52

Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A kiadvány összegzi a Szent György Szakképzési Konzorcium oktatási ajánlatát a 2014/2015-ös tanévre a gimnazista diákok számára.

Citation preview

Page 1: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015
Page 2: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015
Page 3: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

3

Szeretnénk, ha a szakképzés ismét vissza­nyerné az őt megillető társadalmi és anyagi megbecsülést, hogy reális alternatívát nyújthasson az általános iskolát végzetteknek a továbbtanulásra, és biztos megélhetési lehetőséget jelentsen a későbbiekben.

Az eredményes pályaválasztás alapfeltétele a megfelelő önkép és pályaismeret, hogy a diák tisztában legyen képességeivel, gyengeségeivel és ezek tudatában hozzon – a szüleivel és osztályfőnökével közösen – megfelelő döntést.

Minden nyolcadik osztályos tanulónak azt ajánlom, hogy vágyai, akarata és képességei alapján döntsön a továbbtanulásról. A cél most az, hogy a választott iskolában jól érezze magát, a szakmát megszeresse és megtanulja, sikerélménye legyen, és ezáltal rátaláljon a munka örömére, a szakmai érvényesülés útjára.

Kiss Imre igazgató, Kós Károly Szakképző Líceum

A rendszerváltás óta Romániában feledésbe merült az, hogy az anyagi javak előállításától, a termeléstől függ egy ország előrehaladása, jóléte. Ez pedig az emberek műveltségi és szakmai felkészültségi szintjén múlik. Az erdélyi szakemberek régebb bármilyen magas mércének megfeleltek. Mára változott a helyzet. Korszerűbb tudást kell szerezni ahhoz, hogy eredményesek lehessünk. A Puskás Tivadar Szakképző Líceum ennek megszerzését biztosítja mindazoknak, akik sikeres jövőt szeretnének maguknak.

Demeter Dávid igazgató, Puskás Tivadar Szakképző Líceum

Page 4: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

4

Intézmény Szak SzakmacsoportKépzés típusa

Tagozat típusa

Idő­tartam

Diploma típusa

Helyek száma

Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakképző Líceum

Gazdasági technikus

Közgazdasági Szaklíceum magyar tagozat

4 év érettségi oklevél, technikusi (3. szintű) szakmai oklevél

28

Közigazgatási technikus (titkár)

Közgazdasági Szaklíceum magyar tagozat

4 év érettségi oklevél, technikusi (3. szintű) szakmai oklevél

28

Szállodai dolgozó

Idegenforgalom és vendéglátás

Szakiskolai képzés

magyar tagozat

3 év szakmunkási (2. szintű) bizonylat

28

Pincér Idegenforgalom és vendéglátás

Szakiskolai képzés

magyar tagozat

3 év szakmunkási (2. szintű) bizonylat

28

Page 5: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

5

Intézmény Szak SzakmacsoportKépzés típusa

Tagozat típusa

Idő­tartam

Diploma típusa

Helyek száma

Kós Károly Szakképző Líceum

Kőműves, kőfaragó, vakoló

Építészet és közművesítés

Szakiskolai képzés

magyar tagozat

3 év szakmunkási (2. szintű) bizonylat

28

Asztalos Faipari termékek gyártása

Szakiskolai képzés

magyar tagozat

3 év szakmunkási (2. szintű) bizonylat

28

Konfekció ­ és készruha­gyártás

Textilipar és bőripar

Szakiskolai képzés

magyar tagozat

3 év szakmunkási (2. szintű) bizonylat

28

Ács­állványozó

Építészet és közművesítés

Szakiskolai képzés

román tagozat

3 év szakmunkási (2. szintű) bizonylat

28

Puskás Tivadar Szakképző Líceum

Számítógép­kezelői technikus

Elektronika és automatizálás

Szaklíceum magyar tagozat

4 év érettségi oklevél, technikusi (3. szintű) szakmai oklevél

28

Page 6: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

6

Intézmény Szak SzakmacsoportKépzés típusa

Tagozat típusa

Idő­tartam

Diploma típusa

Helyek száma

Számítógép­vezérlésű (CNC) gyártás technikus

Mechanika Szaklíceum magyar tagozat

4 év érettségi oklevél, technikusi (3. szintű) szakmai oklevél

28

Gép­ és készülék elektronikus

Elektronika és automatizálás

Szakiskolai képzés

magyar tagozat

3 év szakmunkási (2. szintű) bizonylat

28

Gépjármű­szerelő

Mechanika Szakiskolai képzés

magyar tagozat

3 év szakmunkási (2. szintű) bizonylat

28

Agroturisztikai szakember

Mezőgazdaság Szakiskolai képzés

román tagozat

3 év szakmunkási (2. szintű) bizonylat

28

Mezőgépész Mechanika Szakiskolai képzés

magyar tagozat

3 év szakmunkási (2. szintű) bizonylat

28

Page 7: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

7

HASzNoS TudNIvALóK

Minden szakképzést választó vIII. osztályos diák IX. osztályban, szaklíceumban vagy 3 éves szakiskolában folytathatja a tanulmányait. Ennek befejeztével érett­ségi oklevelet és technikusi (3. szintű), illetve szakmunkási (2. szintű) szakképesí­tést nyer, olyan szakmában, amely mind gyakorlati, mind elméleti tudást igényel. Minden oklevél az Európai unión belül elismert.

