Studieordning SLing specifik 2014 15 .landskabsingeniøruddannelsen med virkning fra 18.8.2008.

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Studieordning SLing specifik 2014 15 .landskabsingeniøruddannelsen med virkning fra 18.8.2008.

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

K B E N H A V N S U N I V E R S I T E T

Studieordning

Specifik del for

Skov- og landskabsingeniruddannelsen

Gl dende fra august 2008

Revi deret marts 2018

2

Indholdsfortegnelse

KAPITEL 1. UDDANNELSENS PLACERING, FORML OG KOMPETENCEPROFIL.......3

1.1. Indledning................................................................................................................................................................... 3

1.2. Uddannelsens forml ................................................................................................................................................. 3

1.3 Uddannelsens overordnede profil.............................................................................................................................. 3

1.4 Uddannelsens erhvervssigte ....................................................................................................................................... 3

1.5 Uddannelsens kompetenceprofil................................................................................................................................ 4

1.5.1 Viden..................................................................................................................................................................... 4 1.5.2. Frdigheder ......................................................................................................................................................... 4

1.5.3. Kompetencer ........................................................................................................................................................ 4

KAPITEL 2. UDDANNELSENS INDHOLD .........................................................................5

2.1 Indledning.................................................................................................................................................................... 5

2.2 Indhold......................................................................................................................................................................... 5

2.2.1. Frste uddannelsesr ............................................................................................................................................ 6 2.2.2. Andet uddannelsesr ............................................................................................................................................ 6

2.2.3. Tredje uddannelsesr............................................................................................................................. ............... 7

2.2.4. Fjerde uddannelsesr ............................................................................................................................................ 9

2.3 Frstersprven .......................................................................................................................................................... 9

2.4 Uddannelsesmodel samlet ........................................................................................................................................ 11

2.5 Overgangsregler........................................................................................................................................................ 12

KAPITEL 3. ADGANG TIL VIDERE UDDANNELSE P KANDIDATNIVEAU ....................13

Bilag A14

A1 Overgangsordning for studerende optaget i 2015 (Sling 19).16

3

Kapitel 1. Uddannelsens placering, forml og kompetenceprofil

1.1. Indledning

I medfr af Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgrelse om uddannelsen til professionsbachelor

som Skov- og landskabsingenir faststtes nedenstende studieordning for Skov- og

landskabsingeniruddannelsen med virkning fra 18.8.2008. Studieordningen er revideret marts 2018.

Ved vsentlige ndringer i denne studieordning skal Uddannelsesudvalget hres inden faststtelse af en

revideret studieordning. Vsentlige ndringer trder i kraft ved et studiers begyndelse.

Uddannelsen giver ret til betegnelsen Skov- og landskabsingenir (professionsbachelor som Skov- og land-

skabsingenir) og den engelske betegnelse Bachelor of Forest and Landscape Engineering.

Studieordningens lovgrundlag fremgr af kapitel 12 i den flles del for professionsbacheloruddannelserne p

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. 1.2. Uddannelsens forml

Formlet med uddannelsen til professionsbachelor som Skov- og landskabsingenir er, jf. uddannelsens

bekendtgrelse 1, at kvalificere den uddannede til at tilrettelgge, gennemfre, kvalitetssikre og lede

planlgnings-, tilsyns-, drifts- og plejeopgaver inden for skovbrug og naturforvaltning samt at kunne

udvikle, formidle og markedsfre omrderelaterede projekter, produkter og serviceydelser.

Arbejdsomrderne er skove, det bne land og bynre grnne omrder bde i offentligt og i privat eje.

Uddannelsen skal i overensstemmelse med den samfundsmssige, videnskabelige og teknologiske udvikling

samt aftagernes behov kvalificere de studerende til handlingsorienteret at udve professionen nationalt og

internationalt.

