of 21/21
STRATEŠKA TRGOVAČKA DRUŠTVA I TRGOVAČKA DRUŠTVA OD RAZVOJNOG ZNAČENJA TE TRGOVAČKA DRUŠTVA ČIJE DIONICE KOTIRAJU NA UREĐENOM TRŽIŠTU KAPITALA Seminar Narodne Novine Zagreb, 4. prosinca 2013 DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

STRATEŠKA TRGOVAČKA DRUŠTVA I TRGOVAČKA · PDF filestrateŠka trgovaČka druŠtva i trgovaČka druŠtva od razvojnog znaČenja te trgovaČka druŠtva Čije dionice kotiraju na

 • View
  234

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of STRATEŠKA TRGOVAČKA DRUŠTVA I TRGOVAČKA · PDF filestrateŠka trgovaČka...

 • STRATEKA TRGOVAKA DRUTVA I TRGOVAKA DRUTVA OD RAZVOJNOG ZNAENJA TE TRGOVAKA DRUTVA

  IJE DIONICE KOTIRAJU NA UREENOM TRITU KAPITALA

  Seminar Narodne Novine

  Zagreb, 4. prosinca 2013

  DRAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRAVNOM IMOVINOM

 • 1. UVOD

  Pojam, nain upravljanja i ostvarivanja vlasnikih ovlasti RH definiran je u tri dokumenta donesena 2013. godine:

  Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasnitvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. godine (NN 76/13)

  Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasnitvu Republike Hrvatske (NN 94/13)

  Odluka Vlade Republike Hrvatske o utvrivanju popisa trgovakih drutava i drugih pravnih osoba od stratekog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 120/13)

 • Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasnitvu RH za

  razdoblje od 2013. do 2017. godine (dalje u tekstu: Strategija), definirala je temeljne odrednice upravljanja trgovakim drutvima u vlasnitvu RH, svrstavi ih u etiri skupine:

  strateka trgovaka drutva u kojima drava sudjeluje u odreivanju cijene proizvoda i usluga

  trgovaka drutva od razvojnog znaenja u kojima RH ima veinski udio

  trgovaka drutva ije dionice kotiraju na ureenom tritu kapitala u kojima RH ima ukupno vlasnitvo manje od 50%

  ostala trgovaka drutva kojima e upravljati Agencija (danas: Centar za restrukturiranje i prodaju)

  1. UVOD - nastavak

 • Nastavno na Strategiju, Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasnitvu RH propisao je da Vlada RH donosi odluku o utvrivanju popisa trgovakih drutava i drugih pravnih osoba od stratekog i posebnog interesa za RH, te odredio nadlena tijela za upravljanje tim drutvima

  Na temelju navedenog Zakona, Vlada RH je Odlukom o utvrivanju popisa trgovakih drutava i drugih pravnih osoba od stratekog i posebnog interesa za RH utvrdila popis od ukupno 59 trgovakih drutava i drugih pravnih osoba

  Navedeni popis obuhvaa 52 trgovaka drutva, koja su predmetom ovoga rada, te 7 pravnih osoba. Pri tome su trgovaka

  drutva od posebnog interesa podijeljena na trgovaka drutva u kojima RH ima veinski udio (koja za potrebe ovoga rada nazivamo razvojnima) i trgovaka drutva u kojima RH ima vlasnitvo manje od 50% a ije dionice kotiraju na ureenom tritu kapitala

  1. UVOD - nastavak

 • 2. STRATEKA TRGOVAKA DRUTVA

  Trgovaka drutva od stratekog interesa za RH su ona u kojima RH kao dioniar ili

  udjeliar, osim gospodarskih ostvaruje i strateke ciljeve: zakonsko i uinkovito

  ostvarivanje prenesenih javnih ovlasti, sigurnost, osiguranje zdravlja, vane

  infrastrukture, neometanu opskrbu stanovnitva i poslovnih subjekata, te

  osiguranje gospodarskih slubi u interesu graana i drave, a koja prihode

  ostvaruju na temelju dodijeljenih javnih ovlasti u kojima drava sudjeluje u

  odreivanju cijene proizvoda i usluga

  Ulaganja drave u ova trgovaka drutva imaju vanu ulogu na uspostavi

  konkurentnosti gospodarstva jer se poveanjem uinkovitosti tih drutava ostvaruju

  pozitivni uinci koji se odraavaju na ukupno gospodarstvo u obliku niih trokova,

  vee produktivnosti i konkurentnosti

  Upravo nii trokovi po jedinici proizvoda ili usluga tih drutava su vaan pokazatelj

