3
Szardínia 2018. 2018. augusztus 5-13. A tájékoztató utoljára módosítva: 2017. október 19. aug. 5. Gyülekezés 2018. augusztus 5-én, vasárnap este 21:30-ig Budapesten a Műcsarnok mellett a Homokóránál. Bérelt buszunkkal 22:00-kor indulunk Olaszországba. Szállás: éjszaka a buszon. aug. 6. — A nap nagy része utazással telik. Délután érkezünk Genovába, ahol a nap hátralevő részét városnézéssel töltjük. Genova belvárosa gyönyörűen őrzi középkori jellegét, a régi kikötőben mindenképp érdemes egy sétát tenni. Genovából kompunk 22:00-kor indul Szardíniára. Az éjszakát hálózsákjainkban töltjük a komp bárjában. Szállás: kompon, hálózsákban a bárban aug. 7. — A reggeli órákban érkezünk Szardínia, Olbia kikötőjébe. Olbiából a sziget keleti partja mentén elindulunk lefelé. Baunei alatt állunk meg a Punto Di Ristoro Uttolo-nál (406 m). Innen közösen felmegyünk a Monte Oro 669 m-es csúcsára. A csúcsról pazar kilátásban lesz részünk: láthatjuk az Arbatax-öblöt, a Pedra Longa-t, tiszta időben még az olasz szárazföld is felsejlik. A megismert úton térünk vissza buszunkhoz. A busztól, aki már nem akar túrázni azzal a busz lemegy S. Maria Navarrese tengerparti üdülőfaluba, ahol a nap hátralevő részét fürdőzéssel, pihenéssel töltheti. A túrázó csapat leereszkedik a 3 km-re lévő Pedra Longa sziklacsúcshoz, ami már tulajdonképpen a tengerparton van. A sziklacsúcs körül gyönyörű, érintetlen tengerpartok, eldugott strandok közül választhatunk. Miután felfedeztük a környéket, elindulunk gyalog a part mentén futó túraösvényen mellyen kb. 1,5 óra alatt érünk be S. Maria Navarrese településére, ahol a többiekkel találkozunk. A késő délutáni órákban buszra szállunk és kb. 2-3 órás buszozással érjük el a szállásunkat. Szállás: TORRE DEI CORSARI - Sardamare Casa Vacanze (4-6 fős apartmanok) aug. 8. — Reggeli után buszunkkal Capo Pecora fok parkolójáig utazunk. Útközben a Portixeddu beach-en kirakjuk azokat, akik ezen a napon a fürdőzést választják, itt a széles homokos strandon pihenhetnek, fürdőzhetnek. A túrázó csapat először kisétál a Pecora fokra, majd elindul felfelé egy ösvényen. Cél a Punta

Szardínia 2018.qalandar.hu/tours/main/szardinia/szardinia2018.pdfJelentkezés: 2018. február 15-ig elektronikus úton a honlapon keresztül, 48.251 HUF előleg befizetésével. A

Embed Size (px)

Citation preview

Szardínia 2018.

2018.augusztus5-13.

Atájékoztatóutoljáramódosítva:2017.október19.

aug. 5. — Gyülekezés 2018. augusztus 5-én, vasárnap este 21:30-ig Budapesten a Műcsarnok mellett aHomokóránál.Béreltbuszunkkal22:00-korindulunkOlaszországba.

Szállás:éjszakaabuszon.

aug. 6. — A nap nagy része utazással telik. Délután érkezünk Genovába, ahol a nap hátralevő részétvárosnézéssel töltjük. Genova belvárosa gyönyörűen őrzi középkori jellegét, a régi kikötőben mindenképpérdemesegysétáttenni.Genovábólkompunk22:00-kor indulSzardíniára.Azéjszakáthálózsákjainkbantöltjükakompbárjában.