1.3 Uddannelsens overordnede profil

Uddannelsens overordnede profil er baseret p omrderne kologi, konomi, ledelse, kommunikation, teknik

og jura, som giver et teoretisk grundlag for de professionsrettede kurser i drift og forvaltning af skov, natur

og grnne omrder. Som overordnet ledetrd indgr disse omrder i kurser p forskellige niveauer og med

forskelligt fagindhold bde fr og efter virksomhedspraktikken, hvor omstning af de grundfaglige

kompetencer udfordres af konkret samspil med praktikvirksomhedens opgaver og problemstillinger.

I uddannelsesforlbet sges den studerendes ansvarlighed og professionelle bevidsthed styrket gennem

individuel studievejledning, evaluering og samarbejdstrning gennem gruppevelser og projektarbejder.

1.4 Uddannelsens erhvervssigte

Uddannelsens erhvervssigte retter sig mod et professionsrettet virke som leder, specialist, rdgiver eller

selvstndig inden for svel privat som offentlig virksomhed med udgangspunkt i skovbrug, natur, grnne

omrder eller det bne land.

Endvidere opns faglige, pdagogiske og formidlingsmssige kompetencer, som mere bredt giver

erhvervsmulighed inden for bl.a. undervisnings- og formidlingsomrdet.

4

Uddannelsen giver ogs et grundlag for internationale jobmuligheder, srligt inden for udviklingslandenes

udnyttelse og forvaltning af naturressourcer.

Endelig giver uddannelsen grundlag for videre uddannelse p kandidatniveau inden for det grnne omrde

og med sigte p mere administrative jobomrder inden for private og offentlige virksomheder.

1.5 Uddannelsens kompetenceprofil

1.5.1 Viden

Skov- og landskabsingeniren har viden om:

1) anvendt praksis inden for skovbrugets produktioner samt landskabs- og naturforvaltningsopgaver

omfattende beskrivelse, registrering og kortlgning samt planlgning og gennemfrelse af

retablerings-, anlgs-, pleje- og driftsopgaver,

2) anvendt teori vedrrende planters, trers og tragtige vksters samspil svel indbyrdes som med

forskellige vkstlokaliteters vilkr, herunder menneskeskabte og naturlige pvirkninger,

3) anvendt teori og praksis inden for driftskonomi, regnskab, bogfring og priskalkulation, anvendt

teori og praksis inden for ledelse, samarbejde, organisation og projektstyring, anvendt teori og

praksis inden for kommunikation og rdgivning i og mellem virksomheder samt markedsfring

og innovation, og

4) relevant lovgivning og retspraksis inden for erhvervs- og naturforvaltningsjura, og skov- og

naturforvaltningsomrdets vilkr, interessenter og virksomhedstyper nationalt og internationalt.

1.5.2. Frdigheder

Skov- og landskabsingeniren kan:

1) vlge og anvende de bedst egnede eller bedst tilpassede naturvidenskabelige, tekniske og

konomiske metoder og handlinger til lsning af skov- og landskabsomrdets produktionsmssige

eller naturrettede anlgs-, pleje- og driftsopgaver,

2) udve kontekstafhngig problemlsning, herunder udvikle lsningsforslag samt vurdere og

perspektivere lsningsforslags implementering p et bredygtigt grundlag,

3) varetage ledelse og ressourcestyring af opgaver inden for skov- og landskabsomrdet, herunder

planlgge, budgettere, implementere og evaluere opgaverne ved inddragelse af tidssvarende it-

baserede vrktjer,

4) indsamle og bearbejde geografiske, fysiske og biologiske data som grundlag for arealforvaltning,

5) beskrive og formidle praksisnre faglige problemstillinger, projekter og handlemuligheder til

brugere og beslutningstagere samt samarbejdspartnere p forskellige organisatoriske niveauer og

6) selvstndigt varetage drifts-, kommunikations- og forvaltningsopgaver i skov- og landskabsomrdets private og offentlige virksomheder og institutioner, internt og eksternt i forhold til

samarbejdspartnere, beslutningstagere og brugere

1.5.3. Kompetencer

Skov- og landskabsingeniren kan:

1) hndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver, projekter og situationer inden for skov- og

landskabsomrdets praksis, herunder dokumentere, formidle og markedsfre opgaver og projekter,