of 50 /50
STRATEGIJA REFORME UPRAVLJANJA JAVNIM FINANSIJAMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE 2017-2020 Februar 2017. godine

Strategija reforme upravljanja javnim finansijama 2017

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Strategija reforme upravljanja javnim finansijama 2017

Strategija reforme upravljanja javnim finansijama 2017-2020-Lat2017-2020
Februar 2017. godine
SVRHA I CILJ STRATEGIJE REFORME UPRAVLJANJA JAVNIM FINANSIJAMA U BRKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE
Ekonomska kriza koja je pogodila svijet, u velikoj mjeri je pogodila i Bosnu i Hercegovinu kroz uticaj na makroekonomsku stabilnost i ogranienje i usporavanje ekonomskog rasta. Posljedice se još uvijek osjeaju, pa je fiskalna konsolidacija jedna od prioritetnih oblasti reformske agende u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2015-2018, usaglašene od svih nivoa vlasti u BiH.
Potreba za daljim unapreenjem upravljanja javnim finansijama je jedna od kljunih oblasti vaeih i buduih strateških dokumenata koji se odnose na reformu jave uprave u Bosni i Hercegovini uopšte, a samim tim i u Brko distriktu BiH, a imajui u vidu znaaj reforme upravljanja javnim finansijama za dalji razvoj svih sektora privrede i poboljšanje kvaliteta ivota svih graana.
Cilj Strategije reforme upravljanja javnim finansijama je stvaranje sveobuhvatnog i integrisanog okvira za planiranje, koodinaciju, sprovoenje i praenje napretka u sprovoenju skupa odrivih aktivnosti kako bi se unaprijedila makroekonomska i fiskalna stabilnost, osiguralo efikasno i svrsishodno rasporeivanje i korištenje javnih resursa i unaprijedile usluge koje prua javna uprava, uz istovremeno poveenje transparentnosti i ukupne funkcionalnosti upravljanja javnim finansijama.
Slijedei preporuke Evropske komisije iz Izvještaja o napretku BiH za 2015. Godinu, ova strategija, zajedno sa strategijama ostalih nivoa vlasti u BiH, predstavlja jednu od kljunih oblasti i stubova reforme javne uprave u BiH. Priprema i usvajanje sveobuhvatne strategije reforme upravljanja javnim finansijama u BiH je kljuna osnova za daljnju potporu iz sredstava instrumenata pretpristupne pomoi (IPA) i jedan je od preduslova za korištenje sektorske budetske potpore iz IPA.
Strategijom reforme upravljanja javnim finansijama (Strategija) definišu se kljuni reformski planovi za naredni period u ovoj oblasti, koji imaju za cilj poveanje odgovornosti i osiguranje pouzdanog finansijskog upravljanja, kroz unapreenje ekonominosti, efikasnosti i efektivnosti u upravljanju javnim resursima. Implementacija Strategije e obezbijediti bolju koordinaciju i saradnju u planiranju, sprovoenju, i monitoringu politika vezanih za makroekonomsku i fiskalnu stabilnost, kao i raspored i korištenje javnih resursa.Strategija bi, takoer, trebala da osigura unapreenje transparentnosti sistema upravljanja javnim finansijama, preslikavajui na ovaj nivo napore koje drave lanice EU ulau sa ciljem ouvanja makroekonomske i fiskalne stabilnosti u EU. S tim u vezi, Strategija reforme upravljanja javnim finansijama neophodna je kako bi se osigurala fiskalna odrivost i pravilno upravljanje javnim finansijama u skladu sa odredbama zakonodavstva EU i za cilj ima ostvarenje rezultata koji e omoguiti znaajno unapreenje funkcionisanja budetskog sistema, mobilizaranja prihoda, sistema upravljake odgovornosti, izvršenja budeta, unutrašnje kontrole, interne i eksterne revizije, javnih nabavki i javno privatnog partnerstva.
Uzimajui u obzir sve ovo, Direkcija za finansije je, u saradnji sa Uredom za reviziju javne uprave i insitucija u Brko distriktu BiH, definisala Prioritete za reformu upravljanja javnim finansijama Brko distrikta BiH.