Szállás:kompon,hálózsákbanabárban

aug. 7.—A reggeli órákban érkezünk Szardínia,Olbia kikötőjébe.Olbiából a sziget keleti partjamenténelindulunk lefelé. Baunei alatt állunk meg a Punto Di Ristoro Uttolo-nál (406 m). Innen közösen felmegyünk aMonteOro669m-escsúcsára.Acsúcsrólpazarkilátásbanleszrészünk:láthatjukazArbatax-öblöt,aPedraLonga-t,tiszta időbenmégazolaszszárazföld is felsejlik.Amegismertútontérünkvisszabuszunkhoz.Abusztól,akimárnem akar túrázni azzal a busz lemegyS.Maria Navarrese tengerparti üdülőfaluba, ahol a nap hátralevő részétfürdőzéssel,pihenésseltöltheti.Atúrázócsapatleereszkedika3km-relévőPedraLongasziklacsúcshoz,amimártulajdonképpen a tengerparton van. A sziklacsúcs körül gyönyörű, érintetlen tengerpartok, eldugott strandokközülválaszthatunk.Miutánfelfedeztükakörnyéket,elindulunkgyalogapartmenténfutótúraösvényenmellyenkb.1,5óraalattérünkbeS.MariaNavarresetelepülésére,aholatöbbiekkeltalálkozunk.Akésődélutániórákbanbuszraszállunkéskb.2-3órásbuszozássalérjükelaszállásunkat.

Szállás:TORREDEICORSARI-SardamareCasaVacanze(4-6fősapartmanok)aug.8.—ReggeliutánbuszunkkalCapoPecorafokparkolójáigutazunk.ÚtközbenaPortixeddubeach-en

kirakjuk azokat, akik ezen a napon a fürdőzést választják, itt a széles homokos strandon pihenhetnek,fürdőzhetnek. A túrázó csapat először kisétál a Pecora fokra, majd elindul felfelé egy ösvényen. Cél a Punta

Mumollonis499m-escsúcsánakelérése.Innengyönyörűkilátásbanlehetrészünk,láthatjukPortixeddubeach-et,aPecorafokotésavégtelennektűnőtengert.Amegismertútontérünkvisszabuszunkhoz.Atúraoda-vissza4óra30 perc, 11,5 km. Buszra szállva felvesszük útközben a Portixeddu beach-en fürdőzőket és átmegyünk Nébidatengerparti falucskába. Buszunkat a faluban hagyjuk, innen indulunk a tengerparti ösvényen Masua faluba.Útközben több, kisebb beach-en is megmártózhatunk (pl. Porto Banda, Porto Ferro). Az út különlegessége ésszépsége abarna tengerparti sziklák és amélykék tenger kontrasztja.Aki szeretné kihagyni a délutáni túrát, azlemehetabusszalMasurafalucskábaésanaphátralevőrészétfürdőzésseltöltheti.Atúrázócsapatkb.2-3óraalattéroda.Anapvégénbuszunkkalszállásunkramegyünk.

Szállás:TORREDEICORSARI-SardamareCasaVacanze(4-6fősapartmanok)

aug. 9.— Reggeli után szardíniai kirándulásunk egyik legszebb túrájáramegyünk. BuszunkkalBuggerrutengerparti halászfalucskáig utazunk. Innen indul túraösvényünk a tengerpartot követve. Kb. másfél óra utánérkezünkCalaDomesticahomokostengerpartjára.Akielfáradtazittkiszállhatatúrából:fürödhet,majdabusszalátmegy a nap végénMasua strandjára (ahol az előző napi túránk véget ért). A többiekkel folytatjuk utunkat atengerpart mellett futó ösvényen. Több kilátópontot is érintünk, ahonnan szép kilátásunk lesz a tengerre és atengerparton végig futó sziklafalra, aminek tulajdonképpen a tetején megy a turistaút. Lélegzetelállító sziklák,párkányok,mélykéktenger;ezeknekalátványávalérünkbeMasuafalucskába,tegnapitúránkvégpontjára.Ateljestúra6órahosszúságúés18,5kmhosszú.Atúravégénvisszautazunkszállásunkra.

