of 32 /32
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ODJEL ZA FIZIKU GORDAN PARADŽIK ANALIZA KORIŠTENJA INTERNETA U OBRAZOVANJU Završni rad Osijek, 2012.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za...

Page 1: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

ODJEL ZA FIZIKU

GORDAN PARADŽIK

ANALIZA KORIŠTENJA INTERNETA U OBRAZOVANJU

Završni rad

Osijek, 2012.

Page 2: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

ii

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

ODJEL ZA FIZIKU

GORDAN PARADŽIK

ANALIZA KORIŠTENJA INTERNETA U OBRAZOVANJU

Završni rad

Predložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

radi stjecanja zvanja prvostupnika fizike

Osijek, 2012.

Page 3: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

iii

"Ovaj završni rad je izrađen u Osijeku pod vodstvom doc.dr.sc. Darka Dukića u sklopu

Sveučilišnog preddiplomskog studija fizike na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja

Strossmayera u Osijeku".

Page 4: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

iv

Sadržaj

1. Uvod ....................................................................................................................................... 1

2. ICT u obrazovanju ....................................................................................................................... 2

3. Rezultati empirijskog istraživanja ................................................................................................ 4

3.1. Opis uzorka ........................................................................................................................... 4

3.2. Analiza provedene ankete ...................................................................................................... 5

3.3. Korištenje interneta u obrazovanju ........................................................................................ 5

3.3.1. Koliko se često koristi internet za korespondenciju sa predavačima? .......................... 6

3.3.2. Koliko često koristite internet za korespondenciju sa studentima? .............................. 8

3.3.3. Koliko često koristite pretraživanje internet stranica fakulteta s ciljem dobivanja

potrebnih informacija (npr. o ispitnim rokovima i sl.)? ............................................. 10

3.3.4. Koliko često koristite internet za preuzimanje nastavnih sadržaja s internet stranice

predavača? ............................................................................................................... 12

3.3.5. Koliko često koristite internet kao dodatni izvor nastavnih sadržaja i informacija? ... 14

3.3.6. Koliko često koristite internet za svrhu predaje zadaća i seminara? ........................... 16

3.3.7. Koliko često koristite internet za sudjelovanje na forumima posvećenim nastavnoj

problematici? ............................................................................................................ 18

3.3.8. Koliko često koristite internet za informiranje o pojedinim pitanjima od interesa za

studente (npr. o stipendijama i sl.)? ........................................................................... 20

3.3.9. Koliko često koristite internet za praćenje predavanja putem video – konferencije? .. 22

4. Zaključak ................................................................................................................................... 24

5. Literatura ................................................................................................................................... 25

Životopis ..................................................................................................................................... 26

Page 5: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

v

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Završni rad

Odjel za fiziku

ANALIZA KORIŠTENJA INTERNETA U OBRAZOVANJU

GORDAN PARADŽIK

Sažetak

U ovom završnom radu prezentirani su rezultati istraživanja čiji je cilj bio ispitati korištenje

informacijskih i komunikacijskih tehnologija na fakultetima koji pripadaju Sveučilištu

J.J.Strossmayera u Osijeku. U uvodu ovoga rada prvo je teoretski sagledana tematika primjene

informacijske i komunikacijske tehnologije na fakultetima u Osijeku. Empirijski dio rada sadrži

rezultate istraživanja pomoću kojih možemo zaključiti koliko se često koristi informacijska i

komunikacijska tehnologija, na koji način je internet dostupan učenicima i profesorima te koliko se

on koristi u obrazovanju i pronalaženju novih informacija. Također, rezultati ukazuju na to kako

studenti prihvaćaju novi oblik nastave. Predaja zadaća i seminara se odvija preko interneta, a sve

više se pojavljuju predavanja putem video-konferencija. U ispitivanju je sudjelovalo 583 studenta od

kojih je 224 studenta i 359 studentica. Rezultati su prezentirani pomoću tablica i grafikona, te su

izračunati osnovni pokazatelji deskriptivne statistike.

( 26 stranica, 18 grafikona, 10 tablica, 8 literaturnih navoda)

Rad je pohranjen u knjižnici Odjela za fiziku

Ključne riječi: informacijska i komunikacijska tehnologija/Internet/obrazovanje/računalo/anketa

Mentor: doc.dr.sc. Darko Dukić

Rad prihvaćen: 20.09.2012.

