of 46 /46
Termodinamika gorivnog članka (2) Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Diplomski studij P R I M I J E NJ E N A K E M I J A Kolegij: G O R I V N I Č L A N C I Doc. dr. sc. Fabio Faraguna Zavod za tehnologiju nafte i petrokemiju / Savska cesta 16 / tel. 01- 4597 162 / [email protected]

Termodinamika gorivnog članka (2) - fkit.unizg.hr · Termodinamika gorivnog članka (2) Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Diplomski studij P

 • Author
  dinhthu

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Termodinamika gorivnog članka (2) - fkit.unizg.hr · Termodinamika gorivnog članka (2)...

 • Termodinamika gorivnog lanka (2)

  Sveuilite u Zagrebu Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije

  Diplomski studij P R I M I J E NJ E N A K E M I J A Kolegij: G O R I V N I L A N C I

  Doc. dr. sc. Fabio Faraguna Zavod za tehnologiju nafte i petrokemiju / Savska cesta 16 / tel. 01- 4597 162 / [email protected]

 • Gibbsova slobodna energija

  Mjera maksimalnog mogueg rada u odreenom termodinamikom stanju pri konstantnoj temperaturi i tlaku za reverzibilne procese.

 • Termodinamika uinkovitost gorivnog lanka

  =dobiveni elektrini rad

  maksimalni mogui elektrini rad

  =

  = 1

  =

  =

  , =

 • Gornja i donja toplinska vrijednost

  toplinska vrijednost je toplina osloboena prilikom izgaranja goriva s kisikom pri standardnim uvjetima. Mjeri se kalorimetrom.

  Hg HHV - najvea mogua energija koja se moe dobiti izgaranjem nekog goriva

  - toplina osloboena izgaranjem + toplina dobivena kondenzacijom vodene pare iz dimnih plinova

  Hd LHV - toplina osloboena izgaranjem

 • Promjena uinkovitosti s poveanjem temperature

 • Promjena uinkovitosti s temperaturom

  Carnot = 1 hladnijeg spremnika

  toplijeg spremnika

  G = 1

  H < 0 za galvanske (egzotermne) procese

  T 0

  G

 • Promjena uinkovitosti s temperaturom

  Vodikov gorivni lanak

  H2(g)+ O2(g) H2O(l ili g)

  < 0 T

  Gorivni lanak na mravlju kiselinu

  HCOOH(l) + 1/2 O2(g) CO2(g) + H2O(g)

  > 0 T

 • 2.6. Zadatak

  Izraunaj uinkovitost i trend napona otvorenog kruga:

  a) Izraunaj napon metanolskog gorivnog lanka na zrak pri Hg i Hd , izraunaj pripadajue uinkovitosti te odredi trend rasta ili pada uinkovitosti s temperaturom.

  b) Izraunaj maksimalnu uinkovitost vodikovog gorivnog lanka na 298 K i 1000 K. Sve komponente su na tlaku 101325 Pa. Koristi donju ogrjevnu vrijednost.

 • CH3OH(l) + 3/2 O2(g) 2 H2O(g ili l) + CO2(g)

 • 2.6. Izraun

  a) CH3OH(l) + 3/2 O2(g) 2 H2O(g ili l) + CO2(g)

  Hg

  = i P,i

  n

  i=1

  i R,i

  n

  i=1

  =

  = 2 mol 237,18 kJ mol1 1 mol 394,380 kJ mol1 + 1 mol 166,290 kJ mol1 = 702,45 kJ

 • 2.6. Izraun

  = i P,i

  n

  i=1

  i R,i

  n

  i=1

  = 726,27 kJ

  = i P,i

  n

  i=1

  i R,i

  n

  i=1

  = 81,45 J

  < 0 T

 • 2.6. Izraun

  A(-): CH3OH + H2O CO2 +6 H+ + 6e-

  K(+): 3/2 O2 + 6 H+ + 6e- 3 H2O

  z = 6

  =

  = 1,21 V =

  = 1,25 V

  =

  =

  = 96,8 %

 • 2.6. Izraun

  Hd = 685,27 kJ = 638,25 kJ

  = 156,78 J

  > 0 T = 1,18 V = 1,10 V = 107%

 • 2.6. Izraun

  b) H2(g)+ O2(g) H2O(g)

