of 14 /14
Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ПОЛИЦИЈА ДИСТРИКТА B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE POLICIJA DISTRIKTA Трг Младих 10, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, Централа: 049/233-200, Факс: 049/216-779 Trg Mladih 10, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, Centrala: 049/233-200, Fax: 049/216-779 web stranica: www.policijabdbih.gov.ba STRATEŠKI PLAN POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE 2019.–2023. Brčko, decembar 2018. godine

STRATEŠKI PLAN - policijabdbih.gov.ba · prosječan broj saobraćajnih nezgoda sa teško povrijeđenim i sa poginulim licima, dok slučajevi sa lako povrijeđenim licima bilježe

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STRATEŠKI PLAN - policijabdbih.gov.ba · prosječan broj saobraćajnih nezgoda sa teško...

 • Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ПОЛИЦИЈА ДИСТРИКТА

  B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE

  POLICIJA DISTRIKTA Трг Младих 10, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, Централа: 049/233-200, Факс: 049/216-779

  Trg Mladih 10, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, Centrala: 049/233-200, Fax: 049/216-779 web stranica: www.policijabdbih.gov.ba

  STRATEŠKI PLAN

  POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

  2019.–2023.

  Brčko, decembar 2018. godine

 • Strateški plan Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 2019. – 2023.

  1

  UVOD

  Svjesni svoje uloge u društvu i bezbjednosnog konteksta

  uslovljenog globalizacijom i raznolikim faktorima (geopolitičke,

  društvene, pravne, ekonomske, tehnološke i druge prirode), potpuno

  posvećena osnovnim vrijednostima zajednice i svim aspektima

  bezbjednosti, Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u okviru

  svojih zakonskih nadležnosti namjerava da implementirajući ovaj Strateški plan ostvari

  najviši stepen bezbjednosti i zaštite osnovnih prava, ljudskih sloboda i demokratskih

  vrijednosti.

  Strateški plan Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine formatiran je na način da

  predstavlja sintezu iskustva, naučenih lekcija i najboljih međunarodnih praksi u

  bezbjednosnom sektoru i u odnosu na sve njegove elemente. Odgovornosti prema zajednici sa

  jedne strane i policijskoj profesiji sa druge strane (uz uvažavanje svih vrijednosti koje se

  prioritetno promovišu), sistematski zahtjevaju analizu stanja, postignutih rezultata,

  identifikovanih prostora za unapređenje i definisanje strateških institucionalnih pravaca na

  duži period, što u osnovi predstavlja pristup kojim je Policija Brčko distrikta Bosne i

  Hercegovine već odavno ovladala i prihvatila ga kao svoje sistemsko opredjeljenje.

  Uspostavljajući jedinstvo strateškog i godišnjeg planiranja, implementacije i izvještavanja, te

  uzimajući u obzir pri tome sve važeća strategijska i akciona usmjerenja i obaveze koje

  prozilaze iz evropskih i drugih integracija i pripadnosti, Policija Brčko distrikta Bosne i

  Hercegovine se pozicionirala kao moderna policijska organizacija i važan dio bezbjednosne

  arhitekture u širem bezbjednosnom kontekstu. Kroz svoj Strateški plan za period 2019.-2023.

  godina, kojim se definišu misija, vizija, vrijednosti koje se prioritetno promovišu, strateški

  ciljevi i programi, Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine će biti u mogućnosti da pored

  svoje statutarne i zakonske funkcije, ostvari i svoju razvojnu komponentu i na taj način

  ostvari institucionalni i bezbjednosni ekvilibrijum.

  ŠEF POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

  glavni generalni inspektor policije

  mr. Goran Pisić

 • Strateški plan Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 2019. – 2023.

  2

  VIZIJA

  Moderna policijska organizacija, fokusirana na bezbjednosne interese građana, sa

  izgrađenim kapacitetima za upravljanje svim izazovima i rizicima i efikasne odgovore na sve

  bezbjednosne prijetnje, sa uspostavljenim sistemima i standardima za upravljanje ljudskim i

  materijalnim resursima i otvorena za saradnju, najviše standarde i najbolje prakse.