Page 6: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

vi

University Josip Juraj Strossmayer Osijek Bachelor of Physics Thesis

Department of Physics

THE ANALYSIS OF USING THE INTERNET IN EDUCATION

GORDAN PARADŽIK

Abstract

In this final thesis are presented the results of a research which for a goal had to analyze the

use of information and communication tehnologies with the special reference to the situation at the

University Josip Juraj Strossmayer Osijek.In the introductory part application of information and

communication technologies at the University Josip Juraj Strossmayer Osijek is theoretically

analyzed. The empirical part of this work contains results which tell us how often is information and

communication tehnology used, in what way is the Internet available to students and professors,

how often is the Internet used in education and in finding new informations. Also, the results show

how the students accept the new form of teaching. Submission of assignments and seminars is

conducted via the Internet, and lectures via video-conferencing are on the rise. The study included

583 students out of which there were 224 male and 359 female students. Given answers are

presented graphically and in the table and basic descriptive statistics is also calculated.

( 26 pages, 18 graph, 10 table, 8 references)

Thesis deposited in Department of Physics library

Keywords: information and communication technologies/Internet/education/computer/survey

Supervisor: Darko Dukić, PhD, Assistant Professor

Thesis accepted: 20.09.2012.

Page 7: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

1

1. Uvod

Živimo u dobu revolucije i to vrlo značajne za naš život, informacijsko-komunikacijske koju

karakterizira sve veća integracija. Nagle promjene zahtijevaju prilagodbu društva na sam napredak

tehnologije pa tako i na drugačiji oblik obrazovanja.

Učimo cijeli život, a primjena suvremenih pomagala omogućava kvalitetniju naobrazbu

djece i odraslih te na određen način više bi se pažnje trebalo tome pridonijeti. Informacijsko-

komunikacijska tehnologija upravo u obrazovanju pruža nešto novo, nešto efikasnije, nešto što do

sada nije viđeno i korišteno uz nadu da će ipak što više dirnuti učenike i potaknuti ih na samostalno

učenje. Klasične učionice i oblici rada se ne izbacuju iz upotrebe nego se dodaje nova tehnologija

koja mijenja odnose između učenika i nastavnika u namjeri povećanja aktivnog sudjelovanja

učenika u nastavi i stalnog praćenja njegova napredovanja. U tijeku obrazovnog procesa učenici

pretražuju internet, razmjenjuju informacije koristeći električnu poštu ili neki drugi oblik

komunikacije, uče kako samostalno učiti. Kao što sve ima prednosti i nedostatke, tako i

informacijsko-komunikacijska tehnologija. Osnovni nedostatak u provedbi nastave iz područja

informacijsko-komunikacijske tehnologije je nedostatak nastavnika. Bez kvalitetnih nastavnika ne

može se provesti preobrazba nastave iz ovog područja. Nastava koja se temelji na informacijsko-

komunikacijskoj tehnologiji u većini slučajeva je predvođena osobama koje u svom školovanju nisu

stekle dovoljno znanja i vještina da bi uspješno pripremili svoje učenike na ono što ih čeka i na ono

što moraju znati. Da bi se to ostvarilo, potrebno je uvesti dodatno obrazovanje i osposobiti što više

nastavnika za nastavu koja je usko povezana sa informacijsko-komunikacijskom tehnologijom.

Nagli razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije i pristupačnost računala, kao i dostupnost

interneta, stvorili su pretpostavke za njihovo korištenje u području obrazovanju. U današnje vrijeme

svaka obitelj posjeduje računalo te ima mogućnost pristupa internetu, što učeniku pruža mogućnost

da i kod kuće otkriva zanimljive sadržaje i prenosi ih svojim vršnjacima. No, uz sve to je potrebno

osmisliti na koji način i kako u nastavne programe uvesti sve pogodnosti koje pruža današnja

tehnologija. Usko je povezana informacijsko-komunikacijska tehnologija u obrazovanju s ITLET

(eng. Information Technology for Learning, Education and Training) koji predstavlja ključan

element u svim oblicima i modelima poučavanja na daljinu. Pojam informacijsko-komunikacijska

tehnologija, primijenjena u obrazovanju, proizašao je iz prijašnjeg pojma informacijske tehnologije i

Page 8: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

2

predstavlja ogromno područje brzih promjena i rasta, naročito informacija. U takvom smislu ova

tehnologija doprinosi i ističe nove pojmove poput informacijsko-komunikacijske pismenosti i

digitalne pismenosti.