A 3. szintű technikusi szakmai oklevél a tizenkét osztályt elvégzett diákok szerez­hetik meg, érettségi oklevéllel együtt, 4 év technikusi képzés után.

A 2. szintű szakmunkási bizonylatot, a tizenegy osztályt elvégzett diákok szerez­hetik meg, érettségi oklevél nélkül, 2 vagy 3 év szakmai képzés után.

Minél magasabb fokozatú képesítéssel rendelkezik valaki, annál magasabb pozí­cióba kerülhet a szakmában való elhelyezkedés során. Aki 2. szintű szakmunkási bizonylattal rendelkezik, nem kerülhet vezetői pozícióba.

A szakiskolában minden diák támogatásban részesül, az állam havi 200 lejes szakmai ösztöndíjat biztosít számukra.

Page 8: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

8

Page 9: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

BERdE ÁRoN KözGAzdASÁGI ÉS KözIGAzGATÁSI SzAKKÉPző LíCEuM

A Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakképző Líceum 1974 óta nyújt szakmai képzést. Az iskola munkaközössége mindent megtesz azért, hogy vidám, kreatív, a változó gazdasági környezethez alkalmazkodni tudó, önismerettel rendelkező, magasan képzett fiatalként távozzanak az itt tanulók. Ennek érdekében kiemelten fontos szerepet kap az idegen nyelvek oktatása, mivel a munkaerőpiac elvárása, hogy a szakemberek több nyelven tudjanak kommunikálni.

Az iskola a versenyképes tudás megszerzését szem előtt tartva, a fentiek mellett, egy rendkívül felkészült, diákközpontú, munkáját elhivatottsággal végző oktatói közösséggel rendelkezik, valamint a színvonalas oktatáshoz és az eredményes tanuláshoz nélkülözhetetlen, európai színvonalú környezetet nyújt.

A magas színvonalú elméleti és szakmai képzés mellett különös hangsúlyt fektet a diákok szabadidejének hasznos eltöltésére is sportrendezvények, vetélkedők keretében, melyekhez kitűnő feltételeket és felszerelést biztosít.

9

Page 10: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

GAzdASÁGI TECHNIKuS SzAK • magyar tagozat

Egy jó gazdasági technikus• képes a piaci viszonyok elemzésére • a vállalat pénzügyi és emberi erőforrása­it ésszerűen osztja be • közreműködik a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében • a vállalkozás valamennyi pénz­mozgással, illetve a pénzállomány­változással összefüggő nyilvántartásait vezeti • közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában • előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint • kontírozza a gazdasági eseményeket • a fő­könyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti • könyvviteli feladásokat készít

Fő tantárgyak• a vállalatok vagyona • a vállalatok szervezése • a termékek és szolgáltatásokminősége • marketing • vállalatfinanszírozás • tárgyalástechnika • könyv­ és számvitel • pénzügyi ismeretek • költségszámítás • statisztika • számítógépes könyvelés

Elhelyezkedési lehetőségekA munkaerőpiacon rendkívül széles lehetőségek léteznek, hiszen ezek a szakem­berek jelen vannak az összes, 2­3 főnél több dolgozót foglalkoztató szervezetnél.• az ipar és szolgáltatások területén • a kormányzati és civil szférában működő szervezeteknél • középfokú tudással a bevásárlóközpontok, áruházak, gyorsét­termek pénztárainál

Helyek száma: 28Diploma típusa: az Európai unión belül elismert érettségi oklevél, technikusi (3. szintű) szakmai bizonylat

10

Page 11: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

KözIGAzGATÁSI TECHNIKuS (TITKÁR) SzAK • magyar tagozat

Egy jó közigazgatási technikus (titkár)• számítógépes adatbeviteli feladatokat végez • iratokat, leveleket, egyéb doku­mentumokat szerkeszt, sokszorosít, kezel, tárol • számítógépes ügyviteli prog­ramcsomagokat használ • vezeti és kezeli a szervezet munkaerő­gazdálkodá­sával kapcsolatos nyilvántartásait • beszerzi az irodai munkavégzéshez szüksé­ges eszközöket • irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket kezel, használ • képviseli a szervezetet • önálló PR tevékenység elvégzésére képes • kapcsolatot tart munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel • ügyintézői felada­tokat lát el • szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervez

Fő tantárgyak• a vállalatok vagyona • a vállalatok szervezése • a termékek és szolgáltatásokminősége • marketing • tárgyalástechnika • könyv­ és számvitel • pénzügy és adózás • levelezés • közönségszolgálat és protokoll • jogi ismeretek

Elhelyezkedési lehetőségekElsősorban nagyobb létszámú vállalkozásoknál vagy hivataloknál nyílik elhelyez­kedési lehetőség, adminisztratív munkakörben. A munkavégzésük irodához kötött. Nő az elhelyezkedési esélye annak, aki számítástechnikai, ügyviteli ismereteit ide­gennyelv­tudással egészíti ki. • állami és önkormányzati intézményeknél • nonprofit szervezeteknél • magán­vállalkozásoknál

