94
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori. STUDIU DE CAZ 4.1 CREDITUL IPOTECAR Creditul destinat activităţii imobiliare reprezintă una dintre cele mai importante categorii de credit din sistemul naţional în economia de piaţă, economie care cultivă şi dezvoltă sprijină şi susţine, proprietatea individuală. Creditul ipotecar presupune o convenţie între creditor şi împrumutat, în care se prevede, în general: Proprietatea care serveşte ca garanţie a rambursării împrumutului; Condiţiile de remunerare şi scadenţele de rambursare; Penalităţile în caz de rambursare anticipată, parţială sau completă, a împrumutului; Circumstanţele în care prin nerespectarea condiţiilor de împrumut, debitorul poate pierde proprietatea. Principalul împrumut pe ipotecă comportă o sumă de rambursare şi o rată a dobânzii fixă (constantă şi identică). Rambursările sunt identice pe întreaga perioadă şi fiecare rambursare cuprinde, dobânda şi suma cu care se reduce datoria în curs. De regulă, în cadrul ratei fixe, scade partea privind dobânzile şi creşte partea privind rambursarea propriu-zisă. În ultimul timp s-au dezvoltat şi alte tipuri de credite ipotecare cum ar fi: Împrumut pe ipotecă cu dobânzi variabile Împrumut pe ipotecă cu rambursare progresivă Împrumut pe ipotecă inversat, purtător de anuităţi. Pagina 1 din 94

STUDIU DE CAZ

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

STUDIU DE CAZ

4.1 CREDITUL IPOTECAR

Creditul destinat activităţii imobiliare reprezintă una dintre cele mai importante

categorii de credit din sistemul naţional în economia de piaţă, economie care cultivă şi

dezvoltă sprijină şi susţine, proprietatea individuală.

Creditul ipotecar presupune o convenţie între creditor şi împrumutat, în care se

prevede, în general:

Proprietatea care serveşte ca garanţie a rambursării împrumutului;

Condiţiile de remunerare şi scadenţele de rambursare;

Penalităţile în caz de rambursare anticipată, parţială sau completă, a împrumutului;

Circumstanţele în care prin nerespectarea condiţiilor de împrumut, debitorul poate

pierde proprietatea.

Principalul împrumut pe ipotecă comportă o sumă de rambursare şi o rată a dobânzii

fixă (constantă şi identică). Rambursările sunt identice pe întreaga perioadă şi fiecare

rambursare cuprinde, dobânda şi suma cu care se reduce datoria în curs. De regulă, în cadrul

ratei fixe, scade partea privind dobânzile şi creşte partea privind rambursarea propriu-zisă.

În ultimul timp s-au dezvoltat şi alte tipuri de credite ipotecare cum ar fi:

Împrumut pe ipotecă cu dobânzi variabile

Împrumut pe ipotecă cu rambursare progresivă

Împrumut pe ipotecă inversat, purtător de anuităţi.

Împrumutul pe ipotecă cu dobânzi variabile s-a instituit în special datorită creşterii şi

variaţiei ratei dobânzii în anii 80, în care s-a produs creşterea costurilor de procurare a

fondurilor de împrumut.

Creditul pe ipotecă cu dobânzi variabile presupune variaţia acestora, în funcţie de un

indicator precis al pieţei financiare.

Împrumutul pe ipotecă cu rambursare progresivă satisface cerinţele crescânde ale

familiilor cu venituri modeste, aflate la începutul activităţii, care au perspectiva ameliorării

veniturilor lor. Formulele propuse prevăd pentru perioadele iniţiale, reduceri între 9 şi 05%

faţă de rambursările constante.

Împrumutul pe ipotecă inversat, purtător de anuităţi urmăreşte să valorifice capitalul

imobilizat în locuinţe proprietate, fără a se renunţa la dreptul de proprietate şi la uzufruct. Ca

atare, împrumutul obţinut prin ipotecarea unei părţi a proprietăţii serveşte la achiziţionarea

Pagina 1 din 60

Page 2: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

unui contract de anuităţi şi aduce astfel proprietarului un venit regulat. Este un sistem

considerat de perspectivă.

Dimensiunile ample ale creditului ipotecar în toate ţările dezvoltate, implică o

mobilizare amplă de resurse, de regulă, capitalurile disponibile pe termen lung.

4.2 ACORDAREA UNUI CREDIT IPOTECAR PENTRU PERSOANE FIZICE

Obiectul finanţării: cumpărarea unei locuinţe

Perioada de acordare: 10 ani

Moneda în care se acordă: lei

Valoarea avansului: 25% din valoarea investiţiei;

Capacitatea de rambursare: în cazul creditelor în LEI rata totală lunară (credit

+dobândă) nu trebuie să depăşească ½ din veniturile nete realizate de împrumutat şi, după

caz, de soţul sau soţia acestuia. Pot fi acceptaţi maxim 2 coplătitori în situaţia în care nu sunt

îndeplinite condiţiile de mai sus. Garanţi: nu este cazul.

Suma creditată: 360 000 000 lei

Garanţii: ipoteca de rang I asupra imobilului cumpărat cu credit ipotecar

Nivelul dobânzii: 12%

Costuri:

comision pentru analiza dosarului de credit 300 000 lei;

comision pentru deschiderea contului 80 000 lei;

comision de gestiune: 1,5% flat;

comision pentru întocmirea raportului de evaluare: garsoniere: 2 000 000 lei valoare

la care se adăugă TVA;

comision pentru rambursare în avans: 0;

asigurarea imobilului (în funcţie de zona seismică, de exemplu, pentru Bucureşti cota

de primă este de 0,27% din valoarea apartamentului);

asigurare de viaţă: nu este cazul.

În urma cererii (Anexa nr. 4) întocmite de către solicitantul creditului, acesta primeşte

oferta privind condiţiile de acordare şi derulare a creditului ipotecar (Anexa nr.5 şi Anexa nr.

6).

În vederea acordării unui credit pentru cumpărarea de imobile existente banca solicită

clientului o serie de documente standard şi tipizate prezentate în anexa nr. 7.

În baza documentelor depuse de către clientul solicitator al creditului ( cum

sunt:Anexa nr. 8 , Anexa nr. 9 , Anexa nr. 10) banca analizează situaţia acestuia pentru a

Pagina 2 din 60

Page 3: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

determina dacă îndeplineşte condiţiile de creditare impuse (Anexa nr. 11), întocmind referatul

de credite şi stabilind plafonul creditului admis (Anexa nr. 12 şi Anexa nr. 13).

Dacă solicitantul creditului ipotecar, destinat cumpărării unei locuinţe, îndeplineşte

condiţiile pe care banca le-a impus, se aprobă cererea şi se întocmeşte contractul de credit

(Anexa nr. 14).

Informaţiile care se referă la creditul solicitat, privind data tragerii, data primei

scadenţe, data scadenţelor intermediare, data ultimei scadenţe şi cuantumul ratelor totale

lunare (ratele lunare şi dobânzile) sunt prezentate în graficul de rambursare (Anexa nr. 15).

4.3. CONCLUZII

Riscul de creditare reprezintă cea mai periculoasă categorie de riscuri bancare,

întrucât de infiltrează la nivelul unei game largi se servicii şi expuneri.

Prima cerinţă pentru gestionarea cu succes a riscului de creditare constă în existenţa

unei „culturi” solide în acest domeniu. O cultură puternică presupune menţinerea unui

echilibru prudent în dezvoltarea afacerii, pe de o parte şi controlul calităţii, pe de altă parte.

Un management bancar care îşi impune standardele de conduită contează pe un

comportament similar din partea clienţilor. În completarea informaţiilor standard utilizate la

analiza acordării unui credit, o deosebită importanţă revine specificării limitelor de expunere

maximă şi încadrarea clientului într-o anumită categorie de risc. În scopul monitorizării şi

stabilirii de limite, expunerile de credite se recomandă a fi prin suma maximă supusă riscului,

ceea ce corespunde mai exact practicilor contabile actuale.

Îmbunătăţirea managementului riscurilor bancare reprezintă un obiectiv obligatoriu al

politicilor de dezvoltare durabilă, atât la nivelul fiecărei bănci în parte, cât şi la nivel global.

Prudenţa bancară reprezintă principiul fundamental în desfăşurarea activităţii Băncii

Comerciale Române, fiind monitorizate toate categoriile de risc generate de activităţile

desfăşurate.

Prin implementarea obiectivelor strategice prevăzute pentru perioada 2001-2004, s-a

promovat o nouă arhitectură a structurilor organizatorice şi a compartimentelor funcţionale

ale băncii; s-a asigurat cadrul pentru desfăşurarea unor politici bancare moderne, adaptate

modificărilor din mediul economic şi celor de natură legislativă; s-au perfecţionat

metodologiile şi instrumente operaţionale şi de prognoză. În aceste condiţii se anticipează

obţinerea unor rezultate financiare superioare şi o creştere a eficienţei şi profitabilităţii

Pagina 3 din 60

Page 4: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

generale a băncii, premise pentru consolidarea locului şi prestigiului Băncii Comerciale

Române în sistemul bancar românesc pe plan internaţional

ANEXE

ANEXA NR. 1

Cei şase C ai creditului

Caracterul

Capacitatea Cash

Istoricul clientului privind

rambursarea creditului

Experienţa altor bănci cu

acest client

Performanţele clientului în

prognozarea rezultatelor

activităţii sale

Ratingul de credit

Existenţa unor garanţi,

giranţi pentru credit

Identitatea clientului şi a

giranţilor

Copii ale statutului,

convenţiilor, contractelor

de societate şi ale altor

documente care atestă

capacitatea legală a

clientului de a lua credit

Descrierea istoricului, a

structurii legale, a

proprietarilor, a obiectului

de activitate, a produselor

şi a principalilor clienţi şi

furnizori ai activităţi

solicitantului de credit

Evidenţa istorică a vânzărilor,

profiturilor şi dividendelor

Acurateţea fluxului prognozat de

fonduri

Disponibilitatea rezervelor de

fonduri

Viteza de rotaţie a stocurilor,

clienţilor şi creditorilor

Structura capitalului şi gradului

de îndatorare

Controlul cheltuielilor

Evoluţia acţiunilor clientului

(dacă sunt negociate pe o piaţă)

Calitatea managementului

Raportul de audit

Colateral Condiţii Control

Proprietatea asupra activelor

Vechimea activelor

Vulnerabilitatea la uzura

morală

Gradul de specializare a

activelor

Gajuri, ipoteci şi restricţii

Poziţia clientului în cadrul

ramurii şi segmentului său

de piaţă

Performanţa clientului prin

comparaţie cu firme

similare

Climatul competitiv pentru

produsele clientului

Reglementările bancare

aplicabile în ceea ce priveşte

trăsăturile şi calitatea creditelor

acceptabile

Documentaţie adecvată

Documentaţie de credit

întocmită corespunzător

Înscrierea cererii de credit în

Pagina 4 din 60

Page 5: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Active în leasing

Acoperirea cu asigurare

Garanţii şi waranturi emise

Poziţia băncii faţă de ceilalţi

creditori

Situaţia obligaţiilor faţă de

fisc şi a proceselor intentate

clientului

Necesităţi viitoare probabile

de finanţare

Expunerea clientului la

ciclul de activitate şi la

schimbarea tehnologiei

Condiţiile pieţei forţei de

muncă

Impactul inflaţiei asupra

situaţiilor financiare

Perspectiva pe termen lung

a ramurii

Reglementările, factorii

politici şi de mediu

liniile politicii băncii privind

activitatea de creditare

Informaţii din surse externe

specializate privind factorii

externi care ar putea afecta

rambursarea creditului

ANEXA NR. 2

Situaţia fluxului de fonduri

PROFIT DIN ACTIVITATEA CURENTĂ

Ajustări aferente elementelor care nu sunt intrări/ieşiri de fonduri

- amortizarea

- profit (pierdere) din vânzarea de mijloace fixe/investiţii

+

-

- (+)

CASHFLOW-UL BRUT DIN PRODUCŢIE

Modificări ale capitalului circulant

- creşterea (scăderea) stocurilor

- creşterea (scăderea) debitorilor

- creşterea (scăderea) creditorilor

- creşterea (scăderea) provizioanelor

- creşterea (scăderea) cheltuielilor anticipate

- creşterea (scăderea) altor active circulante

- creşterea (scăderea) pasivelor curente

- (+)

- (+)

+ (-)

+ (-)

- (+)

- (+)

+ (-)

CASHFLOW-UL NET DIN PRODUCŢIE

Cheltuieli financiare

- dobânda plătită la credite (rulajul debitor din balanţa de verificare)

- dividendele plătite (rulajul debitor din balanţa de verificare)

-

-

Pagina 5 din 60

Page 6: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

CASH DUPĂ CHELTUIELI FINANCIARE

Alte destinaţii ale fondurilor

- achiziţii mijloace fixe (rulajul debitor din balanţă)

- impozite plătite (rulajele debitoare din balanţă)

- scăderea altor elemente de pasiv

Alte surse de fonduri

- creşterea creditelor

- majorarea capitalului social (şi a contului de primă acţiune)

-

-

-

+

+

MODIFICAREA NETĂ A FONDURILOR CASH

MODIFICAREA EFECTIVĂ A FONDURILOR CASH

ANEXA NR. 3

CERERE DE CREDIT PENTRU PERSOANE FIZICE* Nr. 5783

* se completează şi în cazul solicitărilor de descoperit de cont/credit prin intermediul

cardurilor

iniţiala( majorare( diminuare( prelungire( prelungire şi majorare( prelungire şi

diminuare(

I. INFORMAŢII GENERALE:

Suma solicitată: 360.000.000 _________ _____________

pe o perioada de 120 luni pentru cumpărare locuinţă (destinaţia creditului)

Împrumutat Coplătitor

Date personale

1.Nume: POPESCU 1.Nume: POPESCU

Pagina 6 din 60

ROL/RON USD EUR

Page 7: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Prenume: RODICA

2.Data şi locul naşterii: 27.09.1956, Tg-Jiu

_____________________________________

__

3.Act de identitate:B.I/C.I. serie GZ nr.

093558

eliberat de Poliţia Tg-Jiu la data de

16.08.2001

CNP: 2560827182764

4.Domiciliu:

Oraş Tg-Jiu, Str. 9 Mai, Nr. -, Bl. 8 ,

Sc. 2, Et. p, Ap. 1, Judeţ Gorj

5. Tip locuinţă:

vilă sau casă proprietate: -

apartament proprietate personală : Da

vilă/ apartament proprietatea părinţilor: -

locuinţă închiriată: -

6. Durata rezidenţei la aceeaşi adresă:

23 ani şi 6 luni

7. Ocupatei: ECONOMIST

8. Loc de muncă: S.C. AVOEXIM S.A.

Vechime la locul de muncă sau ca liber

profesionist : 23 ani

9. Situaţie familială (căsătorit, necăsătorit,

divorţat, văduv): căsătorită

10. Nr. membrilor de familie 3 , din care: 3

apţi de muncă, 2 salariaţi.

