15
TAHUN January 1 2016 [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.] RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5

Rpt Matematik Tambahan t5 2016

  • Upload
    benjoe

  • View
    91

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BEN

Citation preview

Page 1: Rpt Matematik Tambahan t5 2016

January 1

2016[Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.]

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNANMATEMATIK TAMBAHAN

TINGKATAN 5

Nama Guru: ELBENJOE BIN WESMIN

Page 2: Rpt Matematik Tambahan t5 2016

R A N C A N G A N P E N G A J A R A N T A H U N A N 2 0 1 6M A T E M A T I K T A M B A H A N T I N G . 5

MINGGU TOPIK / OBJEKTIF PEMBELAJARAN: HASIL PEMBELAJARAN: CATATAN

Minggu 2 11.01 – 15.01

1.JANJANG ARITMETIKMurid akan dibimbing untuk1. Memahami dan

menggunakan konsep janjang aritmetik

Murid akan dapat1.1 Mengenal pasti ciri-ciri janjang

aritmetik.1.2 Menentukan sama ada jujukan yang

diberi merupakan janjang aritmetik.1.3 Menentukan dengan menggunakan

rumus:a) sebutan tertentu dalam sesuatu

janjang aritmetik, b) bilangan sebutan dalam sesuatu

janjang aritmetik.1.4 Mencari:

a) hasil tambah n sebutan pertama bagi sesuatu janjang aritmetik,

b) hasil tambah beberapa sebutan tertentu yang berturutan bagi sesuatu janjang aritmetik,

c) nilai n, apabila hasil tambah n sebutan pertama bagi sesuatu janjang aritmetik diberi.

1.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan janjang aritmetik.

1.1 &1.2 Mulakan dengan jujukan nombor untuk memperkenalkan janjang aritmetik dan janjang geometri. Kenalpasti merujuk kepada d=beza sepunya, di mana

d=T2−T 1=T 3−T 2

1.3 : Penggunaan rumus T n=a+ (n−1 )da) 3, 7, 11,15,sebutan ke 11?b) -3, -6, -9,…,-33. n=?

1.4: Penggunaan rumus:

Sn=n2

¿

1. 4, 11, 18,…[6 sebutan pertama]2. 9, 16, 23, …,86 (sebutan

terakhir) n =?, Sn=?

3. 2, 5, 8,…Cari hasil tambah dari T 5 hingga T 10

*Hasil tambah dari T 5 hingga T 10 = S10−S4 4. Libatkan penggunaan rumusT n=Sn−Sn−1

Sn=n2−8n.

Cari sebutan ke-4. ∴T 4=S4−S3

Libatkan masalah berkaitan situasi kehidupan seharian.

Minggu 318.01-22.01

Murid akan dibimbing untuk2. Memahami dan

menggunakan konsep janjang geometri.

Murid akan dapat2.1 Mengenal pasti ciri-ciri janjang

geometri.2. 2 Menentukan sama ada jujukan yang

diberi merupakan janjang geometri.2. 3 Menentukan dengan menggunakan

rumus:a) sebutan tertentu dalam sesuatu

janjang geometri, b) bilangan sebutan dalam sesuatu

janjang geometri.2.4 Mencari:

a) hasil tambah n sebutan pertama bagi sesuatu janjang geometri,

b) hasil tambah beberapa sebutan

2.1 Kenalpasti rujuk kepada r =

nisbah Sepunya. r=T 2

T 1

=T 3

T 2

2.3 : Penggunaan rumus T n=ar

n−1

a) 6, -18, 54, …Cari sebutan ke-6

T 6=ar5

b) 24, 36, …, 81. Cari bilangan sebutan T n=81, n=?

2.4: Penggunaan rumus,

1

Nama Guru: ELBENJOE BIN WESMIN

Page 3: Rpt Matematik Tambahan t5 2016

MINGGU TOPIK / OBJEKTIF PEMBELAJARAN: HASIL PEMBELAJARAN: CATATAN

tertentu yang berturutan bagi sesuatu janjang geometri,

c) nilai n, apabila hasil tambah n sebutan pertama bagi sesuatu janjang geometri diberi.

2.5 Mencari:a) hasil tambah hingga

ketakterhinggaan bagi sesuatu janjang geometri,

b) sebutan pertama atau nisbah sepunya apabila hasil tambah hingga ketakterhinggaan sesuatu janjang geometri diberi.

2.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan Janjang geometri.

Sn=a (rn−1)r−1

atau Sn=a (1−r n)

1−r

2.5 Bincangkan:Apabila n→∞, rn→0 maka

S∞=a

1−r

S∞ dibaca sebagai “hasil tambah hingga ketakterhinggaan”.