U ovom završnom radu prezentirani su rezultati istraživanja čiji je cilj bio ispitati studente

Sveučilišta J. J. Strossmayera u vezi njihovog korištenja informacijskih i komunikacijskih

tehnologija, tj. analizirati koliko su studenti sposobni koristiti informacijsko – komunikacijsku

tehnologiju, te analizirati kakvi su im stavovi prema korištenju interneta u svrhu obrazovanja.

2. ICT u obrazovanju

Informacijska tehnologija (IT) je pojam kojim opisujemo dijelove opreme (hardver) i

računalne programe (softver) koji nam omogućuju kako pristupiti, preuzeti, uskladištiti, organizirati,

manipulirati i predstaviti informacije elektroničkim putem. Primjeri: računala, skeneri, baze

podataka. Sama informacijsko tehnologija vrlo je važan dio suvremenog poslovanja jer popriličan

broj poduzeća koristi računalo za obavljanje svakodnevnih obaveza,a u razvijenim zemljama gotovo

da nema poduzeća čije poslovanje nije informatizirano. Vrlo je važan i internet, ne samo da služi za

obavljanje pojedinih poslovnih procesa, već i predstavljanje svojih mogućnosti putem izrade

kvalitetne web stranice. Komunikacijska tehnologija (CT) je pojam kojim opisujemo

telekomunikacijsku opremu pomoću koje možemo informacije tražiti i pristupati im, a ujedno nam

omogućava komunikaciju između pojedinca ili skupine koje nisu fizički prisutne na istom mjestu.

Primjeri: telefonske govornice, radio, mobiteli, fax, modem.

Napredna tehnologija promijenila je poslovanje, naš život, zdravstvo, ali naravno i školstvo.

ICT je potencijalno moćan alat za proširenje obrazovnih mogućnosti, formalne i neformalne, na

cijelo stanovništvo,na skupine koju su isključene iz obrazovanja zbog kulturnih ili socijalnih

razloga, osobe s invaliditetom, starije osobe te ostale koji se ne mogu uključiti u obrazovanje.

Poboljšanje kvalitete obrazovanja i osposobljavanja je ključno pitanje, posebno u vrijeme obrazovne

ekspanzije. ICT može poboljšati kvalitetu obrazovanja na nekoliko načina: povećanjem učenikove

motivacije i angažmana, olakšavajući stjecanje osnovnih vještina, te intenziviranjem obuke

nastavnika. Pomagala poput videa, televizije i multimedijskog računalnog softvera, koji kombiniraju

Page 9: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

3

tekst, zvuk i šarenilo, mogu se koristiti za pružanje izazovnih i autentičnih sadržaja koji će angažirati

učenika u procesu učenja. Interaktivni radio također koristi zvuk, pjesme, strip skečeve i druge

performanse da prisili učenike da slušaju i uključuju se u lekcije. Najviše od svega, umreženost

računala s internetom može povećati učeniku motivaciju jer kombinira medije te stvara priliku za

povezivanje sa stvarnim ljudima i sudjelovati u stvarnim događajima. Prijenos osnovnih vještina i

koncepata koji su temelj viših vještina reda razmišljanja i kreativnosti mogu biti olakšani kroz

vježbe i praksu. Obrazovni televizijski programi omogućavaju da djeca već u ranoj dobi nauče

abecedu, brojeve, boje, oblike i druge osnovne pojmove. ICT se također koriste za poboljšanje

pristupa učenicima i kvalitetniju naobrazbu učitelja koji iako su osposobljeni za takav oblik nastave

i dalje moraju učiti i stjecati određene vještine jer iz dana u dan tehnologija napreduje i moraju biti u

doticaju s tim. Također ih potiče na timski rad da bi što bolje i uspješnije osmislili nastavi plan i

program uvođenjem ICT-a. Tehnologija može pružati osobno učenje koje prati učenikove

mogućnosti kao što je napredna razina, tempo, interesi, stil učenja. Omogućava u bilo koje vrijeme,

na bilo kojem mjestu međusobnu suradnju i obavljanje zadaća onako kako oni žele. Upravo je ICT

donio drastične promjene u poučavanju; sve više se koristi za procjenu znanja, komunikaciju sa

učenicima i roditeljima. Da bi učenik bio informatički pismen mora ima sposobnost prepoznavanja

informacijske potrebe te pronaći,vrednovati i učinkovito koristiti informacije.

