứn ch@ h!nh nh tu" ('nh t< m a, b jhZn 1 u 2$ Luật khám bệnh, chữa bệnh: =n ( nh' c> G< chứn ch@ h!nh nh th m8u 01 u" ('nh t< h; G;ban h!nh km th ThEn t5 n!" 4! ha Znh 0g 0i cm (5`c ch; tPn nn tPKn tPn thA an khEn uá 0i thán tnh (3n n!" n9 (=nF

#F NM )= ( nh' c> G< chứn ch@ h!nh nh tPn tP5An h` b' thu hM th u" ('nh t< các m c, 7, (, 4! jhZn 1 u 2$ Luật khámchữa bệnh ba Mm:

a =n ( nh' c> chứn ch@ h!nh nh th m8u 02 u" ('nh t< h; G;c 02 ban h!nh km th ThEn t5 n!" 4! ha Znh 0g 0i cm (5`c chtPn nn tPKn tPn thA an khEn uá 0i thán tnh (3n n!" n9 (=n%

b Các >" tA th u" ('nh t< jhZn 1 u n!", tPX >" ác nhận uá tPQnh thRc h!nh%

c l>" chứn nhận (f cậ nhật k3n thức " kha Gn t;c th u" ('nh c.a B9 Y t3F

 D$"N O He s+ #" nghf cấp cấp E*$ chứng ch h!nh ngh" #ố$ %ớ$ ngư&$ nước ng)!$ ngư&$ A$t 8a #fnh cư , nước ng)!$

1F NM )= ( nh' c> chứn ch@ h!nh nh (ố 46 n5A n56c n!, n5A Uệt &am ('nh c5 D n56c n! thRc hện th u" ('nh t< jhZn u 2+ Luật khám bệnh, chữa bệnh, c; th nh5 )au:

a =n ( nh' c> chứn ch@ h!nh nh th m8u 02 u" ('nh t< h; G;c 01 ban h!nh km th ThEn t5 n!" 4! ha Znh 0g 0i cm (5`c chtPn nn tPKn tPn thA an khEn uá 0i thán tnh (3n n!" n9 (=n%

b BZn )a c^ chứn thRc 4ăn bn chu"n mEn%

c l>" ác nhận uá tPQnh thRc h!nh%

Page 5: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 5/44

7 BZn )a c^ chứn thRc >" chứn nhận b3t t3n Uệt th!nh th<F

TP5An h` n5A ( nh' c> chứn ch@ h!nh nh khEn c^ >" chứn nhận b3t t3n Uệt th!nh th< thQ hZ c^ n5A hn 7'ch ( hntX nEn nữ c.a n5A (^ (ăn k[ )W 7;n )an t3n UệtF

TP5An h` n5A ( nh' c> chứn ch@ h!nh nh (ăn k[ )W 7;n nEn nữ khác m! khEn hZ G! t3n mo (p c.a n5A (^ ( khám bệchữa bệnh thQ hZ c^ >" chứn nhận )W 7;n th!nh th< nEn nữ (^ 4! hZ c^ n5A hn 7'ch ( hn 7'ch tX nEn nữ (^ )an t3n

&5A hn 7'ch hZ c^ >" chứn nhận (. tPQnh (9 hn 7'ch hq h` 46 nEn nữ m! n5A n56c n! (ăn k[ )W 7;n tPn khám bệchữa bệnh 4! c^ h` (Mn Ga (9n 46 c= )D khám bệnh, chữa bệnh n= n5A n56c n! G!m 4ệc%

( BZn )a c^ chứn thRc >" h Ga (9n 7 c= uan nh! n56c c^ thm u"n 4 Ga (9n c.a Uệt &am c>%

TP5An h` các 4ăn bZn u" ('nh t< các m b, c 4! 7 jhZn 1 u n!" 7 t? chức n56c n! c> hZ (5`c h` há h^a Gfnh )R 4!t3n Uệt, bZn 7'ch hZ (5`c chứn thRc th u" ('nh c.a há Guật Uệt &amF

2F NM )= ( nh' c> G< chứn ch@ h!nh nh (ố 46 n5A n56c n!, n5A Uệt &am ('nh c5 D n56c n! b' m>t hVc b' h5 hn chứn ch!nh nh hVc b' thu hM chứn ch@ h!nh nh th u" ('nh t< m a, b jhZn 1 u 2$ Luật khám bệnh, chữa bệnh: =n ( nh' c> G<ch@ h!nh nh th m8u 0# u" ('nh t< h; G;c 02 ban h!nh km th ThEn t5 n!" 4! ha Znh 0g 0i cm (5`c ch; tPn nn tPKn tPn thA

khEn uá 0i thán tnh (3n n!" n9 (=nF#F NM )= ( nh' c> G< chứn ch@ h!nh nh (ố 46 n5A n56c n!, n5A Uệt &am ('nh c5 D n56c n! tPn tP5An h` b' thu hM th('nh t< các m c, 7, (, 4! jhZn 1 u 2$ Luật khám bệnh, chữa bệnh ba Mm:

a =n ( nh' c> G< chứn ch@ h!nh nh th m8u 0# u" ('nh t< h; G;c 02 ban h!nh km th ThEn t5 n!"% ha Znh 0g 0i cm (5`c ctPn nn tPKn tPn thA an khEn uá 0i thán tnh (3n n!" n9 (=n%

b Các >" tA u" ('nh t< các m b, c, 7, ( 4! jhZn 1 u n!"F

 D$"N O Thủ tRc cấp cấp E*$ chứng ch h!nh ngh"

1F NM )= ( nh' c>, c> G< chứn ch@ h!nh nh th u" ('nh t< các u r, u i ThEn t5 n!" (5`c thRc hện nh5 )au:

a &5A ( nh' c>, c> G< chứn ch@ h!nh nh thu9c thm u"n u" ('nh t< jhZn 1 u 2i Luật khám bệnh, chữa bệnh W 01 b9 hM )C;c \uZn G[ khám, chữa bệnh - B9 Y t3%

b &5A ( nh' c>, c> G< chứn ch@ h!nh nh thu9c thm u"n u" ('nh t< jhZn 2 u 2i Luật khám bệnh, chữa bệnh W 01 b9 hM )SD Y t3 [email protected]

Page 6: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 6/44

2F TPQnh tR m t ( nh' c>, c> G< chứn ch@ h!nh nh

a Sau kh nhận (5`c hM )= ( nh' c>, c> G< chứn ch@ h!nh nh, B9 Y t3 hVc SD Y t3 [email protected] H)au (I" J tKt G! c= uan t3 nhận hM )= n5A ( nh' c>, c> G< chứn ch@ h!nh nh h3u t3 nhận hM )= th u" ('nh t< h; G;c 0# ban h!nh km th ThEn t5 n!"%

b TPn thA an u" ('nh t< các jhZn 2, # u 2* Luật khám bệnh, chữa bệnh k tX n!" h tPn h3u t3 nhận hM )=, T? th5 k[ u" ('n u $ ThEn t5 n!" hZ t3n h!nh thm ('nh hM )=F &3u khEn c^ "u cu b? )un thQ hZ tPQnh th. tP5Dn c= uan t3 nhận hM )= ( c>,chứn ch@ h!nh nh% n3u khEn c>, c> G< thQ hZ c^ 4ăn bZn tPZ GA 4! nu Ps G[ 7%

c TP5An h` hM )= ( nh' c>, c> G< chứn ch@ h!nh nh ch5a h` Gệ thQ tPn thA h<n 10 n!" G!m 4ệc, k tX n!" h tPn h3u t3 nhM )=, c= uan t3 nhận hM )= hZ c^ 4ăn bZn thEn bá ch n5A ( nh' c>, c> G< chứn ch@ h!nh nh ( h!n [email protected] hM )=F Uăn bZn tbá hZ nu c; th G! b? )un thm nhữn t! Gệu n!, )Wa (? n9 7un Q%

7 jh nhận (5`c 4ăn bZn "u cu h!n [email protected] hM )=, n5A ( nh' c>, c> G< chứn ch@ h!nh nh hZ )Wa (?, b? )un th (dn nhữn7un (f (5`c h tPn 4ăn bZn 4! W 4 c= uan t3 nhận hM )=F &!" t3 nhận hM )= b? )un (5`c h tPn h3u t3 nhận hM )=F &3u ct3 nhận hM )= khEn c^ 4ăn bZn "u cu )Wa (?, b? )un thQ hZ c>, c> G< chứn ch@ h!nh nh tPn thA an u" ('nh t< m b jhZ u n!"%

( TP5An h` n5A ( nh' c> chứn ch@ h!nh nh (f b? )un hM )= nh5n khEn (dn 46 "u cu thQ c= uan t3 nhận hM )= ) thEnch n5A ( nh' c>, c> G< chứn ch@ h!nh nh ( t3 t;c h!n [email protected] hM )= th u" ('nh t< m c, 7 jhZn 2 u n!"F

#F Chứn ch@ h!nh nh 7 B9 tP5Dn B9 Y t3 hVc lám (ốc SD Y t3 [email protected] c>, c> G< th m8u u" ('nh t< h; G;c 0g 4! th mf )ố u" ('nh; G;c 0r ban h!nh km th ThEn t5 n!" 4! m cá nhIn ch@ (5`c c> m9t chứn ch@ h!nh nhF hE chứn ch@ h!nh nh 7 B9 Y t3 uZcun c>F

gF BZn )a chứn ch@ h!nh nh 4! hM )= ( nh' c>, c> G< chứn ch@ h!nh nh (5`c G5u t< c= uan c> chứn ch@ h!nh nhF

 

CRc 2

Ti 7H\7 A>7 7P 7P Z[> 7H\89 7H] H^8H 89H_

 D$"N jO Hộ$ #eng tư %ấn %" cấp cấp E*$ chứng ch h!nh ngh"1F B9 tP5Dn B9 Y t3 hVc lám (ốc SD Y t3 [email protected] th!nh Gậ N9 (Mn t5 4>n 4 c>, c> G< chứn ch@ h!nh nh H)au (I" J tKt G! N9 (Mn t5th u" ('nh t< jhZn g u 2* Luật khám bệnh, chữa bệnhF

2F Ch. t'ch N9 (Mn t5 4>n c^ tPách nhệm ch@ (< 4ệc I" 7Rn u" ch3 h<t (9n c.a N9 (Mn t5 4>n ( tPQnh B9 tP5Dn B9 Y t3 hVc lá

Page 7: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 7/44

SD Y t3 [email protected] h 7u"ệtF

#F Các th!nh 4n c.a N9 (Mn t5 4>n thRc hện các nhệm 4; th )R hIn cEn c.a ch. t'ch N9 (Mn t5 4>n 4! (5`c cun c> các t! Gệu Guan (3n 4ệc thRc hện các nhệm 4; u" ('nh t< jhZn g u 2* Luật khám bệnh, chữa bệnhF

 D$"N kO Tl thư m th #fnh he s+ cấp cấp E*$ chứng ch h!nh ngh"1F B9 tP5Dn B9 Y t3 th!nh Gậ T? th5 k[ ( d 4ệc ch B9 tP5Dn B9 Y t3 tPn 4ệc thm ('nh hM )= c>, c> G< chứn ch@ h!nh nh Mmth!nh hn )au:

a < 7ện Gfnh (< C;c \uZn G[ khám, chữa bệnh G!m T? tP5Dn%

b < 7ện Gfnh (< U; Y 75`c c? tPu"n G!m h^ t? tP5Dn%

c < 7ện U; há ch3%

7 < 7ện U; jha hJc 4! ! t<%

( Các th!nh hn khác c^ Gn uanF

2F lám (ốc SD Y t3 [email protected] th!nh Gậ T? th5 k[ ( d 4ệc ch lám (ốc SD Y t3 [email protected] tPn 4ệc thm ('nh hM )= c>, c> G< chứn ch@ h!nh nMm các th!nh hn )au:

a TP5Dn h]n \uZn G[ h!nh nh hVc TP5Dn h]n &hệ 4; " H(ố 46 SD Y t3 [email protected] ch5a th!nh Gậ h]n \uZn G[ h!nh nh G!m T? tP 

b < 7ện h]n &hệ 4; " H(ố 46 SD Y t3 [email protected] (f th!nh Gậ h]n \uZn G[ h!nh nh%

c < 7ện h]n T? chức cán b9 c.a SD Y t3%

7 Các th!nh hn khác c^ Gn uanF

#F Th5An tPRc c.a T? th5 k[ (Vt t< C;c \uZn G[ khám, chữa bệnh - B9 Y t3 hVc h]n \uZn G[ h!nh nh hVc h]n &hệ 4; " H(ố 46t3 [email protected] ch5a th!nh Gậ h]n \uZn G[ h!nh nh - SD Y t3F

 D$"N 10O Cố$ oNan h công t.c g$3a Hộ$ #eng tư %ấn %! Tl thư m

1F T? th5 k[ c^ tPách nhệm:a On [ k3n t5 4>n c.a N9 (Mn t5 4>n tPn tP5An h` cn th3t 4 các n9 7un Gn uan (3n 4ệc c>, c> G<, thu hM chứn ch@ h!nh n(Qnh ch@ h<t (9n chu"n mEn c.a n5A h!nh nh% m t cEn nhận >" chứn nhận cậ nhật k3n thức " kha Gn t;c hVc các >" tAuan (3n 4ệc cEn nhận n5A b3t t3n Uệt th!nh th< hVc )W 7;n th!nh th< nEn nữ khác hVc (. tPQnh (9 hn 7'ch tPn khám bện

Page 8: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 8/44

chữa bệnh%

b Bá cá N9 (Mn t5 4>n 7anh )ách nhữn n5A (f (5`c c>, c> G<, thu hM chứn ch@ h!nh nh% các tP5An h` n5A h!nh nh b' (Qh<t (9n chu"n mEn th ('nh kv 0i thán/GnF

2F N9 (Mn t5 4>n c^ tPách nhệm:a Ch [ k3n t5 4>n th ( nh' c.a T? th5 k[ 4 các n9 7un u" ('nh t< m a jhZn 1 u n!"%

b ThEn bá 46 T? th5 k[ 4 các tP5An h` c^ căn cứ Ps P!n ch th>" 4ệc c>, c> G<, thu hM chứn ch@ h!nh nh hVc (Qnh ch@ h<t (9chu"n mEn c.a n5A h!nh nh G! khEn (dn th u" ('nh c.a há GuậtF

 

CRc S

 D89 qr H^8H 89H_ qHC B8H 7H; B8H

 D$"N 11O 8gN'Wn tXc #ung m h!nh ngh"

1F w9t n5A h!nh nh ch@ (5`c (ăn k[ ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật c.a m9t c= )D khám bệnh, chữa bệnh, khEn (5`c (Mn thAn5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật tX ha c= )D khám bệnh, chữa bệnh tPD GnF

2F w9t n5A h!nh nh ch@ (5`c (ăn k[ G!m n5A h; tPách m9t kha c.a m9t c= )D khám bệnh, chữa bệnh HkhEn (5`c (Mn thA G!m nh; tPách tX ha kha tPD Gn tPn cqn m9t c= )D khám bệnh, chữa bệnh hVc (Mn thA G!m n5A h; tPách kha c.a c= )D khám bệnh, chbệnh khácF

#F &5A h!nh nh ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật c.a c= )D khám bệnh, chữa bệnh c^ th km nhệm h; tPách kha tPn cqn m9tkhám bệnh, chữa bệnh nh5n ch@ (5`c h; tPách m9t kha 4! hZ hq h` 46 4ăn bn chu"n mEn (5`c (! t< c.a n5A (^F

gF &5A h!nh nh t< c= )D khám bệnh, chữa bệnh (5`c (ăn k[ G!m n5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật c.a m9t c= )D khám bệnchữa bệnh n! AF

rF &5A h!nh nh t< c= )D khám bệnh, chữa bệnh c.a &h! n56c khEn (5`c (ăn k[ G!m n5A (ứn (u c.a bệnh 4ện t5 nhIn hVc c=

khám bệnh, chữa bệnh (5`c th!nh Gậ 4! h<t (9n th Luật 7anh nhệ 4! Luật h` tác f, tPX tP5An h` (5`c c= uan nh! n56c c^ thu"n cW tham a uZn G[, (u h!nh t< c= )D khám bệnh, chữa bệnh c^ hn 4ốn c.a &h! n56cF

iF &5A h!nh nh (f (ăn k[ G!m n5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật c.a m9t c= )D khám bệnh, chữa bệnh (5`c (ăn k[ G!m 4ệcA t< c= )D khám bệnh, chữa bệnh khác tPn cqn ('a b!n [email protected] nh5n t?n thA an G!m n! A khEn uá 200 A th u" ('nh c.a B9 Gu