Szállás:TORREDEICORSARI-SardamareCasaVacanze(4-6fősapartmanok)

aug.10.—Reggeliutánelhagyjukdél-szardíniaiszállásunkatésaszigetészakirészefelévesszükazirányt.Útközben megállunk egy kis túrára a Capo S. Marco foknál. Buszunkról a S. Giovanni di Sinis templom előttiparkolóbanszállunkle. InnenkisétálunkaCapoS.Marcofokraavilágítótoronyhoz.ÚtközbenlátogatástteszünkTharros romvárosánál is. A világítótorony közelében fürödhetünk egyet a Caletta del Faro kicsiny strandján.Visszatérve a templomhoz, buszra szállunk és a közeliPortoMandriola-ba utazunk. Itt egy kb.másfél órás túrakeretébenkisétálunkaTorresaMoraszaracéntoronyhozmelyaCapoMannufokontalálható.Akinemszeretneatúrára jönni az szabad program keretében fürdőzhet, pizzázhat Porto Mandriola-ban. A program után márszállásunkramegyünkmelyaszigetészakirészéntalálható.

Szállás:SASSARI-PegasusHotel–HotelilVialetto(3-4ágyasszobák)reggelivel

aug.11.—ReggeliutánaszigetlegészakibbfokáhozutazunkaSantaTeresaGallurakikötőmelletttalálhatóCapo Testa-ra. Buszunkat a falu előtti parkolóban hagyjuk, innen indulunk körbejárni a félszigetet. Aki szeretnékihagynieztatúrátazaföldnyelvkétoldalánlévőstrandokvalamelyikénélvárhatjabeatúrázócsapatot.Atúrázókegykörtúrakeretébenkörbejárjákafélszigetet.Útközbensokapróöbölvan,melyeknélmegislehetmártózni.Azút különlegessége a furcsa és bizarr sziklák látványa a tengerpart mentén. A túra folyamán érintünk egykilátópontotésegyvilágítótornyot is.A túrakb.3óra30perchosszúságú,9,5km.DélutánbuszunkkalPantaleofalubautazunk.Akinemszeretnetúrázni,ebbenaszépszárdfalubantölthetiadélutánt.AtúrázócsapatelindulaStazzo di Punta Lu Fraili 348 m-es csúcsának meghódítására. Elsőre nem is olyan nagynak tűnő csúcs elérésemégsem olyan egyszerű, a végén még a kezünket is használni kell, hogy feljussunk rá. A túra folyamángránittömböketésfurcsasziklaformációkatkellkerülgetnünk.Atúraoda-visszakb.3órahosszúságú,7,5km.Anapvégénszállásunkramegyünkvisszabusszal.EsteszabadprogramkeretébenjárhatjukbeSassaribelvárosát.

Szállás:SASSARI-PegasusHotel–HotelilVialetto(3-4ágyasszobák)reggelivel

aug.12.—ReggeliutánelhagyjukszállásunkatésPalau-bautazunk.InnenakikötőbőlSzardíniaésKorzikaközöttelhelyezkedőMaddalenaszigetcsoportközpontiszigetérehajózunkLaMaddalenakisvárosába.Fakultatívprogram keretében az egész napunkat a sziget felfedezésével tölthetjük. A sziget kb. 6 km hosszú. Lehet rajtasétálgatni, vagy akár biciklit, robogót bérelni. Tölthetjük az időt a kisvárosban, vagy ellátogathatunkMaddalenavalamelyik strandjára, ahol „híresen” hihetetlenül kék a víz. Átmehetünk egy hídon át a szomszédos Capreraszigetére, ahol Giuseppe Garibaldi egykori házába is bemehetünk. Késő délután visszatérünk hajóval Palau-ba.InnendélnekvesszükaziránytOlbiavárosába,aholegyénilegmegvacsorázunk.Olbiábólkompunk22:30-korindulLivorno-ba.

