Techniczne tworzywa sztuczne - .techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Techniczne tworzywa sztuczne - .techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz...

- 3 -

Technicznetworzywasztuczne

TECHNICZNE TWORZYWA SZTUCZNE

Przedruk, cytowanie oraz posugiwanie si w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s tylko za nasz zgod.Gwarantujemy nienagann jako oraz terminowo dostawy w ramach naszych oglnych warunkw sprzeday.

- 2 -

Budowa maszyn w rnych branach nie obesza by si dzi-

siaj bez technicznych tworzyw sztucznych. To one umo-

liwiaj sprostanie rosncym wymaganiom nowoczesnych

technologii, bezpieczestwa i ekologii. Dobre waciwoci

lizgowe, wysoka odporno na cieranie, wysokie tempera-

tury uytkowe, dua wytrzymao mechaniczna i obcial-

no chemiczna przyczyniy si do tego, e techniczne two-

rzywa sztuczne stay si niezbdne dla konstruktorw i bu-

downiczych maszyn, pozwalajc skutecznie i ekonomicznie

zastpi materiay konwencjonalne.

TECHNICZNE TWORZYWA SZTUCZNE

Od momentu wprowadzenia tworzyw sztucznych do codziennego uytku znale mona coraz wicej dziedzin, w ktrych wy-

pieraj one materiay tradycyjne, takie jak: drewno, metal czy szko. Zalet tworzyw jest to, e s one atwe w obrbce i znajduj

szeroki krg zastosowa. Ze wzgldu na may ciar i szerok eliminacj smarw, elementy wykonywane z tworzyw sztucz-

nych s tasze od porwnywalnych elementw wykonywanych z powyej wymienionych materiaw. Tworzywa techniczne

s odporne na dziaanie wielu substancji chemicznych oraz korozj.

Do unikalnych zalet nowoczesnych tworzyw sztucznych na-

le przede wszystkim dobre wasnoci lizgowe (zwaszcza

na sucho), niski ciar i odporno na chemikalia. W celu

uzyskania dodatkowych waciwoci stosuje si specjalne

domieszki i materiay wzmacniajce, takie jak:

- wkna i kulki szklane, wkna wglowe i osnowy tekstyl-

ne podwyszajce termiczn stabilno ksztatu,

- PTFE, grafit i wkna aramidowe podwyszajce waci-

woci lizgowe i odporno na cieranie,

- domieszki wkien metalowych i szka.

Dodatkow zalet tworzyw sztucznych jest moliwo ich

przetwarzania poprzez wytaczanie, wtryskiwanie lub pra-

sowanie na prasach automatycznych. Daje to dzisiejszym

konstruktorom moliwoci projektowania i wykorzystywa-

nia ich w nowych obszarach technicznych i technologicz-

nych zastosowa.

Na stronach naszego katalogu przedstawiamy rnorodne

moliwoci zastosowa technicznych tworzyw sztucznych

wykorzystujce ich unikalne waciwoci, wysok jako

i niezawodno.

TECHNICZNE TWORZYWA SZTUCZNE

TECHNICZNE TWORZYWA SZTUCZNE

http://www.profilex.com

- 3 -

NAJWANIEJSZE OBSZARY ZASTOSOWATECHNICZNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH

- budowa maszyn i aparatury: szyny prowadzce dla transporterw tamowych i acuchowych, listwy lizgowe

i przeciwcierne, koa zbate, koa acuchowe, rolki none, tuleje naprajce, rolki linowe, zderzaki, zgarniacze,

kurki, gwki motkw, wykadziny antystatyczne oraz przewodzce,

o- technika gbokiego chodzenia: piercienie samouszczelniajce, piercienie tokowe obcione do -269 C, zawo-

ry, uszczelki, uszczelnienia dynamiczne w instalacjach ekstrakcji, manszety, pokrycia tokw,

