8
TEHNICI DE PRODUCERE IN-SITU A MATERIALELOR COMPOZITE CU APLICAŢII ÎN TEHNOLOGIA VIITORULUI Petru MOLDOVAN 1 , Mihai BUŢU 2 1 Membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România 2 Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti Rezumat. Compozitele cu matrice din aliaje de aluminiu armate cu particule de TiB 2, obţinute prin metoda aluminotermică, fac parte din categoria materialelor viitorului. În lucrare se prezintă particularităţile procesului de armare in-situ a unor aliaje deformabile de aluminiu, cu particule de diborură de titan. Prin metode moderne adecvate (analiză prin microscopie electronică şi difracţie de raze X) este pusă în evidenţă o gamă largă de dimensiuni ale particulelor de TiB 2 de la micrometrice la nanometrice, care pot fi produse prin tehnologia in-situ, în stare lichidă. Metoda poate fi aplicată şi pentru obţinerea in-situ a compozitelor cu matrice de magneziu – materiale ultrauşoare cu caracteristici fizico-mecanice deosebite. Cuvinte cheie: reacţie aluminotermică, materiale compozite, in-situ, TiB 2 . Abstract. Aluminum matrix composite reinforced with particles of TiB 2 , produced by aluminothermic method, are the materials of future. This paper presents the features of the reinforcement of in-situ process of wrought aluminum alloys with titanium diboride particles. By the appropriate modern methods (analysis by electronic microscopy and X-ray diffraction) is made out of a wide range of sizes of the TiB 2 particles of micrometer to nanometer, which can be produced by technology in-situ, in the liquid state. The method can be applied also for obtaining in-situ the magnesium matrix composites – ultralight material of special physical and mechanical characteristics. Keywords: aluminothermic reaction, composites, in-situ, TiB 2 . 1. REACŢIA ALUMINOTERMICĂ Elaborarea in-situ a materialelor compozite cu matrice din aliaj de aluminiu şi TiB 2 ca element de ranforsare se poate face prin punerea în contact a sărurilor topite (K 2 TiF 6 pentru aportul de titan şi KBF 4 pentru aportul de bor) cu aliajul de aluminiu, în prezenţa criolitei. În funcţie de cantităţile de săruri folosite se pot obţine concentraţii mai mari sau mai mici de particule de TiB 2 , iar în funcţie de durata de reacţie dimensiunile acestora pot varia de la zeci de nanometri până la microni. Din studii rezultă faptul că în urma introducerii sărurilor în topitura pe bază de Al are loc reducerea aluminotermică conform reacțiilor de mai jos. 3K 2 TiF 6 + 13Al = 3Al 3 Ti + 6KF + 4AlF 3 6KBF 4 + 9Al = 3AlB 2 + 6KF + 6AlF 3 Datele termodinamice calculate cu programul HSC Chemistry 6 indică, în intervalul de temperaturi 750–950 o C, posibilitatea clară a desfăşurării celor două reacţii, cu 0 T G negativ.

TEHNICI DE PRODUCERE IN-SITU A MATERIALELOR … · tehnici de producere in-situ a materialelor compozite cu aplicaŢii În tehnologia viitorului petru moldovan1, mihai bu

Embed Size (px)

Citation preview

 

TEHNICI DE PRODUCERE IN-SITU A MATERIALELOR COMPOZITE CU APLICAŢII ÎN TEHNOLOGIA VIITORULUI

Petru MOLDOVAN1, Mihai BUŢU2

1Membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România 2Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti

Rezumat. Compozitele cu matrice din aliaje de aluminiu armate cu particule de TiB2, obţinute prin metoda aluminotermică, fac parte din categoria materialelor viitorului. În lucrare se prezintă particularităţile procesului de armare in-situ a unor aliaje deformabile de aluminiu, cu particule de diborură de titan. Prin metode moderne adecvate (analiză prin microscopie electronică şi difracţie de raze X) este pusă în evidenţă o gamă largă de dimensiuni ale particulelor de TiB2 de la micrometrice la nanometrice, care pot fi produse prin tehnologia in-situ, în stare lichidă. Metoda poate fi aplicată şi pentru obţinerea in-situ a compozitelor cu matrice de magneziu – materiale ultrauşoare cu caracteristici fizico-mecanice deosebite. Cuvinte cheie: reacţie aluminotermică, materiale compozite, in-situ, TiB2. Abstract. Aluminum matrix composite reinforced with particles of TiB2, produced by aluminothermic method, are the materials of future. This paper presents the features of the reinforcement of in-situ process of wrought aluminum alloys with titanium diboride particles. By the appropriate modern methods (analysis by electronic microscopy and X-ray diffraction) is made out of a wide range of sizes of the TiB2 particles of micrometer to nanometer, which can be produced by technology in-situ, in the liquid state. The method can be applied also for obtaining in-situ the magnesium matrix composites – ultralight material of special physical and mechanical characteristics. Keywords: aluminothermic reaction, composites, in-situ, TiB2.