ICT omogućava studentima spajanje i komuniciranje s ostalim ljudima diljem svijeta što je

vodilo povećanoj globalnoj svijesti i kulturnoj osobnosti. Isto tako obrazovanje putem interneta još

se uvijek suočava sa značajnim zaprekama. Prije svega radi se o lošem stanju telekomunikacijske

infrastrukture i nedopustivo visoke cijene telefonskih i internetskih pristupnih pristojbi. Nastavnici

se također suočavaju s izazovom projektiranja i nabavom odgovarajućeg nastavnog materijala koji

se može prilagoditi obrazovanju putem interneta te na takav način širiti obrazovne mogućnosti. Uz

snažnu potporu, internet obrazovanje može doprinijeti borbi protiv jedne od najvećih prijetnji s

kojima se današnji svijet suočava, a to je obrazovna zapuštenost.

Page 10: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

4

3. Rezultati empirijskog istraživanja

U ovom poglavlju izloženi su rezultati empirijskog istraživanja o korištenju informacijskih i

komunikacijskih tehnologija među studentima Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku.

3.1 Opis uzorka

U anketi je ukupno sudjelovalo 583 studenta u dobi od 18 do 43 godine. Od ukupnog broja

ispitanika 224 je bilo muških, a 359 ženskih.

Tablica 1. Razdioba studenata prema spolu i dobu

Dob Spol

Ukupno Muški Ženski

18 0 3 3

19 41 75 116

20 63 69 132

21 38 53 91

22 24 30 54

23 33 88 121

24 13 22 35

25 8 10 18

26 4 5 9

27 0 1 1

34 0 1 1

36 0 1 1

43 0 1 1

Ukupno: 224 359 583

Page 11: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

5

3.2 Analiza provedene ankete

Anketa je, osim osnovnih pitanja o ispitanicima, sadržavala pitanja koja se odnose na

učestalost korištenja interneta u obrazovanju:

Korespondencija s predavačima

Korespondencija sa studentima

Pretraživanje internet stranica fakulteta s ciljem dobivanja potrebnih informacija (npr. o

ispitnim rokovima, terminima predavanja i sl.)

Preuzimanje nastavnih sadržaja sa internet stranice predavača

Korištenje interneta kao dodatnog izvora nastavnih sadržaja i informacija

Predaja zadaća i seminara

Sudjelovanje na forumima posvećenim nastavnoj problematici

Informiranje o pojedinim pitanjima od interesa za studente (npr. o stipendijama,

mogućnostima studiranja na drugim fakultetima i sl.)

Praćenje predavanja putem video–konferencije

3.3 Korištenje interneta u obrazovanju

Internet je svjetska računalna mreža koja omogućava pristup informacijama iz svakog kutka

svijeta. Brz razvoj tehnologije povlači sa sobom obrazovanje koje se sve više temelji na internetskim

mogućnostima. Postoje online provjere znanja koje pomažu studentima u učenju. Isto tako

primjenjuju se i online udžbenici pomoću kojih u bilo koje vrijeme te ukoliko imamo pristup

internetu možemo proučavati nastavni sadržaj i bogatiti svoje znanje. Popularni su i online tečajevi,

kvizovi ,ali i testovi što nastavnicima omogućava brzu i fleksibilnu provjeru stečenoga znanja svojih

studenata. Učenje preko interneta veoma je jednostavno i prilagodljivo svima, a posebno korisno

onima koji su udaljeniji ili imaju zdravstvenih problema te ne mogu prisustvovati nastavi.