- przemys chemiczny i galwanotechnika: pompy rotacyjne i dozujce, zawory, uszczelki, kurki, pyty i ramy filtra-

cyjne, elementy lizgowe, koa zbate, zbiorniki, wykadziny do zbiornikw, bbny galwaniczne oraz rne elementy

odporne chemicznie i termicznie,

- przemys tekstylny: czci do maszyn tekstylnych, ktre s naraone na due obcienia udarowe i silne cieranie,

takie jak: kapturki bijaka, goniec czenkowy, rolki zderzakowe,

- przemys papierniczy: zastosowania wymagajce materiaw o znakomitym polizgu oraz duej odpornoci na cie-

ranie, listwy sitowe, okadziny stow sitowych, wykadziny skrzyni sscej, ostrza skrobakw, listwy deflektorowe,

- urzdzenia do bunkrowania i transportu materiaw sypkich: ze wzgldu na dobry polizg i wysok odporno

na cieranie, materiay te stosuje si bardzo czsto do wykadania bunkrw, rynien wstrzsowych i transportowych,

wagonw dla potrzeb: grnictwa wgla, piasku i wiru oraz rud metali, przemysu wapiennego, cementowego,

elektrowni i odlewni,

- elektrotechnika: elementy izolacyjne dla techniki wysokich napi i najwyszych czstotliwoci, materiay odporne

na wysok temperatur i nie wydzielajce gazw, kleszcze kablowe, uchwyty kabli, wielobiegunowe wkadki kontak-

towe dla ukadw wtykowych w urzdzeniach elektrotechnicznych,

- elementy maszyn pakujcych i napeniajcych: gwiazdy, stoy, prowadnice zakrtowe, limaki transportowe, lizgi

acuchw, prowadnice butelek, koa zbate, rolki i krzywki,

- przemys lotniczy i kosmiczny: elementy o wysokiej sprawnoci i niezawodnoci odporne na wysok temperatur

i szok termiczny,

- technika medyczna: elementy odporne na sterylizacj i hydroliz w rodowisku wody gorcej i pary, promieniowa-

nie gamma i rentgenowskie, chemikalia, pyny ustrojowe i rodki dezynfekujce,

- przemys samochodowy: tumiki drga w przekadniach, czci sprzga, elementy kopakw uszczelniajcych w o-

yskach, systemy przewodzenia, piercienie izolujce jako pomoc montaowa, piercienie uszczelniajce, gniazda

zaworw,

- przykady innych zastosowa: koa acuchowe, listwy i tamy polizgowe dla przenonikw acuchowych, tale-

rze do dwignic, podkady do wykrawania i cicia papieru, kartonu, tekstyliw, skry, folii i gumy, podkady do cicia

i rbania w przemyle misnym i rybnym, listwy chronice nabrzea przed uderzeniami i cieraniem w portach, bie-

nie w krgielniach, protezy oraz ortopedyczne aparaty wsporcze.

NAJWANIEJSZE OBSZARY ZASTOSOWATECHNICZNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH

TECHNICZNE TWORZYWA SZTUCZNE

http://www.profilex.com

- 4 -

OBRBKA TWORZYW SZTUCZNYCHTolerancje robocze. Pprodukty mog by z atwoci obrabiane przy pomocy maszyn do obrbki skrawaniem metalu i

drewna. Tworzywo moe by cite pi, nawiercane, toczone, frezowane, strugane, wykrawane, czone na styk

(zgrzewane czoowo), zgrzewane ciernie. Przy obrbce tworzyw naley pamita, e tak samo jak to jest ze wszystkimi two-

rzywami termoplastycznymi, wahania temperatury mog powodowa zmiany wymiarw.