  MISIJA

  Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao moderna policijska organizacija,

  uspostavlja takav bezbjednosni ambijent koji omogućava ostvarivanje prava i sloboda svih

  lica i demokratskih vrijednosti na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, definisanih

  Ustavom Bosne i Hercegovine i Statutom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

  VRIJEDNOSTI

  • ZAŠTITA I POŠTIVANJE LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA

  • ZAKONITOST, PROFESIONALNOST I ODGOVORNOST

  • INTEGRITET I ETIČNOST

  • PRIPADNOST MULTIETNIČKOJ ZAJEDNICI

  • PRIPADNOST POLICIJI

 • Strateški plan Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 2019. – 2023.

  3

  BEZBJEDNOSNA KRETANJA I STRATEŠKI OKVIR

  Bezbjednosni prostor Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je već ranije prepoznat kao

  specifičan i uslovljen nizom faktora i uticaja, kako lokalnog karaktera tako i sa nivoa u Bosni

  i Hercegovini i regionu.

  Statističke i analitičke opservacije vršene na osnovu ključnih bezbjednosnih

  parametara ostvarenih implementacijom prethodnog Strateškog plana Policije Brčko distrikta

  Bosne i Hercegovine, u periodu proteklih pet godina (2014. – 2018. godina), u oblasti javnog

  reda i mira, bezbjednosti saobraćaja i kriminaliteta, pokazuju da je na području Brčko distrikta

  Bosne i Hercegovine, evidentirano prosječno godišnje oko 147 slučajeva narušavanja javnog

  reda i mira, oko 338 saobraćajnih nezgoda i oko 515 krivičnih djela. U odnosu na pokazatelje

  stanja bezbjednosti na koje se naslanjao prethodni strateški plan, zabilježeno je značajno

  smanjenje broja narušavanja javnog reda i mira, saobraćajnih nezgoda i krivičnih djela.

  U oblasti javnog reda i mira dominiraju prekršaji sa neznatnom posljedicom. Javni red

  i mir je u prosjeku narušavan tri puta sedmično, najčešće u obliku drskog ponašanja, zatim

  učestvovanja i izazivanja tuče, a potom slijedi ometanje vršenja službenih poslova i zadataka.

 • Strateški plan Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 2019. – 2023.

  4

  Iako su navedeni pokazatelji zadovoljavajući, kao polazište za definisanje strateških ciljeva,

  programa i aktivnosti koje će Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine provoditi u

  narednom petogodišnjem periodu nameću se godišnji pokazatelji za 2018. godinu koji

  upućuju na aktuelan trend povećanja broja prijavljenih slučajeva narušavanja javnog reda i

  mira i povećanja ukupnog broja prekršaja, što fokus stavlja na potrebu za unaprijeđenjem

  prevencije prekršaja sa elementima nasilja. U tom kontekstu, važno je istaći da se kao tačna

  ispostavila procjena navedena u prethodnom dokumentu ove vrste po pitanju masovnijih

  oblika narušavanja javnog reda i mira (nasilne demonstracije 2014. godine, kao i slučajevi

  nasilja na sportskim manifestacijama).

  U oblasti bezbjednosti saobraćaja evidentno je da se saobraćajne nezgode na putevima

  Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u prosjeku dešavaju jednom dnevno, te da je aktuelan

  trend kontinuiranog smanjenja ukupnog broja procesuiranih saobraćajnih nezgoda. Navedeni

  trend se ogleda u stalnom smanjenju broja procesuiranih slučajeva sa materijalnom štetom

  koji su najzastupljeniji u strukturi saobraćajnih nezgoda, ali u korelaciji s tim je potrebno

  posmatrati i trend sve učestalijeg popunjavanja evropskih izvještaja od strane učesnika

  saobraćajnih nezgoda. Stoga, može se reći da realno stanje bezbjednosti saobraćaja oslikava

  analiza slučajeva sa povrijeđenim licima gdje je uočljivo da se iz godine u godinu dogodi