  A(-): H2 2 H+ + 2e-

  K(+): 1/2 O2 + 2 H+ + 2e- H2O

  = i P,i

  n

  i=1

  i R,i

  n

  i=1

  = 228,59 kJ

 • 2.6. Izraun

  = i P,i

  n

  i=1

  i R,i

  n

  i=1

  = 241,82 kJ

  =

  = 1,18 V =

  = 1,25 V

  =

  =

  = 94,2 %

 • 2.6. Izraun

  = H2O f(H

  2O) + p,H

  2O

  p,H2O

  1000

  298

  1000

  298

  O2

  f(O2) + p,O

  2

  p,O2

  1000

  298

  1000

  298

  H2

  f(H2) + p,H

  2

  p,H2

  1000

  298

  1000

  298

 • 2.6. Izraun

 • 2.6. Izraun

  = 1 mol 228,590 kJ mol1 + 25,986 kJ mol1

  1000 K 0,0439 kJ mol1 K1 0,5 mol 0 + 22,71 kJ mol1 1000 K 0,0384 kJ mol1 K1 1 mol 0 + 20,685 kJ mol1 1000 K 0,0355 J mol1 K1 =

  = 223,844 kJ mol1

 • 2.6. Izraun

  = H2O f(H

  2O) + p,H

  2O

  1000

  298

  O2

  f(O2) + p,O

  2

  1000

  298

  H2

  f(H2) + p,H

  2

  1000

  298

 • 2.6. Izraun

  = 1 mol 241,820 kJ mol1

  + 25,986 kJ mol1 0,5 mol 0 + 22,71 kJ mol1 1 mol 0 + 20,685 kJ mol1 = 247,874 kJ

 • 2.6. Izraun

  =

  = 1,16 V =

  = 1,28 V

  =

  =

  = 90,6%

 • Nernstova jednadba napon otvorenog kruga

  E- napon otvorenog kruga je funkcija temperature i tlaka reaktanata i produkta

  Nernstova jednadba opisuje tu ovisnost u stanju termodinamike ravnotee

  + +

  = ln

  , =

  +

  ln

 • Nernstova jednadba

  , =

  +

  ln

  Prvi dio je ovisan o temperaturi, a drugi o aktivitetu termodinamikoj aktivnosti koji predstavlja: a) Kod koncentriranih otopina a = 1 b) Kod idealnog plina a = pi / p, realni a = fi / p fi = i pi c) Kod vodena pare a = RV, u veini sluajeva moe se uzeti da je a = 1 d) Idealne otopine a = m (molalitet), neidealna otopina a= m (Debeye i Hckel)

 • Nernstova jednadba

  Nernstova jednadba predstavlja ravnoteno stanje na elektrodi. Pri velikoj gustoi struje sustav nije u stanju termodinamike ravnotee te postoji koncentracijski gradijent izmeu koncentracije specija na elektrodi i koncentracije u anodnom/katodnom kanalu.

  Samo specije koje izravno sudjeluju u reakciji ulaze u Nernstovu jednadbu. Ostale specije mogu indirektno djelovati na Nernstovu jednadbu preko molarnih udjela (parcijalni tlak)

 • 2.7. Zadatak

  Vodik-zrak gorivni lanak radi na 353 K. Izraunaj napon otvorenog kruga (za Hd) ako su sljedei molarni udjeli: na anodi 0,8 vodik, 0,2 vodena para, na katodi 0,15 kisik, 0,75 duik i 0,1 vodena para. Tlak katode je 300 000 Pa, a anode 200 000 Pa. (koristite cp pri 325 K)

  p,H2O 325 = 33,79 J mol

  1 K1

  p,O2(325) = 29,53 J mol1 K1

  p,H2(325) = 28,95 J mol1 K1

 • 2.7. Izraun

  , = () +

  ln

  H2 O

  2

  1/2

  H2O

  =() ()

 • 2.7. Izraun

  = H2O f(H

  2O) + p,H

  2O

  353

  298

  O2

  f(O2) + p,O

  2

  353

  298

  H2

  f(H2) + p,H

  2

  353

  298

 • 2.7. Izraun

  = f,H2O + p,H

  2O(353 K 298 K)

  1

  20 + p,O

  2353 K 298 K

  0 + p,H2

  353 K 298 K

  = 242,370 kJ

  p,H2O 325 = 33,79 J mol

  1 K1

  p,O2(325) = 29,53 J mol1 K1

  p,H2(325) = 28,95 J mol1 K1

 • 2.7. Izraun

  = H2O f(H

  2O) +

  p,H2O

  353

  298

  O2

  (O2) +

  p,O2

  353

  298

  H2

  (H2) +

  p,H2

  353

  298

 • 2.7. Izraun

  = H2O + p,H2O ln353 K

  298 K

  1

  2O2 + p,O2 ln

  353 K

  298 K

  H2 + p,H2 ln353 K

  298 K= 46,04 J K1

  p,H2O 325 = 33,79 J mol1 K1

  p,O2(325) = 29,53 J mol1 K1

  p,H2(325) = 28,95 J mol1 K1

 • 2.7. Izraun

  =() ()

