43
KEWANGAN:TOPIK 5 MATEMATIK KEWANGAN T. Shanmugam Jabatan Pengajian Perdagangan IPG KP Teknik

T5 Matematik Kewangan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: T5 Matematik Kewangan

KEWANGAN:TOPIK 5

MATEMATIK KEWANGANT. Shanmugam

Jabatan Pengajian PerdaganganIPG KP Teknik

Page 2: T5 Matematik Kewangan

Objektif :Pada akhir topik ini , anda akan Menyatakan maksud Nilai Masa Wang dan konsep-konsep

yang berkaitan seperti Nilai Masa Depan (FV) dan Nilai Masa Kini (PV);

Menjelaskan maksud Aliran Tunai Anuiti dan konsep-konsep yang berkaitan seperti Nilai Masa Depan Anuiti (FVA) dan Nilai Masa Kini Anuiti (PVA);

Menerangkan Nilai Kini Bagi Perpetuiti dan Aliran Tunai Tidak Sama;

Mengetahui proses Pelunasan Pinjaman;

Matematik Kewangan

Page 3: T5 Matematik Kewangan

Salah satu konsep paling asas (dan penting) dalam analisis pelaburan ialah nilai masa wang.

Ia membentuk asas celik kewangan dan menjadi asas untuk memahami penilaian dan pelaburan dari segi pulangan, keberuntungan dll

Pengenalan Nilai Masa Wang (Time Value of Money)

Page 4: T5 Matematik Kewangan

Para pengurus organisasi perniagaan akan mengambilkira NMW dalam keputusan membuat sesuatu pelaburan.

Faktor-faktor yang diberi perhatian dalam menentukan NMW adalah:◦ Kadar bunga atau kadar faedah

Merujuk kepada kos pelaburan/pulangan dari pelaburan

◦ Tempoh masa pelaburan Merujuk kepada jangkamasa pelaburan (3thn, 5thn dll)

◦ Bilangan digandakan dalam setahun Merujuk kepada penggandaan/peningkatan dalam pulangan pelaburan

◦ Jumlah pelaburan Merujuk kepada amaun asal pelaburan

Faktor-faktor MenentukanNilai Masa Wang (NMW)

Page 5: T5 Matematik Kewangan

Kaedah Faedah & Dividen

Kadar Faedah (Interest Rates)

Pulangan / Pendapatan

• Individu atau Firma yang membuat simpanan atau pelaburan akan menerima pulangan dalam bentuk Faedah

• Cth : Akaun-akaun simpanan di bank perdagangan seperti:

• Ak. Simpanan Biasa dibayar 2% kadar faedah

• Ak. Simpanan Tetap dibayar 4-5% kadar faedah untuk sesuatu tempoh masa

Kos / Belanja

• Firma atau Individu yang pinjaman dari institusi kewangan akan dikenakan kaedah faedah sepanjang tempoh pinjaman berkenaan

• Cth : Pinjaman peribadi, pinjaman kenderaan, pinjaman perumahan, pinjaman perniagaan dikenakan kadar faedah yang berbeza.

Page 6: T5 Matematik Kewangan

Kaedah Faedah & Dividen

Dividen (Dividends)

Pulangan / Pendapatan

• Individu atau Firma yang membuat pelaburan dengan melanggan sejumlah syer akan menerima dividen sebagai pulangan atas pelaburan merekaCth :

• Ali telah melanggan sejumah 1000 unit Syer Biasa @ RM2 dari Syarikat Berkat.

• Pada akhir tahun kewangan, Syarikat Berkat mengisytiharkan dividen sebanyak 8% sesyer

• Maka, Ali akan memperolehi sebanyak RM160 sebagai dividen

Kos / Belanja

• Firma atau syarikat yang menerbitkan syer biasa atau syer keutamaan akan mengisytiharkan dividen kepada pemegang-pemegang syer berkenaanCth :

• Kadar dividen untuk syer biasa bergantung keberuntungan syarikat. Jika syarikat mendapat keuntungan, maka dividen akan diisythiharkan dan jika syarkat mencatat kerugian, maka tiada dividen

• Berbeza dengan syer keutamaan, dividen telah ditetapkan pada masa terbitan dan tetap akan dibayar sama ada syarikat mendapat untung atau rugi.

