Click here to load reader

Tematický výchovno vzdelávací plán - EduPage · 1. Vodstvo Afriky 2. Pôdy, rastlistvo, živočíšstvo a .ochrana prírody Afriky Vedieť zadeliť oblasti Afriky ú uoria u

 • View
  4

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Tematický výchovno vzdelávací plán - EduPage · 1. Vodstvo Afriky 2. Pôdy, rastlistvo,...

 • 1

  Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou

  Tematický výchovno - vzdelávací plán

  Stupeň vzdelania: ISCED 2

  Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť

  Predmet: Geografia

  Školský rok: 2016/2017

  Trieda: VI.A,VI.B

  Spracovala: PaedDr. Marta Popovičová

  Učebný materiál: doc. RNDr. Ladislav Tolmáči a kol. Geografia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom Školský atlas sveta - 2009. Harmanec: VKÚ (slovenské vydanie).

  Časová dotácia: 2hodiny týždenne (66hodín ročne)

 • 2

  M/T Tematický celok/hod.:

  Téma: Výkonový štandard Výstup na hodnotenie:

  Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky:

  IX/I Opakovanie učiva 5.ročníka 4 hod.

  1. Úvodná hodina Oboznámiť sa s učivom 6. ročníka, so základnými učebnými pomôckami. Dodržiavať pravidlá bezpečnosti v učebniach a pri práci s pomôckami./BOZP/

  Motivačný rozhovor, Rozhovor, Beseda, Práca s knihou a textom, Demonštrácia modelov Prezentácia projektov Pozorovanie Ústne a písomné opakovanie, Frontálne, Skupinové, Individuálne

  Motivačný rozhovor, Rozhovor, Beseda, Diskusia, Práca s mapou, knihou a textom, Demonštrácia modelov

  Environmentálna výchova - Získať žiakov pre myšlienku ochrany Zeme a Vesmíru.

  IX/II 1. Planéta Zem, tvar a rozmery Zeme, pohyby Zeme. 2. Zobrazovanie Zeme

  Zopakovať a upevniť základné poznatky o zemskom telese a jeho vlastnostiach, postavení v Slnečnej sústave. Zopakovať poznatky o zobrazení Zeme na mape a glóbuse, upevniť určovanie geografickej polohy bodov.

  IX/III Afrika Afrika – prírodné podmienky – 8 hod.

  1. Cestujeme po Zemi – Krajina 2. Afrika - poloha, rozloha, horizontálna členitosť.

  Vedieť popísať krajinu v okolí školy, zopakovať zložky krajiny, poznať vzťahy medzi zložkami krajiny a krajinami navzájom. Určiť rozlohu, polohu Afriky na Zemi vo vzťahu k iným svetadielom, určiť polohu pomocou geografických súradníc, určiť členitosť pobrežia. Vymenovať a ukázať na mape najväčšie polostrovy,

  Environmentálna výchova Uvedomiť si jedinečnosť života na Zemi. Znečisťovanie ovzdušia činnosťou človeka.

 • 3

  ostrovy, zálivy Prezentácia projektov Pozorovanie Heuristická metóda Praktické aktivity Ústne a písomné opakovanie, Frontálne, Skupinové, Individuálne

  Hospodárenie vodou, šetrenie pitnou vodou v domácnosti. Ochrana pôdy Mediálna výchova Získať žiakov pre hľadanie informácií. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Vedieť prezentovať vlastný projekt a hodnotiť projekty spolužiakov.

  IX/IV 1. Afrika - povrch

  2. Podnebie Afriky

  Vedieť vymenovať a ukázať na mape jednotlivé povrchové celky, poznať najvyšší vrch Afriky, porovnať povrch severnej, západnej, južnej a východnej Afriky. Zaradiť jednotlivé oblasti Afriky do podnebných pásiem, vymenovať a ukázať. Opísať vplyv pasátov a monzúnu na podnebie Afriky, porovnať podnebie západného a východného pobrežia.

  X/I 1. Vodstvo Afriky

  2. Pôdy, rastlinstvo, živočíšstvo a ochrana prírody Afriky

  Vedieť zadeliť oblasti Afriky k úmoriam. Vymenovať a určiť na mape rieky, jazerá, vodopády a vysvetliť ich vznik. Určiť a odôvodniť rozloženie prírodných typov krajín. Vedieť ukázať národné parky.