11. Nr. de telefon:

Serviciu: 238 335

Acasă: 238 314

Mobil: 0726.378818

Adresă e-mail: -

12. Mai mulţi coplătitori: DA** NU

Prenume: GRIGORE

2.Data şi locul naşterii: 15.07.1958, Tg-Jiu

_____________________________________

__

3.Act de identitate:B.I/C.I. serie GZ nr.

070945

eliberat de Poliţia Tg-Jiu la data de

1.09.2003

CNP: 2580715180013

4. Domiciliu:

Oraş Tg-Jiu, Str. 9 Mai, Nr. -, Bl. 8, Sc. 2,

Et. p, Ap. 1, Judeţ Gorj

5. Ocupaţie: INGINER

6. Loc de muncă: S.C. AVOEXIM S.A.

Vechime la locul de muncă sau ca liber

profesionist : 23 ani

7. Nr. de telefon:

Serviciu: 245 478

Acasă: 238 314

Mobil: 0726.378817

Adresă e-mail: -

Pagina 7 din 60

Page 8: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

** Coplătitori pot fi membrii familiei împrumutatului, reprezentând soţul, soţia, copiii

şi părinţii soţilor, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

Garant Garant

Date personale

1.Nume:______________________________

_____

Prenume:______________________________

__

2.Data şi locul naşterii:

______________________

_____________________________________

__

3.Act de identitate: B.I/C.I. serie

_______nr._____

eliberat de ______________la data

de_________

CNP_________________________________

4. Domiciliu: Oraş_______________________

Str. _______________________ Nr. ______,

Bl.__, Sc.____, Et._____, Ap.

____Judeţ/Sector____

5. Ocupaţie:_________________________

6. Loc de muncă___________________

Vechime la locul de muncă sau ca liber

profesionist: _____ani

7. Nr. de telefon:

serviciu _________________________

acasă _____________________________

mobil

__________________________________

1.Nume:_______________________________

____

Prenume:______________________________

__

2.Data şi locul naşterii:

______________________

______________________________________

_

3.Act de identitate: B.I/C.I. serie

_______nr._____

eliberat de ______________la data

de_________

CNP_________________________________

4. Domiciliu: Oraş_______________________

Str. _______________________ Nr. ______,

Bl.__, Sc.____, Et._____, Ap.

____Judeţ/Sector____

5. Ocupaţie:_________________________

6. Loc de muncă___________________

Vechime la locul de muncă sau ca liber

profesionist: _____ani

7. Nr. de telefon:

serviciu _________________________

acasă _____________________________

mobil

__________________________________

Pagina 8 din 60

Page 9: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

II. SITUAŢIE FINANCIARĂ:

ÎMPRUMUTAT

COPLĂTITOR

VENITURI

Venit lunar Venit lunar

1.Salariu/pensie net(ă) lunar(ă) 21 154 000 1.Salariu/pensie net(ă) lunar(ă) 17 330 000

2.Alte venituri lunare (din chirii,

contracte civile, contracte de

cesiune de drepturi de autor etc.)

-

2.Alte venituri lunare (din

chirii, contracte civile, din

contracte de cesiune de drepturi

de autor etc.)

-

A1. SUBTOTAL (se

completează de bancă)

21 415 000 A2. SUBTOTAL (se

completează de bancă)

17 330 000

OBLIGAŢII DE PLATĂ – DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

(se vor declara inclusiv obligaţiile familiei împrumutatului)

Plata lunară Plata lunară

1.Credite la BCR

-

-

0 1.Credite la BCR

-

-

0

2.Carduri de credit BCR

-

-

0 2.Carduri de credit BCR

-

-

0

3.Credite/carduri de credit

la alte bănci

Plata lunară 3.Credite/carduri de

credit la alte bănci

Plata lunară

-

-

0 -

-

0

4.Leasing Plata lunară 4.Leasing Plata lunară

5.Alte obligaţii Plata lunară 5.Alte obligaţii Plata lunară

5.1.Garant

-

0 5.1.Garant

-

0

5.2.Rate CAR

-

0 5.2.Rate CAR

-

0

5.3.Rate bunuri

-

0 5.3.Rate bunuri

-

0

5.4.Pensie alimentară 0 5.4.Pensie alimentară 0

Pagina 9 din 60

Page 10: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

- -

5.5.Datorii către terţe

persoane/litigii

soţ,soţie,membrii familiei

-

-

0 5.5.Datorii către terţe

persoane/litigii

soţ,soţie,membrii

familiei

-

-

0

5.6.Chirii

-

0 5.6.Chirii

-

0

B1. SUBTOTAL (se

completează de bancă)

0 B2. SUBTOTAL (se

completează de bancă)

0

Alte informaţii financiare

ACTIVE: Economii lunare ACTIVE: Economii lunare

Depozite/economii 0 Depozite/economii 0

Asigurare de viaţă 0 Asigurare de viaţă 0

Proprietăţi: 0 Proprietăţi: 0

În prezent dispun de resurse proprii în sumă de 150 000 000, astfel:

disponibilităţi existente în cont la BCR 150 000 000;

alte surse ………………………………………………………… .

Garanţiile pe care le propun pentru rambursarea creditului solicitat sunt următoarele:

Tipul garanţiei Data constituirii/

dobândirii

Valoarea estimată

(mil. lei)

Act de proprietate/

dobândire/ construire

III. ACORD DE TRANSMITERE, PRELUCRARE ŞI CONSULTARE A

INFORMAŢIILOR LA S.C. BIROUL DE CREDIT S.A.

Îmi exprim în mod expres consimţământul ca Banca Comercială Română să

prelucreze informaţiile indicate în chenarul de mai jos înregistrate pe numele meu în

evidenţele proprii şi să transmită către S.C. Biroul de Credit S.A., persoană juridică română

Pagina 10 din 60

Page 11: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, în vederea prelucrării acestor

informaţii de către Biroul de Credit (BC) şi consultării informaţiilor înregistrate pe numele

meu în baza de date a BC de către oricare Participant la Sistemul BC (bănci, instituţii de

credit, financiare, de asigurări şi alte instituţii) ori de câte ori este necesar în scopul iniţierii

sau derulării unei relaţii contractuale cu Participantul.

* cuprinde informaţii legate de numele şi prenumele clientului, numele anterior, codul

numeric personal, domiciliul, sexul, data naşterii, numărul de telefon, numele angajatorului,

data angajării.

** cuprinde informaţii legate de produsele de tip credit, precum şi alte angajamente de

care beneficiază clientul: tipul produsului, numărul contului, termen de acordare, data

acordării, data scadenţei, sume acordate, sume datorate, sume restante, număr rate restante,

data scadentă a restanţei, starea contului.

*** cuprinde informaţii legate de săvârşirea de infracţiuni sau contravenţii în raport

cu Banca Comercială Română care sunt constatate prin hotărâri judecătoreşti definitive.

**** cuprinde informaţii privind documentele pe proprie răspundere prezentate

B.C.R., care conţin neconcordanţe faţă de alte documente prezentate sau alte tipuri de

inadvertenţe.

Am luat la cunoştinţă faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Legea nr.

677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi

libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, în mod

special următoarele drepturi:

(i) Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine de la Biroul de Credit la cerere şi în

mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legătură cu mine sunt

sau nu prelucrate de către acesta. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se

Pagina 11 din 60

Informaţii prelucrate:

date cu caracter personal având funcţie de identificare*

informaţii legate de angajamentele înregistrate în conturi bilanţiere şi extrabilanţiere**

informaţii legate de activitatea frauduloasa in raport cu Banca Comercială Română***

informaţii referitoare la inadvertentele constatate in documentele/declaraţiile

furnizate

Băncii Comerciale Romane****

informaţii legate de activitatea frauduloasă în raport cu Banca Comercială Română***

informaţii referitoare la inadvertentele constatate în documentele/declaraţiile furnizate Băncii

Comerciale Române****

Page 12: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

adresează o cerere către S.C. Biroul de Credit S.A., întocmită în formă scrisă, datată şi

semnată în care se va menţiona adresa de domiciliu a persoanei care îşi exercită dreptul.

Cererii i se va ataşa o copie xerox, lizibilă, după actul de identitate al solicitantului;

(ii) Dreptul de intervenţie: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea,

actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror

prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept

poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adresează o cerere câtre instituţia care a înscris

datele la Biroul de Credit, întocmita în formă scrisă, datată şi semnată, în care se vor

menţiona datele asupra cărora se solicita intervenţia, motivul justificat şi modul de

intervenţie. Cererii i se va ataşa o copie xerox, lizibilă, după actul de identitate al

solicitantului;

(iii) Dreptul de opoziţie: dreptul de a mă opune în orice moment, din motive

întemeiate şi legitime legate de situaţia mea particulară, ca datele care mă vizează să facă

obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Acest

drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adresează o cerere către S.C. Biroul de

Credit S.A., întocmita în formă scrisă, datată şi semnată, în care se vor menţiona datele

asupra cărora se solicită opoziţia şi motivul întemeiat şi legitim legat de situaţia particulară a

persoanei. Cererii i se va ataşa o copie xerox, lizibilă, după actul de identitate al

solicitantului.

IV. ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE A CENTRALEI

RISCURILOR BANCARE

Prin prezenta autorizăm unitatea teritorială:

Să solicite şi să primească de la Centrala Riscurilor Bancare următoarele informaţii de

risc bancar înregistrate pe numele meu :

V. Alte menţiuni

Pagina 12 din 60

1. Denumirea S.C. B.C.R. S.A., GORJ, TG-JIU Cod 1064

2. a) Situaţia riscului global b) Situaţia creditelor restante

x

x

3. Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare este valabil pe o perioada de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării prezentei

Page 13: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Declar pe proprie răspundere că sunt/ nu sunt rudă şi/sau afin până la gradul II

inclusiv cu nici un salariat al B.C.R. sau cu alte persoane aflate în relaţii speciale cu B.C.R.:

Nu sunt rudă şi/sau afin până la gradul II cu nici un salariat al B.C.R. sau cu alte

persoane aflate în relaţii speciale cu B.C.R.

Sunt de acord ca în conformitate cu prevederile legale, B.C.R. să efectueze orice

verificări, să solicite şi să obţină orice informaţii despre subsemnatul de la orice autoritate

competentă, registru public, arhiva, baza de date electronică sau terţ abilitat, destinator de

astfel de informaţii.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, direct sau prin intermediul

terţilor contractanţi, în scopul îndeplinirii de către B.C.R. a obligaţiilor legale şi a realizării

intereselor legitime ale acesteia, precum şi în vederea derulării oricăror raporturi juridice între

bancă şi subsemnatul şi intrării în raporturi juridice cu banca.

Declar că am luat cunoştinţa de prevederile Legii 677/2001 privind dreptul de acces,

de intervenţie şi de opoziţie, precum şi faptul că acestea pot fi exercitate printr-o cerere scrisă

adresată Băncii întocmita în conformitate cu Legea 677/2001.

Sunt de acord cu folosirea datelor mele personale pentru a primi informaţia despre

produse şi activităţi ale Băncii şi ale partenerilor săi.

DA NU

Sunt de acord ca B.C.R. să transmită către societatea intermediară a creditului datele

mele personale de natura celor prevăzute la pct. III din prezenta cerere.

DA NU

Solicit/ nu solicit acordarea unei perioade de graţie de 0 luni, pentru credit şi dobânzi

aferente. Am luat la cunoştinţa că, în cazul acordării perioadei de graţie, dobânda se

calculează la soldul creditului şi se capitalizează la sfârşitul perioadei de graţie, fiind inclusă

în valoarea iniţială a creditului. Rambursarea dobânzilor aferente perioadei de graţie se va

face lunar după expirarea perioadei de graţie, împreună cu principalul, în conformitate cu

graficul de rambursare.

Sunt de acord cu plata  comisionului perceput de bancă, în valoare de 300 000 lei,

pentru analiza documentaţiei, indiferent dacă solicitarea va fi aprobată sau respinsă.

În cazul creditelor acordate pe baza de parteneriate, acest comision este inclus in

valoarea creditului. Plata se va efectua după cum urmează:

- OP nr. …………………. (anexat);

- Foaie de vărsământ nr. ……………..;

Pagina 13 din 60

X

X

Page 14: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

- din contul curent simbol ………………, prin debitarea automată a acestuia de către

bancă, în care sens îmi dau/ne dam acordul.

Înţeleg că îndeplinirea tuturor condiţiilor menţionate nu îmi conferă dreptul implicit la

acordarea creditului. Banca Comerciala Română SA îţi rezervă dreptul de a respinge cererea

de credit fără a prezenta detaliat motivele.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal privind

falsul în declaraţii, că toate datele din prezenta cerere şi documentele anexate sunt reale şi

complete.

Recunosc faptul că, înainte de semnarea acestei cereri, mi s-au prezentat contractele

de credit pe care le oferă B.C.R., tipul şi suma totală a creditului cel mai adecvat, luând în

calcul situaţia mea financiară, avantajele şi dezavantajele, precum şi scopul creditului.

Data 20.06.2005

ANEXA LA CEREREA DE CREDIT

Documentele solicitate de bancă

1. Cerere de emitere card

2. Copii după actele de identitate ale solicitantului, membrilor familiei

acestuia şi, după caz, garanţilor

3. Declaraţia – acord, unde este cazul

4. Documente care atestă realizarea de venituri de către împrumutat şi,

dacă este cazul, de către coplătitori şi/sau garanţi:

a) Din salarii:

- Adeverinţe de salariu pentru solicitant, membrii familiei acestuia şi,

după caz, garanţi

- Copii, certificate de către angajatori, după:

- contractul individual de muncă, vizat de direcţia generală de muncă

şi protecţie socială, în condiţiile legii, sau

- cartea de muncă (primele şi ultimele două pagini) sau

- registrul general de evidenţă a salariaţilor (filele care cuprind

elementele de identificare a angajatorilor (nu este obligatorie în cazul

refuzului angajatorilor) şi înscrierile referitoare la împrumutat şi, dacă

Pagina 14 din 60

Page 15: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

este cazul, coplătitori şi/sau garanţi).

b) Din pensii:

- Talonul de pensie (original sau copie)

c) Din cedarea folosinţei bunurilor:

- Contracte de închiriere, care trebuie înregistrate la Administraţia

financiară, iar în cazul în care durata închirierii este mai mare de 3 ani

şi în Cartea Funciară a imobilului

d) Din dividende:

- Certificat constatator de la Registrul Comerţului pentru societatea

plătitoare de dividende (dacă nu are produse tip credit la B.C.R.)