Strategija ima širok obuhvat i pokriva sve oblasti upravljanja javnim finansijama, ukljuujui:
• Fiskalni okvir
• Mobiliziranje prihoda
Mjera 1 – Formuliranje, usvajanje i primjena fiskal nih pravila
Aktivnost 1: Stvaranje zakonskog okvira za uspostavu i primjenu izjava o fiskalnoj odgovornosti
Odgovarajuim propisom o fiskalnoj odgovornosti (Zakon o budetu, Zakon o izvršenju budeta, e biti uvedena fiskalna pravila u okviru kojih Vlada BD BiH utvruje i provodi svoju fiskalnu politiku, kako po pitanju budeta tako i izvanbudetskih fondova. Na taj nain e:
- Odgovorna lica za trošenje biti u obavezi da daju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti svake godine;
- Godišnja izjava kojom odgovorno lice za raspolaganje budetom i izvanbudetskim fondom potvruje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrsishodno korištenje sredstava te efikasno i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrenih u budetu odnosno financijskom planu.Takoe, pomenutim propisom e biti ovlašten Odbor-Komisija za budet da razmatra, usvaja i procjenjuje primjenu fiskalnih pravila,
- Takoe, pomenutim propisom e biti ovlašten Odbor-Komisija za budet da razmatra, usvaja i procjenjuje primjenu fiskalnih pravila,
Aktivnost 2 : Usvajanje i implementacija fiskalnih pravila
Cilj donošenja fiskanih pravila je da se poštuju procedure i standardi kojima se ograniava javna potrošnja, jaa odgovornost za zakonito, namjensko i svrsishodno korištenje budetskih sredstava te jaa sistem kontrola i nadzora radi osiguranja fiskalne odgovornosti, te odrivosti srednjoronog i dugoronog sistema javnih finansija.
Od fiskalnih pravila koja e biti ukljuena u tekst odgovarajueg zakona su npr.:
- Pravila o zaduenosti (3% u odnosu na BDP, 60% u odnosu na BDP, zaduenost u odnosu na ukupne ili poreske prihode, ili neko drugo pravilo);
- Pravila o deficitu (3% u odnosu na BDP, ili u odnosu na prihode i sl.);
- Ukupni rashodi opeg budeta izraeni udjelom u procijenjenom bruto domaem proizvodu godišnje e se smanjivati za npr. odreeni procenat;
- Pravilo da zakoni i drugi propisi koje donosi i predlae Vlada BD BiH Skupštini BD BiH ne mogu biti doneseni, odnosno utvreni bez mišljenja Direkcije za finasije o procjeni fiskalnog uinka, i to za period od tri godine;
- Pravilo da garancija za vraanje duga u sluaju zaduivanju treih lica (npr. fondovi, javna preduzea, javne insitucije, odnosno preduzea u kojem Distrikt ima veinsko ueše u kapitalu) predstavlja potencijalni dug, te takoe treba biti ukljueno u potencijalne kreditne obaveze.
Fiskalna pravila o zaduivanju i garancijama regulisae se Zakonom o budetu Brko distrikta BiH i Zakonom o zaduivanju, dugu i garancijama Brko distrikta BiH
- Novim zakonom o budetu Brko distrikta biH definisae se i:
-smjernice fiskalne politike koje je Vlada Brko distrikta BiH u obavezi donijeti za svaki srednjoroni period
- fiskalni okvir
- fiskalna pravila
Mjera Aktivnost Odgovorna institucija
Formuliranje, usvajanje i primjena fiskalnih pravila
Aktivnost 1: Stvaranje zakonskog okvira za uspostavu i primjenu izjava o fiskalnoj odgovornosti
Direkcija za finansije
Brko distrikta BiH
Usvojeni zakoni i
podzakonski akti, finansijski
Do 30.06.2018.
Potrebna struna pomo u okviru izrade prijedloga novog zakona o budetu Brko distrikta BiH
Aktivnost 2.
Direkcija za finansije
Brko distrikta BiH
Do 31.12.2018.
