31
1 TARIK INTEGRISANA TARIFA KOSOVA VERZIJA 01.01.2019

TARIK - dogana.rks-gov.net SRB/UVOD.pdf · Glava 89 Brodovi, čamci i ploveće konstrukcije Odeljak XVIII Optički, fotografski, kinematografski, merni, kontrolni, precizni, medicinski

  • Upload
    others

  • View
    18

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

1

TARIK

INTEGRISANA TARIFA KOSOVA

VERZIJA 01.01.2019

2

UVOD Integrisana tarifa Kosova (TARIK) sastoji se od Robne nomenkalture (oznake i naimenovanja) koja se zasniva na Harmonizovanom sistemu Svetske carinske organizacije (W.C.O.) i Kombinovanoj nomenklaturi Evropske zajednice, onako kako se primenjuje od 1 Januara 2019 godine. S obzirom na to da se određene posebne mere, koje se primenjuju na Kosovu, nisu mogle obuhvatiti okvirom Kombinovane nomenklature, bilo je neophodno da se sačine dodatni tarifni podbrojevi na TARIK nivou. (devetocifreni i desetocifreni). Liste u koje je ugrađena Robna tarifa, sačinjavaju Integrisanu tarifu Kosova. (Zakonik o Carini i Akcizama na Kosovo (Zakon Br 03/L-109 od 11 Novembra 2008) i Administrativna naredba br. 2005/15 od 19. avgusta 2005. godine) Robna nomenklatura, napomene odeljaka, napomene glava, napomene podglavlja i dodatne napomene su zakonski obavezujuće. Sve druge stavke, date su samo radi lakšeg snalaženja. U slučaju sumnje ili spora, sadašnji zakonski tekst je zakonski obavezujući. Integrisana tarifa Kosova (TARIK) sastoji se od 3 dela: - Deo Prvi: Uvodne odredbe - Deo Drugi: Liste - Deo Treći: Prilozi Pomoću Administrativnog uputstva izdatog od Generalnog direktora, Carina Kosova će na redovnoj osnovi, uzimajući u obzir novo zakonodavstvo, menjati i dopunjavati Integrisanu tarifu Kosova (TARIK). Integisana tarifa Kosova (TARIK) dostupna je na web-sajtu Carine Kosova i na CD-ROM-u.

3

KRATAK SADRŽAJ

DEO JEDAN — UVODNE ODREDBE Odeljak I — Osnovna pravila A. Opšta pravila za tumačenje Robne nomenklature B. Uputstva za tumačenje Robne nomenklature C. Opšta pravila koja se primenjuju na Robnu nomenklaturu i na carinske dažbine D. Roba sa preferencijalnom statusu

Preferencijalna carinska stopa na uvoz primenjuje za roba sa poreklom od zemlje koji su ratifikovali Sporazum o izmeni i pristupanju sporazumu o slobdnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA-2006)

Odeljak II — TARIK Opis A. Struktura tarifne oznake B. Dodatne jedinice C. Mere trgovinske politike D. Preferencijalne carinske stope E. P.D.V. F. Akcize Odeljak III — Posebne odredbe

A. Civilni vazduhoplovi i roba za civilne vazduhoplove B. Farmaceutski proizvodi C. Kontejneri i materijali za pakovanje D. Povlašćeni carinski tretman zbog prirode robe Oznake, skraćenice i simboli

4

DEO DVA —LISTE Odeljak I Žive životinje, proizvodi životinjskog porekla Glava 01 Žive životinje Glava 02 Meso i drugi klanični proizvodi za jelo Glava 03 Ribe, ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci Glava 04 Mleko i proizvodi od mleka; živinska i ptičja jaja; prirodni med;

jestivi proizvodi životinjskog porekla, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu Glava 05 Proizvodi životinjskog porekla, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni Odeljak II Biljni proizvodi Glava 06 Živo drveće i druge biljke; lukovice, korenje i slično; sečeno cveće i ukrasno lišće Glava 07 Povrće, korenje i krtole za jelo Glava 08 Voće i jezgrasto voće za jelo; kore agruma ili dinja i lubenica Glava 09 Kafa, čaj, mate čaj i začini Glava 10 Žitarice Glava 11 Proizvodi mlinske industrije; slad; skrob, inulin; gluten od pšenice Glava 12 Uljano semenje i plodovi; razno zrnevlje, seme i plodovi; industrijsko i lekovito bilje; slama i stočna hrana Glava 13 Šelak; gume, smole i ostali biljni sokovi i ekstrakti Glava 14 Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni Odeljak III Masnoće i ulja životinjskog ili biljnog porekla i proizvodi njihovog razlaganja; prerađene jestive masti; voskovi životinjskog ili biljnog porekla Glava 15 Masnoće i ulja životinjskog ili biljnog porekla i proizvodi njihovog razlaganja; prerađene jestive masti;

voskovi životinjskog ili biljnog porekla

5

Odeljak IV Proizvodi prehrambene industrije; pića; alkoholi i sirće; duvan i proizvodi zamene duvana Glava 16 Prerađevine od mesa, riba, ljuskara, mekušaca ili drugih vodenih beskičmenjaka Glava 17 Šećer i proizvodi od šećera Glava 18 Kakao i proizvodi od kakaa Glava 19 Proizvodi na bazi žitarica, brašna, skroba ili mleka; poslastičarski proizvodi Glava 20 Proizvodi od povrća, voća i ostalih delova bilja Glava 21 Razni proizvodi za ishranu Glava 22 Pića, alkoholi i sirće Glava 23 Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena hrana za životinje Glava 24 Duvan i proizvodi zamene duvana Odeljak V Mineralni proizvodi Glava 25 So; sumpor; zemlja i kamen; gips; kreč i cement Glava 26 Rude, zgure i pepeli Glava 27 Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenozne materije; mineralni voskovi Odeljak VI Proizvodi hemijske industrije ili srodnih industrija Glava 28 Neorganski hemijski proizvodi; organska i neorganska jedinjenja plemenitih metala, metala retkih zemlji,

radioaktivnih elemenata i izotopa Glava 29 Organski hemijski proizvodi Glava 30 Farmaceutski proizvodi Glava 31 Đubriva Glava 32 Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; boje za tekstil, pigmenti i ostale materije za bojenje;

pripremljena premazna sredstva i lakovi; kitovi i ostale zaptivne mase; štamparske boje i mastila Glava 33 Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi

6

Glava 34 Sapun, organska površinski aktivna sredstva, preparati za pranje, preparati za podmazivanje, veštački voskovi, pripremljeni voskovi, preparati za poliranje i čišćenje, sveće i slični proizvodi, paste za modeliranje, "zubarski voskovi" i zubarski preparati na bazi gipsa

Glava 35 Belančevinaste materije; modifikovani skrobovi; lepkovi; enzimi Glava 36 Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne legure; zapaljivi preparati Glava 37 Proizvodi za fotografske ili kinematografske svrhe Glava 38 Razni proizvodi hemijske industrije Odeljak VII Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa; kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume Glava 39 Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa Glava 40 Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume Odeljak VIII Sirova krupna i sitna koža sa dlakom ili bez dlake, štavljena koža, krzna i proizvodi od krzna; sedlarski i sarački proizvodi; predmeti za putovanje, ručne torbe i slični kontejneri; predmeti od životinjskih creva (osim svilene bube) Glava 41 Sirova krupna i sitna koža sa dlakom ili bez dlake (osim krzna) i štavljena koža Glava 42 Proizvodi od kože; sedlarski i sarački proizvodi; predmeti za putovanja, ručne torbe i slični kontejneri; proizvodi od životinjskih creva

(osim svilene bube) Glava 43 Prirodno i veštačko krzno; proizvodi od krzna Odeljak IX Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj; pluta i proizvodi od plute; proizvodi od slame, esparta ili drugih materijala za pletenje; korparski i pletarski proizvodi Glava 44 Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj Glava 45 Pluta i proizvodi od plute Glava 46 Proizvodi od slame i esparta i od ostalih materijala za pletariju; korparski i pletarski proizvodi

7

Odeljak X Celuloza drvna ili od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; hartija ili karton za ponovnu preradu (otpaci i ostaci); hartija i karton i proizvodi od hartije i kartona Glava 47 Celuloza drvna ili od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; hartija ili karton za ponovnu preradu (otpaci i ostaci) Glava 48 Hartija i karton; proizvodi od hartijine mase, hartije ili od kartona Glava 49 Štampane knjige, novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije; rukopisi, kucani tekstovi i planovi Odeljak XI Tekstil i proizvodi od tekstila Glava 50 Svila Glava 51 Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; predivo i tkanine od konjske dlake Glava 52 Pamuk Glava 53 Ostala biljna tekstilna vlakna; papirna prediva i tkanine od papirnog prediva Glava 54 Veštački ili sintetički filamenti; trake i slično od veštačkih tekstilnih materijala Glava 55 Veštačka ili sintetička vlakna, sečena Glava 56 Vata, filc i netkani materijal; specijalna prediva; kanapi, užad, konopci i kablovi i proizvodi od njih Glava 57 Tepisi i ostali tekstilni podni pokrivači Glava 58 Specijalne tkanine; taftovane tekstilne tkanine; čipke; tapiserije; pozamanterija; vez Glava 59 Tekstilne tkanine, impregnisane, premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane; tekstilni proizvodi pogodni za tehničke svrhe Glava 60 Pleteni ili kukičani materijali Glava 61 Odeća i pribor za odeću, pleteni ili kukičani Glava 62 Odeća i pribor za odeću, osim pletenih ili kukičanih proizvoda Glava 63 Ostali gotovi proizvodi od tekstila; setovi; iznošena dotrajala odeća i dotrajali proizvodi od tekstila; krpe Odeljak XII Obuća, šeširi, kape i ostale pokrivke za glavu, kišobrani, suncobrani, štapovi, štapovi-stolice, bičevi, korbači i njihovi delovi; preparirano perje i proizvodi od perja; veštačko cveće; proizvodi od ljudske kose Glava 64 Obuća, kamašne i slični proizvodi; delovi tih proizvoda Glava 65 Šeširi, kape i ostale pokrivke za glavu i njihovi delovi

8

Glava 66 Kišobrani, suncobrani, štapovi, štapovi-stolice, bičevi, korbači i njihovi delovi Glava 67 Perje i paperje, preparirano i proizvodi izrađeni od perja ili paperja; veštačko cveće; proizvodi od ljudske kose Odeljak XIII Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, azbesta, liskuna ili sličnih materijala; keramički proizvodi; staklo i proizvodi od stakla Glava 68 Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, azbesta, liskuna i sličnih materijala Glava 69 Keramički proizvodi Glava 70 Staklo i proizvodi od stakla Odeljak XIV Prirodni ili kultivisani biseri, drago ili poludrago kamenje, plemeniti metali, metali platirani plemenitim metalima i proizvodi od njih; imitacije nakita; metalni novac Glava 71 Prirodni ili kultivisani biseri, drago ili poludrago kamenje, plemeniti metali, metali platirani plemenitim metalima, i proizvodi od njih;

imitacije nakita; metalni novac Odeljak XV Prosti metali i proizvodi od prostih metala Glava 72 Gvožđe i čelik Glava 73 Proizvodi od gvožđa i čelika Glava 74 Bakar i proizvodi od bakra Glava 75 Nikl i proizvodi od nikla Glava 76 Aluminijum i proizvodi od aluminijuma Glava 77 (Rezervisana za moguću buduću upotrebu u harmonizovanom sistemu) Glava 78 Olovo i proizvodi od olova Glava 79 Cink i proizvodi od cinka Glava 80 Kalaj i proizvodi od kalaja Glava 81 Ostali prosti metali; kermeti; proizvodi od njih Glava 82 Alati, nožarski proizvodi, kašike i viljuške, od prostih metala; njihovi delovi od prostih metala Glava 83 Razni proizvodi od prostih metala

9

Odeljak XVI Mašine, aparati i mehanički uređaji; elektrotehnička oprema; njihovi delovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, i delovi i pribor za te proizvode Glava 84 Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uređaji; njihovi delovi Glava 85 Električne mašine i oprema i njihovi delovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike

i zvuka, i delovi i pribor za te proizvode Odeljak XVII Vozila, vazduhoplovi, plovila i prateća transportna oprema Glava 86 Železničke ili tramvajske lokomotive, šinska vozila i njihovi delovi;

železnički ili tramvajski kolosečni sklopovi i pribor i njihovi delovi; mehanička (uključujući elektromehaničku) signalna oprema za saobraćaj svih vrsta

Glava 87 Vozila, osim železničkih ili tramvajskih šinskih vozila, i njihovi delovi i pribor Glava 88 Vazduhoplovi, kosmičke letilice i njihovi delovi Glava 89 Brodovi, čamci i ploveće konstrukcije Odeljak XVIII Optički, fotografski, kinematografski, merni, kontrolni, precizni, medicinski ili hirurški instrumenti i aparati; satovi i časovnici; muzički instrumenti; njihovi delovi i pribor Glava 90 Optički, fotografski, kinematografski, merni, kontrolni, precizni, medicinski ili hirurški instrumenti i aparati; njihovi delovi i pribor Glava 91 Satovi i njihovi delovi Glava 92 Muzički instrumenti; delovi i pribor tih proizvoda

10

Odeljak XIX Oružje i municija; njihovi delovi i pribor Glava 93 Oružje i municija; njihovi delovi i pribor Odeljak XX Razni proizvodi Glava 94 Nameštaj; posteljina, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; lampe i druga svetleća tela, na drugom mestu

nepomenuti ili uključeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično; montažne zgrade Glava 95 Igračke, rekviziti za društvene igre i sport; njihovi delovi i pribor Glava 96 Razni proizvodi Odeljak XXI Umetnički radovi, kolekcionarski predmeti i starina (antikviteti) Glava 97 Umetnički radovi, kolekcionarski predmeti i starina (antikviteti)

11

DEO TRI — PRILOZI Prilog 01 LISTA MEĐUNARODNIH NEZAŠTIĆENIH NAZIVA (INN) DONETA OD SVETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE ZA

FARMACEUTSKE SUPSTANCE, KOJE SU OSLOBOĐENE OD PLAĆANJA UVOZNE CARINE I PDV Prilog 02 LISTA PREFIKSA I SUFIKSA KOJI, U KOMBINACIJI SA INN-om PRILOGA 01, OZNAČAVAJU SOLI, ESTERE ILI HIDRATE INN-a;

OVE SOLI, ESTERI ILI HIDRATI SU OSLOBOĐENI OD PLAĆANJA UVOZNE CARINE I PDV, POD USLOVOM DA SE MOGU SVRSTATI U ISTOM 6-CIFRENOM HS-PODBROJU KAO ODGOVARAJUĆI INN

Prilog 03 SOLI, ESTERI I HIDRATI INN-a, KOJI NISU SVRSTANI U ISTI HS-PODBROJ KAO ODGOVARAJUĆI INN

I KOJI SU OSLOBOĐENI OD UVOZNE CARINE I PDV Prilog 04 LISTA FARMACEUTSKIH INTERMEDIATA T.J. JEDINJENJA UPOTREBLJENIH ZA PROIZVODNJU GOTOVIH FARMACEUTSKIH

PROIZVODA, KOJI SU OSLOBOĐENI OD PLAĆANJA UVOZNE CARINE I PDV Prilog 05 VETERINARSKO UVERENJE Prilog 06 FITOSANITARNO UVERENJE Prilog 07 DOZVOLE ZA UVOZ PLASTIČNE VREĆICE U OBLIKU VREĆICE BEZ ADITIVA ZA INDUSTRIJSKE POTREBE Prilog 08 KOSOVSKA AGENCIJA ZA MEDICINSKE PROIZVODE (KAMP) Prilog 09 DOZVOLE ZA NAFTU I NAFTNE DERIVATE Prilog 10 OVLASCENJE ZA UVOZ PRECURSORA (KAMP) Prilog 11 DOZVOLA ZA UVOZ NARKOTIKA L3p (KAMP) Prilog 12 DOZVOLA ZA UVOZ NARKOTIKA L3n (KAMP)

12

DEO PRVI

UVODNE ODREDBE

13

ODELJAK I

OPŠTA PRAVILA

A. Opšta pravila za tumačenje Robne nomenklature Svrstavanje proizvoda u Robnu nomenklaturu Integrisane tarife Kosova (TARIK) vrši se prema sledećim opštim pravilima: 1. Nazivi odeljaka, glava i podglavlja dati su samo radi lakšeg snalaženja pri svrstavanju; za zakonske svrhe, svrstavanje se vrši prema

naimenovanjima tarifnih brojeva, napomenama uz odgovarajuće odeljke ili glave i u skladu sa sledećim pravilima, ako ona nisu u suprotnosti sa sadržajem tarifnih brojeva ili napomena uz odeljke ili glave.

2. (a) Kao proizvod koji je naveden ili obuhvaćen u naimenovanju nekog tarifnog broja smatra se proizvod, koji je nekompletan ili nedovršen, pod

uslovom da pri carinjenju ima bitna svojstva kompletnog ili dovršenog proizvoda. Tarifni broj takođe obuhvata i kompletan ili dovršen proizvod (ili proizvod koji se svrstava kao kompletan ili dovršen primenom ovog pravila), ako se carini nesastavljen ili u rastvaljenom stanju.

(b) Pod materijalom ili meterijom iz naimenovanja tarifnog broja podrazumeva se material ili materija u čistom stanju ili kombinovani, odnosno

pomešani sa drugim materijalom, odnosno materijom. Pod proizvodom od određenog materijala ili materije podrazumeva se i proizvod izrađen u celini ili delimično od istog materijala ili materije. Proizvodi koji se sastoje od dva ili više materijala ili materije svrstavaju se primenom opšteg pravila 3.

3. Kada se proizvodi, mogu na prvi pogled, primenom pravila 2(b) ili iz nekog drugog razloga, svrstati u dva ili više tarifnih brojeva, svrstavaju se

na sledeći način:

14

(a) tarifni broj koji ima najkonkretnije ili najbliže naimenovanje proizvoda ima prednost u odnosu na tarifne brojeve sa opštijim naimenovanjem

proizvoda. Međutim, kad se naimenovanja dva ili više tarifnih brojeva odnose samo na deo materijala ili materije sadržane u mešanim ili složenim proizvodima ili samo na deo komponenti pripremljenih kao set za maloprodaju, naimenovanje tih tarifnih brojeva smatraće se podjednako konkretnim, iako jedan od njih ima kompletnije ili preciznije naimenovanje proizvoda.

(b) mešavine, složeni proizodi koji se sastoje od različitih materijala ili su izrađeni od različitih komponenti odnosno sastojaka i proizvodi

pripremljeni u setovima za maloprodaju, koji se ne mogu svrstati primenom pravila 3(a), svrstaće se kao da se sastoje od materijala ili komponente koja im daje bitan karakter, ako se ovaj kriterijum može primeniti;

(c) ako se proizvodi ne mogu svrstati primenom pravila 3(a) ili (b), svrstaće se u poslednji po redu od onih tarifnih brojeva koje zbog važnosti

treba podjednako uzeti u obzir. 4. Proizvodi koji se ne mogu svrstati primenom gore navedenih pravila, svrstaće se u odgovarajući tarifni broj predviđen za proizvod koji je tom

proizvodu najsličniji. 5. Pored prethodnih odredaba, za sledeće proizvode primenjivaće se sledeća pravila:

(a) futrole za fotografske aparate, muzičke instrumente, puške i pištolje, kutije za cirkle, kutije za ogrlice i slični kontejneri, specijalno oblikovani ili podešeni za određeni proizvod ili set proizvoda, pogodni za dugotrajnu upotrebu i isporučeni sa proizvodima za koje su namenjeni, svrstaće se sa tim proizvodima pod uslovom da se uobičajeno prodaju sa tim proizvodima. Međutim, ovo pravilo se ne primenjuje na kontejnere koji celini (tom proizvodu sa kontejnerom) daju bitan karakter;

(b) shodno odredbama pravila 5(a), materijali za pakovanje i kontejneri za pakovanje (1) koji se isporučuju sa proizvodima u njima svrstavaju se

zajedno sa tim proizvodima ukoliko je uobičajeno da se koriste za pakovanje tih proizvoda. Međutim, ove odredbe se ne primenjuju na materijal za pakovanje i kontejnere za pakovanje ako je očigledno da su podesni za višekratnu upotrebu.

6. Sa pravnog aspekta, razvrstavanje proizvoda u tarifne podbrojeve u okviru jednog tarifnog broja vrši se prema naimenovanjima tih tarifnih

podbrojeva i eventualnih napomena za te tarifne podbrojeve i “mutatis mutandis” prema gore navedenim pravilima, podrazumevajući da se poređenje tarifnih podbrojeva može vršiti samo na istom nivou raščlanjavanja. U smislu ovog pravila primenjuju se i napomene uz odeljke i glave, osim ako kontekst ne zahteva drugačije.

(1) Pojam “materijal za pakovanje” i “kontejneri za pakovanje” označava bilo koji unutrašnji ili spoljašnji kontejner, držač, omotač ili držač,

osim transportnih uređaja (na pr. kontejnera za transport), cirada, pomoćnog pribora i opreme za transport. Pojam ”kontejneri za pakovanje” ne obuhvata kontejnere iz opštih pravila 5(a).

15

B. Uputstvo za tumačenje robne nomenklature Za svrstavanje robe u tarifne brojeve i tarifne podbrojeve, koje su obuhvaćeni sa prvih šest cifara, pozivamo se na važeće Objašnjenje Harmonizovanog sistema Svetske carinske organizacije. Za svrstavanje robe u podbrojeve, koji su obuhvaćeni sa sedmom i osmom cifrom robne oznake, pozivamo se na važeće Objašnjenje kombinovane nomenklature Evropske zajednice. Za svrstavanje robe u podbrojeve, koji su obuhvaćeni sa devetom i desetom cifrom robne oznake, pozivamo se na ovaj Uvod, Dodatne napomene (TARIK) i na važeći zakon na Kosovu.

C. Opšta pravila koja se primenjuju na robnu nomenklaturu i na carinske dažbine 1. Carinske dažbine izražene kao procentualne stope su dažbine prema vrednosti.

Te carinske dažbine obračunavaju se na carinsku vrednost uvežene robe.

Carinska vrednost uvežene robe utvrđuje se u skladu sa metodama opisanim u Naslovu II, Odeljak 3 Zakonik o carini i Akcize na Kosovu

(Zakon br. 03/L-109 dana 11 Novembar 2008). 2. Osim ako se drugačije ne zahteva, odredbe o carinskoj vrednosti primenjuju se, osim za utvrđivanje vrednosti robe za obračun carine prema

vrednosti (ad valorem), i za potrebe vrednosti na osnovu kojih je određen sadržaj pojedinih tarifnih brojeva ili podbrojeva. 3. Roba koja ispunjava uslove za povlašćeni carinski tretman zbog njene prirode:

Ako carina koja se primenjuje pod sporazumom na robu zbog njene posebne krajnje upotrebe nije niža nego što bi se inače primenjivala na robu, pomenuta roba se svrstava u TARIK-oznaku koja se odnosi na krajnju upotrebu.

16

D. Roba sa preferencijalnom statusu

Carinska stopa primenjuje za roba sa poreklom od zemlje koji su ratifikovali Sporazum o izmeni i pristupanju sporazumu o slobdnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA-2006)

Od 26 juli 2007 primenjuje za roba sa poreklom od: Republike Albanie (AL), Republike Makedonie (MK), Republike Crne Gore (ME), Republike Moldavie (MD) ;

Od 24 Octobra 2007 primenjuje za roba sa poreklom od Republike Serbie (XS);

Od 22 Novembra 2007 primenjuje za roba sa poreklom od Bosnie i Hercegovine.

Od 01 Juli 2013 Hrvatska nije više članica u Sporazumu CEFTA 2006

Da biste dobili preferencijalni status u kontekstu ovog sporazuma , poreklo proizvoda dokazuje potvrdom o prometu robe EUR 1 ili " izjava o poreklu " koju izvoznici u skladu sa članom 21 ( 1 ) Glava V , kao što je opisano u Sporazumu CEFTA 2006

Carinska stopa primenjuje za roba sa poreklom od zemlje koji su ratifikovali Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Kosovo , s jedne strane , i Evropska unija i Evropska zajednica za atomsku energiju sa druge strane od zakon (MSA 2016) br . 05 / L -069 skladu sa relevantnim aneksima ;

• Od 01 april 2016 primenjuje za roba sa poreklom od: Austria (at ), Belgija ( BE ) , Bugarska ( BG ) , Hrvatska ( HR ) , Republika Kipar ( CI ) , Češka ( CZ ) , Danska ( DK ) , Estonija ( EE ) , Finska ( FI ) , Francuska (FR ) , Nemačka (DE ) , Grčka ( GR ) , Mađarska ( HU ) , Irska ( IE ) , Italija ( IT ) , Letonija ( NN ) , Litvanija ( LT ) , Luksemburg ( LU ) , Malta ( MT ) , Holandija ( NL ) , Poljska ( PL ) , Portugalija ( CV ) , Rumunije (RO ) , Slovačka ( SK ) , Slovenija ( SL ) , Španija ( ES ) , Švedska ) SE ) i Velika Britanija ( MB )

Da biste dobili preferencijalni status u kontekstu ovog sporazuma , poreklo proizvoda dokazuje potvrdom o prometu robe EUR 1 ili " izjava o poreklu " koju izvoznici u skladu sa članom 21 ( 1 ) Glava V , kao što je opisano u Sporazumu stabilizaciji i pridruživanju (MSA 2016)

17

ODELJAK II

TARIK OPIS

Integrisana tarifa Kosova, zvana TARIK, zasnovana je na Harmonizovanom sistemu (HS) Svetske carinske organizacije (WCO) i na Kombinovanoj nomenklaturi Evropske zajednice i sadrži: - robnu oznaku - naimenovanje robe - obavezujuće dodatne jedinice (ZAVOD ZA STATISTIKU KOSOVA i EUROSTAT) - reference na kosovsko zakonodavstvo u odnosu na različite uvozne i/ili izvozne mere trgovinske politike, koje se primenjuju - stope carinskih dažbina koje se primenjuju - preferencijalne carinske stope za:

- - Republiku Albaniju (AL) - - Bosnu i Hercegovinu (BA) - - Republiku Moldaviju (MD) - - Republiku Crne Gore (ME) - - Republiku Makedoniju (MK) - - Republiku Serbije (XK)

- P.D.V. - stope - Akciza - stope

18

A. Struktura robne oznake Robna oznaka (TARIK-oznaka) pomenuta je u prvoj koloni i struktuirana je na sledeći način: Prvih šest cifara numeričke oznake odnose se na tarifne brojeve i tarifne podbrojeve Nomenklature Harmonizovanog sistema (WCO). Sedma i osma cifra označavaju tarifne podbrojeve Kombinovane nomenklature Evropske zajednice. Deveta i deseta cifra rezervisane su za primenu tarifnih podbrojeva koji proizilaze iz kosovoskog zakonodavstva. U odsustvu TARIK-podpodele Kosova, deveta i deseta cifra su “00”. Izuzetno, dodatna TARIK- oznaka od četiri cifre može se koristiti za primenu posebnih kosovskih mera koje nemaju oznaku, ili nisu u potpunosti označene (kao što su “farmaceutski proizvodi”).

19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 Harmonizovani Sistem (HS) (WCO)

7 8 Kombinovana Nomenklatura (Evropska zajednica)

9 10 TARIK (Kosovo)

1 2 3 4 Prva dodatna TARIK-oznaka

20

B. Dodatne jedinice Dodatne jedinice koje se obavezno se zahtevaju za statističke svrhe (ZAVOD ZA STATISTIKU KOSOVA i EUROSTAT) navedene su u trećoj koloni. Koriste se sledeće skraćenice:

CCT ct/l Nosivost u tonama (1)

CEN 100 p/st Sto komada

CTM c/k Karat (1 metrički karat =2 x 10-4 kg)

GFJ kg 90% sdt Gram fosilnog izotopa

GRM g Gram

KCC Kilogram kolinhlorida (KG C5 H14 ClNO)

KHO KG H2 O2 Kilogram vodonik peroksida (KG H2 O2)

KLT 1000 l Hiljadu litara (1000 Litara)

KMA kg met.am Kilogram metilamina

KNE kg/net eda Kilogram oceđene neto mase

KNI kg N Kilogram azota

KPH KG KOH Kilogram kalijum hidroksida (kaustična potaša) (KG KOH)

KPO KG K2 O Kilogram kalijum oksida (KG K2 O)

KPP KG P2 O5 Kilogram difosfornog pentaoksida (KG P2 O5)

KSD Kilogram 90 % suve supstance

KSH KG NaOH Kilogram natrijum hidroksida (kaustična soda) (KG NaOH)

KUR kg U Kilogram uranijuma

LPA 1 alc. 100% Litara čistog (100 %)alkohola

LTR l Litar

MIL 1000 p/st Hiljadu komada

MQM 1000 m3 Hiljadu kubnih metara

MTK m2 Kvadratni metar

MTQ m3 Kubni metar

MTR m Metar

21

MWH 1000 kwh Hiljadu kilovat časova

NEL ce/el Broj ćelija

NPR pa Broj pari

PCE p/st Redni broj

TJO Tj Teradžul (terajoule) (bruto kalorična vrednost)

- Ne zahteva se dodatna jedinica

(1) ‘Nosivost u tonama’(CCT) predstavlja nosivost broda, izraženu u tonama, koja ne uključuje brodske zalihe (gorivo, oprema, hrana, i dr.).

Lica koja se prevoze brodom (posada i putnici) i njihovi prtljazi takođe se ne uračunavaju.

C. Mere trgovinske politike U četvrtoj i petoj koloni data je kratka referenca na kosovsko zakonodavstvo u pogledu različitih uvozno i/ili izvoznih mera trgovinske politike.

- “VET” označava da je potrebno veterinarsko uverenje izdato od nadležnog organa odnosno Agencija za hranu i Veterinartsvo Odluka Br. 5079/10.12.2012

- “FIT” označava da je potrebno fitosanitarno uverenje , koje se izdaje od nadležnog organa odnosno Agencija za hranu i Veterinartsvo Odluka Br. 5079/10.12.2012 “L04” označava da je potrebna dozvola izdata od Kosovske agencije za medicinske proizvode ( KAMP )

- “L05” označava da uvoz mogu obavljati samo uvoznici kojima je izdato odobrenje od Kosovske Carine za ;Uvoz cigara, izvoz duvanskih proizvoda , osim nefermentiranog I ne preradenog duvana, uvoz ne preradenog duvana, uvoz elektronskih cigareta, uvoz papira za cigare I papira u obliku rolne sa filterom.

- “L06” označava dozvola je potreban za uvoz nafte i naftnih derivata na Kosovu od strane Pravilnika, 07/2010 - “L07” označava da je potrebna dozvola za uvoz I izvoz narkotika I dozvola za uvoz I izvoz prekursora za opise I sinonime opisa od tabela

II, III i IV zakona 02/L-128 izdata od Kosovske agencije za medicinske proizvode ( KAMP ) - “L08“Certifikat o pristupačnosti tipa tog sredstva, administrativno uputstvo br.2008/08 homologizaciji vozila

- “L09” dozvole za uvoz plastične vrećice u obliku vrećice bez aditiva za industrijske potrebe prema odluci Br.20 datum 09.07.2013 - “PRO” označava zabranu

Fusnote se pozivaju na zakon koji se primenjuje i na potrebne Dozvole/Uverenja, koje možete naći u prilozima 05 to 09.

22

D. Preferencijalna carinska stopa

Primenjuje se po Sporazum o izmeni i pristupanju sporazumu o slobdnoj trgovini u Centralnoj Evropi sa: Republikom Albanijom (AL), Bosnom i Hercegovinom (BA), Republikom Moldavije (MD), Republikom Crne Gore (ME), Republikom Makedonijom (MK) I Republikom Serbie (XS), I Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Kosovo, s jedne strane, i Evropska unija i Evropska zajednica za atomsku energiju sa druge strane od zakon (MSA 2016) br. 05 / L -069 skladu sa relevantnim aneksima ;

Uticaj ovih preferencijalnih trgovinska sporazuma naveden je u sedmoj koloni. Primer:

Preferencijalna carinska stopa

Tumačenje

CEFTA (AL, BA, MD, ME, MK, XS)

CEFTA : 0 Preferencijalni status ( sa EUR.1 ili " izjava o poreklu " koju izvoznici u skladu sa članom 21 ( 1 ) Naslov V ) : nulta stopa za CEFTA ( AL, BA, MD , ME , MK, XS )

AL, BA, MD, ME, MK, XS : 0 Preferencijalni status ( sa EUR ili " deklaracija porekla " koju izvoznici u skladu sa članom 21 ( 1 ) Naslov V1 . ) : Nulte stope za AL, BA, MD , ME, MK, XS

MSA : 0 , i zakon (MSA 2016) br . 05 / L -069 skladu sa relevantnim aneksima ;

Preferencijalni status ( sa EUR.1 ili " izjava o poreklu " koju izvoznici u skladu sa članom 21 ( 1 ) Glava V ) : nulta stopa za AT , BE , BG , HR , CI , CZ , DK , EE , FI , FR , DE, GR , HU , IE , IT, LV , LT , LU , MT , NL, PL , PT , RO , SK , SL , ES , SE , GB

E. P.D.V. Stope PDV-a koje se primenjuju pri uvozu/prilivu proizvoda navedene su u osmoj koloni.

F. Akcize Akcizne stope koje se primenjuju pri uvozu/prilivu proizvoda navedene su u devetoj koloni.

23

Količina i jačina alkoholnih proizvoda (Uredba br. 2006/8 od 28 Februara clan 3) Ukoliko se na ustanovi suprotno: (a) procenat i količina alkohola u jednom alkoholnom proizvodu smatraće se da je kao što je prikazano na zalepljenoj etiketi ili odštampano na

ambalaži (kontejneru) koja sadrži alkoholni proizvod; i (b) ako količina i jačina alkohola nije prikazana na zalepljenoj etiketi ili odštampana na ambalaži (kontejneru) koja sadrži alkoholni proizvod

količina i jačina alkohola od 100% alkohol na 20oC smatraće se da je kao što je navedeno u sledećoj tabeli:

PROCENJENE KOLIČINE I IZNOSI ALKOHOLA

Naimenovanje Oznaka Procenjena

količina

Procenjena jačina alkohola

Pivo dobijeno od slada

2203

33.3cl

čistog alkohola od 5 % vol.

na 20oC

Vino od svežeg grožđa, uključujući

pojačana vina; širu od grožđa, osim

šire iz tarifnog broja 2009

2204

75cl

čistog alkohola od 12,5 %

vol. na 20oC

Vermut i ostala vina od svežeg grožđa,

aromatizirani biljem ili aromatskim materijama

2205

70cl

čistog alkohola od 20 % vol.

na 20oC

Ostala fermentisana pića (npr.

jabukovača, kruškovača, medovina); mešavine fermentisanih pića i mešavine

fermentisanih i bezalkoholnih pića,

nepomenutih niti obuhvaćenih na drugom mestu

2206

75cl

čistog alkohola od 5 % vol.

na 20oC 5%

Nedenaturisani etil alkohol, alkoholne

jačine po zapremini manje od 80 vol.%;

rakije, likeri i ostala alkoholna pića

2208

1 litre

čistog alkohola od 40 % vol.

na 20oC

24

ODELJAK III

POSEBNE ODREDBE

A. Civilni vazduhoplovi i roba za upotrebu u civilnim vazduhoplovima 1. Oslobođeni su od plaćanja carine:

— civilni vazduhoplovi, — određena roba koja se koristi u civilnim vazduhoplovima i za ugradnju u njih tokom njihove izrade, popravke, održavanja, rekonstrukcije,

modificiranja ili prepravke, — zemaljski simulatori za obuku letenja i njihovi delovi, namenjeni za civilnu upotrebu.

Ova roba obuhvaćena je tarifnim brojevima i podbrojevima navedenim u tabelama u stavu 5. 2. U smislu stava 1, druge alineje, pod “civilni vazduhoplovi” podrazumevaju se vazduhoplovi različiti od onih koji se upotrebljavaju u vojne ili

slične službe na Kosovu, koji nose vojne ili ne-civilne registracije. 3. U smislu stava 1, druge alineje, izraz “za civilno vazduhoplovstvo” uključuje robu u zemaljskim simulatorima za obuku letenja, namenjene

za civilnu upotrebu. 4. Carinsko oslobođenje podleže uslovima utvrđenim u čl.3. Administrativnog uputstva kojim se utvrđuju odredbe za carinske postupke.

