128
SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU ŠKOLSKA GODINA 2017/2018. I., II. I III. GODINA SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ EKONOMSKA POLITIKA I REGIONALNI RAZVITAK ISHODI UČENJA Osijek, rujan 2017.

SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

  • Upload
    votruc

  • View
    235

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU

EKONOMSKI FAKULTET

U OSIJEKU

ŠKOLSKA GODINA 2017/2018.

I., II. I III. GODINA

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

EKONOMSKA POLITIKA I REGIONALNI RAZVITAK

ISHODI UČENJA

Osijek, rujan 2017.

Page 2: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

1. SEMESTAR

NASTAVNIK NAZIV PREDMETA PRED. S-V ECTS

bodovi

Prof.dr.sc. I. Ferenčak

Izv.prof.dr.sc. B. Crnković

Počela ekonomije 3 1 vj 7

Prof.dr.sc. J. Horvat

Doc.dr.sc. J. Mijoč

Statistika 3 1 vj 7

Prof.dr.sc. Ž. Turkalj

Doc.dr.sc. I. Fosić

A. Živković, mag.oec.

Osnove organizacije 3 1 s 6

Prof.dr.sc. J. Mesarić

Prof.dr.sc. M. Zekić-Sušac

Prof.dr.sc. B. Dukić

S. Dugandžić, mag.oec.

A. Has, mag.oec.

D. Šebalj, mag.oec.

S. Mitrović, mag.oec.

Informatika 2 1 vj

1 s

5

Mr.sc. S. Katavić Čaušić

M. Hocenski,

mag.educ.philol.angl.et germ.

Engleski jezik 1 1 1 vj 3

M. Hocenski-Dreiseidl,

v.pred.

Njemački jezik 1 1 1 vj 3

Ž. Vukić, v.pred. Tjelesna i zdravstvena kultura 1 - 2 vj 1

2. SEMESTAR

NASTAVNIK NAZIV PREDMETA PRED. S-V ECTS

bodovi

Doc.dr.sc. I. Kristek Mikroekonomika 3 1 vj 5

Izv.prof.dr.sc. M. Ham

Izv.prof.dr.sc. D. Dujak

Izv.prof.dr.sc. H. Štimac

A. Pap, mag.oec.

Marketing 3 1 s 5

Prof.dr.sc. V. Cini

Doc.dr.sc. N. Drvenkar

Gospodarstvo Hrvatske 3 1 s 5

Prof.dr.sc. A. Šundalić Sociologija

Izv.prof.dr.sc. A. Klobučar Matematika 2 2 vj 6

Mr.sc. S. Katavić Čaušić

M. Hocenski,

mag.educ.philol.angl.et germ.

Engleski jezik 2 1 1 vj 3

M. Hocenski-Dreiseidl,

v.pred.

Njemački jezik 2 1 1 vj 3

Ž. Vukić, v.pred. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 - 2 vj 1

Page 3: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Opće informacije

Nositelj predmeta

prof.dr.sc Ivan Ferenčak

izv.prof.dr.sc. Boris Crnković

Nastavu izvodi

prof.dr.sc Ivan Ferenčak

izv.prof.dr.sc. Boris Crnković

Naziv predmeta Počela ekonomije

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obvezni predmet

Godina 1. godina

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

7

Broj sati (P+V+S)

45+15+0

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Upoznavanje s temeljnim kategorijama, problemima i pitanjima teorijske ekonomije te savladavanje

osnovnih mikro i makro ekonomskih pojmova.

2. Uvjeti za upis predmeta

-

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. opisati prirodu ekonomike kao znanosti koja se bavi rješavanjem problema oskudice,

2. pomoću analize ponude i potražnje analizirati ekonomska zbivanja na tržištu,

3. analizirati ponašanje potrošača u pogledu potražnje za proizvodima,

4. procijeniti čimbenike koji utječu na ponašanje poduzeća, poput proizvodnje i troškova

5. analizirati poslovanje poduzeća u različitim tržišnim strukturama,

6. objasniti kako funkcioniraju tržišta čimbenika proizvodnje,

7. prepoznati neuspjeh tržišta i uloga vlade u rješavanju tih istog,

8. izračunati različite mjere makroekonomske aktivnosti, kao što su bruto nacionalni, inflacija i

nezaposlenost, te navesti nedostatke tradicionalnih ekonomskih mjera,

9. analizirati sile koje utječu na agregatnu razinu gospodarske aktivnosti,

10. analizirati poslovni ciklus pomoću analize agregatne potražnje i agregatne ponude,

11. prepoznati kako se monetarna i fiskalna politika mogu koristiti za postizanje ciljeva

ekonomske politike

4. Sadržaj predmeta

1. Kratka orijentacija u razvitku ekonomske misli

Page 4: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

2. Zakon nestašice

3. Ekonomija – pitanje alokacije resursa

4. Temelji mikroekonomike: teorija proizvodnje, zakon opadajućih prinosa, troškovi, ponuda i

potražnja, cijene

5. Tržište dobara: savršena konkurencija, monopol, monopolistička konkurencija i oligopol

6. Raspodjela dohotka i cijene čimbenika proizvodnje

7. Pravila maksimaliziranja profita

8. Država i tržište: javna dobra, eksternalije, Lorenzova krivulja

9. Temelji makroekonomike: inflacija, nezaposlenost, bruto nacionalni proizvod, poslovni ciklus

10. Makroekonomska ravnoteža

11. Multiplikator autonomnog trošenja

Fiskalna i monetarna politika

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

_________________

6. Komentari -

7. Obveze studenata

Obveze studenata u okviru kolegija odnose se na redovito pohađanje nastave i vježbi koje je određeno

prema Pravilniku o studiranju. Redovito pohađanje predavanja i vježbi omogućuje polaganje tri

kolokvija čime se stječe pravo oslobađanja od ispita. Studenti koji ne polože kolokvije pristupaju

pisanom i usmenom ispitu.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave x

Aktivnost u

nastavi Seminarski rad

Eksperimental

ni rad

Pisani ispit* x Usmeni ispit x Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja x Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenj

a

Aktivnost

studenata

Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanja 1, 1-11 Pohađanje

predavanja

Nazočnost na nastavi 0 0

Vježbe 0,5 1-11 Pohađanje vježbi Nazočnost na nastavi

0 0

Kolokviji

(tri

5

1-11 Samostalno učenje Pisani test 0 100

Page 5: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

kolokvija)

Ispit* 5

1-11 Samostalno učenje Pisani test i usmeni ispit 0 100

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

10. Obvezatna literatura

1. Ferenčak, I.: Počela ekonomike II. izdanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2003.

2. Samuelson, P., A., Nordhaus, W.: Ekonomija, MATE, Zagreb 2000.

11. Dopunska literatura

1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje, Školska knjiga, Zagreb 2001.

2. Parkin, M.: Economics, Addison-Wesley Publishing Company, New York 1990.

3. Mankiw, G., N.: Economics, Harcourt Publishers 2001.

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

1. Interna evaluacija na razini Ekonomskog fakulteta u Osijeku

2. Interna evaluacija na razini Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Opće informacije

Nositelj predmeta prof. dr. sc. Jasna Horvat, doc. dr. sc. Josipa Mijoč

Nastavu izvodi prof. dr. sc. Jasna Horvat, doc. dr. sc. Josipa Mijoč

Naziv predmeta Statistika

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obavezni

Godina 1

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

7

Broj sati (P+V+S)

45+10+5

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Ovladavanje teorijskim spoznajama izloženim na kolegiju. Izgradnja sposobnosti samostalnog

izračunavanja i interpretacije statističkih pokazatelja i parametara pravilnim odabirom statističke

metodologije. Analiziranje primarnih i sekundarnih podataka metodama deskriptivne i inferencijalne

statistike. Interpretacija statističkih pokazatelja, zaključivanje na temelju statističkih pokazatelja,

utvrđivanje povezanosti u istraživanim podatcima, i podataka, predviđanje pojava na temelju

Page 6: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

statističkih pokzatelja te analiza i interpretacija promjena promatranih podataka/pojava kroz vrijeme.

2. Uvjeti za upis predmeta

Posjedovanje CARNet računa.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. Prepoznati vrstu varijabla i razinu njihova mjerenja u analizi istraživane pojave

2. Izračunate statističke pokazatelje i parametre opisati i interpretirati (brojčano, grafički i tekstulano)

3. Odabrati statističku metodologiju primjerenu istraživanom problemu

4. Klasificirati i interpretirati javno dostupne statističke podatke

5. Upotrijebiti i analizirati informacije o trenutačnom stanju određene pojave, ispitati međusobnu

ovisnost pojava te predvidjeti kretanje promatrane pojave

6.Formulirati i postaviti istraživačku hipotezu

7.Statističkom metodologijom testirati postavljenu istaživačku hipotezu

8. Na temelju provedenog testiranja postavljene hipoteze donositi zaključke

4. Sadržaj predmeta

Uvod s deskriptivnom statističkom analizom: Temeljni pojmovi. Statistički podatci (vrste podataka i

izvori, mjerne skale, vrste statističkih nizova). Uređivanje podataka. Tabeliranje. Statistička grafika.

Relativni brojevi. Analiza numeričkih nizova metodama deskriptivne statistike. Srednje vrijednosti

(potpune, položajne i specifične). Mjere disperzije. Standardizirana varijabla. Pravilo Čebiševa i

empirijsko pravilo. Mjere asimetrije. Mjera zaobljenosti. Temelji inferencijalne statistike: Definicije

vjerojatnosti. Slučajna varijabla i njezina svojstva. Funkcije vjerojatnosti. Izabrane teorijske funkcije

vjerojatnosti diskretne (Binomna i Poissonova distribucija) i kontinuirane (Normalna, Standardizirana

normalna, Studentova, F - razdioba, Hi- kvadrat razdioba) slučajne varijable. Kovarijanca. Pojam

uzorka s izabranim nacrtima uzorka. Procjenitelj parametra (pojam, odabrana teorijska svojstva).

Sampling distribucije. Procjenjivanje parametara i testiranje hipoteza. Procjenjivanje brojem i

intervalom aritmetičke sredine, totala, proporcije, i varijance jedne populacije. Testiranje hipoteza.

Pogreške tipa I. i tipa II. Snaga testa. p- vrijednost. Testiranje hipoteze o pretpostavljenoj aritmetičkoj

sredini i pretpostavljenoj proporciji jedne populacije, te razlici sredina, proporcija i varijanci dviju

populacija. ANOVA - testiranje hipoteza o sredinama triju ili više populacija. Testiranje hipoteza o

jednakosti proporcija triju ili više populacija (hi-kvadrat test). Testovi o obliku distribucija. Izabrani

neparametarski testovi. Regresijska i korelacijska analiza: Pojam regresijske i korelacijske analize.

Regresijski model. Klasifikacija varijabli. Klasifikacija regresijskih modela. Model jednostavne

linearne regresije. Linearna korelacija i procjena koeficijenta korelacije. Spearmanov koeficijent

korelacije. Testiranje hipoteza u modelu jednostavne linearne regresije. Model višestruke linearne

regresije. Inferencijalno - statistička analiza modela. Regresijska dijagnostika. Analiza vremenskih

nizova i prognoziranje: Definicija vremenskog niza. Vrste nizova. Klasična dekompozicija serije.

Grafičko prikazivanje i uspoređivanje vremenskih nizova. Pokazatelji dinamike (diferencije, stope).

Verižni indeksi, indeksi na stalnoj bazi. Skupni indeksi (indeksi cijena i količina Laspeyeresa,

Paaschea, Fishera). Indeks vrijednosti. Deflacioniranje. Klizna skala. Modeli vremenskih pojava.

Trend modeli. Metoda pomičnih prosjeka. Metoda eksponencijalnog izglađivanja. Modeli sezonskih

pojava i čišćenje od sezone.

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

samostalni zadaci

multimedija i mreža

Page 7: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

laboratorij

mentorski rad

ostalo: konzultacije,

timski zadaci

6. Komentari

7. Obveze studenata

Obveze studenata sastoje se u redovitom pohađanju nastave (70% redoviti student, 50% izvanredni

student), aktivnom sudjelovanju u nastavnom procesu, pripremi za nastavu izučavanjem nastavnog

gradiva prije održanog sata, redovitoj provjeri znanja u svim oblicima izvođenja nastave, sudjelovanje

u izradi timskog zadataka kao pripremi za kolokvij/ispit kolegija.

Sve navedene obveze studenta boduju se odgovarajućim brojem bodova i pribrajaju bodovima

ostvarenim putem tri kolokvija. Studenti tijekom nastavnog procesa imaju uvid u kvalitetu ostvarenih

nastavnih obveza te im se omogućuje korigiranje propusta I dostizanje višeg stupnja izvrsnoti.

Uspješno izvršavanje nastavnih aktivnosti oslobađaju studenta obveze pristupanja cjelovitom ispitu.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave X

Aktivnost u

nastavi X Seminarski rad

Eksperimental

ni rad

Pisani ispit

X Usmeni ispit X Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja X Kolokvij X Praktični rad

Portfolio Timski zadaci X Individualne

zadaće X

Aktivnost na

Loomenu X

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenj

a

Aktivnost

studenata

Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanje,

vježbe i

seminarska

nastava s

interakcijom

sa

studentima

2 1 - 8 Pohađanje,slušanj

e, raspravljanje,

uočavanje,

rješavanje

zadataka

Prisustvo na nastavi 10 15

Aktivnost u

nastavi i

Loomenu

0,2

5

1 - 8 Sudjelovanje u

raspravama,

otpočinjanje novih

rasprava vezanih

uz tematiku

nastavnog gradiva

Praćenje broja javljanja i

kvalitete aktivnosti na

nastavim aktivnostima

2 5

Provjera

znanja na

nastavi

0,2

5

1 - 8 Pisanje kratkih

redovitih pisanih

provjera znanja

prije/poslije

nastavne

aktvinosti

Ocjenjivanje kratkih

provjera znanja na

nastavnim amtivnostima

5 10

Page 8: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Individualne

zadaće

0,7

5

1 - 8 Samostalna izrada

zadaĆa proisteklih

iz svih oblika

nastavnih

aktivnosti kolegija

Ocjenjivanje

individualnih zadaća

8 10

Timski

zadatci

1 1 - 8 TIMSKA izrada

zadaća proisteklih

iz svih oblika

nastavnih

aktivnosti kolegija

Ocjenjivanje timskih

zadaća

10 15

Kolokviji 2,5 1 - 8 Pisanje teorijskog

i praktičnog dijela

kolokvija

Ocjenjivanje tri

kolokvija

25 45

Cjeloviti

ispit

5 1 - 8 Pismena i usmena

provjera stečenog

znanja

Ocjenjivanje znanja na

pismenom i usmenom

ispitu

60 100

UKUPNO 7 1 - 8 60 100

*Student samostalno bira polaganje ispita putem sustava kolokvija ili putem cjelovitog ispita.

10. Obvezatna literatura

Horvat, Jasna i Mijoč, Josipa. 2014. Osnove statistike. 2. izdanje. Zagreb: Naklada Ljevak.

11. Dopunska literatura

Šošić, I. 2004. Primijenjena statistika. Zagreb: Školska knjiga.

Petz, B., Kolesarić, V., i Ivanec, D. 2012. Petzova statistika. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Newbold, P., Carlson, W.L. i Thorne, B. M. 2010. Statistika. Zagreb: Mate d.o.o.

Wonnacott, T. H. i Wonnacott, R. J. 1990. Introductory Statistics for Business and Economics.

New York: Wiley

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Upitnik o provedenim nastavnim aktivnostima i metodama procjenjivanja po završetku kolegija.

Forum (CARNet Loomen) kolegija, rasprave na kraju nastavnih cjelina, konzultacije.

Page 9: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Opće informacije

Nositelj predmeta Prof.dr.sc. Željko Turkalj i doc.dr.sc. Ivana Fosić

Nastavu izvodi Prof.dr.sc. Željko Turkalj; doc.dr.sc. Ivana Fosić; Ana Živković mag.oec.

Naziv predmeta Osnove organizacije

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obvezni

Godina 1.

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

45+0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Ovladavanje teorijskim spoznajama iz cjelina koje se izučavaju na kolegiju te stjecanje aplikativnih

znanja za bolje razumijevanje suvremenih trendova o organizaciji.

2. Uvjeti za upis predmeta

Nema posebnih uvjeta za upis predmeta.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. Definirati temeljne pojmove iz područja organizacije

2. Prepoznati i objasniti pojedine vrste organizacijske strukture

3. Razlikovati i opisati tradicionalne i suvremene pristupe u organizaciji

4. Prikupiti i izložiti relevantne podatke iz područja organizacije koje su potrebne za donošenje

zaključaka vezanih za pojedinu cjelinu

5. Primijeniti stečena znanja te argumentirano rješavati probleme iz struke

4. Sadržaj predmeta

Teorije organizacije (klasična, neoklasična i suvremena). Definiranje organizacije. Vrste i ciljevi

organizacije rada. Načela i metode organizacije. Čimbenici oblikovanja organizacije. Organizacijska

struktura. Elementi organizacijske strukture. Sustavi rukovođenja. Organizacija rada, radno mjesto i

njegovi elementi. Poslovne funkcije. Organizacijske promjene. Organizacijska sredstva u analizi i

uređivanju djelovanja organizacije. Prikazivanje organizacije.

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

_________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Obveze studenata sastoje se u redovitom pohađanju nastave, sudjelovanju u timskom radu koji

obuhvaća izradu i prezentaciju seminarskog rada na zadanu temu. Seminarski rad boduje se

Page 10: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

odgovarajućim brojem bodova i pribraja se bodovima ostvarenim putem dva kolokvija i usmnom dijela

kolokvija. Navedene aktivnosti oslobađaju studenta obveze pristupanja cjelovitom ispitu.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave X

Aktivnost u

nastavi X Seminarski rad X

Eksperimental

ni rad

Pisani ispit

X Usmeni ispit X Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja X Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenj

a

Aktivnost

studenata

Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Prisutnost i

aktivnost na

nastavi

2 1-5 Sudjelovanje u

raspravama

Rasprava, rješavanje

zada aka

1 1

Kolokvij 1. i

2.

2 1-5 Kontinuirana

provjera znanja

(kolokviji putem

računala)

Pisani ispit putem

računala (15 pitanja)

20 30

Seminarski

rad i

prezentacija

1 1-5 Seminarski rad Ocjenjivanje timskih

zadaća i prezentacija

8 15

Usmeni ispit

uz položene

kolokvije

1 1-5 Usmena provjera

stečenog znanja

Ocjenjivanje stečenog

znanja

8 15

Ukupno: 6 37 61

Integralni

ispit

(pisani/usme

ni)*

6 1-5 Pismena i usmena

provjera stečenog

znanja

Ocjenjivanje stečenog

znanja

10 15

*Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

10. Obvezatna literatura

1. Žugaj, M., Šehanović, J., Cingula, M.,: ORGANIZACIJA“, izdavač FOI Varaždin, 2004.

2. Turkalj, Ž.: „OSNOVE ORGANIZACIJE“ PRAKTIKUM, izdavač EFO Osijek, 2009.

11. Dopunska literatura

1. Sikavica, P.“Organizacija“, Školska knjiga, Zagreb, 2011.

2. Sikavica, P., Novak, M.:Poslovna organizacija, Informator, Zagreb, 1999.

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Sveučilišna i interna anketa studenta

Page 11: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Opće informacije

Nositelj predmeta

Prof.dr.sc. Josip Mesarić, prof.dr.sc. Branimir Dukić, prof.dr.sc. Marijana

Zekić-Sušac

Nastavu izvodi

Prof.dr.sc. Josip Mesarić, prof.dr.sc. Branimir Dukić, prof.dr.sc. Marijana

Zekić-Sušac, Sanja Dugandžić, mag.oec., Adela Has, mag.oec., Dario Šebalj,

mag.oec., S. Mitrović, mag.oec.

Naziv predmeta Informatika

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obvezni

Godina 1

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+15+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Pružiti studentima osnovna znanja o informacijskoj tehnologiji i naučiti ih ovladati osnovnim

vještinama rukovanja računalima, a u svrhu stvaranja temelja za stjecanje specijaliziranih znanja

potrebnih za upravljanje informacijama u poslovanju. Opće kompetencije: osnovna znanja o

informacijskoj tehonologiji i njezinoj primjeni u poslovnoj praksi. Specifične kompetencije: omogućiti

razvijanje specijaliziranih znanja i vještina u područjima: računalni sustav, programiranje, baze

podataka, sistemski softver, informacijski sustavi, sustavi za potporu odlučivanju, Internet i

elektroničko poslovanje. Specifične kompetencije razvijaju se u okviru vježbi korištenjem

programskih alata za rješavanje zadataka i u okviru seminarskih radova prema preferencama

studenata.

2. Uvjeti za upis predmeta

Nema.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. Objasniti osnovne pojmove koji se obrađuju na predavanjima.

2. Objasniti značenje i učinke naredbi u programskim alatima koji se koriste na vježbama.

3. Napraviti zadane zadatke vezane uz uporabu operativnog sustava, programskog paketa za

uredsko poslovanje i izrade web stranica u HTML jeziku i nekom CMS programskom alatu.

4. Samostalno napraviti rad na izabranu temu s primjerima uporabe određene informacijsko-

komunikacijske tehnologije na jednostavnoj razini uporabe.

5. Samostalno napraviti rad na izabranu temu s primjerima uporabe određene informacijsko-

komunikacijske tehnologije na naprednoj razini uporabe (uz vlastito samostalno istraživanje).

4. Sadržaj predmeta

1. Informatika, informacijske znanosti i informacijske tehnologije. Definicije i sadržaji.

Znanstvene discipline vezane uz informatiku. Kratka povijest i trendovi razvoja informacijskih

Page 12: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

tehnologija. Informacijske tehnologije i poslovanje.

2. Računalni sustav, podaci i informacije. Podaci i informacije. Komponente i podsustavi

računalnog sustava. Tipovi računalnih sustava. Parametri po kojima se karakteriziraju računala.

Procesi i faze u računalnom sustavu. Kodovi i kodiranje.

3. Algoritmi i programiranje računala. Pristup rješavanju problema pomoću računala. Pojam

algoritma. Algoritamske strukture. Kodiranje algoritama i programske strukture. Programski

jezici. Model računalnog sustava. Von Neumannoov model računalnog sustava. Središnja jedinica

računala. Ulazno izlazni podsustav, sabirnice i kartice za proširenja. Ulazni uređaji i naprave.

Izlazni uređaji i naprave. Fizička i logička organizacija podataka. Kompresija i kriptiranje.

4. Sistemski softver. Operacijski sustavi. Pomoćni i uslužni programi.

5. Komunikacije i mreže računala. Uloga i zadaci računalnih mreža. Arhitektura računalnih mreža.

Mediji za prijenos podataka. Kompresija i kriptiranje podataka u prijenosu. Modemi.

6. Internet i elektroničko poslovanje. Internet i njegovi servisi. Pretraživanje Interneta.

Elektroničko poslovanje. Sigurnost umreženih sustava.

7. Informacijski sustavi. Uloga i zadaci IS-a. Dijelovi i podsustavi IS-a. IS kao model poslovnog

sustava. Izgradnja IS-a. uredski informacijski sustav.

8. Organizacija i upravljanje podacima. Datoteke. Baze podataka. Skladišta podataka. Sustav za

upravljanje bazama podataka.

9. Sustavi za potporu odlučivanju. Odlučivanje i donositelji odluka. Vrste sustava za potporu

odlučivanju. Potpora odlučivanju u skupini. Ekspertni sustavi. Analitičko modeliranje i tablični

kalkulatori.

10. Suvremene informatičke tehnologije. Multimediji. Vizualizacija podataka i prividna stvarnost.

Inteligentni agenti. Inteligentno izračunavanje. Virtualne organizacije.

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

_________________

6. Komentari

Tijekom semestra, osim predavanja izvode se vježbe na

računalima, kroz koje se studenti rješavaju zadane zadatke

uporabom alata za uredsko poslovanje i alata za izradu web

stranica. Kroz seminarsku nastavu studenti obrađuju i

zatim i prezentiraju jednu od tehnologija po vlastitom

izboru uz primjere uporabe koji mogu biti na jednostavnijoj

ili naprednijoj razini uporabe.

7. Obveze studenata

Izraditi vježbe uz pomoć nastavnika na satu i danim uputama na web stranici kolegija

Izraditi seminarski rad (projektni zadatak) u timu ili samostalno, prema uputama web na

stranici kolegija

Polagati pismeni ispit (podijeljen u dva kolokvija)

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave da Aktivnost u

nastavi da

Seminars

ki rad da

Eksperimental

ni rad

Pisani ispit

da Usmeni ispit ne Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

Page 13: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenja

Aktivnost

studenata

Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanja 2 1-4

Prisutnost uz

aktivno

sudjelovanje

Evidencija uz kratku

provjeru znanja bez

ocjenjivanja (kvizovi)

0 0

Vježbe 1 1-5 Izrada vježbi na

računalu zajedno

s nastavnikom

Evidencija uz provjeru

ispravnosti vježbi i

razumijevanja

0 0

Seminarska

nastava

1 4-5 Izrada i

prezentacija

seminarskog rada

Bodovanje seminarskog

rada uz usmeno

ispitivanje razumijevanja

rada

2 5

Pismeni

kolokviji (2

kolokvija) ili

završni ispit

(na

računalu)

1 1-5 Pismena provjera

znanja na

računalu

24 pitanja u svakom

kolokviju (ili u završnom

ispitu) pri čemu svako

pitanje nosi po 1 bod, a

ocjena se određuje

temeljem ljestvice:

13-15 bodova = 2

16-18 bodova = 3

19-21 bod = 4

22-24 boda = 5

2 5

Ukupno 5 Prosječna

ocjena

seminara

i ispita

Prosječna

ocjena

seminara

i

ispita

10. Obvezatna literatura

Mesarić, J., Dukić, B., Zekić-Sušac, M., Informatika, Nastavni materijali, Ekonomski fakultet

u Osijeku, http://www.efos.hr/informatika, 2015.

Mesarić, J., Zekić-Sušac, M., Dukić, B., Alati za uredsko poslovanje, Ekonomski fakultet u

Osijeku, 2010.

Bosilj Vukšić, V., Pejić Bach, M., Čerić, V., Panian, Ž., Požgaj, Ž., Srića, V., Varga, M.,

Ćurko, K., Spremić, M., Strugar, I., Jaković, B., Vlahović, N., Poslovna informatika, Element,

Zagreb, 2009.

11. Dopunska literatura

Čerić, V., Varga, M. (urednici), Informacijska tehnologija u poslovanju, Element, Zagreb,

2004.Gupta, U., Information Systems, Success in the 21st century, Prentice Hall, Upper

Saddle River, NJ, 2000.

W3Schools, HTML Tutorial, http://www.w3schools.com/html/, 2015.

MSDN, C# Tutorials, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa288436(v=vs.71).aspx, 2013.

Page 14: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

i drugi web izvori koji će biti dani uz svako predavanje.

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Studentska anketa Sveučilišta, Studentska anketa Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Opće informacije

Nositelj predmeta Mr.sc. S. Katavić Čaušić, M. Hocenski, mag.educ.philol.angl.et germ.

Nastavu izvodi Mr.sc. S. Katavić Čaušić, M. Hocenski, mag.educ.philol.angl.et germ.

Naziv predmeta Engleski jezik 1

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obvezni, svi smjerovi

Godina Prva

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

3

Broj sati (P+V+S)

15+15+0

OPIS PREDMETA

1.

1. OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Cilj ovoga kolegija je nadogradnja već stečenog znanja općeg engleskog jezika (minimalno stupanj B1

prema CEFR – Common European Framework of Reference for Languages) te stjecanje receptivne,

strukturne i produktivne jezične kompetencije studenata u procesu razumijevanja engleskoga jezika

gospodarstvene struke, osposobljavanje studenata za samostalan rad na stručnim tekstovima na

engleskom jeziku, što podrazumijeva poznavanje strukture stručnog teksta i strategija čitanja.

Upoznavanje s gramatičkim strukturama tipičnim za jezik gospodarstvene struke te s gospodarstvenom

terminologijom. Prvenstveno razvijanje vještina čitanja i pisanja na engleskom jeziku gospodarstvene

struke s naglaskom na stručnom vokabularu i pojmovima.

2. Uvjeti za upis predmeta

Položen engleski jezik na srednjoškolskoj razini

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. razlikovati stručni gospodarstveni tekst od onoga na općem jeziku

2. definirati stručne termine na stranom jeziku

3. primijeniti naučenu stručnu terminologiju u govornoj i pisanoj komunikaciji

4. dokazati razumijevanje gospodarstvenih tekstova kroz pismene zadatke i vježbe,

odgovaranjem na pitanja i prijevodom

Page 15: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

5. koristiti gramatičke i leksičke strukture tipične za engleski jezik gospodarstvene struke

6. samostalnim analiziranjem stručnog teksta pronaći ključne riječi, kolokacije i idiome

7. razlikovati i primijeniti različite jezične registre (formalno/neformalno izražavanje)

8. samostalno prevoditi jednostavnije stručne tekstove na engleskom jeziku

4. Sadržaj predmeta

Ponavljaju se osnovne gramatičke strukture potrebne za razumijevanje stručnih tekstova (glagolska

vremena, pasiv, zamjenice). Kroz vježbe se intenzivno radi na usvajanju stručnog vokabulara

(pojedinačnih riječi i jezičnih sklopova), a teme su vezane za stručne kolegije koje studenti slušaju na

prvoj godini.

1. Economics vs. Economy (definiranje temeljnih pojmova, tržišno gospodarstvo, čimbenici

proizvodnje, sektori gospodarske djelatnosti)

2. Companies (poduzeća po veličini, vrstama i vlasništvu, struktura i organizacija, poduzetništvo)

3. People and careers (zapošljavanje, razvoj karijere, stilovi upravljanja, upravljanje i vođenje)

4. Money (funkcije novca, brojevi –razlike u izražavanju i pisanju, pokazatelji uspješnosti

poduzeća, zarada menadžera, osobni resursi, valute, pranje novca)

5. Vrste izvođenja nastave

X predavanja

seminari i radionice

X vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

X samostalni zadaci

X multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

_________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu, redovito pisanje zadaća

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave X Aktivnost u nastavi X Seminarski rad

Eksperimental

ni rad

Pisani ispit (ili

dva kolokvija)* X Usmeni ispit* X Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja X Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenj

a

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

Min Max

Predavanje 0.5

0

1,2 Slušanje Evidencija prisutnosti 2 6

Vježbe 1 1-8 Aktivno uključivanje

u nastavni proces

Evidencija prisu nosti i

aktivnost na nastavi

8 14

Pismeni Ispit

(ili 2

kolokvija)

1 1,2,3

,4,5,

6

Pokazivanje stečenog

znanja

Ocjenjivanje od 1 do 5 40 60

Page 16: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Usmeni ispit

0,5

0

3,4,7

,8

Pokazivanje stečenog

znanja

Ocjenjivanje od 1 do 5 10 20

Ukupno 3 60 10

10. Obvezatna literatura

1. Radoš, Lj., E. Bugarić (2013). Earn Your Points – English for First-Year Students of

Economics. Osijek: Studio HS internet d.o.o., Osijek i Ekonomski fakultet u Osijeku.