Helyek száma: 28Diploma típusa: az Európai unión belül elismert érettségi oklevél, technikusi (3. szintű) szakmai bizonylat

11

Page 12: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

SzÁLLodAI doLGozó SzAK • magyar tagozat

Egy jó szállodai dolgozó• részt vesz a hatékonyan vezetett, szervezett housekeeping rész legek működésében • biztosítja a szálloda, a közös helyi­ségek, a vendégszobák tisztántartását • biztosítja, hogy idő­ben előkészítsék a szobákat a vendégek számára • gondos­kodik a tiszta textília vételezéséről • elszámol a szennyes textíliával • irányítja a szobalányok munkáját • szükség ese­tén besegít a szobatakarításba • ellenőrzi, számlázza, feltöl­ti a minibárokat

Fő tantárgyak• szállodai szolgáltatások • a szállodai szolgáltatások minő­sége • gazdasági ügyvitel • szálláshelyek előkészítése • kom­munikáció a szállodaiparban • vendégközpontú kiszolgálás

Elhelyezkedési lehetőségek• különböző típusú szálláshelyeken – szálloda, gyógyszálloda, panzió (fogadó), kemping, üdülőház (bungaló), turistaszálló, ifjúsági szálló • ezek a szálláshelyek a nagy turisztikai vonz­erővel rendelkező helyeken működnek, sikerességük nagy mértékben függ a vendégek elégedettségétől

Helyek száma: 28Diploma típusa: az Európai unión belül elismert szakmunká­si (2. szintű) bizonylat

12

Page 13: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

PINCÉR SzAK • magyar tagozat

Egy jó pincér• vendéglátó tevékenységet folytató szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el • a vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle el­várható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja • ételeket, italokat szolgál fel • az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásait követi • fogadja a vendégeket • számlát állít ki és elszámol az átvett pénzzel

Fő tantárgyak• az italok és ételkészítmények választéka • felszolgálá­si ismeretek • gazdasági ügyvitel • menükészítés • a ven­déglátóhelyek dekorációja • díszvacsorák szervezése

Elhelyezkedési lehetőségek• különböző típusú vendéglátóhelyeken – étterem, bár, szálloda, kávézó, söröző • ezek többnyire kis és közepes méretű munkaszervezetek, melyek javarészt idegenfor­galmi szempontból fontos helyeken, városokban, a turiz­mus köré kiépült szervezetekben, illetve szórakoztatási szolgáltatásokként működnek

Helyek száma: 28Diploma típusa: az Európai unión belül elismert szak­munkási (2. szintű) bizonylat

13

Page 14: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

TovÁBBI SzAKKÉPzÉSI LEHETőSÉGEK

• kedvezményes felnőttképzési tanfolyamok a 16 évet betöltött diákoknakpincér, szakács, fodrász­manikűrös, bolti eladó szakmákban • rokonszakmák elsajátításának a lehetősége • szakképzett munka vállalása a szünidőkben

SzoLGÁLTATÁSoK

• sportrendezvények, vetélkedők szervezése • sportterem bérbeadása • tankonyha és felszolgáló terem kisebb rendezvényekre • a szállodai dolgozó szakhoz tartozó szobák bérbeadása 14

Page 15: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

15

Page 16: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

voLT dIÁKoK vISSzAEMLÉKEzÉSEI

Veress Ildikó, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala – gazdasági igazgató

„Sokat köszönhetek a volt osztályfőnökömnek és az egész tanári karnak, akik felkészültek és segítőkészek voltak. Megtanítottak arra, hogy mi a felelősségtudat és ráébresztettek, hogy bármit csak kemény munkával és hozzáállással lehet elérni.Életem legszebb időszakát éltem át ebben az iskolában, ahol kaptam elegendő útravalót, megszerettem a könyvelést, a kereskedelem varázsát. Az itt szerzett tudást a közgazdasági egyetemen kamatoztattam. Én büszke vagyok arra, hogy ebbe az iskolába járhattam és úgy érzem, nem lennék én az a valaki, aki vagyok, ha nem itt végeztem volna.”

16

Page 17: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

Tibodi Ferenc, Háromszék napilap – sportszerkesztő

„Az iskola arra tanított, tudjam mi a kötelesség, a kitartás és az elhivatottság. Az ott töltött négy esztendő alatt a szaktantárgyak – könyvelés, pénzügy, közgazdaságtan – mellett szívesen jártam magyar, román, történelem, földrajz, fizika és matematika órára, hiszen ezen ismeretek nélkül nem lennék az a személy, aki ma vagyok. Akkor még nem tudtam, de a sulirádiónál töltött közel két év sokban befolyásolta a jövőmet, ugyanis a sikeres érettségi után az egykori STV­nél kezdtem újságírói pályafutásomat, majd dolgoztam a Sepsi Rádiónál és jelenleg a Háromszék napilap egyik sportszerkesztője vagyok. Mindig nagy örömmel emlékszem az osztálytársaimmal együtt töltött percekre, az osztály­ és iskolakirándulásokra, és nem utolsó sorban a közös bulikra. Én minden tanáromtól tanultam valami fontosat, sőt jelen pillanatban többükkel baráti kapcsolatot is ápolok. A Berde Áron Szakközépiskola számomra a felnőtté válásom egyik fontos állomása volt, az ott eltöltött idő felejthetetlen élmények sokaságával ajándékozott meg, és az érettségi diploma mellett sokoldalú szaktudást is szereztem.”