Szállás:kompon,hálózsákbanabárban

aug. 13.— A reggeli órákban érkezünk Livorno kikötőjébe. Innen busszal elindulunkMagyarország felé,érkezésakésőestiórákbanakiindulásihelyszínre.

TUDNIVALÓK

Nyilatkozat:Az időjárás,apolitikaihelyzet,ésközlekedésinehézségekbefolyásolhatjákatúraprogramját.Azutazássoránacsoportminden tagjától elvárhatóa túravezető útmutatásának követése.A túravezető igen indokolt esetben fenntartja a jogotazutazás programjának kismértékűmegváltoztatására, ha az időjárás, közlekedési nehézségek, politikai viszonyok, vagymás, előrenemláthatóvismaioresetekmegkívánják.Előfordulhat,hogyaprogramváltozásábólvagybővülésébőlkifolyólagolyanlátnivalótisérintünk,olyanprogramonisrésztveszünkvagyolyanszolgáltatástisigénybeveszünk,amiazelőzetestervekbennemszerepelt,ígyezentájékoztatósemtartalmazza.Az ilyenesetbenfelmerülőpótlólagosköltségarésztvevőketterheli,aprogramonvalórészvételazonbanválasztható.

Csomagolás: Próbáljunk meg a lehető legkevesebbet hozni, mert a busznak kicsi a csomagtere. Kerüljük a papírdobozba valócsomagolást,ill.kartonszámranevásároljunkvizeket,mertúgysemleszelég,csakahelyetfoglalja.Acsomagkétfelélegyenvéve(denetöbbfelé!):legyenegykisebbhátitáska,amelybenbennevannakaszemélyesiratok,pénz,fényképezőgép,pulóver,esőkabátésegyközepesméretűásványvizespalack.Eztbármelyikmegállásnálkönnyenkitudjukvenniabuszból,továbbáezakishátizsákszolgálhatatúrákonis.Anagycsomagbanlegyenminden,amiegésznapnemleszhasználva,eztesteaszálláshelyelfoglalásautántudodelővenni.

Egészség és biztosítás: Ajánlott gyógyszerek: Láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, hasfogó, ragtapasz,sebfertőtlenítőszer,fásli.Betegségek:azitthonmegszokottóleltérőtáplálkozásésazitthonismeretlenbaktériumok,vírusokokozhatnakhasmenést, kisebb rosszullétet. Egészségügyi ellátás & biztosítás: Olaszországban érvényes az ingyenes Európai EgészségbiztosításiKártya, ezt minden résztvevőnek kötelező kiváltania és magával hoznia! Higiénia: a buszos éjszakákat leszámítva minden este leszlehetőségfürdésre.

Elektromos áram:Olaszország elektromos aljzatai eltérőek az itthoninál, de ennek ellenére nem szükséges átalakítót hozni, feltudjuktöltenielektromoskészülékeinket.

Étkezésés ivóvíz:Megpróbálunkmindennapmegállniélelmiszerboltban,aholvásárolhatunk reggelire,vagyéppkészíttethetünkfrissszendvicseketebédre.Vacsoráznipedigszintemindenesetbenleszlehetőségünkhelyiközépkategóriáséttermekben,pizzériákban.AhelyiárszintnémilegmagasabbaMagyarországonmegszokottnál.

Időjárás:Jóidőeseténrekkenőhőséglehettűzőnapsütéssel.Viszontbármikorváltozhatazidőjárás(pl.szelesrefordulhatazidő),ezértlegyennálunkhosszúnadrág,pulóveréskabát.

Kommunikáció:AzOlaszKöztársasághivatalosnyelveazolasz,deahelyiekegyrésze(főlegakiaturizmusbandolgozik)jólbeszélangolulis.Amagyarmobiltelefonszolgáltatókrendelkeznekroamingpartnerekkel.Időeltolódásnincs.

Létszám:Minimumlétszám:30fő.Ennélkevesebbjelentkezőeseténnemtudjukelindítaniatúrát!

