SYKKELSKADER I OSLO 2014 OSLO SKADELEGEVAKT motorsykkel. I Oslo og andre st£¸rre byer sykles det i tillegg

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SYKKELSKADER I OSLO 2014 OSLO SKADELEGEVAKT motorsykkel. I Oslo og andre st£¸rre byer...

 • Side 1 av 80

  SYKKELSKADER I OSLO 2014 OSLO SKADELEGEVAKT

  Knut Melhuus Henrik Siverts Martine Enger Malte Schmidt

  11. juni 2015

 • Side 2 av 80

  SAMMENDRAG

  Bakgrunn og hensikt

  I Norge er det bred politisk enighet om å fremme sykling som et trafikk- og helsepolitisk

  virkemiddel, spesielt i byene. Omfang, skadeårsak og skadealvor for sykkelulykker i Oslo de

  siste ti årene er imidlertid ikke kjent. Vi har derfor på oppdrag fra Statens Vegvesen og

  Helsedirektoratet kartlagt og registrert alle pasienter med sykkelskader som oppsøkte Oslo

  skadelegevakt i 2014.

  Pasienter og metode

  Studien var en ettårig, befolkningsbasert prospektiv studie av alle sykkelskader behandlet ved

  Oslo skadelegevakt i 2014. Det ble totalt registrert 20 variabler per sykkelskade basert på

  gjennomgang av den elektroniske pasientjournalen og sykkelskadeskjema utfylt av pasientene.

  Resultater og tolkning

  2138 personer ble i 2014 behandlet ved Oslo skadelegevakt etter en sykkelskade.

  I tillegg til pasientene som kom til Skadelegevakten, ble 37 pasienter kjørt i ambulanse direkte

  til Oslo universitetssykehus, Ullevål, og tatt imot av traumeteamet etter en sykkelskade i Oslo.

  Ni pasienter med sykkelskade fra Oslo er i tillegg behandlet i akuttmottaket uten traumeteam.

  Dette gir et totaltall på 2184 pasienter med sykkelskade.

  65,2 % av pasientene var menn. Medianalder for menn var 34 år med aldersspredning 2 til 88

  år. Medianalder for kvinner var 32 år med aldersspredning 2 til 88 år. Det var betydelig færre

  sykkelskader i aldersgruppen 15 til 20 år.

  Det var stor sesongvariasjon på skadefrekvensen med, som forventet, lite pasienter i januar,

  februar og desember og mest pasienter i ukene 21 til 24.

  20 % av pasientene hadde hodeskade og 33 % hadde bruddskade. 60 % av pasientene brukte

  hjelm. Nesten 10 % av pasientene fra Oslo by var påvirket av alkohol/annen rus i

  skadesituasjonen. 10 % av alle skader i Oslo by skjedde i forbindelse med kryssing av

  trikkeskinner. 71 % av skadene var eneulykker.

  Antall sykkelskader har de siste ti årene økt tilsvarende befolkningsveksten. De fleste skadene

  er som i tidligere studier klassifisert som liten og moderat i henhold til FMDS som vektlegger

  hvor livstruende skaden er. Vi har registrert syv skader klassifisert som svært alvorlig eller

  kritisk. 96 % av pasientene hadde lette og moderate skader. Barn i aldersgruppen 0 – 10 år

  hadde lettere skader enn totalmaterialet, mens pasienter > 65 år hadde en høyere andel

  moderate skader. Frekvensen av bruddskader er høyere enn i Skadelegevaktens totalmateriale,

  noe som indikerer at sykkelskadene som gruppe har noe høyere skadealvor enn gjennomsnittet

  ved Skadelegevakten.

 • Side 3 av 80

  INNHOLD

  SAMMENDRAG ............................................................................................................................. 2

  INNLEDNING ................................................................................................................................. 6

  TRANSPORTANDEL I FEM BYER I EUROPA ........................................................................ 6

  MATERIALE OG METODE ........................................................................................................ 9

  RESULTATER OG KOMMENTARER .................................................................................... 11

  ALDER – ALLE ............................................................................................................................ 12

  ALDERSFORDELING 2001 VS 2014 – ALLE .......................................................................... 13

  ALDERSFORDELING OSLO 2014 – SEATTLE 1997 ............................................................ 15

  KJØNN - ALLE ............................................................................................................................. 16

  KJØNN OG ALDER - ALLE ...................................................................................................... 17

  SKADEUKE - ALLE .................................................................................................................... 18

  SKADEMÅNED – ALLE ............................................................................................................. 19

  VINTER OG SOMMERSKADE – ALLE .................................................................................. 20

  SKADESTED - ALLE .................................................................................................................. 21

  SKADELOKALISASJON – ALLE ............................................................................................. 22

  SKADETYPE – ALLE.................................................................................................................. 23

  BRUDDSKADER – ALLE ........................................................................................................... 24

  SKADEALVOR – ALLE .............................................................................................................. 25

  SKADEALVOR BARN – ALLE.................................................................................................. 27

  SKADEALVOR ELDRE (65 +) – ALLE .................................................................................... 28

  SYKKELTYPE - ALLE ............................................................................................................... 29

  SELVRAPPORTERT FART - ALLE ......................................................................................... 30

  SYKKELERFARING – ALLE .................................................................................................... 31

  HENSIKT – ALLE ........................................................................................................................ 32

 • Side 4 av 80

  HJELMBRUK - ALLE ................................................................................................................. 33

  HJELMBRUK SAMMENLIGNET MED SEATTLE 1997 ...................................................... 34

  SKADELOKALISASJON OG HJELMBRUK – ALLE ........................................................... 35

  SKADEALVOR OG HJELMBRUK VED HODESKADER – ALLE ..................................... 36

  TYPE ULYKKE 2014 VS 2004 .................................................................................................... 37

  SKADEOMRÅDE – ALLE .......................................................................................................... 38

  OSLO BY ....................................................................................................................................... 39

  SKADESTED – OSLO BY ........................................................................................................... 40

  KJØNN – OSLO BY ..................................................................................................................... 41

  ALDER – OSLO BY ..................................................................................................................... 42

  TIDSPUNKT FOR SKADE – OSLO BY .................................................................................... 43

  UKEDAG – OSLO BY .................................................................................................................. 45

  SKADESTED BARN 0 – 10 ÅR – OSLO BY ............................................................................. 46

  SYKKELTYPE – OSLO BY ........................................................................................................ 47

  TYPE ULYKKE – OSLO BY ...................................................................................................... 48

  ENEULYKKE UTEN HINDRING I VEIBANEN – OSLO BY................................................ 50

  HINDRING I HJULET – OSLO BY ........................................................................................... 51

  ENEULYKKE MED HINDRING I VEIBANEN – OSLO BY ................................................. 52

  UNNAMANØVER/BRÅBREMS – OSLO BY ........................................................................... 53

  KOLLISJON – OSLO BY ............................................................................................................ 54

  SKLED – OSLO BY ...................................................................................................................... 55

  TYPE ULYKKE BARN – OSLO BY .......................................................................................... 56

  ENEULYKKE UTEN HINDRING I VEIBANEN BARN – OSLO BY ................................... 57

  ENEULYKKE MED HINDRING I VEIBANEN BARN – OSLO BY ..................................... 58

  KOLLISJON BARN – OSLO BY ................................................................................................ 59

 • Side 5 av 80

  HJELMBRUK – OSLO BY ......................................................................................................... 60

  HJELMBRUK ETTER KJØNN – OSLO BY ................................................