11. Dopunska literatura

1. Špiljak, Višnja, ed. (2000). Englesko-hrvatski poslovni rječnik. Zagreb: Masmedia.

2. Radoš, Ljerka, Marcel Meler (2002). Englesko-hrvatski rječnik nazivlja u marketingu. Osijek:

Ekonomski fakultet u Osijeku.

3. Tuck, Allene (1993). Oxford Dictionary of Business English. Oxford: Oxford University Press.

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

o Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje

Senat Sveučilišta.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o

unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Opće informacije

Nositelj predmeta Mirna Hocenski-Dreiseidl, prof. viši predavač za njemački jezik

Nastavu izvodi Mirna Hocenski-Dreiseidl, prof., viši predavač za njemački jezik

Naziv predmeta Njemački jezik 1

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obvezni, svi smjerovi

Godina Prva

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

3

Broj sati (P+V+S)

15+15+0

OPIS PREDMETA

2.

2. OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Cilj ovog kolegija je nadogradnja već stečenog znanja općeg njemačkog jezika (minimalno stupanj B1

prema CEF – Central European Framework) te stjecanje receptivne, strukturne i produktivne jezične

kompetencije studenata u procesu razumijevanja njemačkog jezika gospodarstvene struke,

Page 17: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

osposobljavanje studenata za samostalan rad na stručnim tekstovima na njemačkom jeziku, što

podrazumijeva poznavanje strukture stručnog teksta, pristup razumijevanju teksta (Lesestrategien:

globales Lesen und selektives Lesen).

Upoznavanje s gramatičkim strukturama tipičnim za jezik gospodarstvene struke te s gospodarstvenom

terminologijom. Razvijanje vještina govorenja, slušanja, čitanja i pisanja na njemačkom jeziku

gospodarstvene struke s naglaskoma na komunikacijskim kompetencijama i vještinama prezentiranja

stručnih sadržaja na njemačkom jeziku.

2. Uvjeti za upis predmeta

Položen njemački jezik na srednjoškolskoj razini

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

razlikovati stručni gospodarstveni tekst od onoga na općem jeziku

definirati stručne termine na stranom jeziku

primijeniti naučenu stručnu terminologiju u govornoj i pisanoj komunikaciji

dokazati razumijevanje gospodarstvenih tekstova odgovaranjem na pitanja, prijevodom i

prepričavanjem

koristiti gramatičke i leksičke strukture tipične za njemački jezik gospodarstvene struke

samostalnim analiziranjem stručnog teksta pronaći ključne riječi i napisati sažetak teksta

razlikovati i primjeniti različite jezične registre (formalno/neformalno izražavanje)

prepoznati različite norme ponašanja poslovnih partnera iz različitih zemalja (uvod u

interkulturalana znanja)

4. Sadržaj predmeta

Sadržaj ovog kolegija nudi studentima teorijsku i praktičnu osnovu za razumijevanje razlika između

stranog jezika struke i općeg stranog jezika, uvodi ih u svijet poslovne komunikacije ( Willkommen,

Begrüßungen und Verabschiedungen, Sich und andere vorstellen, Small Talk) te ukazuje na različite

norme ponašanja različitih poslovnih partnera iz različitih zemalja, njihove običaje i stavove (Andere

Länder, andere Sitten). Sadržaji su orijentirani na konsolidiranje postojećeg znanja te osiguranje znanja

i vještina potrebnih za kolegij stranog jezika na sveučilišnom studiju.

5. Vrste izvođenja nastave

X predavanja

seminari i radionice

X vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

X samostalni zadaci

X multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

_________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Redovitio pohađanje nastave, aktivno sudjelovaje u nastavnom procesu, redovito pisanje zadaća

Praćenje rada studenata

8.

Pohađanje

nastave X Aktivnost u nastavi X Seminarski rad

Eksperimental

ni rad

Page 18: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Pisani ispit (ili

dva kolokvija)* X Usmeni ispit X Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja X Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS

Ishod

učenj

a

Aktivnost

studenata

Metode procjenjivanja Bodov

Min Max

Predavanje 0.5

0

1,2 Slušanje Evidencija prisutnosti 10 20

Vježbe 1 1-8 Aktivno

uključivanje u

nastavni proces

Evidencija prisutnosti i

aktivnost na nastavi

20 30

Pismeni

Ispit (ili 2

kolokvija)

1 1,2,3,

4,5,6,

7

Pokazivanje

stečenog znanja

Ocjenjivanje od 1 do 5 20 30

Usmeni ispit

0,5

0

3,4,7,

8

Pokazivanje

stečenog znanja

Ocjenjivanje od 1 do 5 10 20

Ukupno 3 60 100

10. Obvezatna literatura

Čičin-Šain Buljan, M., Kosanović, J., Štampalija, A. (1998) Poslovni njemački 1, Mikroroad –

Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb.

Dreyer, H., Schmitt, R. (1999) Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für

Deutsch, Ismaning/München.

11. Dopunska literatura

Jakić, B., Hurm, A., (1991) Hrvatsko-njemački rječnik, Školska knjiga, Zagreb.

Šamšalović, G. (1990) Njemačko-hrvatski rječnik, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb

po izboru: Njemačko-hrvatski rječnik gospodarskog nazivlja ( različiti autori )

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

o Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje

Senat Sveučilišta

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o

unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta

Page 19: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Opće informacije

Nositelj predmeta Željko Vukić, prof., viši pred.,

Nastavu izvodi Željko Vukić, prof., viši pred.,

Naziv predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura 1

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obvezni

Godina 1 godina I. semestar

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 1

Broj sati (P+V+S) 0 + 30 + 0

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Zadovoljiti biološku potrebu za kretanjem, Stvoriti naviku za zdravim načinom života, Stjecanje

osnovnih znanja, vještina i navika, postizanje određene razine motoričkih dostignuća, poboljšanje

stanja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti.

2. Uvjeti za upis predmeta

Nema uvjeta

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

1. opisati bitne antropometrijske karaktristike i psihomotoričke dimenzije,

2. razlikovati mjerne instrumente za procjenu antropometrijskih karaktristike i

psihomotoričkih

dimenzija,

3 vršiti procijenu antropometrijskih karaktristike i psihomotoričkih dimenzija,

4. analizirati rezultate procijene inicijalnog stanja,

4. Sadržaj predmeta

Kineziologija, Tjelesna i zdravstvena kultura, Kineziološka rekreacija, Pojam športa i metodika

športskog treninga, Kineziterapija, Predmet istraživanja i struktura kineziologije, Struktura

antropološkog prostora, Zdravstveni status i preventiva, Funkcija disajnog sustava, Funkcija

kardiovaskulatornog sustava

Procjena funkcionalnih sposobnosti i mjerni instrumenti, Procjena motoričkih sposobnosti i mjerni

instrumenti, Procjena morfoloških karakteristika i mjerni instrumenti, Radna sposobnost i načini

procjene, Procjena držanja tijela,

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

___________________

6. Komentari Oslobođeni temeljem liječničke potvrde pišu seminarski

rad.

Page 20: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

7. Obveze studenata

Pohađanje nastave, sudjelovanje u sportskim natjecanjima.

8. Praćenje1 rada studenata

Pohađanje

nastave

X

Aktivnost u nastavi X

Seminarski

rad

Eksperimentalni

rad

Pismeni ispit

Usmeni ispit Esej

Istraživanje

Projekt

Kontinuirana provjera

znanja Referat

Praktični rad

Portfolio

9. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenj

a

Aktivnost studenata Metod procjenjivanja Bodovi

min max

Vježbe 1 1, 2,

3, 4

Slušanje, aktivno

uključivanje u

rasprave i komentare

postavljenih pitanja.

Evidencija prisutnosti i

aktivnosti u nastavi

60 100

Ukupno 1 60 100

10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Vukić, Ž. Željka Vukić, S. Jančić: Priručnik za samostalno ciljano vježbanje studenata,

Osijek, 1999.

11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Mraković, M.: Uvod u sistematsku kineziologiju, Zagreb, 1997.

2. Mišigoj-Duraković, M. et al.: Morfološka antropometrija u športu, Zagreb, 1995.

3. Milanović, D.: Dijagnostika u sportu, Rovinj, 1996.

4. Andrijašević, M.: Sportska rekreacija u mjestu rada i stanovanja, Zagreb, 1996.

5. Pečina M. i Heimer, S.: Športska medicina, Zagreb, 1993.

12. Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju

nastavu na predmetu

Naslov Broj

primjeraka Broj studenata

Vukić, Ž. Željka Vukić, S. Jančić:

Priručnik za samostalno ciljano vježbanje

studenata, Osijek, 1999.

Uvijek

dostupan na

web stranici

profesora

1 VAŽNO: Uz svaki od načina praćenja rada studenata treba unijeti odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS

bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta. Prazna polja možete upotrijebiti za dodatne aktivnosti.

Page 21: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

13. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Procjena i ocjena inicijalnog stanja.

Opće informacije

Nositelj predmeta Doc.dr.sc. Ivan Kristek

Nastavu izvodi Doc.dr.sc. Ivan Kristek

Naziv predmeta Mikroekonomika

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obvezan

Godina 1.

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

45+15+0

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Pružiti studentima uvid u temeljne spoznaje mikroekonomske znanosti i na primjerima pokazati

mogućnosti primjene glavnih sredstava mikroekonomske analize. Osposobiti studente za samostalnu

analizu i kritičko promišljanje o osnovnim gospodarskim problemima s kojima se susreću suvremena

poduzeća. Pružiti studentima neophodnu teorijsku podlogu za analizu ključnih gospodarskih problema

i pripremanje odluka za njihovo rješavanje. Osposobiti studente za rješavanje određenih kvantitativnih

problema, odnosno izvlačenje zaključaka iz ekonomskih modela, te vrednovanja njihove realnosti i

korisnosti.

2. Uvjeti za upis predmeta

Status redovnog studenta upisanoga na prvu godinu preddiplomskog studija Ekonomskog fakulteta u

Osijeku.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. Odrediti pojam Mikroekonomika, mikroekonomske analize, teorije cijena, gospodarske grane,

ponude, potražnje, prihoda, troškova i proizvodne funkcije;

2. Analizirati zadatke kojima se mjere različiti kvantitativni učinci poslovanja poduzeća i pojedinačnih

gospodarskih grana;

3. Usporediti i raspravljati o osnovnim tipovima gospodarskih grana, te na koji način poduzeća

maksimaliziraju svoju dobit;

4. Klasificirati gospodarske grane u pripadajuće skupine;

5. Diferencirati prihode i troškove;

6. Ilustrirati, protumačiti i klasificirati pojedine tipove proizvodnih funkcija;

Page 22: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

7. Primijeniti stečena znanja o tržištu, cijenama, poslovnom odlučivanju i ponašanju potrošača;

8. Služiti se metodama mikroekonomske analize, putem korištenja jednostavnih ekonomskih modela i

njihove primjene.

4. Sadržaj predmeta

Uvod u Mikroekonomiku. Korištenje resursa. Oblici ekonomskog sustava. Mikroekonomski subjekti.

Teorija potražnje. Teorija ponude. Oblikovanje potražnje. Dinamika tržišta. Konkurentske grane.

Nekonkurentske grane. Proizvodna funkcija. Analiza prihoda i učinkovitosti. Troškovi proizvodnje.

Maksimalizacija dobitka.

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

_________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Studenti su obvezni aktivno sudjelovati u nastavnom procesu (predavanja i vježbe). Aktivno

sudjelovanje odnosi se na redovito pohađanje nastave u kojem se, osim adekvatne razine znanja,

očekuje argumentirano iznošenje osobnog stava u brojnim raspravama koje će biti organizirane.

Praćenje aktualne tematske literature.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave x Aktivnost u nastavi x

Seminars

ki rad

Eksperimental

ni rad

Pisani ispit*

x Usmeni ispit x Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja x Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenj

a

Aktivnost

studenata

Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanja 1,5

1.-8. Pohađanje

predavanja;

aktivno

uključivanje uz

postavljanje

pitanja i diskusiju

Evidencija o nazočnosti

na nastavi

0 0

Vježbe 0,5

2., 5 -

8.

Samostalni i

timski zadaci;

aktivno

uključivanje uz

postavljanje

pitanja i diskusiju

Kratka provjera 10 20

Kolokvij 1.

i 2.

4

1. - 8. Samostalno učenje Pisani ispit 40 80

Ukupno 6 50 100

Page 23: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Integralni

ispit

(pisani/usm

eni)*

6 1. - 8. Samostalno učenje Pisani test 50 100

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

10. Obvezatna literatura

1. Karić, M., (2010) Mikroekonomika, Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku

2. Karić, M., (2010) Priručnik za vježbe iz mikroekonomike, Osijek, Ekonomski fakultet u Osijek

11. Dopunska literatura

1. Babić, M., (2000) Mikroekonomska analiza, V. izdanje, Zagreb: MATE

2. Bakalar, J., (2003) Mikroekonomija, Sarajevo: HKD Napredak

3. Benić, Đ., (2004) Osnove ekonomije, IV. izdanje, Zagreb: Školska knjiga

4. Ferenčak, I., (2003) Počela ekonomike, II. izdanje, Osijek: Ekonomski fakultet

5. Grubišić, D., (2000) Osnove mikroekonomije, Split: Veleučilište

6. Jurin, S., Šohinger, J., (1990) Teorija tržišta i cijena, Zagreb: Globus

7. Kapić, R., (2002) Mikroekonomija, II. izdanje, Tuzla: ECON

8. Karić, M., (2006) Ekonomika poduzeća, II. izdanje, Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku

9. Koutsoyiannis, A., (1996) Moderna mikroekonomika, II. izdanje, Zagreb: MATE

10. Pavić, I., Benić, Đ., Hashi, I., (2006) Mikroekonomija, Split: Ekonomski fakultet

11. Pavlović, J., Santini, I., Škrtić, M., (1995) Mikroekonomika, Izabrana poglavlja, Zagreb: Mikrorad

i Ekonomski fakultet

12. Pervan, M., (2005) Mikroekonomija – zbirka zadataka, Split: Ekonomski fakultet

13. Pindyck, R., S., Rubinfeld, D., L., (2005) Mikroekonomija, V. izdanje, Zagreb: MATE

14. Salvatore, D., (1994) Ekonomija za menedžere u svjetskoj privredi, II. izdanje, Zagreb: MATE

15. Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D., (2000) Ekonomija, prijevod, 14. izdanje, Zagreb: MATE

16. Santini, I., (2004) Mikroekonomika, II. izdanje, Zagreb: Hibis: Centar za ekonomski consulting

17. Vuković, I., (2003) Ekonomija, Zagreb: Dalmatina

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Po završetku nastavnog procesa provodi se anonimna interna evaluacija:

Sveučilišna i interna anketa studenta

Page 24: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Opće informacije

Nositelj predmeta

Izv.prof.dr.sc. Marija Ham, Izv.prof.dr.sc. Davor Dujak, Izv.prof.dr.sc.

Helena Štimac, Ana Pap, mag.oec.

Nastavu izvodi

Izv.prof.dr.sc. Marija Ham, Izv.prof.dr.sc. Davor Dujak, Izv.prof.dr.sc.

Helena Štimac, Ana Pap, mag.oec

Naziv predmeta Marketing

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obvezni

Godina 1.

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

P+S (45 + 15)

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Upoznavanje s poslovnom koncepcijom marketinga, razumijevanje marketing-procesa, te stjecanje

temeljnih znanja o načinima provedbe marketinga u gospodarskim subjektima.

2. Uvjeti za upis predmeta

Upisana prva godina preddiplomskog studija, i ovaj predmet.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. Razumijevati i demonstrirati znanja iz područja marketinga.

2. Razumijevati funkcioniranje marketinškog miksa.

3. Primijeniti marketinški proces u praksi.

4. Analizirati, sintetizirati i komunicirati stečena teoretska i praktična znanja u konkretne situacije na

tržištu.

5. Posjedovati vještine učenja nužnih za nastavak studija na višoj razini.

4. Sadržaj predmeta

Pristupna razmatranja. Uvodno o marketingu. Evolucija marketinga. Marketing-proces. Upravljanje

marketingom. Općenito o tržištu. Marketing-okruženje. Tržište. Tipologija tržišta. Funkcije tržišta.

Ponašanje kupaca – potrošača. Potrebe. Motivi i stavovi. Donošenje odluke o kupnji. Planiranje

marketinga. Marketing-informacijski sustav i marketing-istraživanja. Marketing-istraživanja.

Marketing-informacije i marketing-odlučivanje. MIS. Proces i metodologija istraživanja tržišta.

Metode istraživanja tržišta. Povijesna metoda. Metoda promatranja. Metoda ispitivanja.

Eksperimentalna metoda. Upotreba statistike i matematike u istraživanju tržišta. Segmentacija tržišta.

Marketing-strategija. Proizvod. Definiranje proizvoda. Proizvodni program. Kvaliteta proizvoda.

Funkcionalnost proizvoda. Marka proizvoda. Image proizvoda. Životni ciklus proizvoda.

Instrumentarij politike proizvoda. Cijena. Distribucija. Promocija. Promocijski mix. Oglašavanje.

Odnosi s javnošću. Publicitet. Unapređivanje prodaje. Osobna prodaja. Granične promocijske

Page 25: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

aktivnosti. Usluge potrošačima. Ambalaža. Dizajn. Propaganda "od-usta-do-usta". Marketing-kontrola.

Organizacija marketinga. Nova promišljanja o ulozi marketinga. Evolucija odnosa s potrošačima. Novi

koncepti marketinga usmjereni potrošaču.

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

_________________

6. Komentari

Obveze studenata

Obveze studenata sastoje se u redovitom pohađanju nastave, sudjelovanju u timskom radu koji

obuhvaća izradu i prezentaciju seminarskog rada na zadanu temu. Prisustvo na nastavi kao i timski rad

boduju se odgovarajućim brojem bodova i pribrajaju bodovima ostvarenim putem tri kolokvija.

Dodatnu mogućnost prikupljanja bodova studenti imaju putem sudjelovanja u raspravama i debatama

na predavanjima i seminarskoj nastavi te individualnoj obradi teme vezane uz specifična područja

primjene marketinga. Navedene aktivnosti oslobađaju studenta obveze pristupanja cjelovitom

usmenom ispitu.

7. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave

X Aktivnost u

nastavi X Seminarski rad X

Eksperimentalni

rad

Pisani ispit X Usmeni ispit* X Esej

Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja X Referat Praktični rad

Portfolio

Kolokvij X

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

8. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS

Ishod

učenj

a

Aktivnost

studenata

Metode

procjenjivanja

Bodovi

min max

Predavanje i

seminarska

nastava s

interakcijom

sa

studentima

2 1 - 5 Slušanje,

raspravljanje,

uočavanje,

opisivanje

Prisustvo na nastavi 8 10

Aktivnost u

nastavi

0,2

5

1 - 5 Sudjelovanje u

raspravama i

grupno rješavanje

poslovnih

slučajeva

Praćenje broja i

kvalitete aktivnosti

na seminarima i

nastavi

3 5

Page 26: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Kolokviji 2 1 - 5 Polaganje

kolokvija / ispita

Ocjenjivanje

pismenog

ispita/kolokvija

40 70

Seminarski

rad i

prezentacija

0,5 1 - 5 Izrada i

prezentiranje

seminarskog rada

Ocjenjivanje

seminarskog rada

6 10

Usmeni ispit

uz položene

kolokvije

0,2

5

1 - 5 Usmena provjera

stečenog znanja iz

završnog dijela

gradiva

Ocjenjivanje

stečenog znanja iz

završnog dijela

gradiva

3 5

Cjelovit

usmeni

ispit*

3 1 - 5 Usmena provjera

stečenog znanja

Ocjenjivanje

stečenog znanja

60 100

Ukupno 5 60 100

*Student samostalno bira polaganje ispita putem dva kolokvija i usmenog ispita iz završnog dijela

gradiva ili putem cjelovitog

ispita.

9. Obvezatna literatura

1. Meler, M.: Osnove marketinga, Ekonomski fakultet u Osijeku, knjiga, Osijek 2005.

10. Dopunska literatura

1. Meler, M.: Marketing, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 1999.

2. Skupina autora (urednici Previšić, J. i Ozretić Došen, Đ.): Marketing, II. izmijenjeno i dopunjeno

izdanje, Adverta, Zagreb 2004.

11. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Anketa o provedenim nastavnim aktivnostima i metodama procjenjivanja nakon završetka kolegija.

Page 27: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Opće informacije

Nositelj predmeta Prof.dr.sc.Vladimir Cini

Nastavu izvodi

Prof.dr.sc. Vladimir Cini

Doc.dr.sc. Nataša Drvenkar

Naziv predmeta Gospodarstvo Hrvatske

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obavezan

Godina 1. godina/ II. semestar

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

(180 sati)

Broj sati (P+V+S)

3+0+1

(45 + 0 + 15)

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Predmet Gospodarstvo Hrvatske koncipiran je kao sinergija teorijskih i praktičnih znanja kako bi

studenti bili osposobljeni za:

1) razumijevanje temeljnih pojmova, principa i pojava u gospodarskom sustavu zemlje,

2) kritičku analizu i razumijevanje dinamičkih razvojnih procesa i performansi hrvatskog

gospodarstva i

3) primjenu usvojenih temeljnih znanja i vještina u daljnjem akademskom razvoju.

2. Uvjeti za upis predmeta

Satus redovnog studenta upisanoga na prvu godinu preddiplomskog studija Ekonomskog fakulteta u

Osijeku.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

Objasniti i razumjeti temeljne pojmove, principe i pojave u gospodarskom sustavu zemlje.

Utvrditi utjecaj mjera ekonomske politike na gospodarski rast i razvoj, protumačiti ih i

analizirati različite pretpostavke gospodarskog rasta i razvoja.

Identificirati i argumentirati interakcije između suvremenih trendova i pojava iz okruženja te

razumjeti njihov utjecaj na hrvatsko gospodarstvo i njegovu poziciju u globalnom

gospodarstvu.

Razviti sposobnosti kritičkog i analitičkog pristupa literaturi, interpretirati prikupljene podatke,

organizirati prikupljene podatke u skladu sa zadanim zadacima i upotrijebiti prikupljene

podatke za daljnja istraživanja i/ili diskutiranja.

Razviti istraživačke i organizacijske vještine na razini izrade stručnog rada kroz timske

zadatke nastavnog procesa, a kojima se i omogućava primjena i povezivanje teorije s

praktičnim primjerima.

Page 28: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Osvijestiti studente na detekciju ključnih gospodarskih pojava i promjena u pravcu traženja

konstruktivnih rješenja.

Osvijestiti studente o značaju inovativnog, proaktivnog i poduzetnog načina razmišljanja i

djelovanja za osobni i opći nacionalni razvoj.

4. Sadržaj predmeta

Pojam i osnovna obilježja nacionalnog gospodarstva.

Demografski resurs i njegove promjene

Kvalitativni i kvantitativni aspekti stanovništva RH; Komparativna analiza

demografske osnovice EU; Demografski deficit; Radna snaga i tržište rada; Suvremeni

demografski izazovi i trendovi;

Ekonomska politika

Tipovi ekonomskih politika, ciljevi, nositelji i instrumenti ekonomske politike;

Monetarna politika; Fiskalna politika; Regionalna politika; Analiza gospodarskog

razvoja RH; Strategija(e) razvoja EU i nacionalno gospodarstvo; Nova ekonomija;

Zelena ekonomija;.

Tranzicija

Značajke preddtranzicijskih razdoblja; Obilježja procesa tranzicije; CEEC zemlje –

komparacija; Ekonomski, politički, pravni i društveni utjecaji procesa proširenja EU

na tranzicijske zemlje.

Osnovna obilježja međunarodne razmjene RH.

Analiza i politika temeljnih gospodarskih sektora

Industrijska politika; Agrarna politika; Turizam; Suvremeni trendovi i promjene u

gospodarskoj strukturi.

5. Vrste izvođenja nastave

X predavanja

X seminari i radionice

X samostalni zadaci

timski zadaci

multimedija i mreža

mentorski rad

6. Komentari

7. Obveze studenata

Studenti su obvezni aktivno sudjelovati u nastavnom procesu (predavanja i seminarska nastava).

Aktivno sudjelovanje odnosi se na redovito pohađanje nastave u kojem se, osim adekvatne razine

znanja, očekuje argumentirano iznošenje osobnog stava u brojnim raspravama koje će biti

organizirane. Praćenje aktualne tematske literature.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave 10% Seminarski rad*

20%

Esej (2) 10%

Pisani ispit*

x Usmeni ispit* x Kolokvij (3) 60%

Ukupno

100% (6 ECTS = 180 sati))

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

Page 29: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

9. . Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Isho

d

uče

nja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanja 1,5

45

)

1,2,

3,4,

5,6,

7

Pohađanje

predavanja; aktivno

uključivanje uz

postavljanje pitanja i

diskusiju

Nazočnost na nastavi 1,25 2,5

1. Kolokvij 1

(30)

1,2,

3,4

Samostalno učenje Pisani test 10 20

2. Kolokvij 1

(30)

1,2,

3,4

Samostalno učenje Pisani test 10 2

3.Kolokvij 1

(30)

1,2,

3,4

Samostalno učenje Pisani test 10 20

Seminarska

nastava

Aktivno

sudjelovanje

kroz

nastavne

zadatke (a)

0,5

(15)

1,2,

3,4,

5,6,

7

Pohađanje nastave i

sudjelovanje u

nastavnom procesu;

diskutiranje;

iznošenje mišljenja i

zaključaka;

Nazočnost na nastavi i

aktivnost na nastavi

(pisani sažeci-ključne

točke rasprava na

nastavnom satu)

1,25

2,5 (a)

2,5

5 (a)

1.Timski

zadatak:

Esej 1

0,25

(7)

3,4,

5

Samostalno timsko

organiziranje

vremena i aktivnosti

oko istraživanja i

prikupljanja

literature, diskusija

članova tima oko

tematskih područja;

pisanje rada.

Pisani esej: podudaranje

teme eseja sa zadanim

ciljem; Razumijevanje

problematike i

konstruktivna rasprava;

Prijedlozi za rješenje

problema; Citiranost

2,5 5

2.Timski

zadatak:

Esej 2

0,25

(7)

3,4,

5

Samostalno timsko

organiziranje

vremena i aktivnosti

oko istraživanja i

prikupljanja

literature, diskusija

članova tima oko

tematskih područja;

pisanje rada.

Pisani esej: podudaranje

teme eseja sa zadanim

ciljem; Razumijevanje

problematike i

onstruktivna rasprava;

Prijedlozi za rješenje

problema; Citiranost

2,5 5

3 Timski

zadatak:

Seminarski

rad (a) i

izlaganje

rada (b)

0,5

(15)

3,4,

5,6,

7

Samostalno timsko

organiziranje

vremena i aktivnosti

oko istraživanja i

prikupljanja

literature, diskusija

članova tima oko

tematskih područja;

razrada teme;

Pisani rad: podudaranje

teme seminara sa

zadanim ciljem; Logička

konstrukcija teme;

Analiza problema;

Razumijevanje

problematike i

konstruktivna rasprava;

Prijedlozi za rješenje

problema; Citiranost

7,5 (a)

2,5 (b)

15 (a)

5 (b)

Page 30: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

pisanje rada.

Ukupno 6

(18

0)

1-7 50 100

i. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Studenti mogu pristupiti polaganju ispita putem nastavnih aktivnosti i tri kolokvija. Ukoliko sudjeluju

u minimalno 50% aktivnosti ukupnog nastavnog procesa i polože kolokvije, podrazumijeva se kako su

redovito i aktivno pristupili kolegiju i položili ispit u cijelosti. Proizvoljno, studenti mogu izabrati

opciju polaganja ispita u cijelosti što obuhvaća pismeni i usmeni dio ispita uz obvezu ispunjenja

minimalno 50% aktivnosti nastavnog procesa za redovite studente.

1. Završno vrednovanje

Pokazatelj provjere:

1.Završni ispit – pismeni + usmeni (za studente koji nisu položili ispit putem nastavnih aktivnosti, ali

su sudjelovali u minimalno 50% nastavnih aktivnosti):

Teorijski pisani ispit:

- Bodovni kriterij: min. 10, max. 20 bodova: 10-12,5 dovoljan (2) – zadovoljava minimalne

kriterije, 13-15 dobar (3) - prosječan uspjeh s primjetnim nedostatcima, 15,5-17,5 vrlo dobar

(4) – iznadprosječan uspjeh s ponekom greškom, 18-20 izvrstan (5) – izniman uspjeh

Teorijski usmeni ispit: min. 1, max. 3 boda (konačna ocjena ovisi o rezultatu pismenog ispita i znanju

na usmenom ispitu).

2.Polaganje ispita putem nastavnih aktivnosti i kolokvija (Tablica 1.9)

- Bodovni kriterij: min. 50 max. 100 bodova: 50-62 dovoljan (2) – zadovoljava minimalne kriterije,

63-75 dobar (3) – prosječan uspjeh s primjetnim nedostatcima, 76-88 vrlo dobar (4) –

iznadprosječan uspjeh s ponekom greškom, 89-100 izvrstan (5) – izniman uspjeh.

10. Obvezatna literatura

V. Čavrak (ur), I. Družić, V. Barić, P. Grahovac, T. Gelo, N. Karaman Aksentijević, Ž. Mrnjavac, A.

Obadić, Ž. Pašalić, Š. Smolić, J. Šimurina, J. Tica (2011.), Gospodarstvo Hrvatske, Politička kultura,

Zagreb

Bilješke s predavanja

11. Dopunska literatura

Smith, S.,C., Todaro, M. P. (2006.), Ekonomski razvoj, TKD Šahinpašić, Zagreb/Sarajevo

Vietor, R.H.K. (2010.), Kako se zemlje natječju – Strategija, struktura i državno upravljanje u

globalnoj ekonomiji, Harvard School Press, Mate d.o.o, Zagreb

Piketty, T. (2014.),Kapital u 21. Stoljeću, Profil Knjiga d.o.o, Zagreb

Landes, D.S. (2003.). Bogatstvo i siromaštvo naroda – Zašto su neki tako bogati,a neki tako siromašni,

Masmedia, Zagreb

Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2007.), Ekonomija, Mate, Zagreb

Bogunović, A. (2011.), Regionalna ekonomika i politika, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb

Dicken, P. (2003), Global Shift – Reshaping The Global Economic Map in The 21st Century, Fourth

Edition, New York and London: The Guilford Press

Družić, I. i Sirotković, J. (2002.), Uvod u hrvatsko gospodarstvo, Politička kultura i Ekonomski

Page 31: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

fakultet Zagreb

Odabrani aktualni znanstveni članci i publikacije.