Page 9: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 9/44

(9nF

+F &5A h!nh nh (f (ăn k[ h!nh nh t< m9t c= )D khám bệnh, chữa bệnh thQ khEn (5`c (ăn k[ G!m n5A ch'u tPách nhệm chu"nthuật c.a c= )D khám bệnh, chữa bệnh tPn ('a b!n [email protected] khác 46 n= mQnh (an h!nh nh ( bZ (Zm tnh Gn t;c, ?n ('nh tPn cun c> 7'khám bệnh, chữa bệnhF

*F &5A h!nh nh (f (ăn k[ h!nh nh D m9t c= )D khám bệnh, chữa bệnh kh thRc hện 4ệc khám bệnh, chữa bệnh th ch3 (9 GuIn hb9 tX tu"3n tPn uốn tu"3n 756, khám bệnh, chữa bệnh nhIn (< hVc thRc hện ke thuật chu"n mEn H4 7;: h9 chn, m? hn th h`ữa các c= )D khám bệnh, chữa bệnh thQ khEn hZ (ăn k[ h!nh nhF

 D$"N 12O 8ộ$ dNng %! hvnh thức #ung m h!nh ngh" h. nh ch3a nh

1F &9 7un (ăn k[ h!nh nh:

a 'a (m h!nh nh: h Ps tn, ('a ch@ c.a c= )D khám bệnh, chữa bệnh n= (ăn k[ h!nh nh%

b ThA an h!nh nh: h c; th thA an G!m 4ệc t< c= )D khám bệnh, chữa bệnh HtX m>" A (3n m>" A tPn n!" 4! m>" n!" tPn t

c U' tP chu"n mEn:

- lh Ps kha, h]n hVc b9 hận chu"n mEn n= n5A h!nh nh G!m 4ệc%- lh Ps chức 7anh m! n5A h!nh nh (5`c hIn cEn (Zm nhệm H4 7; G! n5A (ứn (u hVc n5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thhVc n5A h; tPách kha hVc nhIn 4nF

2F NQnh thức (ăn k[ h!nh nh: Uệc (ăn k[ h!nh nh hZ thRc hện bn 4ăn bZn th m8u u" ('nh t< h; G;c 0i ban h!nh km th Thn!"F

 D$"N 1SO Twvnh tG #ung m h!nh ngh"

1F ThA (m (ăn k[ h!nh nh:

a ố 46 c= )D khám bệnh, chữa bệnh ( nh' c> >" h h<t (9n thQ 4ệc (ăn k[ h!nh nh ch n5A h!nh nh (5`c thRc hện cqn(m thRc hện 4ệc ( nh' c> >" h h<t (9n%

b ố 46 c= )D khám bệnh, chữa bệnh (f (5`c c> >" h h<t (9n kh c^ tha" (? 4 nhIn )R thQ tPn thA h<n 10 n!" G!m 4ệc, k tXn!"k[ u"3t ('nh tu"n 7;n hVc k[ k3t h` (Mn Ga (9n 46 n5A h!nh nh hVc )a thZ n5A h!nh nh hVc ch>m 7ứt h` (Mn Ga46 n5A h!nh nh hVc n5A h!nh nh c^ thEn bá nh@ 4ệc, c= )D khám bệnh, chữa bệnh c^ tPách nhệm W 7anh )ách n5A h!nh nm6 t3 nhận 4! 7anh )ách n5A h!nh nh khEn c]n G!m 4ệc t< c= )D c.a mQnh (3n c= uan uZn G[ nh! n56c c^ thm u"n u" ('nh t<

Page 10: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 10/44

jhZn 2 u n!"F

2F T3 nhận 4ăn bZn (ăn k[ h!nh nh:

a SD Y t3 [email protected] t3 nhận 4ệc (ăn k[ h!nh nh c.a các c= )D khám bệnh, chữa bệnh c^ tP; )D (^n tPn ('a b!n Hba Mm cZ bệnh 4ện t5 n

4! c= )D khám bệnh, chữa bệnh thu9c các b9, n!nh, tPX các c= )D khám bệnh, chữa bệnh tPRc thu9c B9 Y t3%b B9 Y t3 t3 nhận 4ệc (ăn k[ h!nh nh c.a các c= )D khám bệnh, chữa bệnh tPRc thu9c B9 Y t3F

#F Oác nhận 4ệc (ăn k[ h!nh nh:

a ố 46 c= )D khám bệnh, chữa bệnh ( nh' c> >" h h<t (9n thQ 4ệc ác nhận (ăn k[ h!nh nh hZ (5`c th hện tPn bn bthm ('nh%

b ố 46 c= )D khám bệnh, chữa bệnh (an h<t (9n thQ tPn thA h<n 10 n!" G!m 4ệc k tX n!" nhận (5`c 7anh )ách (ăn k[ h!nh n('nh t< jhZn 1 u n!", căn cứ 4! nu"n tKc (ăn k[ h!nh nh u" ('nh t< u 11 ThEn t5 n!", B9 tP5Dn B9 Y t3 hVc lám (ốc [email protected] hZ c^ 4ăn bZn h 7u"ệt 4ệc (ăn k[ h!nh nhF TP5An h` khEn h 7u"ệt hZ c^ 4ăn bZn tPZ GA 4! nu Ps G[ 7 tX chố (ố 46 tXntP5An h` c; thF

gF TP5An h` tPn 7anh )ách (ăn k[ h!nh nh c.a c= )D khám bệnh, chữa bệnh c^ n5A h!nh nh (an h!nh nh t< m9t c= )D kháchữa bệnh khác thQ tPn 7anh )ách (ăn k[ n5A h!nh nh hZ h Ps thA an, ('a (m, 4' tP chu"n mEn c.a n5A h!nh nh t< c= )Dbệnh, chữa bệnh m! n5A h!nh nh (an h!nh nh tP56c (^F

 D$"N 14O KNn Em thông t$n #ung m h!nh ngh"

1F TPn thA an 10 n!" G!m 4ệc )au kh h 7u"ệt 4ệc (ăn k[ h!nh nh c.a n5A h!nh nh, SD Y t3 [email protected] hZ W 7anh )ách n5A h!nh (f (5`c (ăn k[ tPn ('a b!n uZn G[ 4 B9 Y t3F

2F TPn thA an 10 n!" G!m 4ệc )au kh h 7u"ệt 4ệc (ăn k[ h!nh nh c.a n5A h!nh nh, B9 Y t3 hZ W 7anh )ách n5A h!nh n(5`c (ăn k[ ch SD Y t3 [email protected] n= c= )D khám bệnh, chữa bệnh c^ n5A (ăn k[ h!nh nh (Vt tP; )DF

 

CRc 4

<7 8Hx8 KL Tyz8H TH{7 H^8H

 D$"N 1O 8gN'Wn tXc #ung m thGc h!nh

&5A ( nh' c> chứn ch@ h!nh nh hZ (ăn k[ thRc h!nh hq h` 46 4ăn bn chu"n mEn (5`c (! t<F

Page 11: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 11/44

TP5An h` G! bác )e (a kha thQ (ăn k[ thRc h!nh th m9t tPn bốn chu"n kha n9, n<, )Zn, nh hVc (ăn k[ thRc h!nh th m9t tPhệ n9 - nh hVc n< - )ZnF TP5An h` thRc h!nh th hệ thQ t?n thA an thRc h!nh G! 1* thán tPn (^ thA an thRc h!nh t< m chu"kha thu9c hệ t nh>t G! 0$ thán Gn t;cF

TP5An h` G! " )e (a kha thQ (ăn k[ thRc h!nh th m9t tPn bốn chu"n kha n9, n<, )Zn, nh hVc (ăn k[ thRc h!nh th m9t tPnn9 - nh hVc n< - )ZnF TP5An h` thRc h!nh th hệ thQ t?n thA an thRc h!nh G! 12 thán tPn (^ thA an thRc h!nh t< m chu"nthu9c hệ t nh>t G! 0i thán Gn t;cF

 D$"N 1O <.c nhFn %" th&$ g$an thGc h!nh

1F Oác nhận 4 thA an thRc h!nh (ố 46 bác )e:

a ố 46 bác )e (f thRc hện 4ệc khám bệnh, chữa bệnh tP56c n!" 01/01/2012:

- &3u c^ thA an khám bệnh, chữa bệnh t nh>t G! 1* thán Gn t;c t< các c= )D khám bệnh, chữa bệnh thQ (5`c ác nhận c^ (. thA an thh!nh%

- &3u c^ thA an khám bệnh, chữa bệnh ch5a (. 1* thán Gn t;c t< các c= )D khám bệnh, chữa bệnh thQ thA an (f thRc hện 4ệc khám bchữa bệnh tP56c n!" 01/01/2012 (5`c tnh G! thA an thRc h!nh Hác ('nh tX thA (m k[ k3t h` (Mn Ga (9n hVc c^ u"3t ('nh tu"n 7

4! hZ t3 t;c thRc h!nh (3n kh (. 1* thán ( (5`c ác nhận c^ (. thA an thRc h!nh%- &3u (f c^ thA an khám bệnh, chữa bệnh t nh>t G! 1* thán t< các c= )D khám bệnh, chữa bệnh nh5n )au (^ (f khEn t3 t;c thRc hệnkhám bệnh, chữa bệnh tPn thA an 02 năm tnh (3n n!" n9 hM )= n c> chứn ch@ h!nh nh thQ khEn hZ thRc h!nh G< n3u c^ >" cnhận cậ nhật k3n thức " kha Gn t;cF TP5An h` khEn c^ >" chứn nhận cậ nhật k3n thức " kha Gn t;c thQ hZ thRc h!nh th u"jhZn 1 u 2g Luật khám bệnh, chữa bệnh%

b ố 46 bác )e bKt (u thRc hện 4ệc khám bệnh, chữa bệnh tX n!" 01 thán 01 năm 2012 thQ hZ thRc h!nh th u" ('nh t< jhZn 1 Luật khám bệnh, chữa bệnhF

2F Oác nhận 4 thA an thRc h!nh (ố 46 " )e:

a ố 46 " )e (f thRc hện 4ệc khám bệnh, chữa bệnh tP56c n!" 01/01/2012:

- &3u c^ thA an khám bệnh, chữa bệnh t nh>t G! 12 thán Gn t;c t< các c= )D khám bệnh, chữa bệnh thQ (5`c ác nhận c^ (. thA an thh!nh%

- &3u c^ thA an khám bệnh, chữa bệnh ch5a (. 12 thán Gn t;c t< các c= )D khám bệnh, chữa bệnh thQ thA an (f thRc hện 4ệc khám bchữa bệnh tP56c n!" 01/01/2012 (5`c tnh G! thA an thRc h!nh Hác ('nh tX thA (m c^ h` (Mn Ga (9n hVc u"3t ('nh tu"n 7;n 4

Page 12: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 12/44

t3 t;c thRc h!nh (3n kh (. 12 thán ( (5`c ác nhận c^ (. thA an thRc h!nh%

- &3u (f c^ thA an khám bệnh, chữa bệnh t nh>t G! 12 thán t< các c= )D khám bệnh, chữa bệnh nh5n )au (^ (f khEn thRc hện 4ệc khbệnh, chữa bệnh tPn thA an 02 năm tnh (3n n!" n9 hM )= n c> chứn ch@ h!nh nh thQ hZ thRc h!nh th u" ('nh t< jhZn 1 Luật khám bệnh, chữa bệnhF

b ố 46 " )e bKt (u thRc hện 4ệc khám bệnh, chữa bệnh tX n!" 01/01/2012 thQ hZ thRc h!nh th u" ('nh t< jhZn 1 u 2g Luật khbệnh, chữa bệnhF

#F Oác nhận 4 thA an thRc h!nh (ố 46 h9 )nh 4n, ke thuật 4n 4! (u 75xn 4n:

a ố 46 h9 )nh 4n, ke thuật 4n 4! (u 75xn 4n (f thRc hện 4ệc khám bệnh, chữa bệnh tP56c n!" 01/01/2012:

- &3u c^ thA an khám bệnh, chữa bệnh t nh>t G! 0$ thán Gn t;c t< các c= )D khám bệnh, chữa bệnh thQ (5`c ác nhận c^ (. thA an thh!nh%

- &3u c^ thA an khám bệnh, chữa bệnh ch5a (. G! 0$ thán Gn t;c t< các c= )D khám bệnh, chữa bệnh thQ thA an (f thRc hện 4ệc khábệnh, chữa bệnh tP56c n!" 01/01/2012 (5`c tnh G! thA an thRc h!nh Hác ('nh tX thA (m c^ h` (Mn Ga (9n hVc u"3t ('nh tu"n 74! hZ t3 t;c thRc h!nh (3n kh (. 0$ thán ( (5`c ác nhận c^ (. thA an thRc h!nh%

- &3u (f c^ thA an khám bệnh, chữa bệnh t nh>t G! 0$ thán t< các c= )D khám bệnh, chữa bệnh nh5n )au (^ (f khEn thRc hện 4ệc khbệnh, chữa bệnh tPn thA an 02 năm tnh (3n n!" n9 hM )= n c> chứn ch@ h!nh nh thQ hZ thRc h!nh th u" ('nh t< jhZn 1 Luật khám bệnh, chữa bệnhF

b ố 46 h9 )nh 4n, ke thuật 4n 4! (u 75xn bKt (u thRc hện 4ệc khám bệnh, chữa bệnh tX n!" 01/01/2012 thQ hZ thRc h!nh th('nh t< jhZn 1 u 2g Luật khám bệnh, chữa bệnhF

gF B9 tP5Dn B9 Y t3 hVc lám (ốc SD Y t3 [email protected] c^ tPách nhệm hIn cEn các c= )D khám bệnh, chữa bệnh thu9c thm u"n uZn G[ thamh56n 78n thRc h!nh (ố 46 n5A c^ nhu cu ác nhận uá tPQnh thRc h!nhF

 D$"N 1O 8ộ$ dNng |.c nhFn %" nung EGc chN'Wn ôn #*) #ức ngh" ngh$p

1F &9 7un ác nhận năn GRc chu"n mEn Mm: jhZ năn thRc hện các ke thuật chu"n mEn c= bZn th chu"n kha (ăn k[ thRc h!nh 7

n5A (ứn (u c= )D khám bệnh, chữa bệnh u" ('nhF2F &9 7un ác nhận (< (ức nh nhệ Mm: Uệc thRc hện nhya 4; th u" ('nh t< u #i, #+, #* 4! #$ Luật khám bệnh, chữa bệnh 44ệc a t3, ứn W c.a n5A (ăn k[ thRc h!nh th u" ('nh t< \u"3t ('nh )ố 2$/200*/\ - BYT n!" 1* thán * năm 200* c.a B9 tP5DY t3, 4 4ệc ban h!nh \u" tKc ứn W c.a cán b9, 4n chức tPn các (=n 4' )R nhệ " t3F

Page 13: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 13/44

 D$"N 1jO Tl chức %$c thGc h!nh

1F T3 nhận n5A thRc h!nh:

a &5A thRc h!nh hZ c^ bZn )a c^ chứn thRc 4ăn bn chu"n mEn 4! (=n ( nh' th m8u u" ('nh t< h; G;c 0+ ban h!nh km th

ThEn t5 n!" W c= )D khám bệnh, chữa bệnh n= cá nhIn (ăn k[ tham a thRc h!nh%b &5A (ứn (u c= )D khám bệnh, chữa bệnh c^ tPách nhệm ban h!nh u"3t ('nh t3 nhận n5A thRc h!nh 4! hIn cEn n5A h56n 7thRc h!nh th m8u u" ('nh t< h; G;c 0* ban h!nh km th ThEn t5 n!"F TP5An h` n5A (ăn k[ thRc h!nh khEn hZ G! nhIn 4n c)D khám bệnh, chữa bệnh thQ hZ c^ h` (Mn tha thuận th m8u u" ('nh t< h; G;c 0$ ban h!nh km th ThEn t5 n!"F

2F &5A h56n 78n thRc h!nh hZ G! n5A h!nh nh c^ h<m 4 h<t (9n chu"n mEn hq h` 46 chu"n kha m! n5A thRc h!nh (ănthRc h!nhF