Libatkan perpuluhan jadi semula.Terhad kepada 2 digit jadi semula seperti 0. 3̇ , 0. 1̇5̇,…

Guna teknik Vedict Maths;

0.33=3399

, 0.5959=5999

Minggu 425.01 - 29.01

2. HUKUM LINEARMurid akan dibimbing untuk1. Memahami dan

menggunakan konsep garis lurus penyuaian terbaik.

Murid akan dapat1.1 Melukis garis lurus penyuaian terbaik

secara pemerinyuan bagi data yang diberi,

1.2 Mencari persamaan bagi garis lurus penyuaian terbaik.

1.3 Menentukan nilai-nilai pembolehubah daripada:a) Garis lurus penyuaian terbaik,b) Persamaan garis lurus

penyuaian terbaik.

1.1 Hadkan data kepada hubungan linear antara dua pembolehubah.

Pastikan garis lurus yang dilukis licin dan seimbang kedudukan titik-titiknya sepanjag garis.

1.2 Lihat paksi-x dan paksi-y yang diberikan.

Minggu 501.02 - 05.02

Murid akan dibimbing untuk2. Mengaplikasikan

hukum linear kepada hubungan tak linear

Murid akan dapat2.1 Menukarkan hubungan tak linear

kepada bentuk linear.2.2 Menentukan nilai-nilai pemalar bagi

hubungan tak linear apabila diberi:a) garis lurus penyuaian terbaikb) data.

2.3 Memperoleh maklumat daripada:a) garis lurus penyuaian terbaik,b) persamaan garis lurus penyuaian

terbaik.

KATA KUNCI: Tukarkan setiap persamaan tak linear kepada persamaan linear. Guna rumus Y=mX+Cm = kecerunan graf,C = pintasan-y

Minggu 608.02 –12.02

3. PengamiranMurid akan dibimbing untuk1. Memahami dan

menggunakan konsepkamiran tak tentu.

Murid akan dapat3.1.1 Menentukan kamiran melalui

proses mencari songsangan kepada pembezaan.

3.1.2 Menentukan kamiran axn dengan keadaan a ialah pemalar dan n ialah integer, n≠−1.

3.1.3 Menentukan kamiran bg ungk.alg.3.1.4 Mencari pemalar bagi

pengamiran, c , dlm pengamiran tak tentu.

3.1.5 Menentukan persamaan lengkung daripada drpd fungsi

Tegaskan nilai pemalar bagi pengamiran.

∫ y dx dibaca sebagai “pengamiran y terhadap terhadap x”.

3.1.1 Pengubahsuaian persamaan yang diberikan. Contoh:

ddx

(2 x )=g(x).

2

Page 4: Rpt Matematik Tambahan t5 2016

MINGGU TOPIK / OBJEKTIF PEMBELAJARAN: HASIL PEMBELAJARAN: CATATAN

kecerunan.3.1.6 Menentukan kamiran dengan

menggunakan penggantian bagi ungkapan berbentuk (ax+b)n, dengan keadaan a dan b ialah pemalar, n integer dan n≠−1.

Cari ∫ g ( x )dx.

Jawapan:

∫ g ( x )dx=∫ ddx

(2x )dx.=

2x+c

3.1.5 Jika diberikan dydx

,

kamirkannya untuk dapatkan persamaan lengkung.

Terhad kepada pengamiran

∫undx dengan keadaan u=ax+b.

3.1.6 : Tentukan ∫ (5 x−3 )3dx

∫ (5 x−3 )3dx= (5 x−3 )3+1

(5 )(3+1)+C

¿(5x−3 )4

20+C

MINGGU 715.02 –19.02

Murid akan dibimbing untuk2. Memahami dan

menggunakan konsep kamiran tentu.

Murid akan dapat3.2.1 Mencari nilai kamiran tentu bagi

ungkapan algebra.3.2.2 Mencari luas di bawah sesuatu

lengkung sebagai had bagi hasil tambah luas.

3.2.3 Menentukan luas di bawah sesuatu lengkung dengan menggunakan rumus.

3.2.4 Mencari isipadu janaan apabila sesuatu rantau yang dibatasi oleh suatu lengkung dikisarkan sepenuhnya pada:a) Paksi-xb) Paksi-ySebagai had bagi hasil tambah isipadu.

3.2.5 Menentukan isipadu janaan dengan menggunakan rumus.

Libatkan

∫a

b

kf (x )dx=k∫a

b

f ( x )dx

∫a

b

f ( x )dx=−∫a

b

f ( x )dx

Rumus tidak perlu diterbitkan.