- Bilanţul societăţii pe ultimul an (cu număr de înregistrare de la

Administraţia financiară) şi balanţa de verificare pe ultima lună

- Extras din procesul verbal al A.G.A., semnat de acţionari/asociaţi,

privind modul de repartizare al dividendelor pe ultimul an

- Extras din hotărârea AGA privind decizia acesteia de a repartiza

Extras din hotărârea AGA privind decizia acesteia de a repartiza

dividende;

e) În străinătate:

- Copie a contractului individual de muncă legalizată în ţară

angajatorului, tradus şi legalizat în România (în cazurile în care nu are

caracter secret);

- Adeverinţa de salariu în original, tradusă şi legalizată în România sau

tradusă şi legalizată de consulatul/ ambasada romană din ţară

angajatorului;

- Certificat fiscal/ fişa fiscală din ţara angajatorului, cu viza instituţiei

similare administraţiei financiare din ţara respectivă, cu apostila

statului emitent, tradus(ă) şi legalizat(ă) în România;

- declaraţie specială privind veniturile din străinătate.

Pagina 15 din 60

Page 16: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

f) Din activităţi independente (pentru persoanele fizice care realizează

venituri în calitate de persoane fizice autorizate):

- Adeverinţa de venit sau Certificat fiscal eliberat de Administraţia

Financiară;

- Declaraţia de impunere, pentru anul expirat;

- Declaraţia specială privind veniturile din activităţi independente,

pentru anul în curs;

- Registrul de încasări şi plăţi pe ultimele 6 luni;

- Registrul inventar;

g) Din depozite şi dobânzi bonificate la aceste depozite:

- Convenţia de depozit colateral constituit în scopul garantării

creditului şi/sau determinării capacităţii de rambursare

h) Din alte surse:

Contractele în baza cărora se realizează veniturile respective, pentru

care se va prezenta dovada înregistrării la Administraţia financiară, în

cazul în care printr-un act normativ se prevede o astfel de

obligativitate;

Declaraţie pe proprie răspundere.

i) Declaraţia de venit global (dacă solicitanţii realizează alte venituri

decât cele din salarii/ pensii sau realizează venituri din mai multe

surse)

5. Dovada existentei surselor proprii de finanţare ale împrumutatului

(când este cazul): copie extras de cont, convenţie, chitanţa care

certifică depunerea avansului la dealer, furnizor, prestator de servicii

etc.

6. Documente din care rezultă destinaţia creditului şi datele de

identificare ale persoanei către care se va face plata (denumire, adresa,

cont), acordul acestuia de a vinde, denumirea şi caracteristicile

bunurilor/ serviciilor ce urmează a fi vândute/ prestate, preţul/tariful

acestora, termenele şi modalitatea de efectuare a plaţilor etc., după

cum urmează:

Pentru credite pentru achiziţionarea de bunuri de folosinţă îndelungata:

facturi proforme etc.

Pagina 16 din 60

Page 17: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pentru credite pentru nevoi personale:

- din partea instituţiei medicale: o adresă sau alt act doveditor din care

să rezulte perioada şi costul tratamentului medical

- din partea instituţiei de învăţământ: o adresă sau alt act doveditor din

care să rezulte perioada şi costul şcolarizării

- din partea instituţiei organizatoare: invitaţia

- din partea agenţiei de turism: factura fiscală/ voucher/ contractul

încheiat cu agenţia de turism precum şi o declaraţie pe proprie

răspundere privind cheltuielile de transport şi de întreţinere (când este

cazul)

Pentru credite pentru imobile:

I. Pentru cumpărarea unui imobil existent, pe terenul deţinut de

vânzător în proprietate/ concesiune/ folosinţă/superficie:

- Precontractul de vânzare-cumpărare a imobilului;

- Copie act de proprietate asupra imobilului ce face obiectul

vânzării;

- Declaraţia pe proprie răspundere a vânzătorului că imobilul nu

este revendicat conform Legii nr. 10/2001 şi nu există alte litigii în

legătură cu acesta;

- Declaraţia prin care concedentul (i) declară că în conformitate cu

contractul de concesiune, concesionarul este proprietarul construcţiei

situate pe terenul respectiv, (ii) declară că terenul nu face obiectul nici

unui litigiu cu privire la dreptul său de proprietate sau posesiune sau

revendicare în baza Legii nr. 10/2001, (iii) consimte la constituirea

unei ipoteci asupra construcţiei, pe toată perioada de rambursare a

creditului şi (iv) este de acord că, dacă urmare a executării silite bazate

pe contractul de ipotecă încheiat cu privire la construcţie, băncii sau

oricărei terţe parţi i se adjudecă construcţia, împrumutatul va avea

dreptul să transfere dreptul de concesiune la noul proprietar al

construcţiei (unde este cazul);

- Contract de vânzare-cumpărare înregistrat la Biroul de Carte

Funciară;

- Contract de ipotecă înregistrat la Biroul de Carte Funciară;

- Contract/ poliţă de asigurare a imobilului ipotecat;

Pagina 17 din 60

Page 18: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

- Extrasul de Carte Funciară/ dovada privind înregistrarea contractului

de vânzare-cumpărare şi a contractului de ipotecă la Biroul de Carte

Funciară din care să rezulte ipoteca în favoarea băncii;

II. Pentru cumpărarea unui imobil pe teren deţinut în

proprietate/ concesiune/ superficie/ folosinţă de către vânzător şi

reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea acestuia:

Faza 1: cumpărarea imobilului - se solicită documentaţia necesară

pentru cumpărarea unui imobil existent, pe terenul deţinut de vânzător

în proprietate/ concesiune / folosinţă/ superficie (pct. I);

Faza 2: reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea

imobilului:

- Autorizaţia de construire în baza avizelor şi aprobările necesare

obţinerii acesteia, înscrisă provizoriu în Cartea Funciară (în cazul

extinderii);

- Contractul de construire încheiat cu antreprenorul/ societatea de

construcţii sau contractul de prestări servicii încheiat cu dirigintele de

şantier pentru investiţiile realizate în regie proprie;

- Aprobările pentru asigurarea cu utilităţi;

- Proiectul tehnic de execuţie vizat de Primărie pentru neschimbare

(unde e cazul);

- Devizul general încheiat cu antreprenorul/ societatea de construcţii şi,

unde este cazul, raportul de evaluare a acestuia;

- Planul de finanţare întocmit pe baza graficului de executare a

lucrărilor (în cazul lucrărilor în regie proprie);

- Contract de ipotecă, înregistrat la Biroul de Carte Funciară (în cazul

extinderii);

- Contract/ poliţa de asigurare a imobilului ipotecat;

- Extrasul de Carte Funciară/ dovada privind înregistrarea contractului

de vânzare-cumpărare şi a contractului de ipotecă la Biroul de Carte

Funciară din care să rezulte ipoteca în favoarea băncii în cazul

extinderii);

III. Pentru construirea unei locuinţe pe terenul proprietate a

împrumutatului sau deţinut cu titlu de concesiune/ superficie/ folosinţă

de către acesta:

Pagina 18 din 60

Page 19: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

- Copia actului de proprietate/ concesiune/ superficie/ folosinţă asupra

terenului pe care urmează a se realiza construcţia (după caz);

- Declaraţie pe proprie răspundere a împrumutatului că terenul nu este

revendicat conform Legii nr. 10/2001 şi că nu există alte litigii în

legătură cu acesta;

- Declaraţia prin care concedentul (i) declară că în conformitate cu

contractul de concesiune, concesionarul este proprietarul construcţiei

de la începerea lucrărilor de construcţie, (ii) declară că terenul nu face

obiectul nici unui litigiu cu privire la dreptul său de proprietate sau

posesiune sau revendicare în baza Legii nr. 10/2001, (iii) consimte la

constituirea unei ipoteci asupra construcţiei, de la începutul şi până la

terminarea lucrărilor, pe toată perioada de rambursare a creditului şi

(iv) a fost de acord că, dacă urmare a executării silite bazate pe

contractul de ipotecă încheiat cu privire la construcţie, băncii sau

oricărei terţe parţi i se adjudecă construcţia, împrumutatul va avea

dreptul să transfere dreptul de concesiune la noul proprietar al

construcţiei (unde este cazul);

- Contractul de construire încheiat cu antreprenorul/ societatea de

construcţii sau contractul de prestări servicii încheiat cu dirigintele de

şantier pentru investiţiile realizate în regie proprie;

- Autorizaţia de construire în baza avizelor şi aprobărilor necesare

obţinerii acesteia, înscrisă provizoriu în Cartea Funciară;

- Aprobările pentru asigurarea cu utilităţi;

- Proiectul tehnic de execuţie vizat de Primărie pentru neschimbare;

- Devizul general încheiat cu antreprenorul/ societatea de construcţii şi,

unde este cazul, raportul de evaluare a acestuia;

- Planul de finanţare întocmit pe baza graficului de executare a

lucrărilor (în cazul lucrărilor în regie proprie);

- Contract de ipotecă înregistrat la Biroul de Carte Funciară;

- Contract/ poliţă de asigurare a imobilului ipotecat;

- Extrasul de Carte Funciară/dovada privind înregistrarea contractului

de vânzare-cumpărare şi a contractului de ipotecă la Biroul de Carte

Funciară din care să rezulte ipoteca în favoarea băncii;

- Poliţa de asigurare pentru acoperirea riscurilor lucrărilor de

Pagina 19 din 60

Page 20: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

construire până la finalizarea acestora;

IV. Pentru cumpărarea de teren şi construirea unei locuinţe pe acesta:

Faza 1: cumpărarea terenului - se solicită documentaţia necesară

pentru cumpărarea unui imobil existent, pe terenul deţinut de vânzător

în proprietate/ concesiune / folosinţă/ superficie (pct. I);

Faza 2: construirea locuinţei - se solicită documentaţia necesară pentru

construirea unei locuinţe pe terenul proprietatea împrumutatului (pct.

III);

V. Pentru reabilitarea/modernizarea/consolidarea/ extinderea unei

locuinţe pe terenul proprietatea împrumutatului sau deţinut cu titlu de

concesiune/superficie/folosinţă de către acesta:

- Copie act de proprietate al împrumutatului asupra construcţiei

şi titlul asupra terenului;

- Declaraţia pe proprie răspundere a împrumutatului că imobilul

nu este revendicat conform Legii nr. 10/2001 şi nu există alte litigii în

legătură cu acesta;

- Declaraţia prin care concedentul (i) declară că în conformitate cu

contractul de concesiune, concesionarul este proprietarul construcţiei

situate pe terenul respectiv, (ii) declară că terenul nu face obiectul nici

unui litigiu cu privire la dreptul său de proprietate sau posesiune sau

revendicare în baza Legii nr. 10/2001, (iii) consimte la constituirea

unei ipoteci asupra construcţiei, pe toata perioada de rambursare a

creditului şi (iv) este de acord că, dacă urmare a executării silite bazate

pe contractul de ipotecă încheiat cu privire la construcţie, băncii sau

oricărei terţe părţi i se adjudecă construcţia, împrumutatul va avea

dreptul să transfere dreptul de concesiune la noul proprietar al

construcţiei (unde este cazul);

- Autorizaţia de construire în baza avizelor şi aprobările necesare

obţinerii acesteia, înscrisă provizoriu în Cartea Funciară (în cazul

extinderii);

- Contractul de construire încheiat cu antreprenorul/ societatea de

construcţii sau contractul de prestări servicii încheiat cu dirigintele de

şantier pentru investiţiile realizate în regie proprie;

- Aprobările pentru asigurarea cu utilităţi;

Pagina 20 din 60

Page 21: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

- Proiectul tehnic de execuţie vizat de Primărie pentru neschimbare

(unde e cazul);

- Devizul general încheiat cu antreprenorul/ societatea de construcţii şi,

unde este cazul, raportul de evaluare a acestuia;

- Planul de finanţare întocmit pe baza graficului de executare a

lucrărilor (în cazul lucrărilor în regie proprie);

- Contract de ipotecă, înregistrat la Biroul de Carte Funciară (în cazul

extinderii);

- Contract/ poliţă de asigurare a imobilului ipotecat;

- Extrasul de Carte Funciară/ dovada privind înregistrarea contractului

de vânzare-cumpărare şi a contractului de ipotecă la Biroul de Carte

Funciară din care să rezulte ipoteca în favoarea băncii în cazul

extinderii). 

ANEXA NR. 5

Oferta privind condiţiile de acordare şi derulare a creditelor ipotecare

Către

D-ul/D-na Popescu Rodica

Prin prezenta vă facem cunoscut condiţiile de acordare şi derulare a creditului ipotecar

solicitat de dumneavoastră prin cererea înregistrată la sucursala noastră sub nr. 5783 din data

de 20.06.2005

Informaţii generale

1. Cadrul legal de acordare a creditelor ipotecare:

Codul civil

Legea bancară 58/1998

Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare

Norme metodologice nr. 3/2000 de aplicare a legii nr. 190/1999 emise de BNR şi

CNVM

Ordonanţa de urgenţă 201/2002

2. Creditele ipotecare se acordă în lei sau valută (USD sau EUR) pe termen de cel

mult 20 ani atât pentru cele în lei cât şi pentru cele în valută.

Pagina 21 din 60

Page 22: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

3. Creditul ipotecar va acoperi cel mult 75% din preţul locuinţei cumpărate sau

valoarea investiţiei prevăzute în Devizul General al Locuinţei ce urmează a fi construite

consolidate, extinse, inclusiv terenul aferent unde e cazul, indiferent dacă operaţiunea se

realizează cu o societate de construcţii sau în regie proprie.

4. Dovada constituirii resurselor proprii poate fi efectuată de dumneavoastră prin

oricare din următoarele modalităţi:

Depunerea în numerar sau prin virament în contul deschis la B.C.R. a sumei minime

prevăzute şi care va fi evidenţiată într-un subcont cu afectaţiune specială;

Achitarea unui avans, pe bază de chitanţă autentificată la notariat sau

precontract/contract de vânzare-cumpărare în cazul unui bun imobil (teren şi/sau construcţie)

de la o persoana fizică sau juridică.

Achitarea parţială sau totală în avans a terenului şi a unor materiale de construcţii sau

servicii

Pentru a determina suma creditului pe care solicitantul poate să îl contracteze se va

avea în vedere ca rata totala lunară de rambursat (credit+dobândă) să nu depăşească 50% din

veniturile nete lunare certe cu caracter de permanenţă realizate de împrumutat şi după caz

soţul/soţia acestuia.