Page 12: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

6

3.3.1 Koliko se često koristi internet za korespondenciju sa predavačima?

Pozitivna strana korespondencije s predavačem je u tome što ne moramo dolaziti da bi smo s

njima mogli komunicirati, već se možemo dopisivati, tj. dogovarati putem elektroničke pošte ili

drugih oblika komunikacije. Takva vrsta komunikacije savršeno odgovara studentima čije

prebivalište nije u mjestu fakulteta ili im je potrebna pomoć prilikom izrade zadaća, seminara, a nisu

u mogućnosti vidjeti se sa predavačem.

Grafikon 1. Prikaz odgovora studenata na pitanje: Koliko često koristite internet za

korespondenciju s predavačima?

Page 13: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

7

Grafikon 2. Prikaz odgovora studentica na pitanje: Koliko često koristite internet za

korespondenciju s predavačima?

Tablica 2. Osnovni deskriptivni statistički pokazatelji koji se odnose na pitanje: Koliko često

koristite internet za korespondenciju s predavačima?

Iz priloženih grafikona i izračunate određene statistike možemo zaključiti da studentice

češće komuniciraju s predavačima nego studenti.

Koliko često koristite internet za korespondenciju s predavačima?

Spol Broj

studenta Minimum Maksimum

Aritmetička

sredina

Standardna

devijacija

Muški 224 1 5 2,5759 1,12595

Ženski 359 1 5 2,9331 1,12413

Ukupno 583 1 5 2,7959 1,13724

Page 14: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

8

3.3.2 Koliko često koristite internet za korespondenciju sa studentima?

Korespondencija između studenata ima velike prednosti zbog toga što se studenti ne moraju

sastajati da bi jedni od drugih nešto saznali, već putem elektroničke pošte ili prikladne društvene

mreže obavljaju komunikaciju (npr. razmjena informacija o zadaći, najavi kolokvija, promijeni

termina predavanja i slično).

Grafikon 3. Prikaz odgovora studenata na pitanje: Koliko često koristite internet za

korespondenciju sa studentima?

Page 15: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

9

Grafikon 4. Prikaz odgovora studentica na pitanje: Koliko često koristite internet za

korespondenciju sa studentima?

Tablica 3. Osnovni deskriptivni statistički pokazatelji koji se odnose na pitanje: Koliko često

koristite internet za korespondenciju sa studentima?

Iz priloženih rezultata možemo zaključiti da studenti međusobno komuniciraju, ali bi i trebali

više poraditi na njoj i stvoriti timski rad. Vidimo da ženska populacija više koristi takvu vrstu

komunikacije od muške.

Koliko često koristite internet za korespondenciju sa studentima?

Spol Broj

studenta Minimum Maksimum

Aritmetička

sredina

Standardna

devijacija

Muški 224 1 5 3,7723 1,08679

Ženski 359 1 5 4,2145 0,87243

Ukupno 583 1 5 4,0446 0,98340

Page 16: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

10

3.3.3 Koliko često koristite pretraživanje internet stranica fakulteta s ciljem

dobivanja potrebnih informacija (npr. o ispitnim rokovima i sl.)?

Internet stranice fakulteta studentima služe da bi vidjeli kada imaju predavanja, kada mogu

dolaziti na konzultacije, da mogu vidjeti kada imaju ispitne rokove i još mnogo drugih radnji koje su

studentima potrebne da bi uspješno položili godinu na kojoj se trenutno nalaze.

Grafikon 5. Prikaz odgovora studenata na pitanje: Pretraživanje internet stranica fakulteta, odnosno

odjela na kojeg ste upisani, s ciljem dobivanja potrebnih informacija (npr. o ispitnim rokovima,

terminima predavanja i sl.) (za muški spol)

Page 17: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

11

Grafikon 6. Prikaz odgovora studentica na pitanje: Pretraživanje internet stranica fakulteta, odnosno

odjela na kojeg ste upisani, s ciljem dobivanja potrebnih informacija (npr. o ispitnim rokovima,

terminima predavanja i sl.)

Tablica 4. Osnovni deskriptivni statistički pokazatelji koji se odnose na pitanje: Pretraživanje

internet stranica fakulteta, odnosno odjela na kojeg ste upisani, s ciljem dobivanja potrebnih

informacija (npr. o ispitnim rokovima, terminima predavanja i sl.)