Wertheimer-Baletić, A. (1999.), Stanovništvo i razvoj, Zagreb: MATE

Nejašmić, I. (2008.), Stanovništvo Hrvatske, demogeografske studije i analize, Zagreb: Hrvatsko

geografsko društvo

Znanstveni članci koji su unaprijed definirani za svaku akademsku godinu i pojedine aktivnosti

nastavnog procesa

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Po završetku nastavnog procesa provodi se anonima interna evaluacija trostruke razine:

Upitnik koji priređuje nastavnik (studentska evaluacija nastavnika) o zadovoljstvu studenata s

organizacijom predmeta, izvođenjem predmeta, zanimljivosti i aktualnosti proučavanih tema i

samoj pripremljenosti/kompetentnosti nastavnika. Isti upitnik sadrži i mogućnost

prijedloga/komentara studenata.

Interna evaluacija provodi se na razini Ekonomskog fakulteta u Osijeku i

Interna evaluacija na razini Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Opće informacije

Nositelj predmeta dr.sc. Antun Šundalić, red.prof. u trajnom zvanju

Nastavu izvodi dr.sc. Antun Šundalić, red.prof. u trajnom zvanju

Naziv predmeta Sociologija

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta obvezni

Godina Prva

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

30+0+30

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Sociološkom analizom razviti znanja kod budućih ekonomista o ključnim obilježjima društvenog

razvitka u uvjetima globalnog kapitalizma kojemu je potpora informacijska tehnologija. Cilj je

studentima ukazati da suvremeno društvo, iako stratificirano, pruža uz demokratizaciju uvjeta života

mogućnost razvoja meritokracije. Pri tome treba poseban naglasak staviti na prirodu promjena

društvenih odnosa u društvu koje nosi atribut društva znanja, a ekonomija ekonomija znanja. Ključni

resurs takvog društva i ekonomije postaje znanje, tzv. simbolički kapital, a dominirajuća skupina

radnika jesu „umni radnici“ ili radnici znanja. Također treba ukazati na nezaobilazno značenje

ekološke problematike u novim socijalnim odnosima, kao i mjesta i uloge obrazovanja u ovladavanju

Page 32: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

tehnologijom i tehničkom socijalizacijom.

2. Uvjeti za upis predmeta

Uvjeta nema

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. opisati aktualne društvene procese .

2. razlikovati činitelje društvenih procesa.

3. uspoređivati globalizacijske procese i promjene u našem društvu i u svijetu.

4. argumentirano ukazati na učinke slobodnog tržišta na društvene promjene u Hrvatskoj.

5. analizirati postojanje i promjene u ekološkoj svijesti građana i orijentaciji na održivi razvoj.

6. prepoznati i opisati važnost sociologijskog istraživanja društvenog života za razumijevanje

stanja gospodarstva u društvu.

7. analizirati i povezati društvene promjene s gospodarskim razvojem

8. vrednovati ulogu obrazovanja u demokratizaciji društva I njegovoj razvijenosti

4. Sadržaj predmeta

I. UVODNO O DRUŠTVU

Što je društvo? Zajednica i društvo, Kultura i socijalizacija, Moral, O značenju poslovne i

poduzetničke etike.

II. POJAVA I RAZVOJ SOCIOLOGIJE

Sociologija kao znanost, Okolnosti u kojima se javlja sociologija, Pojava sociologije i njeni prvi

predstavnici, Noviji teorijski pristupi, Strukturalni funkcionalizam Talcota Parsonsa, Konfliktna

teorija Ralfa Dahrendorfa.

III. RAZVOJ EKONOMSKE SOCIOLOGIJE

Potreba za disciplinarnim razvojem, Razvoj ekonomske sociologije, Klasici ekonomske sociologije,

Glavni predstavnici suvremene ekonomske sociologije.

IV. DRUŠTVENA STRATIFIKACIJA

Društvena nejednakost i društvena stratifikacija, O klasama, Socijalna mobilnost, Politički aspekt

društvene nejednakosti, Vlast, moć i elite, Suvremena država, Civilno društvo,Pravo.

V. SIROMAŠTVO

Siromaštvo, Teorije siromaštva, Globalni razmjeri siromaštva, Katoličko socijalno učenje o

korijenima siromaštva u kapitalizmu. Suvremeni teoretičari o globalnim razmjerima siromaštva,

Siromaštvo u hrvatskom društvu.

VI. OBITELJ

Uvodno o obitelji, funkcije obitelji i njen razvoj, Demokratska obitelj, Kriza društva kao kriza obitelji.

VII. RELIGIJA

Religija, Definiranje religije, Religioznost i konfesionalnost, Sekularizacija i revitalizacija religije,

Page 33: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Religija u hrvatskom društvu, Svjetovni zadaci Crkve, Crkva pred novim temama, Kako javnost

doživljava Crkvu?, Religija i ekonomski život.

VIII. OBRAZOVANJE I ZNANOST

Obrazovanje kao društvena potreba,Kritika obrazovnog sustava, Koje se zadaće stavljaju pred

obrazovanje, Znanost i društveni razvoj, Pojava i razvoj sveučilišta u Europi, Znanost i obrazovanje u

suvremenosti, Kritika „društva znanja“.

IX. RAD I VLASNIŠTVO

Rad i vlasništvo, Dominacija vlasništva nad radom, Kapitalizam i razvoj,Razvoj kapitalizma u

Hrvatskoj, Očekivanja od države, Privatizacija i razvoj poduzetništva.

X. GLOBALIZACIJA

Razumijevanje globalizacije,Tehnologijska podloga globalizacije, Različiti pristupi globalizaciji,

Točke razilaženja oko globalizacije, Za i protiv globalizacije.

XI. EKOLOGIJA, ETIKA I EKONOMIJA

O etičkoj dimenziji ekonomije, Disfunkcionalna civilizacija, Biotehnologija i bioetika, Održivi razvoj

ispred gospodarskog rasta.

XII. METODE ISTRAŽIVANJA U SOCIOLOGIJI

Uvod: prema znanstvenom razumijevanju društva,Sociologija kao teorijska i empirijska znanost,

Metode istraživanja u sociologiji, Metode ispitivanja, Posebne znanstvene metode.

5. Vrste izvođenja nastave

X predavanja

X seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

_________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Redovito pohađati nastavu.

Sudjelovati u radu seminara kroz: 1) aktivno uključivanje u diskusije na seminaru, 2) pisanje zadanih

zadaća vezanih uz seminarske teme, 3) prezentiranje seminarskih zadataka u seminaru.

Polaganje dva kolokvija tijekom semestra i usmeni ispit ili polaganje ispita na kraju semestra (pisani i

usmeni ispit).

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave X

Aktivnost u

nastavi

Seminars

ki rad X

Eksperimental

ni rad

Pisani ispit

X Usmeni ispit X Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana Referat X Praktični rad

Page 34: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

provjera znanja

Portfolio

Kolokviji X

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenja

Aktivnost

studenata

Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanje 2 1, 2,

5, 6,

7,

Slušanje, aktivno

uključivanje u

rasprave i

komentare

postavljenih

pitanja.

Evidencija prisutnosti i

aktivnosti u nastavi

10 20

Seminar 0,5 2, 3,

4,

Sudjelovanje u

radu seminara

Praćenje aktivnosti na

seminarima i nastavi

5 10

Seminarski

rad

1 4, 5, 6 Izlaganje rada,

raspravljanje o

temi

Ocijeniti pripremljenost

izlaganja

5 10

Ispit ili 2

kolokvija)

2,5 1 – 8

Pokazivanje

stečenog znanja

Ocjenjivanje od 1 do 5 40 60

Ukupno 6 60 100

10. Obvezatna literatura

Šundalić, Antun (2011). Sociologija – udžbenik sociologije za ekonomiste, Osijek, Sveučilište J.J.

Strossmayera – Ekonomski fakultet.

Swedberg, Richard (2006). Načela ekonomske sociologije, Zagreb, MATE.

11. Dopunska literatura

Giddens, Anthony (2007). Sociologija, Zagreb, Nakladni zavod Globus.

Šundalić, Antun (2004). Hrvatsko društvo i integracijski procesi, Osijek, Matica hrvatska.

Polanyi, Karl (1999). Velika preobrazba, Zagreb, Naklada Jesenski i Turk.

Novak, Michael (1993). Duh demokratskog kapitalizma, Zagreb, Globus – Školska knjiga.

Fukuyama, Francis (2000). Povjerenje, Zagreb, Izvori.

Friedman,Thomas L.(2003). Lexus i maslina – razumijevanje globalizacije, Zagreb, Izvori.

Safranski, Rüdiger (2008). Koliko globalizacije čovjek može podnijeti?, Zagreb, Naklada Ljevak

d.o.o.

Granovetter, Mark - Swedberg, Richard (2001). The Sociology of Economic Life, Cambridge,

Westview Press.

Page 35: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Smelser, Neil – Swedberg, Richard (1994). The Handbook of Economic Sociology, Princeton,

Princeton University Press.

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Anketa o provedenim nastavnim aktivnostima i metode procjenjivanja nakon završetka kolegija

Opće informacije

Nositelj predmeta Prof.dr. sc. Antoaneta Klobučar

Nastavu izvodi Prof.dr. sc. Antoaneta Klobučar

Naziv predmeta Matematika

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta obvezan

Godina 1

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

30+30+0

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja i vještina koje će omogućiti studentima:

Upoznavanje Skupa realnih brojeva

Rad s funkcijama , posebno elementarnim

Računanje nizova realnih brojeva

Računanje derivacije funkcije i njene primjene

Rad s matricama i determinantama matrica

Rješavanje sustava linearnih algebarskih jednadžbi

Rješavanje svojstvenih vrijednosti i svojstvenih vektora matrice

2. Uvjeti za upis predmeta

-

Page 36: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. razumjeti i definirati pojam realnog broja, funkcije, kompozicije funkcija, niza ,limesa niza,

derivacije, matice, determinante matice

2. odabrati prave matematičke metode za rješavanje specifičnih matematičkih problema

3 .riješiti matematičke zadatke iz danog područja

4. analizirati dobivene rezultate

5. primijeniti dobivene rezultate

4. Sadržaj predmeta

1. Uvod .

Skup realnih brojeva.

Apsolutna vrijednost realnog broja

Matematička indukcija

Kompleksni brojevi

Binomna formula.

2. Funkcije..

Pojam funkcije

Elementarne funkcije

3. Nizovi realnih brojeva

Pojam niza, neki specijalni nizovi

Limes niza realnih brojeva

Algebarske operacije s nizovima

4. Limes funkcija, neprekidnost

Limes funkcije, asimptote funkcije, neprekidnost

5. Derivacija

Pojam derivacije funkcije

Deriviranje realnih funkcija

Osnovni teoremi diferencijalnog računa

Primjene diferencijalnog računa

6. Linearna algebra

Matrice

Sustavi linearnih algebarskih jednadžbi

Determinante

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

_________________

6. Komentari -

7. Obveze studenata

Redovito i aktivno sudjelovanje u nastavi te izvršavanje zadanih obveza.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave x Aktivnost u nastavi x Seminarski rad

Eksperime

ntalni rad

Pisani ispit

x Usmeni ispit Esej

Istraživanj

e

Page 37: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Projekt

Kontinuirana

provjera znanja -

kolokviji

x Referat Praktični

rad

Portfolio Problemski zadaci

(domaće zadaće)

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenj

a

Aktivnost studenata Metode

procjenjivanja

Bodovi (ukupno 100)

in max

Predavanja 1 1-5 Priprema za svaki sat

nadolazeće nastave

samostalnim učenjem,

aktivno sudjelovanje

u nastavi

Kolokviji

30 60

Vježbe 1 2-5 Individualno

rješavanje zadataka,

rad u grupi,

komentiranje i

sugestije

Pripremni testovi

za kolokvij

20 5

Provjera

znanja

4 1-5 Samostalno učenje Nastava 1 5

Ispit (pismeni +

usmeni)*

51 100

* Ukoliko studenti ne uspiju kolokvirati, mogu pristupiti ispitu koji se sastoji od pismene

provjere znanja.

10. Obvezatna literatura

M.Crnjac, Matematika, EFOS Osijek 2009

11. Dopunska literatura

M,Crnjac, D.Jukić, R.Scitovski, Matematika EFOS Osijek 2009

D.Jukić, R.Scitovski, Matematika 1, Elektrotehnički fakultet Osijek, 1998

zabilješke s predavanja

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Regulirano internim aktima fakulteta. K tome, kontinuirani razgovori sa studentima.

Page 38: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Opće informacije

Nositelj predmeta Mr.sc. S. Katavić Čaušić, M. Hocenski, mag.educ.philol.angl.et germ.

Nastavu izvodi Mr.sc. S. Katavić Čaušić, M. Hocenski, mag.educ.philol.angl.et germ.

Naziv predmeta Engleski jezik 2

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obvezni, svi smjerovi

Godina Prva

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

3

Broj sati (P+V+S)

15+15+0

OPIS PREDMETA

3.

3. OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Cilj ovoga kolegija je nadogradnja već stečenog znanja općeg engleskog jezika (minimalno stupanj B1

prema CEFR – Common European Framework of Reference for Languages) te stjecanje receptivne,

strukturne i produktivne jezične kompetencije studenata u procesu razumijevanja engleskoga jezika

gospodarstvene struke, osposobljavanje studenata za samostalan rad na stručnim tekstovima na

engleskom jeziku, što podrazumijeva poznavanje strukture stručnog teksta i strategija čitanja.

Upoznavanje s gramatičkim strukturama tipičnim za jezik gospodarstvene struke te s gospodarstvenom

terminologijom. Prvenstveno razvijanje vještina čitanja i pisanja na engleskom jeziku gospodarstvene

struke s naglaskom na stručnom vokabularu i pojmovima.

2. Uvjeti za upis predmeta

Položen engleski jezik na srednjoškolskoj razini

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

razlikovati stručni gospodarstveni tekst od onoga na općem jeziku

definirati stručne termine na stranom jeziku

primijeniti naučenu stručnu terminologiju u govornoj i pisanoj komunikaciji

dokazati razumijevanje gospodarstvenih tekstova kroz pismene zadatke i vježbe,

odgovaranjem na pitanja i prijevodom

koristiti gramatičke i leksičke strukture tipične za engleski jezik gospodarstvene struke

samostalnim analiziranjem stručnog teksta pronaći ključne riječi, kolokacije i idiome

razlikovati i primijeniti različite jezične registre (formalno/neformalno izražavanje)

samostalno prevoditi jednostavnije stručne tekstove na engleskom jeziku

4. Sadržaj predmeta

Ponavljaju se osnovne gramatičke strukture potrebne za razumijevanje stručnih tekstova (postavljanje

pitanja, tvorba riječi). Kroz vježbe se intenzivno radi na usvajanju stručnog vokabulara (pojedinačnih

riječi i jezičnih sklopova), a teme su vezane za stručne kolegije koje studenti slušaju na prvoj godini.

Marketing (definiranje temeljnih pojmova, istraživanje tržišta, marketinške aktivnosti, ICT

Page 39: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

tehnologije i društvene mreže, oglašavanje)

Corporate finance (izvori financiranja poduzeća, prihodi i rashodi poduzeća, financiranje

poduzeća i kredit, dugovi, vjerovnici, stečaj)

Banking and Financial Markets (vrste banaka, komercijalne banke, tržište dionica, spajanja i

preuzimanja)

Accounting (financijska izvješća, bilanca, račun dobiti i gubitka, računovođe i revizori, porezi

za poslovne subjekte)

5. Vrste izvođenja nastave

X predavanja

seminari i radionice

X vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

X samostalni zadaci

X ultimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

_________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu, redovito pisanje zadaća

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave X Aktivnost u nastavi X Seminarski rad

Eksperimental

ni rad

Pisani ispit (ili

dva kolokvija)* X Usmeni ispit* X Esej

Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja X Referat

Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenj

a

Aktivnost

studenata

Metode procjenjivanja Bodovi

Min Max

Predavanje 0.5

0

1,2 Slušanje Evidencija prisutnosti 2 6

Vježbe 1 1-8 Aktivno

uključivanje u

nastavni proces

Evidencija prisutnosti i

aktivnost na nastavi

8 14

Pismeni

Ispit (il 2

kolokvija)

1 1,2,3,

4,5,6

Pokazivanje

stečenog znanja

Ocjenjivanje od 1 do 5 40 60

Usmeni ispit

0,5

0

3,4,7,

8

Pokazivanje

stečenog znanja

Ocjenjivanje od 1 do 5 10 20

Ukupno 3 60 100

Page 40: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

10. Obvezatna literatura

Radoš, Lj., E. Bugarić (2013). Earn Your Points – English for First-Year Students of Economics.

Osijek: Studio HS internet d.o.o., Osijek i Ekonomski fakultet u Osijeku.

11. Dopunska literatura

Špiljak, Višnja, ed. (2000). Englesko-hrvatski poslovni rječnik. Zagreb: Masmedia.

Radoš, Ljerka, Marcel Meler (2002). Englesko-hrvatski rječnik nazivlja u marketingu. Osijek:

Ekonomski fakultet u Osijeku.

Tuck, Allene (1993). Oxford Dictionary of Business English. Oxford: Oxford University Press.

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

o Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje

Senat Sveučilišta.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o

unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Opće informacije

Nositelj predmeta Mirna Hocenski-Dreiseidl, prof. viši predavač za njemački jezik

Nastavu izvodi Mirna Hocenski-Dreiseidl, prof., viši predavač za njemački jezik

Naziv predmeta Njemački jezik 2

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obvezni, svi smjerovi

Godina Druga

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

3

Broj sati (P+V+S)

15+15+0

OPIS PREDMETA

1.

4. OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je obnavljanje stečenih i stjecanje novih znanja i vještina usmene i pismene

komunikacije iz područja njemačkog jezika gospodarstvene struke. Osposobljavanje

studenata za samostalan rad na stručnim tekstovima na njemačkom jeziku, što podrazumijeva

poznavanje strukture stručnog teksta, pristup razumijevanju teksta (Lesestrategien: globales

Lesen und selektives Lesen).

Upoznavanje s gramatičkim strukturama tipičnim za jezik gospodarstvene struke te s

Page 41: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

gospodarstvenom terminologijom. Razvijanje vještina govorenja, slušanja, čitanja i pisanja

na njemačkom jeziku gospodarstvene struke s naglaskoma na komunikacijskim

kompetencijama i vještinama prezentiranja stručnih sadržaja na njemačkom jeziku.

2. Uvjeti za upis predmeta

položeni kolegiji Njemački jezik 1

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. razlikovati stručni gospodarstveni tekst od onoga na općem jeziku

2. definirati stručne termine na stranom jeziku

3. primijeniti naučenu stručnu terminologiju u govornoj i pisanoj komunikaciji

4. dokazati razumijevanje gospodarstvenih tekstova odgovaranjem na pitanja, prijevodom i

prepričavanjem

5. koristiti gramatičke i leksičke strukture tipične za njemački jezik gospodarstvene struke

6. samostalnim analiziranjem stručnog teksta pronaći ključne riječi i napisati sažetak teksta

7. razlikovati i primjeniti različite jezične registre (formalno/neformalno izražavanje)

4. Sadržaj predmeta

Okvirne teme u drugom semestru su pristupačne i bez predznanja iz ekonomije: gospodarstvo,

gospodarske grane, vrste poduzeća, organizacija poduzeća, zapošljavanje. Studenti čitaju i

interpretiraju ne-specijalističke tekstove na stranom jeziku, te ciljano uče stručni vokabular vezan uz

okvirne teme.

Ponavljaju se gramatičke i leksičke strukture općeg njemačkog jezika (tvorba riječi, glalgolska

vremena, pasiv) i ukazuje na gramatičke i leksičke strukture tipične za njemački jezik gospodarstvene

struke. Sadržaji su orijentirani na konsolidiranje postojećeg znanja te osiguranje znanja i vještina

potrebnih za kolegij stranog jezika na sveučilišnom studiju.

5. Vrste izvođenja nastave

X predavanja

seminari i radionice

X vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

X samostalni zadaci

X multimedija i

mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

_________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Redoviti pohađanje nastave, aktivno sudjelovaje u nastavnom procesu, redovito pisanje zadaća

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave

X Aktivnost u

nastavi X

Seminarski

rad

Eksperimentalni

rad

Pisani ispit (ili

dva kolokvija)* X Usmeni ispit X Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja X Referat Praktični rad

Portfolio

Page 42: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost E

CT

S Ishod

učenj

a

A tivnost

studenata

Metode

procjenjivanja

Bodovi

min Max

Predavanje 0.5

0

1,2 Slušanje Evidencija prisutnosti 10 20

Vježbe 1 1-7 Aktivno

uključivanje u

nastavni proces

Evidencija prisutnosti

i aktivnost na nastavi

20 30

Pismeni Ispit

(ili 2

kolokvija)*

1 1,3,4,

5,6,7

Pokazivanje

stečenog znanja

Ocjenjivanje od 1 do

5

20 30

Usmeni ispit

0,5

0

1,2,4,

7

Pokazivanje

stečenog znanja

Ocjenjivanje od 1 do

5

10 20

Ukupno 3 60 100

10. Obvezatna literatura

Čičin-Šain Buljan, M., Kosanović, J., Štampalija, A. (1998) Poslovni njemački 1, Mikroroad –

Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb.

Dreyer, H., Schmitt, R. (1999) Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für

Deutsch, Ismaning/München.

11. Dopunska literatura

1. Jakić, B., Hurm, A., (1991) Hrvatsko-njemački rječnik, Školska knjiga, Zagreb.

2. Šamšalović, G. (1990) Njemačko-hrvatski rječnik, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb.

3. po izboru: Njemačko-hrvatski rječnik gospodarskog nazivlja ( različiti autori )

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

o Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje

Senat Sveučilišta

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o

unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta

Page 43: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Opće informacije

Nositelj predmeta Željko Vukić, prof., viši pred.,

Nastavu izvodi Željko Vukić, prof., viši pred.,

Naziv predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura 2

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obvezni

Godina 1 godina II. semestar

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 1

Broj sati (P+V+S) 0 + 30 + 0

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Zadovoljiti biološku potrebu za kretanjem, Stvoriti naviku za zdravim načinom života, Stjecanje

osnovnih znanja, vještina i navika, postizanje određene razine motoričkih dostignuća, poboljšanje

stanja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti.

2. Uvjeti za upis predmeta

Nema uvjeta

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

1. samostalno planiranje i programiranje transformacijskog procesa,

2 primjenjivati trenažne metode rada,

3. vršiti procijenu neposrednih efekata transformacijskog procesa,

4. analizirati rezultate procijene transformacijskog procesa,

4. Sadržaj predmeta

Antropološki status, Planiranje i programiranje transformacijskih procesa, Energetski kapaciteti,

Lokomotorni sustav, Uloga mišića i fiziologija držanja tijela. Procjena i ocjena kumulativnih efekata

rekreativnih programa, Osnovne metode aerobnog treninga, Onovne metode anaerobnog treninga,

Deformiteti kralježnice, grudnog koša i stopala, Zdravstvena gimnastika, Modeli i sredstva rada za

razvoj glikolitičkog – laktatnog mehanizma, Diskontinuirani metoda rada, Kontinuirani metoda rada,

Modeli športsko – rekreativnih programa,

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

___________________

6. Komentari Oslobođeni temeljem liječničke potvrde pišu

seminarski rad.

7. Obveze studenata

Pohađanje nastave, sudjelovanje u sportskim natjecanjima.

Page 44: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

8. Praćenje2 rada studenata

Pohađanje nastave X Aktivnost u

nastavi X

Seminarsk

i rad

Eksperimental

ni rad

Pismeni ispit

Usmeni ispit Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja

Referat Praktični rad

Portfolio

9. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Nastavna

aktivnost

EC

TS

Ishod

učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Vježbe 1 1, 2,

3, 4

Slušanje, aktivno

uključivanje u

rasprave i komentare

postavljenih pitanja.

Evidencija prisutnosti i

aktivnosti u nastavi

Ukupno 1

10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Vukić, Ž. Željka Vukić, S. Jančić: Priručnik za samostalno ciljano vježbanje studenata,

Osijek, 1999.

11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Milanović, D.: Fitness, Zagreb, 1996.

Andrijašević, M.: Sportska rekreacija u mjestu rada i stanovanja, Zagreb, 1996.

Milanović, D.: Priručnik za sportske trenere, Zagreb, 1997.

Metikoš, D. i drugi: Suvremena aerobika, Zagreb, 1997.

Groser, M., H. Ehlenz, E. Zimmermann: Richting Muskeltraining, BVL Verlagsgesellschaft,

Munchen, 1987.

12. Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno

pohađaju nastavu na predmetu

Naslov Broj

primjeraka Broj studenata

Vukić, Ž. Željka Vukić, S. Jančić: Priručnik za

samostalno ciljano vježbanje studenata, Osijek,

1999.

Uvijek

dostupan na

web

stranici

profesora

13. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Procjena i ocjena inicijalnog stanja. Procjena neposrednih i kumulativnih efekata transformacijskog

procesa

2 VAŽNO: Uz svaki od načina praćenja rada studenata treba unijeti odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS

bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta. Prazna polja možete upotrijebiti za dodatne aktivnosti.

Page 45: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

3. SEMESTAR

NASTAVNIK NAZIV PREDMETA PRED

.

S-V ECTS

bodovi

Prof.dr.sc. Đ. Borozan Makroekonomija 3 1 vj 5

Doc.dr.sc. B. Hadrović Zekić

D. Liović, mag.oec.

Računovodstvo 3 1 vj 6

Prof.dr.sc. B. Marković

Doc.dr.sc. D. Karačić

Javne financije 3 1 s 5

Prof.dr.sc. S. Pfeifer

Prof.dr.sc. N. Šarlija

Doc.dr.sc. M. Stanić

Menadžment 3 1 s 5

Izv.prof.dr.sc. S. Oberman

Peterka

Doc.dr.sc. J. Perić

Doc.dr.sc. A. Erceg

T. Koprivnjak, mag.oec.

P. Mezulić, mag.oec.

Poduzetništvo 3 1 s 5

K. Knežević, univ.spec.st.eur. Engleski jezik 3 1 1 vj 3

M. Hocenski Dreiseidl, v.pred. Njemački jezik 3 1 1 vj 3

Ž. Vukić, v.pred. Tjelesna i zdravstvena kultura

3

- 2 vj 1

4. SEMESTAR

NOSITELJ PREDMETA PREDMET Satnica ECTS

Doc.dr.sc. Dražen Ćućić

Doc.dr.sc. Anita Freimann

Makrosustav sustav EU 60 5

Prof.dr.sc. Branko Novak

Izv.prof.dr.sc. Dražen Koški

Izv.prof.dr.sc. Domagoj Sajter

Dražen Novaković, mag.oec.

Financijska tržišta i institucije 60 6

Izv.prof.dr.sc. Dražen Koški

Međunarodna ekonomija 60 6

Mirna Hocenski-Dreiseidl,

v.pred.

Doc.dr.sc. Lj. Kordić

Njemački jezik 4

K. Knežević, univ.spec.st.eur. Engleski jezik 4 30 3

Željko Vukić, v.pred.

D. Pšihistal, pred.

Tjelesna i zdravstvena kultura 30

Prof.dr.sc. Vladimir Cini

Prof.dr.sc. Ivana Barković

Bojanić

Globalizacija i globalna ekonomija 60 5

Prof.dr.sc. Jasna Horvat

Doc.dr.sc. Josipa Mijoč

Statistička analiza 60 5

Page 46: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Opće informacije

Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Đula Borozan

Nastavu izvodi Prof. dr. sc. Đula Borozan

Naziv predmeta Makroekonomija

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta obvezan

Godina 2.

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45+10+5

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja i vještina koje će omogućiti studentima:

* razumijevanje ponašanja zatvorenog i otvorenog gospodarstava tijekom vremena

* istraživanje uzroka nastajanja temeljnih makroekonomskih problema i njihovih posljedica

* analiziranje učinaka makroekonomske politike, primarno monetarne i fiskalne, na ponašanje i

performancu gospodarstva tijekom različitih vremenskih razdoblja i na različitim tržištima.

2. Uvjeti za upis predmeta

Položen ispit iz Počela ekonomije.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. razumjeti i objasniti temeljne makroekonomske pojmove, koncepte i modele, kao i način ponašanja

gospodarstva

2. razlikovati između različitih vremenskih razdoblja, što je važno kada je riječ o analiziranju učinaka

makroekonomske politike

3. odabrati prave makroekonomske modele za rješavanje specifičnih makroekonomskih problema

4. analizirati učinke makroekonomske politike pomoću makroekonomskih modela

5. koncipirati polazni makroekonomski okvir za razumijevanje i komentiranje aktualne situacije i

specifičnih slučajeva u svijetu i Hrvatskoj.

4. Sadržaj predmeta

Uvod u Makroekonomiju.

Makroekonomsko ozračje svakidašnjice. Ekonomija kao znanost (ekonomska teorija i modeli;

pozitivna vs. normativna ekonomija, mikroekonomija vs. makroekonomija).

Organizacija i ponašanje gospodarstva. Obračun BDP-a: BDP (nominalni vs. realni, BNP vs.

Page 47: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

BDP, ograničenja; BDP i blagostanje). Uvodno o makroekonomskoj politici.

Makroekonomski problemi: gospodarski ciklusi, nezaposlenost, inflacija, deficit.

Makroekonomske teorije i modeli.

AS-AD model. Učinci makroekonomske politike, učinci promjene cijene inputa.

Agregatno trošenje: C, I, G, NI. AE model. Učinci makroekonomske (fiskalne) politike.

Klasični model. Učinci makroekonomske (fiskalne) politike.

Novac i financijski sektor. Krivulja prinosa. Sekundarna emisija novca. Kvantitativna teorija

novca. Model tržišta obveznica. Model tržišta novca.

IS-LM model. Analiza učinaka fiskalne i monetarne politike. Politički miks.

Model tržišta rada. Egzogeni šokovi. Nezaposlenost i inflacija: Phillipsova krivulja.

Makroekonomija otvorene privrede.

Modeli male otvorene privrede. Učinci makroekonomske politike.

Platna bilanca. Uravnoteženje.

Ekonomski rast – osnovna određenja.

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

_________________

6. Komentari

U okviru predmeta potiče se kod studenata primjena

sustavnog i modelskog pristupa u analiziranju

ekonomskih pojava, problema i vrednovanja

makroekonomske politike i performance.

7. Obveze studenata

Redovito i aktivno sudjelovanje u nastavi te izvršavanje svih zadanih obveza.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave X Aktivnost u

nastavi X

Seminarsk

i rad

Eksperimental

ni rad

Pisani ispit X Usmeni ispit X Esej Istraživanje

Projekt

Kontinuirana

provjera znanja X Referat Praktični rad

Portfolio

Problemski

zadaci (domaće

zadaće)

X

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenja

Aktivnos studenata Metode

procjenjivanja

Bodovi (ukupno

100)

Min. Max.