#F &5A h56n 78n thRc h!nh c^ tPách nhệm h56n 78n n5A thRc h!nh thRc hện khám bệnh, chữa bệnhF &5A h56n 78n thRc h!nh htPách nhệm 4 k3t uZ khám bệnh, chữa bệnh c.a n5A (ăn k[ thRc h!nh tPn uá tPQnh thRc h!nhF

gF Sau kh h3t thA an thRc h!nh, n5A h56n 78n thRc h!nh hZ nhận t uá tPQnh thRc h!nh c.a n5A (ăn k[ thRc h!nh th n9 7un('nh t< u 1+ ThEn t5 n!" 4! ch'u tPách nhệm 4 n9 7un nhận t c.a mQnhF

rF Sau kh c^ nhận t c.a n5A h56n 78n thRc h!nh u" ('nh t< jhZn # u n!", n5A (ứn (u c= )D khám bệnh, chữa bệnh hZ c>ác nhận uá tPQnh thRc h!nh th m8u u" ('nh t< h; G;c 10 ban h!nh km th ThEn t5 n!"F

 

CRc

T>}L 7H~ D• 7I89 8Hx8 B>5T T>589 A>T TH^8H TH[€

H€7 ‚ ƒ89 TH^8H TH[€ 89I8 89 qH7 H€7 D? Tyz8H

 D PH>}8 ƒM7H Ty€89 qHC B8H 7H; B8H

 D$"N 1kO T$WN chU #„ công nhFn ngư&$ h!nh ngh" $ết t$ếng A$t th!nh th*) h)…c s† dRng th!nh th*) ngôn ng3 h.c tw)ng h. nh

nh1F &5A h!nh nh (5`c cEn nhận b3t t3n Uệt th!nh th< tPn khám bệnh, chữa bệnh kh (5`c c= )D á 7;c u" ('nh t< jhZn 1 ThEn t5 n!" km tPa ( cEn nhận th!nh th< cZ bốn ke năn nh, n^, (Jc, 43t bn t3n Uệt, tPX các tP5An h` u" ('nh t< jhZn # n!"F

Page 14: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 14/44

2F &5A h!nh nh (5`c cEn nhận )W 7;n th!nh th< nEn nữ khác t3n Uệt m! khEn hZ G! t3n mo (p c.a n5A (^ tPn khám bệnchữa bệnh kh (5`c c= )D á 7;c u" ('nh t< jhZn 1 u 21 ThEn t5 n!" km tPa ( cEn nhận th!nh th< cZ bốn ke năn nh, n^, (Jbn nEn nữ m! n5A h!nh nh (ăn k[ )W 7;n tPn khám bệnh, chữa bệnh, tPX các tP5An h` u" ('nh t< jhZn # u n!"F

#F Các tP5An h` (5`c cEn nhận m! khEn hZ ua km tPa kh c^ m9t tPn các 4ăn bn, chứn ch@ )au:

a C^ bn tốt nhệ tPQnh (9 tPun c> chu"n n!nh " tPD Gn 7 c= )D (! t< h` há tPn n56c hVc n56c n! c> m! t!n b9 ch5=tPQnh (! t< (5`c )W 7;n bn t3n Uệt hVc bn nEn nữ m! n5A h!nh nh (ăn k[ )W 7;n tPn khám bệnh, chữa bệnh%

b C^ chứn ch@ (f h!n th!nh các kh^a (! t< chu"n n!nh " c^ thA an tX 12 thán tPD Gn m! nEn nữ )W 7;n tPn (! t< G! t3nhVc bn nEn nữ m! n5A h!nh nh (ăn k[ )W 7;n tPn khám bệnh, chữa bệnh%

c C^ bn tốt nhệ tPQnh (9 (< hJc chu"n n!nh t3n Uệt hVc bn nEn nữ m! n5A h!nh nh (ăn k[ )W 7;n tPn khám bệnh, cbệnh 7 các c= )D (! t< h` há tPn n56c hVc n56c n! c>F

Các 4ăn bn, chứn ch@ u" ('nh t< jhZn # u n!" hZ (5`c c> tPn thA an khEn uá 0r năm tnh (3n n!" n9 hM )=F

 D$"N 20O T$WN chU #„ công nhFn ngư&$ c‡ #ủ twvnh #ộ ph$Wn dfch tw)ng h. nh ch3a nh

1F &5A (5`c cEn nhận (. tPQnh (9 hn 7'ch tPn khám bệnh, chữa bệnh kh th!nh th< cZ bốn ke năn nh, n^, (Jc, 43t bn t3n n5n! 4! (5`c c= )D á 7;c u" ('nh t< jhZn 1 u 21 ThEn t5 n!" km tPa ( cEn nhận (. tPQnh (9 hn 7'ch tPn khám bệnh, chữatPX các tP5An h` u" ('nh t< jhZn 2 u n!"F

2F Các tP5An h` (5`c cEn nhận m! khEn hZ ua km tPa kh c^ m9t tPn các 4ăn bn, chứn ch@ )au:

a C^ bn tốt nhệ tPQnh (9 tPun c> chu"n n!nh " tPD Gn 7 c= )D (! t< h` há tPn n56c hVc n56c n! c> m! t!n b9 ch5=tPQnh (! t< (5`c )W 7;n bn t3n n56c n!%

b C^ chứn ch@ (f h!n th!nh các kh^a (! t< chu"n n!nh " c^ thA an tX 12 thán tPD Gn m! nEn nữ )W 7;n tPn (! t< G! t3nn!%

c C^ bn tốt nhệ tPQnh (9 tPun c> chu"n n!nh " tPD Gn hVc G5=n " 4! bn tốt nhệ tPQnh (9 (< hJc n< nữF

Các 4ăn bn, chứn ch@ u" ('nh t< m a 4! b jhZn 2 u n!" hZ (5`c c> tPn thA an khEn uá 0r năm tnh (3n n!" n9 hM )=F

 D$"N 21O D$"N $n #ố$ %ớ$ c+ s, g$.) dRc #ưQc $„ twa %! công nhFn $ết t$ếng A$t th!nh th*) h)…c s† dRng th!nh th*) ngôn ng3 h)…c #ủ twvnh #ộ ph$Wn dfch tw)ng h. nh ch3a nh

1F C= )D á 7;c (5`c km tPa 4! cEn nhận b3t t3n Uệt th!nh th< hVc )W 7;n th!nh th< nEn nữ khác hVc (. tPQnh (9 hn 7'ch tP

Page 15: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 15/44

khám bệnh, chữa bệnh kh c^ (. các (u kện )au:

a L! tP5An (< hJc chu"n n!nh "%

b C^ kha hVc b9 mEn n< nữ%

c C^ nIn h!n ( th ( km tPa 4! cEn nhận b3t t3n Uệt th!nh th< hVc )W 7;n th!nh th< nEn nữ khác hVc (. tPQnh (9 hn 7'chkhám bệnh, chữa bệnhF

2F NM )=, th. t;c:

a NM )=:

- BZn )a c^ chứn thRc các >" tA chứn mnh 4ệc th!nh Gậ 4! h<t (9n c.a c= )D á 7;c%

- BZn )a c^ chứn thRc u"3t ('nh th!nh Gậ kha hVc b9 mEn n< nữ%

- zanh )ách Zn 4n G!m 4ệc t!n thA an c.a kha hVc b9 mEn n< nữ%

- &In h!n ( th (5`c )W 7;n ( km tPa 4! cEn nhận b3t t3n Uệt th!nh th< hVc )W 7;n th!nh th< nEn nữ khác hVc (. tPQnh (97'ch tPn khám bệnh, chữa bệnh bn m9t tPn các nEn nữ )au: {nh, há, &a, TPun \uốc, | }ậ, TI" Ban &ha, ức, &hật BZn 4! N!\uốcF

b Th. t;c:

- Căn cứ các (u kện u" ('nh t< jhZn 1 u n!", c= )D á 7;c Gậ hM )= th u" ('nh t< m a jhZn 2 u n!" 4! W 4 B9 Y t3 HUjha hJc - ! t< ( ( nh' cEn nhận (. (u kệnF }n n9 7un cIu h 4! (á án c.a nIn h!n ( th c^ th W bn >" hVc (yazUz, ~SB hVc th5 (ện tW%

- TPn thA an 1r n!" G!m 4ệc, k tX n!" t3 nhận hM )= h` Gệ, B9 Y t3 hZ c^ 4ăn bZn ch hF TP5An h` tX chố hZ nu Ps G[ 7FTP5An h` cn th3t, B9 Y t3 t3n h!nh km tPa thRc t3 t< c= )D ( nh' tP56c kh ch hF

 D$"N 22O He s+ thủ tRc #" nghf $„ twa h)…c công nhFn $ết t$ếng A$t th!nh th*) h)…c s† dRng th!nh th*) ngôn ng3 h.c h)…c #ủ t#ộ ph$Wn dfch tw)ng h. nh ch3a nh

1F NM )= ( nh' km tPa ba Mm:a =n ( nh' th m8u u" ('nh t< h; G;c 11 ban h!nh km th ThEn t5 n!" 4! ha Znh 0g 0i cm (5`c ch; tPn nn tPKn tPn thA khEn uá 0i thán tnh (3n n!" n9 (=n%

b BZn )a c^ chứn thRc >" chứn mnh nhIn 7In hVc h9 ch3u c]n h<n )W 7;nF

Page 16: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 16/44

2F NM )= ( nh' cEn nhận ba Mm:

a Các >" tA u" ('nh t< m a 4! b jhZn 1 u n!"%

b BZn )a c^ chứn thRc 4ăn bn, chứn ch@ u" ('nh t< jhZn # u 1$ ThEn t5 n!" (ố 46 n5A n56c n!, n5A Uệt &am ('nh c5

n56c n! ( nh' cEn nhận b3t t3n Uệt th!nh th< hVc jhZn 2 u 20 ThEn t5 n!" (ố 46 n5A ( nh' cEn nhận c^ (. tPQnh (9 7'ch tPn khám bệnh, chữa bệnh hVc m 7 jhZn 1 u i ThEn t5 n!" (ố 46 n5A h!nh nh )W 7;n nEn nữ khác tPn khám bệnchữa bệnhF

#F Th. t;c ( nh' km tPa hVc ( nh' cEn nhận:

a NM )= u" ('nh t< jhZn 1 hVc jhZn 2 u n!" (5`c W t6 c= )D á 7;c u" ('nh t< jhZn 1 u 21 ThEn t5 n!"%

b TPn thA an #0 n!", k tX n!" nhận (. hM )=, c= )D á 7;c hZ thRc hện nh5 )au:

- jm tPa 4! c> >" chứn nhận (ố 46 các tP5An h` u" ('nh t< jhZn 1, jhZn 2 u 1$, jhZn 1 u 20F j3t uZ km tPa hZ (5`"3t cEn kha%

- NVc c> >" chứn nhận (ố 46 các tP5An h` u" ('nh t< jhZn # u 1$, jhZn 2 u 20F TP5An h` khEn c> >" chứn nhận 4ăn bZn tPZ GA 4! nu Ps G[ 7F

gF l>" chứn nhận thRc hện th m8u u" ('nh t< h; G;c 12 ban h!nh km th ThEn t5 n!"F

 

7hư+ng >>>

 D>_L q>8 H€[T D89 Dˆ> A‰> 7b Š qHC B8H 7H; B8H

CRc 1

 D>_L q>8 7 TH• 7P 9>Y PH‹P H€[T D89 Dˆ> A‰>

77 Hz8H TH\7 Ti 7H\7 7?; 7b Š qHC B8H 7H; B8H

 D$"N 2SO D$"N $n cấp g$ấ' ph(p h)*t #ộng #ố$ %ớ$ nh %$n1F \u" mE bệnh 4ện:

a Bệnh 4ện (a kha hZ c^ t nh>t #0 5An bệnh tPD Gn%

b Bệnh 4ện chu"n kha, bệnh 4ện " hJc c? tPu"n hZ c^ t nh>t 20 5An bệnh% Pn (ố 46 bệnh 4ện chu"n kha mKt )W 7;n ke thuậ

Page 17: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 17/44

hZ c^ t nh>t 10 5An bệnhF

2F C= )D 4ật ch>t:

a 5`c th3t k3, I" 7Rn th Tu chun I" 7Rn Uệt &am )ố #ir: 200+F }n (ố 46 các kha c> cứu, kha (u tP' tch cRc 4! chốn

kha h8u thuật, kha chn (án hQnh Znh, kha t nhệm thQ 4ệc th3t k3, I" 7Rn hZ thRc hện (dn các u" ('nh t< các \u"3t ('nh )ố#g/200r/\ - BYT n!" #1 thán 10 năm 200r 4! )ố #r/200r/\ - BYT n!" 1r thán 11 năm 200r c.a B9 tP5Dn B9 Y t3%

TP5An h` bệnh 4ện (5`c I" 7Rn tPn ('a b!n uận thu9c th!nh hố tPRc thu9c tPun 5=n m! khEn bZ (Zm 7ện tch (>t I" 7Rn th('nh c.a Tu chun I" 7Rn Uệt &am )ố #ir:200+ thQ c^ th (5`c th3t k3, I" 7Rn th hQnh thức nh! h` khố, ca tn nh5n hZ (ácác (u kện )au:

- Bố tP các kha, h]n, h!nh Gan bZ (Zm h<t (9n chu"n mEn th mE hQnh tậ tPun, Gn h!n, kh kn tPn h<m 4 khuEn 4n c.a b4ện% bZ (Zm (u kện 4E tPqn 4! các (u kện 4ệ )nh mE tP5An th u" ('nh c.a há Guật%

- BZ (Zm 7ện tch )!n I" 7Rn t nh>t G! r0 m2/5An bệnh tPD Gn% chu P9n mVt tP56c HmVt tn bệnh 4ện hZ (<t t nh>t 10 mF ố 46bệnh 4ện (f h<t (9n tP56c n!" 01/01/2012 (5`c h t3 t;c h<t (9n nh5n hZ (á ứn (u kện u" ('nh 4 chu P9n mVt tP56c cbệnh 4ện chậm nh>t 4! n!" 01/01/201iF

b BZ (Zm các (u kện 4 an t!n bức <, uZn G[ ch>t thZ " t3, h]n chá" chữa chá" th u" ('nh c.a há Guật%c BZ (Zm c^ (. (ện, n56c 4! các (u kện khác ( h;c 4; chăm )^c n5A bệnhF

#F Th3t b' " t3:

a C^ (. th3t b', 7;n c; " t3 hq h` 46 h<m 4 h<t (9n chu"n mEn m! bệnh 4ện (ăn k[%

b C^ (. h5=n tện 4ận chu"n c> cứu tPn 4! n! bệnh 4ệnF TP5An h` khEn c^ h5=n tện c> cứu n! bệnh 4ện, bệnh 4ện hh` (Mn 46 c= )D c^ h5=n tện c> cứu n! bệnh 4ệnF

gF T? chức:

a Các kha:

- C^ t nh>t 02 tPn 0g kha n9, n<, )Zn, nh (ố 46 bệnh 4ện (a kha hVc m9t kha GIm )!n hq h` (ố 46 bệnh 4ện chu"n kha%- jha khám bệnh HMm c^ n= t3 (^n n5A bệnh, buMn c> cứu - G5u bệnh, buMn khám, buMn tu h8u%

- jha cận GIm )!n: C^ t nh>t ha b9 hận t nhệm 4! chn (án hQnh ZnhF }n (ố 46 bệnh 4ện chu"n kha mKt n3u khEn c^ b9 hchn (án hQnh Znh thQ hZ c^ h` (Mn 46 c= )D khám bệnh, chữa bệnh c^ b9 hận chn (án hQnh Znh (f (5`c c> >" h h<t (9n%

Page 18: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 18/44

- jha 75`c%

- Các kha, h]n chu"n mEn khác tPn bệnh 4ện hZ hq h` 46 u" mE, chức năn nhệm 4;F

b C^ các h]n chức năn 4 k3 h<ch t?n h`, t? chức nhIn )R, (u 75xn, t! chnh k3 tánF

rF &hIn )R:a Số G5`n nhIn 4n h!nh nh G!m 4ệc t!n thA an Hc= hữu tPn tXn kha hZ (<t t• Gệ t nh>t G! r0€ tPn t?n )ố nhIn 4n h!nh nhtPn kha%

b 'nh mức bn ch3, t• Gệ c= c>u b9 hận, chu"n mEn thRc hện th u" ('nh t< jhZn 1, 2, # 4! g w;c ThEn t5 Gn t'ch )ố 0*/200+/TTBYT - B&U n!" 0r thán i năm 200+ c.a Gn b9: B9 Y t3 - B9 &9 4; h56n 78n ('nh mức bn ch3 )R nhệ tPn các c= )D " t3 nh! n56c%

c &5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật c.a bệnh 4ện hZ (á ứn các (u kện )au:

- L! bác )e c^ chứn ch@ h!nh nh hq h` 46 t nh>t m9t tPn các chu"n kha m! bệnh 4ện (ăn k[ h<t (9n%

- C^ thA an khám bệnh, chữa bệnh t nh>t G! rg thánF Uệc hIn cEn, b? nhệm n5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật c.a bệnh 4ện(5`c th hện bn 4ăn bZn%

- L! n5A G!m 4ệc t!n thA an t< bệnh 4ệnF

7 TP5Dn kha GIm )!n hZ (á ứn các (u kện )au:

- L! bác )e c^ chứn ch@ h!nh nh hq h` 46 chu"n kha (^%

- C^ thA an khám bệnh, chữa bệnh t< chu"n kha (^ t nh>t G! #i thánF Uệc hIn cEn, b? nhệm tP5Dn kha hZ (5`c th hện bn 4bZn%

- L! n5A G!m 4ệc t!n thA an t< bệnh 4ện%

( TP5Dn kha khác hZ (á ứn các (u kện )au:

Tốt nhệ (< hJc 4! c^ thA an G!m 4ệc t< chu"n kha (^ t nh>t G! #i thán k tX n!" (5`c c> bn tốt nhệ (< hJc (3n n!" (5`c

cEn, b? nhệm G!m tP5Dn khaF Uệc hIn cEn, b? nhệm tP5Dn kha hZ (5`c th hện bn 4ăn bZn%- L! n5A G!m 4ệc t!n thA an t< bệnh 4ện%

TP5Dn kha 75`c G! n5A G!m 4ệc t!n thA an t< bệnh 4ện 4! hZ (á ứn u" ('nh t< jhZn 1 u + ThEn t5 )ố 22/2011/TT-BYT10 thán i năm 2011 c.a B9 tP5Dn B9 Y t3 u" ('nh t? chức 4! h<t (9n c.a kha z5`c bệnh 4ện%

Page 19: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 19/44

h8u thuật 4n hZ (á ứn các (u kện )au:

- L! bác )e chu"n kha n< hVc bác )e (a kha c^ chứn nhận (! t< chu"n kha n< c.a bệnh 4ện (a kha tu"3n [email protected] tPD Gn hVc t(< hJc chu"n n!nh " kha hVc t< TPun tIm (! t< 4! ch@ (< tu"3n thu9c các bệnh 4ện h<n (Vc bệt, h<n 1 tPRc thu9c B9 Y t3F TP5An(5`c (! t< D n56c n!, h8u thuật 4n hZ c^ chứn nhận chu"n kha%

- C^ 4ăn bZn ch h thRc hện h8u thuật, can thệ n< kha c.a n5A (ứn (u bệnh 4ện th ( nh' c.a n5A ch'u tPách nhệm chumEn ke thuật c.a bệnh 4ện%

h &! các (ố t5`n u" ('nh t< m c, 7, (, 4! jhZn n!", các (ố t5`n khác G!m 4ệc tPn bệnh 4ện n3u c^ thRc hện 4ệc khám bệchữa bệnh thQ hZ c^ chứn ch@ h!nh nh 4! ch@ (5`c thRc hện 4ệc khám bệnh, chữa bệnh tPn h<m 4 cEn 4ệc (5`c hIn cEnF Uệc cEn hZ (5`c th hện bn 4ăn bZn 4! hZ hq h` 46 h<m 4 h<t (9n chu"n mEn (5`c h tPn chứn ch@ h!nh nh c.a n5A (^F

iF h<m 4 h<t (9n chu"n mEn:

ThRc hện các ke thuật chu"n mEn th 7anh m;c (5`c B9 tP5Dn B9 Y t3 hVc lám (ốc SD Y t3 [email protected] h 7u"ệtF

 D$"N 24O D$"N $n cấp g$ấ' ph(p h)*t #ộng #ố$ %ớ$ phŒng h. #a h)a

1F \u" mE h]n khám (a kha:

h]n khám (a kha hZ (á ứn t nh>t các (u kện )au:

a C^ t nh>t 02 tPn 0g chu"n kha n9, n<, )Zn, nh%

b h]n c> cứu%

c BuMn tu h8u%

7 h]n G5u n5A bệnh%

( Cận GIm )!n: C^ ha b9 hận t nhệm 4! chn (án hQnh Znh%

2F C= )D 4ật ch>t:

a C^ n= t3 (^n, h]n c> cứu, h]n G5u n5A bệnh, h]n khám chu"n kha 4! buMn tu h8uF Các h]n khám tPn h]n khámkha hZ (á ứn các "u cu t nh>t 4 7ện tch nh5 )au:

- h]n c> cứu c^ 7ện tch t nh>t 12m2%

- h]n G5u n5A bệnh c^ 7ện tch t nh>t 1rm2% c^ t nh>t tX 02 5An G5u tPD Gn, n3u c^ tX 0# 5An G5u tPD Gn thQ 7ện tch m 5An t

Page 20: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 20/44

G! 0rm2%

- Các h]n khám chu"n kha 4! buMn tu h8u c^ 7ện tch t nh>t 10m2F

}n (ố 46 h]n khám (a kha khu 4Rc c.a &h! n56c hZ bZ (Zm tu chun th3t k3 u" ('nh t< \u"3t ('nh )ố 1#2+/2002/\ - BYT n

thán g năm 2002 c.a B9 tP5Dn B9 Y t3%b BZ (Zm các (u kện 4 an t!n bức <, uZn G[ ch>t thZ " t3, h]n chá" chữa chá" th u" ('nh c.a há Guật%

c BZ (Zm c^ (. (ện, n56c 4! các (u kện khác ( h;c 4; chăm )^c n5A bệnhF

#F Th3t b' " t3:

C^ (. th3t b', 7;n c; " t3 hq h` 46 h<m 4 h<t (9n chu"n mEn m! h]n khám (a kha (ăn k[F

gF T? chức nhIn )R:

a Số G5`n bác )e G!m 4ệc t!n thA an Hc= hữu hZ (<t t• Gệ t nh>t G! r0€ tPn t?n )ố bác )e c.a h]n khám (a kha%

b &5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật c.a h]n khám (a kha hZ (á ứn các (u kện )au:

- L! bác )e c^ chứn ch@ h!nh nh hq h` 46 t nh>t m9t tPn các chu"n kha m! h]n khám (a kha (ăn k[%- C^ thA an khám bệnh, chữa bệnh t nh>t G! rg thánF Uệc hIn cEn, b? nhệm n5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật c.a h]n khkha hZ (5`c th hện bn 4ăn bZn%

- L! n5A G!m 4ệc t!n thA an t< h]n khám (a kha%

c &! n5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật c.a h]n khám (a kha, các (ố t5`n khác G!m 4ệc tPn h]n khám (a kha n3u chện 4ệc khám bệnh, chữa bệnh thQ hZ c^ chứn ch@ h!nh nh 4! ch@ (5`c thRc hện 4ệc khám bệnh, chữa bệnh tPn h<m 4 cEn 4ệc (hIn cEnF Uệc hIn cEn hZ hq h` 46 h<m 4 h<t (9n chu"n mEn (5`c h tPn chứn ch@ h!nh nh c.a n5A (^F

rF h<m 4 h<t (9n chu"n mEn:

N!nh nh th h<m 4 h<t (9n chu"n mEn (5`c lám (ốc SD Y t3 [email protected] h 7u"ệtF Uệc h 7u"ệt hZ căn cứ 4! u" ('nh 4 h<m 4 h

(9n chu"n mEn t< các u 2r, 2i, 2*, 2$, #0, #2, ## 4! #g ThEn t5 n!"F D$"N 2O D$"N $n cấp g$ấ' ph(p h)*t #ộng #ố$ %ớ$ phŒng h. chN'Wn h)a

1F C= )D 4ật ch>t:

a OI" 7Rn 4! th3t k3:

Page 21: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 21/44

- 'a (m cố ('nh, tách bệt 46 n= )nh h<t a (Qnh%

- OI" 7Rn chKc chKn, (. ánh )án, c^ tPn chốn b;, t5An 4! nn nh! hZ )W 7;n các ch>t Gệu 7 t" PWa G!m 4ệ )nh%

b h]n khám chu"n kha hZ c^ buMn khám bệnh, chữa bệnh c^ 7ện tch t nh>t G! 10m2 4! n= (^n t3 n5A bệnh, tPX h]n t5 4>n kh

bệnh ua (ện th<, h]n t5 4>n chăm )^c )ức kh ua các h5=n tện cEn nhệ thEn tn, 4n thEn 4! th3t b' " t3F }n (ố 46 h]nkhám chu"n kha n<, h]n khám chu"n kha h8u thuật thm me hZ c^ thm buMn G5u n5A bệnh c^ 7ện tch t nh>t 12 m2% h]nh;c hM chức năn hZ c^ thm buMn h;c hM chức năn c^ 7ện tch t nh>t G! 10 m2%

c &! u" ('nh t< m b jhZn 1 u n!", tq" th h<m 4 h<t (9n chu"n mEn (ăn k[, h]n khám hZ (á ứn thm các (u kện

- C^ buMn th. thuật 46 7ện tch t nh>t G! 10 m2 n3u c^ thRc hện th. thuật, ba Mm cZ ke thuật c>" h Păn HmGant%

- C^ buMn thăm 7] chức năn 46 7ện tch t nh>t G! 10 m2 n3u c^ thRc hện thăm 7] chức năn%

- C^ buMn khám h; kha c^ 7ện tch t nh>t G! 10 m2 n3u thRc hện 4ệc khám h; kha hVc khám các bệnh GI" tPu"n ua (5An tQnh 7;c%

- C^ buMn thRc hện ke thuật k3 h<ch h^a a (Qnh c^ 7ện tch t nh>t G! 10 m2 n3u thRc hện ke thuật k3 h<ch h^a a (Qnh%

- C^ buMn 4ận (9n tP' Gệu c^ 7ện tch t nh>t G! g0 m2 n3u thRc hện 4ận (9n tP' Gệu%

- h]n khám chu"n kha Păn h!m mVt n3u c^ tX ba h3 Păn tPD Gn thQ 7ện tch ch m h3 Păn t nh>t G! r m2%

- h]n khám chu"n kha n3u )W 7;n th3t b' bức < Hba Mm cZ th3t b' O-uan ch; Păn Kn Gn 46 h3 Păn thQ hZ (á ứn các u"c.a há Guật 4 an t!n bức <%

7 BZ (Zm W G[ Pác thZ " t3 th u" ('nh c.a há Guật% bZ (Zm 4E tPqn (ố 46 buMn thRc hện th. thuật, buMn cKm mGant, buMn k3 hh^a a (Qnh%

( BZ (Zm c^ (. (ện, n56c 4! các (u kện khác ( h;c 4; chăm )^c n5A bệnhF

2F Th3t b' " t3:

a C^ (. th3t b', 7;n c; " t3 hq h` 46 h<m 4 h<t (9n chu"n mEn m! c= )D (ăn k[%

b C^ h9 thuốc chốn chán 4! (. thuốc c> cứu chu"n kha%c h]n t5 4>n khám bệnh ua (ện th<, h]n t5 4>n chăm )^c )ức kh ua các h5=n tện cEn nhệ thEn tn, 4n thEn 4! th3t b' "t3khEn hZ c^ th3t b', 7;n c; " t3 u" ('nh t< m a 4! b jhZn 2 u n!" nh5n hZ c^ (. các h5=n tện cEn nhệ thEn tn, 4n thth3t b' hq h` 46 h<t (9n t5 4>n (f (ăn k[F

Page 22: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 22/44

#F &hIn )R:

a &5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật c.a h]n khám chu"n kha hZ G! bác )e c^ chứn ch@ h!nh nh hq h` 46 chu"n khah]n khám (ăn k[ 4! c^ thA an khám bệnh, chữa bệnh t nh>t G! rg thán t< chu"n kha (^%

b &! n5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật c.a h]n khám chu"n kha, các (ố t5`n khác G!m 4ệc tPn h]n khám chu"n khn3u c^ thRc hện 4ệc khám bệnh, chữa bệnh thQ hZ c^ chứn ch@ h!nh nh 4! ch@ (5`c thRc hện 4ệc khám bệnh, chữa bệnh tPn h<m 44ệc (5`c hIn cEnF Uệc hIn cEn hZ hq h` 46 h<m 4 h<t (9n chu"n mEn (5`c h tPn chứn ch@ h!nh nh c.a n5A (^%

gF h<m 4 h<t (9n chu"n mEn:

a h]n khám n9 t?n h`, h]n khám bác )e a (Qnh:

- S= cứu, khám bệnh, chữa bệnh (ố 46 các bệnh n9 kha thEn th5An, khEn G!m các th. thuật chu"n kha%

- ThRc hện ke thuật (ện tm, (ện nf (M, (ện c=, G5u hu"3t nf, )u Im, n9 ) tu h^a n3u bác )e tPRc t3 thRc hện các ke thuật n!" c^ chứn nhận bM 75xn chu"n mEn nhệ 4; c.a bệnh 4ện tu"3n [email protected] tPD GnF TP5An h` c^ thRc hện ke thuật n9 ) tu h^a thQ hZ c^ th>" ác nhận (f ua thRc h!nh 4 chu"n kha tX 1* thán tPD Gn t< c= )D khám bệnh, chữa bệnhF

}n h]n khám bác )e a (Qnh (5`c thRc hện 4ệc chăm )^c )ức kh 4! khám bệnh, chữa bệnh t< nh! n5A bệnhF

- Các ke thuật chu"n mEn khác 7 lám (ốc SD Y t3 [email protected] h 7u"ệt tPn c= )D năn GRc thRc t3 c.a n5A h!nh nh 4! (u kện th3t b' " t3,4ật ch>t c.a h]n khámF

b h]n khám chu"n kha thu9c hệ n9 Htm m<ch, hE h>, tu h^a, nh 4! chu"n kha khác thu9c hệ n9:

- S= cứu, khám bệnh, chữa bệnh (ố 46 các bệnh chu"n kha thu9c hệ n9%

- Các ke thuật chu"n mEn khác 7 lám (ốc SD Y t3 [email protected] h 7u"ệt tPn c= )D năn GRc thRc t3 c.a n5A h!nh nh 4! (u kện th3t b' " t3,4ật ch>t c.a h]n khámF

c h]n t5 4>n khám bệnh, chữa bệnh ua (ện th<, h]n t5 4>n chăm )^c )ức kh ua các h5=n tện cEn nhệ thEn tn, 4n thEnth3t b' " t3:

- h]n t5 4>n ch@ (5`c t5 4>n tPn h<m 4 nhữn chu"n kha (f (5`c h 7u"ệt%- &5A h!nh nh ch@ (5`c t5 4>n 4 chăm )^c )ức kh hq h` 46 chứn ch@ h!nh nh (f (5`c c>%

7 h]n khám chu"n kha n<:

- S= cứu, c> cứu ban (u 4 n< kha%

Page 23: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 23/44

- jhám 4! W tP các 43t th5=n thEn th5An%

- B^ b9t, thá b9t 8" 5=n nh%

- w? u nan bf (ậu, u nEn nh%

- jhEn chch các ? m. Gan ta G6nF- Các ke thuật chu"n mEn khác 7 lám (ốc SD Y t3 [email protected] h 7u"ệt tPn c= )D năn GRc thRc t3 c.a n5A h!nh nh 4! (u kện th3t b' " t3,4ật ch>t c.a h]n khámF

( h]n khám chu"n kha h; )Zn - k3 h<ch h^a a (Qnh:

- C> cứu ban (u 4 )Zn, h; kha%

- jhám tha, uZn G[ tha )Zn%

- jhám bệnh, chữa bệnh h; kha thEn th5An%

- Vt thuốc Im (<%

- ốt (u tP' G9 tu"3n c? tW cun%- S c? tW cun, G>" bệnh hm tQm t3 b! un th5%

- Su Im )Zn kha n3u bác )e tPRc t3 thRc hện các ke thuật )u Im c^ >" chứn nhận bM 75xn chu"n mEn nhệ 4; c.a bệnh 4ện [email protected] tPD Gn 4! c^ >" ác nhận (f ua thRc h!nh 4 chu"n kha tX 1* thán tPD Gn t< c= )D khám bệnh, chữa bệnh%