Potrebna struna pomo u okviru izrade prijedloga novog zakona o budetu Brko distrikta BiH
25.000 KM
Planirano iz buetskih sredstava
Mjera 2 – Jaanje kapaciteta za djelovanje u vezi s fiskalnim u inkom i fiskalnim rizikom
Aktivnost 1: Unapreenje kapaciteta za procjenu višegodišnjeg fiskalnog uticaja zakona i propisa na budet
- U Zakon o budetu Brko distrikta BiH ukljuiti odredbu o obavezi izrade budetskih analiza na nacrte zakona, prijedloge odluka i drugih propisa, kako bi se obuhvatile fiskalne implikacije, ne samo tekui budet nego i na naredne tri godine (DOB);
- Na osnovu Zakona donijeti provedbeni propis po prethodnoj aktivnost - Uputstvo o postupku i obavezi izrade trogodišnjih analiza.
Za realizaciju prednjih aktivnost predlae se sljedei Akcioni plan:
Mjera Aktivnost
Aktivnost 1. Unapreenje kapaciteta za procjenu višegodišnjeg fiskalnog uticaja zakona i propisa na budet
Direkcija za finansije Brko distrikta BiH
Usvojeni zakoni i podzakonski
uposlenog kod svih budetskih korisnika (25)
25.000 KM
STUB II – MOBILIZIRANJE PRIHODA
Cilj: Unapre enje jednakosti u oporezivanju i poboljšanje naplat e prihoda
Mjera 1 – Restrukturiranje poreznog optere enja
Aktivnost 1: Priprema i implementacija izmjena Zakona o porezu na dobit
Zakon koji je u primjeni uveo je veliki broj olakšica za obveznike koji investiraju i izvoze. Na taj nain narušava se jednakost u oporezivanju svih poreskih obveznika a sa druge strane jedan dio poreskih obveznika ove olakšice zloupotrebljavaju u smislu evazije poreskih prihoda.
To se dešava iz razloga što pravne odredbe u dijelu olakšica nisu jasno definisane, te su izmjene potrebne upravo da iste budu jasno, potpuno i pravilno definisane. Takoe, Zakon u startu nije bio harmonizovan sa propisima EU i da bi se uskladio sa zakonodavstvom EU, potrebno je izvršiti ukidanje odreenih olakšica, a što zahtjevaju i direktive EK za dravnu pomo.
Aktivnost 2: Priprema i implementacija Izmjena Zakona o porezu na dohodak
Zakonom koji je sada u primjeni u razliitom su poloaju rezidenti i nerezidenti Brko distrikta tj. razliito se oporezuju što nije sluaj u entitetima. Potrebno je razmotriti sve olakšice i njihove efekte i iste uskladiti sa odredbama istog zakona u entitetima, pri emu e se prvenstveno voditi rauna o usklaivanju sa zakonodavstvom tj. direktivama EU. Kroz izmjene obavezati obveznike na elektronsko podnošenje svih poreskih prijava u ovoj oblasti.
Aktivnost 3: Priprema i implemantacija Izmjena Zakona o porezu na nekretnine
Zakonom o porezu na nekretnine Brko distrikta BiH oporezovane su sve kategorije graana, fizikih i pravnih lica koji na podruju Brko distrikta posjeduju nekretninu. Nizak odbitak po osnovu prebivališta koji je znatno manji u odnosu na okruenje oporezuje i sve graane iz socijalne kategorije ija je vrijednost nekretnine jako mala, a samim tim i neznatna utvrena poreska obaveza koju ipak takav poreski obveznik ne moe izmiriti. Voenje ovakvih postupaka su neekonomini za organ, a trenutno zakonsko rješenje ne ostavlja prostora da isti ne vode.
Aktivnost 4: Priprema i implementacija izmjena Zakona o porezu na igre na sreu
U Brko distriktu BiH je u primjeni Zakon o igrama na sreu od 2004 godine. Isti je zastario, ne obuhvata sve segmente oporezivanja te je neophodno donijeti novi zakon.