  X/II 1.Upevňovanie učiva o prírodných podmienkach Afriky

  2. Projekty, referáty o prírodných podmienkach Afriky

  Upevniť a precvičiť učivo o prírodných podmienkach Afriky.

  Doplniť vedomosti o prírodných podmienkach Afriky.

  X/III

  1. Previerka vedomosti

 • 4

  Afrika – obyvateľstvo a hospodárstvo 5. hod.

  o prírodných podmienkach Afriky 2. Obyvateľstvo Afriky

  Vedieť počet obyvateľov Afriky, určiť a vedieť vysvetliť hustotu zaľudnenia. Popísať štruktúru obyvateľstva.

  Motivačný rozhovor, Rozhovor, Beseda, Diskusia, Práca s mapou, knihou a textom, Demonštrácia modelov Prezentácia projektov Heuristická metóda Praktické aktivity Pozorovanie Ústne a písomné opakovanie, Frontálne, Skupinové, Individuálne

  Multikultúrna výchova Viesť žiakov k rasovej znášanlivosti, k chápaniu rovnosti a tolerantnosti medzi národmi a národnosťami Environmentálna výchova Poukázať na znečisťovanie životného prostredia poľnohospodárstvom a priemyslom. Vplyv dopravy a cestovného ruchu na životné prostredie.

  Environmentálna výchova Skúmanie

  X/IV 1.Sídla Afriky Oboznámiť sa so sídlami Afriky. Opísať spôsob života vo veľkomestách a vo vidieckych sídlach

  XI/I 1. Hospodárstvo Afriky - poľnohospodárstvo a priemysel 2. Hospodárstvo Afriky – doprava, školstvo, zdravotníctvo, služby, cestovný ruch

  Význam poľnohospodárstva – základná úloha. Rozdelenie na rastlinnú a živočíšnu výrobu, ich rozmiestnenie. Výskyt nerastných surovín. Rozvoj jednotlivých odvetví priemyslu v rôznych oblastiach Afriky. Poukázať na význam dopravy, cestovného ruchu, rozvoj zdravotníctva, školstva a služieb v jednotlivých oblastiach Afriky

  XI/II Afrika – oblasti a

  1. Upevňovanie učiva o obyvateľstve a hospodárstve Afriky 2. Severná Afrika

  Upevniť a precvičiť učivo obyvateľstvo a hospodárstvo Afriky. Vymedziť územie severnej

  Motivačný rozhovor,

 • 5

  štáty 14. hod.

  príroda Afriky, určiť prírodné podmienky Rozhovor, Beseda, Diskusia, Práca s mapou, knihou a textom, Demonštrácia modelov Prezentácia projektov Pozorovanie Heuristická metóda, Praktické aktivity, Ústne a písomné opakovanie, Frontálne, Skupinové, Individuálne

  rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov. Negatívne zásahy človeka do prírody a ich dôsledky na obmedzovanie rozmanitých foriem života. Znečisťovanie životného prostredia poľnohospodárstvom a priemyslom. Vplyv dopravy a cestovného ruchu na životné prostredie. Multikultúrna výchova Viesť žiakov k rasovej znášanlivosti, k chápaniu rovnosti a tolerantnosti medzi národmi a národnosťami Mediálna výchova Získať žiakov pre hľadanie informácií. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Vedieť prezentovať vlastný projekt

  XI/III 1. Severná Afrika obyvateľstvo

  2. Severná Afrika hospodárstvo

  Vedieť vysvetliť hustotu zaľudnenia. Popísať štruktúru obyvateľstva. Opísať spôsob života vo veľkomestách a vo vidieckych sídlach Severnej Afriky Rozvoj jednotlivých odvetví poľnohospodárstva, priemyslu v Severnej Afrike. Poukázať na význam dopravy, cestovného ruchu, rozvoja školstva, zdravotníctva a služieb.

  XI/IV 1. Egypt 2.Stredná Afrika príroda

  Určiť polohu štátu, fyzicko -

  geografickú a socioekonomickú

  charakteristiku.

  Vymedziť územie strednej Afriky, určiť prírodné podmienky.