Predavanja 1,5 1-5 Samostalno učenje kao

priprema za svaki sat

nadolazeće nastave,

aktivno sudjelovanje u

nastavi

Kolokviji 44 85

Vježbe 0,3 2-4 Individualno rješavanje

zadataka, rad u grupi,

komentiranje i sugestije

Priprema za

kolokvij

3 7

Page 48: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Seminar 0,2 5 Uspoređivanje i

komentiranje dobivenih

zadataka s aktualnim

stanjem u svijetu i

Hrvatskoj

Domaće zadaće 3 6

Provjera

znanja

3 1-5 Samostalno učenje Nastava 1 2

Ispit (pismeni +

usmeni)*

51 100

Napomena: ukoliko se studenti uključe u sustav kolokviranja, konačna ocjena će biti formirana

na temelju ocjena iz dva kolokvija, pri čemu će drugi kolokvij imati veći ponder. Prikupljeni

bodovi iz svih drugih izvora (osim kolokvija) služit će kao korektiv (prema dolje ili gore) ocjeni

dobivenoj na kolokvijima.

* Ukoliko se studenti ne uključe u sustav kolokviranja koji će se odvijati tijekom redovne

nastave, ili ukoliko ne uspiju kolokvirati, moći će pristupiti ispitima koji će se sastojati od

pismene i usmene provjere znanja, a koji će biti održavani u redovnim ispitnim rokovima.

10. Obvezatna literatura

Borozan, Đ.: Makroekonomija, EFOS, Osijek, 2012.

11. Dopunska literatura

* Blanchard, O.: Makroekonomija, hrvatsko izdanje, Mate d.o.o., Zagreb, 2011.

* Blanchard, O., Johnson, D.R.: Macroeconomics, Pearson, 2012.

* Mankiw, G.M.: Macroeconomics, Worth Puhlishers, New York, 2012.

* Borozan, Đ.: Priručnik za vježbe iz makroekonomije, EFOS, Osijek, 2012.

* zabilješke s predavanja

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Regulirano internim aktima fakulteta. K tome, kontinuirani razgovori sa studentima tijekom i

nakon izvođenja nastave u cilju prikupljanja informacija o mogućnostima unaprjeđenja iste.

Opće informacije

Nositelj predmeta doc.dr.sc. Blaženka Hadrović Zekić

Nastavu izvodi doc.dr.sc. Blaženka Hadrović Zekić, Dina Liović, mag.oec.

Naziv predmeta Računovodstvo

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obvezan predmet studija

Godina 2. godina III. semestar

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 6

Broj sati (P+V+S) 45 P + 15 V + 0 S

Page 49: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s teoretskim postavkama računovodstva u poduzeću i

primjenom tih postavki. Izučavanjem zadataka pojedinih dijelova računovodstva u suvremenim

uvjetima gospodarenja stječu se posebna znanja iz područja računovodstvenog praćenja

poslovanja poduzeća i korištenju podataka s ciljem oblikovanja računovodstvenih informacija.

U okviru toga, studenti se upoznaju s osnovnim tehnikama evidentiranja poslovnih promjena

prema načelima dvostavnog knjigovodstva, računovodstvenim načelima i primjenom HSFI

(mala i srednja poduzeća) odnosno MRS/MSFI (velika poduzeća) te sastavljanju temeljnih

financijskih izvješća.

2. Uvjeti za upis predmeta

Predznanja koja su neophodna za praćenje nastave na ovom predmetu stječu se na prvoj godini

studija posebno na predmetima Mikroekonomija, Statistika i Matematika.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. razumjeti i primijeniti logiku dvostavnog financijskog računovodstva na evidenciju

knjigovodstvenih događaja

2. prepoznati i razlikovati osnovne računovodstvene elemente – imovina, obveze, kapital,

prihodi i rashodi

3. razumjeti sadržaj i povezanost temeljnih financijskih izvještaja (bilance, računa dobiti i

gubitka, izvještaja o novčanom tijeku)

4. primijeniti različite računovodstvene politike te razumjeti njihov utjecaj na poslovni rezultat

5. sastaviti pomoćne evidencije (analitička knjigovodstva kupaca/dobavljača, blagajnički

izvještaj) i na osnovu njih pojednostavljene temeljne financijske izvještaje

4. Sadržaj predmeta

Uvod u računovodstvo i njegova koncepcija; Računovodstvo i propisi poslovanja računovodstva;

Imovina i izvori imovine poduzeća; Računovodstveni događaji i isprave; Računovodstvena

kontrola; Temeljna financijska izvješća - Bilanca poduzeća; Temeljna financijska izvješća –

Račun dobiti i gubitka i ostala izvješća; Poslovne knjige i računovodstvena konta;

Računovodstveno praćenje kratkotrajne imovine (novac i potraživanja); Računovodstveno

praćenje kratkotrajne imovine (zalihe materijala, zalihe gotovih proizvoda i robe);

Računovodstveno praćenje dugotrajne imovine; Računovodstveno praćenje obveza i kapitala

(glavnice); Računovodstveno praćenje troškova poslovanja; Računovodstveno praćenje prihoda i

rashoda i utvrđivanje rezultata poslovanja

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

_________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Redoviti studenti trebaju nazočiti na barem 70% od ukupnog broja sati predavanja i vježbi da bi

ostvarili pravo na potpis.

Izvanredni studenti u odvojenim grupama od redovnih studenata imaju nastavu prema rasporedu bez

obzira na nastavni plan i program, a predavanja se obavljaju putem konzultacija i materijala na

Moodle / Loomen sustavu Fakulteta

Page 50: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave X

Aktivnost u

nastavi X

Seminarsk

i rad

Eksperimentaln

i rad

Pisani ispit

Usmeni ispit X Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja X Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS

Ishod

učenja

Aktivnost studenata Metode

procjenjivanja

Bodovi

min max

Predavanja,

vježbe 2 1-5

Aktivno

sudjelovanje na

predavanjima i

vježbama

Evidencija prisutnosti

studenata 10 20

Kontinuirana

provjera

znanja

4 1-5

Priprema za

pismenu provjeru

znanja

Kolokvij 1

Kolokvij 2

20

30

30

50

Završni ispit 4 1-5 Priprema za

provjeru znanja

Pismena i usmena

provjera znanja 50 80

Ukupno: 6 60 100

10. Obvezatna literatura

Skupina autora, (2010), (redaktor Danimir Gulin, Lajoš Žager), Računovodstvo, Udžbenik

Sveučilišta u Zagrebu, 3. izmijenjeno izdanje, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika,

Zagreb.

Skupina autora (2010), (redaktor H. Peričević), Računovodstvo – priručnik za vježbe, 3.

izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb

Hadrović Zekić, Blaženka, Računovodstvo,nastavni tekst predavanja i vježbi iz predmeta

Računovodstvo, dostupno na Moodle / Loomen sustavu Fakulteta

11. Dopunska literatura

Miko, L., Kukec S. K. (2008) Računovodstvo. 2 izd. TIVA i FOI, Varaždin.

Belak, V. Vudrić, N. (2012) Osnove suvremenog računovodstva, Belak Excellens, Zagreb,

Gulin, D. et al. Računovodstvo trgovačkih društava : uz primjenu MSFI/MRS i poreznih propisa,

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2006.

Žager, K., Vašiček, V. Žager, L. (2007), Računovodstvo za neračunovođe – osnove

računovodstva, četvrto izdanje , Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb.

Meigs, W i Meigs R., (1999), Računovodstvo, Temelj poslovnog odlučivanja, (prijevod s

engleskog jezika), MATE, Zagreb.

Anthony, R.N. (1998) Pregled osnova računovodstva. Zagreb: Jakubin i sin

Časopis Računovodstvo, revizija i financije; RRiF-plus, Zagreb.

Časopis Računovodstvo i financije; HZRiFD, Zagreb.

Page 51: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Kvaliteta nastavnog procesa prati se od:

1. od akademske godine 2005./2006. provedbom Jedinstvene sveučilišne studentske ankete,

2. od akademske godine 2015./2016. provedbom ankete na razini Ekonomskog fakulteta u

Osijeku te

3. internim upitnikom koji sastavlja nastavnik, a u cilju unaprjeđenja nastavnog procesa.

Opće informacije

Nositelj predmeta

prof.dr.sc Branimir Marković

doc.dr.sc. Domagoj Karačić

Nastavu izvodi

prof.dr.sc Branimir Marković

doc.dr.sc. Domagoj Karačić

Naziv predmeta Javne financije

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obvezni predmet studija

Godina 2. godina

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45+0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

- stjecanje teoretskog i institucionalnog znanja iz područja javnih financija

- spoznaja važnosti i značaja javnih financija za nesmetano funkcioniranje ukupnog gospodarstva

- usvajanje metodoloških znanja vezano za sve aspekte djelovanja javnih financija.

2. Uvjeti za upis predmeta

Upisana 2.godina preddiplomskog studija, i ovaj predmet.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

opisati prirodu javnih financija kao znanosti koja se bavi rješavanjem problema financiranja

države i ostalih razina vlasti,

Page 52: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

identificirati vrste javnih potreba i usluga te mehanizme njihovog financiranja,

argumentirati teorijske osnove javnih prihoda te analizirati njihove vrste i ekonomske učinke,

procijeniti i analizirati čimbenike koji utječu na porezne i neporezne promjene

analizirati utjecaj i važnost državnog proračuna glede postizanja ciljeva ekonomske politike,

analizirati i klasificirati javne prihode i rashode i integrirati ih u fiskalni, odnosno porezni

sustav

izračunati obračune poreza na dohodak u različitim varijantama

moći samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja iz javnih financija kroz izradu

seminarskog rada

4. Sadržaj predmeta

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

Konzultacije

6. Komentari -

7. Obveze studenata

Obveze studenata u okviru kolegija odnose se na redovito pohađanje nastave i vježbi koje je određeno

prema Pravilniku o studiranju. Redovito pohađanje predavanja i vježbi omogućuje polaganje dva

kolokvija čime se stječe pravo oslobađanja od ispita. Studenti koji ne polože kolokvije pristupaju

pisanom i usmenom ispitu.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave X

Aktivnost u

nastavi X

Seminarsk

i rad X

Eksperimentaln

i rad

Pisani ispit

X Usmeni ispit X Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja X Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenja

Aktivnost

studenata

Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanja 1,5 1-7 slušanje, aktivno

uključivanje u

rasprave i

komentari

prisutnost na nastavi i

praćenje aktivnosti

studenata na nastavi

5 10

Seminarska

nastava

0,5 1-8 sudjelovanje na

seminarskoj

nastavi

praćenje aktivnosti na

seminarskoj nastavi

5 10

Page 53: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Seminarski

rad

0,5

8 izrada i

prezentiranje

seminarskog rada

ocjenjivanje seminarskog

r da

10 20

Kolokviji

(dva

kolokvija)

2,5

1-7 pokazivanje

stečenog znanja

pisani test i usmeni ispit 40 60

Ukupno 5

60 100

10. Obvezatna literatura

Jelčić, Barbara: JAVNE FINANCIJE, Rrif plus, Zagreb, 2001. (knjiga)

Hrvatski porezni sustav 2014/2015., Porezna uprava (priručnik)

11. Dopunska literatura

Jurković P.: Javne financije, Zagreb, Masmedia 2002.

Srb, V.: Perić, R.: Javne financije, Pravni fakultet Osijek, 2004.

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Interna evaluacija na razini Ekonomskog fakulteta u Osijeku u okviru ankete

Interna evaluacija na razini Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku u okviru ankete

Opće informacije

Nositelj predmeta Prof.dr.sc. Sanja Pfeifer

Nastavu izvodi Prof.dr.sc. Sanja Pfeifer, Prof.dr.sc. N. Šarlija, Doc.dr.sc. Marina Stanić

Naziv predmeta Menadžment

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obvezni

Godina 2.

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45+ 0 +15

OPIS PREDMETA

1.Ciljevi predmeta

Cilj je ovog kolegija omogućiti razumijevanje menadžmenta kao procesa, funkcije, te specifične

Page 54: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

upravljačke pozicije u poslovnom subjektu. Kolegij osposobljava studenta za tumačenje ključnih

teorijskih odrednica menadžmenta kao znanstvene discipline, te interpretiranje i primjenu osnovnih

tehnika i metoda planiranja, organiziranja, upravljanja ljudskim potencijalima, vođenja, motiviranja i

kontrole.

2. Uvjeti za upis predmeta

Nema posebnih uvjeta za upis predmeta

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1.opisati višestruke značajke menadžmenta kao procesa, upravljačke razine i profesije

2.razlikovati ključni doprinos pojedinih teorija menadžmenta menadžerskoj praksi

3.identificirati ključne čimbenike poslovne i opće okoline i njihov utjecaj na poslovni subjekt

4.primjeniti tehnike planiranja (gantogram)

5.identificirati i opisivati različite oblike organizacijskog dizajna (organogram)

6.opisati ključne aktivnosti upravljanja ljudskim resursima

7.interpretirati različite pristupe vođenju i motiviranju

8.primjeniti odgovarajuće tehnike kontrole, izračunati i interpretirati izabrane pokazatelje uspješnosti

poslovanja

4. Sadržaj predmeta

Kolegij obuhvaća sljedeće tematske cjeline: Menadžment – pojmovno određenje; Teorijski okvir

menadžmenta; Menadžment i okolina, Menadžerske vještine i uloge; Planiranje; Organiziranje;

Upravljanje ljudskim resursima; Vođenje i motivacija, Kontrola; Upravljanje timovima; Upravljanje

promjenama.

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo _________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Student tijekom nastave aktivno participira u nastavi te gradivo polaže putem dva kolokvija. Pristup

kolokvijima uvjetovan je izradom samostalnih zadataka postavljenih kroz plan seminarske nastave, te

točnim i pravovremenim rješavanjem postavljenih zadataka ili fokusnih pitanja na nastavi.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave

Aktivnost u

nastavi x

Seminarsk

i rad x

Eksperimental

ni rad

Pisani ispit*

X Usmeni ispit* Esej x Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja x Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

Page 55: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenja

Aktivnost

studenata

Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Aktivnost a

predavanjima

1,5 1-8 Rješavanje

problemskih

zadataka

zatvorenog tipa,

rješavanje

zadataka na

moodle platformi,

usmeni odgovori

na fokusna pitanja

Kontinurirano

vrednovanje

pripremljenosti i

doprinosa raspravi u

obliku dokumentarija)

5 10

Aktivnost na

seminarima

0,5 1-8 Izrada

samostalnih

zadataka, grupne

analize slučajeva,

doprinos raspravi

na fokusna pitanja

Pisana evidencija i

(tabelarno kontinuirano

vrednovanje kroz

dokumentarij)

5 10

Kolokvij

(ukupno 2

kolokvija)

3 1-8 Izučavanje

obvezne literature

i rješavanje

pisanog testa

(otvorena pitanja)

Ocjena pisanih odgovora 40 80

Ukupno 5 50 100

Integralni ispit

(pisani/usmeni)*

5 1-8 Pismena/usmena

provjera znanja

Ocjenjivanje

pismenog/usmenog

odgovaranja

50 100

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja) ispit

rješava integralno na standardnim ispitnim rokovima. Integralni ispit sastoj se od otvorenih

pitanja ili zatvorenih problemskih zadataka.

10. Obvezatna literatura

Buble, M. (2000) Menadžment, Ekonomski fakultet Split, Split, str. 3-164; 199-549; 595-671.

11. Dopunska literatura

Buble, M. Menadžerske vještine, Sinergija, Zagreb, 2010.

Nastavni materijali: www.efos.hr ; moodle Menadžment

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Sveučilišna i interna anketa studenta

Page 56: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Opće informacije

Nositelj predmeta Izv.prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka i doc.dr.sc. Julia Perić

Nastavu izvodi

Izv.prof.dr.sc. S. Oberman Peterka, Doc.dr.sc. J. Perić, Doc.dr.sc. A. Erceg, T.

Koprivnjak, mag.oec., P. Mezulić Juric, mag.oec.

Naziv predmeta Poduzetništvo

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obvezan

Godina 2.

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45 +0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je upoznati studente s poduzetništvom kao načinom ponašanja i djelovanja koje se temelji

na holističkom pristupu, supsidijarnosti i prepoznavanju prilika u svim situacijama. Kolegij

omogućava studentima razumijevanje važnosti poduzetništva u društvu, od prepoznavanja

poduzetničkog potencijala na individualnoj razini do razumijevanja procesa poduzetničkog djelovanja

na institucionalnoj razini. Kolegij daje uvid u važnost poduzetničkih vještina, osobina i ponašanja koji

stvaraju kapacitet pojedinaca i organizacija za suočavanje s kompleksnošću i nesigurnošću okruženja u

kojem žive i djeluju. Kroz kolegij studenti će biti upoznati i s različitim kontekstima u kojima se

odvija poduzetnički proces te s važnosti poslovne etike i društveno odgovornog poslovanja za

uspješno poduzetničko djelovanje.

2. Uvjeti za upis predmeta

Upisana druga godina preddiplomskog studija.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. Razumjeti koncept poduzetništva kao načina razmišljanja i djelovanja

2. Razlikovati i objasniti različite kontekste u kojima se odvija poduzetnički proces

3. Razumjeti osnovne elemente poduzetničkog procesa

4. Objasniti i razumjeti značaj poslovne etike i društveno odgovornog poslovanja

5. Prezentirati/demonstrirati poduzetničko ponašanje u različitim kontekstima

4. Sadržaj predmeta

Pojam poduzetništva i poduzetnika. Poduzetničke osobine, vještine, ponašanje. Tamna strana

poduzetništva. GEM – svjetsko istraživanje o poduzetništvu. Poduzetničko obrazovanje – pojam,

ciljevi, problemi. Razvoj poduzetništva kroz povijest Poduzetništvo u različitim kontekstima -

korporacijsko poduzetništvo, društveno/socijalno poduzetništvo, poduzetništvo u SME sektoru.

Poduzetničke potporne institucije. Značaj poduzetništva za razvoj konkurentnosti društva (Porterov

model konkurentnosti). Model poduzetničkog djelovanja. Poslovni plan (proces poslovnog planiranja,

Page 57: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

elementi i sadržaj poslovnog plana). Poslovni model. Komponente poslovnog modela. Lanac

vrijednosti. Etika i poduzetništvo i društvena odgovornost poduzeća. Sistemski pristup.

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Studenti su obvezni sudjelovati u praktičnom radu (poster) i napisati esej. Pristupaju pismenom i

usmenom dijelu ispita.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave X

Aktivnost u

nastavi X

Seminars

ki rad

Eksperimental

ni rad

Pisani ispit

X Usmeni ispit X Esej X Istraživanje

Projekt

Kontinuirana

provjera znanja

(kolokviji)

X Referat Praktični rad X

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenja

Aktivnost

studenata

Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanje s

interakcijom

sa studentima

1,5 1-5 Pohađanje

nastave

Potpisne liste 0 5

Zadaće 0,5 1,2 Uočavanje,

povezivanje sa

sadržajem, osobni

osvrt

Broj predanih i odobrenih

zadaća

0 5

Kolokvij/ispit

2 1-5 Učenje Ocjenjivanje: 1-5 55 70

Seminarska

nastava

(projekt,

prezentacija,

esej)

1 1,2,5 Odabir teme,

istraživanje,

prezentacija

Ocjenjivanje postera i

prezentacije/eseja

0 20

Ukupno 5 55 100

10. Obvezatna literatura

1. Barringer, B.R., Ireland, R.D., Poduzetništvo, uspješno pokretanje novih pothvata, treće izdanje,

Tuzla, 2010.

2. Hisrich, R.D., Peters, M.P., Shepherd., D.A., Poduzetništvo, sedmo izdanje, MATE d.o.o., Zagreb,

2011.

Page 58: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

11. Dopunska literatura

1. Gibb., A. Poduzetničko društvo,

http://www.efos.unios.hr/poduzetnistvo/wp-content/uploads/sites/206/2013/04/Poduzetnicko-

drustvo_Gibb.pdf

2. Republika Hrvatska, Ministarstvo gospodarstva, Poduzetništvo za 21 stoljeće, Zagreb, 1999.

3. Singer, S., Šarlija, N., Pfeifer, S., Oberman Peterka, S., Što Hrvatsku čini (ne)poduzetnom

zemljom, GEM Hrvatska 2002 – 2011., CEPOR Centar za politiku razvoja mali i srednjih

poduzeća i poduzetništva, 2012.

4. Tanja Badrov, Sanja Crnković-Pozaić, Anamarija Delić, Ksenija Matuš, Sunčica Oberman

Peterka, Želim biti poduzetnik, CEPOR Centar za politiku razvoja mali i srednjih poduzeća i

poduzetništva, 2007.

5. Delić, A., Oberman Peterka, S., Perić, J. Želim postati poduzetnik, Ekonomski fakultet u Osijeku,

Osijek 2014.

6. Martin, R.L., Osberg, S., Socijalno poduzetništvo, Autonomni centar ACT Čakovec, 2009.

7. Kuratko, Donald F., Richard M. Hodgetts: Entrepreneurship: Theory, Process, and Practice, 6th

ed., South-Western College Publishing, 2003

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

1. Tijekom nastave profesor će razviti proces vrednovanja studenata koji će uključivati vrednovanje

aktivnosti unutar predavanja (zadaci, komentari, interakcija, prezentacija) i izvan predavanja

(domaće zadaće/komentari, aktivnost na seminarskoj nastavi)

2. Uspjeh na završnom ispitu

3. Evaluacija kolegija kroz studentsku anketu

Opće informacije

Nositelj predmeta Karmen Knežević, univ.spec.st.eur

Nastavu izvodi Karmen Knežević, univ.spec.st.eur

Naziv predmeta Engleski jezik 3

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta obavezni

Godina 2.

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

3

Broj sati (P+V+S)

15+15+0

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Stjecanje receptivne i produktivne jezične kompetencije u procesu razumijevanja, prevođenja i pisanja

poslovnih dopisa (e-maila) na engleskom jeziku.

Page 59: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

2. Uvjeti za upis predmeta

Položen Engleski jezik 2.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. imenovati različite vrste poslovnih dopisa (na engleskom jeziku) te identificirati tipične fraze u

svakom od njih

2. razumjeti sadržaj tipičnih poslovnih dopisa (e-maila) na engleskom jeziku

3. identificirati pravila za pisanje poslovnih dopisa na engleskom jeziku

4. nabrojati korake u planiranju pisanja poslovnih dopisa (e-maila)

5. komentirati odabir riječi, fraza i struktura u poslovnim dopisima (e-maila) na engleskom jeziku

6. usporediti različite načine pisanja dopisa (e-maila), istaknuti nedostatke

7. preporučiti načine za poboljšanje pisanje dopisa (e-maila) na engleskom jeziku

8. napisati vlastite poslovne dopise (e-mailove) na engleskom jeziku na različite teme prema uzorcima

4. Sadržaj predmeta

Kolegij će studentima ponuditi teorijsku i praktičnu osnovu za razumijevanje procesa poslovnog

dopisivanja kao preduvjet za uspješno razumijevanje, prevođenje i sastavljanje poslovnih pisama (e-

maila). Analizom različitih vrsta poslovnih pisama (e-maila) studenti se upoznaju s njihovim

specifičnim oblicima i sadržajima (upit, ponuda, narudžba, potvrda primitka naloga, odbijanje

narudžbe, opoziv narudžbe, ugovor, otpremnica, račun, opomena, kašnjenje isporuke, kašnjenje

plaćanja, reklamacija). Kolegij je zamišljen tako da se studentima omogući proučavanje,

razumijevanje i usvajanje morfoloških, sintaktičkih i semantičkih specifičnosti stranog jezika u

poslovnom dopisivanju, te da se prevođenjem vokabulara i fraza specifičnih za pojedinu vrstu

poslovnog pisma stvori preduvjet za brzo, korektno i uspješno razumijevanje, prevođenje i sastavljanje

različitih vrsta poslovnih pisama (e-maila) na engleskom jeziku.

5. Vrste izvođenja nastave

X predavanja

seminari i radionice

X vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

X samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

_________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Redovito prisustvovanje nastavi i aktivno sudjelovanje u rješavanju zadataka, redovito pisanje zadaća

(portfolio).

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave

x Aktivnost u nastavi x

Seminarski

rad

Eksperimentalni

rad

Pisani ispit*

x Usmeni ispit Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana provjera

znanja x Referat Praktični rad

Portfolio x

Page 60: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost E

CT

S Ishod

učenja

Aktivnost

stu enata

Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanja 0,5 1-8 Dolasci na

nastavu i aktivno

uključivanje,

Pismeni ispit ili ocjena

vježbi na satu

10 20

Vježbe 2 1-8 Aktivno

sudjelovati u

rješavanju

zadataka u

udžbeniku

tijekom nastave

Pismeni ispit ili ocjena

vježbi na satu i grupnih

zadataka

30 60

Samostalni

zadatci

0,5 1-8 Rješavanju

zadataka u

udžbeniku izvan

nastave

Pismeni ispit ili ocjena

domaćih zadaća

11 20

UKUPNO 3 51 100

10. Obvezatna literatura

Sedlan-König, Lj;:Sincerely yours, Sveučilište J.J. Strossmayera, Ekonomski fakultet u Osijeku,

Osijek, 2014.

11. Dopunska literatura

1. Opći englesko-hrvatski rječnik, npr. Bujas, Željko: Veliki englesko-hrvatski rječnik, Nakladni

zavod Globus, Zagreb 1999. ili Filipović, Rudolf: Englesko-hrvatski rječnik, Školska knjiga,

Zagreb.

2. Špiljak, Višnja (ur.): Englesko-hrvatski poslovni rječnik, Masmedia, Zagreb, 2000.

3. Oxford Dictionary of Business English, OUP, 1998. (ili Longman Business English

Dictionary)

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Studentska anketa. Analiza prolaznosti studenata.

Page 61: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Opće informacije

Nositelj predmeta

Mirna Hocenski-Dreiseidl, prof. viši predavač za njemački

jezik

Nastavu izvodi

Mirna Hocenski-Dreiseidl, prof. viši predavač za njemački

jezik

Naziv predmeta Njemački jezik 3

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obvezni, svi smjerovi

Godina Druga

Bodovna vrijednost i način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent

opterećenja studenata

3

Broj sati (P+V+S)

15+15+0

OPIS PREDMETA

1.

5. OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je obnavljanje stečenih i stjecanje novih znanja i vještina usmene i pismene

komunikacije iz područja njemačkog jezika gospodarstvene struke. Osposobljavanje

studenata za samostalan rad na stručnim tekstovima na njemačkom jeziku, što podrazumijeva

poznavanje strukture stručnog teksta, pristup razumijevanju teksta (Lesestrategien: globales

Lesen und selektives Lesen).

Upoznavanje s gramatičkim strukturama tipičnim za jezik gospodarstvene struke te s

gospodarstvenom terminologijom. Razvijanje vještina govorenja, slušanja, čitanja i pisanja

na njemačkom jeziku gospodarstvene struke s naglaskoma na komunikacijskim

kompetencijama i vještinama prezentiranja stručnih sadržaja na njemačkom jeziku.

2. Uvjeti za upis predmeta

položeni kolegiji Njemački jezik 1,2

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. razlikovati stručni gospodarstveni tekst od onoga na općem jeziku

2. definirati stručne termine na stranom jeziku

3. primijeniti naučenu stručnu terminologiju u govornoj i pisanoj komunikaciji

4. dokazati razumijevanje gospodarstvenih tekstova odgovaranjem na pitanja, prijevodom i

prepričavanjem

5. koristiti gramatičke i leksičke strukture tipične za njemački jezik gospodarstvene struke

6. samostalnim analiziranjem stručnog teksta pronaći ključne riječi i napisati sažetak teksta

7. razlikovati i primjeniti različite jezične registre (formalno/neformalno izražavanje)

8. usmeno interpretirati i analizirati promidžbeni spot, jingle ili oglas

4. Sadržaj predmeta

Page 62: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Kolegij usavršava i proširuje znanja i vještine iz prethodnih semestara, a sadržajno se povezuje s

ostalim predmetima studija.

Okvirne teme u trećem semestru uključuju marketing i promidžbu. Studenti čitaju i interpretiraju

specijalističke tekstove na stranom jeziku te ciljano uče stručni vokabular vezan uz okvirne teme i

ponavljaju gramatičke i leksičke strukture tipične za njemački jezik gospodarstvene struke s

naglaskom na konkurentne oblike pasiva te značajnu upotrebu proširenih partizipa u jeziku struke.

5. Vrste izvođenja nastave

X predavanja

seminari i radionice

X vježbe

obrazovanje na

daljinu

terenska nastava

X samostalni zadaci

X multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

_________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Redoviti pohađanje nastave, aktivno sudjelovaje u nastavnom procesu, redovito pisanje

zadaća, samostalna interpretacije i analiza promidžbenog spot, jingla ili oglasa.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave X Aktivnost u

nastavi X

Seminarski

rad

Eksperimental

ni rad

Pisani ispit (ili dva

kolokvija)* X Usmeni ispit X Esej

Istraživanje

Projekt

Kontinuirana

provjera

znanja

X Referat

Praktični rad

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenja

Aktivnost

studenata

Metode

procjenj vanja

Bodovi

min Max

Predavanje 0.50 1,2 Slušanje Evidencija prisutnosti 10 20

Vježbe 1 1-8 Aktivno

uključivanje u

nastavni proces

Evidencija prisutnosti

i aktivnost na nastavi

20 30

Pismeni

Ispit (ili 2

kolokvija)*

1 1,2,3,4,5,6

Pokazivanje

stečenog znanja

Ocjenjivanje od 1 do 5 20 30

Usmeni ispit

0,50

3,4,5,7,8 Pokazivanje

stečenog znanja

Ocjenjivanje od 1 do 5 10 20

Ukupno 3 60 100

10. Obvezatna literatura

1. Čičin-Šain Buljan, M., Kosanović, J., Štampalija, A. (1998) Poslovni njemački 2, Mikroroad –

Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb.

Page 63: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

2. Dreyer, H., Schmitt, R. (1999) Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für

Deutsch, Ismaning/München.

11. Dopunska literatura

1. Jakić, B., Hurm, A., (1991) Hrvatsko-njemački rječnik, Školska knjiga, Zagreb.

2. Šamšalović, G. (1990) Njemačko-hrvatski rječnik, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb.

3. po izboru: Njemačko-hrvatski rječnik gospodarskog nazivlja ( različiti autori

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

o Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju

utvrđuje Senat Sveučilišta

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o

unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta

Opće informacije

Nositelj predmeta Željko Vukić, prof., viši pred.,

Nastavu izvodi Željko Vukić, prof., viši pred.,

Naziv predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura 3

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obvezni

Godina 2 godina III. semestar

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 1

Broj sati (P+V+S) 0 + 30 + 0

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Zadovoljiti biološku potrebu za kretanjem, Stvoriti naviku za zdravim načinom života, Stjecanje

osnovnih znanja, vještina i navika, postizanje određene razine motoričkih dostignuća, poboljšanje

stanja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti.