În cazul creditelor acordate în valută la determinarea volumului creditului se vor lua

în considerare: rata totală lunară de rambursat şi o marjă suplimentară de 10% destinată

acoperirii riscului valutar care împreună nu trebuie să depăşească 50% din veniturile nete

lunare certe cu caracter de permanenţă realizate de împrumutat şi după caz de soţul sau soţia

acestuia.

Nu se solicită garantarea creditului cu venituri realizate de garanţi.

Pe parcursul derulării creditului, nivelul dobânzii curente se poate schimba în funcţie

de evoluţia indicelui de referinţă LIBOR/EURIBOR/BUBOR.

Nivelul dobânzii curente se stabileşte astfel:

Pentru credite ipotecare în lei, dobânda practicată va fi egală cu nivelul dobânzii

BUBOR la 6 luni la care se adăugă o marjă de 9 puncte procentuale

Pentru credite ipotecare în USD dobânda practicată va fi egală cu nivelul dobânzii

LIBOR la 6 luni la care se adăugă o marjă de 9 puncte procentuale

Pentru credite ipotecare în EUR dobânda practicată va fi egală cu nivelul dobânzii

EURIBOR la 6 luni la care se adăugă o marjă de 8 puncte procentuale

La credite restante de peste 60 de zile banca percepe o dobândă majorată cu 2 pp. faţă

de nivelul dobânzii curente

Pagina 22 din 60

Page 23: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

În legătură cu solicitarea dumneavoastră vă facem cunoscute următoarele:

Destinaţia creditului: cumpărare locuinţă

Valoarea creditului acordat şi modul în care se va acorda creditul: 360 000 000lei.

Perioada pentru care se va acorda creditul: 10 ani

Nivelul dobânzii la data aprobării creditului 12 % pe an

Valoarea ratei lunare de rambursat 5 164 954

Imobilul care va constitui garanţia creditului vor fi cesionate în favoarea băncii.

Creditul va fi angajat numai după prezentarea dovezii privind depunerea cererii de

înregistrare a contractelor de vânzare-cumpărare şi de ipotecă la Registrul de Carte Funciară

sau după prezentarea extrasului de Carte Funciară care atestă publicitatea ipotecii în favoarea

băncii în funcţie de sursa de finanţare

Costuri:

Comision de analiză a documentaţiei de credit 300 000 lei

Comision de evaluare: 2 380 000 lei

Comision de gestiune: 1,5% flat, calculat la valoarea împrumutului (se percepe o

singură dată la angajarea creditului)

Prima de asigurare va fi stabilită după efectuarea evaluării

Taxele notariale şi cele pentru intabularea contractelor de vânzare-cumpărare şi de

ipotecă sunt în sarcina dumneavoastră

Prima de asigurare pentru asigurarea de viaţă

Împrumutatul poate efectua rambursări anticipate ale ratelor de credit parţial sau total

caz în care se va reface în mod corespunzător graficul de rambursare. Plăţile anticipate

admise şi considerate ca atare numai după plata integrală a datoriilor restante.

Contractul de credit este valabil până la îndeplinirea de către împrumutat şi eventual

coplătitor a tuturor obligaţiilor ce rezultă din acesta

În cazul întârzierii la plată banca va trimite împrumutatului în 10 zile de la data

scadenţei o notificare prin scrisoare recomandată prevenindu-l asupra consecinţelor încălcării

contractului

În cazul în care în termen de 30 de zile de la primirea notificării prevăzute mai sus

împrumutatul nu-şi execută obligaţiile, contractul se consideră reziliat de plin drept şi

întreaga sumă a ratelor de credit cu dobânzile aferente devine exigibilă

Contractul de credit ipotecar, precum şi garanţiile reale şi personale subsecvente

constituie titluri executorii, urmând să fie investite cu formulă executorie de către instanţa

locului unde este situat imobilul

Pagina 23 din 60

Page 24: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Executarea debitelor se va face fără condiţionarea ei de atribuirea unui alt spaţiu de

locuit

Anexele prezentului model de contract de credit ipotecar şi grafic de rambursare

(simulare) fac parte integrantă din prezenta ofertă.

B.C.R. Solicitant de credit ipotecar

Ofiţer de credit Popescu Rodica

Bicheru Constantin

Am primit un exemplar

astăzi: 17.06.2005

ANEXA NR. 6

SCRISOARE PREAVIZARE

Nr. /(data)

De la: Sucursala Judeţeană/Sucursala/Agenţia: Tg-Jiu

Către: D-na/D-ul: Popescu Rodica

Referitor: preavizare credit : credit ipotecar (tipul creditului solicitat)

Conform informaţiilor furnizate de dumneavoastră în data de 20.06.2005 vă facem

cunoscut că puteţi beneficia* de un credit în sumă de 360 000 000 ROL/USD/EUR, destinat

pentru cumpărarea unei locuinţe.

Aprobarea creditului este condiţionată de prezentarea documentaţiei specifice fiecărui

tip de credit, de veridicitatea datelor declarate de dumneavoastră şi de rezultatul interogării

Biroului de Credit, Centralei Riscurilor Bancare şi a bazei de date a B.C.R..

Va aşteptam la sediul nostru din Tg-Jiu strada Victoria nr. -

Persoana de contact Bicheru Constantin tel. 0723.232578

sau InfoBCR 0801.0801.227.

Vă mulţumim că aţi apelat la produsele şi serviciile B.C.R.

Specialist credite retail/Consilier client retail

Pagina 24 din 60

Page 25: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

(nume, prenume, semnătura)

* preavizare valabilă până la data de ________

Schimbarea condiţiilor de cost (dobânzi, comisioane, etc.) şi de eligibilitate pot

conduce la modificarea prezentei preavizări

Adresa unităţii bancare teritoriale

Înmatriculată la Registrul Comerţului : ……….; Înmatriculată în Registrul bancar: nr.

…………..

……………. /……….; Cod unic de înregistrare ……..; Capitalul social

……………….. lei, SWIFT : …………….. ; Telex ……………; Telefon :

……………/……….. ; Fax. …………. ; Site :http://www.bcr.ro

ANEXA NR. 7

O P I S

Documente necesare în vederea obţinerii unui credit

IPOTECAR

Pentru cumpărare de imobile existente

I. Documente standard solicitate clientului Copie Original

A. Documente personale

1. Buletin de identitate sau C.I

2. Certificat de căsătorie

B. Documente referitoare la venitul solicitantului

3. Cartea de muncă/ registrul general de evidenţă a

salariaţilor/contractul individual de muncă cu viza

Inspectoratului Teritorial de Muncă, certificate de către

angajatori

4. Adeverinţă de venit, declaraţie de impunere pe anul precedent,

Pagina 25 din 60

Page 26: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

declaraţie specială privind veniturile din activităţi independente

pe anul in curs (pfa,l.p.)

5. Declaraţie de impozit pe venitul global (dacă solicitanţii

realizează venituri din

mai multe surse)

6. Extras de cont cu surse proprii de finanţare sau alte acte

doveditoare ale surselor proprii

7. Contracte de închiriere/ bilanţul contabil pe ultimii 2 ani şi

ultima balanţă de verificare

C. Documente referitoare la membrii familiei

8. Buletin de identitate sau C.I. soţ / soţie şi membrii coplătitori ai

familiei

9. Buletin de identitate sau C.I. alţi membrii coplătitori ai familiei

solicitantului

10. Carte de muncă/ registrul general de evidenţă a salariaţilor/

contractul individual de muncă cu viza Inspectoratului Teritorial

de Muncă, certificate de către angajatori ai soţului/ soţiei

11. Carte de muncă/ registrul general de evidenţă a salariaţilor/

contractul individual de muncă cu viza Inspectoratului Teritorial

de Muncă, certificate de către angajatori ai altor membrii

coplătitori ai familiei

D. Documente legate de imobilul ce urmează a fi achiziţionat

12. Act de proprietate a vânzătorului asupra imobilului ce face

obiectul vânzării

13. Extras CF

14. Declaraţie pe propria răspundere a vânzătorului că bunurile

respective nu sunt revendicate şi nu există litigii în legătura cu

acestea

15. Certificat de nesechestru eliberat de Consiliul local

16. Antecontract / declaraţie autentificată la notariat din care rezultă

ca avansul a fost plătit sau extras de cont cu surse proprii de

finanţare.

II. Documente tipizate BCR

Pagina 26 din 60

Page 27: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

17. Cerere de credit

18. Declaraţie pe propria răspundere , privind valoarea

angajamentelor de plată ale solicitantului ( contracte de credit,

leasing, cumpărare în rate, angajamente de plată)

19. Declaraţie pe propria răspundere , privind valoarea

angajamentelor de plată ale soţului/soţiei ( contracte de credit,

leasing, cumpărare în rate, angajamente de plată)

20. Declaraţie pe propria răspundere , privind valoarea

angajamentelor de plată ale altor membrii coplătitori ( contracte

de credit, leasing, cumpărare în rate, angajamente de plată)

21. Adeverinţă de salariat cu precizarea venitului net pe ultimele 3

luni /cupon de pensie pentru solicitant,

22. Adeverinţă de salariat cu precizarea venitului net pe ultimele 3

luni /cupon de pensie pentru soţ/soţie

23. Adeverinţă de salariat cu precizarea venitului net pe ultimele 3

luni /cupon de pensie pentru garant

24. Acord de transmitere a informaţiei la Biroul de Credit

25.

Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor

bancare

III. Alte documente solicitate de către ofiţerul de

credite

Semnătura solicitantului de credit

ANEXA NR. 8

Către,

Pagina 27 din 60

Page 28: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Banca Comercială Română Suc. Tg-Jiu

Subsemnata Popescu Rodica beneficiarul unui credit ipotecar în lei vă depun alăturat

următoarele documente potrivit Contractului de credit ipotecar în lei acordat în baza Legii nr.

190/1999.

Extrasul de carte funciară eliberat pe numele meu

Poliţa de asigurare a locuinţei

Contract de ipotecă

Contract de vânzare-cumpărare

Poliţa de asigurare pe viaţă

Numele,

Popescu Rodica

ANEXA NR. 9

DECLARATIE – ACORD

Subsemnatul (a) Popescu Grigore, domiciliat în Tg-Jiu, str. 9 Mai, nr. -, bloc 8, sc. 2,

etaj p., ap. 1, judeţ/sector Gorj, telefon 238.314, născut la data de 15.07.1958, în localitatea

Tg-Jiu, naţionalitatea română, legitimat cu BI/CI seria GZ, nr. 070945, emis de Poliţia Tg-

Jiu, la data de 1.08.2003, CNP 25807151800, declar pe propria răspundere, cunoscând

prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, următoarele:

1. La data prezentei salariul meu este / nu este grevat de sarcini, care

înregistrează următoarele solduri, astfel:

Credite: ……………… lei/EUR/USD la ………………… (se va preciza creditorul),

din care exigibile şi neonorate ……………… lei/EUR/USD;

Contracte de leasing: ……………… lei/EUR/USD încheiate cu …………… (se va

preciza locatorul), din care exigibile şi neonorate …………… lei/EUR/USD;

Contracte de cumpărare în rate: ……………… lei/EUR/USD la ………………… (se

va preciza vânzătorul), din care exigibile şi neonorate ………… lei/EUR/USD;

Pagina 28 din 60

X

Page 29: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Alte angajamente de plată (CAR, pensie alimentară, datorii către terţi, debite către

organele sau instituţiile de stat, alte debite) 1 :

- ………………… : ……………… lei/EUR/USD la …………………, din care

exigibile şi neonorate ……………… lei/EUR/USD;

- ………………… : ……………… lei/EUR/USD la …………………, din care

exigibile şi neonorate ……………… lei/EUR/USD;

e) Îndeplinesc calitatea de garant: ……………… lei/EUR/USD la

…………………, din care exigibile şi neonorate ……………… lei/EUR/USD.

2. La data prezentei am / nu am pe rol litigii patrimoniale cu terţii în care

am calitatea de pârât, astfel:

- sunt în litigiu cu ……………………………………………………... pentru

………………………………………………… valoare ……………… lei/EUR/USD;

- sunt în litigiu cu ……………………………………………………... pentru

……………………………………………………valoare………………… lei/EUR/USD.

Declar pe proprie răspundere că sunt/ nu sunt rudă şi/sau afin de până la gradul II

inclusiv cu nici un salariat al B.C.R. sau cu alte persoane aflate în relaţii speciale cu B.C.R.:

Nu sunt rudă şi/sau afin de până la gradul II inclusiv cu nici un salariat al B.C.R. sau

cu alte persoane aflate în relaţii speciale cu B.C.R.:

3. ACORD DE TRANSMITERE, PRELUCRARE ŞI CONSULTARE A INFORMAŢIILOR LA SC

BIROUL DE CREDIT SA

Îmi exprim în mod expres consimţământul ca Banca Comercială Română să prelucreze

informaţiile indicate în chenarul de mai jos, înregistrate pe numele meu în evidenţele proprii

şi să transmită către S.C. Biroul de Credit S.A., persoană juridică română cu sediul în

Bucureşti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, în vederea prelucrării acestor informaţii de către

Biroul de Credit şi consultării informaţiilor înregistrate pe numele meu în baza de date a

Biroului de Credit de către oricare Participant la Sistemul Biroului de Credit (bănci, instituţii

de credit, financiare, de asigurări şi alte instituţii) ori de câte ori este necesar în scopul

iniţierii sau derulării unei relaţii contractuale cu Participantul.

Informaţii prelucrate:

date cu caracter personal având funcţie de identificare*

informaţii legate de angajamentele înregistrate în conturi bilanţiere şi extrabilanţieră**

informaţii legate de activitatea frauduloasă în raport cu Banca Comercială Română***

15 Nu se menţionează datoriile curente: întreţinere, telefon, energie electrica etc.

Pagina 29 din 60

X

Page 30: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

informaţii referitoare la inadvertentele constatate în documentele/declaraţiile furnizate

Băncii Comerciale Române****

* cuprinde informaţii legate de numele şi prenumele clientului, numele anterior, codul

numeric personal, domiciliul, sexul, data naşterii, numărul de telefon, numele angajatorului,

data angajării.

** cuprinde informaţii legate de produsele de tip credit, precum şi alte angajamente de

care beneficiază clientul: tipul produsului, numărul contului, termen de acordare, data

acordării, data scadenţei, sume acordate, sume datorate, sume restante, număr rate restante,

data scadentă a restanţei, starea contului.

*** cuprinde informaţii legate de săvârşirea de infracţiuni sau contravenţii în raport

cu Banca Comercială Română care sunt constatate prin hotărâri judecătoreşti definitive.

**** cuprinde informaţii privind documentele pe proprie răspundere prezentate Băncii

Comerciale Române, care conţin neconcordante faţă de alte documente prezentate sau alte

tipuri de inadvertenţe.

