Survival Kit

  • View
    243

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

For student coming to australia

Text of Survival Kit

Untuk Pelajar Malaysia di Sydney & NSW Malaysian Postgraduate Students Association of NSW Survival Kit MyPSA 1 AUSTRALIA & UNIVERSITI DI NSW Survival Kit MyPSA 2 ISI KANDUNGAN BILPERKARAMUKASURAT 1HI MATE!3 Mengenai Australia3 Budaya Australia4 Ayat-ayat Yang Lazim Digunakan6 2HUBUNGAN UTAMA7 Malaysia Hall7 Education Malaysia8 Majlis Amanah Rakyat9 Kedutaan Malaysia10 3PERSATUAN BERSEKUTU DAN LAMAN SESAWANG BERGUNA12 Laman Sesawang Lain 13 4KEDIAMAN14 Malaysia Hall14 Memilih Rumah Sewa15 Tips Untuk Berjaya Mendapatkan Kontrak Sewa Rumah 16 5KEPERLUAN ASAS20 6PELAJAR ISLAM (MAKANAN HALAL & MASJID)23 7PENGANKUTAN AWAM27 Jaringan Keretapi27 OPAL Card (Touch n Go)28 8PENGURUSAN KEWANGAN29 Bank29 Tips Berjimat (Tambahan)30 9MEMBELI KENDERAAN35 Membeli Kereta37 10PERCUTIAN44 11KECEMASAN57 Survival Kit MyPSA 3 HI MATE!! Pertamasekali,tahniahdiucapkankeranaandaberpeluanguntukberadadibumi Australia!HiMate!merupakanucapanyangseringdiucapkanolehwargaAustralia. Olehitu,untukmenyambutkedatangananda,MalaysianPost-GraduateSydney Association (MyPSA) mengucapkan Selamat Datang! dan Hi Mate! Mengenai Australia Australiamerupakansebuahnegarayangunikkeranaiamerupakansebuahbenuayang membentuksebuahnegaraberbandingdenganbenua-benualainyangterdiridaripada pelbagainegara.Australiamerentasitigagarisanzonwaktudanmempunyaiduajenis musim;empatmusimiaitumusimpanas,luruh,sejukdanbungadibahagianselatan Australia,danmusimtropikayangterdapatpadabahagianutaraAustralia.Australia terdiridaripadatujuhbuahnegeriiaituNewSouthWales(NWS),Victoria(Vic), Tasmania(Tas),SouthAustralia(SA),WesternAustralia(WA),NorthernTerritory (NT), dan Queensland (Qld). Ibu negara Australia terletak di dalam negeri NSW iaitu Canberra(AustralianCapitalTerritory;ACT).WalaupunAustraliamerupakansebuah negara yang amat besar tetapi ia hanya mempunyai populasi yang berjumlah sekitar 23 juta orang sahaja pada 2013. NegeriNSWmerupakannegeriyangmempunyaipopulasiyangterbesarberbanding daripadaenamnegerilain.MalahNSWmerupakannegerikepadaBandartermajudi Australia iaitu Sydney. Sydney juga merupakan ikon kepada Australia di mata dunia yang Survival Kit MyPSA 4 manaiamenempatkanOperaHousedanDarlingHarbour yangsering menghiasigambar mengenai Australia. Ia juga menempatkan beberapa universiti bertahap 200 dunia seperti University of Sydney dan University of New South Wales,. Malah ia juga menempatkan universiti-universitilainyangmasihberkelasduniasepertiMacquarieUniversity, UniversityofTechnologySydney,UniversityofWollonggong,UniversityofNewcastle, UniversityofWesternSydney,danUniversityofNewEngland.Olehituandaharus berbangga dengan peluang yang anda perolehi dengan menjejakkan kaki anda ke Sydney! Budaya Warga Australia Australiamerupakansebuahnegarayangmakmur!Olehyangdemikianandaboleh menjangkakansebahagianbudayayangberbezadansebahagianyangserupadengan Malaysia.Didalamsurvivalkitiniandaakandiberitahumengenaibudayapendudukdi Australia 1.OrangAustraliaadalahperamah:WalaupunpadamulanyaorangAustraliakelihatan agaksombongtetapiapabilaandamenegurmereka,merekabolehmenjadisangat mesra dan ramah. Malah kadang-kala mereka akan memulakan perbualan dengan anda danmampuberbualdenganlebihpanjanglebar.Olehitujanganterkejutapabila mereka mengajak anda berbual di dalam keretapi atau bas. 2.OrangAustraliamerupakanmasyarakatyangberdisiplin:merekaamatmenepati waktu.Istilahmenepatiwaktubagimerekaialahberadatepatpadamasayang ditetapkan;bukanterlaluawal ataulewat. Olehitujikaanda telahberjanjiuntuk berjumpa pada pukul 1 tengahari tidak perlulah anda ingin berada awal seperti pada Survival Kit MyPSA 5 jam 12.30 tengahari atau lewat seperti jam 1.30 petang kerana mereka tidak akan ada lagi pada waktu tersebut! 3.Kadarjenayahyangrendah:Inibukanbermaksudtiadajenayah.Tetapiandaboleh merasaisuasanaselamatdanamanjikaberjalanberseorangandiBandar.Jenayah seperti ragut amat kurang kerana warga Australia menikmati taraf hidup yang tinggi. Walaubagaimanapun,andamasihharusberhati-hatiterutamaapabilaberjalanpada waktu tengah malam. Mungkin jenayah yang paling merisaukan adalah masalah mabuk, tetapi ia hanya berlaku pada tengah malam kerana Sydney mempunyai undang-undang larangan pengambilan alcohol secara terbuka dan pada siang hari di tempat awam. 4.WargaAustraliamerupakanmasyarakatyangasertif:merekaakanmenyatakanapa yang mereka tidak suka atau apa yang mereka suka. Mereka akan meluahkan perasaan secaraterang-terangan.Malahmerekaakanmenunjukkanperasaanmerekadengan terperinicidanmungkindirasakankasarolehanda.Olehitujikaandamelanggar peraturan seperti memotong barisan, bersedialah untuk ditegur! 5.WargaAustraliameminatiaktivitilasakdanmencabar:merekabukanulatbuku. Merekagemaruntukmelakukanaktivitiriadahsepertiberadadipantai,aktiviti bush-walking,dansenaman.Olehitutidakmenghairankanjikapadawaktupetang sewaktu orang pulang daripada kerja anda akan melihat orang berbasikal di jalan raya atau berjoging, mereka sebenarnya hendak pulang dari kerja! 6.Sydneymerupakanbandarmasyarakatmajmuk:Andamungkinberfikiryanganda beradadiSydneymakaandahanyaakanmelihatmat-salehdimana-mana.Tetapi sebenarnyaandaakanberjumpadenganpelbagaibangsasepertiCina,Arab,India, Vietnam,Pakistan,Bangladesh,IndonesiamalahMalaysia!Olehitujangansegan untuk menegur orang Malaysia! Survival Kit MyPSA 6 Ayat-Ayat Yang Lazim Digunakan Ace! = Terbaik, cemerlang Aussie=SingkatanbagiOrang Australia Bushfire = kebakaran hutan/belukar Bushranger=orangyangmelanggar peraturan BYO=BringYourOwn(selalunya terdapatpadarestorenataukedaiyang tidak mempunyai lesen khas) Chemist = Farmasi Come good = dalam berkeadaan baik Cut Lunch = hanya memakan sandwich GDay! = Hello! Hols=SingkatanbagiHoliday (percutian) Lay-by = membeli secara ansuran, tetapi baranganhanyabolehdiambilsetelah habis pembayaran. Maccas = Singkatan bagi MacDonalds Mate = Rakan, Sahabat NoWorries=Tiadamasalah(ungkapan selalunyasebagaiucapansama-sama untuk terima kasih) O.S. = Singkatan bagi Oversea Oz = Singkatan bagi Australia Rego=pendaftarankenderaan,cukai jalan Mereka juga gemar menggunakan singkatan bagi sesuatu perkataan penuh seperti tempat Parramatta kepada Para, ikan siakap Barramundi kepada Barra, HotWaterBottlekepadaHottie.Tetapiandaperlumemastikandahulu setiap perkataan yang mereka singkatkan. Jangan reka singkatan sendiri! Mereka juga sering memulakan ucapan (terutama di kaunter pembayaran) dengan ayat berikut: Hi, how are you? Sudah bersedia untuk menjadi sebahagian daripada penduduk Australia? Survival Kit MyPSA 7 HUBUNGAN UTAMA SemasaandaberadadiSydneymalahsebelumandaberadadiSydney,andperlu mengetahui siapa yang perlu dihubungi untuk sedikit-sebanyak membantu anda. Oleh itu, kami di MyPSA memberikan senarai penting bagi anda untuk berhubung 1.Malaysian Hall Keterangan:MalaysianHallbolehdikatakansebagaitempatrujukanutamapelajar MalaysiamalahtidaksalahjikadikatakansebagairumahuntukpelajarMalaysia. Kebanyakan aktiviti persatuan pelajar Malaysia akan diadakan di Malaysia Hall Warden: Puan Rohani (Kak Nani) Email: myhallsydney@msda.org.au : myhallsydney@ema.org.auAlamat: 2A, Alison Road, Randwick NSW 2031, Australia Tel: (02) 9399 9970 Survival Kit MyPSA 8 2.Education Malaysia Keterangan:EducationMalaysiamenempatkanpegawai-pegawaidaripadaJabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan di bawahsatubumbung.Olehyangdemikian,bagipelajartajaanJPAdanUniversiti anda perlu untuk mendaftarkan diri di sini bagi memudahkan anda untuk dihubungi.Pegawai JPA: En. Shahrezan Md. Sheriff (JPA Student Advisor) Email: jpa_advisor@yahoo.com.au Tel: (02) 9327 7796 Pegawai-pegawai JPT: En. Mohammed Khidzairy Zainal Abidin (Atese) Email: khidzairy@ema.org.au : Puan Salina Sa-idul Haj (Atese) Emai: shsalina@ema.org.au : En. Mohammad Azziyadi Ismail (Atese) Email : azziyadi@ema.org.au : Puan Zaini Ismail (penolong akauntan) Email: zaini@ema.org.auAlamat: 67 Victoria Road, Bellevue Hill New South Wales 2023 Email Umum: contact@ema.org.au Survival Kit MyPSA 9 Tel Umum: (02) 9327 7565Website: www.ema.org.au

3.Majlis Amanah Rakyat (MARA) Keterangan:PejabatMARAadalahsatuentitipentingbagipelajartajaanMARA untuk menghantar borang pendaftaran pelajar dan lain-lain dokumen yang diperlukan MARA untuk memudahkan urusan yang akan datang. Walaubagaimanapun, buat masa kinipejabatMARAberadaditempatyangberasingandaripadalain-lainjabatan tajaan. Pegawai MARA: En. Shazali Salleh (Director)Email: maradaustralia@yahoo.com : Puan Munirah Husain Email: maradsydney@yahoo.comAlamat: Suite 1502, Level 15, Shop 4&5, 665-667 Anzac Parade, Maroubra, 2035 Sydney, NSW Tel : 04 7818 0448 Website: www.mara.gov.my Survival Kit MyPSA 10 4.Kedutaan Malaysia Keterangan: Kedutaan Malaysia amat penting bagi pengurusan pembaharuan passport atau pendaftaran anak yang baru dilahirkan (dilahirkan di Australia). Malah sebarang perkarakritikalsepertikehilangankadpengenalanatausuratberanakperlu menghubungi kedutaan Malaysia.Email: immigration@malaysia.org.au(Mengenai perkara imigrasi) Email: consular@malaysia.org.au (mengenai passport, surat beranak, sijil kahwin dan lain-lain) Email Umum: malcanberra@malaysia.org.au Alamat: 7, Perth Avenue, Yarralumla, ACT 2600 Tel: (02) 6120 0300/310 Website: www.malaysia.org.au 5.Terjemahan Lesen Memandu TerjemahanlesenmemanduMalaysiajugabolehdibuatsecarapercuma(bagipelajar sehaja)melaluiemailuntukmembolehkanandamemandusecarasahdiAustralia. BorangpermohonanbolehdimuatturunmelaluilamanwebEducationMalaysia Autralia (EMA) Survival Kit MyPSA 11 Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut:i)Borang permohonanii)Imbasan lesen memandu Malaysia depan dan belakangiii) Imbasan lesen memandu lanjutan depan dan belakang iv) Imbasan kad pelajar v)Imbasan passport atau kad pengenalan Email: contact@msda.org.au Survival Kit MyPSA 12 PERSATUAN BERSEKUTU DAN LAMAN SESAWANG BERGUNA Malaysian Sudents Council of Australia (MASCA) MASCAmerupakanbadanberpusatdanterbesarbagipelajarMalaysiadiAustralia. MASCA merupa