Page 7: T5 Matematik Kewangan

Merujuk kepada proses mencari amaun pada satu masa depan dengan mengkompaunkan sejumlah pelaburan/ simpanan pada masa kini.

Konsep Nilai Masa Depan (Future Value)

PV

?

?

?

FV

Masa Kini 1 Tahun 2 Tahun Masa DepanRM1000 ?

Page 8: T5 Matematik Kewangan

PROSES PENGKOMPAUNAN TAHUNAN◦ Faedah dibayar pada akhir sesuatu tempoh masa (seperti setahun) dan ◦ Faedah dikekalkan/ dikompaunkan pada pelaburan atau simpanan asal.

• Contoh : Anwar membuat Simpanan Tetap sebanyak RM10 000 pada Jan 2013 di Bank Berguna untuk tempoh masa 2 tahun. Bank membayar kadar faedah 8% setahun dan faedah dibayar pada akhir setiap tahun sahaja. Kirakan berapakah amaun yang akan diperolehi oleh Anwar pada akhir tahun 2015?

Contoh Nilai Masa Depan (FV)

PVRM10 000

F V?

i = 8% n = 2 thn

2013 2014 2015

Kiraan biasa = RM10 000 + (8%x10 000)= RM10 800

= RM10 800 + (8%x10 800)= RM11 664

FV =PV (1+i)n PV (1+i)n = 10 000 (1+0.08)1

= RM10 800PV (1+i)n = 10 000 (1+0.08)2

= RM11 664

FV =PV (FVIF i,n) = 10 000 (FVIF 8%,1) = 10 000 (1.0800)

= RM 10 800

= 10 000 (FVIF 8%,2) = 10 000 (1.1664)

= RM 11 664

Page 9: T5 Matematik Kewangan

PROSES PENGKOMPAUNAN BUKAN TAHUNAN◦ Faedah dibayar lebih dari sekali dalam sesuatu tempoh masa (seperti 6 bulan) dan ◦ Faedah dikekalkan/ dikompaunkan pada pelaburan atau simpanan asal.

• Contoh : Anwar membuat Simpanan Tetap sebanyak RM10 000 pada Jan 2013 di Bank Berguna untuk tempoh masa 2 tahun. Bank membayar kadar faedah 8% setahun dan faedah dibayar pada setiap 6 bulan sekali.Kirakan berapakah amaun yang akan diperolehi oleh Anwar pada akhir tahun 2015?

Contoh Nilai Masa Depan (FV)

PVRM10 000

F V?

i = 8% (kadar faedah)n = 2 thn (tempoh)m = kekerapan i = 2

2013 2014 2015

FV =PV (1 + i )nm m

= 10 000 (1+0.08)2x2

2 = RM11 699

FV =PV (FVIF i ) m

= 10 000 (FVIF 4%,4) = 10 000 (1.1699)

= RM 11 699

Page 10: T5 Matematik Kewangan

CONTOH-CONTOH SOALAN:SOALAN 1:Pada 1.1.2013 Salmah menyimpan wang sebanyak RM300 di dalam sebuah bank yang membayar kadar keuntungan sebanyak 8% setahun. Berapakah jumlah wang yang terkumpul di dalam akaunnya pada 31.12.2017?

Jawapan: RM440.80

PVRM300

F V?

i = 8% n = 5 thn

2013 2017

FV =PV (FVIF i,n) = 300 (FVIF 8%,5) = 300 (1.4693)

= RM 440.80

Page 11: T5 Matematik Kewangan

SOALAN 2:Pada 1.2.2002 Busu menyimpan wang sebanyak RM300 di dalam sebuah bank yang membayar kadar keuntungan sebanyak 4% setahun. Pada 1.2.2005 Busu menyimpan lagi sebanyak RM500. Berapakah jumlah wang yang dipunyai Busu pada 31.1.2008?