Am luat la cunoştinţă faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Legea nr.

677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi

libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, în mod

special următoarelor drepturi:

(i) Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine de la Biroul de Credit la cerere şi în

mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legătura cu mine sunt

sau nu prelucrate de către acesta. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se

adresează o cerere către S.C. Biroul de Credit S.A., întocmita în formă scrisă, datată şi

semnată în care se va menţiona adresa de domiciliu a persoanei care îşi exercita dreptul.

Cererii i se va ataşa o copie xerox, lizibilă, după actul de identitate al solicitantului;

(ii) Dreptul de intervenţie: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea,

actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror

prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept

poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adresează o cerere către instituţia care a înscris

datele la Biroul de Credit, întocmita în formă scrisă, datată şi semnată, în care se vor

menţiona datele asupra cărora se solicită intervenţia, motivul justificat şi modul de

intervenţie. Cererii i se va ataşa o copie xerox, lizibilă, după actul de identitate al

solicitantului;

Pagina 30 din 60

Page 31: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

(iii) Dreptul de opoziţie: dreptul de a mă opune în orice moment, din motive

întemeiate şi legitime legate de situaţia mea particulară, că datele care mă vizează să facă

obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Acest

drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adresează o cerere către S.C. Biroul de

Credit S.A., întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, în care se vor menţiona datele

asupra cărora se solicită opoziţia şi motivul întemeiat şi legitim legat de situaţia particulară a

persoanei. Cererii i se va ataşa o copie xerox, lizibilă, după actul de identitate al

solicitantului.

4. ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE A CENTRALEI RISCURILOR

BANCARE

Prin prezenta autorizăm unitatea teritorială:

să solicite şi să primească de la Centrala Riscurilor Bancare următoarele informaţii de

risc bancar înregistrate pe numele meu :

5. ALTE MENŢIUNI

Sunt de acord ca în conformitate cu prevederile legale, B.C.R. să efectueze orice

verificări, să solicite şi să obţină orice informaţii despre subsemnatul de la orice autoritate

competentă, registru public, arhivă, bază de date electronica sau terţ abilitat, destinator de

astfel de informaţii.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, direct sau prin intermediul

terţilor contractanţi, în scopul îndeplinirii de către B.C.R. a obligaţiilor legale şi a realizării

intereselor legitime ale acesteia, precum şi în vederea derulării oricăror raporturi juridice între

bancă şi subsemnatul şi intrării în raporturi juridice cu banca.

Declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 677/2001 privind dreptul de

acces, de intervenţie şi de opoziţie, precum şi faptul că acestea pot fi exercitate printr-o cerere

scrisă adresată Băncii întocmita în conformitate cu Legea nr. 677/2001.

Pagina 31 din 60

1. Denumirea: S.C. B.C.R. S.A. Cod: 1064

2. a) Situaţia riscului global

b) Situaţia creditelor restante

X

X

3. Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare este valabil pe o perioada de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării prezentei.

Page 32: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Sunt de acord cu folosirea datelor mele personale pentru a primi informaţii despre

produse şi activităţi ale Băncii şi ale partenerilor săi.

DA NU

Sunt de acord ca B.C.R. să transmită către societatea intermediară a creditului

datele mele personale de natura celor prevăzute la pct. 3 din prezenta declaraţie-acord.

DA NU

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal privind

falsul în declaraţii, că toate datele din prezenta declaraţie-acord şi documentele anexate sunt

reale şi complete.

Data: 25.06.2005 Semnătura ………………

Semnătura autorizata şi ştampila* băncii

_________________________________

* ştampila consilierului clienţi retail/supervizorului front-Office se aplică pe ambele

exemplare ale declaraţiei, iar exemplarul nr. 2 se va înmâna coplătitorului/garantului

ANEXA NR. 10

(Denumirea unităţii)

Tel: 233 343 Fax: 245787

ADEVERINŢĂ DE SALARIU

Societatea Comercială (Instituţia publică) S.C. AVOEXIM S.A. cu sediul în TG-JIU,

str. ALEEA PLOPILOR nr. - , judeţul/ sectorul GORJ , înregistrată la Oficiul Registrului

Comerţului sub nr. J045121654, cod fiscal 215484 , adeverim prin prezenta că:

D-ul (d-na) POPESCU RODICA este angajatul(a) nostru(ă) cu contract de muncă pe

perioadă nedeterminată/determinată (data expirării ______________), din anul 1982, în

prezent îndeplinind funcţia de ECONOMIST la direcţia

__________________________________, serviciul ___________________, secţia

________________, având o vechime în muncă de 23 ani, şi - luni.

La data eliberării prezentei, salariul de încadrare este de 21.154.000 lei iar salariul net

realizat (fără prime şi ore suplimentare) în ultimele 2 luni a fost de:

- luna ____________ : _________________ lei,

- luna ____________ : _________________ lei,

Pagina 32 din 60

X

X

Page 33: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Diferenţa dintre salariul de încadrare şi salariul net realizat în aceste luni provine

din : _________________________________________________________ (sporuri fixe şi

orice alte venituri certe, realizate lunar, cu caracter de permanenţă).

În prezent înregistrează următoarele reţineri pe statul de plată pentru achitarea altor

debite:

___________________________________________________________________ ,

iar din modul cum şi-a achitat obligaţiile anterioare s-a dovedit/ nu s-a dovedit un bun platnic.

Prin prezenta ne obligăm să informăm în scris BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

S.A., asupra oricărei modificări intervenită în contractul de muncă al salariatului nostru

(desfacerea contractului de muncă, transfer, pensionare, etc.), dacă va fi cazul.

Prezenta adeverinţă o semnăm în mod valabil, certificând că semnăturile date sunt ale

persoanelor autorizate să reprezinte în mod legal societatea.

Director general (Numele în clar) Director economic (Numele în clar)

(Semnătura şi stampila) (Semnătura)

ANEXA NR. 11

Banca ……………

Unitatea bancară: TG-JIU

SCORING

de apreciere a persoanelor fizice solicitante de credite

Nume solicitant: POPESCU RODICA

Suma solicitată: 360 000 000 Rata lunară: 5 164 954

Nume Consilier Clienţi Retail: BICHERU CONSTANTIN

Nr.

crt.

Criteriul Aprecierea Punctaj Nr.puncte

obţinute

0 1 2 3 4

Pagina 33 din 60

Page 34: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1 Locuinţa clientului - vilă/ casă proprietate

- apartament proprietate personală

- vilă/ ap. proprietatea părinţilor

- chirie

5

4

2

0

4

2 Situaţia familială - căsătorit (ă)

- văduv(ă)/ celibatar(ă)/ divorţat(ă)

3

1

3

3 Numărul de persoane

în întreţinere

- 0 persoane

- 1 persoană

- 2 persoane

- 3 sau mai multe persoane

3

2

1

0

2

4 Durata lucrată în

aceeaşi instituţie

(conform menţiunilor

din cartea de muncă)

- mai mare de 5 ani

- între 2 si 5 ani

- între 1 si 2 ani

- mai mică de 1an

- pensionar

4

2

1

0

2

4

5 Perioada de creditare - nu depăşeşte perioada de timp

rămasă până la pensionare

- depăşeşte perioada de timp rămasă

până la pensionare

2

0

2

6 Aportul propriu - peste 50% din valoarea investiţiei

- între 25% si 50% din val.

investiţiei

- până la 25% inclusiv din valoarea

investiţiei

4

2

0

0

7 Referinţe financiar –

bancare la B.C.R.

- depozit şi credit

- depozit / card de debit

- credite angajate / card de credit

- nici una

3

2

1

0

2

8 Venitul net lunar al

solicitantului

(exprimat în lei)

- peste 20.000.001

- 10.000.001– 20.000.000

- 7.500.001 – 10.000.000

- 5.000.001 – 7.500.000

- 2.500.001 – 5.000.000

7

5

4

3

2

5

Pagina 34 din 60

Page 35: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

- sub 2.500.000 0

9 Gradul de îndatorare

al clientului

Rata lunară la creditul solicitat

(principal + dobânda) reprezintă:

- sub 10% din veniturile nete;

- între 10-20% din veniturile nete;

- între 20-30% din veniturile nete;

- între 30-50% din veniturile nete.

5

4

2

0

0

TOTAL PUNCTAJ 22 pct.

La analiza tip scoring clientul îndeplineşte / nu îndeplineşte condiţiile de creditare

stabilite de bancă.

Capacitate de rambursare garanţi: DA NU

Nume şi prenume garanţi:

1. _____________________________________

2. _____________________________________

venituri totale lunare certe: ______________________

datorii lunare totale de plată: ______________________

raport datorii/venituri: ______ (trebuie să se încadreze în 30%/35%/50% din

veniturile totale lunare certe cumulate ale garanţilor)

Pentru creditele simple:

Propunere:

a) volumul creditului: 360 000 000

b) destinaţia: cumpărare locuinţă

c) perioada de creditare: 10 ani

d) rata totală lunară de rambursat 5 164 954

Pagina 35 din 60

Acceptarea cereriix Refuzul cererii

Comentarii despre client (dacă este necesar):

Data: 16.07.2005 Semnatura Consilier

Aprobarea credituluix Respingerea creditului

x

Page 36: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pentru creditele complexe: dosarul de credit se transmite Serviciului credite şi

back-office retail în vederea continuării analizei şi întocmirii referatului.

Director Şef serviciu credite

Ofiţer credite

ANEXA NR. 12

Referat,

privind acordarea unui credit destinat cumpărării unei locuinţe, în lei

Subsemnatul Bicheru Constantin ofiţer de credite în cadrul biroului Produse şi

Servicii Bancare pentru Persoane fizice analizând posibilitatea de acordare a unui credit de

360.000.000 lei solicitat de Popescu Rodica, în vederea cumpărării unei locuinţe proprietate

personală am constatat următoarele:

Doamna Popescu Rodica posesor al CI seria GZ nr.093558 eliberat de Politia Tg-Jiu

este salariat la S.C. AVOEXIM S.A. unde îndeplineşte funcţia de Economist având o

vechime în muncă de 23 de ani.

Solicită un credit ipotecar pentru cumpărarea unei locuinţe în valoare de 360.000.000

lei, locuinţă compusă din cameră de locuit şi dependinţe situată în Tg-Jiu str. 22 Decembrie

conform promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare nr.___din ___________încheiată cu

vânzătorii în valoare totala de 480.000.000 lei.

Sursele proprii sunt de 120.000.000 lei care au fost achitate vânzătorului sub formă de

avans conform promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare. Suma de 360.000.000 lei

urmează a fi achitată prin credit acordat de B.C.R. Împrumutul va fi garantat de: Ipoteca de

rangul I constituită de către doamna Popescu Rodica cu ipotecă asupra imobilului compus

dintr-o cameră de locuit şi dependinţe, situat în Tg-Jiu, str. 22 Decembrie, având o valoare

Pagina 36 din 60

Data: 25.06.2005 Semnătura Supervizor Retail:

Data: 25.06.2005 Semnătura Director coordonator activitate de retail:

Page 37: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

totală de circulaţie de 500.000.000 lei şi admisă în garanţie de 480.000.000 lei conform

Raportului de Evaluare întocmit la data de 20.06.2005

Venituri lunare nete realizate de solicitant în sumă de 21 154 000 lei conform

adeverinţei de salariu nr. 35873 eliberată de S.C. AVOEXIM S.A. în calitate de împrumutat.

Rata lunară de rambursat va fi de 5.164.954 reprezentând 41% din venitul lunar

realizat de solicitant.

Faţă de cele arătate mai sus şi întrucât din raportul de evaluare întocmit pentru

imobilul ce urmează a fi adus în garanţia creditului solicitat valoarea garanţiei este

acoperitoare pentru suma solicitată, propun acordarea creditului în sumă de 360.000.000 pe

termen de 120 luni, cu o dobândă de12% pe an rambursarea ratei de 5.164.9654 lei

efectuându-se lunar prin reţinere pe ştatul de plată sau depunere în numerar la casieria băncii.

Director, Şef birou

Ofiţer credite,

ANEXA NR. 13

Banca

Sucursala Judeţeană Gorj

Plafon nr._____ din _____________

pentru contractul de împrumut 2051 al doamnei Popescu Rodica

Cererea de împrumut nr. 5783 din 20.06.2005 împreună cu întreaga documentaţie a

fost analizată de Liliana Dobran şef serviciu birou credite în data de 21.06.2005 pentru suma

de 360.000.000 lei.

Documentaţia a fost analizată şi aprobată în şedinţa Comitetului Director al B.C.R.

SA Suc. Judeţeană Gorj pentru suma de 360.000.000 lei.

Constatând că au fost îndeplinite condiţiile şi procedurile de analiză şi aprobare a

împrumuturilor, precum şi condiţiile de acordare efectivă, în baza prevederilor din contractul

Pagina 37 din 60

Page 38: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

de împrumut nr. 2051/25.06.2005 semnat de părţi, dispune efectuarea operaţiunilor în contul

de împrumut astfel:

1. Plafon aprobat 360.000.l000 lei

2. Termen de valabilitate 21.01.2006

3. Plăţile din contul de împrumut vor fi efectuate numai pentru cumpărare de locuinţă

proprietate personală situată în Tg-Jiu.

Şef birou credite, Ofiţer credite,

Dobran Liliana Bicheru Constantin

ANEXA NR. 14

CONTRACT DE CREDIT IPOTECAR BANCAR

pentru persoane fizice

nr. 2051/ 25.06.2005

Între:

S.C. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA – prin Sucursala judeţeană (sucursala,

agenţia), TG-JIU cu sediul în STR. VICTORIA , înmatriculată la Registrul Comerţului sub

nr. J178539, Cod fiscal/CUI __________ reprezentată prin Dna BICHERU CONSTANTIN,

OFIŢER CREDITE(se va completa funcţia) şi Dna Dobran Liliana, şef birou credite (se va

completa funcţia), în calitate de creditor ipotecar, denumită în continuare BANCA,

şi

POPESCU RODICA, domiciliat în localitatea TG-JIU str. 9 MAI nr. - judeţul GORJ

cod poştal 225487 posesor al BI/CI seria GZ nr. 092558, eliberat de POLIŢIA TG-JIU CNP

2550827182754 cetăţean român cu domiciliul în România, căsătorit cu POPESCU

GRIGORE , în calitate de beneficiar al creditului ipotecar, denumit în continuare

ÎMPRUMUTAT,

şi

POPESCU GRIGORE , domiciliat în localitatea TG-JIU str. 9 MAI nr. - judeţul

GORJ cod poştal 225487 posesor al BI/CI seria GZ nr. 070945, eliberat de POLIŢIA TG-JIU

CNP 25807154180013 cetăţean român cu domiciliul în România, căsătorit cu POPESCU

Pagina 38 din 60

Page 39: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

RODICA în calitate de COPLĂTITOR, a fost semnat prezentul Contract de Credit

Ipotecar Bancar (denumit în continuare CONTRACT), în baza dispoziţiilor Legii nr.