2. Uvjeti za upis predmeta

Nema uvjeta

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

1. samostalno vršiti korekcije plana i programa transformacijskog procesa,

2 primjenjivati različite modele tjelesnog vježbanja,

3. vršiti samokontrolu neposrednih efekata transformacijskog procesa

Page 64: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

4. Sadržaj predmeta

Modeli i sredstva rada za razvoj motoričkih dimenzija, Modeli i sredstva rada za razvoj funkcionalnih

sposobnosti, Modeli zdravstveno - kurativnih programa, Modeli tjelesnog vježbanja ovisno od

skupine bolesti

Modeli i sredstva rada u aerobnim uvjetima, Modeli razvoja motoričkih sposobnosti, Modeli

zdravstveno - preventivnih rekreacijskih programa, Procjena neposrednih efekata transformacijskog

procesa, Kontrola rehabilitacijskog tretmana. Modeli i sredstva rada za razvoj kreatinfosfatnog –

alaktatnog mehanizma, Modeli i sredstva rada za razvoj glikolitičkog – laktatnog mehanizma,

Osnovne metode anaboličkog treninga,

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

___________________

6. Komentari Oslobođeni temeljem liječničke potvrde pišu seminarski rad.

7. Obveze studenata

Pohađanje nastave, sudjelovanje u sportskim natjecanjima.

8. Praćenje3 rada studenata

Pohađanje nastave X Aktivnost u

nastavi X

Seminarski

rad

Eksperimentaln

i rad

Pismeni ispit Usmeni ispit Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja Referat Praktični rad

Portfolio

9. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Nastavna

aktivn st

EC

TS Ishod

učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Vježbe 1 1, 2,

3,

Slušanje, aktivno

uključivanje u rasprave i

komentare postavljenih

pitanja.

Evidencija prisutnosti

i aktivnosti u nastavi

Ukupno 1

10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Vukić, Ž. Željka Vukić, S. Jančić: Priručnik za samostalno ciljano vježbanje studenata,

Osijek, 1999.

11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

3 VAŽNO: Uz svaki od načina praćenja rada studenata treba unijeti odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS

bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta. Prazna polja možete upotrijebiti za dodatne aktivnosti.

Page 65: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

1. Mraković, M.: Uvod u sistematsku kineziologiju, Zagreb, 1997.

2. Mišigoj-Duraković, M. et al.: Morfološka antropometrija u športu, Zagreb, 1995.

3. Milanović, D.: Dijagnostika u sportu, Rovinj, 1996.

4. Milanović, D.: Fitness, Zagreb, 1996.

5. Andrijašević, M.: Sportska rekreacija u mjestu rada i stanovanja, Zagreb, 1996.

6. Pečina M. i Heimer, S.: Športska medicina, Zagreb, 1993.

7. Milanović, D.: Priručnik za sportske trenere, Zagreb, 1997.

8. Metikoš, D. i drugi: Suvremena aerobika, Zagreb, 1997.

9. Groser, M., H. Ehlenz, E. Zimmermann: Richting Muskeltraining, BVL Verlagsgesellschaft,

Munchen, 1987.

12. Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju

nastavu na predmetu

Naslov Broj primjeraka Broj studenata

Vukić, Ž. Željka Vukić, S. Jančić: Priručnik

za samostalno ciljano vježbanje studenata,

Osijek, 1999.

Uvijek dostupan na

web stranici profesora

13. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Procjena i ocjena inicijalnog stanja. Procjena neposrednih i kumulativnih efekata transformacijskog

procesa

Opće informacije

Nositelj predmeta doc. dr. sc. Dražen Ćućić, doc. dr. sc. Anita Freimann

Nastavu izvodi doc. dr. sc. Dražen Ćućić, doc. dr. sc. Anita Freimann

Naziv predmeta Makrosustav sustav Europske unije

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obvezan predmet studija

Godina 2

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45+0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Upoznavanje s funkcioniranjem Europske unije kao cjeline, te stjecanje općih i specifičnih teorijskih i

aplikativnih stručnih znanja o svim značajnim dimenzijama promatranja EU-a kao jedinstvene

integracije u svijetu, koje je i RH punopravna članica.

2. Uvjeti za upis predmeta

Upisana druga godina preddiplomskog studija, i ovaj predmet.

Page 66: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. Opisati kontekst i razloge nastanka integracija u Europi.

2. Analizirati proces pristupanja EU-u, te definirati ključne institucije i tijela EU-a.

3. Definirati te argumentirano usporediti ključne politike EU-a.

4. Sintetizirati znanja o EU-u te ih usporediti s ostatkom svijeta.

5. Razviti vještine prenošenja znanja o Europskoj uniji i mogućnostima koje ista nudi raznim ciljnim

skupinama u društvu kroz

primjenu i komunikaciju stečenih znanja praktičnim radom u praksi.

4. Sadržaj predmeta

Globalizacija svjetske privrede: subjekti i učinci. Pregled povijesnog razvoja europskih integracijskih

procesa. Proces pristupanja EU-u; politika proširenja i put Hrvatske. Izvori prava Europske unije.

Simboli i ekonomski pokazatelji Europske unije. Institucije i tijela Europske unije. Unutarnje tržište i

osnovne slobode. Monetarna politika unutar EMU, ECB i euro. Fiskalna politika i proračun EU-a.

Zajednička poljoprivredna politika EU-a i njezine reforme. Regionalna politika EU-a. Fondovi

Europske unije. Industrijska i trgovinska politika EU-a. Tržište rada i socijalna politika EU-a.

Visokoškolsko obrazovanje i mobilnost studenata. Politika zaštite okoliša i održivi razvoj.

Konkurentnost EU-a i članica. Europa i svijet.

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

_________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Redovito pohađanje nastave (> 70%) i sudjelovanju u timskom projektu oblikovanja javnog mnijenja o

Europskoj uniji (esej + prezentacija). Prisustvo na nastavi boduje se odgovarajućim brojem bodova

koji se pribrajaju bodovima ostvarenim putem kolokvija i bodovima iz projekta. U sklopu projekta

studenti odabiru ciljnu skupinu koju informiraju o EU-u znanjima i iskustvima usvojenim na predmetu.

Dodatnu mogućnost prikupljanja bodova studenti imaju putem sustava zvjezdica koji obuhvaća

aktivnost na nastavi i dodatne aktivnosti (izradu dodatnih prezentacija, izradu mentalnih mapa,

aktivnost na sustavu za online učenje i sl.); prikupljene zvjezdice se na kraju preračunavaju u bodove i

dodaju ostalim prikupljenim bodovima. Navedene aktivnosti (sustav kolokviranja) oslobađaju studenta

obveze pristupanja cjelovitom ispitu.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave x

Aktivnost u

nastavi x

Seminarski

rad

Eksperimental

ni rad

Pisani ispit*

x Usmeni ispit* x Esej x Istraživanje

Projekt x Kontinuirana

provjera znanja x Referat Praktični rad x

Portfolio

Kolokvij x

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Page 67: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Nastavna

aktivnost EC

TS Ishod

učenj

a

Aktivnost

studenata Metode procjenjivanja

Bodovi

min max

predavanja i

seminarska

nastava

2 1 – 5

slušanje, gledanje

sadržaja,

uočavanje,

opisivanje

prisustvo na nastavi 7 10

aktivnost u

nastavi

0,2

5 1 – 5

sudjelovanje u

raspravama,

rješavanje

poslovnih

slučajeva,

komentiranje

videa

kvantitativno i

kvantitativno praćenje

aktivnosti na

predavanjima i

seminarima

3 5

kolokviji 2 1 – 5 učenje za

kolokvij/ispit

ocjenjivanje znanja na

kolokviju 30 50

projekt u

timu (esej +

prezentacija)

0,5 1 – 5

terenski/praktični

rad, izrada eseja i

prezentacija

ocjenjivanje eseja i

prezentacija 20 30

dodatne

aktivnosti

0,2

5 1 – 5

izrada mentalne

mape,

komentiranje na

forumu online

sustava, izrada

dodatnih

prezentacija,

testovi na nastavi,

ostale dodatne

aktivnosti studenta

ocjenjivanje mentalnih

mapa, vrednovanje

angažmana oko ostalih

aktivnosti

0 5

cjeloviti

ispit* 3 1 - 4

pismena i usmena

provjera znanja

ocjenjivanje znanja na

pismenom i usmenom

ispitu

60 100

UKUPNO 5

60 100

*Student samostalno bira polaganje ispita putem sustava kolokvija ili putem cjelovitog ispita.

10. Obvezatna literatura

o Frajman Ivković, A.: Institucijski sustav Europske unije, Nastavni materijali, 2014./2015.

o Kandžija, V., Cvečić, I.: Ekonomika i politika Europske unije, Ekonomski fakultet Sveučilišta u

Rijeci, Rijeka, 2011.

o Kersan Škabić, I.: Ekonomija Europske unije, Sveučilište Juraja Dobrile u Puli, Pula, 2012.

o službeni portal Europske unije europa.eu i ostali sadržaju dostupni u sustavu za online učenje

Loomen

11. Dopunska literatura

o Babić, A.: EUforija: Kako uspješno poslovati u EU?, Centar za međunarodni razvoj, Zagreb, 2013.

o Magnette, P.: Politički sustav Europske unije, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2013.

o Starešina, V.: EU u 100 koraka, Naklada Ljevak, Zagreb, 2013.

o Čepo, D.: Političke institucije Europske unije, Plejada, Zagreb, 2013

o Tufekčić, M., Tufekčić, Ž.: EU politike i fondovi: 2014 - 2020, Plavi partner, Zagreb, 2013.

o Baldwin, R., Wyplosz, Ch.: The Economics of European Integration, 4th edition, McGraw-Hill

Page 68: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Education, 2012.

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Anketa o provedenim nastavnim aktivnostima i metodama procjenjivanja po završetku kolegija.

Predlaže se izmjena naziva predmeta obzirom na obuhvat njegova sadržaja i studijsku godinu na kojoj se izvodi.

Opće informacije

Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Branko Novak

Nastavu izvodi

Prof. dr. sc. Branko Novak, Doc. dr. sc. Domagoj Sajter, Izv.prof.dr. sc.

Dražen Koški, Dražen Novaković, mag.oec.

Naziv predmeta Financijska tržišta i institucije

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obvezan predmet studija

Godina 2

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

45+0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Studenti bi u okviru ovog predmeta dobili osnovna znanja o funkcioniranju financijskog sustava i

njegovih tržišta te o ulozi financijskih institucija na ovim tržištima. Posebno bi se ukazalo na osnovne

sudionike i njihov utjecaj na kretanje kamatnih stopa i cijena vrijednosnica. U okviru predavanja

studenti bi se upoznali s osnovnim kategorijalnim sustavom, a u okviru seminara bi se prikazivali

primjeri kretanja cijena vrijednosnica na burzama te kamatnih stopa, uz izračunavanja ostvarenih

prinosa za pojedine investicije.

2. Uvjeti za upis predmeta

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. povezati pojedine kategorije financijskih tržišta te sile koje pokreću sudionike tih tržišta

2. identificirati spoznaje o determinantama kamatnih stopa te njihovom utjecaju na cijene različitih

vrijednosnica

Page 69: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

3. izračunati i interpretirati stope prinosa, rizike i cijene različitih vrijednosnih papira

4. razlikovati ulogu raznih financijskih institucija na financijskim tržištima te njihovu ulogu u

cjelokupnom financijskom sustavu

5. prepoznati značenje kamatne stope u ponašanju sudionika na financijskim tržištima

6. prepoznati značenje pojedinih financijskih tržišta i njihov utjecaj na gospodarstvo kao cjelinu

7. pripremiti podatke koji se koriste u analizi i istraživanju pojedinih financijskih tržišta

8. prezentirati karakteristike i zakonitosti ponašanja financijskih tržišta te njihovih sudionika

4. Sadržaj predmeta

Financijska tržišta i financijski sustav. Funkcije financijskog sustava i financijskih tržišta. Tipovi

financijskih tržišta. Dinamičnost financijskog sustava.

Financijska imovina, novac i financijske transakcije

Kreiranje financijske imovine. Davanje i uzimanje zajma na financijskom tržištu. Novac kao

financijska imovina. Tipovi financijskih transakcija.

Kamatna stopa u financijskom sustavu

Funkcije kamatne stope u privredi. Klasična teorija kamatne stope. Teorija preferencije likvidnosti.

Teorija sredstava koja mogu biti dana kao zajam. Teorija racionalnih očekivanja.

Međuovisnost kamatne stope i cijena vrijednosnih papira

Jedinice mjere kamatnih stopa i cijena vrijednosnica. Mjerenje stope prinosa na zajmove i

vrijednosnice. Odnos između prinosa i cijene vrijednosnice.

Utjecaj inflacije, dospijeća, utrživosti i rizika neizvršenja obveza na kamatnu stopu.

Tržište novca

Karakteristike tržišta novca. Kamatne stope na tržištu novca. Kratkoročne vrijednosnice na tržištu

novca.

Tržište obveznica

Karakteristike korporacijskih obveznica. Osnovna svojstva korporacijskih obveznica. prinos i troškovi

korporacijskih obveznica.

Tržište dionica

Obilježja i vrste dionica. Burze dionica.

Depozitne institucije. Ugovorne financijske institucije. Investicijske institucije.

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

Konzultacije

6. Komentari

Page 70: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

7. Obveze studenata

Pohađanje nastave i seminara, izrada pisanih zadataka i pristup na tri kolokvija

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave X

Aktivnost u

nastavi X

Seminarski

rad

Eksperimental

ni rad

Pisani ispit

X Usmeni ispit Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja Referat Praktični rad

Portfolio

Kolokviji X

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenja

Aktivnost

studenata

Metode procjenjivanja Bodovi

min Max

Predavanja 1,5 1-8 Slušanje,

rasprava,

uočavanje,

računanje,

opisivanje

Prisustvo na nastavi 2 5

Seminarska

nastava

0,5 3, 7 Slušanje,

rasprava,

računanje,

interpretacija

Sudjelovanje na

seminarskoj nastavi

5 10

Kolokvij/ispit 4 1-8 Polaganje

kolokvija/ispita

Ocjenjivanje pismenog

kolokvija/ispita

53 85

Ukupno 6 60 100

10. Obvezatna literatura

1. Novak, B.: Financijska tržišta i institucije – drugo izdanje. Ekonomski fakultet u Osijeku,

Osijek, 2005.

2. Rose, S. Peter: Money and Capital Markets. Homewood Il., Boston, 1989.

11. Dopunska literatura

1. Foley: Tržište kapitala, Mate, Zagreb 1998.

2. Hadjimichalakis, G.M. and Hadjimichalakis,G.K.:Contemporary Money, Banking, and

Financial Markets-Theory and Practice. Irwin, Chicago, 1995.

3. Kidwel, Peterson, Blackwell: Financial Institutions, Market and Money, Dryden Press,1993.

4. Stigum, M.: The Money Market, Third Edition. Dow Jones-Irwin, Homewood. Ill., 1990.

5. Kidwel, Peterson, Blackwell: Financial Institutions, Market and Money, Dryden Press,1993.

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Anketa o provedenim nastavnim aktivnostima i metodama procjenjivanja nakon završetka

kolegija

Page 71: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Opće informacije

Nositelj predmeta Izv. prof. dr. sc. Dražen Koški

Nastavu izvodi Izv. prof. dr. sc. Dražen Koški, Doc. dr. sc. Dražen Ćućić

Naziv predmeta Međunarodna ekonomija

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obvezni predmet

Godina Druga

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45+0+15

OPIS PREDMETA

1 Ciljevi predmeta

1. Izložiti studentima posebnosti Međunarodne ekonomije kao znanstvene discipline

2. Osposobiti studente za interpretaciju pojedinih teorija vanjske trgovine

3. Naučiti studente kako i kada primijeniti pojedina oruđa vanjskotrgovinske politike

4. Pružiti studentima osnovna znanja o bilanci plaćanja i njezinom uravnoteženju

5. Upoznati studente s elementima međunarodnoga, a posebice europskoga monetarnog sustava

6. Izložiti studentima utjecaj vanjske trgovine na domaći proizvod

7. Osposobiti studente za argumentiranu raspravu o zaduženosti zemalja u razvoju

2. Uvjeti za upis predmeta

Ostvareno pravo upisa na drugu godinu preddiplomskoga studija.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. objasniti posebnosti Međunarodnoga ekonomije kao znanstvene discipline

2. interpretirati pojedine teorije vanjske trgovine

3. primijeniti pojedina oruđa vanjskotrgovinske politike

4. definirati bilancu plaćanja i navesti njezine sastavnice

5. objasniti osnovne načine uravnoteženja bilance plaćanja

6. opisati način funkcioniranja međunarodnoga i europskog monetarnog sustava

7. objasniti utjecaj vanjske trgovine na domaći proizvod

8. argumentirano raspravljati o zaduženosti zemalja u razvoju

4. Sadržaj predmeta

1. Uvod u međunarodnu ekonomiju

Page 72: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

2. Povijesni razvoj teorije vanjske trgovine

3. Ricardova teorija komparativnih prednosti

4. Heckscher-Ohlinova teorija vanjske trgovine

5. Novije teorije vanjske trgovine

6. Krivulja recipročne potražnje

7. Odnosi cijena i uvjeti razmjene

8. Oruđa vanjskotrgovinske politike

9. Vanjskotrgovinska politika zemalja u razvoju

10. Bilanca plaćanja

11. Utjecaj vanjske trgovine na domaći proizvod

12. Devizni tečaj i devizno tržište

13. Uravnoteženje bilance plaćanja

14. Međunarodni monetarni sustav

15. Europski monetarni sustav

16. Zaduženost zemalja u razvoju

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

_________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70 % održanih sati nastave.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave X

Aktivnost u

nastavi X

Seminarsk

i rad X

Eksperimental

ni rad

Pisani ispit

X Usmeni ispit X Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

Page 73: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenja

Aktivnost

studenata

Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanja i

seminarska

nastava

2 1-8 Slušanje,

raspravljanje,

računanje

Nazočnost na nastavi - -

Seminarski

rad

0,5 2-8 Pisanje i

prezentacija

seminarskoga

rada

Praćenje kvalitete

seminarskoga rada

0 10

Aktivnost na

predavanjima

i seminarskoj

nastavi

0,25 1-8 Raspravljanje o

prethodno

pročitanome

tekstu

Praćenje kvalitete

rasprave, prezentiranja

ideja i kritičkoga mišljenja

- -

Kolokvij/ispit 2,25 1-8 Pripremanje

kolokvija/ispita

Ocjenjivanje pisanoga

kolokvija i pisanoga i

usmenog ispita

60 90

Ukupno 5 60 100

10. Obvezatna literatura

1. Predavanja iz Međunarodne ekonomije u tekućoj nastavnoj godini

2. Babić. A. i Babić, M.: „Međunarodna ekonomija“, 7. izmij. i dop. izdanje, Sigma savjetovanja,

Zagreb, 2008.

3. Krugman, P. i Obstfeld, M.: Međunarodna ekonomija, 7. izdanje, Mate, Zagreb, 2009. (poglavlje

8 i 10)

11. Dopunska literatura

1. Baban, Lj.; Marijanović, G.: „Međunarodna ekonomija“, 3. izmij. i dop. izdanje, Ekonomski

fakultet u Osijeku, 1998.

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Pisani ispit, usmeni ispit, kolokvij, seminarski rad.

Page 74: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Opće informacije

Nositelj predmeta Mirna Hocenski-Dreiseidl, prof., viši predavač za njemački jezik

Nastavu izvodi Doc. Dr.sc. Ljubica Kordić (vanjski suradnik)

Naziv predmeta Njemački jezik 4

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obvezni, svi smjerovi

Godina Druga

Bodovna vrijednost i

način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja

studenata

3

Broj sati (P+V+S)

15+15+0

OPIS PREDMETA

6. OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je obnavljanje stečenih i stjecanje novih znanja i vještina usmene i pismene

komunikacije iz područja njemačkog jezika gospodarstvene struke. Osposobljavanje

studenata za samostalan rad na stručnim tekstovima na njemačkom jeziku, što podrazumijeva

poznavanje strukture stručnog teksta, pristup razumijevanju teksta (Lesestrategien: globales

Lesen und selektives Lesen).

Upoznavanje s gramatičkim strukturama tipičnim za jezik gospodarstvene struke te s

gospodarstvenom terminologijom. Razvijanje vještina govorenja, slušanja, čitanja i pisanja

na njemačkom jeziku gospodarstvene struke s naglaskoma na komunikacijskim

kompetencijama i vještinama prezentiranja stručnih sadržaja na njemačkom jeziku.

2. Uvjeti za upis predmeta

položeni kolegiji Njemački jezik 1,2,3

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. razlikovati stručni gospodarstveni tekst od onoga na općem jeziku

2. definirati stručne termine na stranom jeziku

3. primijeniti naučenu stručnu terminologiju u govornoj i pisanoj komunikaciji

4. dokazati razumijevanje gospodarstvenih tekstova odgovaranjem na pitanja, prijevodom i

prepričavanjem

5. koristiti gramatičke i leksičke strukture tipične za njemački jezik gospodarstvene struke

6. samostalnim analiziranjem stručnog teksta pronaći ključne riječi i napisati sažetak teksta

7. razlikovati i primjeniti različite jezične registre (formalno/neformalno izražavanje)

8. interpretirati usmeno sadržaje kolegija (npr.EU)

4. Sadržaj predmeta

Kolegij usavršava i proširuje znanja i vještine iz prethodnih semestara, a sadržajno se povezuje s

ostalim predmetima studija.

Okvirne teme u četvrtome semestru uključuju bankarstvo te osnivanje EU , gospodarske i pravne

institucije EU, međunarodne investicije i aktualno gospodarstveno stanje u EU. Studenti čitaju i

Page 75: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

interpretiraju specijalističke tekstove na stranom jeziku te ciljano uče stručni vokabular vezan uz

okvirne teme i ponavljaju gramatičke i leksičke strukture tipične za njemački jezik gospodarstvene

struke s naglaskom na sintaksu njemačkog jezika.

5. Vrste izvođenja nastave

X predavanja

seminari i radionice

X vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

X samostalni zadaci

X multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

_________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Redoviti pohađanje nastave, aktivno sudjelovaje u nastavnom procesu, redovito pisanje zadaća

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave X Aktivnost u

nastavi X

Seminarsk

i rad

Eksperimental

ni rad

Pisani ispit (ili dva

kolokvija)* X Usmeni ispit X Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja X Referat Praktični rad

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenja

Aktivnost

studenata

Metode procjenjivanja Bodovi

min Max

Predavanje 0.50 1,2 Slušanje Evidencija prisutnosti 10 20

Vježbe 1 1-8 Aktivno

uključivanje u

nastavni proces

Evidencija prisutnosti i

aktivnost na nastavi

20 30

Pismeni

Ispit (ili 2

kolokvija)

1 1,2,3,4,5,

6

Pokazivanje

stečenog znanja

Ocjenjivanje od 1 do 5 20 30

Usmeni ispit

0,50

4,5,7,8 Pokazivanje

stečenog znanja

Ocjenjivanje od 1 do 5 10 20

Ukupno 3 60 100

10. Obvezatna literatura

1. Čičin-Šain Buljan, M., Kosanović, J., Štampalija, A. (1998) Poslovni njemački 2, Mikroroad –

Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb.

2. Dreyer, H., Schmitt, R., (1999) Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für

Deutsch, Ismaning/München.

11. Dopunska literatura

1. Jakić, B., Hurm, A., (1991) Hrvatsko-njemački rječnik, Školska knjiga, Zagreb.

Page 76: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

2. Šamšalović, G. (1990) Njemačko-hrvatski rječnik, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb.

3. po izboru: Njemačko-hrvatski rječnik gospodarskog nazivlja ( različiti autori

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

o Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju

utvrđuje Senat Sveučilišta

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o

unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta

Opće informacije

Nositelj predmeta Karmen Knežević, univ.spec.st.eur

Nastavu izvodi Karmen Knežević, univ.spec.st.eur

Naziv predmeta Engleski jezik 4

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta obavezni

Godina 2.

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

3

Broj sati (P+V+S)

15+15+0

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Stjecanje receptivne, strukturne i produktivne jezične kompetencije studenata u procesu razumijevanja

i prevođenju različitih vrsta akademskog pisanja s engleskog jezika na hrvatski jezik, te s hrvatskog

jezika na engleski jezik.

2. Uvjeti za upis predmeta

Položen Engleski jezik 2

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. imenovati različite oblike akademskog pisanja (bilješke, eseji, sažetci, izviješća) te identificirati

tipične fraze u svakom od njih

2. razumjeti sadržaj tipičnih oblika akademskog pisanja

3. identificirati pravila za pisanje tekstova za akademske svrhe

4. komentirati odabir riječi, fraza i struktura u akademskom pisanju

5. usporediti različite načine pisanja, istaknuti nedostatke

6. preporučiti načine za poboljšanje pisanja

7. napisati vlastite bilješke sa sastanka, eseje, sažetke i izviješća

Page 77: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

4. Sadržaj predmeta

Nakon uvodnih predavanja o osnovama akademskog pisanja na engleskom jeziku, povezivanja riječi u

rečenicu te rečenica u odjeljke i različite tekstove, u okviru ovog kolegija obrađuju se sljedeće teme:

1. vođenje bilješki na engleskom jeziku

2. pisanje sažetaka na engleskom jeziku

3. opisivanje informacija u grafičkim prikazima na engleskom jeziku

4. vođenje zapisnika sa sastanaka na engleskom jeziku

5. pisanje komentara i ocjena na engleskom jeziku

6. pisanje eseja na engleskom jeziku

7. sastavljanje izviješća na engleskom jeziku

5.Vrste izvođenja nastave

X predavanja

seminari i radionice

X vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

X samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

_________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Redovito prisustvovanje nastavi i aktivno sudjelovanje u zadacima, redovito pisanje zadaća

(portfolio).

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave x

Aktivnost u

nastavi x

Seminarsk

i rad

Eksperimental

ni rad

Pisani ispit*

x Usmeni ispit Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja x Referat Praktični rad

Portfolio

x

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS

Ishod

učenja

Aktivnost

studenata

Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanja 0,5 1-7 Dolasci na

nastavu i aktivno

uključivanje,

Pismeni ispit ili ocjena

vježbi na satu

10 20

Vježbe 2 1-7 Aktivno

sudjelovati u

rješavanju

individualnih i

grupnih zadataka

(vježbe vođenog

pisanja) tijekom

nastave

Pismeni ispit ili ocjena

vježbi na satu i grupnih

zadataka

30 60

Page 78: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Samostalni

zadatci-

Portfolio

writing

project

0,5 1-7 Rješavanju

zadataka pisanja

izvan nastave

Pismeni ispit ili ocjena

domaćih zadaća (portfolio)

11 20

UKUPNO 3 51 100

10. Obvezatna literatura

Sedlan-König, Lj., Knežević, K., Vujčić J. College writing skills for busy students, Sveučilište

J.J. Strossmayera, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2010.

11. Dopunska literatura

1. Opći englesko-hrvatski rječnik, npr. Bujas, Željko: Veliki englesko-hrvatski rječnik, Nakladni

zavod Globus, Zagreb 1999. ili Filipović, Rudolf: Englesko-hrvatski rječnik, Školska knjiga,

Zagreb.

2. Špiljak, Višnja (ur.): Englesko-hrvatski poslovni rječnik, Masmedia, Zagreb, 2000.

3. Oxford Dictionary of Business English, OUP, 1998. (ili Longman Business English

Dictionary)

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Studentska anketa. Analiza prolaznosti studenata.

Opće informacije

Nositelj predmeta Željko Vukić, prof., viši pred.,

Nastavu izvodi Željko Vukić, prof., viši pred., D. Pšihistal, pred.

Naziv predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura 4

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obvezni

Godina 2 godina IV. semestar

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 1

Broj sati (P+V+S) 0 + 30 + 0

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Zadovoljiti biološku potrebu za kretanjem, Stvoriti naviku za zdravim načinom života, Stjecanje

osnovnih znanja, vještina i navika, postizanje određene razine motoričkih dostignuća, poboljšanje

stanja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti.

Page 79: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

2. Uvjeti za upis predmeta

Nema uvjeta

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

1. vršiti samokontrolu kumulativnih efekata transformacijskog procesa

2 povećati radnu sposobnost. primjenjivati stećeno znaje

3. primjenjivati stećeno znaje

4. Sadržaj predmeta

Modeli tjelesnog vježbanja za učenike s oštećenim zdravljem u odnosu na vrstu i stupanj oštećenja.

Modeli športsko – rekreativnih programa, Procjena i ocjena kumulativnih efekata rekreativnih

programa,

Kineziološki stimulusi eksplozivnog tipa, Kineziološki stimulusi tipa repetitivne snage, Kineziološki

stimulusi tipa brzine, Kineziološki stimulusi tipa koordinacije, Kineziološki stimulusi fleksibilnosti i

relaksibilnosti Vježbe za pravilno držanje tijela i otklanjanje nepravilnosti, Procjena neposrednih

efekata transformacijskog procesa, Kontrola rehabilitacijskog tretmana. Procjena i ocjena

kumulativnih efekata transformacijskog procesa,

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

___________________

6. Komentari Oslobođeni temeljem liječničke potvrde pišu

seminarski rad.

7. Obveze studenata

Pohađanje nastave, sudjelovanje u sportskim natjecanjima.

8. Praćenje4 rada studenata

Pohađanje nastave X Aktivnost u

nastavi X

Seminarski

rad

Eksperimental

ni rad

Pismeni ispit

Usmeni

ispit Esej

Istraživanje

Projekt

Kontinuiran

a provjera

znanja

Referat

Praktični rad

Portfolio

4 VAŽNO: Uz svaki od načina praćenja rada studenata treba unijeti odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS

bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta. Prazna polja možete upotrijebiti za dodatne aktivnosti.

Page 80: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

9. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Vježbe 1 1, 2,

3,

Slušanje, aktivno

uključivanje u

rasprave i komentare

postavljenih pitanja.

Evidencija prisutnosti i

aktivnosti u nastavi

60 100

Ukupno

1 60 100

10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Vukić, Ž. Željka Vukić, S. Jančić: Priručnik za samostalno ciljano vježbanje studenata,

Osijek, 1999.

11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Mraković, M.: Uvod u sistematsku kineziologiju, Zagreb, 1997.

Mišigoj-Duraković, M. et al.: Morfološka antropometrija u športu, Zagreb, 1995.

Milanović, D.: Dijagnostika u sportu, Rovinj, 1996.

Milanović, D.: Fitness, Zagreb, 1996.

Andrijašević, M.: Sportska rekreacija u mjestu rada i stanovanja, Zagreb, 1996.

Pečina M. i Heimer, S.: Športska medicina, Zagreb, 1993.

Milanović, D.: Priručnik za sportske trenere, Zagreb, 1997.

Metikoš, D. i drugi: Suvremena aerobika, Zagreb, 1997.

Groser, M., H. Ehlenz, E. Zimmermann: Richting Muskeltraining, BVL Verlagsgesellschaft,

Munchen, 1987.

12. Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju

nastavu na predmetu

Naslov

Broj

primjerak

a

Broj studenata

Vukić, Ž. Željka Vukić, S. Jančić: Priručnik za

samostalno ciljano vježbanje studenata, Osijek,

1999.

Uvijek

dostupan

na web

stranici

profesora

13. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Procjena i ocjena inicijalnog stanja. Procjena neposrednih i kumulativnih efekata transformacijskog

procesa

Page 81: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Opće informacije

Nositelj predmeta Prof.dr.sc. Vladimir Cini, prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić

Nastavu izvodi Prof.dr.sc. Vladimir Cini, prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić

Naziv predmeta Globalizacija i globalna ekonomija

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij Ekonomska politika I regionalni razvitak

Status predmeta Obvezni smjera

Godina 2.