- Vt 4]n tPánh tha%

- Ndt tha, há tha n9 kha (ố 46 tha ‚ 0i tun HtX #i n!" (3n g2 n!", k tX n!" (u tn c.a kv knh cuố cqn kh (á ứn các (u kệ('nh t< chun uốc a 4 các 7'ch 4; chăm )^c )ức kh )nh )Zn 7 B9 tP5Dn B9 Y t3 ban h!nh%

- Các ke thuật chu"n mEn khác 7 lám (ốc SD Y t3 [email protected] h 7u"ệt tPn c= )D năn GRc thRc t3 c.a n5A h!nh nh 4! (u kện th3t b' " t3,4ật ch>t c.a h]n khámF

h]n khám chu"n kha Păn h!m mVt:- jhám bệnh, chữa bệnh thEn th5An, c> cứu ban (u các 43t th5=n h!m mVt%

- L!m các tu h8u )Wa )o 43t th5=n nh 7! 756 02 cm D mVt%

Page 24: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 24/44

- &Kn )a kh6 h!m%

- u tP' Ga)P b mVt%

- Chữa các bệnh 4m uanh Păn%

- Chch, P<ch á , G>" ca Păn, nh? Păn%- L!m Păn, h!m Z%

- [email protected] hQnh Păn mện%

- Chữa Păn 4! (u tP' n9 nha%

- ThRc hện cKm h Păn HmGant (=n Zn 46 )ố G5`n tX m9t (3n ha Păn tPn m9t Gn thRc hện th. thuật HPn cKm Păn cWa c.a h!m(5`c cKm tố (a 0g Păn n3u bác )e tPRc t3 thRc hện ke thuật c^ chứn ch@ hVc >" chứn nhận 4 cKm h Păn 7 tP5An (< hJc chu"n!nh " kha hVc bệnh 4ện tu"3n [email protected] tPD Gn c>F jhEn h 5=n khố tR thIn ( cKm Păn hVc n5A bệnh (an c^ bệnh G[ 4 n9 khtPn Gn uan (3n ch>t G5`n cKm Păn%

- Tu h8u thuật Păn mện%

- Các ke thuật chu"n mEn khác 7 lám (ốc SD Y t3 [email protected] h 7u"ệt tPn c= )D năn GRc thRc t3 c.a n5A h!nh nh 4! (u kện th3t b' " t3,4ật ch>t c.a h]n khámF

h]n khám chu"n kha ta mƒ hJn:

- jhám bệnh, chữa bệnh thEn th5An, c> cứu ban (u 4 ta mƒ hJn%

- Um an, chJc 7] an, chJc hdt 7'ch u nan%

- Chch P<ch 4m ta ữa c>%

- Chch P<ch á am7an%

- CKt G (=n Zn, u bf (ậu, u nan G!nh, u mx 4qn ta mƒ hJn%

- Cm máu cam%- L>" 7' 4ật 4qn ta mƒ hJn, tPX 7' 4ật D thanh uZn, thRc uZn%

- ốt hJn bn nhệt, bn Ga)P%

Page 25: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 25/44

- &< U{%

- Các ke thuật chu"n mEn khác 7 lám (ốc SD Y t3 [email protected] h 7u"ệt tPn c= )D năn GRc thRc t3 c.a n5A h!nh nh 4! (u kện th3t b' " t3,4ật ch>t c.a h]n khámF

h h]n khám chu"n kha mKt:- jhám bệnh, chữa bệnh thEn th5An, c> cứu ban (u 4 mKt%

- Tm 756 k3t m<c, c<nh nhfn cu, hậu nhfn cu%

- L>" 7' 4ật k3t m<c, ác m<c, chch chK Go%

- ThEn PWa Gệ (<%

- Các ke thuật chu"n mEn khác 7 lám (ốc SD Y t3 [email protected] h 7u"ệt tPn c= )D năn GRc thRc t3 c.a n5A h!nh nh 4! (u kện th3t b' " t3,4ật ch>t c.a h]n khámF

h]n khám h8u thuật thm me:

- T< má Gdm (Mn tn, ^a ăm cun GEn m!", nIn cun GEn m!", t< hQnh ] má, t< hQnh cm chp, cm Gom, )Wa 7a D 4qn mVt, 4qn c?

- T< hQnh m mKt, mƒ, mE, ta%

- jhEn (5`c h8u thuật t< hQnh nh5 nIn nRc% nIn 4d% thu nh un 4d, ndm 4d% thu Jn th!nh b;n, mEn, (q% căn 7a mVt, mEn, (qmx c= th%

- Các ke thuật chu"n mEn khác 7 lám (ốc SD Y t3 [email protected] h 7u"ệt tPn c= )D năn GRc thRc t3 c.a n5A h!nh nh 4! (u kện th3t b' " t3,4ật ch>t c.a h]n khám%

- Uệc h8u thuật thm me G!m tha" (? (Vc (m nhận 7<n (f (5`c ác ('nh tPn chứn mnh nhIn 7In ch@ (5`c thRc hện )au kh n5A c^cu h8u thuật thm me (f c^ (=n W c= uan CEn an n= c> chứn mnh nhIn 7InF

k h]n khám chu"n kha h;c hM chức năn:

- h;c hM chức năn các h9 chứn Gệt thn knh tPun 5=n 4! n< bn% các bệnh m<n tnh hVc )au kh h8u thuật%

- Các ke thuật chu"n mEn khác 7 lám (ốc SD Y t3 [email protected] h 7u"ệt tPn c= )D năn GRc thRc t3 c.a n5A h!nh nh 4! (u kện th3t b' " t3,4ật ch>t c.a h]n khámF

G h]n khám chu"n kha tIm thn:

Page 26: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 26/44

- C> cứu, khám bệnh, chữa bệnh n< tPd tIm thn, (9n knh%

- ThRc hện các Gệu há tIm G[ tP' Gệu%

- Các ke thuật chu"n mEn khác 7 lám (ốc SD Y t3 [email protected] h 7u"ệt tPn c= )D năn GRc thRc t3 c.a n5A h!nh nh 4! (u kện th3t b' " t3,4ật ch>t c.a h]n khámF

m h]n khám chu"n kha un b56u:

- jhám, hát hện )6m các bệnh un b56u thEn th5An%

- L>" bệnh hm ( G!m t nhệm t3 b!, Z h8u bệnh G[ m9t )ố G< un th5 c? tW cun, tPRc tP!n, Im h9, 4d, h<chF &hữn k3t uZ t nt3 b!, t nhệm Z h8u bệnh G[ hZ (5`c bác )e chu"n kha Z h8u bệnh - t3 b! k3t Guận%

- jhám 4! th 7s ('nh kv các bệnh un b56u (f 4! (an (u tP'%

- Các ke thuật chu"n mEn khác 7 lám (ốc SD Y t3 [email protected] h 7u"ệt tPn c= )D năn GRc thRc t3 c.a n5A h!nh nh 4! (u kện th3t b' " t3,4ật ch>t c.a h]n khámF

n h]n khám chu"n kha 7a Gu:

- jhám bệnh, chữa bệnh các bệnh 4 7a, bệnh hn 4! các bệnh GI" tPu"n ua (5An tQnh 7;c%- Các ke thuật chu"n mEn khác 7 lám (ốc SD Y t3 [email protected] h 7u"ệt tPn c= )D năn GRc thRc t3 c.a n5A h!nh nh 4! (u kện th3t b' " t3,4ật ch>t c.a h]n khámF

 D$"N 2O 7.c #$"N $n cấp g$ấ' ph(p h)*t #ộng #ố$ %ớ$ phŒng chn twf ' hc cl twN'"n

1F C= )D 4ật ch>t:

a á ứn các (u kện th u" ('nh t< m a, 7 4! ( jhZn 1 u 2r ThEn t5 n!"%

b BuMn chn tP' c^ 7ện tch t nh>t G! 10 m2 4! c^ n= (^n t3 n5A bệnh%

c Tq" th h<m 4 h<t (9n chu"n mEn (ăn k[, h]n chn tP' " hJc c? tPu"n hZ (á ứn thm các (u kện )au:

- &3u c^ chIm cứu, a b^ 7a" >n hu"ệt thQ hZ c^ buMn hVc bố tP n= k 5An chIm cứu, a b^ 7a" >n hu"ệt 46 7ện tch t nh>t 0rm2/5An%

- &3u c^ En h= thuốc thQ hZ c^ buMn En h=F zện tch t nh>t G! 02m2 (ố 46 m9t buMn En h=, buMn hZ kn nh5n (. ánh )án%

- &3u c^ b! ch3 m9t )ố 7<n (^n ^ )„n thQ hZ (5`c SD Y t3 [email protected] thm ('nh, m t ch hF

Page 27: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 27/44

2F Th3t b' " t3:

a &3u thRc hện 4ệc khám bệnh, k (=n, bốc thuốc:

- C^ t. thuốc, các 4' thuốc (5`c (Rn tPn E k hVc tPn cha GJ c^ nK 4! h Ps tn 4' thuốc D bn n!%

- C^ cIn thuốc 4! hIn cha các 4' thuốc th thanFb &3u thRc hện 4ệc chIm, cứu, a b^ 7a" >n hu"ệt:

- C^ 5An chIm, cứu, a b^ 7a" >n hu"ệt%

- C^ (. 7;n c; ( chIm, cứu, a b^ 7a" >n hu"ệt, (n hMn n<%

- C^ (. 7;n c; 4! h56n 78n W G[ 45`n chImF

c &3u thRc hện En h= thuốc: c^ hệ thốn t< h= thuốc%

#F &hIn )R:

a &5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật c.a h]n chn tP' " hJc c? tPu"n hZ G! bác )e chu"n kha " hJc c? tPu"n hVc " )e chu"

" hJc c? tPu"n hVc G! n5A c^ >" chứn nhận G5=n " c.a B9 Y t3 hVc SD Y t3 [email protected] c> hVc n5A c^ b! thuốc a tPu"n hVc c^ h5=há chữa bệnh a tPu"n c^ chứn ch@ h!nh nh khám bệnh, chữa bệnh " hJc c? tPu"n%

- C^ thA an khám bệnh, chữa bệnh bn " hJc c? tPu"n t nh>t G! rg thán (ố 46 bác )e chu"n kha " hJc c? tPu"n%

- C^ thA an khám bệnh, chữa bệnh bn " hJc c? tPu"n t nh>t G! g* thán (ố 46 " )e chu"n kha " hJc c? tPu"n%

- C^ thA an khám bệnh, chữa bệnh bn " hJc c? tPu"n t nh>t G! #i thán (ố 46 G5=n " hVc n5A c^ b! thuốc a tPu"n hVc n5A ch5=n há chữa bệnh a tPu"n%

b &! n5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật c.a h]n chn tP' " hJc c? tPu"n, các (ố t5`n khác G!m 4ệc tPn h]n chn tP' " htPu"n n3u c^ thRc hện 4ệc khám bệnh, chữa bệnh thQ hZ c^ chứn ch@ h!nh nh 4! ch@ (5`c thRc hện 4ệc khám bệnh, chữa bệnh tPn 4 cEn 4ệc (5`c hIn cEnF Uệc hIn cEn hZ hq h` 46 h<m 4 h<t (9n chu"n mEn (5`c h tPn chứn ch@ h!nh nh c.a n5A

gF h<m 4 h<t (9n chu"n mEn:

a jhám bệnh, chữa bệnh bn " hJc c? tPu"n H7qn thuốc 4! khEn 7qn thuốc%

b 5`c )W 7;n các th!nh hm thuốc " hJc c? tPu"n 7 các c= )D khác )Zn u>t (f (5`c B9 Y t3 c> (ăn k[ G5u h!nh ( h;c 4; ch 4ệkhám bệnh, chữa bệnh%

Page 28: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 28/44

c B! ch3 thuốc )ốn th!nh thuốc chn Hthuốc h3n, cIn thuốc than ch n5A bệnh%

7 &5A h!nh nh bn b! thuốc a tPu"n hVc h5=n há chữa bệnh a tPu"n ch@ (5`c khám, chữa bệnh bn chnh b! thuốc a tP hVc h5=n há a tPu"n (^%

( TPn tP5An h` c^ )Zn u>t m9t )ố 7<n (^n ^ )„n ( h;c 4; tPRc t3 ch n5A bệnh c.a h]n chn tP' Hca, (=n, h!n, tán hVc c7<n khác thQ hZ (ăn k[ 46 SD Y t3 [email protected] 4 cEn thức b! thuốc, u" tPQnh )Zn u>t Hkm th bZn Z tPQnh 4 c= )D 4ật ch>t, th3t b', cEnGu 7qn, chốn ch@ ('nh 4! m8u nhfn thuốcF SD Y t3 [email protected] ) m t thm ('nh 4! cEn nhận (. (u kện thQ m6 (5`c )Zn u>tF Thuốc ch@ (4; tPRc t3 ch n5A bệnh c.a h]n chn tP', khEn G5u h!nh tPn th' tP5An th (dn u" ('nh c.a Luật z5`cF

 D$"N 2O D$"N $n cấp g$ấ' ph(p h)*t #ộng #ố$ %ớ$ c+ s, g$. #fnh ' h)a

C= )D ám ('nh " kha c^ thRc hện khám bệnh, chữa bệnh thQ hZ thRc hện th m9t tPn các hQnh thức t? chức u" ('nh t< u 2g, uThEn t5 n!"F

 D$"N 2jO D$"N $n cấp g$ấ' ph(p h)*t #ộng #ố$ %ớ$ nh! hộ s$nh

1F C= )D 4ật ch>t:

a OI" 7Rn 4! th3t k3:

- OI" 7Rn chKc chKn, (. các buMn chu"n mEn, (. ánh )án, c^ tPn chốn b;, t5An 4! nn nh! hZ )W 7;n các ch>t Gệu 7 G!m 4ệ )nh

- Các buMn hZ (5`c th3t k3 Gn h!n, h` G[ ( thuận tện c> cứu, khám bệnh, chữa bệnhF

b &h! h9 )nh hZ c^ các buMn khám tha, khám h; kha, ke thuật k3 h<ch h^a a (Qnh, m buMn c^ 7ện tch t nh>t G! 10m2% buMn (p7ện tch t nh>t G! 1i m2% buMn nm c.a )Zn h; c^ 7ện tch t nh>t G! 20 m2 ( bZ (Zm 7ện t ch t nh>t ch m9t 5An bệnh G! rm2/5An%

c Các buMn u" ('nh t< m a, b jhZn 1 u n!" hZ (á ứn các "u cu 4 k3t c>u 4! h!n thện cEn tPQnh th u" ('nh t< m rFgjhZn r 4 "u cu h!n thện 4! k3t c>u cEn tPQnh c.a \u"3t ('nh )ố 22+1/2002/\ - BYT n!" 1+ thán i năm 2002 c.a B9 tP5Dn B9 Y t34ệc ban h!nh Tu chun th3t k3 TP<m " t3 c= )D - Tu chun n!nh%

7 BZ (Zm W G[ Pác thZ " t3 4! các (u kện 4 an t!n bức < Hn3u c^ th u" ('nh c.a há Guật%

( BZ (Zm c^ (. (ện, n56c 4! các (u kện khác ( h;c 4; chăm )^c n5A bệnhF2F Th3t b' " t3:

a C^ (. th3t b', 7;n c; " t3 hq h` 46 h<m 4 h<t (9n chu"n mEn m! nh! h9 )nh (ăn k[%

b C^ h5=n tện 4ận chu"n c> cứu tPn 4! n! nh! h9 )nhF TP5An h` khEn c^ h5=n tện c> cứu n! nh! h9 )nh thQ hZ c^ h

Page 29: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 29/44

(Mn 46 c= )D c^ h5=n tện c> cứuF

#F T? chức, nhIn )R:

a C^ b9 má" t? chức hq h` h<m 4 h<t (9n chu"n mEn (f (ăn k[ tPn hM )= ( nh' c> >" h h<t (9n%

b &5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật c.a nh! h9 )nh hZ (á ứn các (u kện )au:- L! bác )e hVc cW nhIn h9 )nh Htốt nhệ (< hJc c^ chứn ch@ h!nh nh%

- C^ thA an khám bệnh, chữa bệnh 4 )Zn h; kha t nh>t G! rg thán (ố 46 bác )e hVc t nh>t G! gr thán (ố 46 cW nhIn h9 )nh Htốt n(< hJc%