Szállások:Utazásunk5éjszakájátegyszerűszállodákbanésvendégházakbantöltjük.Előfordulhat,hogyegymástólkismértékbeneltérőszobákatkapunk.Hálózsákbiztonságkedvéértszükséges(egyébkéntmindenholvanágynemű).

Szükséges felszerelés:útlevélvagyszemélyi igazolvány,esőkabát/esernyő,diákigazolvány (havan– lehetőlegnemzetközi ISIC),törölköző, gyógyszerek, túrázáshoz megfelelő lábbeli (bakancs), meleg öltözet, napkrém, napszemüveg, sapka napszúrás ellen,kézfertőtlenítőgél.

Természetvédelem:A résztvevőktőlmagas fokú környezettudatosságot várunk el. Az utazás során tilos a szemetelés, a védettnövényekleszedése,azállatokzavarása,bántalmazásaésmáskörnyezetkárosítótevékenység.Adohányzóknaktekintettelkell lenniüktársaikra,ésnemszabadszemetelniük.Ezekafenntarthatóturizmusalapjai!

Tolerancia,viselkedés:Azutazásmindfizikailag,mindszellemilegmegterhelőésfárasztótevékenység;ilyenesetbenarésztvevőkkönnyen közelebb kerülhetnekmentális tűréshatárukhoz.Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogybárhol járunk, vendégek vagyunk,aholennekmegfelelően,kulturáltankellviselkednünk.Amintmegérkezünkutazásunkhelyszínére,azonnalegymáskultúrkörbentaláljukmagunkat, ahol amienktől teljesen eltérő szokások, világnézet, életritmus, értékrend és vallás van érvényben. Ezekkel szemben kellőtoleranciávalkellviseltetnünk!Azeltérőmentalitásmiattahelyiektőlnemszabadugyanaztarugalmasságotvárnunk,mintamitesetlegidehaza megszoktunk. A résztvevőknek utastársaikkal szemben is kellő toleranciával kell lenniük, mivel nincs olyan ok, ami bárkitfeljogosítanaarra,hogyelrontsa,megnehezítsevagyellehetetlenítseacsoportbármelytagjánakutazását,kikapcsolódását.Azútsoránolykorváratlanhelyzetekadódhatnak,amelyekszinténmegfelelőtoleranciátkívánnakazutazóktól.Ilyenesetekbenkívánatosapozitívhozzáállás és az új helyzetek megértő elfogadása. A túravezető természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy a váratlanhelyzetekből a lehető legjobb eredmény szülessen, emellett azonban a résztvevőktől is elvárható bizonyos alkalmazkodóképesség éscsapatszellem.

Útiokmányok:AzOlaszKöztársaságbejárásáhozmagyarállampolgároknakérvényesútlevélre vagyérvényeskártya formátumúszemélyiigazolványravanszükségük.

Valuta: Az Olasz Köztársaságban az euró (1 EUR = kb. 310 HUF) a hivatalos fizetőeszköz. Bankkártyával szinte mindenüttfizethetünk,ennekellenérelegyennálunkeurókészpénzformájábanis.

Továbbitudnivalók:AtovábbitudnivalókataQalandarKft.honlapján(www.qalandar.hu)elérhetőUtazásiSzerződéstartalmazza.

Költségek: 138.251 HUF (26 év alatt 15% kedvezmény!) mely tartalmazza a buszköltséget, autópálya és parkolási díjakat; 5 éjszaka szállást egyszerű szállodákban és vendégházakban; a program szerinti belépőjegyeket; hajó és kompjegyeket; az utazásszervezést és a magyar nyelvű túravezetést; a jó társaságot és a felejthetetlen élményeket. Nem tartalmazza az étkezéseket.

Jelentkezés: 2018. február 15-ig elektronikus úton a www.qalandar.hu honlapon keresztül, 48.251 HUF előleg befizetésével. A hátralék 2018. május 15-ig fizetendő.