17

Page 18: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

18

Page 19: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

19

Page 20: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

20

Page 21: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

KóS KÁRoLy SzAKKÉPző LíCEuM

A Kós Károly Szakképző Líceum Kovászna megye egyik legna­gyobb szakképző intézménye. Képzési profilja a textil­, fa­ és építőiparhoz kapcsolódik, amelynek több évtizedes hagyomá­nya van a térségünkben.

A Kós Károly Szakképző Líceum a város központjában, az Erzsébet park felett helyezkedik el. Mai nevét a 2001–2002­es tanév kezdetén vette fel, miután az olt és Perspektíva Szakkö­zépiskolákat egyesítették. A főépület tornyos részét Kós Károly tervezte és 1927­ben épült fel. Az évek során több rendben bő­vítették és átépítették, de így is a városközpont egyik reprezen­tatív épülete.

Az iskolaközpont mindvégig nagy gondot fordított a szakképzés fejlesztésére, a munkaerőpiac igényeinek kielégítésére. Sike­res európai uniós pályázatoknak köszönhetően korszerűen felszerelt tanműhelyek és szaktermek állnak a diákok rendel­kezésére. A pedagógusközösség rendkívüli figyelmet fordít a nevelésre, a tanulók általános műveltségének fejlesztésére. Megyei és országos szakmai versenyeken az iskola diákjai jó eredményeket érnek el.

Az iskolában az oktatás és képzés jelenleg öt épületben zajlik, magyar és román tagozaton.

21

Page 22: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

KőMűvES­KőFARAGó­vAKoLó SzAK • magyar tagozat

Egy jó kőműves-kőfaragó• épületeket, épületrészeket létesít, javít, karbantart, felújít, bont • tudja alkalmazni a kültéri és beltéri felületeken a hidegburkolást • egyszerűbb burkoló, állványozó, betonozó szigetelőmunkákat végez • belső tereket alakít ki • boltíveket, kéményeket, oszlopokat készít • ismeri az anyagok összetételét, tulajdonságait • kiszámolja a felületek és térfogatok nagyságát • ismeri a nedvességgel, hőszigeteléssel és más eljárásokkal kapcsolatos tudnivalókat

Fő tantárgyak• építkezési anyagismeret • gazdasági nyilvántartás • építkezési technológiák • falazás • burkolási technikák

Elhelyezkedési lehetőségekSepsiszentgyörgyön és környéken számos kisebb­nagyobb méretű építőipari vállalkozás működik, amelyek Székelyföld hagyományos vállalkozásai közé tartoznak. A kőműves szakon tanuló diákok ezeknél a cégeknél végzik szakmai gyakorlatukat, ezek biztosíthatnak a későbbiekben munkahelyet is nekik.

Helyek száma: 28Diploma típusa: az Európai unión belül elismert szakmunkási (2. szintű) bizonylat

22

Page 23: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

ASzTALoS SzAK • magyar tagozat

Egy jó asztalos• kreatív, alkotókészséggel rendelkezik • ismeri a faanyag jó és rossz tulaj­donságait • ismeri a feldolgozáskor alkalmazott segédanyagok egész sorát • jártas a kézi szerszámok és korszerű megmunkáló eszközök, gépek haszná­latában • fő feladatköre a faipari termékek készítése, szerelése, karbantar­tása és felújítása • különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorokat, nyílás­zárókat készít • belsőépítészeti munkákat végez • beszerzi a termék előállí­tásához szükséges eszközöket és anyagokat • elvégzi a gyártási műveleteket és a kapcsolódó adminisztratív feladatokat egészen a termék elkészítéséig Fő tantárgyak• faipari anyagismeret • a faanyag kézi és gépi megmunkálásának technoló­giája • bútoresztétika • bútorok technikai dokumentációjának összeállítása • gazdasági nyilvántartás Elhelyezkedési lehetőségekSepsiszentgyörgyön és környéken számos kisebb­nagyobb méretű fafel­dolgozó és asztalos cég működik, amelyek fát vagy bútorlapokat dolgoz­nak fel. Az asztalos szakon tanuló diákok ezeknél a vállalkozásoknál vég­zik a szakmai gyakorlatot, ezek biztosíthatnak a későbbiekben munkahelyet is számukra.