1. REACŢIA ALUMINOTERMICĂ

Elaborarea in-situ a materialelor compozite cu matrice din aliaj de aluminiu şi TiB2 ca element de ranforsare se poate face prin punerea în contact a sărurilor topite (K2TiF6 pentru aportul de titan şi KBF4 pentru aportul de bor) cu aliajul de aluminiu, în prezenţa criolitei.

În funcţie de cantităţile de săruri folosite se pot obţine concentraţii mai mari sau mai mici de particule de TiB2, iar în funcţie de durata de reacţie dimensiunile acestora pot varia de la zeci de nanometri până la microni.

Din studii rezultă faptul că în urma introducerii sărurilor în topitura pe bază de Al are loc reducerea aluminotermică conform reacțiilor de mai jos.

3K2TiF6 + 13Al = 3Al3Ti + 6KF + 4AlF3 6KBF4 + 9Al = 3AlB2 + 6KF + 6AlF3

Datele termodinamice calculate cu programul HSC Chemistry 6 indică, în intervalul de

temperaturi 750–950oC, posibilitatea clară a desfăşurării celor două reacţii, cu 0TG negativ.

Secţiunea Materiale 205

Din reacţiile de mai sus se formează compuşii Al3Ti şi AlB2. La temperatura de lucru, în condiţiile degajării căldurii reacţiilor exoterme, particulele de Al3Ti şi AlB2 pot reacţiona rapid, ducând la formarea in-situ a compusului de ranforsare TiB2:

3 AlB2 + 3 Al3Ti = 3 TiB2 + 12 Al

Reacția are un 0TG negativ în intervalul 750–950oC, conform datelor calculate.

Se observă că la concentraţii mici de Ti şi B există un transfer integral de la TiAl3 la TiB2, iar la concentrații mai mari reacţia nu se desfăşoară integral, pentru durate de reacţie similare.

2. TEHNICA EXPERIMENTALĂ ŞI REZULTATE OBŢINUTE

În această lucrare sunt prezentate rezultatele studiilor efectuate cu privire la optimizarea tehnologiei de obținere a compozitelor cu baza aliaje de aluminiu ranforsate cu particule de TiB2 de diferite dimensiuni. În urma reacţiei aluminotermice dintre sărurile topite şi aliaj se pot obţine particule cu o gamă largă de dimensiuni. Prin menţinerea în contact a topiturilor de săruri şi de aliaj de aluminiu, timp de 60 minute, se obţin particule de aproximativ 1 m, aşa cum se poate vedea în figura 1.

Fig. 1. Microstructura şi analiza dimensională a unui compozit obţinut prin reacţie aluminotermică,

fără agitare mecanică, timpul de reacție fiind de 60 minute

Pentru reducerea timpului de elaborare dar şi a dimensiunii particulelor de TiB2, în prezentul studiu am folosit agitarea mecanică a topiturii formate din aliaj de aluminiu din seria 6xxx (6060), hexafluorotitanat de potasiu (K2TiF6), tetrafluoroborat de potasiu (KBF4) şi criolită (Na3AlF6).

Pentru optimizarea procesului au fost urmării parametrii: temperatura de reacție, timpul de reacție, agitarea topiturii, aşa cum rezultă din tabelul 1.

Temperaturile de lucru au variat în intervalul 700-800oC. S-a observat că este nevoie de o supraîncălzire a sărurilor topite pentru a suplini pierderea de căldură datorată agitării topiturii. Turația agitatorului a variat în intervalul 100-400 rotații/minut, valoarea optimă fiind 300 rotații/minut, având în vedere caracteristicile şarjei şi ale creuzetului folosit.

Au fost elaborate şi alte şarje folosind aliaj 6060, duratele de reacție fiind de 5 minute, 10 minute, 15 minute şi 20 minute. S-a observat faptul că la aceste durate de reacție dimensiunile particulelor de TiB2 au crescut peste 500 nanometri. Totodată s-a observat faptul că pentru durate mai

206 Lucrările celei de-a VIII-a ediţii a Conferinţei anuale a ASTR mari de 5 minute cantitatea de TiB2 obținută s-a păstrat până la finalul experimentului, la aceeaşi concentrație de materiale de încărcare folosite, ceea ce înseamnă că în lipsa compuşilor cu conținut de B o cantitate însemnată de TiAl3 nu s-a transformat în TiB2. Durata necesară transformării totale a aluminiurii de titan în diborură de titan este de 5 minute pentru aceste cantități stoichiometrice.

Şi în acest caz cantitatea de TiB2 obținută după menținere 60 minute a fost condiționată de cantitățile inițiale de compuşi cu conținut de Ti şi B.