Bodovna vrijednost

i način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja

studenata 5

Broj sati (P+V+S) 45P+0V+15S

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Cilj je predmeta upoznati studente s globalizacijom kao fenomenom te raspraviti o njezinim

višestrukim utjecajem na gospodarstvo i društvo.

2. Uvjeti za upis predmeta

Ne postoje posebni uvjeti za upis predmeta.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. definirati, opisati i razumjeti višedimenzionalnu problematiku globalizacije

2. analizirati različite aspekte globalizacije

3. prepoznavati i prosuditi ekonomske, političke, socijalne i druge učinke globalizacije na

gospodarstvo

4. razumjeti ekonomske teorije, principe i zakonitosti vezane uz globalizacijske procese i integracije

te kritički raspraviti o istim

5. analizirati prednosti i nedostatke različitih dimenzija globalizacije (tehnološki napredak, strane

izravne investicije, ljudski kapital itd.)

4. Sadržaj predmeta

Globalizacija: poimanje i značenje, rasprave o globalizaciji. Evolucija globalne ekonomije i

suvremena globalizacija. Globalizacijski procesi: mjerenje, indikatori, ekonomske performanse.

Globalna ekonomija: teorijski osvrt

Globalna ekonomija: mogućnosti i izazovi. Globalizacija: korporativni pokretači. Međunarodne

institucije i njihova uloga u globalnoj ekonomiji. Različiti aspekti globalne međuovisnosti.

Page 82: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

5. Vrste izvođenja nastave

X predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

6. Komentari

7. Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu te prikupljati bodove kroz aktivnosti na nastavi,

aktivnosti na seminarima, analizi slučajeva i izradom zadaći/zadataka.

položiti gradivo putem dva kolokvija ili cjelokupno putem ispita.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave x

Aktivnost u

nastavi x

Seminarski

rad x

Eksperimentalni

rad

Pismeni ispit*

x Usmeni ispit* x Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja x Referat Praktični rad

Portfolio

Kolokviji x

(*ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod učenja Aktivnost

studenata

Metode

procjenjivanja

Bodovi

min Max

Predavanja i

seminarska

nastava s

interakcijom

studenata

2 1-5 Slušanje i

raspravljanje

Prisutnost na

nastavi

5 10

Seminar 0,5 1-5 Izrada i

prezentiranje

seminarskog

rada

Ocjena

seminarskog

rada

10 20

Aktivnost na

predavanjima

i seminarskoj

nastavi

0,5 1-5 Rasprava uz

kritičko

razmišljanje,

prezentiranje,

predlaganje

rješenja

Pisani ispit

(dvije vrste

pitanja +

zadaci)

10 20

Kolokviji /

Ispit

2 1-5 Polaganje

kolokvija/ispita

Ocjenjivanje

pisanog

ispita/kolokvija

25 50

Ukupno: 50 100

10. Obvezatna literatura

Hirst, P., Thompson, G.: Globalizacija: Međunarodno gospodarstvo i mogućnosti upravljanja,

Liberata, Zagreb 2001.

Page 83: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Stiglitz, J.E.: Uspjeh globalizacije – novi koraci do pravednoga svijeta, Algoritam, Zagreb, 2009.

(Izabrana poglavlja)

Friedman, T.L.: Svijet je ravna ploča – globalizirani svijet u 21. stoljeću, Algoritam, Zagreb, 2010.

(Izabrana poglavlja)

11. Dopunska literatura

Beck, U.: Što je globalizacija?: Zablude globalizma – odgovori na globalizaciju, Vizura, Zagreb 2003.

Ziegler, J.: Novi gospodari svijeta i oni koji im se protive, Izvori, Zagreb 2003.

Bhagwati, J.: In Defense of Globalization, New York, Oxford University Press 2004.

Stiglitz, J.E.: Globalization and Its Discontents, New York: WW Norton & Company 2002.

Bhagwati, J.: Regionalism and Multilaterism An Owerniew In J.de Melo and Panagariya: New

Dimension in Regional Integration, Cambridge Mass. 1993.

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Anketa o nastavnim aktivnostima provedena na internoj i sveučilišnoj razini.

Opće informacije

Nositelj predmeta prof. dr. sc. Jasna Horvat, doc. dr. sc. Josipa Mijoč

Nastavu izvodi prof. dr. sc. Jasna Horvat, doc. dr. sc. Josipa Mijoč

Naziv predmeta Statistička analiza

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij Ekonomska politika I regionalni razvitak

Status predmeta Obvezni

Godina 2

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45+0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Ovladavanje teorijskim spoznajama izloženim na kolegiju. Izgradnja sposobnosti samostalnog

izračunavanja i interpretacije statističkih pokazatelja i parametara pravilnim odabirom statističke

metodologije uz uporabu programske podrške.

Page 84: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

2. Uvjeti za upis predmeta

Položen kolegij Statistika.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Studenti će nakon odslušanog i položenog kolegija biti u mogućnosti:

1. izračunati i testirati te interpretirati rezultate analize varijance s jednim ili više promjenjivih

faktora,

2. kreirati teorijski model regresije,

3. analizirati model jednostavne i višestruke regresijske analize, usporediti i valorizirati

regresijske modele na temelju dijagnostičkih testova,

4. analizirati i interpretirati vremenske nizove u ekonomskoj analizi (individualni iskupni

indeksi),

5. analizirati i interpretirati rezultate trend modela i prognostičkih modela vremenskih nizova,

6. izračunati desezonirane vrijednosti vremenskog niza,

7. razumjeti logičku osnovu statističke metodologije,

8. primijeniti programsku podršku u izračunavanju nastavnog gradiva.

4. Sadržaj predmeta

Analiza varijance s jednim i s dva promjenjiva faktora. Pojam regresijske i korelacijske analize.

Regresijski model. Klasifikacija varijabli. Klasifikacija regresijskih modela. Model jednostavne

linearne regresije. Linearna korelacija i procjena koeficijenta korelacije. Spearmanov koeficijent

korelacije. Testiranje hipoteza u modelu jednostavne linearne regresije. Model višestruke linearne

regresije. Inferencijalno - statistička analiza modela. Regresijska dijagnostika. Definicija vremenskog

niza. Vrste nizova. Klasična dekompozicija serije. Grafičko prikazivanje i uspoređivanje vremenskih

nizova. Pokazatelji dinamike (diferencije, stope). Verižni indeksi, indeksi na stalnoj bazi. Skupni

indeksi (indeksi cijena i količina Laspeyeresa, Paaschea, Fishera). Indeks vrijednosti. Posebni oblici

skupnih indeksa. Deflacioniranje. Klizna skala. Modeli vremenskih pojava. Trend modeli. Metoda

pomičnih prosjeka. Metoda eksponencijalnog izglađivanja. Modeli sezonskih pojava i čišćenje od

sezone. Prognoziranje vremenskih nizova. Autokorelacija. Stacionarnost. ARIMA modeli vremenskih

nizova. Eksponencijalno izglađivanje

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo: konzultacije, timski

zadaci

6. Komentari

7. Obveze studenata

Obveze studenata sastoje se u redovitom pohađanju nastave (70% redoviti student, 50% izvanredni

Page 85: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

student), aktivnom sudjelovanju u nastavnom procesu, pripremi za nastavu izučavanjem nastavnog

gradiva prije održanog sata, redovitoj provjeri znanja u svim oblicima izvođenja nastave, sudjelovanje

u izradi timskog zadataka kao pripremi za kolokvij/ispit kolegija.

Sve navedene obveze studenta boduju se odgovarajućim brojem bodova i pribrajaju bodovima

ostvarenim putem tri kolokvija. Studenti tijekom nastavnog procesa imaju uvid u kvalitetu ostvarenih

nastavnih obveza te im se omogućuje korigiranje propusta I dostizanje višeg stupnja izvrsnosti.

Uspješno izvršavanje nastavnih aktivnosti oslobađaju studenta obveze pristupanja cjelovitom ispitu.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave X

Aktivnost u

nastavi X

Seminarski

rad

Eksperimental

ni rad

Pisani ispit

X Usmeni ispit X Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja X Kolokvij X Praktični rad

Portfolio Timski zadaci X Individualn

e zadaće X

Aktivnost na

Loomenu X

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenja

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanje,

vježbe i

seminarska

nastava s

interakcijom

sa

studentima

2 1 - 8 Pohađanje,slušanje,

raspravljanje,

uočavanje,

rješavanje zadataka

Nazočnost na nastavi 10 15

Aktivnost u

nastavi i

Loomenu

0,25 1 - 8 Sudjelovanje u

raspravama,

otpočinjanje novih

rasprava vezanih

uz tematiku

nastavnog gradiva

Praćenje broja javljanja i

kvalitete aktivnosti na

nastavim aktivnostima

2 5

Provjera

znanja na

nastavi

0,25 1 - 8 Pisanje kratkih

redovitih pisanih

provjera znanja

prije/poslije

nastavne aktvinosti

Ocjenjivanje kratkih

provjera znanja na

nastavnim aktivnostima

5 10

Individualne

zadaće

0,50 1 - 8 Samostalna izrada

zadaĆa proisteklih

iz svih oblika

nastavnih

aktivnosti kolegija

Ocjenjivanje

individualnih zadaća

8 10

Page 86: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Timski

zadatci

0,5 1 - 8 TIMSKA izrada

zadaća proisteklih

iz svih oblika

nastavnih

aktivnosti kolegija

Ocjenjivanje timskih

zadaća

10 15

Kolokviji 1,5 1 - 8 Pisanje teorijskog i

praktičnog dijela

kolokvija

Ocjenjivanje kolokvija 25 45

Cjeloviti

ispit

3 1 - 8 Pismena i usmena

provjera stečenog

znanja

Ocjenjivanje znanja na

pismenom i usmenom

ispitu

60 100

UKUPNO 5 1 - 8 60 100

*Student samostalno bira polaganje ispita putem sustava kolokvija ili putem cjelovitog ispita.

1.10. Obvezatna literatura

Horvat, Jasna i Mijoč, Josipa. 2014. Osnove statistike. 2. izdanje. Zagreb: Naklada Ljevak.

Biljan-August, Maja, Pivac, Snježana i Štambuk, Ana. 2009. potreba statistike u ekonomiji. 2.

Izdanje. Rijeka: Ekonomski fakultet u Rijeci

1.11. Dopunska literatura

Dumičić, Ksenija, i suradnici. 2011. Poslovna statistika.Zagreb: Element doo

Šošić, I. 2004. Primijenjena statistika. Zagreb: Školska knjiga.

Petz, B., Kolesarić, V., i Ivanec, D. 2012. Petzova statistika. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Newbold, P., Carlson, W.L. i Thorne, B. M. 2010. Statistika. Zagreb: Mate d.o.o.

Wonnacott, T. H. i Wonnacott, R. J. 1990. Introductory Statistics for Business and Economics.

New York: Wiley

1.12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Upitnik o provedenim nastavnim aktivnostima i metodama procjenjivanja po završetku kolegija.

Forum (CARNet Loomen) kolegija, rasprave na kraju nastavnih cjelina, konzultacije.

Page 87: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

5. SEMESTAR

NOSITELJ PREDMETA PREDMET Satnica ECTS

Prof.dr.sc. Maja Lamza Maronić

Izv.prof.dr.sc. Jerko Glavaš

Poslovni informacijski sustavi 60 5

Doc.dr.sc. Martina Briš Alić Kvantitativne metode za poslovno

odlučivanje

60 5

Izv.prof.dr.sc. Boris Crnković Agrarna ekonomija 60 5

Doc.dr.sc. Nataša Drvenkar Regionalna ekonomija 60 5

Izborni predmet smjera 60 5

Izborni predmet studija 60 5

IZBORNI PREDMET SMJERA 5. SEMESTRA – EKONOMSKA POLITIKA I REGIONALNI

RAZVITAK

NOSITELJ PREDMETA PREDMET Satnic

a

ECTS

Izv.prof.dr.sc. Boris Crnković

Doc.dr.sc. Domagoj Karačić

Ekonomika javnog sektora 60 5

Prof.dr.sc. Branko Novak

Izv.prof.dr.sc. Domagoj

Sajter

Financijski menadžment 60 5

Prof.dr.sc. Antun Šundalić Socio-kulturni aspekti

ekonomije

45 5

Page 88: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Opće informacije

Nositelji predmeta Prof.dr.sc. Maja Lamza – Maronić, Izv.prof.dr.sc. Jerko Glavaš

Nastavu izvodi Prof.dr.sc. Maja Lamza – Maronić, Izv.prof.dr.sc. Jerko Glavaš

Naziv predmeta Poslovni informacijski sustavi

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij Ekonomska politika I regionalni razvitak

Status predmeta Obvezni studija

Godina Treća (3.)

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45+10+5

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Poslovni informacijski sustavi je zajednički predmet studija poslovne ekonomije na trećoj godini

preddiplomskoga studija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.Cilj mu je da se studenti upoznaju sa

metodologijom, projektiranjem i izgradnjom poslovnih informacijskih sustava i korištenja informacija

u raznovrsnim poslovnim procesima na mikro,mezo i makro razini. Predmet se veže uz fundamentalne

ekonomske predmete. Čini osnovicu za nadogradnju diplomskog studija ekonomije, a istovremeno je i

solidna osnovica za uključivanje u okruženje radnog procesa i mogućnost rješavanja praktičnih

problema u poslovnim sustavima.

2. Uvjeti za upis predmeta

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1.prepoznati osnovne komponente i funkcije poslovnog informacijskog sustava

2.znati osnovme metode i strategije razvoja poslovnog informacijskog sustava

3.procijeniti utjecaj informacijskih sustava na procese donošenja odluka u menadžmentu

4.kreirati strategiju razvoja informacijskih sustava

5.utvrditi ključne varijable za donošenje poslovnih odluka

4. Sadržaj predmeta

1.Osnovne komponente informacijskih sustava, informacijske potrebe i korisnici, upravljanje

osnovnim tipovima resursa, informacijski menadžment, fizicki i konceptualni sustavi, evolucija

poslovno informacijskih sustava – podatak, informacija, potpora odlučivanju

2. Informacijska tehnologija i takmičarske prednosti: poslovni sustav u okruženju, tokovi resursa,

strateško planiranje informacijskih resursa u poslovnom informacijskom sustavu. Znacaj informacijske

tehnologije u elektronickom poslovanju – prednosti, ogranicenja. Inventivni menadžment i

informacijski sustavi

3. Poslovni informacijski sustavi, etika i informacijska tehnologija. Trendovi razvoja. Uloga

specijalista u metodi krajnjeg korisnika.

4. Poslovni informacijski sustavi s racunalnom potporom. Osnovni koncepti obrade podataka. Baze

podataka. Prijenos podataka.

Page 89: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

5. Organizacija poslovnih informacijskih sustava. Informacijski sustav poduzeća.

6. Sustavi upravljanja znanjem. Od informacije do znanja. Znanje kao ekonomski resurs.

7. Modeliranje poslovnih informacijskih sustava – u skladu sa potrebama smjerova poslovne

ekonomije - poslovni informacijski sustav financija, proizvodnje, trgovine, marketinga, logistike,

ljudskih resursa.

5. Vrste izvođenja nastave

X predavanja

X seminari i radionice

X vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

X samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

X mentorski rad

ostalo

_________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Obveze studenata u okviru kolegija odnose se na redovito pohađanje nastave i seminara / vježbi koje

je određeno prema Pravilniku o studiranju. Redovito pohađanje predavanja i seminara omogućuje

polaganje dva kolokvija. U okviru predavanja, seminara i radionica studenti su obvezni rješavati

zadatke, prezentirati vlastite radove (esej, seminar ili pristupni rad) te sudjelovati u raspravama,

uočavanju i rješavanju problema, te ostale aktivnosti.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave X

Aktivnost u

nastavi X

Seminarski

rad X

Eksperimentalni

rad

Pisani ispit

X Usmeni ispit X Esej X Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

19. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenja

Aktivnost

studenata

Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Pohađanje i

aktivnost u

nastavi

2 1 - 5 Sudjelovanje u

nastavi i grupno

rješavanje

postavljenih

zadataka

Rješavanje zadataka,

prezentacija, rasprava

0 5

Kolokvij 1 1,25 1 - 5 Kontinuirana

provjera znanja

Pisani parcijalni ispit 0 10

Kolokvij 2 1,25 1 - 5 Kontinuirana

provjera znanja

Pisani parcijalni ispit 0 10

Seminarski

rad

0,5 4,5 Seminarski rad Ocjena timskih zadataka i

prezentacije

0 5

Cjeloviti

ispit

5 1 - 5 Pismena i usmena

provjera stečenog

znanja

Ocjena stečenog znanja na

kolegiju

0 12

Page 90: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

10. Obvezatna literatura

Lamza – Maronić, M., Glavaš, J., Lepešić, D.: “Poslovni informacijski sustavi – podloga

suvremenom poslovanju” E-izdanje, Studio HS Internet, Ekonomski fakultet u Osijeku,

Osijek, 2011.

Lamza – Maronić, M., Glavaš, J.:“Poslovno komuniciranje“, Studio HS Internet, Ekonomski

fakultet u Osijeku, Osijek, 2008.

11. Dopunska literatura

1. Panian, Ž., Ćurko, K.(ur.) et al.:”Poslovni informacijski sustavi”, Element, Zagreb, 2010.

2. Panian, Ž.:”Elektroničko poslovanje druge generacije“, Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb,

2013.

3. Certo, S. C., Certo, S. T. :“Moderni menadžment“, MATE, Zagreb, 2008.

(odabrana poglavlja)

4. Osmanagić-Bedenik, N.:“Kriza kao šansa“, Školska knjiga, Zagreb, 2003.

(odabrana poglavlja)

5. Javorović, B.,Bilandžić, M.:“Poslovne informacije i business intelligence“, Golden marketing

– Tehnička knjiga, Zagreb, 2007. (odabrana poglavlja)

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Anketa koja se provodi ispred Ureda za kvalitetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,

kao i interna anketa Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Opće informacije

Nositelj predmeta doc.dr.sc. Martina Briš Alić

Nastavu izvodi doc.dr.sc. Martina Briš Alić

Naziv predmeta KVANTITATIVNE METODE ZA POSLOVNO ODLUČIVANJE

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obvezni studija

Godina 3. godina (V. semestar)

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45+15+0

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Kolegij ima za cilj osposobiti studente za modeliranje realnih ekonomskih problema; rješavanje

modela različitim metodama i tehnikama; donošenje optimalne odluke na temelju rješenja modela te

Page 91: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

provođenje analize osjetljivosti. Studenti se također uče vještini primjene računalnih programa.

2. Uvjeti za upis predmeta

Status redovitog/izvanrednog studenta upisanog na treću godinu preddiplomskog studija Ekonomskog

fakulteta u Osijeku.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. prikazati definirani problem optimizacijskim kvantitativnim modelom – postaviti linearni

matematički model

2. riješiti postavljeni matematički model usvojenim metodama i tehnikama

3. koristiti računalne alate prilikom rješavanja modela

4. interpretirati i analizirati optimalna rješenja

5. primijeniti dobiveno rješenje problema s ciljem donošenja optimalne odluke

6. upotrijebiti usvojena znanja na obrađene primjere iz prakse

4. Sadržaj predmeta

1. Uvod u operacijska istraživanja

2. Osnove teorije linearnog programiranja

3. Tipični modeli linearnog programiranja

4. Metode linearnog programiranja

5. Primjena grafičke metode u linearnom programiranju

6. Primjena simpleks metode

7. Analiza osjetljivosti

8. Primjena metoda za rješavanje problema transporta i asignacije

9. Cjelobrojno programiranje

10. Računalna potpora

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo KONZULTACIJE

6. Komentari

7. Obveze studenata

Redoviti studenti su obvezni pohađati 70%, a izvanredni 50% nastave.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave X

Aktivnost u

nastavi X

Seminarsk

i rad

Eksperimental

ni rad

Pisani ispit

X Usmeni ispit X Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja X Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

Page 92: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost EC

TS

Ishod

učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja

Bodovi

min max

Predavanja i

vježbe

2

(60) 1-6

Pohađanje predavanja

i vježbi; Samostalno

uključivanje

pitanjima i

prijedlozima; aktivno

sudjelovanje

uključivanjem u

rješavanje zadataka i

iznošenje

argumentiranih

zaključaka;

Uključivanje na

poticaj predmetnog

nastavnika; Aktivno

sudjelovanje uz

korištenje ploče i

računala;

Evidencija prisutnosti i

aktivnosti na nastavi 7 10

Kolokviji 2,0

(60) 1-6

Priprema za pisanu

provjeru znanja

zaokruženih cjelina

gradiva i sudjelovanje

na pisanoj provjeri

znanja

Pisani test; provjera

teorijskog i praktičnog

znanja

35 65

Provjera

znanja na

nastavi

0,5

(15) 1-6

Priprema za pisanu

provjeru znanja

pojedinih dijelova

gradiva i sudjelovanje

na pisanoj provjeri

znanja

Pisani test; provjera

znanja na nastavi 10 20

Završni ispit 0,5

(15) 1-6

Ponavljanje

usvojenog gradiva i

usmeni odgovori Usmeni ispit 3 5

Ukupno 5

(150)

55 100

10. Obvezatna literatura

1. Postavljena predavanja doc.dr.sc. Martine Briš Alić, kao nastavni tekst na web stranici

2. Barković, D. (2001). Operacijska istraživanja. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku.

3. Brajdić, I. (2012). Matematički modeli i metode poslovnog odlučivanja. Opatija: Fakultet za

menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

4. Pavlović, I. (2005). Kvantitativni modeli i metode u poslovnom odlučivanju. Mostar –

Dubrovnik: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Sveučilište u Dubrovniku

11. Dopunska literatura

1. Hillier F., Lieberman G. (2010). Introduction to Operations Research. California, Oakland:

Holden-Day Inc.

2. Lukač, Z., Neralić, L. (2012). Operacijska istraživanja. Zagreb: Element.

Page 93: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Kvaliteta nastavnog procesa prati se:

1. od akademske godine 2005./2006. provedbom Jedinstvene sveučilišne studentske ankete;

2. od akademske godine 2014./2015. provedbom ankete na razini Ekonomskog fakulteta u

Osijeku

Opće informacije

Nositelj predmeta Izv. prof. dr.sc. Boris Crnković

Nastavu izvodi Izv. prof. dr.sc. Boris Crnković

Naziv predmeta Agrarna ekonomija

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Izborni predmet studija

Godina 3. godina

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45+0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnike s djelovanjem ekonomskih zakona na ponašanje gospodarskih pojava kroz

društvenu reprodukciju i ulogu agrara u ukupnom gospodarskom razvoju.

2. Uvjeti za upis predmeta

-

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

opisati prirodu agrarne ekonomike kao znanosti,

opisati temeljne pojmove vezane uz predmet izučavanja agrarne ekonomike (poljoprivreda),

prepoznati mjesto poljoprivrede u cjelokupnom gospodarstvu i analizirati međuovisnost

poljoprivrede i drugih grana gospodarstva

prepoznati temeljne uvjete poljoprivredne proizvodnje i analizirati njihov utjecaj na

poljoprivrednu proizvodnju

prepoznati temeljne odrednice agrarne politike (nositelji, mjere, ciljevi)

objasniti utjecaj mjera agrarne politike na poljoprivrednu proizvodnju

Page 94: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

4. Sadržaj predmeta

Uvod u agrarnu ekonomiku

Uvjeti poljoprivredne proizvodnje.

Agrarna politika

Suvremene tendencije u agrarnoj politici

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

_________________

6. Komentari -

7. Obveze studenata

Obveze studenata u okviru kolegija odnose se na redovito pohađanje nastave i seminara koje je

određeno prema Pravilniku o studiranju. Redovito pohađanje predavanja i seminara omogućuje

polaganje dva kolokvija čime se stječe pravo oslobađanja od ispita. Studenti koji ne polože kolokvije

pristupaju pisanom i usmenom ispitu. Studenti su obvezni izraditi pisani seminarski rad.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave +

Aktivnost u

nastavi

Seminarsk

i rad +

Eksperimental

ni rad

Pisani ispit*

+ Usmeni ispit + Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja + Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenja

Aktivnost

studenata

Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanja 1,5 1-6 Pohađanje

predavanja

Nazočnost na nastavi 0 0

Seminari 0,5 1-6 Pohađanje

seminara

Nazočnost na nastavi

0 0

Izrada

seminarskog

rada

1 1-6 Samostalna (ili

grupna) izrada

seminarskog rada

Ocjena seminarskog rada 0 33,33

Kolokviji

(dva

kolokvija)

2

1-6 Samostalno

učenje

Pisani test 0 66,67

Ispit* 2

1-6 Samostalno

učenje

Pisani test i usmeni ispit 0 66,67

Page 95: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

10. Obvezatna literatura

Petrač, B. (2002): «Agrarna ekonomika», Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek

Defilipis, J. (2002): Ekonomika poljoprivrede, Školska knjiga, Zagreb

Baban, Lj. (1999): Ogledi agrarne ekonomije, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek

11. Dopunska literatura

Tracy, M. (2000): Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu, uvod u teoriju, praksu I

politiku, MATE d.o.o. Zagreb

Gail L. Crames and Clarence W. Jansen (1982): Agricurtural, Econimies & Agrobusiness,

Second adition, Montana State university, New York

Karić, M.; Štefanić, I. (1999): Troškovi i kalkulacije u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet

Osijek, Osijek

Kolega, A.; Božić, M. (2001): Hrvatsko poljodjelsko tržište, Tržništvo, Zagreb

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Interna evaluacija na razini Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Interna evaluacija na razini Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Opće informacije

Nositelj predmeta Doc.dr.sc. Nataša Drvenkar

Nastavu izvodi Doc.dr.sc. Nataša Drvenkar

Naziv predmeta Regionalna ekonomija

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obvezni predmet

Godina 3. godina/ V. semestar

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

(150 sati)

Broj sati (P+V+S)

3+0+1

(45 + 0 + 15)

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Cilj kolegija upoznati studente sa zakonitostima regionalne ekonomije i njihovim utjecajem na opću

nacionalnu ekonomiju s jedne i utjecajem na pojedine regije s druge strane. Studenti bi pored toga

trebali ovladati modelima regionalnog razvitka kao i metodama analiza razvojnih tijekova na razini

Page 96: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

regije.

2. Uvjeti za upis predmeta

Satus redovnog studenta upisanoga na treću godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Ekonomskog

fakulteta u Osijeku.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. Identificirati, kategorizirati i komentirati osnovne pojmove iz područja regionalne

ekonomike.

2. Analizirati zakonitosti regionalnog razvitka i njihove implikacije na ekonomski razvitak, a

uvažavajući trendove suvremene regionalne ekonomske znanosti.

3. Kritički prosuđivati i komentirati suvremene makroekonomske dileme kroz teorijske i

praktične koncepte i modele koji se koriste u regionalnim ekonomskim znanostima s

posebnim naglaskom na input-output procese.

4. Kritički prosuđivati aktualnu literaturu iz područja regionalne ekonomike i modela

regionalnog razvitka EU.

4. Sadržaj predmeta

1. Pojam, značaj i sadržaj regionalne ekonomike. Karakteristike prostora i regionalizacija.

Regionalni računi.

2. Regionalni ekonomski rast i faktori regionalnog ekonomskog rasta. Disproporcije i

konvergencija. Nova ekonomska geografija.

3. Regionalna ekonomska politika. Pojam i značaj regionalne ekonomske politike; Uloga i

nosioci regionalne politike; Faze razvoja regionalne politike; Faze razvoja regionalne politike

Hrvatske. Međuregionalni ekonomski odnosi i regionalni multiplikator.

4. Ekonomske integracije i regionalna politika. Motivi nastajanja i značaj regionalnih integracija.

Regionalna politika EU. Regionalna politika RH

5. Mjesto regija i regionalne politike u novoj ekonomiji. Osnovna pitanja suvremenog

regionalnog razvitka. Odnos globalne, integracijske i regionalne ekonomske politike.

9. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

samostalni zadaci

timski zadaci

multimedija i mreža

mentorski rad

10. Komentari

11. Obveze studenata

Studenti su obvezni aktivno sudjelovati u nastavnom procesu (predavanja i seminarska nastava).

Aktivno sudjelovanje odnosi se na redovito pohađanje nastave u kojem se, osim adekvatne razine

znanja, očekuje argumentirano iznošenje osobnog stava u brojnim raspravama koje će biti

organizirane. Praćenje aktualne tematske literature.

12. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave 15% Stručni članak

25%

Esej (2) 10%

Pisani ispit*

x Usmeni ispit* x

Kolokvij

(2) 50%

Page 97: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Ukupno

100% (5 ECTS = 150 sati))

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost E

CT

S Ishod

učenja

Aktivnost

studenata

Metode

procjenjivanja

Bodovi

min max

Predavanja 1,5

(45)

1,2,3,4 Pohađanje

predavanja;

aktivno

uključivanje uz

postavljanje

pitanja i diskusiju

Nazočnost na nastavi 1,25 2,5

1. Kolokvij 1

(30)

1,2,3 Samostalno

učenje

Pisani test 12,5 25

2. Kolokvij 1

(30)

1,2,3 Samostalno

učenje

Pisani test 12,5 25

Seminarska

nastava

Aktivnost na

nastavi (a)

0,5

(15)

1,2,3 Pohađanje

nastave i

sudjelovanje u

nastavnom

procesu;

diskutiranje;

iznošenje

mišljenja i

zaključaka;

Nazočnost na nastavi

i aktivnost na nastavi

(pisani sažeci-ključne

točke rasprava na

nastavnom satu)

1,25

5 (a)

2,5

10 (a)

1.Timski

zadatak:

Esej 1

0,25

(7,5)

2, 3,4 Samostalno

timsko

organiziranje

vremena i

aktivnosti oko

istraživanja i

prikupljanja

literature,

diskusija članova

tima oko

tematskih

područja; pisanje

rada.

Pisani esej:

podudaranje teme

eseja sa zadanim

ciljem;

Razumijevanje

problematike i

konstruktivna

rasprava; Prijedlozi

za rješenje problema;

Citiranost

2,5 5

2.Timski

zadatak:

Esej 2

0,25

(7,5)

2, 3,4 Samostalno

timsko

organiziranje

vremena i

aktivnosti oko

istraživanja i

prikupljanja

literature,

diskusija članova

tima oko

tematskih

područja; pisanje

Pisani esej:

podudaranje teme

eseja sa zadanim

ciljem;

Razumijevanje

problematike i

konstruktivna

rasprava; Prijedlozi

za rješenje problema;

Citiranost

2,5 5

Page 98: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

rada.

3 Timski

zadatak:

Stručni

članak (a) i

izlaganje

stručnog

članka (b)

0,5

(15)

2, 3,4 Samostalno

timsko

organiziranje

vremena i

aktivnosti oko

istraživanja i

prikupljanja

literature,

diskusija članova

tima oko

tematskih

područja; razrada

teme; pisanje

rada.