- L! n5A G!m 4ệc t!n thA an t< nh! h9 )nhF

c &! n5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật c.a nh! h9 )nh, các (ố t5`n khác G!m 4ệc tPn nh! h9 )nh n3u c^ thRc hện 4ệc khbệnh, chữa bệnh thQ hZ c^ chứn ch@ h!nh nh 4! ch@ (5`c thRc hện 4ệc khám bệnh, chữa bệnh tPn h<m 4 cEn 4ệc (5`c hIn cEnFhIn cEn hZ hq h` 46 h<m 4 h<t (9n chu"n mEn (5`c h tPn chứn ch@ h!nh nh c.a n5A (^F

gF h<m 4 h<t (9n chu"n mEn:

a jhám tha, uZn G[ tha )Zn%b C> cứu ban (u, )= cứu )Zn kha%

c Tm h]n uốn 4án%

7 ThW Ptn nệu%

( x (p%

&< )^t Pau )au (p% )au )" tha%

Vt 4]n tPánh tha%

h Ndt tha, há tha n9 kha (ố 46 tha ‚ 0i tun HtX #i n!" (3n g2 n!", k tX n!" (u tn c.a kv knh cuố cqn kh (á ứn các (u k

('nh t< chun uốc a 4 các 7'ch 4; chăm )^c )ức kh )nh )Zn 7 B9 tP5Dn B9 Y t3 ban h!nh% Các ke thuật chu"n mEn khác 7 lám (ốc SD Y t3 [email protected] h 7u"ệt tPn c= )D năn GRc thRc t3 c.a n5A h!nh nh 4! (u kện th3t b' " t3)D 4ật ch>t c.a h]n khámF

 D$"N 2kO D$"N $n cấp g$ấ' ph(p h)*t #ộng #ố$ %ớ$ phŒng h. chn #).n hvnh nh

Page 30: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 30/44

1F C= )D 4ật ch>t:

a OI" 7Rn 4! th3t k3:

- 'a (m cố ('nh, tách bệt 46 n= )nh h<t a (Qnh%

- OI" 7Rn chKc chKn, (. ánh )án, c^ tPn chốn b;, t5An 4! nn nh! hZ )W 7;n các ch>t Gệu 7 t" PWa G!m 4ệ )nh%- h]n O uan, ch; cKt G6 4 tnh HCT )cannP, c9n h5Dn tX Hw} hZ (á ứn các (u kện th u" ('nh c.a há Guật 4 an t!n b

- h]n )u Im, h]n n9 ) chn (án (5`c th3t k3 (9c Gậ, m h]n c^ 7ện tch t nh>t G! 10m2% Pn (ố 46 n9 ) tu h^a n3u thRcha ke thuật n9 ) tu h^a tPn 4! n9 ) tu h^a 756 thQ hZ c^ 02 buMn Pn bệt%

b BZ (Zm W G[ Pác thZ " t3 4! các (u kện 4 an t!n bức < th u" ('nh c.a há Guật%

c BZ (Zm c^ (. (ện, n56c 4! các (u kện khác ( h;c 4; chăm )^c n5A bệnhF

2F Th3t b' " t3:

a C^ (. th3t b', 7;n c; " t3 hq h` 46 h<m 4 h<t (9n chu"n mEn m! c= )D (ăn k[%

b C^ th3t b' h]n h9 cá nhIn th u" ('nh c.a há Guật 4 an t!n bức <F#F &hIn )R:

a &5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật c.a h]n khám chn (án hQnh Znh hZ G! bác )e c^ chứn ch@ h!nh nh 4! c^ thA an tP khám bệnh, chữa bệnh 4 chn (án hQnh Znh t nh>t G! rg thán%

b &! n5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật c.a h]n khám chn (án hQnh Znh, các (ố t5`n khác G!m 4ệc tPn h]n khám ch(án hQnh Znh n3u c^ thRc hện các ke thuật chu"n mEn 4 chn (án hQnh Znh thQ hZ c^ chứn ch@ h!nh nh 4! ch@ (5`c thRc hện 4ệc kbệnh, chữa bệnh tPn h<m 4 cEn 4ệc (5`c hIn cEnF Uệc hIn cEn hZ hq h` 46 h<m 4 h<t (9n chu"n mEn (5`c h tPn chch@ h!nh nh c.a n5A (^F

 gF h<m 4 h<t (9n chu"n mEn:

a Chn (án OF\uan, ch; cKt G6, c9n h5Dn tX%

b Chn (án )u Im 7GP, )u Im th5An, n9 ) chn (án%

c jhEn )W 7;n thuốc cZn uan tynh m<ch t< h]n khám chn (án hQnh Znh%

7 jhEn chJc 7] 756 h56n 78n c.a )u Im, khEn G!m h8u thuật n9 ), khEn ) h3 uZn, khEn G!m các can thệ OF\uan chZ" má

Page 31: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 31/44

( CW nhIn OF\uan Htốt nhệ (< hJc khEn (5`c k3t Guận chn (án%

Các ke thuật chu"n mEn khác 7 lám (ốc SD Y t3 [email protected] h 7u"ệt tPn c= )D năn GRc thRc t3 c.a n5A h!nh nh 4! (u kện th3t b' " t)D 4ật ch>t c.a h]n khámF

 D$"N S0O D$"N $n cấp g$ấ' ph(p h)*t #ộng #ố$ %ớ$ phŒng |(t ngh$

1F C= )D 4ật ch>t:

a OI" 7Rn 4! th3t k3:

- 'a (m cố ('nh, tách bệt 46 n= )nh h<t a (Qnh%

- h]n t nhệm hZ (á ứn các "u cu 4 Z há th3t k3 k3n tPdc 4! Z há ke thuật th u" ('nh t< m;c i, + c.a \u"3t ('nh )ố#r/200r/\ - BYT n!" #1 thán 10 năm 200r c.a B9 tP5Dn B9 Y t3 4 4ệc ban h!nh Tu chun th3t k3 kha t nhệm bệnh 4ện (a khchun n!nh%

b ố 46 h]n t nhệm c^ thRc hện t nhệm 4 )nh 4ật c^ nu" c= I" bệnh tPu"n nhm ch n5A thQ n! 4ệc (á ứn các (u ku" ('nh t< các m a jhZn 1 u n!" c]n hZ (á ứn u" ('nh t< &h' ('nh )ố $2/2010/& - C n!" #0 thán * năm 2010 c.a Chnh bZ (Zm an t!n )nh hJc t< h]n t nhệm%

c BZ (Zm W G[ Pác thZ " t3 th u" ('nh c.a há Guật%

7 BZ (Zm c^ (. (ện, n56c 4! các (u kện khác ( h;c 4; chăm )^c n5A bệnhF

2F Th3t b' " t3:

C^ (. th3t b' t nhệm, 7;n c; " t3 ( thRc hện (5`c t nh>t 01 tPn 0i G< t nhệm 4 )nh, h^a )nh, hu"3t hJc, mn 7'ch, Z h8u b7 tPu"n " hJcF

#F &hIn )R:

a &5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật c.a h]n t nhệm hZ (á ứn các (u kện nh5 )au:

- L! bác )e hVc cW nhIn )nh hJc hVc cW nhIn h^a hJc hVc 75`c )e (< hJc hVc ke thuật 4n t nhệm Htốt nhệ (< hJc c^ chứn ch

nh -- C^ thA an G!m 4ệc t nhệm t nh>t G! rg thán k cZ thA an hJc )au (< hJc 4 chu"n kha t nhệm k tX n!" bKt (u thRc hện4ệc t nhệm Hác ('nh tX thA (m k[ k3t h` (Mn Ga (9n hVc c^ u"3t ('nh tu"n 7;n (3n n!" (5`c hIn cEn, b? nhệm G!m n5tPách nhệm chu"n mEn ke thuật c.a h]n t nhệm%

Page 32: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 32/44

b &! n5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật c.a h]n t nhệm, các (ố t5`n khác G!m 4ệc tPn h]n t nhệm n3u c^ thRc4ệc khám bệnh, chữa bệnh thQ hZ c^ chứn ch@ h!nh nh 4! ch@ (5`c thRc hện 4ệc khám bệnh, chữa bệnh tPn h<m 4 cEn 4ệc (5`ccEnF Uệc hIn cEn hZ hq h` 46 h<m 4 h<t (9n chu"n mEn (5`c h tPn chứn ch@ h!nh nh c.a n5A (^F

gF h<m 4 h<t (9n chu"n mEn:

Ch@ (5`c thRc hện các t nhệm hq h` 46 th3t b' t nhệm hện c^ 4! năn GRc thRc t3 c.a n5A h!nh nh t< h]n t nhệmF

 D$"N S1O D$"N $n cấp g$ấ' ph(p h)*t #ộng #ố$ %ớ$ c+ s, dfch %R t$W ŽchUch tha' ung #ế *ch #) nh$t #ộ #) hN'ết .p

1F C= )D 4ật ch>t:

a 'a (m cố ('nh, I" 7Rn chKc chKn, (. ánh )án, tách bệt 46 n= )nh h<t a (Qnh%

b BuMn tm chch, tha" băn hZ c^ 7ện tch t nh>t G! 10 m2%

c BZ (Zm c^ (. (ện, n56c 4! các (u kện 4ệ )nh khác ( h;c 4; chăm )^c n5A bệnhF

2F Th3t b' " t3:

a C^ (. th3t b', 7;n c; " t3 hq h` 46 h<m 4 h<t (9n chu"n mEn m! c= )D (f (ăn k[%

b C^ h9 thuốc chốn chánF

#F &hIn )R:

a &5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật (ố 46 c= )D 7'ch 4; tm Hchch, tha" băn, (3m m<ch, ( nhệt (9, ( hu"3t á hZ (á ứn(u kện )au:

- L! n5A tốt nhệ tPun c> " tPD Gn c^ chứn ch@ h!nh nh%

- C^ thA an khám bệnh, chữa bệnh 4 tm Hchch, tha" băn, (3m m<ch, ( nhệt (9, ( hu"3t á t nh>t G! gr thánF

b &! n5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật u" ('nh t< m a jhZn n!", các (ố t5`n khác G!m 4ệc tPn c= )D n3u c^ thRc hệkhám bệnh, chữa bệnh thQ hZ c^ chứn ch@ h!nh nh 4! ch@ (5`c thRc hện 4ệc khám bệnh, chữa bệnh tPn h<m 4 cEn 4ệc (5`c hInUệc hIn cEn hZ hq h` 46 h<m 4 h<t (9n chu"n mEn (5`c h tPn chứn ch@ h!nh nh c.a n5A (^F

gF h<m 4 h<t (9n chu"n mEn:

a ThRc hện 4ệc tm Hchch, tha" băn th (=n c.a bác )e%

b ThRc hện 4ệc (3m m<ch, ( nhệt (9, ( hu"3t á%

Page 33: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 33/44

c jhEn tPu"n 7'ch% khEn khám bệnh, chữa bệnh 4! k (=n thuốcF

 D$"N S2O D$"N $n cấp g$ấ' ph(p h)*t #ộng #ố$ %ớ$ c+ s, dfch %R E! wung g$

1F C= )D 4ật ch>t:

a h]n khám 4! GK Păn, h!m Z hZ c^ 7ện tch t nh>t 10 m2

%b h]n G!m Păn, h!m Z hZ c^ 7ện tch t nh>t 10 m2 hVc k[ h` (Mn 46 c= )D G!m Păn Z khác%

c BZ (Zm c^ (. (ện, n56c 4! các (u kện 4ệ )nh khác ( h;c 4; chăm )^c n5A bệnhF

2F Th3t b' " t3:

C^ (. th3t b', 7;n c; " t3 hq h` 46 h<m 4 h<t (9n chu"n mEn m! c= )D (ăn k[F

#F &hIn )R:

&5A h; tPách G!m Păn Z hZ G! th` tPMn Păn Hnha cEn (f h!nh nh tX năm 1$*0 tPD 4 tP56c 4! t< thA (m (^ (f (. 1* tu? tPD GnthA hZ c^ >" ác nhận c.a " ban nhIn 7In c> fF

gF h<m 4 h<t (9n chu"n mEn:a L!m Păn Z, h!m Z, thá GK, cố ('nh%

b }n (ố 46 nhữn th` tPMn Păn t< TF NM Ch wnh (f (5`c h h!nh nh tX năm 1$*0 tPD 4 tP56c 4! (f (5`c SD Y t3 [email protected] th!nh Ch wnh bM 75xn, tậ hu>n, th km tPa ta" nh H1$*r, 1$*i 4! c> …l>" chứn nhận km tPa ta" nh† (á ứn "u cu, n3u muốn mDh<m 4 h!nh nh tPám Păn )Iu (9 1, 2, nh? Păn m9t chIn Gun Ga" thQ hZ (5`c b? )un tPQnh (9 chu"n mEn 4! bZ (Zm (. (u kện th3t3 " t3 4! hZ c^ h9 thuốc chốn chán th u" ('nh hq h` 46 G< hQnh n!"F

 D$"N SSO D$"N $n cấp g$ấ' ph(p h)*t #ộng #ố$ %ớ$ c+ s, dfch %R chu s‡c sức h‘ t*$ nh!

1F Th3t b' " t3:

C^ (. th3t b', 7;n c; " t3 hq h` 46 h<m 4 h<t (9n chu"n mEn m! c= )D 7'ch 4; (ăn k[F

2F &hIn )R:a &5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật (ố 46 c= )D 7'ch 4; chăm )^c )ức kh t< nh! hZ G! n5A tốt nhệ tPun c> " tPD Gn c^chứn ch@ h!nh nh 4! c^ thA an khám bệnh, chữa bệnh t nh>t G! gr thán%

b &! n5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật c.a c= )D 7'ch 4; chăm )^c )ức kh t< nh!, các (ố t5`n khác G!m 4ệc tPn c= )D 7

Page 34: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 34/44

chăm )^c )ức kh t< nh! n3u c^ thRc hện 4ệc khám bệnh, chữa bệnh thQ hZ c^ chứn ch@ h!nh nh 4! ch@ (5`c thRc hện 4ệc khám bệnchữa bệnh tPn h<m 4 cEn 4ệc (5`c hIn cEnF Uệc hIn cEn hZ hq h` 46 h<m 4 h<t (9n chu"n mEn (5`c h tPn chứn ch!nh nh c.a n5A (^F

#F h<m 4 h<t (9n chu"n mEn:

a Chăm )^c )ức kh t< nh! th (=n c.a bác )e%

b jhEn tPu"n 7'ch% khEn khám bệnh, chữa bệnh 4! k (=n thuốcF

 D$"N S4O D$"N $n cấp g$ấ' ph(p h)*t #ộng #ố$ %ớ$ c+ s, dfch %R Unh thNốc

1F C= )D 4ật ch>t:

a 'a (m cố ('nh, I" 7Rn chKc chKn, (. ánh )án, tách bệt 46 n= )nh h<t a (Qnh%

b C= )D c^ 7ện tch t nh>t G! 1r m2%

c BZ (Zm c^ (. (ện, n56c 4! các (u kện 4ệ )nh khác ( h;c 4; chăm )^c n5A bệnhF

2F Th3t b' " t3:

C^ (. 7;n c;, th3t b' " t3 hq h` 46 h<m 4 h<t (9n chu"n mEn m! c= )D (f (ăn k[F

#F &hIn )R:

a &5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật (ố 46 c= )D 7'ch 4; knh thuốc hZ G! n5A tốt nhệ tPun c> " tPD Gn c^ chứn ch@ h!nh4 7'ch 4; knh thuốc 4! c^ thA an thRc hện ( km, chn (án tật khdc < mKt t< c= )D 7'ch 4; knh thuốc hVc c= )D khám bệnh, chữa bchu"n kha mKt t nh>t G! gr thán%

b &5A h!nh nh 7'ch 4; knh thuốc hZ c^ chứn ch@ h!nh nh hVc chứn ch@ 4 th3t b' " t3 Hth3t b' ( km, chn (án tật khdc < mKtc= )D (5`c B9 Y t3 ch@ ('nh (! t< 4! c>F

gF h<m 4 h<t (9n chu"n mEn:

a tật khdc < mKt, t5 4>n 4 4ệc )W 7;n knh%

b w! GK knh thuốc th (=n c.a bác )e 4! bZ h!nh knh thuốcF

 D$"N SO D$"N $n cấp g$ấ' ph(p h)*t #ộng #ố$ %ớ$ c+ s, dfch %R cấp cứN h’ twQ %Fn chN'„n ngư&$ nh

1F Th3t b', h5=n tện 4ận chu"n " t3:

Page 35: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 35/44

a C^ (. h5=n tện 4ận chu"n, th3t b', 7;n c; " t3, h9 thuốc chốn chán 4! (. thuốc c> cứu bZ (Zm an t!n ch n5A bệnh%

b C^ (. h5=n tện 4ận chu"n bZ (Zm 4ệ )nh mE tP5An kh chu"n n5A bệnhF

2F &hIn )R:

a &5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật c.a c= )D 7'ch 4; c> cứu, h tP` 4ận chu"n n5A bệnh tPn n56c 4! Pa n56c n! hZứn các (u kện )au:

- L! bác )e c^ chứn ch@ h!nh nh%

- C^ >" chứn nhận (f (5`c hJc 4 chu"n n!nh hM )ức c> cứu%

- C^ thA an khám bệnh, chữa bệnh t nh>t G! rg thánF

b &! n5A ch'u tPách nhệm chu"n mEn ke thuật u" ('nh t< m a jhZn n!", các (ố t5`n khác G!m 4ệc tPn c= )D 7'ch 4; c> cứu,tP` 4ận chu"n n5A bệnh tPn n56c 4! Pa n56c n! n3u c^ thRc hện 4ệc khám bệnh, chữa bệnh thQ hZ c^ chứn ch@ h!nh nh 4! [email protected] hện 4ệc khám bệnh, chữa bệnh tPn h<m 4 cEn 4ệc (5`c hIn cEnF Uệc hIn cEn hZ hq h` 46 h<m 4 h<t (9n chu"n m(5`c h tPn chứn ch@ h!nh nh c.a n5A (^F

#F C^ h` (Mn 46 cEn t" 7'ch 4; h!n khEn n3u c= )D (ăn k[ 4ận chu"n n5A bệnh Pa n56c n!FgF h<m 4 h<t (9n chu"n mEn:

C> cứu, 4ận chu"n n5A bệnh tPn n56c 4! Pa n56c n!F

 D$"N SO D$"N $n cấp g$ấ' ph(p h)*t #ộng #ố$ %ớ$ tw* |. tw* ' tế cấp |“

1F C= )D 4ật ch>t:

a BZ (Zm th3t k3 th u" ('nh t< \u"3t ('nh )ố 22+1/2002/\ - BYT n!" 1+ thán i năm 2002 c.a B9 tP5Dn B9 Y t3 4 4ệc ban h!nh Tchun th3t k3 TP<m " t3 c= )D - Tu chun n!nhF

b BZ (Zm các (u kện 4 uZn G[ ch>t thZ " t3, h]n chá" chữa chá" th u" ('nh c.a há Guật%

c BZ (Zm c^ (. (ện, n56c 4! các (u kện khác ( h;c 4; chăm )^c n5A bệnhF

2F Th3t b' " t3:

C^ (. th3t b', 7;n c; " t3 hq h` 46 h<m 4 h<t (9n chu"n mEn (5`c lám (ốc SD Y t3 [email protected] h 7u"ệtF

#F T? chức, nhIn )R:

Page 36: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 36/44

Số G5`n n5A h!nh nh thu9c tP<m " t3 c> f hZ (á ứn (u kện u" ('nh t< w;c U c.a ThEn t5 Gn t'ch )ố 0*/200+/TTLT - BYT - Bn!" 0r thán i năm 200+ c.a Gn b9: B9 Y t3 - B9 &9 4; h56n 78n ('nh mức bn ch3 )R nhệ tPn các c= )D " t3 nh! n56cF

gF h<m 4 h<t (9n chu"n mEn:

a TP<m á, tP<m " t3 c> f thRc hện ke thuật chu"n mEn th 7anh m;c ke thuật tPn khám bệnh, chữa bệnh 7 B9 tP5Dn B9 Y t3 ban h!(5`c lám (ốc SD Y t3 [email protected] h 7u"ệt;

b &hIn 4n " t3 thEn, bZn thRc hện chăm )^c )ức kh ban (u th )R hIn cEn 4! ch@ (< 4 chu"n mEn c.a TP5Dn TP<m " t3 fF

 D$"N SO 7+ s, ' tế của c+ oNan #+n %f tl chức

1F C= uan, (=n 4', t? chức c^ thRc hện 4ệc khám bệnh, chữa bệnh thQ hZ thRc hện th m9t tPn các hQnh thức t? chức u" ('nh t< u4! #i ThEn t5 n!"F

2F ố 46 các c= )D " t3 thRc hện 4ệc khám bệnh, chữa bệnh th u" ('nh c.a há Guật 4 h]n, chốn ma td", m< 7Im 4! NU/{zS:

a &3u (f h<t (9n tP56c n!" 01/01/2012 thQ n! 4ệc (á ứn các (u kện c.a há Guật chu"n n!nh, c]n hZ (á ứn các (u kệnu" ('nh t< u 2r ThEn t5 n!" chậm nh>t (3n n!" 01/01/201i%

b &3u th!nh Gậ )au n!" 01/01/2012 thQ hZ (á ứn các (u kện th u" ('nh t< u 2r ThEn t5 n!" ( (5`c c> >" h h<t (9n 

CRc 2

TH”C KLY_8 H` b TH? T7 7P 7P Z[> D>_L 7H]8H

9>Y PH‹P H€[T D89 Dˆ> A‰> 7b Š qHC B8H 7H; B8H

 D$"N SjO Th oN'"n cấp cấp E*$ #$"N chnh g$ấ' ph(p h)*t #ộng #ố$ %ớ$ c+ s, h. nh ch3a nhO

1F B9 tP5Dn B9 Y t3, lám (ốc SD Y t3 [email protected] c>, c> G<, (u [email protected] >" h h<t (9n (ố 46 c= )D khám bệnh, chữa bệnh th u" ('nh t<jhZn 1, jhZn 2 u gr Luật khám bệnh, chữa bệnhF

2F B9 tP5Dn B9 Y t3 hIn c> ch lám (ốc SD Y t3 [email protected] h 7u"ệt m9t )ố n9 7un Gn uan (3n h<t (9n c.a bệnh 4ện t5 nhIn, bệnh 4ệthu9c các b9, n!nh khác (f (5`c B9 tP5Dn B9 Y t3 c> >" h h<t (9n 4! hZ bá cá bn 4ăn bZn ch B9 Y t3 na" )au kh ch hth nh5 )au:

a Thm ('nh, ch h bn 4ăn bZn 4ệc tha" (? u" mE 5An bệnh, c= c>u t? chức Hth!nh Gậ thm hVc Z th các kha, h]n, b? )u7anh m;c ke thuật th u" ('nh%

Page 37: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 37/44

b Ch h bn 4ăn bZn 4ệc tha" (? ám (ốc bệnh 4ện, n5A h; tPách chu"n mEn ke thuật, tP5Dn kha 4! n5A h!nh nh khácF

 D$"N SkO He s+ #" nghf cấp cấp E*$ #$"N chnh g$ấ' ph(p h)*t #ộng #ố$ %ớ$ c+ s, h. nh ch3a nh

1F NM )= ( nh' c> >" h h<t (9n (ố 46 c= )D khám bệnh, chữa bệnh u" ('nh t< jhZn 1 u gi Luật khám bệnh, chữa bệnh, c; tnh5 )au:

a =n ( nh' c> >" h h<t (9n th m8u u" ('nh t< h; G;c 1# ban h!nh km th ThEn t5 n!"%

b BZn )a c^ chứn thRc u"3t ('nh th!nh Gậ (ố 46 c= )D khám bệnh, chữa bệnh c.a nh! n56c hVc >" chứn nhận (ăn k[ knh 7anhc= )D khám bệnh, chữa bệnh t5 nhIn hVc >" chứn nhận (u t5 (ố 46 c= )D khám bệnh, chữa bệnh c^ 4ốn (u t5 n56c n!%

c BZn )a c^ chứn thRc chứn ch@ h!nh nh c.a t>t cZ n5A h!nh nh 4! 7anh )ách n5A (ăn k[ h!nh nh c.a c= )D khám bệnh, chbệnh th m8u u" ('nh t< h; G;c i ban h!nh km th ThEn t5 n!"%

7 BZn k kha c= )D 4ật ch>t, th3t b' " t3, c.a c= )D khám bệnh, chữa bệnh th m8u u" ('nh t< h; G;c 1g ban h!nh km th ThEn t5 n!

( NM )= nhIn )R c.a n5A G!m 4ệc chu"n mEn " t3 t< c= )D nh5n khEn thu9c 7ện hZ c> chứn ch@ h!nh nh%

T! Gệu chứn mnh c= )D khám bệnh, chữa bệnh (á ứn (u kện 4 c= )D 4ật ch>t, th3t b' " t3, t? chức nhIn )R hq h` 46 h<m 4 h

(9n chu"n mEn c.a m9t tPn các hQnh thức t? chức u" ('nh t< w;c 1 Ch5=n ThEn t5 n!"% u Gệ t? chức 4! h<t (9n (ố 46 bệnh 4ện &h! n56c thRc hện th u" ('nh t< \u"3t ('nh )ố rr+1/\ - BYT n!" 2$/12/200i c.a BtP5Dn B9 Y t3 ban h!nh m8u u Gệ t? chức 4! h<t (9n c.a bệnh 4ện tPRc thu9c B9 Y t3% (ố 46 bệnh 4ện t5 nhIn thRc hện th m8u ut< h; G;c 1r ban h!nh km th ThEn t5 n!" 4! h5=n án h<t (9n ban (u (ố 46 bệnh 4ện%

h BZn )a c^ chứn thRc h` (Mn 46 cEn t" 7'ch 4; h!n khEn ( 4ận chu"n n5A bệnh (ố 46 c= )D 7'ch 4; c> cứu, h tP` 4ận chu"n5A bệnh Pa n56c n!%

BZn )a c^ chứn thRc h` (Mn 4ận chu"n n5A bệnh (ố 46 bệnh 4ện khEn c^ h5=n tện 4ận chu"n c> cứu%

k zR k3n h<m 4 h<t (9n chu"n mEn: C= )D khám bệnh, chữa bệnh ( u>t h<m 4 h<t (9n chu"n mEn, 7anh m;c ke thuật 7R k3n thện tPn c= )D 7anh m;c ke thuật chu"n mEn 7 B9 tP5Dn B9 Y t3 ban h!nhF

2F NM )= ( nh' c> >" h h<t (9n (ố 46 c= )D khám bệnh, chữa bệnh kh tha" (? hQnh thức t? chức, cha tách, h` nh>t, )á nhậ thhện th u" ('nh t< jhZn 1 u n!"F

#F NM )= ( nh' c> >" h h<t (9n (ố 46 c= )D khám bệnh, chữa bệnh kh tha" (? ('a (m thQ thRc hện th u" ('nh t< m b, 7,h jhZn 1 u n!" km th (=n ( nh' th m8u u" ('nh t< h; G;c 1i ban h!nh km th ThEn t5 n!"F

Page 38: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 38/44

gF NM )= ( nh' c> >" h h<t (9n (ố 46 c= )D khám bệnh, chữa bệnh kh tha" (? tn c= )D khám bệnh, chữa bệnh thQ thRc hện th('nh t< m b, , 4! h jhZn 1 u n!" km th (=n ( nh' th m8u u" ('nh t< h; G;c 1+ ban h!nh km th ThEn t5 n!"F

rF NM )= ( nh' c> G< >" h h<t (9n (ố 46 c= )D khám bệnh, chữa bệnh b' m>t hVc h5 hn hVc b' thu hM th u" ('nh t< mjhZn 1 u g* Luật khám bệnh, chữa bệnh ba Mm bZn ốc >" h b' h5 hn Hn3u c^ km th (=n ( nh' th m8u u" ('nh t< h

1* ban h!nh km th ThEn t5 n!"FiF NM )= ( nh' (u [email protected] n9 7un >" h h<t (9n (ố 46 c= )D khám bệnh, chữa bệnh kh tha" (? u" mE 5An bệnh hVc c= c>u tchức hVc h<m 4 h<t (9n chu"n mEn thRc hện th u" ('nh t< jhZn # u gi Luật khám bệnh, chữa bệnh ba Mm bZn k kha c= )ch>t, th3t b' " t3 4! hM )= nhIn )R t5=n ứn 46 u" mE hVc h<m 4 h<t (9n chu"n mEn 7R k3n (u [email protected] km th (=n ( nh' thu" ('nh t< h; G;c 1$ ban h!nh km th ThEn t5 n!"F

 D$"N 40O Thủ tRc cấp cấp E*$ #$"N chnh g$ấ' ph(p h)*t #ộng

1F NM )= ( nh' c>, c> G<, (u [email protected] >" h h<t (9n (ố 46 c= )D khám bệnh, chữa bệnh u" ('nh t< u #$ ThEn t5 n!" (5`c W)au:

a ố 46 các c= )D khám bệnh, chữa bệnh thu9c thm u"n u" ('nh t< jhZn 1 u gr Luật khám bệnh, chữa bệnh, n9 01 b9 hM )= (3n\uZn G[ khám, chữa bệnh - B9 Y t3, tPX các tP5An h` u" ('nh t< jhZn 2 u #* ThEn t5 n!"%

b ố 46 c= )D khám bệnh, chữa bệnh thu9c thm u"n u" ('nh t< jhZn 2 u gr Luật khám bệnh, chữa bệnh 4! các tP5An h` u" ('jhZn 2 u #* ThEn t5 n!": n9 01 b9 hM )= (3n SD Y t3%

2F TPQnh tR m t 4ệc ( nh' c>, c> G<, (u [email protected] >" h h<t (9n:

a Sau kh nhận (5`c hM )= ( nh' c>, c> G<, (u [email protected] >" h h<t (9n, B9 Y t3 hVc SD Y t3 [email protected] H)au (I" J tKt G! c= uan t3 nhậ)= W ch c= )D khám bệnh, chữa bệnh ( nh' c>, c> G<, (u [email protected] >" h h<t (9n h3u t3 nhận hM )= th m8u u" ('nh t< h20 ban h!nh km th ThEn t5 n!"%

b TPn thA an u" ('nh t< các m b, c jhZn 1 u g+ Luật khám bệnh, chữa bệnh, k tX n!" h tPn h3u t3 nhận hM )=, n3u khE"u cu b? )un thQ c= uan t3 nhận hM )= hZ m t ( c>, c> G<, (u [email protected] >" h h<t (9n% n3u khEn c>, c> G<, (u [email protected] h h<t (9n thQ hZ c^ 4ăn bZn tPZ GA 4! nu Ps G[ 7%

c TP5An h` hM )= ( nh' c>, c> G<, (u [email protected] >" h h<t (9n ch5a h` Gệ thQ tPn thA an 10 n!" G!m 4ệc, k tX n!" h tPnt3 nhận hM )=, c= uan t3 nhận hM )= hZ c^ 4ăn bZn thEn bá ch c= )D khám bệnh, chữa bệnh ( nh' c>, c> G<, (u [email protected] >" hh<t (9n ( h!n [email protected] hM )=F Uăn bZn thEn bá hZ nu c; th G! b? )un nhữn t! Gệu n!, n9 7un n! cn )Wa (?%

7 jh nhận (5`c 4ăn bZn "u cu h!n [email protected] hM )=, c= )D khám bệnh, chữa bệnh ( nh' c>, c> G<, (u [email protected] >" h h<t (9n hZ b

Page 39: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 39/44

)un, )Wa (? th (dn nhữn n9 7un (f (5`c h tPn 4ăn bZn 4! W 4 c= uan t3 nhận hM )=F &!" t3 nhận hM )= b? )un, )Wa (?h tPn h3u t3 nhận hM )=F Sau 10 n!" G!m 4ệc, k tX n!" nhận (5`c hM )= b? )un, )Wa (?, n3u c= uan t3 nhận hM )= khEn c^ 4ă"u cu )Wa (?, b? )un thQ hZ c>, c> G<, (u [email protected] >" h h<t (9n tPn thA an u" ('nh t< các m b, c jhZn 1 u g+ Luậtbệnh, chữa bệnh% n3u khEn c>, c> G< thQ hZ c^ 4ăn bZn tPZ GA 4! nu Ps G[ 7%

( TP5An h` c= )D ( nh' c>, c> G<, (u [email protected] >" h h<t (9n (f b? )un, )Wa (? hM )= nh5n khEn (dn 46 "u cu thQ c= uanhận hM )= ) thEn bá ch c= )D khám bệnh, chữa bệnh ( nh' c>, c> G<, (u [email protected] >" h h<t (9n ( t3 t;c h!n [email protected] hM )= tu" ('nh t< m c, 7 jhZn 2 u n!"F

#F l>" h h<t (9n 7 B9 tP5Dn B9 Y t3 hVc lám (ốc SD Y t3 [email protected] c> th m8u u" ('nh t< h; G;c 21 ban h!nh km th ThEn t5 n

 