  XII/I 1. Stredná Afrika obyvateľstvo

  2.Stredná Afrika

  Vedieť vysvetliť hustotu zaľudnenia. Popísať štruktúru obyvateľstva. Opísať spôsob života vo veľkomestách a vo vidieckych sídlach Strednej Afriky Rozvoj jednotlivých odvetví

 • 6

  hospodárstvo poľnohospodárstva, priemyslu

  v strednej Afrike. Poukázať na

  význam dopravy, cestovného

  ruchu, rozvoja školstva,

  zdravotníctva a služieb.

  a hodnotiť projekty spolužiakov. Osobnostný a sociálny rozvoj Získavanie pozitívneho postoja k druhým, formovanie dobrých medziľudských vzťahov. Ochrana života a zdravia Pestovať u žiakov pocit vzájomnej pomoci pri prírodných katastrofách

  XII/II 1. Keňa, Nigéria 2.Južná Afrika príroda

  Určiť polohu štátov, fyzicko -

  geografickú a socioekonomickú

  charakteristiku.

  Vymedziť územie južnej Afriky, určiť prírodné podmienky

  XII/III 1. Južná Afrika obyvateľstvo

  2. Južná Afrika hospodárstvo

  Vedieť vysvetliť hustotu zaľudnenia. Popísať štruktúru obyvateľstva. Opísať spôsob života vo veľkomestách a vo vidieckych sídlach južnej Afriky

  Rozvoj jednotlivých odvetví poľnohospodárstva, priemyslu v južnej Afrike. Poukázať na význam dopravy, cestovného ruchu, rozvoja školstva, zdravotníctva a služieb.

  I/II 1.JAR

  2. Projekty, zaujímavosti o Afrike

  Určiť polohu štátu, fyzicko - geografickú a socioekonomickú charakteristiku. Dokázať prezentovať projekt

  I/III

  1.Previerka vedomosti

 • 7

  Ázia – prírodné podmienky 8. Hod.

  z tematického celku – Afrika 2. Ázia - rozloha, poloha, horizontálna členitosť.

  Určiť rozlohu, porovnať ju s ostatnými svetadielmi, polohu na Zemi, vo vzťahu k iným svetadielom, určiť polohu pomocou geografických súradníc, určiť členitosť pobrežia. Vymenovať a ukázať na mape najväčšie polostrovy, ostrovy, zálivy.

  Motivačný rozhovor, Rozhovor, Beseda, Diskusia, Práca s mapou, knihou a textom, Demonštrácia modelov Prezentácia projektov Heuristická metóda, Praktické aktivity Pozorovanie Ústne a písomné opakovanie, Frontálne, Skupinové, Individuálne

  Environmentálna výchova Uvedomiť si jedinečnosť života na Zemi. Znečisťovanie ovzdušia činnosťou človeka. Hospodárenie vodou, šetrenie pitnou vodou v domácnosti. Ochrana pôdy Mediálna výchova Získať žiakov pre hľadanie informácií. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Vedieť prezentovať vlastný projekt a hodnotiť projekty spolužiakov.

  I/IV 1. Ázia – povrch

  2. Podnebie Ázie

  Vedieť vymenovať a ukázať na mape jednotlivé povrchové celky, poznať najvyšší vrch a najnižšie položené miesto. Zaradiť jednotlivé oblasti Ázie do podnebných pásiem, vymenovať a ukázať. Opísať vplyv monzúnu na podnebie Ázie.

  II/I 1.Vodstvo Ázie

  2.Rastlinstvo, živočíšstvo a ochrana prírody Ázie

  Vedieť zadeliť oblasti Ázie k úmoriam Vymenovať a určiť na mape rieky, jazerá a vysvetliť ich vznik Určiť a odôvodniť rozloženie prírodných typov krajín Vedieť ukázať národné parky.

  II/II 1. Projekty, referáty o prírodných

  Doplniť vedomosti o prírodných podmienkach Ázie

 • 8

  podmienkach Ázie

  2. Upevňovanie učiva o prírodných podmienkach Ázie

  Upevniť a precvičiť učivo o prírodných podmienkach Ázie

  II/III Obyvateľstvo a hospodárstvo Ázie 5. hod.

  1. Previerka vedomosti o prírodných podmienkach Ázie

  2. Obyvateľstvo Ázie

  Poznať počet obyvateľov, určiť a vedieť vysvetliť hustotu zaľudnenia, vedieť objasniť príčiny nerovnomerného zaľudnenia. Poznať dva štáty s najvyššou ľudnatosťou vo svete. Popísať štruktúru obyvateľstva.

  Motivačný rozhovor, Rozhovor, Beseda, Diskusia, Práca s mapou, knihou a textom, Demonštrácia modelov Prezentácia projektov Pozorovanie Heuristická metóda Praktické aktivity Ústne a písomné opakovanie, Frontálne, Skupinové, Individuálne

  Multikultúrna výchova Viesť žiakov k rasovej znášanlivosti, k chápaniu rovnosti a tolerantnosti medzi národmi a národnosťami Environmentálna výchova Poukázať na znečisťovanie životného prostredia poľnohospodárstvom a priemyslom. Vplyv dopravy a cestovného ruchu na životné prostredie.

  II/IV 1. Sídla Ázie

  Oboznámiť sa so sídlami Ázie Opísať spôsob života vo

 • 9

  2.Hospodárstvo Ázie poľnohospodárstvo a priemysel

  veľkomestách a vidieckych sídlach Význam poľnohospodárstva – základná úloha. Rozdelenie na rastlinnú a živočíšnu výrobu, ich rozmiestnenie. Výskyt nerastných surovín. Rozvoj jednotlivých odvetví priemyslu v rôznych oblastiach Ázie.

  III/II 1. Hospodárstvo Ázie doprava, školstvo, zdravotníctvo, služby, cestovný ruch

  2. Upevňovanie učiva o obyvateľstve a hospodárstve Ázie

  Poukázať na význam dopravy, cestovného ruchu, rozvoj zdravotníctva, školstva a služieb v jednotlivých oblastiach Ázie.

  Upevniť a precvičiť učivo obyvateľstvo a hospodárstvo Ázie.

  III/III Oblasti a štáty Ázie 22. hod.

  1. Juhozápadná Ázia príroda

  2. Juhozápadná Ázia obyvateľstvo

  Vymedziť územie juhozápadnej Ázie, určiť prírodné podmienky

  Vedieť vysvetliť hustotu zaľudnenia. Popísať štruktúru obyvateľstva. Opísať spôsob života vo veľkomestách a vo vidieckych sídlach juhozápadnej Ázie

  Motivačný rozhovor, Rozhovor, Beseda, Diskusia, Práca s mapou, knihou a textom, Demonštrácia modelov Prezentácia projektov Pozorovanie Heuristická metóda, Praktické aktivity Ústne a písomné opakovanie,

  Environmentálna výchova Skúmanie rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov. Negatívne zásahy človeka do prírody a ich dôsledky na obmedzovanie rozmanitých foriem života. Znečisťovanie životného prostredia

  III/IV 1. Juhozápadná Ázia hospodárstvo, Turecko a Izrael

  Rozvoj jednotlivých odvetví poľnohospodárstva, priemyslu v juhozápadnej Ázii. Poukázať na význam dopravy, cestovného

 • 10

  2. Južná Ázia príroda

  ruchu, rozvoja školstva, zdravotníctva a služieb.

  Vymedziť územie južnej Ázie, určiť prírodné podmienky

  Frontálne, Skupinové, Individuálne

  poľnohospodárstvom a priemyslom. Vplyv dopravy a cestovného ruchu na životné prostredie. Multikultúrna výchova Viesť žiakov k rasovej znášanlivosti, k chápaniu rovnosti a tolerantnosti medzi národmi a národnosťami Mediálna výchova Získať žiakov pre hľadanie informácií. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Vedieť prezentovať vlastný projekt a hodnotiť projekty spolužiakov. Osobnostný a sociálny rozvoj Získavanie pozitívneho postoja k druhým, formovanie dobrých medziľudských vzťahov.

  IV/I 1. Južná Ázia obyvateľstvo

  2.Južná Ázia

  hospodárstvo

  Vedieť vysvetliť hustotu zaľudnenia. Popísať štruktúru obyvateľstva. Opísať spôsob života vo veľkomestách a vo vidieckych sídlach južnej Ázie

  Rozvoj jednotlivých odvetví poľnohospodárstva, priemyslu v južnej Ázii. Poukázať na význam dopravy, cestovného ruchu, rozvoja školstva, zdravotníctva a služieb.

  IV/II 1. India 2. Juhovýchodná Ázia - príroda

  Určiť polohu štátu, fyzicko - geografickú a socioekonomickú charakteristiku. Vymedziť územie juhovýchodnej Ázie, určiť prírodné podmienky.