Na temelju rezultata možemo zaključiti da studenti vrlo često posjećuju stranice svojih

fakulteta što je i logično jer sve što im je potrebno za studiranje mogu tamo pronaći.

Pretraživanje internet stranica fakulteta, odnosno odjela na kojeg ste upisani, s

ciljem dobivanja potrebnih informacija (npr. o ispitnim rokovima, terminima

predavanja i sl.)

Spol Broj

studenta Minimum Maksimum

Aritmetička

sredina

Standardna

devijacija

Muški 224 1 5 3,9375 1,04843

Ženski 359 1 5 4,2953 0,91343

Ukupno 583 1 5 4,1578 0,98221

Page 18: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

12

3.3.4 Koliko često koristite internet za preuzimanje nastavnih sadržaja s

internet stranice predavača?

Internet stranice predavača nam služe da bi preuzeli dostupni materijal kako bi uspješno

položili kolegij.

Grafikon 7. Prikaz odgovora studenata na pitanje: Koliko često koristite internet za preuzimanje

nastavnih sadržaja s internet stranice predavača?

Page 19: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

13

Grafikon 8. Prikaz odgovora studentica na pitanje: Koliko često koristite internet za preuzimanje

nastavnih sadržaja s internet stranice predavača? (za ženski spol)

Tablica 5. Osnovni deskriptivni statistički pokazatelji koji se odnose na pitanje: Koliko često

koristite internet za preuzimanje nastavnih sadržaja s internet stranice predavača?

Iz dobivenih odgovora možemo zaključiti da većina studenata posjećuje stranice predavača i

da vrlo često preuzimaju dostupne materijale.

Koliko često koristite internet za preuzimanje nastavnih sadržaja s internet

stranice predavača?

Spol Broj

studenta Minimum Maksimum

Aritmetička

sredina

Standardna

devijacija

Muški 224 1 5 3,7589 1,13442

Ženski 359 1 5 4,2201 1,00504

Ukupno 583 1 5 4,0429 1,07927

Page 20: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

14

3.3.5 Koliko često koristite internet kao dodatni izvor nastavnih sadržaja i

informacija?

Internet studentima koristi u traženju dodatnih materijala kada pišu seminare, uče za ispite,

tj. dodatno se informiraju kako bi se što bolje pripremili i pokazali svoje znanje predavaču.

Grafikon 9. Prikaz odgovora studenata na pitanje: Koliko često koristite internet kao dodatni izvor

nastavnih sadržaja i informacija?

Page 21: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

15

Grafikon 10. Prikaz odgovora studentica na pitanje: Koliko često koristite internet kao dodatni

izvor nastavnih sadržaja i informacija?

Tablica 6. Osnovni deskriptivni statistički pokazatelji koji se odnose na pitanje: Koliko često

koristite internet kao dodatni izvor nastavnih sadržaja i informacija?

Iz dobivenih rezultata zaključujemo da studenti manje koriste internet u svrhu traženja

dodatnih materijala i informacija za kolegije, za razliku od studentica koje češće pretražuju internet

da bi se dodatno obrazovale.

Koliko često koristite internet kao dodatni izvor nastavnih sadržaja i

informacija?

Spol Broj

studenta Minimum Maksimum

Aritmetička

sredina

Standardna

devijacija

Muški 224 1 5 3,7054 1,15707

Ženski 359 1 5 4,0752 0,96441

Ukupno 583 1 5 3,9331 1,05712

Page 22: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

16

3.3.6 Koliko često koristite internet za svrhu predaje zadaća i seminara?

Internet nam pruža razne mogućnosti, a jedna od njih je i predaja zadaća, tj. seminara. U

većini slučajeva predavači odrede rok predaje pa je jednostavnije to obaviti putem interneta.

Grafikon 11. Prikaz odgovora studenata na pitanje: Koliko često koristite internet za predaju zadaća

i seminara?

Page 23: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

17

Grafikon 12. Prikaz odgovora studentica na pitanje: Koliko često koristite internet za predaju

zadaća i seminara?

Tablica 7. Osnovni deskriptivni statistički pokazatelji koji se odnose na pitanje: Koliko često

koristite internet za predaju zadaća i seminara?