Za realizaciju prednjih aktivnost predlae se sljedei Akcioni plan:
Mjera Aktivnost Odgovorn
Priprema i implementacij a izmjena Zakona o porezu na dobit
Direkcija za
finansije Brko
distrikta BiH –
implementa cije
31.12.2017. godine
Priprema i implementacij a Izmjena Zakona o porezu na dohodak
Direkcija za
finansije Brko
distrikta BiH –
Poreska uprava
implementa cije
31.12.2017. godine
Aktivnost 3:
Priprema i implemantacij a Izmjena Zakona o porezu na nekretnine
Direkcija za
finansije Brko
distrikta BiH –
Poreska uprava
31.12.2017. godine
Aktivnost 4: Pripre ma i implementacij a izmjena Zakona o porezu na igre na sreu
Direkcija za
finansije Brko
distrikta BiH –
Poreska uprava
implementa cije
31.12.2018. godine
Mjera 2 – Druga pitanja porezne politike
Aktivnost 1: Harmoniziranje propisa o porezu na dobit izmeu dva entiteta i Brko distrikta BiH
Porezni sistem BiH treba usmjeriti ka jaanju GDP. Postojei sistem poreza je samo prividno podsticajan za proizvoae i izvoz. U sistemu olakšica zanemarena su mala i srednja preduzea kao nosioci privrednog razvoja. Potrebno je poraditi na harmonizaciji sistema poreza na dobit entiteta i Brko distrikta BiH. Karakteristike štetne porezne konkurencije u sistemu
poreza na dobit u Federaciji BiH i Brko distriktu BiH se trebaju otkloniti jer idu na štetu razvoja proizvodnih društava sa domaim kapitalom.
Aktivnost 2: Uspostavljanje registra parafiskalnih nameta i naknada
Izrada registra parafiskalnih nameta jedna je od obaveza koju je vlast na nivou BiH, entiteta i Brko distrikta BiH preuzela u reformskoj agendi dogovorenoj sa EU.
Direkcija za finansije u saradnji sa USAID-om priprema tekst nacrt registra fiskalnih i parafiskalnih nameta, u kojem je navedeno da su privrednici i stanovnici suoeni sa nizom neporeskih, odnosno parafiskalnih nameta. Meu njima je najviše naknada, zatim taksi i manji broj kazni.
Cilj uspostavljanja ovog registra je jaanje transparentnosti naplate javnih prihoda, uspostavljanje javne kontrole nad fiskalnim optereenjem privrede i graana, te saradnja vlasti, graana i privrede u kreiranju povoljnijeg poslovnog ambijenta koji e doprinositi poveanju konkurentnosti domae privrede i rastu ivotnog standarda stanovništva.
Privrednici ve godinama, kao jednu od najveih prepreka u poslovanju, navode upravo veliki broj fiskalnih i parafiskalnih nameta.
Registar parafiskalnih nameta e upravo omoguiti jasan pregled obaveza i nameta koji su prevaljeni na teret privrede i koji predstavljaju jednu od konica privrednog razvoja.
Na osnovu toga moi e se ocjenjivati svrsishodnost svakog postojeeg ili novog nameta, potreba mijenjanja propisa, te ukidanja ili smanjenja optereenja.
U toku izrade Registra parafiskalnih nameta, jasno se vidi da je veina tih nameta neporeska. Zbog toga veliki broj ljudi koji poinju da obavljaju svoju djelatnost ne znaju koliko e nameta plaati, ve u toku poslovanja i rada nailaze na razliite vrste parafiskalnih nameta i samim tim im se javljaju i troškovi na koje nisu raunali. Ogroman broj nameta dovodi u zabludu one koji ele da se bave privrednom djelatnošu.
Takoe, treba istai da je ustanovljeno da pojedini parafiskalni nameti nemaju ni zakonsko uporište
Prvi korak koji je potrebno preduzeti je objava registra parafiskalnih nameta kako bismo imali uvid koliko ih ima. Druga faza je da mnogi od tih nameta budu ukinuti, a da oni koji imaju opravdanje za postojanje u izvjesnoj mjeri budu smanjeni.