  prosječan broj saobraćajnih nezgoda sa teško povrijeđenim i sa poginulim licima, dok

  slučajevi sa lako povrijeđenim licima bilježe i blago povećanje. Saobraćajne nezgode se

  najčešće događaju na ulicama u naselju i na magistralnim putevima, a najčešći uzroci su

  nepropisne radnje vozilom, neprilagođena brzina i alkoholisanost vozača. Otvaranje

  obilaznice u narednom periodu odraziće se na bezbjednosna kretanja u oblasti saobraćaja, te

  strateška opredjeljenja Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine kreću se u pravcu

  efikasnijeg upravljanja resursima i njihovo unaprijeđenje, s ciljem prevencije saobraćajnih

  nezgoda sa najtežim posledicama.

  U oblasti kriminaliteta, na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine evidentira se

  oko 10 krivičnih djela u prosjeku sedmično, pri čemu dominiraju krivična djela protiv

  imovine (oko 64%) i čiju strukturu pretežno čine krađe i teške krađe. Kada se analiziraju

  pokazatelji za 2018. godinu uočljiv je trend povećanja ukupnog broja krivičnih djela, a on je

  rezultat upravo povećanja krađa kao najblažeg oblika imovinskih delikata.

 • Strateški plan Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 2019. – 2023.

  5

  Posebno, kada se sagledaju i ostale vrste krivičnih djela, evidentni su pozitivni trendovi po

  pitanju krivičnih djela u kojima je nastupila teška posledica i koja izazivaju značajniju

  uznemirenost u javnosti.

  Krivična djela protiv života i tijela čine udio oko 10% ukupnog broja krivičnih djela, od čega

  se oko 81% odnosi na krivično djelo laka tjelesna povreda, pri čemu je važno navesti da je

  većina bezbjednosnih događaja sa težom posledicom rasvijetljena. Važan je i podatak da se

  prosječno godišnje dogode tri krivična djela napada na službenu osobu u vršenju poslova

  bezbjednosti.

  Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u prethodnom petogodišnjem periodu provela je

  38 policijskih akcija prilikom čega je promovisan partnerski odnos i visok stepen saradnje sa

  drugim agencijama za provođenje zakona, kako u okviru Bosne i Hercegovine, tako i na

  regionalnom i širem nivou, a posebno po pitanju suzbijanja i otkrivanja slučajeva

  organizovanog kriminala i zloupotrebe droga. U navedenom periodu zadokumentovano je 86

  krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, zatim 24 krivična

  djela podmićivanja i krivična djela protiv službene i druge odgovorne dužnosti, kao i 19

  krivičnih djela neovlaštena nabava, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje.

  Takođe, oblast krivičnih djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim

  pravom, ostaje u fokusu istraživanja i proaktivnog rada, posebno kada su u pitanju ratni

  zločini, problematika terorizma, krivična djela u vezi sa ilegalnim migracijama i pojavni

  oblici trgovine ljudima.

  Navedeni savremeni oblici kriminaliteta u kontinuitetu traže uspostavljanje, održavanje i

  unaprijeđenje različitih vidova policijske koordinacije i saradnje, kao i osavremenjavanje

  materijalno-tehničko-tehnoloških kapaciteta Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

  Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je samostalna policijska organizacija

  koja izvršava poslove iz nadležnosti policije u skladu sa odgovarajućim zakonima Bosne i

  Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te važećim podzakonskim aktima.

 • Strateški plan Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 2019. – 2023.

  6

  Organizovana je u deset osnovnih organizacionih jedinica (Kabinet, Operativno

  komunikacijski centar, Jedinica opšte policije, Jedinica saobraćajne policije, Jedinica

  kriminalističke policije, Jedinica za istraživanje ratnih zločina, Jedinica specijalne policije,

  Jedinica za profesionalne standarde, Jedinica za sprečavanje i suzbijanje terorizma i

  ekstremnog nasilja i Jedinica za administrativno – finansijske, tehničke poslove i logistiku).

  Najviši menadžment Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine predstavljaju šef Policije i

  zamjenik šefa Policije.