Pisani rad:

podudaranje teme

seminara sa zadanim

ciljem; Logička

konstrukcija teme;

Analiza problema;

Razumijevanje

problematike i

konstruktivna

rasprava; Prijedlozi

za rješenje problema;

Citiranost

10 (a)

2,5 (b)

20 (a)

5 (b)

Ukupno 5

(150)

1-7 50 100

i. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Studenti mogu pristupiti polaganju ispita putem nastavnih aktivnosti i dva kolokvija. Ukoliko

sudjeluju u minimalno 50% aktivnosti ukupnog nastavnog procesa i polože kolokvije, podrazumijeva

se kako su redovito i aktivno pristupili kolegiju i položili ispit u cijelosti. Proizvoljno, studenti mogu

izabrati opciju polaganja ispita u cijelosti što obuhvaća pismeni i usmeni dio ispita uz obvezu

ispunjenja minimalno 50% aktivnosti nastavnog procesa za redovite studente.

1. Završno vrednovanje

Pokazatelj provjere:

1.Završni ispit – pismeni + usmeni (za studente koji nisu položili ispit putem nastavnih aktivnosti, ali

su sudjelovali u minimalno 50% nastavnih aktivnosti):

Teorijski pisani ispit:

- Bodovni kriterij: min. 10, max. 20 bodova: 10-12,5 dovoljan (2) – zadovoljava minimalne

kriterije, 13-15 dobar (3) - prosječan uspjeh s primjetnim nedostatcima, 15,5-17,5 vrlo dobar

(4) – iznadprosječan uspjeh s ponekom greškom, 18-20 izvrstan (5) – izniman uspjeh

Teorijski usmeni ispit: min. 1, max. 3 boda (konačna ocjena ovisi o rezultatu pismenog ispita i znanju

na usmenom ispitu).

2.Polaganje ispita putem nastavnih aktivnosti i kolokvija (Tablica 1.9)

- Bodovni kriterij: min. 50 max. 100 bodova: 50-62 dovoljan (2) – zadovoljava minimalne

kriterije, 63-75 dobar (3) – prosječan uspjeh s primjetnim nedostatcima, 76-88 vrlo dobar (4) –

iznadprosječan uspjeh s ponekom greškom, 89-100 izvrstan (5) – izniman uspjeh.

110. Obvezatna literatura

Bogunović, A. (2011.), Regionalna ekonomika i politika, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb

Bilješke s predavanja

Bogunović, A. (2001), Ekonomske integracije i regionalna politika, Ekonomski fakultet Zagreb,

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković, Pula i Mikrorads d.o.o., Zagreb

Page 99: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

11. Dopunska literatura

Čavrak, V. (2010.), Regionalna politika i regionalne nejednakosti u Hrvatskoj, Ekonomski fakultet

Zagreb, Zagreb

Đulabić, V. (2007.), Regionalizam i regionalna politika, Društveno veleučilište u Zagrebu, Zagreb

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Po završetku nastavnog procesa provodi se anonimna interna evaluacija trostruke razine:

3. Upitnik koji priređuje nastavnik (studentska evaluacija nastavnika) o zadovoljstvu studenata s

organizacijom predmeta, izvođenjem predmeta, zanimljivosti i aktualnosti proučavanih tema i

samoj pripremljenosti/kompetentnosti nastavnika. Isti upitnik sadrži i mogućnost

prijedloga/komentara studenata.

4. Interna evaluacija provodi se na razini Ekonomskog fakulteta u Osijeku i

5. Interna evaluacija na razini Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Opće informacije

Nositelj predmeta Izv.prof.dr.sc. Boris Crnković, Doc.dr.sc. Domagoj Karačić

Nastavu izvodi Izv.prof.dr.sc. Boris Crnković, Doc.dr.sc. Domagoj Karačić

Naziv predmeta Ekonomika javnog sektora

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta Izborni kolegij smjera

Godina 2. / 5. semestar

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45+0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

-stjecanje teorijskog znanja iz ekonomike javnog sektora

-spoznaja značaja javnog sektora i njegova utjecaja na gospodarstvo te mogućnosti gospodarenja

javnog sektora

2. Uvjeti za upis predmeta

-

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

Page 100: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

primijeniti ekonomsku teoriju i metode na specifične aspekte ekonomike javnog sektora,

njihovo kritičko preispitivanje i samostalno provođenje ekonomskog istraživanja u ovom

području;

kritički procijeniti glavne elemente državnih prihoda i rashoda te razviti preporuke utemeljene u

ekonomskoj teoriji;

preispitati glavne oblike tržišnog neuspjeha te samostalno prezentirati zaključke;

ocijeniti glavne instrumente kojima se ublažavaju tržišni neuspjesi i utvrditi načela njihove

optimalne primjene;

prosuditi utjecaj državne intervencije na efikasnost i jednakost;

ocijeniti ograničenja državne intervencije tj. neuspjeh države.

4. Sadržaj predmeta

Uvod u ekonomiku javnog sektora – odnos prema državi. Metode pozitivne i normativne analize

(ekonomika blagostanja, tržišni neuspjesi). Analiza javnih izdataka. Javna i privatna dobra. Vanjski

učinci i eksternalije. Konceptualna pitanja preraspodjele dohotka. Socijalna skrb (uloga države).

Mirovinsko osiguranje i osiguranje nezaposlenih. Zdravstveno osiguranje. Analiza troškova i koristi.

Analiza poreza. Oporezivanje pojedinaca, poduzeća i prometa. Javni dug (veličina, teret modeli –

Lerner, preklapajuće generacije, neoklasični, Rikardov).

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo _konzultacije__

6. Komentari

7. Obveze studenata

Obveze studenata u okviru kolegija odnose se na redovito pohađanje nastave i seminara koje je

određeno prema Pravilniku o studiranju. Redovito pohađanje predavanja i seminara omogućuje

polaganje dva kolokvija čime se stječe pravo oslobađanja od ispita. Studenti koji ne polože kolokvije

pristupaju pisanom i usmenom ispitu. Studenti su obvezni izraditi pisani seminarski rad.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave x

Aktivnost u

nastavi

Seminarsk

i rad x

Eksperimentaln

i rad

Pisani ispit

x Usmeni ispit x Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja Referat x Praktični rad

Portfolio

Kolokvij x

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenja

Aktivnost

studenata

Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanja 1,5 1-6 Pohađanje

predavanja

Nazočnost na nastavi 0 0

Seminari 0,5 1-6 Pohađanje

seminara

Nazočnost na nastavi

0 0

Izrada

seminarskog

1 1-6 Samostalna (ili

grupna) izrada

Ocjena seminarskog rada 0 33,33

Page 101: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

rada seminarskog rada

Kolokviji

(dva

kolokvija)

2

1-6 Samostalno

učenje

Pisani test 0 66,67

Ispit* 2

1-6 Samostalno

učenje

Pisani test i usmeni ispit 0 66,67

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

10. Obvezatna literatura

1. Ott, K., Kesner-Škreb, M., Bajo, A., Bejaković, Z. i Bubaš, Z. (2002). Ekonomika javnog

sektora : stanje, problemi i moguća rješenja, Institut za javne finacije

2. Rosen H.S.: Javne financije, Institut za javne financije, Zagreb, 1999.

11. Dopunska literatura

1. Jelčić Barbara: Javne financije, RriF plus, Zagreb, 2001

2. Stiglitz, J. : Economics of the Public Sector, Norton, New York, 2015.

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

6. Interna evaluacija na razini Ekonomskog fakulteta u Osijeku

7. Interna evaluacija na razini Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Opće informacije

Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Branko Novak

Nastavu izvodi Prof. dr. sc. Branko Novak, izv.prof.dr.sc. Domagoj Sajter

Naziv predmeta Financijski menadžment

Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta Obvezan predmet smjera

Godina 3

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45+0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

U okviru ovog predmeta studenti dobivaju osnovna znanja iz područja financijskog menadžmenta, te

se obučavaju u razumijevanju financijskih iskaza s pozicije menadžmenta, te stječu znanja u

financijskom planiranju. Nadalje, savladavaju osnove financiranja kratkotrajne imovine raznim

izvorima financiranja, te stječu osnovna znanja o dugoročnim investicijama.

Page 102: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

2. Uvjeti za upis predmeta

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. identificirati osnove zadatke financijskog menadžmenta

2. objasniti osnovne financijske iskaze s pozicije njihovog informacijskog sadržaja za potrebe

financijskog menadžmenta

3. izračunati i objasniti pojedine financijske omjere

4. objasniti i izračunati pokazatelje operativne, financijske i kombinirane poluge

5. objasniti i izračunati pokazatelje rangiranja investicijskih projekata

6. ocijeniti značenje pojedinih pokazatelja vrednovanja projekata

7. opisati komponente i strukturu troška kapitala dioničkog društva

8. prezentirati politike upravljanja kratkotrajnom imovinom

4. Sadržaj predmeta

Uvod: Financijsko upravljanje. Zadaci financijskih menadžera. Ciljevi financijskog menadžmenta.

Financijski iskazi, financijska analiza i financijsko planiranje. Financijski iskazi. Račun dobiti i

gubitka. Bilanca. Iskaz novčanog tijeka. Financijska analiza. Analiza omjera. Omjeri profitabilnosti.

Omjeri korištenja imovine. Omjeri likvidnosti. Omjeri korištenja zaduženja. Financijska prognoza.

Izrada planskih iskaza. Planski račun dobiti i gubitka. Novčani proračun. Planska bilanca. Metoda

postotka od prodaje. Poluga u poslovanju. Operativna poluga. Financijska poluga. Kombiniranje

operativne i financijske poluge. Struktura i financiranje radnog kapital. Priroda rasta imovine.

Kontrola imovine. Načini financiranja kratkotrajne imovine. Upravljanje kratkotrajnom imovinom.

Upravljanje novcem. Upravljanje utrživim vrijednosnicama. Upravljanje potraživanjima. Upravljanje

zalihama. Odlučivanje o kratkoročnim izvorima financiranja. Trgovački kredit. Bankarski krediti.

Financiranje pomoću komercijalnih papira. Korištenje kolaterala u kratkoročnom financiranju.

Financiranje zaliha. Dugoročna kapitalna ulaganja.

Vremenska vrijednost novca. Složeno ukamaćivanje. Složeno ukamaćivanje - anuitet. Odlučivanje o

kapitalnim ulaganjima. Metode rangiranja investicijskih projekata. Vrednovanje različitih pravila kod

investicijskog odlučivanja. Trošak kapitala.

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo: konzultacije

6. Komentari

7. Obveze studenata

Pohađanje nastave i seminara, rješavanje zadataka, dva kolokvija

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave X

Aktivnost u

nastavi X

Seminarski

rad

Eksperimentaln

i rad

Pisani ispit

X Usmeni ispit Esej Istraživanje

Page 103: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Projekt Kontinuirana

provjera znanja Referat Praktični rad

Portfolio

Kolokviji X

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenja

Aktivnost

studenata

Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanja 1,5 1-8 Slušanje,

rasprava,

uočavanje,

računanje,

opisivanje

Prisustvo na nastavi 2 5

Seminarska

nastava

0,5 2-5 Slušanje,

rasprava,

računanje,

interpretacija

Sudjelovanje na

seminarskoj nastavi

5 10

Kolokvij/ispit 3 1-8 Polaganje

kolokvija/ispita

Ocjenjivanje pismenog

kolokvija/ispita

53 85

Ukupno 5 60 100

10. Obvezatna literatura

Novak Branko: Odlučivanje u financijskom upravljanju. Ekonomski fakultet u Osijeku,

Osijek, 2002.

2. Brealy, A.R. and Myers, C. S.: Principles of Corporate Finance, sixth edition. Irwin

McGraw Hill, Boston, 2000.

11. Dopunska literatura

Block, B.S. and Hirt, A.G.: Foundations of Financial management. Irwin, Homewood, Ill.,

1989.

Siegel G. Joel, Shim K. Jae and Dauber A. Nicky: Corporate Controller’s Handbook of

Financial Management. Prentice Hall, New Jersey, 1997.

3. Weston, J.F. and Brigham, E.F.: Managerial Finance. The Dryden Press, Hinsdale, Ill.

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Anketa o provedenim nastavnim aktivnostima i metodama procjenjivanja nakon završetka

kolegija

Page 104: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Opće informacije

Nositelj predmeta Prof.dr.sc. Antun Šundalić

Nastavu izvodi Prof.dr.sc. Antun Šundalić

Naziv predmeta Socio-kulturni aspekti ekonomije

Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta Izborni smjera

Godina Treća (5. semestar)

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Upoznati studente s temeljnim spoznajama o kulturi i ekonomskom životu društva. Uz ukazivanje na

posebnosti društava glede političke vlasti i kulturnog nasljeđa i njima usmjeravane organizacije

ekonomskog života, ekonomskih aktivnosti i njihovih učinaka na društveni život, cilj je studente

osposobiti i za prepoznavanje aktualnih ekonomskih procesa i njihovih učinaka na društveni život

kako na lokalnoj, tako i na globalnoj razini.

2. Uvjeti za upis predmeta

Uvjeta nema

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. prepoznati odnos prema radu i vlasništvu kao važnu odrednicu kulture svakog društva

2. razlikovati vrijednosti kulture društava netržišne od društava tržišne ekonomije

3. analizirati utjecaj sociokulturnog nasljeđa na ekonomske procese u hrvatskom društvu

4. usporediti kulturu rada građanskog društva s kulturom rada socijalističkih društava

5. uočiti približavanje kulturnih vrednota različitih društava uslijed globalnog tržišta

6. povezati političku demokratizaciju društva s ekonomskim slobodama

4. Sadržaj predmeta

Ovisnost čovjeka o proizvodnji dobara za život. Čovjek, priroda i organizacija proizvodnje.

Predindustrijska društva i rad. Industrijska društva i podjela rada, tejlorizam i fordizam. Ekonomija

bez tržišta (socijalizam) i tržišna ekonomija (kapitalizam).

Razvoj kapitalizma. Socijalni kapital i poduzetnički duh. Tehnologija i rad. Postfordizam i fleksibilna

Page 105: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

proizvodnja. Vrijeme visoke tehnologije i inovacije.

Od industrijskog i financijskog kapitala do dominacije simboličkog kapitala (znanja). Društveno

reguliranje rada prema sektorima: primarni, sekundarni, tercijarni i kvartarni. Socijalne posljedice

visoke tehnologije: mogućnosti pokretanja proizvodnje i seljenja kapitala, nesigurnost radnog mjesta i

nezaposlenost, novo vrednovanje rada, nova socijalna mobilnost.

Politički okvir ekonomskog života. Učinci globalnog tržišta na lokalne ekonomije. Regionalne i

globalne integracije.

Odnosi prema globalizaciji: separatisti nasuprot integracionista, skeptici nasuprot globalista. Socio-

kulturni identitet i globalizacija.

5. Vrste izvođenja nastave

X predavanja

X seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

_________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Redovito pohađati nastavu.

Sudjelovati u radu seminara kroz: 1) aktivno uključivanje u diskusije na seminaru, 2) pisanje zadanih

zadaća vezanih uz seminarske teme, 3) prezentiranje seminarskih zadataka u seminaru.

Polaganje dva kolokvija tijekom semestra i usmeni ispit ili polaganje ispita na kraju semestra (pisani i

usmeni ispit).

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave X

Aktivnost u

nastavi X

Seminarsk

i rad X

Eksperimentaln

i rad

Pisani ispit

X Usmeni ispit X Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenja

Aktivnost

studenata

Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Predavanje 1,5 1,2,5,6 Slušanje, aktivno

uključivanje u

rasprave i

komentare

Evidencija prisutnosti i

aktivnosti u nastavi

10 20

Page 106: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

postavljenih

pitanja.

Seminar 1 3,4 Sudjelovanje u

radu seminara

Praćenje aktivnosti na

seminarima i nastavi

5 10

Seminarski

rad

1 3,4,5,6 Izlaganje rada,

raspravljanje o

temi

Ocijeniti pripremljenost

izlaganja

5 10

Ispit (ili 2

kolokvija)

1,5 1 - 6 Pokazivanje

stečenog znanja

Ocjenjivanje od 1 do 5 40 60

Ukupno 5 60 100

10. Obvezatna literatura

1. Castells, Manuel (2000). Uspon umreženog društva, Informacijsko doba: ekonomija, društvo i

kultura, Zagreb, Golden marketing

2. Polanyi, Karl (1999). Velika preobrazba, Zagreb, Naklada Jesenski i Turk.

3.. Novak, Michael (1993). Duh demokratskog kapitalizma, Zagreb, Globus – Školska knjiga.

11. Dopunska literatura

1. Šundalić, Antun(2015). Obrazovanje i društveni razvoj, Osijek, Svijetla grada.

2. Beck, Ulrich – Grande, Edgar (2006). Kozmopolitska Europa, Zagreb, Školska knjiga.

3. Mendras, Henri (2004). Europa i Europljani, Zagreb, Masmedia.

4. Smith, Philip B. – Max-Neef, Manfred (2012). Raskrinkana ekonomija, Zagreb, Izvori.

5. Nussbaum, Martha C. (2012). Ne profitu, Zagreb, AGM.

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Studentska anketa. Analiza prolaznosti studenata.

Page 107: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

6. SEMESTAR

NOSITELJ PREDMETA PREDMET Satnica ECTS

Prof.dr.sc. Branko Matić

Doc.dr.sc. Hrvoje Serdarušić

Monetarna ekonomija 60 5

Prof.dr.sc. Đula Borozan Vođenje i ekonomski razvitak 60 5

Izborni predmet smjera 1

Izborni predmet smjera 2 60 5

Izborni predmet studija 60 5

ZAVRŠNI RAD

5

IZBORNI PREDMET SMJERA 6. SEMESTRA – EKONOMSKA POLITIKA I REGIONALNI

RAZVITAK

NOSITELJ PREDMETA PREDMET Satnica ECTS

Prof.dr.sc. Vladimir Cini

Prof.dr.sc. Ivana Barković Bojanić

Ekonomska politika 45 5

Doc.dr.sc. Ljerka Sedlan König Komunikacijske i pregovaračke

vještine

45 5

Doc.dr.sc. D. Akšamović

Trgovačko pravo 45 5

Prof.dr.sc. Jasna Horvat

Doc.dr.sc. Josipa Mijoč

Ispitivanje javnog mnijenja 45 5

Prof.dr.sc. Mirna Leko-Šimić

Međunarodni menadžment 45 5

Prof.dr.sc. Sanja Pfeifer

Doc.dr.sc. Marina Jeger

Menadžment ljudskih resursa 45 5

Page 108: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Nositelj predmeta Prof.dr.sc. Branko Matić, Doc.dr.sc. Hrvoje Serdarušić

Nastavu izvodi Prof.dr.sc. Branko Matić, Doc.dr.sc. Hrvoje Serdarušić

Naziv predmeta Monetarna ekonomija

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Obvezni kolegij smjera

Godina 3.

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45+0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

-stjecanje teorijskog i institucionalnog znanja iz monetarne ekonomije

-spoznaja značaja novca i njegova utjecaja na gospodarstvo te mogućnosti gospodarenja suvremenim

novcem

-upoznavanje s funkcioniranjem i ulogom bankarskih i financijskih institucija u segmentu novca

2. Uvjeti za upis predmeta

-

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. steći temeljna zvanja iz monetarne ekonomije

2. usvojiti znanja o monetarnim institucijama i značaju monetarne politike

3. spoznati monetarne teorije

4. identificirati faze nastanka, uporabe i poništavanje novca

5. biti ososobljen vrednovati značaj, važnost i ulogu novca u ekonomiji

6. moći staviti u odnos prednosti i nedostatke različitih monetarnih integracija

7. biti u mogućnosti procijeniti funkcije i značaj novca u suvremenoj ekonomiji

8. moći samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja iz monetarne ekonomije kroz izradu

seminarskog rada

4.Sadržaj predmeta

Nemonetarna ekonomija. Monetarna ekonomija. Znanost o novcu. Multidimenzionalnost novca

(kulturna, društvena, pravna, ekonomska dimenzija). Pojavni oblici novca. Novčani surogati.

Stvaranje i poništavanje novca. Novčani agregati. Monetarne teorije. Monetarni sustavi. Prednosti i

nedostaci monetarnih integracija.

(monetarne unije).

Uloga i zadaci središnje banke. Hrvatska narodna banka. Dizajniranje monetarne politike. Instrumenti

monetarne politike.

Page 109: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Vrste konvertibilnosti (klasična, suvremena). Kredit i novac. Multiplikacija depozita i ekspanzija

kredita. Štednja i investicije. Kamata.

Bankarske i financijske institucije.

Monetarna politika, inflacija i nezaposlenost.

Novac u internacionalnim plaćanjima (devizni sustav i devizni tečaj, svjetski monetarni sustav).

Institucionalne veze monetarnog i financijskog sustava.

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo _konzultacije__

6. Komentari

7. Obveze studenata

Redovito pohađati nastavu.

Sudjelovati u seminarskoj nastavi kroz: 1) aktivno uključivanje u diskusije na seminaru, 2)

samostalno pisanje seminarskih radova, 3) prezentiranje seminarskih radova.

Polaganje dva kolokvija tijekom semestra i usmeni ispit ili polaganje ispita na kraju semestra (pisani i

usmeni ispit).

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave x

Aktivnost u

nastavi

Seminarsk

i rad x

Eksperimental

ni rad

Pisani ispit x Usmeni ispit x Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja Referat x Praktični rad

Portfolio Kolokvij x

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenja

Aktivnost

studenata

Metode procjenjivanja Bodovi

min max

predavanje 1,5 1-7 slušanje, aktivno

uključivanje u

rasprave i

komentari

prisutnost na nastavi 4 5

seminarska

nastava

0,5 1-7 sudjelovanje na

seminarskoj

nastavi

praćenje aktivnosti na

seminarima i nastavi

2 2,5

seminarski

rad

0,5 8 izrada i

prezentiranje

seminarskog rada

ocjenjivanje seminarskog

rada

2 2,5

Ispit ili 2

kolokvija

2,5 1-7 pokazivanje

stečenog znanja

ocjenjivanje od 1 o 5 52 90

Ukupno 5 60 100

Page 110: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

10. Obvezatna literatura

3. Matić,B.: Monetarna ekonomija, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2016.

4. Božina,L.: Novčana ekonomija, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam,

Pula, 2012.

11. Dopunska literatura

1. Perišin,I., Šokman,A., Lovrinović,I.: Monetarna politika, Fakultet ekonomije i turizma

Pula, Pula, 2001.

2. Matić,B.: Hrvatski monetarni suverenitet – hrvatske kovnice i tiskare novca, Ekonomski

fakultet u Osijeku, Hrvatski novčarski zavod Zagreb, Osijek,Zagreb, 2012.

3. Walsh, C.: Monetary Theory and Policy, MIT Press, 1998.

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Anketa o provedenim nastavnim aktivnostima i metode procjenjivanja nakon završetka kolegija

Opće informacije

Nositelj predmeta Prof. dr. sc. Đula Borozan

Nastavu izvodi Prof. dr. sc. Đula Borozan

Naziv predmeta VOĐENJE I EKONOMSKI RAZVITAK

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta izborni

Godina 3.

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45+0+15

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

* objasniti temeljne pojmove vezane uz ekonomski rast i razvoj

* identificirati temeljne odredenice rasta i razvoja

* upoznati studente s različitim ekonomskim i socijalnim modelima rasta i razvoja

* integrirati saznanja o vođenju i upravljanju

* razmotriti ulogu vođenja u procesu rasta i razvoja, bez obzira je li riječ o nacionalnoj, regionalnoj ili

lokalnoj razini

* unaprijediti kompentencije studenata za vođenje zajednicom

Page 111: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

2. Uvjeti za upis predmeta

Nisu definirani.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. razumijeti temeljne pojmove povezane s ekonomskim rastom i razvojem

2. identificirati i opisati temeljne odrednice ekonomskog rasta i razvoja

3. argumentirano raspravljati o ekonomskim i socijalnim modelima u Europi

4. opisati ulogu vođenja i upravljanja zajednicom u procesu ostvarenja ekonomskih ciljeva

5. razlikovati između temeljnih modela vodstva

6. primijeniti tehnike unaprjeđenja kompetencija za vođenje zajednicom

7. aktivno sudjelovati u identificiranju i rješavanju problema ili unaprjeđivanje snaga u izabranoj zajednici

4. Sadržaj predmeta

Ekonomski razvoj - određenje. Ekonomski rast vs. ekonomski razvoj. Ekonomija sreće.

Izvori ekonomskog rasta i razvoja. Problemi. Mjerenje rasta i razvoja.

Ekonomski i socijalni modeli u Europi. Važnost reformi.

Vođenje vs. menadžment. Vođenje zajednicom s aspekta ostvarenja rasta i razvoja (modeli

vodstva, primjene).

Temeljne kompetencije za vođenje zajednicom. Tehnike unaprjeđenja kompetencija za vođenje

zajednicom.

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo: projektni rad i

simulacije

6. Komentari

Poseban naglasak u okviru kolegija pridan je istraživanju uloge

i odgovornosti svih sudionika u procesu ostvarenja rasta i

razvoja zajednice, kao i uloge odgovornog vođenja tim

procesima.

7. Obveze studenata

Redovito i aktivno sudjelovanje u nastavi te izvršavanje svih zadanih obveza.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave x Aktivnost u nastavi x Seminarski rad x

Eksperimentalni

rad

Pisani ispit

x Usmeni ispit x Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja x Referat Praktični rad

Portfolio

Simulacije x

Page 112: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenj

a

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi

Min. Max.

Predavanja 1,5 1-5 Priprema za svaki sat

nadolazeće nastave,

aktivno sudjelovanje u

nastavi

Kolokviji 34 66

Seminarske

aktivnosti

1,5 3, 4,

6, 7

Rješavanje problemskih

situacija i zadataka,

terenski rad, izrada

seminara, prezentacija

seminara, rasprave

Seminarski rad 0 30

Provjera

znanja

2,0 1-7 Samostalno učenje Nastava 2 4

Ispit (pismeni +

usmeni)*

51 100

Napomena: ukoliko se studenti uključe u sustav kolokviranja, njihova konačna ocjena će biti

formirana kao prosjek triju ocjena: ocjene iz dva kolokvija, te ocjene iz nastavnih i vannastavnih

aktivnosti. Pri tome će ocjena iz nastavnih i vannastavnih aktivnosti biti formirana na temelju

prikupljenih bodova tijekom nastavnog procesa.

* Ukoliko se studenti ne uključe u sustav kolokviranja koji će se odvijati tijekom redovne nastave,

ili ukoliko ne uspiju kolokvirati, moći će pristupiti ispitima koji će se sastojati od pismene i usmene

provjere znanja, a koji će biti održavani u redovnim ispitnim rokovima.

10. Obvezatna literatura

den Berg, H.V.: Economic Growth and Devleopment, World Scientific Publishing Company, 2012.

11. Dopunska literatura

* Borozan, Đ.: Makroekonomija, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2012.

* Borozan, Đ., Frajman Jakšić, A.: Vođenje i ekonomski razvoj: praktikum, Ekonomski fakultet u

Osijeku, Osijek, 2008.

* Krile, J.F. i dr.: The Community Leadership Handbook: Framing Ideas, Building Relationships, and

Mobilizing Resources, Fieldstone Allinace, Saint Paul, 2006.

* Leigh, N.G., Blakely, E.J.: Planning Local Economic Development: Theory and Practice, Sage

Publications, Inc., 2013

* respektabilni znanstveni i stručni članci

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Regulirano internim aktima fakulteta. K tome, kontinuirani razgovori sa studentima tijekom i nakon

izvođenja nastave u cilju prikupljanja informacija o mogućnostima unaprjeđenja iste.

Page 113: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Opće informacije

Nositelj predmeta Prof.dr.sc. Vladimir Cini, Prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić

Nastavu izvodi Prof.dr.sc. Vladimir Cini, Prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić

Naziv predmeta Ekonomska politika

Studijski program Svučilišni preddiplomski studij Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta Izborni smjera

Godina 3.

Bodovna vrijednost

i način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja

studenata 5

Broj sati (P+V+S) 30P+0V+15S

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Cilj je predmeta upoznati studente s teorijskim i primijenjenim aspektima ekonomske politike.

Nastavnik će tijekom izvođenja kolegija:

- predstaviti temeljne teorijske koncepte iz makroekonomije iz kojih proizlazi ekonomska

politika kao sredstvo upravljanja nacionalnim gospodarstvom;

- analizirati nacionalno gospodarstvo s aspekta donositelja odluka i njihovih ekonomskih

funkcija, strukture i otvorenosti prema inozemstvu;

- definirati i obrazložiti elemente ekonomske strukture kao skupa subjektivnih i objektivnih

čimbenika ekonomske politike;

- definirati pojam i sadržaj ekonomske politike, njezine ciljeve i sredstva;

- kritički se osvrnuti na ostvarivanje i efikasnost ekonomske politike.

2. Uvjeti za upis predmeta

Ne postoje posebni uvjeti za upis predmeta.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. definirati temelje makroekonomske varijable i analizirati njihovu ulogu i značaj za upravljanje

nacionalnim gospodarstvom;

2. identificirati glavne donositelje odluka u nacionalnom gospodarstvu i prepoznati njihove

ekonomske funkcije;

3. definirati gospodarski sustav kao dio društvenog sustava te analizirati njegov odnos s drugim

podsustavima;

4. identificirati pojam i sadržaj ekonomske politike te analizirati nositelje, ciljeve i sredstva

ekonomske politike;

5. identificirati odrednice efikasnosti ekonomske politike te kritički prosuditi o ostvarenju ekonomske

politike s posebnim osvrtom na ekonomsku politiku Republike Hrvatske.

4. Sadržaj predmeta

Temeljni pojmovi i teorijski koncepti iz makroekonomije i ekonomske organizacije. Nacionalno

gospodarstvo: donositelji odluka, tržišta, koordinacijski mehanizmi; struktura, otvoreno vs. zatvoreno

gospodarstvo. Ekonomska struktura: demografski činitelji; prirodno-zemljovidni činitelji; proizvedeno

Page 114: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

društveno bogatstvo; ekonomski odnosi s inozemstvom; društveno-ekonomski poredak. Gospodarski

sustav i podsustavi kao dio društvenog sustava. Pojam i sadržaj ekonomske politike. Ciljevi: izbor i

dimenzija ciljeva; ciljevi i zadaće ekonomske politike. Sredstva ekonomske politike: monetarna

politika; fiskalna politika; politika odnosna s inozemstvom; politika dohodaka; politika tržišta i cijena.

Ostvarivanje i efikasnost ekonomske politike: institucionalni i zakonodavni okvir; konflikt interesa;

faze ostvarivanja ekonomske politike; odrednice efikasnosti; vrijeme kao varijabla ekonomske

politike; vjerodostojnost ekonomske politike.