Prilikom analiziranja provedene ankete uočavamo da studentice češće koriste Internet za

predaju seminara i zadaća. Na većini fakulteta profesori prihvaćaju takav oblik predaje, ali postoje i

oni kojima je drže da studenti dođu osobno.

Koliko često koristite internet za predaju zadaća i seminara?

Spol Broj

studenta Minimum Maksimum

Aritmetička

sredina

Standardna

devijacija

Muški 224 1 5 3,1696 1,30805

Ženski 359 1 5 3,6574 1,24494

Ukupno 583 1 5 3,4700 1,29048

Page 24: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

18

3.3.7 Koliko često koristite internet za sudjelovanje na forumima posvećenim

nastavnoj problematici?

Forum je internet aplikacija koja omogućava korisnicima da sudjeluju u diskusijama

vezanima uz određenu temu neovisno o tome gdje se nalazili. Na forumu možete saznati mnoge

korisne informacije čitajući postojeće poruke, ili poslati svoju poruku i započeti diskusiju o temi

koja vas zanima. Kako bi slali poruke na forum, morate se registrirati.

Grafikon 13. Prikaz odgovora studenata na pitanje: Koliko često koristite internet za sudjelovanje

na forumima posvećenim nastavnoj problematici?

Page 25: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

19

Grafikon 14. Prikaz odgovora studentica na pitanje: Koliko često koristite internet za sudjelovanje

na forumima posvećenim nastavnoj problematici?

Tablica 8. Osnovni deskriptivni statistički pokazatelji koji se odnose na pitanje: Koliko često

koristite internet za sudjelovanje na forumima posvećenim nastavnoj problematici?

Rezultati nam pokazuju da studenti i studentice rijetko koriste forume posvećene nastavnoj

problematici.

Koliko često koristite internet za sudjelovanje na forumima posvećenim nastavnoj

problematici?

Spol Broj

studenta Minimum Maksimum

Aritmetička

sredina

Standardna

devijacija

Muški 224 1 5 2,0625 1,09856

Ženski 359 1 5 2,3872 1,17609

Ukupno 583 1 5 2,2624 1,15682

Page 26: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

20

3.3.8 Koliko često koristite internet za informiranje o pojedinim pitanjima od

interesa za studente (npr. o stipendijama i sl.)?

Osim pretraživanja informacija koje su vezane isključivo za njihov fakultet, studenti se mogu

informirati i o drugim stvarima. Mogu pretraživati natječaje za stipendije, pregledavati razne

tečajeve ili kolegije na drugim fakultetima i sl.

Grafikon 15. Prikaz odgovora studenata na pitanje: Koliko često koristite internet za informiranje o

pojedinim pitanjima od interesa za studente (npr. o stipendijama)?

Page 27: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

21

Grafikon 16. Prikaz odgovora studentica na pitanje: Koliko često koristite internet za informiranje o

pojedinim pitanjima od interesa za studente (npr. o stipendijama)?

Tablica 9. Osnovni deskriptivni statistički pokazatelji koji se odnose na pitanje: Koliko često

koristite internet za informiranje o pojedinim pitanjima od interesa za studente (npr. o

stipendijama)?

Rezultati pokazuju da se rijetki studenti pokušavaju informirati za određene stvari koje u

popriličnoj mjeri mogu poboljšati kvalitetu studiranja i njihov život.

Koliko često koristite internet za informiranje o pojedinim pitanjima od interesa

za studente (npr. o stipendijama)?

Spol Broj

studenta Minimum Maksimum

Aritmetička

sredina

Standardna

devijacija

Muški 224 1 5 3,0000 1,29504

Ženski 359 1 5 3,4540 1,14212

Ukupno 583 1 5 3,2796 1,22224

Page 28: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

22

3.3.9 Koliko često koristite internet za praćenje predavanja putem video–

konferencije?

Videokonferencija je povezivanje pojedinaca i grupa preko telekomunikacijskih mreža i

video-tehnologije tako da ljudi imaju dojam istovremenog prisustvovanja sastancima u obliku žive

video-veze na zaslonu računala.

Grafikon 17. Prikaz odgovora studenata na pitanje: Koliko često koristite internet za praćenje

predavanja putem video-konferencije?