  Takođe, Policija Brčko distrikta BiH je multietnička organizacija u kojoj je zaposleno 263

  policijska službenika i 52 državna službenika i namještenika (ukupno 315 od 332

  sistematizovana radna mjesta). Upražnjeno je 13 radnih mjesta policijskih službenika i četiri

  državna službenika i namještenika. Kvalifikacijsku strukturu zaposlenih čini 123

  visokoobrazovanih i 192 srednje i niže obrazovanog kadra, a žene su u strukturi zaposlenih

  zastupljene sa oko 14%. Trenutni kadrovski kapaciteti upozoravaju na potrebu zapošljavanja

  mladih i unaprijeđenje mehanizama zadržavanja deficitarnih zanimanja.

  Izrada strategije za sektor unutrašnjih poslova koja bi važila za Bosnu i Hercegovinu nije u

  planu, ali je sektor, u određenoj mjeri, ipak uređen kroz niz strategija u BiH i akcionih

  planova: Državna strategija nadzora nad opojnim drogama, sprečavanje i suzbijanje

  zloupotrebe opojnih droga u BiH (2018.-2023.), Strategija BiH za prevenciju i borbu protiv

  terorizma (2015.-2020.), Strategija za borbu protiv organizovanog kriminala (2017.-2020.),

  Strategija u oblasti migracija i azila i akcioni plan (2016.-2020.), Strategija za kontrolu malog

  oružja i lakog naoružanja u BiH (2016.-2020.), Strategija i akcioni plan za borbu protiv

  korupcije (2015.-2019.), Akcioni plan za borbu protiv trgovine ljudima (2016.-2019.),

  Akcioni plan za provedbu Rezolucije Vijeća bezbjednosti UN broj 1325 „Žene, mir i

  bezbjednost“ u BiH (2018.-2022.), kao i Državna strategija za rad na predmetima ratnih

  zločina (2008.-2023.) Posebnu važnost u kreiranju ovog dokumenta imaju smjernice

  navedene u Opštoj politici Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za period 2016.-2020. godina.

  Sagledavanjem bezbjednosnih kretanja u proteklom petogodišnjem periodu, uz fokusiranje na

  pojedine aktuelne trendove i osvrt na istraživačke rezultate, egzaktno se prepoznaju strateški

  ciljevi i programi koje će Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine provoditi u narednom

  periodu.

 • Strateški plan Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 2019. – 2023.

  7

  STRATEŠKI CILJEVI

  Orijentisana prema viziji, i slijedeći svoju misiju Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

  utvrđuje sledeće strateške ciljeve za period 2019.-2023. godina:

  STRATEŠKI CILJ 1. Unaprijediti bezbjednost u zajednici

  STRATEŠKI CILJ 2. Jačati institucionalne kapacitete

  STRATEŠKI CILJ 3. Unaprijediti spremnost za reagovanje u kriznim situacijama

  STRATEŠKI CILJ 4. Jačati partnerstvo sa zajednicom

  STRATEŠKI PROGRAMI

  U cilju implementacije postavljenih strateških ciljeva, utvrđuju se strateški programi koji će

  predstavljati osnov za razvijanje godišnjih programa, planiranje i provođenje planskih

  aktivnosti, čime se ostvaruje jedinstvo strateških ciljeva, programa, planova i pojedinačnih

  aktivnosti. Proces praćenja realizacije strateških ciljeva, određen je indikatorima efikasnosti i

  izvorima podataka za svaki strateški cilj, odnosno za svaki pojedinačni strateški program.