190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificările şi completările

ulterioare, în temeiul căruia:

1. BANCA acordă ÎMPRUMUTATULUI un credit ipotecar pentru CONSTRUIREA

UNEI LOCUINŢE în sumă de 360.000.000 (cifre) lei, TREI SUTE ŞAIZECI DE

MILIOANE LEI (litere).

2. Durata creditului este de 10 ani / 120 luni, calculată de la data primei trageri din

credit, care include, în cazul creditelor pentru construire, şi o perioadă de graţie de - luni,

calculată de la data primei trageri din credit.

În cadrul perioadei de graţie împrumutatul achită numai comisioanele aferente, fără a

rambursa ratele de credit şi dobânda datorată. Dobânda se calculează lunar la soldul creditului

şi se capitalizează la sfârşitul perioadei de graţie, fiind inclusă în valoarea creditului.

Rambursarea dobânzii aferente perioadei de graţie se va face lunar, după expirarea perioadei

de graţie, împreună cu creditul, în conformitate cu graficul de rambursare.

3. Tragerile din credit se efectuează după cum urmează :

a) integral, în termen de 10 zile, pentru efectuarea plaţii către vânzător;

Termenul/termenele de tragere curg de la data îndeplinirii tuturor condiţiilor

prevăzute la pct. 3.1. din Condiţiile generale de creditare.

4. Nivelul dobânzii curente la data semnării CONTRACTULUI este

LIBOR/EURIBOR/BUBOR + 9.9% p.p marja pe an, în prezent 2.1 + 9.9 = 12 % pe an.

5. Pentru plata cu o întârziere mai mare de 60 de zile a ratelor de credit,

ÎMPRUMUTATUL va plăti băncii o dobânda majorată al cărei nivel se stabileşte cu 5 p.p. pe

an peste dobânda curentă, stabilită conform prevederilor de la pct. 4.1-.4.7. din Condiţiile

Generale de Creditare.

Dobânda majorată se aplică la ratele de credit restante, pe toata perioada în care se

înregistrează restante mai mari de 60 de zile.

6. Pentru creditul acordat, ÎMPRUMUTATUL va plăti următoarele comisioane:

a) comision de gestiune de 1,5 % flat;

b) comision de rambursare anticipată aplicat la suma rambursată în avans, după cum

urmează:

în primii 5 ani de creditare: 0,5% flat;

între 5 – 10 ani: 0,5% flat.

Pagina 39 din 60

Page 40: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

c) comision de neutilizare de 25 % pe an, calculat la soldul creditului neutilizat,

plătibil lunar2;

d) alte comisioane: comision pentru deschiderea de cont 80.000 lei, comision pentru

analiza dosarului de credit 300.000 lei, comision pentru întocmirea raportului de evaluare

2.380.000 lei3 .

7. Comisioanele prevăzute la pct. 6 lit. b) şi c) se plătesc de către ÎMPRUMUTAT şi

în perioada de graţie.

8. ÎMPRUMUTATUL se obligă să garanteze creditul, dobânzile, dobânzile majorate,

comisioanele aferente creditului, rezultate din prezentul CONTRACT, precum şi cheltuielile

de orice fel legate de recuperarea creditului, şi celorlalte sume datorate, inclusiv a

cheltuielilor de judecată şi de executare silită, cu următoarele garanţii constituite în favoarea

BĂNCII:

- ipoteca rang I asupra imobilului  situat în 22 Decembrie4

9. Prezentul CONTRACT este valabil şi îşi produce efectele, de la data semnării şi

până la îndeplinirea de către ÎMPRUMUTAT şi COPLĂTITOR(I) a tuturor obligaţiilor care

rezultă din acesta, respectiv până la recuperarea de către BANCĂ a tuturor sumelor la care

este îndreptăţită în baza prezentului CONTRACT.

10. Prezentul CONTRACT se supune legislaţiei române.

11. Prezentul CONTRACT poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul

ambelor părţi, prin acte adiţionale.

12. Prezentul CONTRACT împreună cu contractele de garanţii accesorii constituie,

conform Legii bancare, titluri executorii.

13. În aplicarea prevederilor prezentului CONTRACT, orice referire la un act

normativ va fi înţeleasă ca incluzând toate amendamentele aduse la acesta, înainte sau ulterior

încheierii acestui CONTRACT.

14. Prezentul CONTRACT intră în vigoare la data semnării sale de către toate părţile.

Obligaţia băncii de a pune la dispoziţie creditul şi dreptul împrumutatului de a efectua

trageri din acesta, intră în vigoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 3.1. din

Condiţiile generale de creditare, precum şi a următoarelor condiţii:

2 Se va completa, dacă este cazul, în funcţie de sursa de finanţare.3 Se vor trece alte comisioane specifice operaţiunii conform Tarifului de Comisioane al B.C.R.4 Se vor trece toate datele de identificare ale imobilului respectiv şi ale proprietarului acestuia, care trebuie să corespundă cu cele care vor fi înscrise în contractul de ipotecă. În cazul în care construcţia se va ridica ulterior, se completează cu următoarea formulare: “imobil constând în teren şi construcţia viitoare ce se va ridica pe acesta, conform prevederilor din Legea nr. 190/1999“.

Pagina 40 din 60

Page 41: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

constituirea garanţiilor prevăzute la pct. 8 lit. b) şi următoarele, şi efectuarea

publicităţii acestora (pentru alte garanţii decât ipoteca asupra imobilului finanţat din credit);

încheierea poliţelor de asigurare pentru bunurile aduse în garanţie prevăzute la pct. 8

lit. b) şi următoarele, şi cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea BĂNCII (pentru

alte garanţii decât ipoteca asupra imobilului finanţat din credit);

……………………………………..………… (se vor trece orice alte condiţii

solicitate de bancă înainte de tragerea creditului) 5.

15. În situaţia în care împrumutatul nu îndeplineşte condiţiile de tragere în termen de

90 zile calendaristice de la semnarea contractului de credit, prezentul contract se consideră

desfiinţat de

plin drept, fără îndeplinirea nici unei formalităţi şi proceduri prealabile. 6

16. Condiţiile generale de creditare prezentate în Anexa la contractul de credit şi

graficul de rambursare fac parte integrantă din prezentul contract. Contractele de garanţie

sunt accesorii prezentului CONTRACT.

Prezentul CONTRACT s-a semnat la data de 25.06.2005, la TG-JIU (localitatea în

care se semnează), în 3 exemplare, toate având aceeaşi valoare juridică, din care 2 exemplare

pentru BANCĂ şi 1 exemplare pentru ÎMPRUMUTAT.

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ Dl./ Dna.

prin Sucursala judeţeană (sucursala, agenţia) TG-JIU

(semnăturile autorizate ) Împrumutat,

___________________

Coplătitor, _____________________

Coplătitor, _____________________

ANEXĂ LA CONTRACTUL DE CREDIT

CONDIŢII GENERALE DE CREDITARE

PARTE INTEGRANTĂ A CONTRACTULUI DE CREDIT

5 Se trec orice alte clauze speciale prevăzute de reglementările interne sau în condiţiile de aprobare6 Se trec termenele stabilite prin reglementările interne ale băncii

Pagina 41 din 60

Page 42: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Creditul se va utiliza conform destinaţiei prevăzute la pct. 1 din contractul de credit

ipotecar bancar şi numai după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 3 din prezentele

CONDIŢII GENERALE DE CREDITARE .

2. DURATA CREDITULUI

Durata creditului poate include şi o perioadă de graţie de maximum 12 luni, în cazul

creditelor acordate pentru construire, calculată de la data primei trageri din credit.

3. TRAGEREA CREDITULUI

3.1. ÎMPRUMUTATUL va putea efectua trageri din credit, numai după prezentarea

documentelor şi îndeplinirea următoarelor condiţii:7

- Pentru creditele acordate pentru cumpărare imobile (clădire, apartament) existente,

pe terenul deţinut de vânzător în proprietate/concesiune/ folosinţă /superficie:

a) cont curent deschis la BANCĂ de către ÎMPRUMUTAT;

b) dovada depunerii de către ÎMPRUMUTAT a avansului în contul său curent în

lei/valută sau dovada achitării avansului către vânzător pe bază de precontract/contract de

vânzare-cumpărare sau chitanţă autentificată de notar;

c) declaraţie pe proprie răspundere a vânzătorului că imobilul nu este revendicat

conform Legii 10/2001 şi nu există alte litigii în legătură cu acesta ;

d) contract de vânzare-cumpărare înregistrat la Biroul de Carte Funciară;

e) contract de ipotecă întocmit conform Legii nr. 190/1999 înregistrat la Biroul de

Carte Funciară ;

f) copia actului de proprietate/concesiune/superficie/folosinţă asupra terenului deţinut

de vânzător (după caz) ;

g) declaraţia prin care concedentul (i) declară că în conformitate cu contractul de

concesiune, concesionarul este proprietarul construcţiei situate pe terenul respectiv, (ii)

declară că terenul nu face obiectul nici unui litigiu cu privire la dreptul său de proprietate sau

posesiune sau revendicare în baza Legii nr. 10/2001, (iii) consimte la constituirea unei ipoteci

asupra construcţiei, pe toată perioada de rambursare a creditului şi (iv) este de acord că, dacă

urmare a executării silite bazate pe contractul de ipotecă încheiat cu privire la construcţie,

BĂNCII sau oricărei terţe părţi i se adjudecă construcţia, ÎMPRUMUTATUL va avea dreptul

să transfere dreptul de concesiune la noul proprietar al construcţiei (unde este cazul);

h) contract/poliţă de asigurare a imobilului ipotecat, încheiată pe toată perioada de

rambursare a creditului ipotecar, până la lichidarea tuturor obligaţiilor ÎMPRUMUTATULUI

7 Se vor introduce în contract numai condiţiile specifice destinaţiei creditului acordat.

Pagina 42 din 60

Page 43: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

faţă de BANCĂ rezultate din CONTRACT, în care BANCA va figura ca beneficiar (poliţa de

asigurare se va semna în aceeaşi zi cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare);

i) extrasul de Carte Funciară a imobilului din care să rezulte ipoteca de rang I în

favoarea BĂNCII8;

j) alte condiţii prevăzute în contract;

3.2. ÎMPRUMUTATUL este de acord că utilizarea creditului se va efectua după cum

urmează:

pentru cazul prevăzut la 3.1., astfel: din contul de împrumut în contul vânzătorului, în

vederea achitării preţului către vânzător, prin intermediul contului curent al

ÎMPRUMUTATULUI;

3.3. ÎMPRUMUTATUL este de acord că BANCA va elibera sumele din contul curent

al ÎMPRUMUTATULUI, numai pe baza prezentării documentelor şi îndeplinirii condiţiilor

prevăzute în CONTRACT şi în prezentele CONDIŢII GENERALE şi numai pentru

destinaţiile prevăzute la pct. 3.1.

3.4. Creditele se pun la dispoziţia împrumutaţilor în moneda stipulată la pct. 1 din

contract.

Plăţile efective din credite se efectuează în moneda stipulată în documentele

justificative în baza cărora se efectuează plăţile respective. În situaţia în care moneda în care

s-a aprobat creditul este diferită de moneda stipulată în aceste documente, împrumutatul

completează un ordin de vânzare pe piaţa valutară, până la limita sumelor din documentele

respective. Ordinul de vânzare pe piaţa valutară se execută de bancă conform reglementarilor

în vigoare.

3.5. Suma neutilizată la sfârşitul perioadei de tragere se consideră anulată şi creditul

se diminuează corespunzător, dacă între BANCĂ şi ÎMPRUMUTAT nu a intervenit un acord

de prelungire a acesteia, prin act adiţional la CONTRACT, încheiat cu cel puţin 5 zile înainte

de data expirării perioadei de tragere.

3.6. Modalitatea de efectuare a plăţilor din credite este viramentul, cu excepţia plaţilor

pentru manopera în cazul executării construcţiei/lucrărilor în regie proprie, care se pot efectua

şi în numerar.

4. DOBÂNZI ŞI COMISIOANE

8 Creditul se poate trage pe baza prezentării dovezii privind înregistrarea contractului de vânzare-cumpărare şi a contractului de ipotecă la Registrul de Carte Funciară din care să rezulte ipoteca de rang I în favoarea BĂNCII/ extras Carte Funciară;

Pagina 43 din 60

Page 44: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4.1. Dobânda curentă se va calcula începând cu data efectuării primei trageri din

contul de împrumut asupra soldului creditului angajat de la data calculării dobânzii, după cum

urmează:

Sold cont împrumut x Rata anuală a dob. x Nr. Efectiv de zile

Dob. Datorată = ------------------------------------------------------------------------

360 x100

4.2. Pe parcursul derulării creditului, nivelul dobânzii curente variabile se poate

modifica în funcţie de evoluţia indicelui de referinţa LIBOR/EURIBOR/BUBOR.

4.3. Orice modificare a ratei dobânzii va fi comunicată ÎMPRUMUTATULUI cel mai

târziu la data aplicării noii rate.

4.4. În cazul modificării nivelului ratei dobânzii, noua rată a dobânzii se va aplica

automat la valoarea soldului creditului existent la data modificării acesteia , în conformitate

cu prevederile pct. 5.3. din Condiţiile Generale de Creditare.

4.5. În cazul în care în urma comunicării noului nivel al dobânzii de către BANCĂ,

ÎMPRUMUTATUL nu va rambursa restul din creditul angajat şi dobânzile aferente în termen

de cel mult 10 zile de la data luării la cunoştinţă, se consideră ca ÎMPRUMUTATUL a

acceptat noul nivel al dobânzii.

4.6.. Dobânda se calculează şi se încasează lunar la scadentele stabilite, odată cu rata

de credit.

4.7. Calculul dobânzilor se va efectua la numărul exact de zile de utilizare a creditului

raportat la un an calendaristic de 360 de zile.

4.8. Comisionul de gestiune se plăteşte la prima tragere a creditului şi se calculează la

valoarea creditului.

4.9. În cazul în care banca finanţează şi comisioanele aferente creditului, comisionul

de gestiune se aplica la valoarea obiectului creditat, din care se scade avansul

împrumutatului. În funcţie de opţiunea împrumutatului, la creditele acordate în lei, la

valoarea rezultată se adăugă şi alte costuri aferente acordării creditului.

4.10. Comisionul de rambursare anticipată se calculează asupra sumei rambursate

anticipat 9.