  njihove uspjenosti, za razliku od ostalih trgovakih drutava kod kojih je

  pokazatelj uspjenosti dobit ostvarena u poslovanju

  Odlukom Vlade RH utvreno je 21 trgovako drutvo i 6 pravnih osoba od

  stratekog interesa za RH

 • 2. STRATEKA TRGOVAKA DRUTVA Rbr. Drutvo Temeljni kapital (kn) Udio RH (%)

  1 Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb 107.384.800,00 100,00

  2 Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb 131.140.100,00 100,00

  3 Autocesta Zagreb - Macelj, d.o.o. Lepajci 88.440.400,00 100,00

  4 Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. Zagreb 2.152.000.000,00 100,00

  5 Bina Istra d.d. Lupoglav 25.641.720,00 49,90

  6 H Infrastruktura d.o.o., Zagreb 224.188.000,00 100,00

  7 Plovput, d.o.o. Split 111.546.200,00 100,00

  8 Odailjai i veze d.o.o., Zagreb 138.568.200,00 100,00

  9 Hrvatske kontrola zrane plovidbe d.o.o., Zagreb 352.759.600,00 100,00

  10 Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb 19.792.159.200,00 100,00

  11 Plinacro d.o.o., Zagreb 841.002.000,00 100,00

  12 Janaf d.d., Zagreb 2.791.212.660,00 52,23

  13 Podzemno skladite plina d.o.o. Zagreb 535.020.100,00 100,00

  14 Hrvatski operator trita energije d.o.o., Zagreb 9.300.000,00 100,00

  15 Hrvatske ume d.o.o., Zagreb 1.171.670.000,00 100,00

  16 Hrvatske lutrija d.o.o., Zagreb 50.000.000,00 100,00

  17 H Putniki prijevoz d.o.o. Zagreb 569.011.500,00 100,00

  18 Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. Zagreb 216.000.000,00 100,00

  19 Agencija Alan d.o.o., Zagreb 1.305.000,00 100,00

  20 Pomorski centar za elektroniku d.o.o. Split 14.954.900,00 100,00

  21 Sredinje klirinko depozitarno drutvo, d.d., Zagreb 57.000.000,00 62,30

  Ukupno 29.380.304.380,00

 • 2. STRATEKA TRGOVAKA DRUTVA - nastavak

  U sluaju privatizacije donijet e se posebni zakoni

  Razvojne smjernice u okviru godinjeg plana upravljanja donosi

  Vlada RH na prijedlog resornog ministarstva

  Planiranje, izvjetavanje i analizu rezultata poslovanja struno

  prati Dravni ured za upravljanje dravnom imovinom (Dravni

  ured), te ministarstvo nadleno za financije uz miljenje

  resornog ministarstva

  Sukladno Strategiji ne predvia se privatizacija navedenih

  drutava

 • 2. STRATEKA TRGOVAKA DRUTVA - nastavak

  Upravljanje u navedenim trgovakim drutvima RH ostvaruje imenovanjem svojih predstavnika u skuptinama drutava, te predlaganjem kandidata za lanove i predsjednike nadzornih odbora kao i kandidata za lanove i predsjednike uprava. Slijedom navedenoga, Vlada RH, sukladno Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasnitvu RH, donosi:

  na prijedlog Dravnog ureda odluke o imenovanju predstavnika RH u skuptinama trgovakih drutava

  na prijedlog Povjerenstva Vlade RH za upravljanje stratekim trgovakim drutvima uz prethodno miljenje Dravnog ureda, odluke o imenovanju lanova i predsjednika nadzornih odbora

  na prijedlog Povjerenstva Vlade RH, a nakon provedenog javnog natjeaja ili posredstvom specijalizirane agencije, odluke o imenovanju lanova i predsjednika uprava trgovakih drutava. Pri tome se postupak odabira lanova i predsjednika uprava provodi na inicijativu resornog ministarstva, uz suglasnost Dravnog ureda

  Poblie kriterije za provedbu javnog natjeaja za imenovanje lanova i predsjednika uprava trgovakih drutava od stratekog interesa za RH, propisati e uredbom Vlada RH