  Shodno navedenom, u nastavku se utvrđuju strateški programi, indikatori efikasnosti i izvor

  podataka, za svaki pojedinačni strateški cilj:

  STRATEŠKI CILJ 1. Unaprijediti bezbjednost u zajednici Strateški program 1.1. Unaprijeđenje rada policije u oblasti javnog reda i

  mira, naročito prevencije prekršaja sa elementima nasilja Indikatori efikasnosti Izvor podataka

  - smanjen broj narušavanja javnog reda i mira - smanjen broj narušavanja javnog reda i mira

  u većem obimu - povećan broj privremeno oduzetih oružja i

  oruđa u aktivnostima na prevenciji nasilja - unaprijeđen model planiranja i izvršavanja

  pozorničko-patrolne djelatnosti

  - godišnji Program rada Policije - Planovi rada (godišnji i mjesečni) - Izvještaji o radu (mjesečni, kvartalni

  i godišnji) - raspored službe sa patrolnim

  nalozima - analize i procjene

  Strateški program 1.2. Unaprijeđenje bezbjednosti saobraćaja Indikatori efikasnosti Izvor podataka

  - smanjen broj saobraćajnih nezgoda - smanjen broj saobraćajnih nezgoda sa

  povrijeđenim licima - inicirano donošenje sveobuhvatnog plana

  bezbjednosti saobraćaja, uvažavajući rast grada i ''šengen granicu''

  - godišnji Program rada Policije - Planovi rada (godišnji i mjesečni) - Izvještaji o radu (mjesečni, kvartalni

  i godišnji)

 • Strateški plan Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 2019. – 2023.

  8

  Strateški program 1.3. Unaprijeđenje bezbjednosti po svim oblicima kriminaliteta, sa akcentom na prevenciju

  Indikatori efikasnosti Izvor podataka - smanjen broj krivičnih djela - u strukturi dominiraju krivična djela sa

  lakšom poslijedicom - visok stepen riješenosti krivičnih djela - visoka otkrivenost po nepoznatom izvršiocu - uspostavljen model prevencije u koji su

  uključene sve operativne jedinice - povećan broj projekata prevencije

  - godišnji Program rada Policije - Planovi rada (godišnji i mjesečni) - Izvještaji o radu (mjesečni, kvartalni

  i godišnji)

  Strateški program 1.4. Jačanje kriminalističko-obavještajnog rada, posebno po pitanju organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije

  Indikatori efikasnosti Izvor podataka - zadržan broj provedenih policijskih akcija - povećan broj kriminalističko-obavještajnih

  informacija - unaprijeđeni procesi i korištenje

  kriminalističko-obavještajnih alata

  - godišnji Program rada Policije - Planovi rada (godišnji i mjesečni) - Izvještaji o radu (mjesečni, kvartalni

  i godišnji)

  STRATEŠKI CILJ 2. Jačati institucionalne kapacitete Strateški program 2.1. Unaprijeđenje pravnog okvira i procedura u skladu sa

  najboljim evropskim standardima i policijskim praksama Indikatori efikasnosti Izvor podataka

  - kontinuiran razvoj organizacione strukture - izvršene analize i doneseni potrebni

  podzakonski akti (pravilnici, naredbe, instrukcije, smjernice i dr.)

  - predložene izmjene i dopune zakona

  - godišnji Program rada Policije - Planovi rada (godišnji i mjesečni) - Izvještaji o radu (mjesečni, kvartalni

  i godišnji) - Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i

  sistematizaciji radnih mjesta - doneseni/predloženi zakonski i

  podzakonski akti

  Strateški program 2.2. Obezbjeđenje potrebnih finansijskih sredstva i unaprijeđenje materijalno-tehničko-tehnoloških kapaciteta

  Indikatori efikasnosti Izvor podataka - u budžetsku proceduru upućeni kapitalni

  zahtjevi - povećan broj realizovanih razvojnih i

  kapitalnih projekata - unaprijeđeno korištenje inovativnih

  tehnologija

  - godišnji Program rada Policije - Planovi rada (godišnji i mjesečni) - Izvještaji o radu (mjesečni, kvartalni

  i godišnji) - budžet i dokumentacija javnih

  nabavki

 • Strateški plan Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 2019. – 2023.