25

5. Roba koja ispunjava uslove za ovo carinsko oslobođenje obuhvaćena je u sledećim tarifnim brojevima i podbrojevima: 3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8521 10, 8526, 8528 52, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025, 9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032, 9104.

Za sledeće tarifne podbrojeve, carinsko oslobođenje za upotrebu u civilnom vazduhoplovstvu, odobrava se jedino za robu naimenovanu u koloni 2:

Podbroj Naimenovanje

3917 2190, 3917 2290, 3917 2390, 3917 2900, 3917 31, 3917 33, 3917 3900, 7413 00, 8307 10, 8307 90

Sa dodatim priborom

4008 29 Profili, rezani po meri

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42 Pogodne za prenos gasa ili tečnosti

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99 Za tehničke namene

4504 90, 4823 90 Zaptivači, prstenovi za zaptivače i druge plombe

6812 80 Ostalo osim odeće, pribora za odeću, obuću, pokrivki za glavu, hartija, kartona, filca ili zaptivni materijail od presovanih azbestnih vlakana u obliku listova, ploča ili rolni

6813 20, 6813 81, 6813 89 Sa osnovom od azbesta ili drugih mineralnih supstanci

7007 21 Vetrobranska stakla, neuokvirena

7322 90 Grejači vazduha i distributori toplog vazduha (uključujući njihove delove)

7324 90 Sanitarni predmeti (uključujući njihove delove)

7608 10, 7608 20 Sa dodatim priborom, pogodne za odvođenje gasova ili tečnosti

8108 90 Cevi, sa dodatim priborom, pogodne za odvođenje gasova ili tečnosti

8415 90 Od Uređaja za klimatizaciju iz podbrojeva 8415 81, 8415 82 ili 8415 83

8419 90 Delovi izmjenjivača toplote

8479 89 Hidropneumatski akumulatori, mehanički uređaji za menjanje smera potiska, specijalno oblikovane toaletne jedinice, ovlaživači i odvlaživači vazduha, neelektrični servomehanizmi, neelektrični pokretači (starteri)

26

za motore, pneumatski pokretači za: turbomlazne motore, turbopropelerne motore i ostale gasne turbine, neelektrični brisači vetrobrana i neelektrični uređaji za podešavanje propelera

8501 20, 8501 40 Snage preko 735 W do 150 kW

8501 31 Snage preko 735 W do 750 W, generatori jednosmerne struje (DC generatori)

8501 33 Motori snage do 150 kW i generatori

8501 34 Generatori snage preko 735 W

8501 51 Snage preko 735 W

8501 53 Snage do 150 kW

8516 8020

Ugrađeni u jednostavno izolovano kućište s električnim priključkom, za odmrzavanje ili odleđivanje

8522 90 Sklopovi i podsklopovi, koji se sastoje od dva ili više međusobno spojenih pojedinačnih delova, za aparate iz tarifnog podbroja 8520 90

8529 90 Sklopovi i podsklopovi koji se sastoje od dva ili više međusobno spojenih pojedinačnih delova za aparate iz tarifnih podbrojeva 8526

8536 70 Connectors of plastics for optical fibres, optical fibre bundles or cables

8543 7090 Registratori leta, električni sinhronizatori i pretvarači (transduktori), uređaji za odmrzavanje i uređaji za odmagljivanje sa električnim otpornicima

8803 9090 Uključujući glajdere

9020 00 Osim njihovih delova

9029 10 Električni i elektronski brojači obrtaja

9029 90 Za brojače obrtaja, pokazivače brzine i tahometre

9109 10 9109 90 Širine, dužine ili promera do 50 mm

9405 10, 9405 60 Od prostih metala ili od plastičnih masa

9405 92, 9405 99 Od proizvoda iz tarifnog podbroja 9405 10 ili 9405 60 od prostih metala ili od plastičnih masa

6. Roba navedena u stavu 5 integrisana je u TARIK tarifnim podbrojevima sa oznakom (referencom) fusnoti u sledećem značenju “Unos pod

ovim tarifnim podbrojem podleže uslovima koji su određeni u delu C priloga 1 zakon BR.04/L-163.godine i naknadne izmene i dopune”.

27

B. Farmaceutski proizvodi 1. Oslobađanje od carine i P.D.V. predviđeno je za farmaceutske proizvode sledećih kategorija:

(a) Farmaceutske supstance koje su obuhvaćene CAS RN ( matičnim brojem servisa za hemijske abstrakte) i međunarodnim nezaštićenim nazivima (INN) navedenim u Prilogu 01;

(b) Soli, esteri i hidrati (INN) koji su naimenovani kombinovanjem INN-sa iz Priloga 01 sa prefiksom ili sufiksom iz Priloga 02, pod uslovom da se ti proizvodi mogu svrstati u istim 6-cifrenim podbrojevima kao relevantni INN;

(c) Soli, esteri i hidrati (INN) koji su navedeni u Prilogu 3 i koji se ne mogu svrstati u istim 6-cifrenim HS-podbrojevima kao odgovarajući INN;

(d) Farmaceutski intermedijati, t.j. jedinjenja za proizvodnju gotovih farmaceutskih proizvoda koji su obuhvaćeni sa CAS RN i hemijskim nazivima, navedenim u Prilogu 04.

28

2. Posebni slučajevi: (a) INN obuhvata samo one supstance pomenute u listama preporučenih i predloženih INN-sa, koje su objavljene od strane Svetske

zdravstvene organizacije (WHO). Ako je broj supstanci obuhvaćen sa INN manji od onoga koji je pokriven sa CAS RN, samo one supstance koje su obuhvaćene sa INN biće oslobođene od plaćanja carine i P.D. V.;

(b) Kada se proizvod iz Priloga 01 ili Priloga 04 identifikuje sa CAS RN koji odgovara specifičnom izomeru, jedino taj izomer može steći pravo na oslobođenje od carine i P.D. V.-a;

(c) Dupli derivati (soli, esteri i hidrati) INN-a koji se identifikuju kombinacijom INN priloga 01 sa prefiksom ili sufiksom Priloga 02 stiču pravo na oslobođenje od carine i P.D.V.-ea, pod uslovom da se mogu svrstati u istom 6-cifrenom HS-podbroju kao odgovarajući INN: Primeri: alanine methyl ester, hydrochloride;

(d) Kada je INN priloga 01 so (ili ester), ni jedna druga so (ili ester) kiseline koji je odgovarajući INN-u ne može steći pravo na oslobođenje od carine i P.D.V.-ea: Primer: oxprenoate potassium (INN): bez plaćanja carine

Oxprenoate sodium: nije oslobođeno plaćanja carine. (b) Uvozne dozvole Kosovske agencije za medicinske proizvode (KAMP), u kojoj je tačno navedeno naimenovanje farmaceutskog proizvoda,

kao što je navedeno u Prilozima 01 do 04.