Helyek száma: 28Diploma típusa: az Európai unión belül elismert szakmunkási (2. szintű) bizonylat

23

Page 24: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

KoNFEKCIó­ ÉS KÉSzRuHAGyÁRTó SzAK • magyar tagozat

Egy jó konfekció- és készruhagyártó• elkészíti a szabásmintát • készíti, átalakítja a ruházati termékeket szabásminta alapján vagy egyedi méret szerint, kéziszerszámokkal és speciális gépekkel • a mérettáblázatnak megfelelően tud dolgozni • irányítani tudja a kivágott darabokat a gyártósorra, majd tűzni, varr­ni, ragasztani, díszíteni és gombozni • ismeri az anyagok tulajdonsá­gait • ismeri a gazdasági vonatkozású számításokat, valamint az új technológiák használatát • képes egyéni és gyártósori munkák elvég­zésére

Fő tantárgyak• szabásminták készítése • anyagismeret • ruhaipari technológiák • műszaki dokumentáció elkészítése • gazdasági nyilvántartás • textil­ipari anyagismeret • könnyűipari technológia • műszaki rajz • öltöz­ködési stílusok

Elhelyezkedési lehetőségekSepsiszentgyörgyön és a környéken számos konfekciós műhely, valamint nadrággyár működik, hiszen a textilipar mindig is Székely ­ föld hagyományos vállalkozásai közé tartozott. Az iskola diákjai ezeknél a cégeknél végzik szakmai gyakorlatukat, és ugyanitt biztosított a későbbiekben a kereseti lehetőség is.

Helyek száma: 28Diploma típusa: az Európai unión belül elismert szakmunkási (2. szintű) bizonylat

24

Page 25: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

25

ÁCS­ÁLLvÁNyozó SzAK • román tagozat

Egy jó ács-állványozó• elvégzi az építőiparban szükséges különböző faszerkezetek építését (állványok, zsaluzatok, házak, tetőszerkezetek, falszerkezetek, padlók, stb.) • jó egyensúlyérzékkel rendelkezik • értelmezi a műszaki rajzokat • ismeri az összeillesztési technikákat • ismeri a térbeli méretek tervsze­rinti megvalósítását, méretezését • jó térlátással rendelkezik • tud csa­patban dolgozni Fő tantárgyak• faipari anyagismeret • tetőszerkezetek elkészítésének technológiája • gazdasági nyilvántartás • kötések kialakítása Elhelyezkedési lehetőségekSepsiszentgyörgyön és a környéken számos kisebb­nagyobb méretű épí­tőipari cég működik. Az ács szakmát tanuló diákok ezeknél a cégeknél végzik szakmai gyakorlatukat, az alapokat a tanműhelyben sajátítják el. Helyek száma: 28Diploma típusa: az Európai unión belül elismert szakmunkási (2. szintű) bizonylat

Page 26: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

TovÁBBI SzAKKÉPzÉSI LEHETőSÉGEK

• felnőttképzések asztalos, konfekció­ és készruhagyártó szakokon

SzoLGÁLTATÁSoK

• jól felszerelt sportbázis, sokféle sportolási lehetőséggel • 23 000 kötetes könyvtár és olvasóterem • 150 férőhelyes konferenciaterem• korszerű és kényelmes bentlakás • étkezde • ruhaipari és szövészeti tanműhelyek • asztalos­, építészeti, víz­ és központifűtés­szerelő­, valamint épületgépészeti tanműhelyek • szakmákhoz kötődő munkálatok elvégzése• lehetőség szünidős programok kivitelezésére • táborok, edzőtáborok, konferenciák, képzéssorozatok szervezésére ideális feltételek biztosítása

26

Page 27: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

2727

Page 28: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

28

Ördög Gábor, ördög Építészeti Kft. – tulajdonos

„Az 1969­ben induló Építészeti Szaklíceumba való iratkozásom annak volt köszönhető, hogy tudatosan választottam szakmát és mindig is nagy szeretettel folytattam tanulmányaimat. Ez a céltudatosság, az iskola törekvéseivel és rendkívüli tanáraival közösen embert faragott belőlem, felkészített az életre. Egy olyan szakmát segített elsajátítani, mely azóta nem csak a megélhetésemet biztosítja, hanem hobbyként is szolgál. Húsz éve alapítottam az Ördög Építészeti Kft.­t, amelynél több tíz embernek tudtam munkahelyet biztosítani. Ma is teljes meggyőződéssel ajánlom a szakoktatást minden diáknak, aki szeret dolgozni és tudja, hogy mivel akar foglalkozni.”

voLT dIÁKoK vISSzAEMLÉKEzÉSEI

Page 29: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

29

Felician Ursache – Kovászna Megyei Kataszteri Hivatal, igazgató

„Az iskola megtanított arra, hogy mi a felelősség, azáltal, hogy a felelőtlenség következményeire mutatott rá, legyen az a lógással, a tanulás elhanyagolásával vagy a tantárgyak közti különbségtétellel kapcsolatban. Ugyanakkor azt is meg­tanította, hogy tiszteljem azokat a tanárokat, akik türelmesek és elhivatottak, hogy bíráljam azokat, akik nem becsülik a szakmájukat. A tiszteletet ki kell ér­demelni, az nem adott, mint ahogyan némely tanár követeli. Egy másik, a líceumi évek alatt szerzett előny a diáktársak közt kialakuló kap­csolatok, amelyek rámutatnak, hogy az életben csak úgy lehet haladni, ha tudunk csapatban dolgozni, és a minél hatékonyabb együttműködés hozzásegít a közös cél eléréséhez.A legfontosabb lecke, amit az iskolától tanultam: az élet egy nagy harc, ame­lyet, ha meg akarsz nyerni, folyamatosan felkészültnek kell lenned.”