 • 3. TRGOVAKA DRUTVA OD POSEBNOG INTERESA - TRGOVAKA DRUTVA OD

  RAZVOJNOG ZNAENJA Trgovaka drutva u kojima RH ima veinski udio u temeljnom kapitalu,

  a koja nisu infrastrukturna, energetska i sl., a trebaju restrukturiranje,

  dokapitalizaciju ili privatizaciju u cijelosti ili u dijelu

  U ovim drutvima, dravna ulaganja stvaraju visoku dodanu vrijednost i

  dobit te se od njih, posebice nakon provedbe jedne ili pak vie od

  navedenih aktivnosti, oekuje ostvarenje:

  visoke dodane vrijednosti i dobiti

  ulaganja u investicije, istraivanje i razvoj, te time doprinos

  stabilnosti i razvoju kako na lokalnoj i regionalnoj tako i dravnoj

  razini

  Odlukom Vlade RH utvreno je 25 trgovakih drutava i jedna pravna

  osoba od posebnog interesa za RH

 • TRGOVAKA DRUTVA OD POSEBNOG INTERESA - TRGOVAKA DRUTVA OD

  RAZVOJNOG ZNAENJA

  Rbr. Drutvo Temeljni kapital (kn) Udio RH (%)

  1 ACI d.d., Opatija 399.816.000,00 78,91

  2 Croatia Airlines d.d., Zagreb 1.978.484.900,00 96,84

  3 Luka Rijeka d.d., Rijeka 598.047.500,00 83,09

  4 Zrana luka Osijek, d.o.o. Klisa 26.208.000,00 55,00

  5 Zrana luka Pula, d.o.o. Pula 81.400.000,00 55,00

  6 Zrana luka Rijeka, d.o.o. Omialj 144.203.100,00 55,00

  7 Zrana luka Zadar, d.o.o. Zadar 96.820.000,00 55,00

  8 Zrana luka Split, d.o.o. Katel tafili 275.500.000,00 55,00

  9 Zrana luka Dubrovnik d.o.o. ilipi 347.050.000,00 55,00

  10 Zrana luka Zagreb, d.o.o., Zagreb 804.429.600,00 55,00

  11 Imunoloki zavod d.d., Zagreb 85.607.920,00 73,41

  12 Narodne novine d.d., Zagreb 289.519.000,00 100,00

  13 Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod d.d., Zagreb 598.700,00 100,00

  14 Zrakoplovno - tehniki centar d.d., Velika Gorica 274.962.000,00 100,00

 • TRGOVAKA DRUTVA OD POSEBNOG INTERESA - TRGOVAKA DRUTVA OD

  RAZVOJNOG ZNAENJA

  Rbr. Drutvo Temeljni kapital (kn) Udio RH (%)

  15 Brodarski institut d.o.o., Zagreb 74.265.200,00 100,00

  16 HP - Hrvatska pota d.d. Zagreb 952.636.100,00 100,00

  17 Croatia Banka d.d., Zagreb 474.600.000,00 100,00

  18 Croatia osiguranje d.d., Zagreb 442.887.200,00 80,24

  19 Hrvatska potanska banka d.d., Zagreb 966.640.400,00 71,81

  20 H Cargo d.o.o. Zagreb 531.006.500,00 100,00

  21 Luka Vukovar d.o.o. Vukovar 44.800.000,00 100,00

  22 APIS IT d.o.o. Zagreb 238.800.000,00 51,49

  23 Park Prevlaka d.o.o. Gruda 5.900.000,00 51,00

  24 Brijuni rivijera d.o.o. Pula 4.500.000,00 66,67

  25 Club Adriatic d.o.o. Zagreb 120.947.400,00 100,00

  Ukupno 9.259.629.520,00

 • 3. TRGOVAKA DRUTVA OD POSEBNOG INTERESA - TRGOVAKA DRUTVA OD

  RAZVOJNOG ZNAENJA - nastavak

  Sukladno Strategiji predvia se njihovo restrukturiranje,

  privatizacija ili prodaja te izlazak na trite kapitala

  U sluaju prodaje, ista e se vriti sukladno odredbama Zakona o

  upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasnitvu RH

  Razvojne smjernice u okviru godinjeg plana