5. Vrste izvođenja nastave

X predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

___________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Studenti su obvezni pohađati nastavu te prikupljati bodove kroz aktivnosti na nastavi,

aktivnosti na seminarima, analizi slučajeva i izradom zadaći/zadataka.

položiti gradivo putem dva kolokvija ili cjelokupno putem ispita.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave x

Aktivnost u

nastavi x

Seminarsk

i rad x

Eksperimentaln

i rad

Pismeni ispit*

x Usmeni ispit* x Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja x Referat Praktični rad

Portfolio

Kolokviji x

(*ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod učenja Aktivnost studenata Metode

procjenjivanja

Bodovi

min Max

Predavanja i

seminarska

nastava s

interakcijom

studenata

2 1-5 Slušanje i

raspravljanje

Prisutnost na

nastavi

5

10

Seminar 0,5 1-5 Izrada i prezentiranje

seminarskog rada

Ocjena

seminarskog rada

10

20

Aktivnost na

predavanjima

i seminarskoj

nastavi

0,5 1-5 Rasprava uz kritičko

razmišljanje,

prezentiranje,

predlaganje rješenja

Pisani ispit (dvije

vrste pitanja +

zadaci)

10

20

Kolokviji /

Ispit

2 1-5 Polaganje

kolokvija/ispita

Ocjenjivanje

pisanog

ispita/kolokvija

25

50

Ukupno: 50

Page 115: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

100

10. Obvezatna literatura

1. Crkvenac, M.: Ekonomska politika s elementima ekonomike hrvatskog gospodarstva, Zagreb,

Informator, Zagreb, 1997.

2. Rohatinski, Ž. i G. Santini: Ekonomska politika, Zagreb: RFIN, 1998.

3. Družić, I. (ur): Hrvatski gospodarski razvoj, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb,

2003. (izabrana poglavlja)

11. Dopunska literatura

1. Acocella, N.: The Foundations of Economic Policy: Values and Techniques, Cambridge University

Press, 1998.

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Anketa o nastavnim aktivnostima provedena na internoj i sveučilišnoj razini.

Opće informacije

Nositelj predmeta Doc.dr.sc.Ljerka Sedlan Kőnig

Nastavu izvodi Doc.dr.sc.Ljerka Sedlan Kőnig

Naziv predmeta Komunikacijske i pregovaračke vještine

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Izborni smjera

Godina 3.

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+S+V) 30+15+0

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Ponuditi studentima alate za pripremu i vođenje uspješne interpersonalne komunikacije s posebnim

naglaskom na vještine poslovnog pregovaranja.

2. Uvjeti za upis predmeta

Uvjeta nema.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Page 116: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. definirati načine za uspostavljanje dobrog odnosa s klijentima i partnerima

2. usporediti verbalnu i neverbalnu komunikaciju

3. raspraviti o aktivnom slušanja

4. znati koristiti načine za izgradnju samopouzdanja i asertivno komuniciranje

5. demonstrirati vještinu uvjeravanja

6. analizirati i primijeniti strategije učinkovitog odgovaranja na pitanja klijenata i partnera

7. navesti karakteristike uspješnih prezentacija

8. objasniti karakteristike, prednosti i ograničenja vizualnih pomagala

9. demonstrirati kratku prezentaciju

10. prepoznati različite tipove klijenata i prema tome odrediti najučinkovitiji pristup

11. identificirati mogućnosti i karakteristike rješavanja konflikta

12. dati primjer za parametre pregovaračke situacije

13. interpretirati stilove za rješavanje konflikata u različitim situacijama

14. osmisliti proces planiranja poslovnih pregovora

15. raspraviti o strategijama za rješavanje teških konfliktnih situacija

4. Sadržaj predmeta

Predmet razvija vještine koje predstavljaju osnovu uspješne komunikacije s klijentima: vještinu

prezentacije ideja i usluga, osobne prezentacije i prezentacije projekata. Studenti će izučavati

neverbalnu i verbalnu komunikaciju, vještine aktivnog slušanja, asertivnog komuniciranja i

uvjeravanja. Studenti će se na kolegiju baviti i tipovima klijenata i partnera. Tijekom kolegija obrađuju

se i sljedeće teme: rješavanja konflikta, pregovarački stilovi, pozicijsko pregovaranje, planiranje

pregovara kao i pregovaranje u teškim pregovaračkim situacijama. Studenti se potiču na timski rad, ali

očekuje se i osobna inicijativa. Od studenata se očekuje aktivno sudjelovanje tijekom nastave, osobito

u prezentacijama na zadane teme i simulaciji pregovaranja.

5. Vrste izvođenja nastave

x predavanja

x eminari i radionice

x vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

x samostalni zadaci

x multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo ______________

6.Komentari

7. Obveze studenata

Od studenata se očekuje redovito prisustvovanje i aktivno sudjelovanje tijekom nastave, priprema za

predavanja kroz uvodno čitanje i redovito pisanje zadaća, kao i sudjelovanje u projektu i ostalim

praktičnim zadacima. Od studenata se očekuje da svoje obaveze izvrše tijekom kolegija, a njihovo

znanje se kontinuirano provjerava te su oslobođeni izlaska na pismeni i usmeni ispit.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave x

Aktivnost u

nastavi x

Seminarsk

i rad

Eksperimental

ni rad

Pisani ispit

Usmeni ispit x Esej x Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja x Referat Praktični rad

Portfolio

x Kolokvij

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

Page 117: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod učenja Aktivnost

studenata

Metode

procjenjivanja

Bodovi

min max

Predavanje

uz

sudjelovanje

studenata

0,5 1,2

4-15

Aktivno

uključivanje

svojim

komentarima,

razmišljanjima i

pitanjima

Ocjena samostalnih

zadataka (portfolio)

Kontinuirana

provjera znanja

5 10

Vježbe 2,5 4,5,6,9,12,14,

15

Aktivno

uključivanje

studenata

komentarima,

razmišljanjima i

pitanjima

Ocjena zadataka

izvedbe

25 50

Samostalno

istraživanje

literature

0,5 3 Proučiti

literaturu i

napisati esej

Ocjena eseja 6 10

Praktični

zadatak

1,5 1-15 Održati

prezentacije i

simulacije

razgovora u

direktnoj prodaji

i rješavanje

konflikta

Ocjena

individualnih

prezentacija

studenata i

simulacije

15 30

51 100

Ukupno: 5

10. Obvezatna literatura

Bowman, D.P. Prezentacije, Poslovni zbornik, Zagreb, 2002

Manning,G. L., Reece, B. L. Suvremena prodaja, stvaranje vrijednosti za kupca, Mate,

Zagreb, 2008.

Lewicki, R.J., Saunders, D.M., Barry, B. Pregovaranje, Mate, 2006.

11. Dopunska literatura

Lucas, S.E. The Art of Public Speaking, McGraw-Hill, 2007.

Susac, K. Tajne uspješne prodaje, Školska knjiga, Zagreb, 2005.

Cohen, S. Vještine pregovaranja za menadžere i ostale, Mate, 2014.

Dana, D. Rješavanje sukoba, Mate, 2014.

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Studentska anketa. Analiza prolaznosti studenata.

Page 118: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Opće informacije

Nositelj predmeta Doc. dr. sc. Dubravka Akšamović

Naziv predmeta TRGOVAČKO PRAVO

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Izborni predmet smjera (VI. semestar)

Godina Treća godina

Bodovna vrijednost

i način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja

studenata 5

Broj sati (P+V+S) P=2, V=1

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

1. upoznavanje studenata s povijesnim razvojem prava društava trgovačkog prava, izvorima i

međusobnim odnosom prava društava i trgovačkog prava kao i odnosima tih grana prava s

drugim granama prava;

2. stjecanje znanja o osnovnim pojmovima iz prava društava i trgovačkog prava,

3. upoznavanje s oblicima trgovačkih subjekata u RH i najčešćim trgovačkim ugovorima i

trgovačkim transakcijama koje stupaju trgovački subjekti;

4. ukazivanje na razlike u odnosu na prednosti i nedostatke različitih vrsta/oblika trgovačkih

subjekata sukladno pozitivnim propisima u RH;

5. stjecanje osnovnih znanja o vrstama, svrsi i načinu sklapanja i raskidu trgovačkih ugovora i

drugih transacija;

6. razlikovanje osnovnih vrsta vrijednosnih papira i načinima njihove primjene u praksi.

2. Uvjeti za upis predmeta

Nema posebnih uvjeta za upis predmeta.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon položenog ispita iz Trgovačkog prava studenti će moći:

1. definirati osnovne pojmove i institute prava društava i trgovačkog prava;

2. razlikovati prednosti i nedostatke različitih tipova trgovačkih društava;

3. poznavati osnovne trgovačke ugovore, trgovačke transakcije;

4. razlikovati instrumente osiguranja plaćanja i ispunjenje plaćanja u trgovačkim ugovorima;

5. identificirati svrhu i moguće posljedice sklapanja trgovačkih ugovora i drugih pratećih

poslovnih transakcija;

6. razlikovati osnovne vrste vrijednosnih papira i načine njihove primjene u praksi.

4. Sadržaj predmeta

I. Uvod u pravo društava i trgovačko pravo:

povijesni razvoj, trgovačko pravo u širem smislu, pravo društava v. trgovačko ugovorno pravo i u

odnosu na druge grane prava;

II. Pravo društava:

1. Uvod u pravo društava:

pojam i predmet prava društava, povijest razvoj prava društava, izvori prava društava, europsko

pravo društava; predmet izučavanja prava društava

Page 119: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

2.Temeljni pojmovi prava društva:

pojam trgovca i trgovca pojedinca, obrt i obrtnik, slobodna zanimanja, elementi individualizacije

(tvrtka, sjedište i predmet poslovanja društva), podružnica, predstavništvo, , vrste i podjela

trgovačkih društva, preddruštvo, pojam imovine, temeljnog kapitala, zastupanje društva, oslonci

ZTD-a (sudski registar)

3. Društva osoba:

s pravnom osobnošću vs. bez pravne osobnosti, tajno društvo, ortaštvo, javno trgovačko društvo,

komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje ( osnivanje, vođenje poslova, zastupanje,

odgovornost za obveze, prestanak društava);

4. Društva kapitala:

dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, jednostavno društvo s ograničenom

odgovornošću (osnivanje, vođenje poslova, zastupanje, odgovornost za obveze, prestanak društava);

III. Trgovačko pravo:

1. Pojam i predmet izučavanja trgovačkog prava /trgovačko pravo vs. druge pravne grane

Pravna vrela trgovačkog prava (autonomna -tipski ugovor, adhezijski ugovori, opći uvjeti poslovanja

heteronomna -ZOO, Zakon o mjenici, Zakon o čeku), hijerarhija pravnih vrela, trgovački ugovori-

pojam i kriteriji za određenje ,trgovački ugovori vs građanski (potrošački) ugovori ,specifičnosti u

ZOO-u za trgovačke ugovore tipologija trgovačkih ugovora ( imenovani/ neimenovani; tipični;

atipični, sui genersi, samoregulatorni);

2. Predmet reguliranja ZOO-a ( načela, kamate, ugovorni i izvanugovorni obvezni odnosi)

3. O nastanku, vrstama i prestanku obveza

-vrste obveza, promjene u obveznom odnosu,

-promjene u obveznim odnosima na strani subjekata/ promjene sadržaja ( obnova obveze i nagodba),

-na strani vjerovnika/ na strani dužnika (cesija, subrogacija, preuzimanje duga, pristupanje dugu ,

preuzimanje ispunjenja,jamstvo ( u trgovačkim ugovorima)

-prestanak obveza (ispunjenje-vrijeme, mjesto i predmet ispunjenja, ostali načini prestanka obveze,

prijeboj/kompenzacija, otpust duga, sjedinjenje, nemogućnost ispunjenja, otkaz i protek vremena,smrt,

zastara), ugovorni obvezni odnosi, o sklapanju ugovora (mjesto, vrijeme, stranek, stranačka

sposobnost), ponuda, pregovori, predugovor, oblik ugovora, opći uvjeti ugovora, sredstva pojačanja

ugovora (jamstvo, kapara, odustanina, ugovorna kazna, mjenica/ček), založno pravo/fiducija, učinci

dvostranopravnih ugovora: odgovornost za nedostatke, prigovor neispunjenja ugovora, raskid ugovora

4. Odabrani ugovori, plaćanje i osiguranje plaćanja:

ugovor o kupoprodaji; ugovor o djelu; građenju; zajmu; nalogu; komisiji; špediciji; ispitivanju robe i

uskladištenju ; posredovanje, trgovinsko zastupanje, licencu, turističke ugovore, asignaciju, bankarske

ugovore, dokumentarni akreditiv, bankarsku garanciju

5. Osnove vrijednosnih papira ( mjenica ; ček, zadužnica)

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

6. Komentari

7. Obveze studenata

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu;

U slučaju redovitog pohađanja nastave studenti stječu pravo izlaska na predrok u vidu

pismenog ispita koji im u potpunosti zamjenjuje pisani dio ispita nakon čega mogu pristupiti

usmenom dijelu ispita (termin održavanja predroka se određuje u dogovoru sa studentima prije

termina redovitog roka te na taj način studenti imaju više vremena za pripremanje za usmenog

dijela ispita);

Page 120: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Studenti su dužni položiti ispit koji se sastoji od pisanog i usmenog dijela.

8.Praćenje5 rada studenata

Pohađanje

nastave 0,5

Aktivnost u

nastavi 0,5

Seminars

ki rad

Eksperimental

ni rad

Pismeni ispit

2 Usmeni ispit 2 Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja 0 Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student izlazi na predrok

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS

Ishod

učenja

Aktivnost studenata Metode

procjenjivanja

Bodovi

min max

Pohađanje

nastave

0,5 1-6 Redovito pohađanje

nastave

Evidencija dolazaka 10 20

Aktivnost na

nastavi

0,5 1-6 Sudjelovanje u

raspravi za vrijeme

predavanja

Aktivnost tijekom

rasprave

10 20

Ili završni

ispit*

4 1-6 Pismeni i usmeni ispit Ocjena pisanog i

usmenog ispita

40 60

Ukupno: 5 60 100

*Student slobodno bira polaganje ispita putem dva kolokvija ili putem završnog ispita

10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Jelinić, S., Trgovačko pravo I – Pravo društava,Pravna agencija, Osijek, 2010.

2. Jelinić, S., Trgovačko pravo II – Trgovačko ugovorno pravo (knjiga u pripremi)

3. Bilješke s predavanja.

Propisi:

1. Zakon o trgovačkim društvima, (pročišćeni tekst), NN br. 152/2011.

2. Zakon o obveznim odnosima, NN br. 35/2005, i 41/2008.

3. Stečajni zakon, NN br. 44/96, 161/98, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10,

25/12.

4. Zakon o mjenici, NN br. 74/1994.

5VAŽNO: Uz svaki od načina praćenja rada studenata treba unijeti odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS

bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta. Prazna polja možete upotrijebiti za dodatne aktivnosti.

Page 121: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

5. Zakon o čeku, NN br. 74/1994.

11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Petrović, S.,Ceronja, P., Osnove prava društava, VI. Izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Sveučilište u

Zagrebu Pravni fakultet, 2010.,

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

U fazi pripreme nastavnog programa, kvaliteta se prati kroz usporedbu sa sličnim programima

koji se izvode na drugim fakultetima.

U fazi izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem pohađanja i aktivnosti na

nastavi te komunikacijom sa studentima, praćenjem rezultata provjera znanja. Studenti se u

svakom trenutku mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronske pošte.

Nakon izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem rezultata ispita, anketom

i kontaktom sa studentima nakon stjecanja diplome. Pri praćenju rezultata ispita gleda se jesu

li studenti usvojili znanja i vještine koji se stječu predmetom. Nadalje, nakon izvedbe

programa studente se anketira o kvaliteti izvođenja nastave. Rezultati ankete uzimaju se u

obzir pri izmjenama nastavnog programa i metoda izvođenja nastave.

Opće informacije

Nositelj predmeta prof. dr. sc. Jasna Horvat

Nastavu izvodi prof. dr. sc. Jasna Horvat, doc. dr. sc. Josipa Mijoč

Naziv predmeta ISPITIVANJE JAVNOG MNIJENJA

Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekonomska politika i regionalni razvitak

Status predmeta Izborni kolegij

Godina 3.

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

35+0+10

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Upoznavanje i razumijevanje temeljnih pojmova javnog mnijenja. Razumijevanje empirijskih

zakonitosti pri provođenju ispitivanja javnog mnijenja. Sposobnost kritičkog promišljanja na temelju

dobivenih podataka ispitivanja javnog mnijenja. Povezivanje znanja o utjecaju medija i digitalnog

doba na javno mnijenje kao i na proces ispitivanja javnog mnijenja.

2. Uvjeti za upis predmeta

Nema

Page 122: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1.Razlikovati temeljne teorijske odrednice javnog mnijenja.

2.Razumjeti utjecaj medija i digitalnog doba na formiranje javnog mnijenja.

3.Poznavati razlike u ispitivanjima javnog mnijenja različitih geopolitičkih cjelina.

4.Poznavati metode i tehnike ispitivanja javnog mnijenja.

5.Koristiti mrežna mjesta s javno dostupnim podatcima provedenih ispitivanja javnog mnijenja.

6.Kritički promišljati provedena ispitivanja javnog mnijenja

7.Uočavati utjecaje medija i digitalnog doba na formiranje javnog mnijenja.

4. Sadržaj predmeta

Teorijske odrednice javnog mnijenja. Mediji i javno mnijenje. Digitalno doba i javno mnijenje.

Javno mnijenje kao predmet empirijskih ispitivanja. Razvoj i stanje ispitivanja javnoga mnijenja:

Ispitivanje javnoga mnijenja u Sjedinjenim Američkim Državama; Ispitivanje javnoga mnijenja u

Europskoj uniji; Ispitivanje javnoga mnijenja u Hrvatskoj. Metode i tehnike ispitivanja javnoga

mnijenja: Analiza sadržaja, Analiza statističkih podataka, Polustrukturirani intervju, Ispitivanja s

pomoću upitnika, Anketna ispitivanja. Vrste i strategija predizbornih ispitivanja javnoga

mnijenja. Značaj i kritika ispitivanja javnoga mnijenja. Valjanost ispitivanja javnoga mnijenja.

Korištenje rezultata ispitivanja javnog mnijenja.

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo _________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Obveze studenata sastoje se u redovitom pohađanju nastave (70% redoviti student, 50% izvanredni

student), aktivnom sudjelovanju u nastavnom procesu, pripremi za nastavu izučavanjem nastavnog

gradiva prije održanog sata, redovitoj provjeri znanja u svim oblicima izvođenja nastave, sudjelovanje

u izradi projektnog zadatka.

Sve navedene obveze studenta boduju se odgovarajućim brojem bodova. Navedene aktivnosti

oslobađaju studenta obveze pristupanja cjelovitom ispitu. Student koji pristupa cjelovitom ispitu

obavezan je samostalno ili u timu izraditi projektni zadatak ispitivanja javnog mnijenja kao uvjet

izlaska na cjeloviti ispit kolegija.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave x

Aktivnost u

nastavi x

Seminarsk

i rad

Eksperimental

ni rad

Pisani ispit*

x Usmeni ispit* x Esej x Istraživanje

Projekt x Kontinuirana

provjera znanja x Referat Praktični rad x

Portfolio

Kolokvij x

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

Page 123: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenja

Aktivnost studenata Metode

procjenjivanja

Bodovi

min max

Predavanje,

vježbe i

seminarska

nastava s

interakcijom

sa

studentima

2 1 – 7 Pohađanje,slušanje,

raspravljanje,

uočavanje, rješavanje

zadataka

Prisustvo na nastavi 10 15

Timski

zadatci

0,10 1 – 7 Timska izrada zadaća

proisteklih iz svih

oblika nastavnih

aktivnosti kolegija

Ocjenjivanje timskih

zadaća

15 25

Projektni

zadatak

0,10 1 – 7 Izrada i prezentacija

projektnog zadatka

samostalno ili u timu

Ocjenjivanje

projektnog zadatka

35 60

Cjeloviti

ispit

0,30 1 – 7 Pismena i usmena

provjera stečenog

znanja

Ocjenjivanje znanja

na pismenom i

usmenom ispitu

60 100

UKUPNO 2,5 1 – 7 60 100

*Student samostalno bira polaganje ispita putem projektnog zadatka ili putem cjelovitog

ispita.

10. Obvezatna literatura

1. Lamza-Posavec, Vesna. Javno mnijenje: teorije i istraživanje. Alinea, 1995.

2. Halmi, Aleksandar: Kvalitativna metodologija u društvenim znanostima, A. G. Matoš,

Zagreb, 1996.

3. Lamza-Posavec, Vesna. MJERENJE JAVNOSTI - Metodologijski i analitički pristupi

istraživanju javnog mnijenja, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2015.

4. Kunczik, Michael: Odnosi s javnošću, Fpz, Zagreb, 2006.

5. Lippmann, Walter: Public Opinion, Zagreb, Naklada Ljevak, 1995.

6. Flash Eurobarometri na mrežnim stranicama EU

11. Dopunska literatura

1. Lovrić, Miodrag (ur.): International Encyclopedia of Statistical Science, Spinger Verlag,

Berlin-Heidelberg, 2011.

2. Perinić, Jadran: Javno mnijenje kao subjektivna značajka krizne situacije: utjecaj medija i

službi za odnose s javnošću na javno mnijenje : doktorska disertacija / Jadran Perinić : mentor

Stjepan Malović. Filozofski fakultet u Zagrebu, 2010.

3. Noam, Chomsky: Propaganda i javno mnjenje, Rubikon, Novi Sad, 2008.

4. Izabrani znanstveni članci

12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Upitnik o provedenim nastavnim aktivnostima i metodama procjenjivanja po završetku kolegija.

Forum (CARNet Loomen) kolegija, rasprave na kraju nastavnih cjelina, konzultacije.

Page 124: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

Opće informacije

Nositelj predmeta Prof.dr.sc. Mirna Leko Šimić

Nastavu izvodi Prof.dr.sc. Mirna Leko Šimić.

Naziv predmeta Međunarodni management

Studijski program Sveučilišni preddiplomski studij

Status predmeta Izborni smjera

Godina 3.

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30P+0V+ 15S

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Upoznavanje s koncepcijom međunarodnog managementa i razumijevanje specifičnosti i procesa

međunarodnog managementa, te stjecanje temeljnih znanja o međunarodnom upravljanju u poslovnoj

praksi.

2. Uvjeti za upis predmeta

Upisana treća godina preddiplomskog studija, i ovaj predmet.

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. definirati specifičnosti međunarodnog managementa

2. analizirati elemente okruženja i njihov utjecaj na međunarodni management

3. identificirati i analizirati različite strategije za ostvarivanje globalne konkurentnosti

4. diskutirati prednosti i nedostatke te korištenje najčešćih strategija i modela ulaska na strana tržišta

5. analizirati specifičnosti pojedinih oblika organizacije međunarodnih poslovnih operacija

6.definirati specifične zahtjeve na upravljanje ljudskim resursima u međunarodnom okruženju

7. definirati specifične kriterije i problem etičnosti i društvene odgovornosti u međunarodnom

poslovanju.

4. Sadržaj predmeta

Pristupna razmatranja: Definiranje osnovnih pojmova. Sličnosti i razlike između nacionalnog i

međunarodnog managementa. Globalizacija i liberalizacija tržišta. Karakteristike međunarodnog

tržišta i poslovanja na njemu.

Međunarodno okruženje : Ekonomsko okruženje. Pravno-političko okruženje. Sociokulturno

okruženje. Kako specifičnosti okruženja utječu na međunarodni management.

Poduzeće i međunarodni management: Strategije ostvarivanja globalne konkurentnosti.. Strategije i

modeli ulaska na strna tržišta. Organizacija međunarodnih poslovnih operacija. Upravljanje ljudskim

resursima u međunarodnom poslovanju

Etika i društvena odgovornost u međunarodnom poslovanju: specifičnosti i izazovi za upravljanje

Page 125: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo __konzultacije______

6. Komentari

7. Obveze studenata

Redovni studenti obvezni su pohađati nastavu, te skupljati bodove kroz aktivnosti na nastavi,

aktivnosti na seminarima, analizi case study-ja i zadaća.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave x

Aktivnost u

nastavi x

Seminarski

rad x

Eksperimentalni

rad

Pisani ispit x

Usmeni ispit x Esej Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja Referat Praktični rad

Portfolio Kolokviji x

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenja

Aktivnost

studenata

Metode

procjenjivanja

Bodovi

min max

Predavanje i

seminarska

nastava s

interakcijom

sa

studentima

2 1-7 Slušanje,

raspravljanje

Prisustvo na nastavi 5 10

Seminar 0,5 2,3,4,5,6,

7

Izrada i

prezentiranje

seminarskog rada –

case study

Ocjenjivanje

seminarskog rada

10 20

Aktivnost na

predavanjima

i seminarskoj

nastavi

0,5 1-7 Raspravljanje uz

kritičko

razmišljanje,

prezentiranje,

predlaganje

rješenja

Praćenje broja i

kvalitete aktivnosti

na seminarima i

nastavi

10 20

Kolokviji /

Ispit

2 1-7 Polaganje

kolokvija / ispita

Ocjenjivanje

pismenog

ispita/kolokvija

25 50

Ukupno: 5 50 100

10. Obvezatna literatura

- Phatak, A.V.et al.:Inernational management: Managing in a diverse and dynamic global

environment, McGraw Hill, 2005.

- Grbac, B. Izazovi međunarodnog tržišta, Ekonomski fakultet Rijeka, Rijeka, 2009

Page 126: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

-nastavni materijali s predavanja

11. Dopunska literatura

-Hodgets, R.M; Luthans, F: International Management: Culture, Strategy and Behavior; 4th Edition;

McGraw Hill Higher Education, USA, 2000.

- Cox, T.H; Beal, R.L. Developing Competences to Manage Diversity, Berrett-Koehler, San

Francisco, USA, 1997.

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Anketa o provedenim nastavnim aktivnostima i metodama procjenjivanja nakon završetka

kolegija.

Opće informacije

Nositelj predmeta Prof.dr.sc. Sanja Pfeifer

Nastavu izvodi Prof.dr.sc. Sanja Pfeifer, doc. dr. sc. Marina Stanić

Naziv predmeta Menadžment ljudskih resursa

Studijski program

Preddiplomski sveučilišni studij - smjer Ekonomska politika i regionalni

razvitak

Status predmeta Izborni

Godina 2.

Bodovna vrijednost i

način izvođenja

nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+ 0 +30

OPIS PREDMETA

1. Ciljevi predmeta

Cilj je ovog kolegija studentu omogućiti razumijevanje teorijskih i praktičnih implikacija upravljanja

ljudskim resursima. Kolegij će omogućiti razlikovanje temeljnih izazova i aktivnosti u funkciji

upravljanja ljudskim potencijalima te primjenu osnovnih tehnika i metoda iz domene upravljanja

ljudskim potencijalima (npr. radna analitika, regrutiranje, selekcija, obuka, procjena uspješnosti te

upravljanje kompenzacijama zaposlenih).

2. Uvjeti za upis predmeta

Nema posebnih uvjeta za upis predmeta.

Page 127: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

3. Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. Opisati značaj, aktivnosti i doprinos upravljanja ljudskim potencijalima iz perspektive poduzeća /

poduzetnika

2. Identificirati ključne determinante upravljanja ljudskim resursima

3. Razlikovati specifičnosti u upravljanju ljudskim potencijalima u malim i velikim poslovnim

subjektima

4. Objasniti specifične tehnike planiranja i analize posla

5. Objasniti metode privlačenja i selekcije kandidata

6. Opisivati programe obuke djelatnika

7. Objasniti sustave procjene radne uspješnosti, nagrađivanja i razvijanja ljudskih potencijala i radnih

odnosa

8. Interpretirati stanje u upravljanju ljudskim potencijalima na primjerima različitih poslovnih

subjekata

4. Sadržaj predmeta

Tematske cjeline predmeta obuhvaćaju sljedeće: Pojam, značaj, ciljevi, aktivnosti i položaj upravljanja

ljudskim potencijalima (MLJR) u poduzeću; Utjecaj internih i eksternih čimbenika na MLJR;

Specifičnosti MLJR iz perspektive velikih i malih poduzeća vs. malog poduzetništva; Analitika rada;

Planiranje i privlačenje ljudskih potencijala, Selekcija ljudskih potencijala; Obuka ljudskih

potencijala; Upravljanje radnom uspješnošću; Nagrađivanje; Razvijanje ljudskih potencijala; Razvoj

profesionalne karijere; Radni odnosi.

5. Vrste izvođenja nastave

predavanja

seminari i radionice

vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci

multimedija i mreža

laboratorij

mentorski rad

ostalo

_________________

6. Komentari

7. Obveze studenata

Student tijekom nastave aktivno participira u nastavi te gradivo polaže putem dva kolokvija. Pristup

kolokvijima uvjetovan je izradom samostalnih zadataka ili grupnih zadataka.

8. Praćenje rada studenata

Pohađanje

nastave X

Aktivnost u

nastavi X

Seminarski

rad X

Eksperimentalni

rad

Pisani ispit*

X Usmeni ispit* X Esej X Istraživanje

Projekt Kontinuirana

provjera znanja X Referat Praktični rad

Portfolio

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna

aktivnost

EC

TS Ishod

učenja

Aktivnost

studenata

Metode procjenjivanja Bodovi

min max

Aktivnost u

nastavi

1,5 1-8 Rješavanje

zadataka, analiza

slučaja, odgovori

Kontinurirano

vrednovanje

pripremljenosti i

5 10

Page 128: SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U · PDF fileOsnove organizacije 3 1 s 6 ... Samuelson, P., A., Nordhaus, W ... Dopunska literatura 1. Benić, Đ.: Osnove ekonomije, III. izdanje,

na fokusna

pitanja

doprinosa raspravi u

obliku dokumentarija)

Izrada i

prezentacija

seminarskog

rada

1,5 4-8 Suradnički rad,

konzultacije s

mentorom,

prezentacija

Ocjena sadržaja

seminarskog rada i

prezentacije

5 10

Kolokviji

(ukupno 2

kolokvija)

2 1-8 Izučavanje

obvezne

literature i

rješavanje

pisanog testa

(otvorena

pitanja)

Ocjena pisanih

odgovora

40 80

Ukupno 5 50 100

Integralni ispit

(pisani/usmeni)*

5 1-8 Pismena i

usmena provjera

znanja

Ocjenjivanje pismenog

i usmenog odgovaranja

50 100

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja) pristupa

integralnom ispitu na standardnim ispitnim rokovima. Integralni se ispit sastoji od pitanja

otvorenog tipa i problemskih zadataka.

10. Obvezatna literatura

Noe, R.A; Hollenbeck, J.R; Gerhart, B; Wright, P.M: Menadžment ljudskih potencijala, Mate,

Zagreb, 2006. str: 4-8; 30-33; 41-67; 110-137; 144-177; 179-203; 208-264; 284-310; 354-377;

388-390; 404-406; 409-410; 424-436; 453-469.

11. Dopunska literatura

Nastavni materijali: www.efos.hr ; moodle Menadžment ljudskih resursa

12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Sveučilišna i interna anketa studenta