1.2.02 1.2.03 1.2.04 1.2.05 1.2.06 1.2.07 1.2.084%

300 500

)( )()( ,3,06 nini FVIFPVFVIFPVFV

)( )(500)(300 3%,4,6%,46 FVIFFVIFFV

)( )1249.1(500)2653.1(3006 FV

)( 45.56259.3796 FV

04.9426 RMFV

562.45

379.59942.04

Page 12: T5 Matematik Kewangan

SOALAN 3:Pada awal tahun ini Busu menyimpan wang sebanyak RM300 di dalam sebuah bank yang membayar kadar keuntungan sebanyak 6% setahun. Bermula pada awal tahun ke 5 pihak bank akan menaikkan kadar keuntungan kepada 8% setahun. Berapakah jumlah wang yang dipunyai Busu pada akhir tahun ke 8?

1 2 4 5 6 7 86%

300

)( 4%,64 FVIFPVFV

378.75

515.29

308%

4FV

)2625.1(3004 FV75.3784 RMFV

)( 4%,88 FVIFPVFV )3605.1(75.3788 FV

29.5158 RMFV

Page 13: T5 Matematik Kewangan

Rumusan Konsep Nilai Masa Depan

PENGKOMPAUNAN NILAI

MASA DEPAN

(FV)

Thn 0Masa Kini(PV)

Thn 3Thn 2Thn 1 Thn 4Masa Depan(FV)

Pengkompaunan Tahunan : FV =PV (FVIF i,n)

Pengkompaunan Bukan Tahunan: FV =PV (FVIF i , nm) m

Page 14: T5 Matematik Kewangan

Merujuk kepada proses mencari amaun pelaburan masa kini untuk pulangan yang telah ditetapkan pada masa depan.

Pulangan masa depan didiskaunkan untuk

memperolehi nilai masa kini.

Konsep Nilai Masa Kini(Present Value)

PV

?

?

?

FV

Masa Kini 1 Tahun 2 Tahun Masa Depan? RM10 000

Page 15: T5 Matematik Kewangan

PROSES PENGKOMPAUNAN TAHUNAN◦ Faedah dibayar pada akhir sesuatu tempoh masa (seperti setahun) dan ◦ Faedah dikekalkan/ dikompaunkan pada pelaburan atau simpanan asal.

• Contoh : Chong dipelawa untuk melabur dalam satu skim pelaburan yang menawarkan faedah 10% setahun untuk tempoh 2 tahun. Jika Chong inginkan pembayaran tunai sebanyak RM20 000 pada penghujung tahun ke 2, berapakah pelaburan yang patut dibuat oleh Chong pada masa kini?

Contoh Nilai Masa Kini(PV)

PV?

F VRM20 000

i = 10% n = 2 thn

2013 2014 2015

FV =PV (1+i)n PV = FV (1+i)n

= 20 000 (1+0.10)2

= RM16 529

PV =FV (PVIF i,n) = 20 000 (PVIF10%,2) = 20 000 (0.8265) = RM 16 530

Page 16: T5 Matematik Kewangan

Danial memerlukan RM5000 6 tahun lagi bagi membolehkannya melancong ke Jepun. Jika dia ingin menyimpan sekarang di dalam sebuah bank yang memberikan kadar keuntungan 6% setahun, berapakah yang perlu disimpan bagi membolehkan Danial melancong pada ketika tersebut?

0 1 2 3 4 5 6

5000

6%

PV=?)( ,niPVIFFVPV

)(5000 6%,6PVIFPV )7050.0(5000PV

525,3RMPV

Page 17: T5 Matematik Kewangan

Siti membuat perancangan untuk membeli perabot 4 bulan lagi dengan harga RM1000 dan membeli televisyen berharga RM2500 tujuh bulan lagi. Siti ingin menabung di dalam bank yang memberikan kadar keuntungan sebanyak 2% sebulan sekarang bagi membolehkannya membeli mengikut perancangan tersebut. Kira berapakah yang patut beliau simpan sekarang.

0 1 2 3 4 5 6

2500

2%

2167.50

7

1000923.80

)()( 7%,274%,240 PVIFFVPVIFFVPV )8706.0(2500)9238.0(10000 PV 50.167,280.9230 PV

30.100,30 RMPV

Page 18: T5 Matematik Kewangan

Siti Delima telah menyimpan RM250 di dalam sebuah bank yang memberikan kadar keuntungan 7% setahun. Lima tahun kemudian dia telah menambah RM350 lagi ke dalam akaun tersebut. Hitung jumlah wang di dalam akaunnya pada tahun ke lapan.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

250 350

7%

)()( 3%,758%,708 FVIFPVFVIFPVFV

)2250.1(350)7182.1(2508 FV 75.42855.4298 RMRMFV

30.8588 RMFV

Page 19: T5 Matematik Kewangan

PROSES PENGKOMPAUNAN BUKAN TAHUNAN◦ Faedah dibayar lebih dari sekali dalam sesuatu tempoh masa (seperti 6 bulan) dan ◦ Faedah dikekalkan/ dikompaunkan pada pelaburan atau simpanan asal.

• Contoh : Mulan Sdn Bhd bercadang untuk membeli sekuriti kerajaan yang menjanjikan pulangan wang terkumpul sebanyak RM108 000 dalam masa 7 tahun akan datang dengan pelaburan pada masa kini sebanyak RM70 000. Kadar faedah tahunan bagi sekuriti ini ialah 8% dan dibayar 4 kali setahun. Tentukan sama ada pelaburan ini menguntungkan atau tidak?

Contoh Nilai Masa Kini (PV)

PV?

F VRM108 000

i = 8% (kadar faedah)n = 7 thn (tempoh)m = kekerapan faedah

2013 2020

PV =FV (PVIF I , nm) m

= 108 000 (PVIF 2%,28) = 10 000 (0.5744) = RM 62 035Memandangkan nilai kini pelaburan adalah lebih rendah dari RM70 000, maka tidaklah wajar untuk dilabur

Page 20: T5 Matematik Kewangan

Rumusan Konsep Nilai Masa Depan

PENDISKAUNAN

NILAI MASA KINI(PV)

Thn 0Masa Kini(PV)

Thn 3Thn 2Thn 1 Thn 4Masa Depan(FV)

NILAI MASA DEPAN

(FV)

Pengkompaunan Tahunan : PV =FV (PVIF i,n)

Pengkompaunan Bukan Tahunan: PV =FV (PVIF i , nm) m

Page 21: T5 Matematik Kewangan

PENGKOMPAUNAN PENDISKAUNAN

1. Proses menukar nilai kini kepada nilai hadapan

Proses menukarkan nilai hadapan kepada nilai kini

2. Menyebabkan nilai hadapan bertambah dengan kadar yang semakin tinggi

Menyebabkan nilai kini berkurang dengan kadar yang semakin kurang

Perbezaan di antara pengkompaunan dan pendiskaunan

Page 22: T5 Matematik Kewangan

Kepekaan nilai depan Perubahan kadar faedah dan bilangan tempoh pengkompaunan

Nilai depanBagi RM1

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

masa2 4 6 8 10

i=0%

i=5%

i=10%

i=15%

Page 23: T5 Matematik Kewangan

Kepekaan nilai Perubahan kadar faedah dan bilangan tempoh pendiskaunan

Nilai kiniBagi RM1

0.25

0.50

0.75

1.00

masa2 4 6 8 10

i=0%i=5%

i=10%

i=15%

Page 24: T5 Matematik Kewangan

MASA

AMAUN

0 1 2 310%

RM10 RM11 RM12.10 RM13.31

NILAI DEPAN (FV)

NILAI KINI (PV)

PENGKOMPAUNAN

PENDISKAUNAN

KESIMPULAN KONSEP KOMPAUN DAN DISKAUN

Page 25: T5 Matematik Kewangan

ANUITI ◦ Merujuk kepada suatu siri

pembayaran/penerimaan tunai secara berkala dalam jumlah dan jeda masa yang sama.