Cicie pi. Tworzywo moe by cite zarwno maszynowo piami tamowymi lub tarczowymi do drewna, jak i rcznie

ostrymi piami do drewna lub metalu z szeroko rozgitymi zbami. Szczeglnie uyteczne s tutaj piy tamowe, gdy dobrze

odprowadzaj ciepo i umoliwiaj cicie z du prdkoci. Piy tamowe mog mie szeroko od 10 do 30 mm, a ich grubo

1- 2 mm z podziak zbw 3 - 10 mm. Dla uniknicia klinowania si pi tamowych, ich zby powinny by rozsunite o okoo

0,5 mm. Przy stosowaniu pi tarczowych zalecane s tarcze z zbami rozsunitymi o minimum 0,5 mm, lecz mog by rwnie

stosowane tarcze dorodkowo zbiene. Im wysza czstotliwo, tym czystsza jest powierzchnia cicia. Normalne prdkoci

cicia dla pi tamowych to 1000 - 2000 m/min., a dla pi tarczowych 3000 - 4000 m/min.

Toczenie. Pfabrykaty mog by bez trudnoci obrabiane na tokarkach. Detale wykonywane masowo mog by produkowane

ekonomicznie, w szczeglnoci gdy stosuje si maszyny do obrbki metali lekkich (o duych szybkociach obrbki).

Chodzenie nie zawsze jest konieczne, gdy ciepo jest odprowadzane wraz z wirami. Tylko przy grubym wirze (gbokim

ciciu) potrzebne jest chodzenie spronym powietrzem lub chodziwem. Mona stosowa prdkoci obrbki do 600 m/min.

Struganie. Tworzywo PE moe by strugane na grubociwkach i wygadzarkach stosowanych w obrbce drewna przy du-

ych prdkociach cicia. Dla ostrych ostrzy tncych z twardego metalu, mona stosowa posuw do 2 mm na obrt i ostrze.

Frezowanie. Do obrbki tworzyw nadaj si frezarki szybkoobrotowe i normalne. Zastosowanie frezarek specjalnych

z gowicami poziomymi, pionowymi i frezem jednoostrzowym umoliwia ekonomiczn produkcj skomplikowanych

elementw na du skal. Dla zapewnienia najlepszego usuwania wirw zaleca si stosowanie frezw o duej podziace.

Wiercenie. Tworzywo PE moe by nawiercane na wiertarkach, tokarkach i frezarkach. Zasadniczo uywa si wierte kr-

tych lecz dla wikszych rednic wiercenia moe by stosowany rwnie frez okrgy. Przegrzewania miejscowego mona unik-

n poprzez dobre usuwanie wirw. W wypadku wystpowania nadmiernego przegrzewania naley zastosowa chodzenie

spronym powietrzem lub chodziwem.

Gwintowanie. Gwintowanie detali moe by wykonywane normalnymi urzdzeniami do metalu, zarwno na tokarce (20 - 30

obr./min.) jak i rcznie. Zasadniczo preferowane s okrge gwinty zgodne z DIN 405 ale gwinty V te zachowuj dobre was-

noci, ze wzgldu na du wytrzymao tworzywa na udar.

czenie / zgrzewanie. Z powodu duej lepkoci w stanie stopionym, tworzywo PE moe by czone tylko przez zgrzewa-O

nie czoowe. Oczyszczone powierzchnie styku s lekko dociskane do narzdzia ogrzewajcego o temperaturze 200 - 220 C, a

do chwili gdy na obu powierzchniach warstwa o gruboci okoo 4 mm stanie si plastyczna. Nastpnie obie podgrzane po-2

wierzchnie dociska si do siebie (cinienie 10 - 20 kg/cm ) w zalenoci od gruboci detali, a do ostygnicia. Jeli detale maj 2

ksztat blokw o gruboci powyej 30 mm, to jest wymagane cinienie 50 kg/cm i wiksze. W tych wypadkach czsto uywane

s prasy i specjalne urzdzenia zgrzewajce.

Szlifowanie i polerowanie. Po obrbce skrawaniem dalsze szlifowanie i polerowanie jest wyjtkowo rzadko potrzebne, gdy

w wikszoci przypadkw, przy stosowaniu si do powyszych uwag, otrzymane powierzchnie s wystarczajco gadkie. Do

masowej produkcji bardzo dobry jest bben polerski. Odpadki tworzywa PE, otoczaki lub inne rodki cierne wymieszane