Za realizaciju prednjih aktivnost predlae se sljedei Akcioni plan:
Mjera Aktivnost Odgovorna institucija
Ujednaenost
31.12.2018..
politike porezu na dobit izmeu dva entiteta i Brko distrikta BiH
finansije Brko
Direkcija za finansije Brko
Aktivnost 1: Izrada strategije za unapreenje Porezne uprave
Produktivnost i kvalitetna usluga poreskim obveznicima u direktnoj je vezi sa zadovoljstvom i motivacijom zaposlenih u Poreskoj upravi. Kao organ uprave, Poreska uprava funkcioniše preko svojih organizacionih jedinica sa odgovarajuim brojem zaposlenih, ali ne i potpunom ispunjenošu i adekvatnom strukturom kapaciteta predvienih Organizacionim planom Direkcije za finansije. Donošenje Strategije za unapreenje razvoja Poreske uprave predstavlja loginu komponentu i podršku Poslovnoj strategiji, koja e nametnuti potrebu novog angamana i optimizacije radnih mjesta zbog novonastalih poslovnih procesa, i iz obaveza koje Poreska uprava ima kada su u pitanju EU integracije. To podrazumijeva formiranje Ureda za rizike, uvoenje novih pozicija u Sektoru eksterne kontrole kada su u pitanju implementacija novih zakona o raunovodstvu, fiskalizaciji, deviznom poslovanju, igrama na sreu, kao I formiranja funkcionalne organizacione jedinice kada je u pitanju prinudna naplata u dijelu broja I kvalifikacione strukture spram broja I sloenosti predmeta koje Odsjek za prinudnu naplatu zaprimi u rad. Svrha Strategije za unapreenje Poreske uprave jeste postizanje efikasnosti, boljeg kvaliteta rada, te podrška reorganizaciji institucije koja je vezana za uvoenje novih radnih postupaka od kljunog znaaja. Briga o zaposlenima, stvaranje i zadravanje obuenog strunog kadra koji dobro prihvata promjene, omoguie Poreskoj upravi da postane poeljno radno mjesto za ljude sa visokim potencijalom, koji e uz pravino nagraivanje, ulagati cijeli svoj kapacitet u unaprijeenje rada a time i jaanje percepcije javnosti o radu Poreske uprave.
Aktivnost 2: Promjena Zakona o Poreznoj upravi Brko Distrikta BiH
Da bi se provele reforme u poreskom sistemu i Poreskoj upravi neophodno je izvršiti izmjene i dopune Zakona o Poreskoj upravi. Zakon koji je sada na snazi ne reguliše nove nadlenosti i nove procese koji su nametnuti organu i koji se ve odvijaju u Poreskoj upravi, te
je isti potrebno izmjeniti u tom dijelu kao i dopuniti ga u dijelu regulisanja svih planiranih procesa koji e biti obuhvaeni u Strategiji razvoja Poreske uprave.
Aktivnost 3: Formiranje Ureda za upravljanje rizicima
Na zahtjev organa Bosne i Hercegovine, Meunarodni monetarni fond – Misija Odjela za fiskalne poslove u saradnji sa UIO, Poreskom upravom FBiH, Poreskom upravom RS i Poreskom upravom Brko distrikt BiH, su radili na unapreenju poreske discipline poreskih obaveznika. Misija je o svom radu sainila izvještaj i dala preporuke za unapreenje poštivanja propisa poreskih obaveznika.
Misija se fokusirala na razvoj okvira za upravljanjem rizikom za poštivanje propisa poreskih obaveznika.
Izmeu ostalog, Misija je predloila okvir za upravljanje i odgovornost s ciljem poveanja poreskih prihoda.
Po preporukama Misije za ostvarenje navedenog cilja neophodno je osigurati:
- da se utvrde i kategorizuju rizici po prihode, - da se razrade planovi reakcije na rizik koji su usklaeni sa opštom strategijom poštivanja
propisa, - da se pripreme postupci koji odgovaraju utvrenim rizicima, - da se nadzire provoenje planova reakcije na utvrene rizike, - da se ocjenjuju rezultati i auriraju parametri rizika, - da se obezbijede usluge i saradnja sa poreskim obaveznicima, - da se provode projekti osiguranja poštivanja propisa - provoenje zakona.