Page 30: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

30

Page 31: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

31

Page 32: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

32

Page 33: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

PuSKÁS TIvAdAR SzAKKÉPző LíCEuM

A Puskás Tivadar Szakközépiskola 40 éves hagyománnyal rendelke­ző, műszaki oktatásra szakosodott tanintézmény. Névadója, Puskás Tivadar a 20. század első felének kiemelkedő feltalálója volt, kinek elméleti és gyakorlati munkássága forradalmasította a távközlést.

Az intézményt az 1973­as tanévvel avatták fel Gépkocsigyártó Szak­líceum néven. Az alapítás óta ezen a helyen számos iskolatípus vál­totta egymást vagy osztotta meg otthonát az épületben.

öröksége szellemében az intézmény igen sokszínű oktató­nevelő fel­adatot lát el. Mindezek megvalósítását technikai felszereltsége és sokoldalú nevelőtestülete révén biztosítja. Célkitűzésük változatlan: a tanárok és diákok közös munkájával olyan szakembereket képez­zenek ki, akik érvényesülni tudnak majd az élet bármely területén.

Az iskola modern számítástechnikai és szakoktatási eszközök­kel, gépekkel felszerelt szaktermekkel és laboratóriumokkal ren­delkezik, amelyek az iskola, a Puskás Tivadar Alapítvány és az ön­kormányzat által megpályázott uniós és magyarországi alapítványi támogatásokból lettek felszerelve.

Az iskola mindenkor nyitott volt az innovációra, az elsők között vál­lalkozott szakmai és pedagógiai újításokra, úttörőként vezette be az új elképzeléseket. Mindezt lehetővé tette az iskola szelleme és min­denkori vállalkozó és új utakat kereső pedagógusainak munkássága.

33

Page 34: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

SzÁMíTóGÉP­KEzELőI TECHNIKuS SzAK • magyar tagozat

Egy jó számítógép-kezelői technikus ismeri a hardver üzemeltetését és a szoftverek telepítését • az irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használja • kezelni tudja a multimédiás­ és kommunikációs alkalmazásokat • használja az informatikai biztonsági eszközöket • képes a programok technikai ösz­szeállítására, futtatására, fenntartására és javítására • leteszteli a prototípusokat • megtervezi és megalkotja a számítógéprendszerek szerelési sémáját • hozzájárul az anyagok mennyiségének és árai­nak becsléséhez és a szükséges munkaerő felméréséhez • biztosítja a számítógép technikai ellenőrzését • karbantartja a számítógépeket

Fő tantárgyak• elektronikai technológia • elektromos áramkörök • elektromos méré­sek • számítógép­programozás

Elhelyezkedési lehetőségeka munkaerőpiacon rendkívül széles skála létezik, hiszen ezek a szak­emberek jelen vannak az összes gazdasági egységnél • irodaházaknál • ipari egységeknél • lerakatoknál Helyek száma: 28Diploma típusa: az Európai unión belül elismert érettségi oklevél, technikusi (3. szintű) szakmai oklevél

34

Page 35: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

SzÁMíTóGÉP­vEzÉRLÉSű (CNC) GyÁRTÁS TECHNIKuS SzAK • magyar tagozat

Egy jó számítógép-vezérlésű (CNC) gyártás technikusképes gépészeti jellegű gyártmány­ és gyártásfejlesztési, gyártás­rányitói és minőségbiztosítási feladatokat elvégezni • tud terve­ző szofter segítségével – mérnöki utasításra – műszaki, gépésze­ti rajzot készíteni a gyártási technológiának megfelelően • elvég­zi az automatizált gépsorok programozását • kezeli az automati­zált gépsorokat • elvégzi az automatizált gyártási rendszerek szá­mítástechnikai felügyeletét • ismeri a CNC szerszámgépek felépí­tését • kezelni tudja a CNC szerszámgépeket • alkalmazni tudja a legmodernebb technológiákat • képes a CAd/CAM rendszer és a számítógép­vezérlésű megmunkálás alkalmazására

Fő tantárgyak• műszaki rajz • anyagismeret • általános mechanikai technológi­ák • méréstan • számítogép programozás • CNC kezelés

Elhelyezkedési lehetőségek• ipari egységek karbantartási részlege • fém megmunkáló üze­mek • műhelyek • tervezőirodák

Helyek száma: 28Diploma típusa: az Európai unión belül elismert érettségi oklevél, technikusi (3. szintű) szakmai oklevél

35

Page 36: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

Egy jó gép- és készülék elektronikus• rendelkezik elektrotechnikai, elektronikai, gépészeti, szakrajzi, au­tomatikai, számítástechnikai, gazdasági, vezetési és szervezési is­meretekkel és képes azok gyakorlati alkalmazására • képes a fém­ipari munkák elvégzésére • elvégzi az elektronikai, elektrotechni­kai méréseket • képes elektronikus berendezések, villamos gépek, transzformátorok, védelmi és mérőberendezések, automatikák, kis­feszültségű erősáramú kábelek, vezetékek, riasztórendszerek, in­formatikai hálózatok, hőfejlesztő és világító készülékek szerelésére és telepítésére • eltudja végezni a villamos hálózatok és erőművek üzemviteli feladatait • egyszerűbb hálózattervezési feladatokat lát el