Page 29: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

23

Grafikon 18. Prikaz odgovora studentica na pitanje: Koliko često koristite internet za praćenje

predavanja putem video-konferencije?

Tablica 10. Osnovni deskriptivni statistički pokazatelji koji se odnose na pitanje: Koliko često

koristite internet za praćenje predavanja putem video-konferencije?

Iz dobivenih odgovora možemo zaključiti da većina studenata i studentica nisu imali

predavanja u obliku video–konferencije, a razlog tome je što se na našem sveučilištu još nije razvio

takav oblik nastave.

Koliko često koristite internet za praćenje predavanja putem video konferencije?

Spol Broj

studenta Minimum Maksimum

Aritmetička

sredina

Standardna

devijacija

Muški 224 1 5 1,5268 0,99289

Ženski 359 1 5 1,3398 0,67381

Ukupno 583 1 5 1,4117 0,81566

Page 30: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

24

4. Zaključak

Tematika ovog rada bila je vezana uz analizu različitih aspekata korištenja informacijsko-

komunikacijskih tehnologija među studentima.

Anketa je provedena između studenata prve godine preddiplomskog do druge godine

diplomskog studija. Ispitivanjem je bilo obuhvaćeno 583 studenata i studentica Sveučilišta J. J.

Strossmayera. Rezultati ankete pokazuju da su studenti dobro upoznati s mogućnostima koje pružaju

informacijsko-komunikacijske tehnologije i koriste ih svakodnevno u svom životu. Iz ankete

možemo vidjeti da gotovo svi studenti imaju studenti (točnije samo jedna studentica nema računalo).

Svi studenti koriste internet, kako u obrazovne svrhe, tako i za komunikaciju s prijateljima preko

društvenih mreža. Informacijsko-komunikacijska tehnologija razvija kreativnost, proširuje znanje,

kako za obrazovanje, tako i za informiranje o događajima u svijetu.

Internet je veliki napredak u komunikaciji i omogućuje povezivanje udaljenih dijelova svijeta

bez velikih troškova. Stoga je njegovo pravilno korištenje uvelike potrebno i prije svega korisno u

životu svakog čovjeka, neovisno o životnoj dobi. U današnjem društvu nemoguće je zaobići ICT i

njihovu uporabu te možemo reći da je informacijska pismenost postala važna kao i vještine čitanja i

pisanja bez kojih ne možemo.

Page 31: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

25

5. Literatura

Dumančić M. Bakić-Tomić Lj., Odabrana poglavlja iz metodike nastave informatike,

Zagreb, 2012.,

http://2co.ufzg.hr/metodika-inf-2-izdanje/UFSKRIPTA_LJBTMD-2.pdf

(pristupljeno 18.05.2012.)

Forum,

https://komunikator.tportal.hr/komunikator/forum.html

(pristupljno 18.05.2012.)

ICT, http://tutor2u.net/business/ict/intro_what_is_ict.htm,

(pristupljeno 18.05.2012.)

Informacijske i komunikacijske tehnologije i obrazovanje,

http://www.poslovniforum.hr/about02/ob_934.asp

(pristupljeno 18.05.2012.)

Information and communication technologies in schools,

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139028e.pdf

(pristupljeno 18.05.2012.)

Introduction to Information and Communication Technology in Education,

http://pages.uoregon.edu/moursund/Books/ICT/ICTBook.pdf

(pristupljeno 18.05.2012.)

Maravić J. UNESCOV dokument o informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji u

obrazovanju, 2003., http://edupoint.carnet.hr/casopis/20/clanci/4.html

(pristupljeno 18.05.2012.)

Wikipedija, 2012. Videokonferencija

http://hr.wikipedia.org/wiki/Videokonferencija

(pristupljeno 18.05.2012.)

Page 32: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U …mdjumic/uploads/diplomski/PAR16.pdfPredložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi stjecanja zvanja

26

Životopis

Rođen sam 02.09.1990. godine u Osijeku. Osnovnu školu Josipa Kozarca završio sam u

Semeljcima, nakon čega upisujem Elektrotehničku i prometnu školu u Osijeku, smjer Tehničar za

mehatroniku. Nakon srednjoškolskog obrazovanja upisao sam Sveučilišni preddiplomski studij

fizike na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku.