SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

Embed Size (px)

Text of SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  1/45

  SUHOMESNATI

  PROIZVODI

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  2/45

  Oduvijek se meso, kao lako pokvarljiva

  namirnica, konzerviralo za kasniju uporabu, i tosuenjem, soljenjem, salamurenjem idimljenjem. Sve su metode dobre jer sprjeavajurazvitak mikroflore kvarenja. Suenjem komadamesa, kobasica, slanine i sl., nastala je povelikaskupina "suhomesnatih proizvoda",karakteristinih po bitnom smanjivanju vlage idobivanju specifinog mirisa zrenja iboje.Suhomesnati proizvodi se mogu spravljati

  od mesa svih domaih ivotinja,pa i od mesaptica,divljai i riba. Najvie se soli i salamurisvinjsko meso.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  3/45

  Nain spravljanja suhomesnatih proizvoda

  varira prema vrsti sirovine, stupnjuuhranjenosti ivotinje od koje mesopotjee, djelu trupa tj. anatomskoj regijikoja se prerauje, nainu rasjecanja ikategorizaciji mesa, tehnici soljenja i

  drugih faktora.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  4/45

  Ve prema vrsti suhomesnatihproizvoda, primjenjuju se razni naini i

  kombinacije soljenja s drugim metodamakonzerviranja i obrade mesa:samo

  soljenje, salamurenje u kombinaciji s

  kuhanjem ili peenjem, salamurenje sdimljenjem i kuhanjem,salamurenje s

  dimljnjem i suenjem,. Prema nainu

  tehnoloke obrade, razlikuju se ovegrupe suhomesnatih proizvoda:

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  5/45

  1. Soljeno,odnosno salamureno,a zatimdimljeno meso koje se uva pritemperaturi do 5C;takvom se preradompostizuju odreena organoleptikasvojstva ali ne i odrivost.

  2. Salamureno, dimljeno i kuhano meso, ijije rok odrivosti nekoliko tjedana3. Salamureno i dimljeno meso koje se

  uva 2-3 mjeseca4. Salamureno, dimljeno i sueno koje se

  uva i do godine dana ili vie.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  6/45

  Pripremanje mesa za proizvodnju

  suhomesnatih proizvoda

  Meso se prije prerade hladi u dubini do 0C.Prethodno smrznuto meso treba izbjegavati.Meso se soli u manjim ili veim komadima, samoizuzetno u polovinama. Svaki komad namjenjenza suhomesnati proizvod prethodno se formira;daje mu se oblik koji olakava prodiranje soli ikoji je inae najpogodniji. Podeava se i nainsoljenja. Proizvodi bez kostiju esto se oblikuju u

  raznim kalupima ili na druge naine. Tako seslanina moe preati da bi dobila oblikpravokutnika.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  7/45

  Hlaenje i zamrzavanje mesa

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  8/45

  Klanje svinja u kuanstvu najee se obavlja uzimsko razdoblje, jer hladno vrijeme pogoduje

  optimalnom hlaenju mesa nakon rasjecanjasvinjskih polovica. Naime, za besprijekornokvalitetno meso i mesne proizvode vrlo je vanopravilno hlaenje. Meso naime slabo provoditoplinu i zato se sporo hladi. Posebice je to

  opasno za dijelove mesa oko kostiju. Osim toga,

  nedovljno ohlaeno meso lake se oneistibakterijama i podlonije je kvarenju. Hlaenje

  obraenih osnovnih dijelova svinjskih polovica okuanstvu obavlja se u istoj, zranoj i hladnojprostoriji,ovjeeno na metalne preke,pazeipritom da se komadi mesa ne dodiruju.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  9/45

  Temperatura prostorije u kojoj se mesohladi, treba iznositi od -10C do 0C priemu hlaenje ovjeenog mesa traje 18-24 sata. Kroz to vrijeme meso se ohladi naoko +4C, nakon ega se moezamrznuti,soliti i salamuriti, ili pripremiti za

  nadjevanje kobasica. Ako meso pomouniskih temperatura elimo duljekonzervirati, nakon hlaenja gazamrzavamo. Zamrzavanje je jedan od

  najjednostavnijih postupaka zatite mesaod kvarenja,pri emu ono zadrava svojprirodan izgled, okus, miris i hranjivuvrijednost.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  10/45

  Zamrzavanje pripremljenog mesa treba

  obaviti najkasnije dva dana nakon klanja,

  pri emu se pojedini djelovi mesa ne mogujednako dugo drati u zamrzivau. Mesose u kuanstvima najee zamrzava na

  -15 do -20 C, kroz krae razdoblje, jer setako u mesu najmanje oteuju miinavlakna.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  11/45

  SOLJENJE I SALAMURENJE

  su kemijski oblici konzerviranja mesa pomou kojihsprjeavamo razvoj tetnih mo.i na taj nain titimomeso od kvarenja kroz odreeno razdoblje.

  utjeemo i na promjenu odreenih svojstava mesa,

  ime takoer djelujemo na dulju odrivost mesa zaljudsku prehranu. Glavna razlika izmeu soljenja i salamurenja je u tome

  to se pod soljenjem mesa misli na oblik konzervacijemesa uz pomo kuhinjske soli, dok je salamurenje mesadrugi oblik konzervacije gdje se osim kuhinjske soliupotrebljavaju i drugi sastojci kao to sunitriti,nitrati,eeri,askorbinska kis.,polifosfati,zaini

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  12/45

  Kuhinjska sol kaosredstvo za konzerviranje

  mesa ima sposobnost da

  mesu oduzima vodu,

  zatim da sprijei razvojmo-a i da zakoidjelovanje tkivnih enzima.

  Kuhinjska sol za soljenje i

  salamurenje mora

  sadravati najmanje 95%NaCl u suhoj tvari i ne

  vie od 5% vode.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  13/45

  Receptura salamure za soljenje uglavnom

  je slijedea:nitritna sol 30 g/kg mesa

  zainska smjesa 5-10 g/kg mesaenjak u ljuskicama 1-2 g/kg (prema elji)

  contrit za boju 3 g/kg mesaili

  kuhinjska sol 30 g/kg mesa

  zain s nitratom 5-10 g/kg mesaenjak u ljuskicama 1-2 g/kg (prema elji)contrit za boju 6 g/kg mesa

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  14/45

  Nitriti i nitrati

  .su vrlo vanisastojci smjese zasalamurenje,jer se pomounjih moepostiisvojstvena crvena bojasalamurenog mesa.

  Od nitrita upotrebljava se jedino nartij-nitrit

  Kancerogeni su

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  15/45

  eeri

  Takoer spadaju u vane sastojke smjeseza salamurenje. Oni sudjeluju u procesuoblikovanja poeljne boje salamurenog

  mesa, u nazonosti eera olakano jeprodiranje soli u dublje djelove mesa,ikonano, njihovom prisutnou uodreenoj se mjeri korigira slanost

  salamurenih proizvoda. Od eera se zasalamurenje mesa upotrebljava uglavnomglukoza.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  16/45

  Askorbinska kiselina(vitamin C)

  Ona ima svojstvo da ubrzava proces

  salamurenja i pospjeuje nastanak crveneboje salamurenog mesa.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  17/45

  Polifosfati

  Spadaju u pomono sredstvo zasalamurenje, a dodaju se onda kada meso

  mora bolje zadravati vlagu i stabilizirati

  boju. Najee se upotrebljavaju uindustrijskoj proizvodnji svih vrsta

  kobasica i mesnih konzervi. U veim

  koliinama mogu biti opasni za ljudskozdravlje.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  18/45

  Zaini

  su sporedni sastojcikoji se koriste tijekom

  salamurenja mesa.

  Dodaju se prema elji a

  od brojnih zaina koji seupotrebljavaju tijekom

  salamurenja mesa treba

  spomenuti

  enjak,luk,mljevenu,ljutuili slatku papriku, papar,borovnicu,lovor

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  19/45

  Postupci soljenja i salamurenja

  mesa

  1. Suho soljenje

  2. Suho ili vlano salamurenjeSuhi se postupak soljenja primjenjuje u

  proizvodnji slanine, vratine, pruta, suhekoljenice, rebara, i drugih veih ili manjihkomada mesa. Postupak suhog soljenja

  mesa u komadima sastoji se u tome dase meso natrlja grubom zrnatom soli.Suho soljenje traje 15-50 i vie dana.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  20/45

  Suho salamurenje se takoer provodi zaiste vrste mesa i prema istom opisanompostupku kao i suho soljenje, samo to se

  u ovom sluaju za utrljavanje mesaupotrebljava smjesa za salamurenje.

  Vlano salamurenje je postupak kada se

  meso uranja u tekuu salamuru.Najpovoljnija temperatura prostorije u kojojse obavlja vlano salamurenje je od 4-10C. Nedostatak je vlanog salamurenja

  to se iz mesa izluuju topljivebjelanevine i ekstraktivne tvari, a tonepovoljno utjee ne kakvou proizvoda.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  21/45

  U dananje se vrijeme u mesnimindustrijama koristi jedan novi postupak

  vlanog salamurenja, odnosno utrcavanjesalamura u meso. Naziva se jo i brzimsalamurenjem. Ovaj tip salamurenja

  omoguuje postizanje optimalnih

  organoleptikih svojstava salamurenogmesa i njegovu blagu slanost, to takvomproizvodu daje specifian okus i miris.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  22/45

  Prostorije za salamurenje

  U kuanstvima su prostorije za soljenje isalamurenje obino smjetene u prizemljuili podrumu kue. Moraju biti dobro

  zatiene, kako bi se u njima mogaonesmetano odvijati proces konzerviranja

  mesa (temp. od 4-10C, relativna vlaga

  zraka od 85-90%). Osim toga, prostorijatreba biti ista bez stranog mirisa, suha ibez izvora prirodnog svjetla.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  23/45

  Dimljenje mesa

  ..je takoer jedan oblik kemijskogkonzerviranja mesa uz pomo kojeg semeso moe sauvati dulje razdoblje.

  Naime, zadaa dima je sprjeavanjeoksidativnih i baktericidnih uinka u mesu,a oblikovanje specifino dimljenih

  proizvoda posljedica je taloenje dima napovrini i njegova prodiranja u dubinumesa.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  24/45

  Za proizvodnju dima najee seupotrebljva drvo, odnosno srtgotine

  jasena, bukve, graba i hrasta. Drvo jele,bora, smreke i ostalih etinjara se neuptrebljava za dimljenje, jer zbog

  sadraja izgaranja smole, meso poprimaokus po terpentinu.

  Danas su se u praksi uobiajila 3 nainadimljenja:

  Hladni

  Umjereno topli

  Vrui postupak

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  25/45

  Od nabrojenih postupaka u kuanstvu seesto provodi tzv. Hladni nain dimljenja,pri emu se temperatura mora kretati od16-25C, a dimljenje traje ovisno o veliinikomada od 1-4 tjedna.

  Kad je usoljeno meso ocijeeno, ono sepomou kuka ovijesi na drvene ili metalnepreke u punicu pri emu se vei komadislau u sredinu punice, a manji komadi

  uokolo. Nakon toga zapoinjemo sdimljenjem, pazei da drvo ne gori vesamo tinja, kako bi u punici vladala

  optimalna temperatura do 25 C.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  26/45

  Ako je temperatura dimljenja previsoka onda se

  na povrini mesa stvara nepropusna kora zbogega dim ne moe prodrjeti u dubinu mesa, paono ostaje nepodimljeno i brzo se kvari. Zato otemperaturi punice, odnosno izgaranju drvetatreba voditi rauna kako bismo izbjegli navedenetetne posljedice, koje mogu nastati tijekomnepravilnog dimljenja.

  Meso se dimi svaki drugi dan po nekoliko sati, a

  nakon svakog dimljenja punicu treba otvarati,

  kako bi se stvaranjem propuha meso ohladilo itime bolje osuilo.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  27/45

  Vrste suhomesnatih proizvoda

  Prut Buola unka Kare

  Kulen

  Trajna salama

  Mortadela

  Hamburger i panceta

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  28/45

  Prut

  Suenjem svinjskogbuta dobiva se jedanod najcjenjenijihtrajnih suhomesnatih

  proizvoda-PRUT. Za proizvodnju pruta

  uzima se butdeblje,mesnate

  svinje, koji suenjemgubi 40% vode i takosmanjuje teinu.

  B t se moe preraditi s koom ili be koe

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  29/45

  But se moe preraditi s koom ili bez koe,sa slaninom debelom najvie 2.5 cm nanajdebljem mjestu. Ohlaene butove trebanajprije ostaviti da se hlade na temperaturiod 2-5C 18-24 sata. Zatim se u meso

  utrlja smjesa soli i 1% salitre. Osoljeni

  butovi slau se u veliku cementnu posuduili na drvenu policu u hladnijoj prostoriji, a

  svaka dva dana se preokreu i

  pregledavaju. Vrijeme leanja u solirauna se prema teini mesa (na 1kgmesa 2 dana).

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  30/45

  Nakon toga pruti seisperu u hladnoj vodi i

  objese da se sue na

  zraku 1-2 dana. Zatim sestavljaju na hladan dim,

  koji duboko i polako

  prodire u meso. Dimljenje

  traje nekoliko tjedana (4-

  6), to ovisi o klimi ikoliini vlage u zraku.Kvalitetniji su oni prutikoji se vie sue na zraku

  nego na dimu, a smatrase da su zreli nakon 6-8

  mjeseci.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  31/45

  Jedan od najcjenjenijih

  pruta u Hrvatskoj jeDALMATINSKI

  PRUT,koji se proizvodina tradicionalan nain.

  To znai da u proizvodnjipruta koristimo samoetiri komponente:

  - morsku sol

  - velebitsku buru

  - hladni dim

  - runi rad

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  32/45

  Buola

  Buola se pravi odsvinjske vratine, bez

  kostiju. Meso se

  stavlja u vlanusalamuru 21 dan.Nakon toga se odvaja

  od kostiju i slae u

  svinjsko slijepocrijevo. Sui sepolako na hladnom

  dimu.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  33/45

  unka

  U naim krajevima za proizvodnju unke trebabirati unke (butove)lakih,mladih, mesnatihsvinja (4-5 kg).

  Nakon hlaenja unka se natrlja smjesom za

  salamurenje, a zatim se vlano salamuri 3-4tjedna. Poslije salamurenja unka se sui napropuhu 20 dana, zatim se ispire u vodi, 2 danasui na zraku i 10-14 dana dimi na hladnomdimu.Nakon dimljenja unka visi na zraku 8-10dana. unka se smatra polutrajnim proizvodom iredovito se kuha,a vrijeme kuhanja se odreujeprema teini- 30 min po 1 kg.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  34/45

  Vrste unka

  Jolly unka

  Praka bon unka

  unka u ovitkuMandolina dimljeni but

  Dimljeni vrat

  Dimljena preana pleka

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  35/45

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  36/45

  Kare

  Svinjski svijei kare seobradi, posoli i stavlja se upripremljeni rasol u kojem senalazi 21 dan. Nakon togakomadi mesa se operu u istoj

  vodi i stavljaju se na suenje.Suenje mesa traje 4 sata natemperaturi od 70C.

  Opis organoleptikihosobina proizvoda:

  Proizvod je crveno smee

  boje. Lijepo izgleda i jaeg jemirisa.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  37/45

  Kulen

  Za kulen treba uzeti krto meso (but ili pleku anajbolje vratinu). Meso isjei na sasvim sitnekocke, a zatim posoliti. Potrebno je staviti

  dovoljno papra i paprike, jer kulen treba biti ljut,pored toga paprika ga uva od kvarenja. Sve todobro izmijeati, a zatim nadjenuti mesomdebelo crijevo i odmah kulen staviti u dim. Dim

  mora biti sasvim slab, a suenje traje dugo, okotri tjedna.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  38/45

  Vrste kulena

  Vetricina

  Napoli

  Slavonski kulen

  Domai kulen

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  39/45

  Trajna salama

  Trajna salama vrhunac je suhomesnatedelikatese.Trajne salame,inae po svom sirovinskomsastavu i prehrambenoj vrijednosti najkvalitetniji su inajvrijedniji proizvodi,iz razloga to se proizvode odnajkvalitetnijeg mesa i najfinijih zaina mediteranskogpodneblja. Proizvodi se od fino usitnjenog svinjskogmesa,uz dodatak goveeg mesa i zaina mediteranskogugoaja.Ugodnog je i blagog okusa i njenekonzistencije. Zimska salama je kombinacijamediteranske salame i kontinentalne trajne salame,to jeini pravom gurmanskom poslasticom.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  40/45

  Vrste trajnih salama

  Zimska salama

  Srijemska kobasica

  ajna kobasica

  Beka salama...

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  41/45

  Mortadela

  Mortadela(tal.Mortadella) jedebela okruglakobasica koja se pravi

  od mjeavinesvinjskog i teleegmesa, slanine teraznih zaina. Ova

  kobasica je izvorno izItalije i nastala je uBologni.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  42/45

  Panceta

  Dalmatinska pancetadobivena iz mesnateslanine trajni jesuhomesnati proizvoddobiven tehnolokimprocesom koji obuhvaasoljenje, suenje, zrenje idimljenje. Vrlo izraenmiris dima, punoa okusa

  i idealan odnos izmeumesnog i masnog tkivaovaj proizvod inepravom delicijom.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  43/45

  Hamburger

  To je svinjska mesnata

  slanina koja se

  podvrgava postupku

  salamurenja, te termike

  obrade natemperaturama

  pasterizacije i dimljenja.

  Mirisa je karakteristinog

  za upotrijebljenu sirovinu,zaine i dim.

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  44/45

  Literatura

  Internet

  Poljoprivredna enciklopedija

  Zimnica-Vera Hru

 • 8/10/2019 SUHOMESNATI PROIZVODI.ppt

  45/45

  Izradile

  Barbara Brnjac

  Elena Jakupec