◦ Cth: Bayaran sewa bulanan bagi premises untuk 1

tempoh yang dipersetujui Terimaan pulangan bulanan untuk sesuatu pelaburan

untuk satu tempoh masa yang ditetapkan

Aliran Tunai Anuiti (ATA)

Page 26: T5 Matematik Kewangan

Jenis-jenis AnuitiANUIT

IANUITI BIASA

• Anuiti yang berlaku dipenghujung setiap tahun

• Bayaran/terimaan tunai berlaku pada setiap AKHIR tempoh

• Cth : Menabung pada akhir/penghujung setiap bulan

ANUITI MATANG• Anuiti yang berlaku awal

sesuatu tempoh • Bayaran/terimaan tunai

berlaku pada AWAL tempoh

• Cth : Bayaran sewa Premises dipunggut/dikutip pada awal bulan (sebelum penyewa berhak menduduki Premises)

Page 27: T5 Matematik Kewangan

ANUITI BIASAAnuiti yang berlaku AKHIR setiap tahun/tempoh masa

0 1 2 3 4 5

RM100

ANUITI MATANGAnuiti yang berlaku AWAL sesuatu tahun /tempoh masa

0 1 2 3 4 5

RM100 RM100 RM100 RM100 RM100

RM100 RM100 RM100 RM100

Page 28: T5 Matematik Kewangan

Contoh : Nilai Masa Depan Anuiti Biasa Pad 1 Januari 2013, Samad bercadang untuk melabur sebanyak RM300 pada akhir setiap tahun selama 5 tahun bermula setahun dari sekarang. Kadar pulangan adalah 8% setahun. Berapakah jumlah yang terkumpul pada akhir tahun ke lima nanti?

1.1.14 1.1.15 1.1.16 1.1.17

RM300 RM300RM300RM300

1.1.13 1.1.18

RM300

8%

FVA=?Di mana : PMT=300, i=8%, n=5 FVA = PMT (FVIFA i, n) = 300 (FVIFA 8%, 5) = 300 (5.8666) FVA = RM 1 759.98

Page 29: T5 Matematik Kewangan

Salman menabung setiap hujung tahun sebanyak RM150 selama 6 tahun di dalam Bank A dengan kadar 7% setahun. Berapakah jumlah wang Salman jika beliau ingin mengeluarkannya pada akhir tahun ke 6?

0 1 2 3 4 5 67%

150 150 150 150 150 150

FVA=?

)( 6%,76 FVIFAPMTFVA )1533.7(1506 FVA

073,16 RMFVA

Page 30: T5 Matematik Kewangan

Salman menabung setiap hujung tahun sebanyak RM150 selama 6 tahun di dalam Bank A dengan kadar 7% setahun. Berapakah jumlah wang Salman jika beliau ingin mengeluarkannya pada akhir tahun ke 9?

0 1 2 3 4 5 67%

150 150 150 150 150 150

FVA=1,073

7 8 9

FV=1314.43

)( 6%,76 FVIFAPMTFVA )1533.7(1506 FVA

073,16 RMFVA

)(073,1 3%,79 FVIFFV )( 3%,79 FVIFPVFV

)2250.1(073,19 FV43.314,19 RMFV

Page 31: T5 Matematik Kewangan

Ros melabur sebanyak RM100 pada akhir tahun 1 hingga tahun 3 dengan kadar kompaun 4% setahun. Bermula dari tahun ke 4, pihak bank menaikkan kadar keuntungan kepada 6% setahun.Pada dari akhir tahun ke 4 hingga tahun ke 6 beliau menambah pelaburan setiap akhir tahun kepada RM150. Berapakah jumlah yang terkumpul pada akhir tahun ke 6?