  9

  Strateški program 2.3. Unaprijeđenje upravljanja ljudskim resursima Indikatori efikasnosti Izvor podataka

  - uspostavljena funkcionalna kadrovska služba - unaprijeđen proces penzionisanja policijskih

  službenika - izrađeni i usklađeni planovi penzionisanja i

  prijema zaposlenika - implementiran sistem zaštite mentalnog

  zdravlja i psihološke pomoći i podrške zaposlenim

  - povećana popunjenost i podmlađena struktura zaposlenih

  - implementiran princip jednakih mogućnosti za žene u policiji

  - unaprijeđeni mehanizmi za motivaciju deficitarnih zanimanja

  - godišnji Program rada Policije - Planovi rada (godišnji i mjesečni) - Izvještaji o radu (mjesečni, kvartalni

  i godišnji) - Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i

  sistematizaciji radnih mjesta - donesene izmjene zakona o Policiji i

  zakona o policijskim službenicima - planovi penzionisanja i prijema

  kadeta - dokument u vezi zaštite mentalnog

  zdravlja i psihološke pomoći i podrške zaposlenim

  - kadrovska evidencija Strateški program 2.4. Unaprijeđenje bezbjednosti policajaca Indikatori efikasnosti Izvor podataka

  - povećan broj policajaca u patroli - ojačan interventni segment policije - obezbjeđena potrebna materijalna oprema

  policije za ličnu zaštitu - unaprijeđen policijski trening - implementirane bezbjednosne procedure za

  izvršavanje poslova i zadataka

  - raspored službe sa patrolnim nalozima

  - Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

  - budžet i dokumentacija javnih nabavki

  - plan stručnog usavršavanja i obrazovanja

  - podzakonski instruktivni akti Strateški program 2.5. Jačanje integriteta i etičnosti Indikatori efikasnosti Izvor podataka

  - poboljšan nadzor i kontrola nad radom zaposlenih, sa akcentom na integritet i etičnost

  - implementiran plan integriteta - smanjen broj službenika sa utvrđenom

  povredom službene dužnosti - kontinuirana edukacija zaposlenih

  - godišnji Program rada Policije - Planovi rada (godišnji i mjesečni) - Izvještaji o radu (mjesečni, kvartalni

  i godišnji) - plan integriteta - plan stručnog usavršavanja i

  obrazovanja - istraživanja i ankete

  Strateški program 2.6. Unaprijeđenje procesa edukacije Indikatori efikasnosti Izvor podataka

  - implementiran proces e-učenja - povećan broj seminara i obuka - povećan broj učesnika seminara i obuka - povećan broj edukacija održanih od strane

  rukovodilaca - unaprijeđen proces testiranja policijskih

  službenika

  - godišnji Program rada Policije - Planovi rada (godišnji i mjesečni) - Izvještaji o radu (mjesečni, kvartalni

  i godišnji) - plan stručnog usavršavanja i

  obrazovanja

 • Strateški plan Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 2019. – 2023.

  10

  STRATEŠKI CILJ 3. Unaprijediti spremnost za reagovanje u kriznim situacijama Strateški program 3.1. Unaprijeđenje operativnih procedura za postupanje u

  kriznim situacijama Indikatori efikasnosti Izvor podataka

  - sačinjeni planovi djelovanja u kriznim situacijama, usklađeni sa planovima civilnog i vojnog sektora

  - donesene standardne operativne procedure - uspostavljena organizaciona struktura za

  postupanje u kriznim situacijama - unaprijeđeno funkcionisanje sistema radio

  veze i drugih vidova komunikacije - unaprijeđena materijalno-tehnička

  opremljenost

  - godišnji Program rada Policije - Planovi rada (godišnji i mjesečni) - Izvještaji o radu (mjesečni, kvartalni

  i godišnji) - planovi postupanja - standardne operativne procedure - plan komunikacije - budžet - dokumentacija javnih nabavki

  Strateški program 3.2. Unaprijeđenje obuke i uvježbavanje provođenja operativnih

  procedura za postupanje u kriznim situacijama Indikatori efikasnosti Izvor podataka