Fő tantárgyak• elektronikai technológia • elektromos áramkörök • elektromos mé­rések • informatika

Elhelyezkedési lehetőségek• javító műhelyek • alkatrész­forgalmazás • karbantartás • egyé­ni vállalkozás

Helyek száma: 28Diploma típusa: az Európai unión belül elismert szakmunkási (2. szintű) bizonylat

36

GÉP­ ÉS KÉSzÜLÉK ELEKTRoNIKuS SzAK • magyar tagozat

Page 37: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

GÉPjÁRMűSzERELő SzAK • magyar tagozat

Egy jó gépjárműszerelő• képes a szerkezeti elemek (futómű, kormány, fék, motor, hajtómű, lengéscsillapító stb.) ellenőrzésére • megjavítja és pótolja a szerkezeti és villamos alkatrészeket • elvég­zi a mérési feladatokat a gépjármű vezető­ és szabályo­zó rendszereinek vizsgálata során • képes a gépjármű al­kotórészeinek javítására és cseréjére • használni tudja a számítógépet adatkeresési, diagnosztikai és adminisztra­tív fela datok megoldásában • ért a rajzolvasáshoz • elvég­zi a járművek műszaki szempontú értékelését • betartja a munkajogi, tűzvédelmi, munkavédelmi és biztonságtech­nikai előírásokat

Fő tantárgyak• műszaki rajz • anyagismeret • általános mechanikai technológiák • méréstan • gépjármű felépítése és műkö­dése • motortan

Elhelyezkedési lehetőségek• javítóműhelyek • alkatrész­forgalmazás • szállítás • gyárak

Helyek száma: 28Diploma típusa: az Európai unión belül elismert szak­munkási (2. szintű) bizonylat

37

Page 38: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

AGRoTuRISzTIKAI SzAK • román tagozat

Egy jó agroturisztikai szakember• megelőzi és leküzdi a környezetszennyezést • feldolgozza az ál­lati és növényi eredetű nyersanyagokat • agroturisztikai farmokat hoz létre • haszonnövényeket termeszt • karban tart legelőket • ál­lattenyésztéssel foglalkozik • képes az európai pénzügyi alapokhoz szükséges pályázatok megírására

Fő tantárgyak• ökológiai elemek • természetvédelem • klimatológia és a talaj

Elhelyezkedési lehetőségek• kis falusi gazdaságok • falusi turizmus • szolgaltatási egységek

Helyek száma: 28

Diploma típusa: az Európai unión belül elismert szakmunkási (2. szintű) bizonylat

38

Page 39: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

MEzőGÉPÉSz SzAK • magyar tagozat

Egy jó mezőgépész• képes a mezőgazdasági termelés gépesített munkafolyama­tainak önálló ellátására (üzemeltetés, karbantartás stb.) • rendel­kezik gépészeti, üzemeltetési, fenntartási és javítási ismeretek­kel • rendelkezik mezőgazdasági gazdálkodási és vállalkozási is­meretekkel • elvégzi a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási gé­pek karbantartását, illetve a mechanikai műhelyekben szüksé­ges javításokat

Fő tantárgyak• műszaki rajz • anyagismeret • általános mechanikai technológi­ák • méréstan • mezőgépek felépítése és működése • motortan Elhelyezkedési lehetőségek• mezőgép javító műhelyek • alkatrész­forgalmazás • magángaz­daságok

Helyek száma: 28Diploma típusa: az Európai unión belül elismert szakmunkási (2. szintű) bizonylat

39

Page 40: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

TovÁBBI SzAKKÉPzÉSI LEHETőSÉGEK

• akkreditált felnőttképzések • tanfolyami képzések • építészeti villanyszerelő szak* • számítógép­vezérlésű (CNC) szerszámgép­kezelő technikus szak* • karosszéria lakatos szak*

SzoLGÁLTATÁSoK

• szállás és étkezés biztosítása az iskola diákjainak • ECdL és ECL oklevelek megszerzése • B és C kategóriájú jogosítvány meg­szerzése a iskola diákjai számára • gépjármű­ellenőrzés, ­javítás és ­vizsgáztatás • tantermek, sporttermek, konferenciaterem és ebédlő bérlési lehetősége, valamint szálláslehetőség • gyártási és javítási szolgáltatások: gépjárműjavítás, hegesztés, fémforgácso­lás, lakatosság, háztartási gépek javítása és villanyszerelés

40

* a szakok a kilenc osztályt elvégzett diákok számára indulnak • magyar ta­gozat • 2. szintű szakmai oklevél • időtartam: 2 év

Page 41: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

41

Page 42: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

voLT dIÁKoK vISSzAEMLÉKEzÉSEI

Albert-Tóth Jakab, Kovászna Megyei Rendőr­főkapitányság –rendőrparancsnok­helyettes

„Jó volt az iskola felszereltsége, úgy a tantermeké, mint a műhelyeké, nagy segítségemre volt a választott szakmám elsajátításában. Az ott töltött 4 év alatt nemcsak szakmát tanultam, hanem általános műveltséget is szereztem. Ezt leginkább Kónya Ádám tanár úrnak köszönhetem, aki egy lábon járó lexikon volt, egy olyan tanár, akinek az óráin nem kellett fegyelmezni a diákokat, hogy legyenek csendben, annyira lefoglalta a hallgatóságot, mindig sikerült lenyűgöznie bennünket. Bármikor újraélném a líceumi éveket, egy szép korszak volt az életemben. Természetesen csak ajánlani tudom a szakoktatást, szükség van a szakemberekre, és bármely szakmában előnyt jelent, ha az állásra jelentkező már első naptól tudja végezni azt a munkát, amire pályázik.”