Prema postojeoj organizacionoj strukturi u Poreskoj upravi Brko distrikta BiH ove poslove nema ko da obavlja.
S tim u vezi neophodno je uspostavljanje jedinice za upravljanje rizicima u Poreskoj upravi Brko distrikta BiH.
Aktivnost 4: Jaanje kadrovskih i tehnikih kapaciteta Porezne uprave
Po Organizacionom planu od 2007. godine koji je još uvijek na snazi, broj izvršilaca u Poreskoj upravi je 65 od ega je popunjeno 55 pozicija dok se 10 pozicija ve dui vremenski period ne popunjava.
Postojea organizaciona struktura u Poreskoj upravi Brko distrikta BiH, po nainu organizovanja, broju izvršilaca i kvalifikacionoj strukturi ne odgovara obimu i sloenosti poslova koji su u njenoj nadlenosti. Donošenjem Zakona o prekršajima Brko distrikta BIH i Zakona o porezu na nekretnine Brko distrikta BiH, ništa nije uinjeno na osposobljavanju Poreske uprave u kadrovskom i tehnikom smislu kako bi adekvatno njeni organizacioni dijelovi mogli preuzeti nova zaduenja. Implementacijom ovih zakona, odsjek prinudne naplate kao organizacioni dio Poreske uprave, zaprimio je veliki broj predmeta ije rješavanje sa sadašnjim kadrovima nije mogue, zbog ega se ve godinama gomilaju predmeti koji se ne okonaju.
Kadrovska struktura Odsjeka je neprimjerena obimu i sloenosti poslova, što ima za posljedicu nemogunost rješavanja predmeta u zakonskim rokovima, jer je u nadlenosti ovog odsjeka prinudna naplata poreza, doprinosa, novanih kazni, administrativnih i sudskih taksi. Prinudna naplata je sloen i višefazni postupak u kojem se donosi veliki broj rješenja na ijoj izradi rade samo jedan viši struni saradnika i jedan struni saradnik. Ukoliko se organizacionim planom, ne predvide nova radna mjesta sa VSS, ovaj odsjek nee moi blagovremeno i kvalitetno obavljati poslove iz svoje nadlenosti, što se posebno odnosi na prinudnu naplatu poreza na nekretnine i novane kazne.
Informacioni sistem Poreske uprave je na veoma niskom nivou. Kompletna oprema je zastarjela, a njen veliki dio nije uopšte u funkciji. Programi koje koristi Poreska uprava donirani su od strane USAID-a prije više od 10 godina, a iste su instalirali i odravali do unazad etiri godine njihovi programeri bez programera Poreske uprave. Poreska uprava još uvijek nema zaposlenog niti jednog programera koji bi odravao i doraivao bar ove programe.
U cilju unapreenja rada Poreske uprave, neophodno je provesti reformu poreske politike i Poreske uprave i to u pravcu izmjene organizacione strukture donošenjem novog Organizacionog plana, izmjene zakonske regulative, jaanja kadrovskih i tehnikih kapaciteta te nabavka i uspostavljanje potpuno novog informacionog sistema. U periodu od 2016. do 2020. godina izvršiti kompletnu zamjenu voznog parka koji koristi Poreska uprava iz razloga što su sva vozila starija od deset godina,
Kompletirati sve organizacione dijelove Poreske uprave
- nova proširena i popunjena struktura Odsjeka za prinudnu naplatu , - inspekcijsku slubu popuniti potrebnim kadrovima što podrazumijeva popunu
upranjenih radnih mijesta - proširenje Slube za istrage i obavještenje sa još dva inspektora u cilju izvršenja novih
zadataka vezanih za provoenje Zakona o spreavanju pranja novca i finansiranju terorizma,
- formirati Ured za upravljanje rizicima, - jaanje kompetencija kontinuiranom edukacijom uposlenih u Poreskoj upravi, - nabavka i implementacija modernih IT rješenja, - ukljuivanje svih organizacionih dijelova Poreske uprave u sistem interoperabilnosti.