0 1 2 3 4 5 64%

100 100 100 150 150 150

FVA=477.54

6%

FVA=312.16?FV=371.78

)())(( 3%,63%,63%,46 FVIFAPMTFVIFFVIFAPMTFV )1836.3(150)1910.1)(1216.3(1006 FV 54.477)1910.1(16.3126 FV

32.8496 RMFV

Page 32: T5 Matematik Kewangan

Contoh : Nilai Masa Depan Anuiti Matang Katakan Puan Aminah melabur sebanyak RM600 pada setiap awal tahun selama 7 tahun. Jika pihak bank membayar kadar keuntungan sebanyak 6% setahun berapakah yang terkumpul pada akhir tahun ke 7?

1 2 3 4

600 600600600

5

600

6%

FVAAD=?

6 7 0

600 600

Di mana : PMT=600, i=6%, n=7 FVA = PMT (FVIFA i, n) (1 + i )FVA = 600 (FVIFA 6%, 7) (1 + 0.06)FVA = 600 (8.3938) (1.06)FVA = RM 5 338.46

Page 33: T5 Matematik Kewangan

Salmah melabur sebanyak RM400 pada setiap awal tahun bermula awal tahun ini hingga awal tahun 5 dengan kadar kompaun 4% setahun. Berapakah jumlah wang yang terkumpul pada akhir tahun ke 8 nanti?

0 1 2 3 4 5 64%

400 400 400 400400

FVA=2253.18

7 8

)04.01)(( 5%,45 FVIFAPMTFVAAD)04.01)(4163.5(4005 ADFVA

18.253,25 RMFVAAD

)( 3%,48 FVIFPVFV )1249.1(18.22538 FV

60.534,28 RMFV

FV=2534.60

Page 34: T5 Matematik Kewangan

Pada 1 Januari, Kamal bercadang untuk menabung hari ini dan mengeluarkan jumlah yang sama dari tabungannya pada awal setiap tahun selama 3 tahun bermula tahun ini bagi tujuan membayar yuran pengajiannya di universiti. Yuran yang perlu dikeluarkan pada awal setiap tahun tersebut adalah sebanyak RM3000 dan tabungan tersebut memberi keuntungan pada kadar 15% setahun. Berapakah Kamal perlu menabung hari ini bagi tujuan tersebut.

15%PVAAD=?

0 1 2 3

3000 3000 3000

CONTOH : NILAI KINI ANUITI MATANG

Di mana: PMT=RM3000, i=15%, n=3, PVA AD = PMT (PVIFA i, n) (1 + i)PVA AD = 3000 (PVIFA 15%, 3) (1 + 0.15)PVA AD = 3000 (2.2832) (1.15)PVA AD = RM7 877.04

Page 35: T5 Matematik Kewangan

Berapakah yang perlu dilabur oleh Tong Seng hari ini di dalam satu akaun pelaburan yang memberikan kadar keuntungan 5% setahun supaya beliau dapat mengeluarkan sebanyak RM400 setiap awal tahun selama 4 tahun bermula awal tahun ini?

1 2 3 45%

400 400 400 400

0

)1)(( , iPVIFAPMTPVA niAD )05.01)((400 4%,5 PVIFAPVAAD

32.489,1RMPVAAD

Page 36: T5 Matematik Kewangan

Berapakah yang perlu dilabur oleh Tong Seng hari ini di dalam satu akaun pelaburan yang memberikan kadar keuntungan 5% setahun supaya beliau dapat mengeluarkan sebanyak RM400 setiap awal tahun selama 4 tahun bermula awal tahun ini dan RM500 setiap awal tahun bermula awal tahun 5 hingga tahun 7?

0 1 2 3 4 5 65%

7

400400400400 500 500 500

)4%,53%,54%,5 )(05.01)(()05.01)(( PVIFPVIFAPMTPVIFAPMTPVAAD

)8227.0)(05.01)(7232.2(500)05.01)(5460.3(400 ADPVA )8227.0(68.429,132.489,1 ADPVA

1489.32

1429.68

20.176,132.489,1 ADPVA

1176.20

52.665,2RMPVAAD

Page 37: T5 Matematik Kewangan

PERPETUITI – satu siri aliran tunai seragam yang berlaku pada selang masa yang sama (anuiti) yang berterusan selama-lamanya (infiniti).