42

Page 43: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

Tischler Ferenc, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala – alpolgármester

„Karrierem első 5 évében az iskolában tanult szakmámnak köszönhetően sikerült megteremtenem családom biztonságát. Kellett ez a pár év ahhoz, hogy megtanuljam, hogyan kell viselkedni egy munkaközösségben, hogyan kell viszonyulni egy munkaadóhoz és miért kell a szabályokat betartani. Az iskolai évek alapozták meg számomra a jövőt, a karriert, ugyanakkor tudatosították bennem, hogy akkor lehet az emberből valaki, ha annak a munkának szenteli az életét, amelyet szeret.A Puskás Tivadar Ipari Iskolaközpont volt az a felület, amely biztosította képességeim kibontakozását. Itt kezdtük el osztálytársaimmal együtt szervezési adottságaink próbáratételét. A városban iskolatársaimmal együtt, elsők közt alapítottuk meg az iskolarádiót, a diáktanácsot, a sulinapot, illetve más iskolákkal közösen szerveztük meg az első »Diákolimpiát«. Mindehhez kellett az iskola diákságának az összefogása, de elengedhetetlen volt a tanárok segítsége és tapasztalata is. Tanárainkra, mestereinkre, pedagógusainkra mindig felnéztünk – mondhatni, példaértékű kapcsolat volt diákok és tanárok között.Ebben az iskolában vannak a legjobban felszerelt műhelyek, laboratóriumok és itt van az a jól képzett tanári közösség, aki segíteni akar a jövő megalapo­zásában.”

43

Page 44: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

44

Page 45: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

45

Page 46: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

46

jEGyzETEK

Page 47: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

47

jEGyzETEK

Page 48: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

Iskolák elérhetőségei

Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakképző LíceumSepsiszentgyörgy, Ág utca, 30. szám, irányítószám: 520032Telefon: 0267–318 429Fax: 0267–318 429Web: www.lec.educv.roE­mail: [email protected]

Kós Károly Szakképző LíceumSepsiszentgyörgy, Gábor Áron utca, 18. szám, irányítószám: 520008Telefon: 0267–315 536Fax: 0267–314 067Web: www.lkk.educv.roE­mail: [email protected]

Puskás Tivadar Szakképző LíceumSepsiszentgyörgy, Horgász utca, 41. szám, irányítószám: 520041Telefon: 0267–313 771Fax: 0267–318 743Web: www.puskas.educv.roE­mail: [email protected]

48

Page 49: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

49

TARTALoMjEGyzÉK

Ajánlás 2

Áttekintő táblázat 4

Hasznos tudnivalók 7

Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakképző Líceum 8• Gazdasági technikus szak 10• Közigazgatási technikus (titkár) szak 11• Szállodai dolgozó szak 12• Pincér szak 13• További szakképzési lehetőségek. Szolgáltatások 14• Volt diákok visszaemlékezései 16

Kós Károly Szakképző Líceum 20• Kőműves-kőfaragó-vakoló szak 22• Asztalos szak 23• Konfekció- és készruhagyártó szak 24• Ács-állványozó szak 25• További szakképzési lehetőségek. Szolgáltatások 26• Volt diákok visszaemlékezései 28

Puskás Tivadar Szakképző Líceum 32• Számítógép-vezérlésű (CNC) gyártás technikus szak 35• Gép- és készülék elektronikus szak 36• Gépjárműszerelő szak 37• Agroturisztikai szak 38• Mezőgépész szak 39• További szakképzési lehetőségek. Szolgáltatások 40• Volt diákok visszaemlékezései 42

jegyzetek 46

Elérhetőségek 48

Page 50: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015

oktatási felelős alpolgármester: Sztakics Éva-Judit • Vezető szerkesztő: Tamás Barta Mónika • Szerkesztő: Bedő Krisztina • Kiadványterv és tipográfia: Vetró Bodoni Barnabás • Tördelés

és képszerkesztés: Vasiliu Anna • Olvasószerkesztő: Knop Ildikó • Fényképek: Henning János, Vargyasi Levente • Munkatársak: Antalka Erika, Gombos Zoltán, Gy. Turoczki Emese

A kiadványban szereplő szövegek és egyes fényképek a Szent György Szakképzési Konzorciumtól származnak.

A kiadvány Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának megrendelésére készült a sepsiszentgyörgyi T3 nyomdában.

www.sepsi.ro

© Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, városimázs Iroda, 2014

Page 51: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015
Page 52: Szakoktatás Sepsiszentgyörgyön 2014/2015