9 Acest comision se percepe numai pentru creditele acordate cu dobândă fixă sau pentru categoriile de credit la care banca prevede în mod expres aceasta

Pagina 44 din 60

Page 45: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

4.11. Pentru creditele încadrate pe linii de finanţare externă, împrumutatul va plăti

comisioanele conform condiţiilor băncii finanţatoare externe, precum şi orice alte costuri

implicate de negocierea, pregătirea şi derularea contractului de împrumut (de exemplu speze

telex, swift, costuri DHL), inclusiv cheltuieli legale de avocatură, determinate de întocmirea

şi semnarea Legal Opinion 10 . Cuantumul acestor costuri şi modalitatea lor de plată se

stabilesc conform condiţiilor prevăzute în acordul de finanţare încheiat între B.C.R. şi banca

finanţatoare externă 11 .

4.12. Comisioanele prevăzute în prezentul contract12 se plătesc de către împrumutat şi

în perioada de graţie.

4.13. Pe parcursul derulării creditului, banca poate modifica nivelul comisioanelor,

fără consimţământul împrumutatului. Nivelul comisioanelor este comunicat prin afişare la

sediile băncii.

5. RAMBURSAREA CREDITULUI ŞI GRAFICUL DE RAMBURSARE

5.1. Creditul va fi restituit în aceeaşi moneda în care a fost acordat, de către

ÎMPRUMUTAT şi/sau COPLĂTITOR13, care vor plăti costurile de conversie şi vor suporta

riscurile de schimb valutar14.

5.2. Creditul şi dobânzile aferente vor fi rambursate conform Graficului de

rambursare.

5.3. Dacă graficul de rambursare se modifică urmare schimbărilor nivelului ratei

dobânzii, BANCA va notifica corespunzător ÎMPRUMUTATUL, aceste modificări fiind

obligatorii pentru ÎMPRUMUTAT.

5.4. ÎMPRUMUTATUL este răspunzător de efectuarea plaţilor la timp şi în

cuantumul stabilit.

5.5. Dacă data de scadenţă stabilită prin acest CONTRACT este o zi bancară

nelucrătoare, plata se va face în prima zi bancară lucrătoare următoare, fiind considerată în

termen (aceasta clauză se va elimina în cazul metodei de calcul „payment”).

5.6. Din sumele achitate de ÎMPRUMUTAT, BANCA va acoperi datoriile acestuia în

următoarea ordine: primele de asigurare, comisioanele, dobânzile majorate, dobânda curentă,

ratele de credit restante şi ratele de credit curente.

10 Se introduce atunci când este cazul11 Se introduce doar la creditele încadrate pe linie de finanţare externă, dacă este cazul12 În cazul în care banca percepe şi alte comisioane, acestea se vor introduce la acest capitol13 Se va trece COPLĂTITORUL numai dacă este cazul.14 Se va introduce aceasta clauză în cazul în care creditul se acorda în valută.

Pagina 45 din 60

Page 46: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

5.7. ÎMPRUMUTATUL poate efectua rambursări anticipate din creditul acordat,

parţial sau integral, cu plata unui comision de rambursare anticipată, caz în care se va reface

în mod corespunzător graficul de rambursare şi se va transmite un exemplar

ÎMPRUMUTATULUI.

5.8. Plăţile anticipate sunt admise şi considerate ca atare numai după plata integrală a

datoriilor restante.

5.9. ÎMPRUMUTATUL autorizează BANCA să debiteze automat conturile sale în

lei/valută deschise la BANCĂ cu sumele datorate conform CONTRACTULUI, pe măsură ce

acestea devin scadente. Până la limita sumelor datorate, ÎMPRUMUTATUL autorizează

BANCA să facă în numele şi pe contul său orice operaţiune de schimb valutar necesară

pentru conversia sumelor deţinute de ÎMPRUMUTAT în conturile sale curente în moneda

creditului. Ordinea de îndestulare a BĂNCII este mai întâi din contul în lei/valută alocat

prezentului CONTRACT, dacă există disponibilităţi în acest cont.

5.10. În cazul întârzierii la plată, BANCA va trimite ÎMPRUMUTATULUI în cel

mult 10 zile de la data scadenţei o notificare prin scrisoare recomandată, prevenindu-l asupra

consecinţelor încălcării CONTRACTULUI.

5.11. Dacă, în termen de 30 de zile de la data notificării, împrumutatul şi/sau

coplătitorii nu achită rata totală de rambursat, întregul credit şi toate celelalte sume datorate,

devin exigibile, iar banca este îndreptăţita să procedeze la recuperarea creanţelor sale pe calea

executării silite, prin valorificarea garanţiilor asiguratorii sau a oricăror alte bunuri aflate în

proprietatea împrumutatului şi/sau coplătitorilor.

6. GARANTAREA CREDITULUI

6.1. Ipoteca de rang I ce se va constitui pentru garantarea creditului ipotecar este

valabilă până la rambursarea integrală a creditului, dobânzilor, comisioanelor şi oricăror

sume datorate BĂNCII în temeiul CONTRACTULUI, conform prevederilor Legii nr.

190/1999, nefiind aplicabile dispoziţiile art. 1786 Cod Civil.

6.2. Bunurile reprezentând garanţii ale creditului ipotecar nu vor putea fi înstrăinate

decât cu acordul prealabil al BĂNCII şi cu rambursarea integrala a creditului, dobânzilor şi

celorlalte datorii faţă de BANCĂ, din prezentul CONTRACT.

6.3. ÎMPRUMUTATUL va suporta toate cheltuielile şi/sau taxele aferente constituirii

în bună regulă a garanţiilor şi efectuării publicităţii acestora conform legii.

7. ASIGURARE

7.1. ÎMPRUMUTATUL are obligaţia ca bunul imobil adus în garanţie să fie asigurat,

pe toată perioada creditului, până la lichidarea tuturor obligaţiilor sale faţă de BANCĂ ce

Pagina 46 din 60

Page 47: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

rezultă din prezentul CONTRACT, la o instituţie sau societate română de asigurări agreata de

bancă.

Pe întreaga perioadă de rambursare a creditului ipotecar, până la plata integrală a

sumelor datorate BĂNCII, beneficiarul poliţei de asigurare este BANCA.

7.2. Poliţa de asigurare se va încheia pentru cazul prevăzut la pct. 3.1. în aceeaşi zi cu

încheierea contractului de vânzare-cumpărare şi/sau a semnării contractului de ipotecă.

7.3. Contractul de asigurare a bunului imobil adus în garanţie se va încheia la valoarea

rezultată din raportul de evaluare a imobilului (clădire sau apartament) adus în garanţie.

7.4. Originalul contractelor/poliţelor de asigurare se depune la BANCĂ înainte de

efectuarea tragerilor din credit.

7.5. În cazul în care contractele/poliţele de asigurare nu sunt prelungite, BANCA are

dreptul – fără a fi obligată în nici un fel – să facă prelungirea acestora pe cheltuiala

ÎMPRUMUTATULUI. Pentru plata, de către BANCĂ, a primelor de asigurare

ÎMPRUMUTATUL autorizează BANCA să-i debiteze automat conturile de disponibilităţi în

lei sau valută. în cazul lipsei de disponibilităţi, cheltuielile făcute în acest scop de către

BANCĂ se consideră scadente la data plaţii efective către societatea de asigurare, BANCA

urmând să recupereze cu prioritate contravaloarea primei de asigurare plătite, din sumele

depuse de ÎMPRUMUTAT în contul curent pentru rata imediat următoare.

7.6. În caz de producere a riscurilor asigurate, ÎMPRUMUTATUL se obligă să

acţioneze cu diligentă potrivit prevederilor din contractele/poliţele de asigurare şi să

informeze societatea de asigurare în 24 de ore, iar BANCA în 48 de ore asupra producerii

riscurilor asigurate.

8. DREPTURILE ŞI OBLIGATIILE PĂRTILOR

8.1. ÎMPRUMUTATUL şi COPLĂTITORUL se obligă :

a) să utilizeze creditul aprobat numai în scopul pentru care a fost acordat;

b) să restituie BĂNCII creditul utilizat şi să achite dobânda la termenele prevăzute în

graficul de rambursare ;

c) să utilizeze proprietatea cumpărată/construită/reabilitată cu credit ca un bun

proprietar şi să ia toate măsurile necesare să o păstreze în bună stare;

d) să pună la dispoziţia BĂNCII toate documentele solicitate în legătură cu utilizarea

creditului, precum şi cele referitoare la garanţii;

e) să încheie contractele de garanţie şi să prezinte dovada înregistrării contractului/

contractelor de ipotecă la Biroul de Carte Funciară în termen de cel mult 30 de zile de la

semnarea contractului de credit ipotecar bancar;

Pagina 47 din 60

Page 48: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

f) să permită BĂNCII verificarea periodică a bunurilor ce constituie garanţia

creditului;

g) să achite la termen comisioanele prevăzute la pct. 6 din CONTRACTUL de credit

ipotecar bancar;

h) să înştiinţeze BANCA în maxim 5 zile lucrătoare de la apariţia unor situaţii care-l

pun în imposibilitatea achitării obligaţiilor ce decurg din CONTRACT;

i) să anunţe BANCA în 48 de ore de la producerea riscului asigurat;

j) să menţină deschis, până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor din CONTRACT, cont

curent la BANCĂ;

k) să permită reprezentanţilor BĂNCII accesul pentru inspectarea lucrărilor ce se

realizează din creditul acordat;

l) să plătească toate taxele şi impozitele aferente imobilului ipotecat în favoarea

BĂNCII, pe care le datorează către stat;

8.2. În cazul declarării creditului scadent şi plătibil, ÎMPRUMUTATUL şi

COPLĂTITORUL rămân direct răspunzători pentru toate consecinţele financiare directe

şi/sau indirecte antrenate de exigibilitatea anticipată a creditului, fiind obligaţi să achite

BĂNCII toate pagubele cauzate.

8.3. BANCA are dreptul:

a) să verifice respectarea condiţiilor de utilizare a creditului, devizul general,  

destinaţia creditului, existenţa permanentă şi integritatea garanţiilor asiguratorii pe toată

perioada creditării;

b) să urmărească, pe toată durata creditului ipotecar, îndeplinirea condiţiilor prevăzute

în CONTRACT şi în CONDIŢIILE GENERALE DE CREDITARE, referitoare la: destinaţia

sumelor avansate, rambursarea la scadenţă a ratelor de credit, plata dobânzii şi comisioanelor

aferente, precum şi bonitatea ÎMPRUMUTATULUI;

c) să recupereze pe calea executării silite sumele datorate de către ÎMPRUMUTAT în

baza CONTRACTULUI şi CONDIŢIILOR GENERALE DE CREDITARE, în oricare din

situaţiile prevăzute la capitolul Cazuri de culpă;

d) să debiteze conturile ÎMPRUMUTATULUI cu orice datorie restantă.

8.4. În cazul creditelor ipotecare acordate pentru construirea, reabilitarea,

consolidarea şi extinderea imobilului, BANCA are dreptul să verifice, cel puţin o data la 3

luni, încadrarea constructorului în graficul de execuţie a lucrărilor.

8.5. Banca se obligă :

Pagina 48 din 60

Page 49: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

a) să furnizeze ÎMPRUMUTATULUI anual un extras privind soldul creditului,

dobânzile plătite în cursul anului, dobânzile penalizatoare (unde este cazul);

b) să comunice ori de câte ori este cazul, ÎMPRUMUTATULUI noul nivel al

comisioanelor aferente creditului, precum şi modificările în structura acestora (ex. pentru

plăţi întârziate, eliberare extrase, rambursare anticipată, reipotecare, etc.);

c) sa notifice în scris ÎMPRUMUTATUL în cazul în care creanţa BĂNCII faţă de

acesta, precum şi ipoteca aferentă sunt cesionate altui creditor;

9. CAZURI DE CULPĂ

9.1. Nerespectarea de câtre ÎMPRUMUTAT a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate

prin prezentul CONTRACT şi/sau contractele accesorii acestuia constituie CAZ DE CULPĂ.

Constituie, de asemenea, CAZ DE CULPĂ în temeiul prezentului CONTRACT,

nerespectarea clauzelor contractuale de către orice persoană terţă obligată faţă de BANCĂ în

baza contractelor accesorii la acest CONTRACT.

9.2. Neexercitarea de către BANCĂ a oricărui drept prevăzut în prezentul

CONTRACT nu constituie o renunţare la acesta, iar BANCA va putea uza de acel drept

oricând până la stingerea tuturor obligaţiilor ÎMPRUMUTATULUI faţă de aceasta.

9.3. Fără a renunţa la prevederile pct. 5.11. si 5.12. din Condiţiile Generale de

Creditare, neîndeplinirea de către Împrumutat/Coplătitori a oricărei obligaţii contractuale, dă

dreptul băncii de a declara soldul creditului scadent imediat, indiferent de graficul de

rambursare şi, ca urmare, să ia orice măsură pe care o consideră necesară pentru a-şi recupera

pagubele cauzate în acest mod, cu condiţia notificării prealabile ale

Împrumutatului/Coplătitorului. Prevederile menţionate se vor aplica de asemenea, în cazul în

care banca constată că situaţia financiară a împrumutatului nu mai asigură condiţiile de

rambursare ale creditului.

10. CLAUZE SPECIALE

10.1. ÎMPRUMUTATUL se obligă să respecte legislaţia mediului din România şi să

obţină orice autorizaţii de mediu impuse de reglementările legale în vigoare pentru

construirea imobilelor finanţate din creditul ipotecar acordat.

10.2. Împrumutatul şi/sau coplătitorii sunt de acord şi autorizează în mod expres

Banca să obţină orice fel de date cu caracter personal înregistrate pe numele lor de la un birou

independent de credit sau de la o altă unitate din cadrul Grupului B.C.R., precum şi ca Banca

să transmită datele lor cu caracter personal unui birou independent de credit sau unei entităţi

din cadrul Grupului B.C.R..

Pagina 49 din 60

Page 50: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

În aplicarea prezentului articol, prin date cu caracter personal se înţeleg date şi/sau

informaţii despre împrumutat/coplătitori, referitoare la credit şi la orice alte angajamente

asumate de bancă faţă de aceştia, incluzând fără a se limita: datele de identificare ale

acestora, suma creditului/angajamentului, soldul creditului, dobânzi, sume scadente şi

neachitate, penalităţi aplicate de Bancă conform prezentului contract etc.

Informaţiile obţinute/ transmise de la/ la biroul independent de credit sau entităţii din

cadrul Grupului B.C.R. vor respecta principiul confidenţialităţii informaţiilor.

