of 1 /1
PRILOGE ZA IZGRADWU HRAMA [email protected] UPLATITI NA MESTU IZGRADWE HRAMA ili na dinarski ra~un kod: BANKA - PO[TANSKA [TEDIONICA A. D. Br. 200 - 2780060101045 - 70 BROJ 279 13. 03/29. 02. 2016. godina XIV Odgovorni urednik: protojerej-stavrofor Rajko Q. Nedi}; Glavni urednik: protojerej Vladimir Zamahajev; Savetodavni odbor : jerej Aleksandar Baji}; jerej Vojislav Kosti}; protojerej Grigorij Sapsaj, jerej Marko Koji}, jerej Stefan Vasiqevi}, arhi|akon Marko (Mom~ilovi}), |akon Dr Ilija Tomi}. ADRESA HRAMA : Crkva sv. Velikomu~enika Dimitrija, Omladinskih brigada 3-a, N. Beograd TELEFON: 011 311- 06 -16, E- mail adresa: [email protected] sajt : www. hramsvetogdimitrija.rs PRIMEDBE, PREDLOGE I POTREBE ZA PASTIRSKIM SAVETOM [email protected] DOSTAVQATI I PISMENO NA NAVEDENE ADRESE. DOBI]ETE ODGOVOR PISMENO. [tampa: [tamparija Futura digital, Bul. Arsenija ^arnojevi}a 113, tel. 411-46-46. SVETA TAJNA LITURGIJE - [email protected] LITURGIJA (3) Osnovni elementi liturgijskog bogoslu`ewa Jezik Liturgije -jezik Biblije Da bi se Liturgija razumela treba nau~iti wene biblijske odlike i sadr`aj, slike, pore|ewa, reference, ukratko ~itav jedan sistem izraza uzetih posredno ili neposredno iz Biblije. Biblija je je pravi kqu~ razumevawa Liturgije. Biblija i Liturgija zajedno ~ine dva su{tinska temeqa hri{}anskog `ivota. Biblijski jezik upotrebqava se kao liturgijski jezik Crkve kroz: 1. - Upotrebu samih biblijskih tekstova kao ~tenija-~itawa iz Starog zaveta, Poslanica i Jevan|eqa; kao pojawe himni (''Veli~a du{a moja Gospoda, Niwe otpu{~ajet''); kao psalmopojawe-psalmopevawe psalma uzetih kao celina ili grupe stihova (prokimeni); 2. - biblijske re~i i izrazi koji se upotrebqavaju bilo prevedeni ili u jevrejskom obliku. Najva`niji su: AMIN ~ije je zna~ewe NEKA TAKO BUDE. To je potvrda i izraz prihvatawa stvarnosti, istine, snage onoga {to je Bog ve~no ~ini. ALILUJA u slobodnom prevodu zna~i BOG JE OVDE, SLAVITE GA. To je jedna od kqu~nih re~i Liturgije jer otkriva su{tinu bogoslu`ewa-otkriva Bo`ije prisustvo BLAGOSLOVENO JE CARSTVO OCA I SINA I SVETOGA DUHA izraz je bogopoklowewa koji se upotrebqava tokom Liturgije kao wen po~etak i uvodni deo. Ovim re~ima se objavquje da su Bog i wegova voqe ciqevi na{ih `eqa i polazi{te na{e pobo`nosti. SVJAT, SVJAT,SVJAT... i BOG GOSPOD I JAVISJA NAM i mnogi drugi izrazi iz St. Zaveta koji su bili izraz Izraiqevog o~ekivawa Spasiteqa (Mesije) a koje otkrivaju veru Crkve da su u Hristu sve nade i sva proro~anstva na{la svoje ispuwewe. 3. - Sve himne i molitve u Liturgiji pune su slika, simvola i izraza uzetih iz Biblije kao na primer: kada se Bogorodica poredi sa ''Kupinom koja gori a ne sagoreva'' ili sa ''Kadionicom'' ili sa ''Hramom'' poti~e iz sadr`aja Sv. Pisma, imaju simvoli~ko i teolo{ko zna~ewa koje je dato u Sv. Pismu Starog i Novog Zaveta, re~i ili pojmovi kao ''svetlost,''tama'',''jutro'', ''Dan Gospodwi'' ili simvoli vode, uqa, vina imaju svoja zna~ewa u sadr`ju Biblije. Nastavi}e se 13.mart/29. febr. NEDEQA SIROPUSNA Veliki post je u toku 13. mart/29. feb . Bele poklade 14/1. mart . Po~etak Velikog, ^asnog Posta 19/6. mart . Teodorova subota 20/7. mart. NEDEQA PRVA POSTA - ^ISTA- PRAVOSLAVQA 22/9. mart . Sv. 40 mu~. Sevastijskih - Mladenci 27/14. mart. NEDEQA DRUGA POSTA PA^ISTA 30/17. mart. Sveti Aleksije ~ovek Bo`iji DRAGI PAROHIJANI , POZDRAVQAMO VAS NA PO^ETKU VASKR[WEG ili VELIKOG ili ^ASNOG POSTA SA ISKRENIM @EQAMA DA NAM SVIMA OVAJ POST DONESE UZAJAMNO POMIREWE I POMIREWE SA BOGOM, OSLOBA\AWE OD ROBOVAWA GREHU I DA BUDE JO[ JEDAN KORAK KA LI^NOM [email protected] I VASKRSEWU. [email protected] SE JEDNI DRUGIMA, [email protected] SE BOGU, OTKRIVAJMO SVETIWU @IVOTA KOJOM NAS JE BOG OBDARIO I PRINESIMO MU DAROVE LI^NOG PREUMQEWA, DUHOVNOG UZRASTAWA I PRA[TAWA! Veliki post po~iwe Pra{talnim ve~erwim na kome se sve~ano objavquje wegov po~etak. Svetle ode`de sve{tenika se odla`u, svetla se gase, ~ita se molitva Velikog posta - Pokajna molitva sv. Jefrema Sirina koju prate veliki pokloni, verni se ispovedaju, mole jedni druge za opro{taj i kre}u pustiwom Velikog posta radosno o~ekaju}i dolazak zore Vaskrsa. Veliki post treba shvatiti vrlo ozbiqno kao duhovni izazov koji tra`i na{ plan, neprestani podvig i razmi{qawe o jevan|eqskim temama kojima dodajemo neprestalne molitve i telesni post. Treba se potruditi posebno da se: pridr`avamo posnog stila `ivota; uzdr`avamo od odre|ene vrste hrane; u~estvujemo u bogoslu`ewima; ispovedamo i pra{tamo. Ukoliko mo`emo ne propustimo: Velika Pove~erja prva ~etiri dana ^iste sedmice kad se u delovima ~ita Pokajni kanon sv. Andreja Kritskog, Liturgije Pre|eosve}enih darova sredom i petkom; subotwe i nedeqne liturgije; jutrewe u ~etvrtak Pete sedmice kada se ~ita ceo tekst Kanona sv. Andreja Kritskog; jutrewe u subotu Pete sedmice kad se ~ita Akatist Presvetoj Bogorodici.

SVETA TAJNA LITURGIJE - [email protected] LITURGIJA (3) … · sedmice kad se u delovima ~ita Pokajni kanon sv. Andreja Kritskog, Liturgije u ~etvrtak Pete sedmice kada se ~ita ceo tekst

 • Author
  others

 • View
  12

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of SVETA TAJNA LITURGIJE - [email protected] LITURGIJA (3) … · sedmice kad se u delovima ~ita Pokajni...

 • PRILOGE ZA IZGRADWU HRAMA [email protected] UPLATITI NA MESTU IZGRADWE HRAMA

  ili na dinarski ra~un kod: BANKA - PO[TANSKA [TEDIONICA A. D. Br. 200 - 2780060101045 - 70

  BROJ 279 13. 03/29. 02. 2016.

  godina XIV

  Odgovorni urednik: protojerej-stavrofor Rajko Q. Nedi}; Glavni urednik: protojerej Vladimir Zamahajev;

  Savetodavni odbor: jerej Aleksandar Baji}; jerej Vojislav Kosti}; protojerej Grigorij Sapsaj, jerej Marko Koji}, jerej Stefan Vasiqevi}, arhi|akon Marko (Mom~ilovi}), |akon Dr Ilija Tomi}.

  ADRESA HRAMA: Crkva sv. Velikomu~enika Dimitrija, Omladinskih brigada 3-a, N. Beograd

  TELEFON: 011 311- 06 -16, E-mail adresa: [email protected] sajt: www. hramsvetogdimitrija.rs

  PRIMEDBE, PREDLOGE I POTREBE ZA PASTIRSKIM SAVETOM [email protected] DOSTAVQATI I

  PISMENO NA NAVEDENE ADRESE. DOBI]ETE ODGOVOR PISMENO.

  [tampa: [tamparija Futura digital, Bul. Arsenija ^arnojevi}a 113, tel. 411-46-46.

  SVETA TAJNA LITURGIJE - [email protected] LITURGIJA (3) Osno vni el ementi li tur gij s kog b og os lu`ewa

  J ezik L iturgi j e - jezik Bibli je

  Da bi se Liturgija razumela treba nau~iti wene biblijske odlike i sadr`aj, slike,

  pore|ewa, reference, ukratko ~itav jedan sistem izraza uzetih posredno ili neposredno

  iz Biblije. Biblija je je pravi kqu~ razumevawa Liturgije. Biblija i Liturgija zajedno

  ~ine dva su{tinska temeqa hri{}anskog `ivota. Biblijski jezik upotrebqava se kao

  liturgijski jezik Crkve kroz: 1. - Upotrebu samih biblijskih tekstova kao ~tenija-~itawa iz Starog zaveta,

  Poslanica i Jevan|eqa; kao pojawe himni (''Veli~a du{a moja Gospoda, Niwe

  otpu{~ajet''); kao psalmopojawe-psalmopevawe psalma uzetih kao celina ili grupe

  stihova (prokimeni); 2. - biblijske re~i i izrazi koji se upotrebqavaju bilo prevedeni ili u jevrejskom

  obliku. Najva`niji su:

  AMIN ~ije je zna~ewe NEKA TAKO BUDE. To je potvrda i izraz prihvatawa

  stvarnosti, istine, snage onoga {to je Bog ve~no ~ini.