Tabelul 1

Parametrii de elaborare a materialelor compozite cu conținut de TiB2

Parametrii/Notații Timp [minute] Temperatură [oC] Compoziție Agitare ASA1,5 1,5 800 Aliaj + săruri Da ASA3,0 3,0 800 Aliaj + săruri Da ASA 4,5 4,5 800 Aliaj + săruri Da ASA5 5,0 700 Aliaj + săruri Da ASA10 10,0 700 Aliaj + săruri Da ASA15 15,0 700 Aliaj + săruri Da ASA20 20,0 700 Aliaj + săruri Da

Elaborarea compozitelor din aliaje de aluminiu şi săruri la durate de reacție de 1,5 minute, 3 minute şi 4,5 minute au condus la obținerea unor particule de TiB2 de dimensiuni nanometrice, aşa cum se poate observa din figurile următoare. Analiza microstructurală prin microscopie electronică s-a realizat pe un microscop SEM FEI Quanta Inspect F, cu emisie de câmp şi dotat cu un sistem de analiză dispersiv în energie (EDS). ASA1,5

Fig. 1. Analiza prin microscopie electronică şi analiza EDS cu compoziția chimică – ASA 1,5 (Aliaj + Săruri + Agitare) – 800oC.

Secţiunea Materiale 207

Fig. 2. Diagrama XRD a materialului cu conținut de TiB2 şi analiza compozițională.

Fig. 3. Analiza dimensiunii particulelor (aparat Zetasizer Malvern) – ASA1,5.

208 Lucrările celei de-a VIII-a ediţii a Conferinţei anuale a ASTR ASA3,0

Fig. 4. Analiza prin microscopie electronică şi analiza EDS cu compoziția chimică – ASA 3,0 (Aliaj + Săruri + Agitare) – 800oC.

Fig. 5. Diagrama XRD a materialului cu conținut de TiB2 şi analiza compozițională.

Secţiunea Materiale 209

Fig. 6. Analiza dimensiunii particulelor (aparat Zetasizer Malvern) – ASA3,0. ASA4,5

Fig. 7. Analiza prin microscopie electronică şi analiza EDS cu compoziția chimică – ASA 4,5 (Aliaj + Săruri + Agitare) – 800oC.

210 Lucrările celei de-a VIII-a ediţii a Conferinţei anuale a ASTR

Fig. 8. Diagrama XRD a materialului cu conținut de TiB2 şi analiza compozițională.

3. CONCLUZII

• Durata de reacție necesară obținerii de particule de TiB2 de dimensiuni nano folosind agitarea mecanică este foarte mică – 1,5 minute (Al în exces, 800oC).

• În cazul creşterii duratei de reacție nu se observă o creştere a cantității de particule ci doar o mărire a dimensiunii acestora.

• Turația agitatorului este condiționată de geometria creuzetului şi a paletelor, valoarea optimă fiind de 300 rot/min pentru materialele utilizate.

• Folosirea în exces a aluminiului face ca randamentul de formare de TiB2 să fie foarte ridicat. • Temperatura la care are loc sinteza nanoparticulelor de TiB2 are de asemenea un rol

important, creşterea temperaturii conducând la scăderea timpului de reacție. • Prin agitarea mecanică a topiturii se obţine o distribuţie dimensională uniformă a particulelor

de TiB2. • Rezultatele obţinute pe faza de laborator pot constitui un punct de plecare pentru producerea

unei game largi de materiale compozite in-situ cu matrice din aliaje uşoare (aliaje de aluminiu, aliaje de magneziu etc.), cu aplicaţii importante în tehnologiile viitorului.

Bibliografie

[1] P. Moldovan, Compozite cu matrice metalică, Editura Printech, Bucureşti, 2008. [2] M. Buţu, P. Moldovan, E. Uşurelu, D. Mitrică, The Mechanism and Kinetics of TiB2 Nanoparticles

and Microparticles Formation via Aluminothermic Reaction, Revista de Chimie, 62 (7), 2011, pag.723-726.

Secţiunea Materiale 211 [3] J. Fjellstedt, A. E.W. Jarfors, On the precipitation of TiB2 in aluminum melts from the reaction

with KBF4 and K2TiF6, Materials Science and Engineering A 413–414 (2005) 527–532. [4] Z.Y. Chen, Y.Y. Chen, Q. Shu, G. Y. An, D. Li, and Y.Y. Liu, Microstructure and Properties of

In Situ Al/TiB2 Composite Fabricated by In-Melt Reaction Method, Metallurgical and Materials Transactions A Volume 31A (2000) 1959–1964.

[5] S. Kumar, M. Chakraborty, V. Subramanya Sarma, B.S. Murty, Tensile and wear behaviour of in situ Al–7Si/TiB2 particulate composites, Wear 265 (2008) 134–142.

[6] T. FAN, G. YANG, and D. ZHANG, Thermodynamic Effect of Alloying Addition on In-Situ Reinforced TiB2/Al Composites, Metallurgical and Materials Transactions A, Volume 36A (2005) 225–233.

[7] D. G. Zhao, X. F. Liu, Y. C. Pan, Y. X. Liu, X. F. Bian, Microstructure and mechanical behavior of AlSiCuMgNi piston alloys reinforced with TiB2 particles, Mater Sci 41 (2006) 4227–4232.