Terhad kepada satu lengkung.

Rumus tidak perlu diterbitkan.

Terhad kepada isipadu janaan daripada kisaran pada paksi-x atau paksi-y.

3

Page 5: Rpt Matematik Tambahan t5 2016

4

MINGGU TOPIK / OBJEKTIF PEMBELAJARAN: HASIL PEMBELAJARAN: CATATAN

Minggu 822.02 – 26.02

4. VEKTOR Murid akan dibimbing untuk4.1 Memahami dan menggunakan konsep vektor.

Murid akan dibimbing untuk4.2 Memahami dan menggunakan konsep penambahan dan penolakan vektor.

Murid akan dapat4.1.1 Membezakan antara kuantiti vector

dan kuantiti skalar.4.1.2 Melukis dan melabel tembereng

garis berarah untuk mewakili sesuatu vektor.

4.1.3 Menentukan magnitud dan arah vektor yang diwakili oleh tembereng garis berarah.

4.1.4 Menentukan sama ada dua vector adalah sama.

4.1.5 Mendarab vektor dengan skalar.4.1.6 Menentukan sama ada dua vektor

adalah selari.

Murid akan dapat4.2.1 Menentukan vektor paduan

bagi dua vektor selari.4.2.2 Menentukan vektor paduan

bagi dua vektor yang tidak selari dengan menggunakan:a) Hukum segitigab) Hukum segiempat selari.

4.2.3 Menentukan vektor paduan bagi tiga atau lebih vektor dgn menggunakan hukum poligon.

4.2.4 Menentukan hasil penolakan dua vektor yang a) Selarib) Tidak selari.

4.2.5 Mewakili suatu vektor sbg gabungan vektor-vektor yang lain.

4.2.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dan penolakan vektor.

Gunakan tatatanda:

Vektor : a , AB→

, a , AB

Magnitud : |a| , |AB→ | , |a| , |AB|.Vektor sifar : 0Tegaskan bahawa vektor sifar mempunyai magnitud sifar.Tegaskan vector negative:

- AB→

= A⃗BLibatkan scalar negatif.Libatkan

a) Titik-titik segarisb) Vektor-vektor bukan

sifar yang tidak selari.

Tegaskan :Jika a dan b tidak selari dan ha =k b , maka h=k=0

Tegaskan:a - b = a +(- b )

Minggu 929.02 – 04.03

Murid akan dibimbing untuk4.3 Memahami dan menggunakan vector dalam satah Cartesan.

Murid akan dapat4.3.1 Mengungkapkan scalar dalam

bentuk a) x i + y j

b) ( xy )4.3.2 Menentukan scalarde sesuatu

scalar.4.3.3 Menentukan scalar unit dalam

arah scalar yang diberikan.4.3.4 Menentukan hasil tambah dua

atau lebih scalar.4.3.5 Menentukan hasil penolakan

antara dua scalar.4.3.6 Menentukan hasil darab

sesuatu scalar dengan scalar.

4.3.7 Melaksanakan operasi gabungan ke atas beberapa scalar.

4.3.8 Menyelesaikan masalah yang melibatkan scalar.

Kaitkan scalar unit i dan j kepada koordinat Cartesan.

Tegaskan:

Vektor i = (10) dan scalar j =

(01)Untuk hasil pembelajaran 4.3.2 hingga 4.3.7, semua scalar diberi dalam bentuk

x i + y j atau ( xy )Hadkan gabungan operasi

kepada penambahan,

penolakan dan pendaraban

scalar dengan scalar.

MINGGU TOPIK / OBJEKTIF PEMBELAJARAN: HASIL PEMBELAJARAN: CATATAN

Mingg 1007.03-11.03

Ujian 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Page 6: Rpt Matematik Tambahan t5 2016

5

Minggu 23 - 27 M I N G G U U L A N G K A J I

Minggu 2801.08-05.08

T E K N I K M E N J A W A B S P M

Minggu 29 –Minggu

3108.08 -26.08

P E P E R I K S A A N P E R C U B A A N S P M

Minggu 32 –Minggu

34U L A N G K A J I + M O C K E X A M D A R I N E G E R I 2 L A I N

19.09 – 27.09

C U T I P E R T E N G A H A N P E N G G A L 2

Mingu 3526.09-30.09

R E V I S I O N + M O C K E X A M [OTHER STATES’ PAPERS]

Minggu 36Minggu 37

03.09 – 14.10

P e p e r i k s a a n A m a l i S a i n s S P M

Minggu 38 - MINGGU

4331.10 – 05.12

P e p e r i k s a a n S P M 2 0 1 6