CRc S

Ti 7H\7 A>7 7P 7P Z[> A^ D>_L 7H]8H 9>Y PH‹P

H€[T D89 Dˆ> A‰> 7b Š qHC B8H 7H; B8H

 D$"N 41O Tl chức th #fnh #„ cấp cấp E*$ #$"N chnh g$ấ' ph(p h)*t #ộng #ố$ %ớ$ c+ s, h. nh ch3a nh

1F B9 tP5Dn B9 Y t3 th!nh Gậ (!n thm ('nh ( c>, (u [email protected] >" h h<t (9n (ố 46 c= )D khám bệnh, chữa bệnh thu9c B9 Y t3, bệnt5 nhIn hVc thu9c các b9, n!nh khác 46 các th!nh hn nh5 )au:

a < 7ện Gfnh (< C;c \uZn G[ khám, chữa bệnh G!m TP5Dn (!n%

b < 7ện Gfnh (< U; há ch3 G!m h^ tP5Dn (!n%

c < 7ện Gfnh (< U; Y 75`c c? tPu"n G!m h^ tP5Dn (!n H(ố 46 tP5An h` thm ('nh c= )D khám bệnh, chữa bệnh " hJc c? tPu"n%

7 < 7ện U; TPan th3t b' 4! cEn tPQnh " t3%

( < 7ện SD Y t3 [email protected] n= c^ c= )D khám bệnh, chữa bệnh (^n tPn ('a b!n (5`c a uZn G[%

< 7ện chu"n a " t3 c.a bệnh 4ện khác c^ chu"n kha hq h` 46 h<m 4 h<t (9n chu"n mEn m! c= )D khám bệnh, chữa bệnh

nh' c> >" h h<t (9n (ăn k[% Các th!nh hn Gn uan khác n3u cn H(< 7ện c= uan uZn G[ " t3 c.a b9, n!nh (ố 46 các c= )D khám bệnh, chữa bệnh tPRc thu9c b9n!nh khác%

h Chu"n 4n C;c \uZn G[ khám, chữa bệnh hVc chu"n 4n U; Y 75`c c? tPu"n H(ố 46 tP5An h` thm ('nh c= )D khám bệnh, chữa b

Page 40: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 40/44

hJc c? tPu"n G!m Th5 k[ (!n thm ('nhF

2F lám (ốc SD Y t3 [email protected] th!nh Gậ (!n thm ('nh ( c>, (u [email protected] >" h h<t (9n (ố 46 c= )D khám bệnh, chữa bệnh tPX tP5An h`('nh t< jhZn 1 u n!" nh5 )au:

a < 7ện Gfnh (< SD Y t3 [email protected] hVc (< 7ện (=n 4' th5An tPRc !n thm ('nh u" ('nh t< jhZn # u n!" G!m TP5Dn (!n%

b < 7ện Gfnh (< h]n \uZn G[ h!nh nh hVc h]n &hệ 4; " H(ố 46 các SD Y t3 [email protected] ch5a th!nh Gậ h]n \uZn G[ h!nh nh G!tP5Dn (!n%

c < 7ện h]n &hệ 4; " H(ố 46 các SD Y t3 [email protected] (f th!nh Gậ h]n \uZn G[ h!nh nh%

7 < 7ện h]n T? chức cán b9 H(ố 46 tP5An h` thm ('nh c= )D khám bệnh, chữa bệnh c.a &h! n56c%

( < 7ện c.a bệnh 4ện c^ chu"n kha hq h` 46 h<m 4 h<t (9n chu"n mEn m! c= )D khám bệnh, chữa bệnh ( nh' c> >" h(9n (ăn k[ Hn3u cn%

Các th!nh hn Gn uan khác n3u cn H(< 7ện c= uan uZn G[ " t3 b9, n!nh (ố 46 các c= )D khám bệnh, chữa bệnh tPRc thu9c b9, nkhác%

Chu"n 4n h]n \uZn G[ h!nh nh hVc h]n &hệ 4; " H(ố 46 các SD Y t3 [email protected] ch5a th!nh Gậ h]n \uZn G[ h!nh nh G!m Th(!n thm ('nhF

#F Th5An tPRc !n thm ('nh u" ('nh t< jhZn 1 u n!" (Vt t< C;c \uZn G[ khám, chữa bệnh - B9 Y t3F Th5An tPRc !n thm ('nh ut< jhZn 2 u n!" (Vt t< h]n \uZn G[ h!nh nh hVc h]n &hệ 4; " H(ố 46 các SD Y t3 [email protected] ch5a th!nh Gậ h]n \uZn G[ h!nh nSD Y t3F

 D$"N 42O KN' twvnh th #fnh cấp cấp E*$ #$"N chnh g$ấ' ph(p h)*t #ộng #ố$ %ớ$ c+ s, h. nh ch3a nh

1F \u" tPQnh thm ('nh c>, (u [email protected] >" h h<t (9n ba Mm:

a Thm ('nh hM )= há G[% km tPa các (u kện 4 c= )D 4ật ch>t, th3t b', 7;n c; " t3, t? chức nhIn )R c.a c= )D khám bệnh, chữa bệnh%('nh h<m 4 h<t (9n chu"n mEn%

b Lậ bn bZn thm ('nh th m8u u" ('nh t< h; G;c 22 ban h!nh km th ThEn t5 n!"%

c Bn bZn thm ('nh các c= )D khám bệnh, chữa bệnh thu9c thm u"n uZn G[ c.a B9 tP5Dn B9 Y t3 (5`c G!m th!nh 0# bZn: 01 bZn G5u tY t3, 01 bZn G5u t< SD Y t3 [email protected] n= c= )D khám bệnh, chữa bệnh (Vt tP; )D, 01 bZn G5u t< c= )D khám bệnh, chữa bệnh (5`c thm ('nh%

 7 Bn bZn thm ('nh các c= )D khám bệnh, chữa bệnh thu9c thm u"n uZn G[ c.a lám (ốc SD Y t3 [email protected] (5`c G!m th!nh 02 bZn: 01 bZn

Page 41: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 41/44

SD Y t3 [email protected], 01 bZn G5u t< c= )D khám bệnh, chữa bệnh (5`c thm ('nhF

2F \u" tPQnh thm ('nh c> G< >" h h<t (9n ba Mm:

a jm tPa hM )= thm ('nh (f c> >" h h<t (9n tP56c (^ G5u t< B9 Y t3 hVc SD Y t3 [email protected] hVc >" h h<t (9n b' h5 hn Hn3u c

b C> G< >" h h<t (9n th m8u u" ('nh t< h; G;c 21 ban h!nh km th ThEn t5 n!"F#F \uZn G[ >" h h<t (9n:

a w c= )D khám bệnh, chữa bệnh ch@ (5`c c> m9t >" h h<t (9n%

b BZn )a >" h h<t (9n 4! hM )= ( nh' c>, c> G< >" h h<t (9n (5`c G5u t< c= uan c> >" h h<t (9n%

c Sau kh c> >" h h<t (9n ch c= )D khám bệnh, chữa bệnh:

- B9 Y t3 hZ W 4ăn bZn thEn bá ch " ban nhIn 7In c> [email protected] 4! SD Y t3 [email protected] n= c= )D khám bệnh, chữa bệnh (f (5`c c> >" h h(9n (Vt tP; )D tPn thA an khEn uá #0 n!" k tX n!" c>, c> G<, (u [email protected] hVc thu hM >" h h<t (9n%

- SD Y t3 [email protected] hZ W 4ăn bZn thEn bá ch " ban nhIn 7In hu"ện, uận, th' f, th!nh hố thu9c [email protected] n= c= )D khám bệnh, chữa bệnh (fc> >" h h<t (9n (Vt tP; )D tPn thA an khEn uá #0 n!" k tX n!" c>, c> G<, (u [email protected] hVc thu hM >" h h<t (9nF

 

7hư+ng >A

 D>_L qH€8 TH> H^8H

 D$"N 4SO H$N EGc th$ h!nh 

ThEn t5 n!" c^ hệu GRc th h!nh tX n!" 01 thán 01 năm 2012F

Bf b ThEn t5 )ố 0+/200+/TT - BYT n!" 2r thán r năm 200+ c.a B9 tP5Dn B9 Y t3 h56n 78n h!nh nh ", " hJc c? tPu"n 4! th3t b' " tt5 nhInF

 D$"N 44O D$"N h)n tha ch$ếN

TP5An h` các 4ăn bZn (5`c 78n ch3u tPn ThEn t5 n!" b' tha" th3 hVc )Wa (?, b? )un thQ á 7;n th 4ăn bZn tha" th3 hVc )Wa (?)unF

 D$"N 4O Tl chức thGc h$n

Page 42: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 42/44

1F TPách nhệm c.a B9 Y t3:

a C;c \uZn G[ khám, chữa bệnh:

- Ch@ (<, h56n 78n, km tPa, thanh tPa 4ệc thRc hện ThEn t5 n!" tPn h<m 4 t!n uốc%

- OI" 7Rn hệ thốn uZn G[ 7ữ Gệu Gn uan (3n 4ệc: c>, c> G<, thu hM chứn ch@ h!nh nh, (Qnh ch@ h<t (9n chu"n mEn 4! 4ệc h!nhc.a n5A (f (5`c c> chứn ch@ h!nh nh tPn h<m 4 t!n uốc% c>, c> G<, (u [email protected] hVc thu hM >" h h<t (9n tPn h<m 4 tuốc% (ăn k[ h!nh nhF

- ăn tZ cEn kha các 7ữ Gệu Gn uan (3n 4ệc c>, c> G<, thu hM chứn ch@ h!nh nh, (Qnh ch@ h<t (9n chu"n mEn tPn C?n thEn ttW c.a B9 Y t3 hVc tPan tn (ện tW c.a C;c \uZn G[ khám, chữa bệnhF

- hố h` 46 U; j3 h<ch - T! chnh 4! các (=n 4' c^ Gn uan tPn 4ệc Gậ k3 h<ch (u t5, nIn c> c= )D h< tn, th3t b' " t3 4! nhInch các c= )D khám bệnh, chữa bệnh c.a &h! n56c thu9c thm u"n uZn G[ ( (á ứn các (u kện u" ('nh t< ThEn t5 n!"%

b U; j3 h<ch - T! chnh ch. tPQ, hố 46 46 C;c \uZn G[ khám, chữa bệnh 4! các (=n 4' c^ Gn uan Gậ k3 h<ch (u t5, nIn c> c= )Dtn, th3t b' " t3 4! nhIn )R ch các c= )D khám bệnh, chữa bệnh c.a &h! n56c thu9c thm u"n uZn G[ ( (á ứn các (u kện u" ('nhThEn t5 n!"F

2F Các b9, n!nh c^ c= )D khám bệnh, chữa bệnh (an h<t (9n tP56c n!" ThEn t5 n!" c^ hệu GRc c^ tPách nhệm Gậ k3 h<ch (u t5, nc> c= )D h< tn, th3t b' " t3 4! nhIn )R ch các c= )D khám bệnh, chữa bệnh c.a &h! n56c thu9c thm u"n uZn G[ ( (á ứn các (uu" ('nh t< ThEn t5 n!"F

#F " ban nhIn 7In [email protected] c^ tPách nhệm (u t5, nIn c> c= )D h< tn, th3t b' " t3 4! nhIn )R ch các c= )D khám bệnh, chữa bệnh c.a &h!thu9c thm u"n uZn G[ ( (á ứn các (u kện u" ('nh t< ThEn t5 n!" th ( nh' c.a SD Y t3F

gF TPách nhệm c.a SD Y t3:

a Lậ k3 h<ch (u t5, nIn c> c= )D h< tn, th3t b' " t3 4! nhIn )R ch các c= )D khám bệnh, chữa bệnh c.a &h! n56c thu9c thm u"uZn G[ ( (á ứn các (u kện u" ('nh t< ThEn t5 n!"%

b Ch@ (<, h56n 78n, km tPa, thanh tPa 4ệc thRc hện ThEn t5 n!" tPn ('a b!n uZn G[%

c Thu hM >" chứn nhận nha cEn (ố 46 các tP5An h` (f c> tP56c n!" ThEn t5 n!" c^ hệu GRc nh5n khEn (dn u" ('nh c.a ThE)ố 0+/200+/TT-BYT n!" 2r thán r năm 200+ c.a B9 tP5Dn B9 Y t3 h56n 78n h!nh nh ", " hJc c? tPu"n 4! th3t b' " t3 " t3 t5 nhInF

7 Thốn k 4! (ăn tZ cEn kha tPn tPan tn (ện tW c.a SD Y t3 [email protected] (ố 46 7anh )ách:

Page 43: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 43/44

- &5A h!nh nh (f (5`c c>, c> G< hVc b' thu hM chứn ch@ h!nh nh hVc b' (Qnh ch@ h<t (9n chu"n mEn tPn ('a b!n uZn G[%

- &5A h!nh nh (f (ăn k[ h!nh nh tPn ('a b!n uZn G[%

- C= )D khám bệnh, chữa bệnh (f (5`c c>, c> G<, (u [email protected] hVc b' thu hM >" h h<t (9n hVc b' (Qnh ch@ >" h h<t (9n tPnb!n uZn G[F

( Bá cá các )ố Gệu 4 n5A h!nh nh 4! c= )D khám bệnh, chữa bệnh u" ('nh t< m 7 jhZn 2 u n!" 4 B9 Y t3 HC;c \uZn G[ khchữa bệnh th ('nh kv 0i thán/GnF }n 7anh )ách n5A h!nh nh (f (ăn k[ h!nh nh hZ thRc hện th u" ('nh t< jhZn 2 uThEn t5 n!"F

rF TPách nhệm c.a các c= )D khám bệnh, chữa bệnh (an h<t (9n tP56c n!" 01/01/2012 Gậ k3 h<ch (u t5, nIn c> c= )D h< tn, tht3 4! nhIn )R ( (á ứn các (u kện u" ('nh t< ThEn t5 n!"F

 D$"N 4O Tw.ch nh$ th$ h!nh

1F C;c tP5Dn C;c \uZn G[ khám, chữa bệnh, U; tP5Dn U; Y 75`c c? tPu"n, U; tP5Dn U; há ch3 4! Thanh tPa B9 tPn h<m 4 chức nănhệm 4;, u"n h<n (5`c a c^ tPách nhệm hố h` 46 các U;, C;c, T?n c;c c^ Gn uan t? chức km tPa, thanh tPa 4ệc c> chứn [email protected], >" h h<t (9n, 4ệc thRc hện h<t (9n khám bệnh, chữa bệnh 4! 4ệc ch> h!nh há Guật c.a các c= )D khám bệnh, chữa bện

h<m 4 cZ n56cF2F lám (ốc SD Y t3 [email protected] c^ tPách nhệm t? chức km tPa, thanh tPa 4ệc c> chứn ch@ h!nh nh, >" h h<t (9n, 4ệc thRc hện h<t (9khám bệnh, chữa bệnh 4! 4ệc ch> h!nh há Guật c.a các c= )D khám bệnh, chữa bệnh tPn h<m 4 ('a h5=n uZn G[F

TPn uá tPQnh thRc hện, n3u c^ 456n mKc, ( nh' hZn ánh k' thA 4 B9 Y t3 HC;c \uZn G[ khám, chữa bệnh ( nhn cứu, Z u"3tF

 

Nơi nhận:

- Uăn h]n Chnh h. HU; jlUO%  CEn bá, C?n ThEn tn (ện tW%- Các B9, c= uan nan B9,

  c= uan thu9c Chnh h.%- B9 T5 há HC;c km tPa UB\L%- ~• ban nhIn 7In các [email protected], th!nh hố

qTO B TyJŠ89

TH\ TyJŠ89

(Đã ký)

8gN'–n Thf <N'Wn

Page 44: Thông tư số 41

7/18/2019 Thông tư số 41

http://slidepdf.com/reader/full/thong-tu-so-41 44/44

  tPRc thu9c tPun 5=n%- B9 tP5Dn B9 Y t3 H( bá cá%- Các Thứ tP5Dn H( hố h` ch@ (<%- Các U;, C;c, T?n c;c, Uăn h]n B9, Thanh tPa B9%

- Các (=n 4' tPRc thu9c B9 Y t3%- Y t3 các B9, n!nh%- SD Y t3 [email protected], th!nh hố tPRc thu9c tPun 5=n%- C?n ThEn tn (ện tW B9 Y t3%- L5u: UT, jCB H0#b, CH02bF

ThNộc tUnh %un n

Tp #Unh —:TT g1F7c H#i$1r2 B"t

TT g1-kmF7c H#$+#12 B"t