29

C. Kontejneri i materijali za pakovanje Sledeće odredbe primenjuju se na kontejnere i materijale za pakovanje navedene u opštem pravilu za tumačenje 5(a) and (b) i stavljene u Slobodan promet istovremeno sa robom koju oni sadrže ili sa kojima se ona prijavljuje. 1. Kada se kontejneri za pakovanje i materijali za pakovanje svrstavaju sa robom u skladu sa odredbama opšteg pravila za tumačenje 5, oni se:

(a) carine po istoj stopi carinskih dažbina kao roba: —kada je takva roba podložna plaćanju carinskih dažbina prema vrednosti (ad valorem), ili —kada se ona uključuje u težinu robe na koju se plaća carina;

(b) oslobađaju od plaćanja carinskih dažbina:

—kada je roba oslobođena plaćanja carinskih dažbina, ili —kada se na robu plaća carina na drugi način, osim po težini ili po vrednosti, ili —kada se težina kontejnera ili materijala za pakovanje ne uključuje u težinu robe na koju se plaćaju carinske dažbine.

2. Kada kontejneri i materijali za pakovanje na koje se odnose odredbe stava 1(a) i (b) sadrže ili se prijavljuju sa robom koja se sastoji od nekoliko

različitih tarifnih naimenovanja, težina i vrednost kontejnera i materijala za pakovanje se, u svrhu određivanja njihove mase ili vrednosti koja podleže plaćanju carine, deli između sadržane robe, srazmerno težini ili vrednosti te robe.

30

D. Povlašćeni carinski tretman zbog prirode robe

1. Pod određenim uslovima, povlašćeni tretman zbog prirode robe predviđen je za:

— Žive životinje čiste rase za priplod — Semenski, arpadžik, semenska roba

2. Žive životinje čiste rase za priplod:

U svrhu razvrstavanja živih životinja čiste rase za priplod u odgovarajuće glave i u svrhu naplate carine i P. D. V.-ea, pod živom životinjom smatra se čista rasa za priplod koja spada u odgovarajuće TARIK- oznake 0101 2100 00 ,0102 2110 00,0102 2130 00, 0102 2190 00, 0103 1000, 0104 1010 00, pod uslovom da se u Delu II potrebne Veterinarske potvrde (vidi Prilog 5) navede da je živa životinja za priplod. Nulta stopa se odobrava jedino kada su ispunjeni uslovi koji su utvrđeni u članu 196/197 A.U. Carine Kosova CS br. 11/2009 sprovođenje

carinskog koda i akcize B. .03/L-109 3. Semenski, arpadžik, semenska roba:

U svrhu razvrstavanja robe u odgovarajuće glave za semenski ili arpadžik (luk za setvu) i u svrhu naplate carine i P.D V.-ea, roba se smatra da je semenska ili arpadžik ili za setvu i svrstava se u TARIK-oznake 0701 1000 00, 0703 1011 00,

1001 9110 00,1001 9120 00,1002 1000 00,1003 1000 00,1004 1000 00, 1005 1018 00 until 1005 1090 00,1201 1000 00, 1206 0010 00 i tarifni broj 1209, pod uslovom da je na potrebnom Fitosanitarnom uverenju (vidi Prilog 6), naznačeno da je ta roba stvarno namenjena za setvu, ili je semenska ili je arpadžik (luk za setvu).

31

OZNAKE, SKRAĆENICE I SIMBOLI

b/f Boca/flaša

cm/s Centimetar(a) u sekundi

€ Evro

INN Međunarodno nezaštićeno ime

INNM Dopunjeno međunarodno nezaštićeno ime

ISO Međunarodna organizacija za standardizaciju

Kbit 1 024 bita

kg/br Kilograma bruto

kg/net Kilograma neto

kg/net eda Kilograma oceđene neto mase

kg/net mas Kilograma neto suve mase

MAX Najviše, maksimalno

Mbit 1 048 576 bita

MIN Najmanje, minimalno

ml/g Mililitar(a) po gramu

mm/s Millimetar(a) u sekundi

PRO Zabrana

RON Ispitni oktanski broj

VET označava da je potrebno veterinarsko uverenje izdato od nadležnog organa odnosno Agencija za hranu i Veterinartsvo Odluka Br. 5079/10.12.2012

FIT označava da je potrebno fitosanitarno uverenje , koje se izdaje od nadležnog organa odnosno Agencija za hranu i Veterinartsvo Odluka Br. 5079/10.12.2012

L04 Uredba br. 2004/23 od 7. jula 2004.godine o proglašavanju zakona o medicinskim proizvodima i medicinskim instrumentima. Potrebna je dozvola izdata od Kosovske agencije za medicinske proizvode ( KAMP ) (vidi Prilog 8).

L05 Zakon Br.03/L-220 datum 12 juli 2010, o akcizama na duvanske proizvode na Kosovu. Uvoz mogu obavljati samo uvoznici kojima je izdato odobrenje od Kosovske Carine.

L06 Dozvola je potreban za uvoz nafte i naftnih derivata na Kosovu od strane Pravilnika, 07/2010

L07 Zakon br. 02/L-128, dozvola za uvoz i izvoz narkotika I dozvola za uvoz i izvoz prekursora za opise i sinonime opisa od tabela II, III i IV izdata od Kosovske agencije za medicinske proizvode (KAMP)

L08 Certifikat o pristupačnosti tipa tog sredstva, administrativno uputstvo br..2008/08 homologizaciji vozila

L09 dozvole za uvoz plastične vrećice u obliku vrećice bez aditiva za industrijske potrebe prema odluci Br.20 datum 09.07.2013

- Ne primenjuje se

Napomena: Tarifni broj koji se nalazi u srednjoj zagradi u prvoj koloni liste navodi da je tarifni broj izbrisan (na primer, tarifni broj [1519]).