  ALILUJA u slobodnom prevodu zna~i BOG JE OVDE, SLAVITE GA. To je jedna od

  kqu~nih re~i Liturgije jer otkriva su{tinu bogoslu`ewa-otkriva Bo`ije prisustvo

  BLAGOSLOVENO JE CARSTVO OCA I SINA I SVETOGA DUHA izraz je bogopoklowewa

  koji se upotrebqava tokom Liturgije kao wen po~etak i uvodni deo. Ovim re~ima se

  objavquje da su Bog i wegova voqe ciqevi na{ih `eqa i polazi{te na{e pobo`nosti.

  SVJAT, SVJAT,SVJAT... i BOG GOSPOD I JAVISJA NAM i mnogi drugi izrazi iz

  St. Zaveta koji su bili izraz Izraiqevog o~ekivawa Spasiteqa (Mesije) a koje otkrivaju

  veru Crkve da su u Hristu sve nade i sva proro~anstva na{la svoje ispuwewe.

  3. - Sve himne i molitve u Liturgiji pune su slika, simvola i izraza uzetih iz

  Biblije kao na primer: kada se Bogorodica poredi sa ''Kupinom koja gori a ne sagoreva''

  ili sa ''Kadionicom'' ili sa ''Hramom'' poti~e iz sadr`aja Sv. Pisma, imaju simvoli~ko

  i teolo{ko zna~ewa koje je dato u Sv. Pismu Starog i Novog Zaveta, re~i ili pojmovi

  kao ''svetlost,''tama'',''jutro'', ''Dan Gospodwi'' ili simvoli vode, uqa, vina imaju svoja

  zna~ewa u sadr`ju Biblije. Nastavi}e se

  13.mart/29. febr. NEDEQA SIROPUSNA

  Veliki post je u toku

  13. mart/29. feb. Bele poklade

  14/1. mart. Po~etak Velikog, ^asnog Posta

  19/6. mart. Teodorova subota

  20/7. mart. NEDEQA PRVA POSTA - ^ISTA- PRAVOSLAVQA

  22/9. mart. Sv. 40 mu~. Sevastijskih - Mladenci

  27/14. mart. NEDEQA DRUGA POSTA – PA^ISTA

  30/17. mart. Sveti Aleksije ~ovek Bo`iji

  DRAGI PAROHIJANI,

  POZDRAVQAMO VAS NA PO^ETKU VASKR[WEG ili VELIKOG ili ^ASNOG

  POSTA SA ISKRENIM @EQAMA DA NAM SVIMA OVAJ POST DONESE UZAJAMNO

  POMIREWE I POMIREWE SA BOGOM, OSLOBA\AWE OD ROBOVAWA GREHU I DA

  BUDE JO[ JEDAN KORAK KA LI^NOM [email protected] I VASKRSEWU.

  [email protected] SE JEDNI DRUGIMA, [email protected] SE BOGU, OTKRIVAJMO

  SVETIWU @IVOTA KOJOM NAS JE BOG OBDARIO I PRINESIMO MU DAROVE

  LI^NOG PREUMQEWA, DUHOVNOG UZRASTAWA I PRA[TAWA!

  Veliki post po~iwe Pra{talnim ve~erwim na kome se sve~ano objavquje wegov

  po~etak. Svetle ode`de sve{tenika se odla`u, svetla se gase, ~ita se molitva

  Velikog posta - Pokajna molitva sv. Jefrema Sirina koju prate veliki

  pokloni, verni se ispovedaju, mole jedni druge za opro{taj i kre}u pustiwom

  Velikog posta radosno o~ekaju}i dolazak zore Vaskrsa. Veliki post treba

  shvatiti vrlo ozbiqno kao duhovni izazov koji tra`i na{ plan, neprestani

  podvig i razmi{qawe o jevan|eqskim temama kojima dodajemo neprestalne

  molitve i telesni post. Treba se potruditi posebno da se: pridr`avamo posnog

  stila `ivota; uzdr`avamo od odre|ene vrste hrane; u~estvujemo u

  bogoslu`ewima; ispovedamo i pra{tamo.

  Ukoliko mo`emo ne propustimo: Velika Pove~erja prva ~etiri dana ^iste

  sedmice kad se u delovima ~ita Pokajni kanon sv. Andreja Kritskog, Liturgije

  Pre|eosve}enih darova sredom i petkom; subotwe i nedeqne liturgije; jutrewe

  u ~etvrtak Pete sedmice kada se ~ita ceo tekst Kanona sv. Andreja Kritskog;

  jutrewe u subotu Pete sedmice kad se ~ita Akatist Presvetoj Bogorodici.

  mailto:[email protected]