1
PRILOGE ZA IZGRADWU HRAMA MO@ETE UPLATITI NA MESTU IZGRADWE HRAMA ili na dinarski ra~un kod: BANKA - PO[TANSKA [TEDIONICA A. D. Br. 200 - 2780060101045 - 70 BROJ 279 13. 03/29. 02. 2016. godina XIV Odgovorni urednik: protojerej-stavrofor Rajko Q. Nedi}; Glavni urednik: protojerej Vladimir Zamahajev; Savetodavni odbor : jerej Aleksandar Baji}; jerej Vojislav Kosti}; protojerej Grigorij Sapsaj, jerej Marko Koji}, jerej Stefan Vasiqevi}, arhi|akon Marko (Mom~ilovi}), |akon Dr Ilija Tomi}. ADRESA HRAMA : Crkva sv. Velikomu~enika Dimitrija, Omladinskih brigada 3-a, N. Beograd TELEFON: 011 311- 06 -16, E- mail adresa: [email protected] sajt : www. hramsvetogdimitrija.rs PRIMEDBE, PREDLOGE I POTREBE ZA PASTIRSKIM SAVETOM MO@ETE DOSTAVQATI I PISMENO NA NAVEDENE ADRESE. DOBI]ETE ODGOVOR PISMENO. [tampa: [tamparija Futura digital, Bul. Arsenija ^arnojevi}a 113, tel. 411-46-46. SVETA TAJNA LITURGIJE - BO@ANSTVENA LITURGIJA (3) Osnovni elementi liturgijskog bogoslu`ewa Jezik Liturgije -jezik Biblije Da bi se Liturgija razumela treba nau~iti wene biblijske odlike i sadr`aj, slike, pore|ewa, reference, ukratko ~itav jedan sistem izraza uzetih posredno ili neposredno iz Biblije. Biblija je je pravi kqu~ razumevawa Liturgije. Biblija i Liturgija zajedno ~ine dva su{tinska temeqa hri{}anskog `ivota. Biblijski jezik upotrebqava se kao liturgijski jezik Crkve kroz: 1. - Upotrebu samih biblijskih tekstova kao ~tenija-~itawa iz Starog zaveta, Poslanica i Jevan|eqa; kao pojawe himni (''Veli~a du{a moja Gospoda, Niwe otpu{~ajet''); kao psalmopojawe-psalmopevawe psalma uzetih kao celina ili grupe stihova (prokimeni); 2. - biblijske re~i i izrazi koji se upotrebqavaju bilo prevedeni ili u jevrejskom obliku. Najva`niji su: AMIN ~ije je zna~ewe NEKA TAKO BUDE. To je potvrda i izraz prihvatawa stvarnosti, istine, snage onoga {to je Bog ve~no ~ini. ALILUJA u slobodnom prevodu zna~i BOG JE OVDE, SLAVITE GA. To je jedna od kqu~nih re~i Liturgije jer otkriva su{tinu bogoslu`ewa-otkriva Bo`ije prisustvo BLAGOSLOVENO JE CARSTVO OCA I SINA I SVETOGA DUHA izraz je bogopoklowewa koji se upotrebqava tokom Liturgije kao wen po~etak i uvodni deo. Ovim re~ima se objavquje da su Bog i wegova voqe ciqevi na{ih `eqa i polazi{te na{e pobo`nosti. SVJAT, SVJAT,SVJAT... i BOG GOSPOD I JAVISJA NAM i mnogi drugi izrazi iz St. Zaveta koji su bili izraz Izraiqevog o~ekivawa Spasiteqa (Mesije) a koje otkrivaju veru Crkve da su u Hristu sve nade i sva proro~anstva na{la svoje ispuwewe. 3. - Sve himne i molitve u Liturgiji pune su slika, simvola i izraza uzetih iz Biblije kao na primer: kada se Bogorodica poredi sa ''Kupinom koja gori a ne sagoreva'' ili sa ''Kadionicom'' ili sa ''Hramom'' poti~e iz sadr`aja Sv. Pisma, imaju simvoli~ko i teolo{ko zna~ewa koje je dato u Sv. Pismu Starog i Novog Zaveta, re~i ili pojmovi kao ''svetlost,''tama'',''jutro'', ''Dan Gospodwi'' ili simvoli vode, uqa, vina imaju svoja zna~ewa u sadr`ju Biblije. Nastavi}e se 13.mart/29. febr. NEDEQA SIROPUSNA Veliki post je u toku 13. mart/29. feb . Bele poklade 14/1. mart . Po~etak Velikog, ^asnog Posta 19/6. mart . Teodorova subota 20/7. mart. NEDEQA PRVA POSTA - ^ISTA- PRAVOSLAVQA 22/9. mart . Sv. 40 mu~. Sevastijskih - Mladenci 27/14. mart. NEDEQA DRUGA POSTA PA^ISTA 30/17. mart. Sveti Aleksije ~ovek Bo`iji DRAGI PAROHIJANI , POZDRAVQAMO VAS NA PO^ETKU VASKR[WEG ili VELIKOG ili ^ASNOG POSTA SA ISKRENIM @EQAMA DA NAM SVIMA OVAJ POST DONESE UZAJAMNO POMIREWE I POMIREWE SA BOGOM, OSLOBA\AWE OD ROBOVAWA GREHU I DA BUDE JO[ JEDAN KORAK KA LI^NOM PREOBRA@AJU I VASKRSEWU. PRIBLI@IMO SE JEDNI DRUGIMA, PRIBLI@IMO SE BOGU, OTKRIVAJMO SVETIWU @IVOTA KOJOM NAS JE BOG OBDARIO I PRINESIMO MU DAROVE LI^NOG PREUMQEWA, DUHOVNOG UZRASTAWA I PRA[TAWA! Veliki post po~iwe Pra{talnim ve~erwim na kome se sve~ano objavquje wegov po~etak. Svetle ode`de sve{tenika se odla`u, svetla se gase, ~ita se molitva Velikog posta - Pokajna molitva sv. Jefrema Sirina koju prate veliki pokloni, verni se ispovedaju, mole jedni druge za opro{taj i kre}u pustiwom Velikog posta radosno o~ekaju}i dolazak zore Vaskrsa. Veliki post treba shvatiti vrlo ozbiqno kao duhovni izazov koji tra`i na{ plan, neprestani podvig i razmi{qawe o jevan|eqskim temama kojima dodajemo neprestalne molitve i telesni post. Treba se potruditi posebno da se: pridr`avamo posnog stila `ivota; uzdr`avamo od odre|ene vrste hrane; u~estvujemo u bogoslu`ewima; ispovedamo i pra{tamo. Ukoliko mo`emo ne propustimo: Velika Pove~erja prva ~etiri dana ^iste sedmice kad se u delovima ~ita Pokajni kanon sv. Andreja Kritskog, Liturgije Pre|eosve}enih darova sredom i petkom; subotwe i nedeqne liturgije; jutrewe u ~etvrtak Pete sedmice kada se ~ita ceo tekst Kanona sv. Andreja Kritskog; jutrewe u subotu Pete sedmice kad se ~ita Akatist Presvetoj Bogorodici.

SVETA TAJNA LITURGIJE - BO@ANSTVENA LITURGIJA (3) … · sedmice kad se u delovima ~ita Pokajni kanon sv. Andreja Kritskog, Liturgije u ~etvrtak Pete sedmice kada se ~ita ceo tekst

  • Upload
    others

  • View
    24

  • Download
    9

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SVETA TAJNA LITURGIJE - BO@ANSTVENA LITURGIJA (3) … · sedmice kad se u delovima ~ita Pokajni kanon sv. Andreja Kritskog, Liturgije u ~etvrtak Pete sedmice kada se ~ita ceo tekst

PRILOGE ZA IZGRADWU HRAMA MO@ETE UPLATITI NA MESTU IZGRADWE HRAMA

ili na dinarski ra~un kod: BANKA - PO[TANSKA [TEDIONICA A. D. Br. 200 - 2780060101045 - 70

BROJ 279 13. 03/29. 02. 2016.

godina XIV

Odgovorni urednik: protojerej-stavrofor Rajko Q. Nedi}; Glavni urednik: protojerej Vladimir Zamahajev;

Savetodavni odbor: jerej Aleksandar Baji}; jerej Vojislav Kosti}; protojerej Grigorij Sapsaj, jerej Marko Koji},

jerej Stefan Vasiqevi}, arhi|akon Marko (Mom~ilovi}), |akon Dr Ilija Tomi}.

ADRESA HRAMA: Crkva sv. Velikomu~enika Dimitrija, Omladinskih brigada 3-a, N. Beograd

TELEFON: 011 311- 06 -16, E-mail adresa: [email protected]

sajt: www. hramsvetogdimitrija.rs PRIMEDBE, PREDLOGE I POTREBE ZA PASTIRSKIM SAVETOM MO@ETE DOSTAVQATI I

PISMENO NA NAVEDENE ADRESE. DOBI]ETE ODGOVOR PISMENO.

[tampa: [tamparija Futura digital, Bul. Arsenija ^arnojevi}a 113, tel. 411-46-46.

SVETA TAJNA LITURGIJE - BO@ANSTVENA LITURGIJA (3)

Osno vni el ementi li tur gij s kog b og os lu`ewa

J ezik L iturgi j e - jezik Bibli je

Da bi se Liturgija razumela treba nau~iti wene biblijske odlike i sadr`aj, slike,

pore|ewa, reference, ukratko ~itav jedan sistem izraza uzetih posredno ili neposredno

iz Biblije. Biblija je je pravi kqu~ razumevawa Liturgije. Biblija i Liturgija zajedno

~ine dva su{tinska temeqa hri{}anskog `ivota. Biblijski jezik upotrebqava se kao

liturgijski jezik Crkve kroz: 1. - Upotrebu samih biblijskih tekstova kao ~tenija-~itawa iz Starog zaveta,

Poslanica i Jevan|eqa; kao pojawe himni (''Veli~a du{a moja Gospoda, Niwe

otpu{~ajet''); kao psalmopojawe-psalmopevawe psalma uzetih kao celina ili grupe

stihova (prokimeni); 2. - biblijske re~i i izrazi koji se upotrebqavaju bilo prevedeni ili u jevrejskom

obliku. Najva`niji su:

AMIN ~ije je zna~ewe NEKA TAKO BUDE. To je potvrda i izraz prihvatawa

stvarnosti, istine, snage onoga {to je Bog ve~no ~ini.

ALILUJA u slobodnom prevodu zna~i BOG JE OVDE, SLAVITE GA. To je jedna od

kqu~nih re~i Liturgije jer otkriva su{tinu bogoslu`ewa-otkriva Bo`ije prisustvo

BLAGOSLOVENO JE CARSTVO OCA I SINA I SVETOGA DUHA izraz je bogopoklowewa

koji se upotrebqava tokom Liturgije kao wen po~etak i uvodni deo. Ovim re~ima se

objavquje da su Bog i wegova voqe ciqevi na{ih `eqa i polazi{te na{e pobo`nosti.

SVJAT, SVJAT,SVJAT... i BOG GOSPOD I JAVISJA NAM i mnogi drugi izrazi iz

St. Zaveta koji su bili izraz Izraiqevog o~ekivawa Spasiteqa (Mesije) a koje otkrivaju

veru Crkve da su u Hristu sve nade i sva proro~anstva na{la svoje ispuwewe.

3. - Sve himne i molitve u Liturgiji pune su slika, simvola i izraza uzetih iz

Biblije kao na primer: kada se Bogorodica poredi sa ''Kupinom koja gori a ne sagoreva''

ili sa ''Kadionicom'' ili sa ''Hramom'' poti~e iz sadr`aja Sv. Pisma, imaju simvoli~ko

i teolo{ko zna~ewa koje je dato u Sv. Pismu Starog i Novog Zaveta, re~i ili pojmovi

kao ''svetlost,''tama'',''jutro'', ''Dan Gospodwi'' ili simvoli vode, uqa, vina imaju svoja

zna~ewa u sadr`ju Biblije. Nastavi}e se

13.mart/29. febr. NEDEQA SIROPUSNA

Veliki post je u toku

13. mart/29. feb. Bele poklade

14/1. mart. Po~etak Velikog, ^asnog Posta

19/6. mart. Teodorova subota

20/7. mart. NEDEQA PRVA POSTA - ^ISTA- PRAVOSLAVQA

22/9. mart. Sv. 40 mu~. Sevastijskih - Mladenci

27/14. mart. NEDEQA DRUGA POSTA – PA^ISTA

30/17. mart. Sveti Aleksije ~ovek Bo`iji

DRAGI PAROHIJANI,

POZDRAVQAMO VAS NA PO^ETKU VASKR[WEG ili VELIKOG ili ^ASNOG

POSTA SA ISKRENIM @EQAMA DA NAM SVIMA OVAJ POST DONESE UZAJAMNO

POMIREWE I POMIREWE SA BOGOM, OSLOBA\AWE OD ROBOVAWA GREHU I DA

BUDE JO[ JEDAN KORAK KA LI^NOM PREOBRA@AJU I VASKRSEWU.

PRIBLI@IMO SE JEDNI DRUGIMA, PRIBLI@IMO SE BOGU, OTKRIVAJMO

SVETIWU @IVOTA KOJOM NAS JE BOG OBDARIO I PRINESIMO MU DAROVE

LI^NOG PREUMQEWA, DUHOVNOG UZRASTAWA I PRA[TAWA!

Veliki post po~iwe Pra{talnim ve~erwim na kome se sve~ano objavquje wegov

po~etak. Svetle ode`de sve{tenika se odla`u, svetla se gase, ~ita se molitva

Velikog posta - Pokajna molitva sv. Jefrema Sirina koju prate veliki

pokloni, verni se ispovedaju, mole jedni druge za opro{taj i kre}u pustiwom

Velikog posta radosno o~ekaju}i dolazak zore Vaskrsa. Veliki post treba

shvatiti vrlo ozbiqno kao duhovni izazov koji tra`i na{ plan, neprestani

podvig i razmi{qawe o jevan|eqskim temama kojima dodajemo neprestalne

molitve i telesni post. Treba se potruditi posebno da se: pridr`avamo posnog

stila `ivota; uzdr`avamo od odre|ene vrste hrane; u~estvujemo u

bogoslu`ewima; ispovedamo i pra{tamo.

Ukoliko mo`emo ne propustimo: Velika Pove~erja prva ~etiri dana ^iste

sedmice kad se u delovima ~ita Pokajni kanon sv. Andreja Kritskog, Liturgije

Pre|eosve}enih darova sredom i petkom; subotwe i nedeqne liturgije; jutrewe

u ~etvrtak Pete sedmice kada se ~ita ceo tekst Kanona sv. Andreja Kritskog;

jutrewe u subotu Pete sedmice kad se ~ita Akatist Presvetoj Bogorodici.