  = 1,1718 V

 • 2.7. Izraun

  ln

  H2 O

  2

  1/2

  H2O

  =

  ln

  (H2

  anode

  ) (O2

  katode

  )12

  H2O

  ()

  =

  = 7,82 mV

 • 2.7. Izraun

  , = () +

  ln

  H2 O

  2

  1/2

  H2O

  = 1,1718 V + 0,00782 = 1,1796 V

 • 2.8. Zadatak

  Kolika bi bila promjena potencijala otvorenog kruga ako u vodikovom PEM gorivnom lanku kao oksidans koristimo isti kisik umjesto zraka? Gorivni lanak radi na 100 C pri emu je produkt vodena para.

 • 2.8. Izraun

  , O2 , zrak

  = +

  ln

  H2 O

  2

  12

  H2O

  2

  +

  ln

  H2 O

  2

  12

  H2O

  zrak

 • 2.8. Izraun

  =

  ln

  (H2

  anode

  ) (O2

  katode

  )12

  H2O

  ()

  (H2

  anode

  ) (O2

  katode

  )12

  H2O

  ()

  = 12,54 mV

  zrak

  kisik

 • , Pa = 2846,4 + 411,24 C 10,554 C 2 + 0,16636(C)3

 • 2.9. Zadatak

  Kolika bi bila promjena potencijala otvorenog kruga u vodikovom PEM gorivnom lanku ako se tlak na katodi povea 2 puta? Gorivni lanak radi na 60 C pri emu je produkt vodena para.

 • 2.9. Izraun

  , 2p , p

  = +

  ln

  H2 O

  2

  12

  H2O

  2p

  +

  ln

  H2 O

  2

  12

  H2O

  p

 • 2.9. Izraun

  =

  ln

  (H2

  anode

  ) (O2

  katode

  )12

  H2O

  ()

  (H2

  anode

  ) (O2

  katode

  )12

  H2O

  ()

  = 4,97 mV

  p

  2p

 • entropija, J kB Boltzmannova konstanta 1,380710

  -23 J K-1 broj dostupnih kvantnih mikro-stanja pri

  odreenim makroskopskim termodinamikim uvjetima A entropija sustava pri odreenoj temperaturi i

  tlaku, J mol-1 specifina toplina, J mol1 K1

  entropija produkata, J mol-1

  entropija rekatanata, J mol-1

  parcijalni tlak komponente i, Pa Gibbsova energija, J omjer vlanosti, % relativna vlanost, % zasi tlak zasienja na temperaturi T, Pa

 • uinkovitost, omjer dobivenog i uloenog rada, %

  termodinamski mogui napon lanka, V

  termodinamski maksimalni napon lanka, V

  Hg gornja toplinska vrijednost, J

  Hd donja toplinska vrijednost, J

  aktivitet / aktivnost tvari A dignuta na potenciju stehiometrijskog broja

 • srednja kinetika energija, J Boltzmannova konstanta 1,380650510

  -23 J/K termodinamika temperatura, K c kritina temeperatura, iznad kritine temperature

  fluid se ne moe ukapljiti, K r reducirana temperatura, omjer trenutne temperature kritine temperature tlak, Pa c kritini tlak, tlak u kritinoj toci faznog dijagrama, Pa r reducirani tlak, omjer trenutnog tlaka i kritinog tlaka R plinska konstanta, 8,314 J mol-1 K-1

  mnoina, mol a, b - van der Waalsove konstante Z faktor stlaivosti volumen, m3

 • k kinetika energija, J p potencijalna energija, J

  unutarnja energija tijela, J toplina, J rad, J entalpija, J gustoa kg m-3

  p toplinski kapacitet pri konstantnom tlaku, J K-1

  V toplinski kapacitet pri konstantnom volumenu, J K-1

  p specifini toplinski kapacitet pri konstantnom tlaku, J mol-1 K-1

  V specifini toplinski kapacitet pri konstantnom tlaku, J mol-1 K-1

  entalpija po molu, J mol-1 unutarnja energija po molu, J mol-1 Qizl izlazna toplina (otpadna toplina), J f

  o standardna entalpija nastajanja, J mol-1

  faznog prijelaza entalpija faznog prijelaza, J mol-1

  T A entalpija tvari na odreenoj temperaturi, J mol-1

  i parcijalni tlak komponente i, Pa xi - molarni udio

 • Termodinamike tablice preuzete iz

  P. Atkins, J. Paula, Atkins Physical chemistry, Oxford press, 2002.