……………………………………………………………….(se vor trece orice alte

clauze speciale impuse prin reglementările interne ale B.C.R. sau prin acordurile de finanţare

externă, în funcţie de tipul de credit şi de sursa de finanţare)

11. LITIGII

11.1. Orice neînţelegere, rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului

CONTRACT, se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

11.2. În cazul în care soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune

spre soluţionare instanţelor judecătoreşti de drept comun.

12. Prezentele condiţii generale fac parte integrantă din contractul de credit ipotecar

bancar.

ANEXA NR. 15

GRAFIC DE RAMBURSARE

 

BANCA

 

  Sucursala

judeţeană

       

   GORJ          

  Sucursala /

Agenţia:

    Date de bază despre împrumut:  

Pagina 50 din 60

Page 51: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

   TG-JIU   Titular

contract:

   

  Ofiţer de credite:   Nume: POPESCU  

   BICHERU

CONSTANTIN

  Prenume: RODICA  

  Opţiunea clientului privind

rambursarea în

Nr.contract

credit:

 187/16.07.200

5

 

  rate de Credit egale / rate lunare

Totale

Simb .cont

credit

   

  Egale

(Payment)?(C/T)

T   Simb. cont

curent

   

             

  Condiţii de aprobare prevăzute iniţial Date variabile despre împrumut:  

  în contractul de împrumut:   Sold cont

credit:

360.000.000  

  Credit aprobat

(lei):

360.000.00

0

  Rata anuală a

dob.(%)

12,00  

  Nr. total rate

aprobat:

120   Nr. rate lun.

achitate

0  

        Nr. rate

rămase de

rambursat

120  

  Rezultă nr. total

rate:

120        

             

  Data tragerii:     Data primei scadenţe

planificate:

 

  Zi (1-31) 25   zi (1-31) 25  

  lună (1-12) 6   Lună (1 - 12) 7  

  An (xxxx) 2005   an (xxxx) 2005  

    25.06.2005     25.07.2005  

        Data ultimei scadenţe:  

          25.06.2015  

Pagina 51 din 60

Page 52: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

             

Anexă la contract de

credit:

0,0        

Nr. Data

calendaristică

Rata totală din Rata lunară Rata lunară Sold ct.

cred.

rate

i

a scadentelor lun.antecalc

.

car

e

de credit de dobândă  

1 25.07.2005 5 164 954 1 564 954 3 600 000 358 435

046

2 25.08.2005 5 164 954 1 580 604 3 584 350 356 854

442

3 25.09.2005 5 164 954 1 596 410 3 568 544 355 258

032

4 25.10.2005 5 164 954 1 612 374 3 552 580 353 645

659

5 25.11.2005 5 164 954 1 628 498 3 536 457 352 017

161

6 25.12.2005 5 164 954 1 644 783 3 520 172 350 372

379

7 25.01.2006 5 164 954 1 661 230 3 503 724 348 711

148

Pagina 52 din 60

Page 53: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

8 25.02.2006 5 164 954 1 677 843 3 487 111 347 033

306

9 25.03.2006 5 164 954 1 694 621 3 470 333 345 338

684

10 25.04.2006 5 164 954 1 711 567 3 453 387 343 627

117

11 25.05.2006 5 164 954 1 728 683 3 436 271 341 898

434

12 25.06.2006 5 164 954 1 745 970 3 418 984 340 152

464

13 25.07.2006 5 164 954 1 763 429 3 401 525 338 389

035

14 25.08.2006 5 164 954 1 781 064 3 383 890 336 607

971

15 25.09.2006 5 164 954 1 798 874 3 366 080 334 809

097

16 25.10.2006 5 164 954 1 816 863 3 348 091 332 992

233

17 25.11.2006 5 164 954 1 835 032 3 329 922 331157 202

18 25.12.2006 5 164 954 1 853 382 3 311 572 329 303

820

19 25.01.2007 5 164 954 1 871 916 3 293 038 327 431

904

20 25.02.2007 5 164 954 1 890 635 3 274 319 325 541

268

21 25.03.2007 5 164 954 1 909 541 3 255 413 323 631

727

22 25.04.2007 5 164 954 1 928 637 3 236 317 321 703

090

23 25.05.2007 5 164 954 1 947 923 3 217 031 319 755

167

24 25.06.2007 5 164 954 1 967 402 3 197 552 317 787

764

Pagina 53 din 60

Page 54: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

25 25.07.2007 5 164 954 1 987 076 3 177 878 315 800

688

26 25.08.2007 5 164 954 2 006 947 3 158 007 313 793

741

27 25.09.2007 5 164 954 2 027 017 3 137 937 311 766

724

28 25.10.2007 5 164 954 2 047 287 3117 667 309 719

437

29 25.11.2007 5 164 954 2 067 760 3 097 194 307 651

677

30 25.12.2007 5 164 954 2 088 437 3 076 517 305 563

240

31 25.01.2008 5 164 954 2 109 322 3 055 632 303 453

918

32 25.02.2008 5 164 954 2 130 415 3 034 539 301 323

503

33 25.03.2008 5 164 954 2 151 719 3 013 235 299 171

784

34 25.04.2008 5 164 954 2 173 236 2 991 718 296 998

548

35 25.05.2008 5 164 954 2 194 969 2 969 985 294 803

579

36 25.06.2008 5 164 954 2 216 918 2 948 036 292 586

661

37 25.07.2008 5 164 954 2 239 088 2 925 867 290 347

573

38 25.08.2008 5 164 954 2 261 478 2 903 476 288 086

095

39 25.09.2008 5 164 954 2 284 093 2 880 861 285 802

002

40 25.10.2008 5 164 954 2 306 934 2 858 020 283 495

068

41 25.11.2008 5 164 954 2 330 003 2 834 951 281 165

Pagina 54 din 60

Page 55: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

064

42 25.12.2008 5 164 954 2 353 304 2 811 651 278 811

761

43 25.01.2009 5 164 954 2 376 837 2 788 118 276 434

924

44 25.02.2009 5 164 954 2 400 605 2 764 349 274 034

319

45 25.03.2009 5 164 954 2 424 611 2 740 343 271 609

708

46 25.04.2009 5 164 954 2 448 857 2 716 097 269 160

851

47 25.05.2009 5 164 954 2 473 346 2 691 609 266 687

505

48 25.06.2009 5 164 954 2 498 079 2 666 875 264 189

426

49 25.07.2009 5 164 954 2 523 060 2 641 894 261 666

366

50 25.08.2009 5 164 954 2 548 290 2 616 664 259 118

076

51 25.09.2009 5 164 954 2 573 773 2 591 181 256 544

303

52 25.10.2009 5 164 954 2 599 511 2 565 443 253 944

792

53 25.11.2009 5 164 954 2 625 506 2 539 448 251 319

285

54 25.12.2009 5 164 954 2 651 761 2 513 193 248 667

524

55 25.01.2010 5 164 954   2 678 279 2 486 675 245 989

245

56 25.02.2010 5 164 954   2 705 062 2 459 892 243 284

183

57 25.03.2010 5 164 954   2 732 112 2 432 842 240 552

071

Pagina 55 din 60

Page 56: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

58 25.04.2010 5 164 954   2 759 433 2 405 521 237 792

638

59 25.05.2010 5 164 954   2 787 028 2 377 926 235 005

610

60 25.06.2010 5 164 954   2 814 898 2 350 056 232 190

712

61 25.07.2010 5 164 954   2 843 047 2 321 907 229 347

665

62 25.08.2010 5 164 954   2 871 477 2 293 477 226 476

187

63 25.09.2010 5 164 954   2 900192 2 264 762 223 575

995

64 25.10.2010 5 164954   2 929 194 2 235 760 220 646

801

65 25.11.2010 5 164 954   2 958 486 2 206 468 217 688

315

66 25.12.2010 5 164 954   2 988 071 2 176 883 214 700

244

67 25.01.2011 5164 954   3 017 952 2 147 002 211 682

292

68 25.02.2011 5 164 954   3 048 131 2 116 823 208 634

161

69 25.03.2011 5 164 954   3 078 613 2 086 342 205 555

548

70 25.04.2011 5 164954   3 109 399 2 055 555 202 446

150

71 25.05.2011 5 164 954   3 140 493 2 024 461 199 305

657

72 25.06.2011 5 164 954   3 171 898 1 993 057 196 133

759

73 25.07.2011 5 164 954   3 203 617 1 961 338 192 930

143

74 25.08.2011 5 164 954   3 235 653 1 929 301 189 694

Pagina 56 din 60

Page 57: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

490

75 25.09.2011 5 164 954   3 268 009 1 896 945 186 426

481

76 25.10.2011 5 164 954   3 300689 1 864 265 183 125

792

77 25.11.2011 5 164 954   3 333 696 1 831 258 179 792

095

78 25.12.2011 5 164 954   3 367 033 1 797 921 176 425

062

79 25.01.2012 5 164 954   3 400 704 1 764 251 173 024

359

80 25.02.2012 5 164 954   3 434 711 1 730 244 169 589

648

81 25.03.2012 5 164 954   3 469 058 1 695 896 166 120

590

82 25.04.2012 5 164 954   3 503 748 1 661 206 162 616

842

83 25.05.2012 5 164 954   3 538 786 1 626 168 159 078

056

84 25.06.2012 5 164 954   3 574 174 1 590 781 155 503

883

85 25.07.2012 5 164954   3 609 915 1 555 039 151 893

968

86 25.08.2012 5 164 954   3 646 014 1 518 940 148 247

953

87 25.09.2012 5 164 954   3 682 475 1 482 480 144 565

478

88 25.10.2012 5 164 954   3 719 299 1 445 655 140 846

179

89 25.11.2012 5 164 954   3 756 492 1 408 462 137 089

687

90 25.12.2012 5 164954   3 794 057 1 370 897 133 295

629

Pagina 57 din 60

Page 58: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

91 25.01.2013 5 164 954   3 831 998 1 332 956 129 463

632

92 25.02.2013 5 164 954   3 870 318 1 294 636 125 593

314

93 25.03.2013 5 164 954   3 909 021 1 255 933 121 684

293

94 25.04.2013 5 164 954   3 948 111 1 216 843 117 736

182

95 25.05.2013 5 164 954   3 987 592 1 177 362 113 748

589

96 25.06.2013 5 164 954   4 027 468 1 137 486 109 721

121

97 25.07.2013 5 164 954   4 067 743 1 097 211 105 653

378

98 25.08.2013 5 164 954   4 108 420 1 056 534 101 544958

99 25.09.2013 5 164 954   4 149 505 1 015 450 97 395 453

100 25.10.2013 5 164 954   4 191 000 973 955 93 204 454

101 25.11.2013 5 164 954   4 232910 932045 88 971 544

102 25.12.2013 5 164 954   4 275 239 889715 84 696 305

103 25.01.2014 5 164 954   4 317991 846963 80 378 314

104 25.02.2014 5 164 954   4 361 171 803783 76 017 143

105 25.03.2014 5 164 954   4 404 783 760171 71 612 360

106 25.04.2014 5 164 954   4 448 831 716124 67 163 530

107 25.05.2014 5 164 954   4 493 319 671635 62 670 211

108 25.06.2014 5 164 954   4 538 252 626702 58 131 959

109 25.07.2014 5 164 954   4 583 635 581320 53 548 324

110 25.08.2014 5 164 954   4 629 471 535483 48 918 854

111 25.09.2014 5 164 954   4 675 766 489189 44 243 088

112 25.10.2014 5 164 954   4 722 523 442431 39 520 565

113 25.11.2014 5 164 954   4 769 748 395206 34 750 816

114 25.12.2014 5164 954   4 817 446 347508 29 933 370

115 25.01.2015 5 164 954   4 865 620 299334 25 067 750

116 25.02.2015 5 164 954   4 914 277 250677 20 153 473

Pagina 58 din 60

Page 59: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

117 25.03.2015 5 164 954   4 963 419 201535 15 190 054

118 25.04.2015 5 164 954   5 013 054 151901 10 177 000

119 25.05.2015 5 164 954   5 063 184 101770 5 113 816

120 25.06.2015 5 164 954   5 113 816 51138 0

 

ANEXA NR. 16

GLOSAR

Acord: înţelegere, învoire, tranzacţie

Adeverinţă de venit: act care dovedeşte venitul lunar al unui angajat; se obţine de la

firma angajatoare

Aprobare credit: acceptul de acordare a creditului de la bancă

Biroul de Carte Funciară: compartiment ce funcţionează în cadrul fiecărei Judecătorii,

care se ocupă de ţinerea evidenţei de Carte Funciară. Preşedintele fiecărei Judecătorii

numeşte judecătorii de carte funciară care conduc aceste birouri.

Cadastru: ştiinţă aplicată care se ocupă cu determinarea elementelor economice şi

juridice, caracterizând proprietatea funciară.

Carte Funciară: registru ţinut de Judecătoria teritorială cu evidenţa proprietarilor de

bunuri imobile (terenuri şi construcţii). După încheierea unui contract de vânzare-cumpărare

cumpărătorul trebuie să înscrie în cartea funciară acest contract, pentru că, în caz contrar el

nu va putea vinde sau ipoteca bunul cumpărat.

Clauze contractuale: prevederile convenite de părţi într-un contract.

Contract de credit: contract prin care o bancă, având calitatea de creditor, acordă un

împrumut (o sumă de bani numită credit) unei persoane numită debitor, cu obligaţia pentru

debitor de a restitui la scadenţă creditul plus dobânda.

Contract de ipotecă: contractul prin care se constituie dreptul de ipotecă.

Documentaţie cadastrală: documentaţie care prezintă situaţia imobilului: amplasarea

în teren, dimensiuni.

Drept de ipotecă: drept de garanţie asupra unui imobil (teren sau construcţie) prin care

cel care are de primit o sumă de bani de la proprietarul imobilului este asigurat că în cazul în

Pagina 59 din 60

Page 60: STUDIU DE CAZ

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

care proprietarul imobilului nu o restituie, va putea vinde bunul care este ipotecat şi din

vânzarea acestuia va primi suma datorată.

ERIBOUR: valoare de reper pentru dobânzile EUR oferită de piaţa interbancară

londoneză.

Evaluarea unui imobil: estimarea costurilor de vânzare conform stării existente a

imobilului.

Extras de Carte Funciară: document care atestă cine este proprietarul.

Flat: procentul care se aplică la toată suma şi se plăteşte integral.

Înscrierea dreptului de ipotecă: înregistrarea în Cartea Funciară a dreptului de ipotecă.

LIBOUR: London Interbanking Offered Rate valoare de reper pentru dobânzile în

USD oferită de piaţa interbancară londoneză.

Tragerea creditului: deblocarea creditului, adică virarea creditului, a banilor în contul

beneficiarului creditului.

Pagina 60 din 60