Merupakan siri aliran tunai berbentuk anuiti yang berterusan sehingga pada masa depan yang tiada penghujungnya.

Perpetuiti dirujuk apabila mencari nilai kini bagi satu siri aliran tunai berbentuk anuiti yang tiada tempoh akhir dengan cara mendiskaunkan semua siri aliran Tunai tersebut.

PERPETUITI

Page 38: T5 Matematik Kewangan

Rumus nilai kiniperpetuiti i

PMTPVperpetuiti

Contoh: Encik Malim ingin bersara setahun dari sekarang dan bercadang untuk Menyimpan ke dalam satu akaun Perpetuiti sekarang yang menjanjikan kadar faedah sebanyak 9 % setahun di mana beliau boleh mengeluarkan sebanyak RM12,000 pada setiap tahun bermula hujung tahun ini sehingga beliau meninggal dunia. Berapakah amaun yang beliau terpaksa simpan sekarang?

09.0000,12

perpetuitiPV = RM133,333

PERPETUITI

Page 39: T5 Matematik Kewangan

Berapakah amaun yang perlu dilaburkan oleh Puan Orkid hari ini daripada wang pencennya supaya beliau dapat mengeluarkan sebanyak RM15000 setiap tahun sehingga akhir hayatnya. Andaikan pelaburan tersebut memberikan kadar keuntungan sebanyak 15% setahun?

iPMTPVperpetuiti

%1515000

perpetuitiPV

000,100RMPVperpetuiti

Page 40: T5 Matematik Kewangan

APLIKASI NILAI MASA WANG – PELUNASAN PINJAMAN

Rosli membeli kereta berharga RM25,000 daripada syarikat kereta terpakai dan membayar secara tunai sebanyak RM15,000. Selebihnya akan dibayar secara ansuran tahunan selama 5 tahun. Bayaran pertama akan dibuat pada akhir tahun ini. Kadar faedah atas pinjaman tersebut adalah sebanyak 7% setahun. Sediakan Jadual pelunasan pinjaman.

Langkah 1 : Mengira Bayaran AnsuranDi mana PVA = RM10,000 , i = 7% , n = 5 , PMT = ?

)( ,niPVIFAPMTPVA

)(000,10 5%,7PVIFAPMT)1002.4(000,10 PMT

91.438,2RMPMT

Page 41: T5 Matematik Kewangan

APLIKASI NILAI MASA WANG – Pelunasan pinjaman

Langkah 2 : Menyediakan Jadual Pelunasan Pinjaman

TAHUN

BAKI AWAL

ANSURAN (PMT)

FAEDAH PRINSI-PAL

BAKI AKHIR

0 10,00012345

2,438.912,438.912,438.912,438.912,438.91

10,000 700 1,738.91 8,261.098,261.09 578.28 1,860.63 6,400.466,400.46 448.03 1,990.88 4409.584,409.58 308.67 2,130.24 2,279.342,279.34 159.55 2,279.36 0

Daripada jadual di atas cuba perhatikan corak bayaran faedah dan prinsipal yang dibayar bagi setiap tahun. Apakah yang boleh simpulkan ?

Page 42: T5 Matematik Kewangan

Tawaran hebat!!M E S I N B A S U HJENAMA : SHRAPHARGA : RM480BAYARAN : BULANAN (SELAMA 3 BULAN)KADAR FAEDAH : 5% SEBULAN

Hitung bayaran yang perlu dibayar setiap bulan dan sediakan jadual pelunasan pinjaman

)( 3%,5PVIFAPMTPVA )7232.2(480 PMT

26.176RMPMT

Page 43: T5 Matematik Kewangan

JADUAL PELUNASAN PINJAMAN

BULAN

BAKI AWAL

ANSURAN (PMT)

FAEDAH PRINSI-PAL

BAKI AKHIR

0 480123

176.26176.26176.26

480 24.00 152.26 327.74327.74 16.39 159.87 167.87167.87 8.39 167.87 0