  IV/IV 1. Juhovýchodná

  Ázia obyvateľstvo

  2.Juhovýchodná Ázia hospodárstvo,

  Vedieť vysvetliť hustotu zaľudnenia. Popísať štruktúru obyvateľstva. Opísať spôsob života vo veľkomestách a vo vidieckych sídlach juhovýchodnej Ázie Rozvoj jednotlivých odvetví poľnohospodárstva, priemyslu

 • 11

  Indonézia

  v juhovýchodnej Ázii. Poukázať na význam dopravy , cestovného ruchu, rozvoja školstva, zdravotníctva a služieb.

  Ochrana života a zdravia Pestovať u žiakov pocit vzájomnej pomoci pri prírodných katastrofách

  V/I 1. Upevňovanie učiva juhozápadnej, južnej a juhovýchodnej Ázie

  2. Previerka vedomosti juhozápadnej, južnej a juhovýchodnej Ázie

  Upevniť učivo o juhozápadnej, južnej a juhovýchodnej Ázii.

  V/II 1.Východná Ázia

  príroda

  2. Východná Ázia

  obyvateľstvo

  Vymedziť územie východnej

  Ázie, určiť prírodné podmienky

  Vedieť vysvetliť hustotu zaľudnenia. Popísať štruktúru obyvateľstva. Opísať spôsob života vo veľkomestách a vo vidieckych sídlach východnej Ázie

  V/III 1.Východná Ázia hospodárstvo

  Rozvoj jednotlivých odvetví poľnohospodárstva, priemyslu vo východnej Ázii. Poukázať na význam dopravy , cestovného ruchu, rozvoja školstva, zdravotníctva a služieb.

  Určiť polohu štátu, fyzicko -

 • 12

  2. Čína geografickú a socioekonomickú charakteristiku.

  V/IV 1. Japonsko 2. Severná Ázia príroda

  Určiť polohu štátu, fyzicko -

  geografickú a socioekonomickú

  charakteristiku.

  Vymedziť územie severnej Ázie, určiť prírodné podmienky

  VI/I 1. Severná Ázia

  obyvateľstvo

  a hospodárstvo

  2.Stredná Ázia príroda

  Vedieť vysvetliť hustotu zaľudnenia. Popísať štruktúru obyvateľstva. Opísať spôsob života vo veľkomestách a vo vidieckych sídlach severnej Ázie. Rozvoj jednotlivých odvetví poľnohospodárstva, priemyslu v severnej Ázii. Poukázať na význam dopravy, cestovného ruchu, rozvoja školstva, zdravotníctva a služieb. Vymedziť územie strednej Ázie, určiť prírodné podmienky

  VI/II 1.Stredná Ázia obyvateľstvo a hospodárstvo

  Vedieť vysvetliť hustotu zaľudnenia. Popísať štruktúru obyvateľstva. Opísať spôsob života vo veľkomestách a vo vidieckych sídlach strednej Ázie Rozvoj jednotlivých odvetví poľnohospodárstva, priemyslu

 • 13

  2.Upevňovanie a doplnenie učiva o východnej, severnej a strednej Ázii

  v strednej Ázii. Poukázať na význam dopravy , cestovného ruchu, rozvoja školstva, zdravotníctva a služieb.

  Upevniť a prehĺbiť učivo o východnej, severnej a strednej Ázii.

  VI/III 1. Záverečné opakovanie učiva Ázia2. Záverečné opakovanie učiva Afrika

  Zopakovať učivo o Ázii

  Zopakovať učivo o Afrike.

  Posilnená vyučovacia hodina v predmete geografia sa v 6. ročníku využije na posilnenie čitateľskej gramotnosti, na rozvíjanie žiackych zručností súvisiacich

  s „čítaním mapy“, na posilnenie schopnosti žiaka vyhľadať, slovne opísať informácie dostupné v rôznych podobách-/ texty, obrázky, špeciálne mapy, tabuľky,

  grafy, diagramy, kartodiagramy... /, rozpoznať v nich porovnávané skutočnosti, posúdiť ich veľkosť a vyvodiť vlastné úsudky o ich vlastnostiach, zhodnotiť

  ich, analyzovať a využiť práve tie, ktoré potrebuje na vyriešenie problému.