  - izvršena edukacija zaposlenih za postupanje u kriznim situacijama

  - planirane i izvedene vježbe postupanja u slučaju nastanka krizne situacije

  - godišnji Program rada Policije - Planovi rada (godišnji i mjesečni) - Izvještaji o radu (mjesečni, kvartalni

  i godišnji) - plan stručnog usavršavanja i

  obrazovanja - plan izvođenja vježbe

  Strateški program 3.3. Unaprijeđenje saradnje sa partnerskim službama i organizacijama

  Indikatori efikasnosti Izvor podataka - potpisani sporazumi sa partnerskim službama

  i organizacijama - zajednički planirane i izvedene vježbe

  postupanja u slučaju nastanka krizne situacije - identifikovani partneri i inicirano donošenje

  zajedničke komunikacijske strategije

  - godišnji Program rada Policije - Planovi rada (godišnji i mjesečni) - Izvještaji o radu (mjesečni, kvartalni

  i godišnji) - potpisani sporazumi - plan izvođenja vježbe

 • Strateški plan Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 2019. – 2023.

  11

  STRATEŠKI CILJ 4. Jačati partnerstvo sa zajednicom

  Strateški program 4.1. Unaprijeđenje rada Policije u zajednici Indikatori efikasnosti Izvor podataka

  - planirani i realizovani projekti - definisane potrebe zajednice iz aspekta

  bezbjednosti - poboljšana uočljivost policijskih službenika

  na terenu - održavanje povjerenja građana u policiju i

  pozitivnog stava javnosti o ugledu policije - kontinuirana edukacija zaposlenih

  - godišnji Program rada Policije - Planovi rada (godišnji i mjesečni) - Izvještaji o radu (mjesečni, kvartalni

  i godišnji) - analize, procjene i dr. - plan stručnog usavršavanja i

  obrazovanja - ankete, istraživanja i drugi javni

  izvori Strateški program 4.2. Unaprijeđenje komunikacije i transparentnosti Indikatori efikasnosti Izvor podataka

  - unaprijeđena stalna komunikacija sa ključnim akterima u zajednici

  - povećan broj održanih zajedničkih sastanaka - ojačan koncept otvorene Policije

  - godišnji Program rada Policije - Planovi rada (godišnji i mjesečni) - Izvještaji o radu (mjesečni, kvartalni

  i godišnji) - izvještaji sa održanih sastanaka - internet stranica Policije - ankete, istraživanja i drugi javni

  izvori Strateški program 4.3. Jačanje komunikacije i saradnje sa nevladinim sektorom Indikatori efikasnosti Izvor podataka

  - identifikovani ključni nevladini subjekti u oblastima postupanja Policije

  - definisani i implementirani modeli najefikasnije saradnje

  - ostvarena saradnja i realizovani projekti

  - godišnji Program rada Policije - Planovi rada (godišnji i mjesečni) - Izvještaji o radu (mjesečni, kvartalni

  i godišnji) - potpisani sporazumi

 • Strateški plan Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 2019. – 2023.

  12

  PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE STRATEŠKOG PLANA

  Pored uvažavanja činjenice da je strateško planiranje jasno i nedvosmisleno opredjeljenje

  Policije Brčko distrikta BiH važno je istaći i značaj implementacije Strateškog plana,

  definisanih programa i provedbenih planova i posvećenost ove Policije tom segmentu i

  zadatku. Implementacija Strateškog plana i efikasna realizacija utvrđenih ciljeva predstavlja

  svojevrsni imperativ i izazov za Policiju Brčko distrikta BiH.

  Kontinuitet procesa od strateškog planiranja, preko godišnjih programa do planiranja,

  izvještavanja i realizacije budžeta, predstavlja osnov za implementaciju strateških ciljeva i

  definisanje efikasnih mehanizama za praćenje implementacije.

  Analiza implementacije ciljeva vršit će se kontinuirano u okviru organizacionih jedinica i na

  kvartalnim sjednicama Odbora za implementaciju, uspostavljenim od strane šefa Policije.

  Broj: 14.05-04-98908/18 Brčko, 31.12.2018. godine

  ŠEF POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

  mr. Goran Pisić

 • pocetnastrateski plan 2019 - 2023poslednja