Menadment Poreske uprave uraditi e Strategiju unapre enja Poreske uprave kao dokument koji e biti pravac u kome e se Poreska uprava razvijati i modernizovati.
Aktivnost 5: Nabavka i primjena novog softvera za Poresku upravu
U Poreskoj upravi Direkcije za financije Brko distrikta BiH treba uvesti integrirani informacijski sustav (IIS), koji e poboljšati i ubrzati poslovne procese u Poreskoj upravi, smanjiti prazne hodove u poslovnim procesima, poveati produktivnost zaposlenih, te omoguiti bolju efikasnost u naplati poreskih prihoda, a s druge strane poreskim obveznicima omoguiti bolju kontrolu i uvid u reguliranju svojih poreskih obveza.
U cilju informatizacije i poboljšanja poslovnih procesa u Poreskoj upravi, IIS treba omoguiti automatsku razmjenu podataka sa eksternim institucijama i/ili interesentima u realnom vremenu s pomou upravno servisne sabirnice (Government Service Bus – GSB).
IIS je preduvjet za ostvarenje koncepta elektronike uprave, koja e omoguiti e-servise integrirane preko upravno servisnih sabirnica, tako da odreene poslove poreski obveznici obavljaju elektronikim putem, na portalu Poreske uprave, ime e se fiziki šalter zamijeniti virtualnim šalterom. Poreskim obveznicima treba omoguiti pruanje usluge na jednom mjestu (one–stop shop).
IIS treba sadravati i sustav za upravljanje dokumentima (Document Management System - DMS), koji e omoguiti 1) skladištenje dokumenata/datoteka, 2) osiguravanje dokumenata/datoteka, 3) pristup bilo kada i bilo gdje, 4) integraciju s poslovnim procesima, 5) bolju organizaciju, 6) uinkovito upravljanje vremenom i novcem, kao i 7) dijeljenje dokumenata.
Da bi se ostvario strateški cilj unaprjeenja informacijskog sustava Poreske uprave, potrebno je, kao sastavni dio izgradnje IIS, takoer obnoviti infrastrukturu informacijskog sustava, hardverske, mrene i telekomunikacijske komponente, kao i planirati njihovo redovno odravanje i zanavljanje.
Aktivnost 6: Jaanje usluga poreskim obveznicima, ukljuujui elektronsku komunikaciju
Razvoj e-usluga Poreske uprave je korak naprijed ka smanjenju administrativnih barijera poreskim obveznicima prilikom izvršavanja obaveza. E-usluge pokrivaju online i interno podnošenje prijava za dobit i dohodak. Meutim, neophodno je obezbjeenje, prilagoavanje i integrisanje IT sistema, tako da njegove promjene omogue nastavak razvoja administrativnih kapaciteta Poreske uprave, potrebnih za usklaivanje sa procesom Evropskih integracija i drugim meunarodnim obavezama.
Razvoj e- usluga sprovoditi e se paralelno sa jaanjem ljudskih I tehnikih kapaciteta Poreske uprave, korak po korak. Postepeno e se uvoditi aplikacija po pojedinanim procesima. Za poetak je predviena izrada internet lokacije na kojoj e poreskim obveznicima Brko distrikta BiH biti omoguen online unos godišnjih prijava i specifikacija. Poreska uprava Direkcije za finansije ne posjeduje sopstvenu internet – stranicu, nego se stranicama Poreske uprave pristupa preko linka sa sajta Vlade Brko distrikta.
Poreska uprava u svom sistemu treba:
da kontinuirano jaa svoje usluge poreskim obveznicima i putem elektronske komunikacije, dok na meuentiteskom i dravnom nivou obavlja potrebnu elektronsku razmjenu podataka; te
Usklauje zakonodavstva svih potrebnih nivoa Poreskih uprava iz BiH, jaa administrativne kapacitete vezano za elektronsku komunikaciju, takoe treba sprovesti planiranom dinamikom EU; Meutim, najvei izazov u podruju rada Poreskih uprava je razvoj i povezivanje svih potrebnih IT sistema kako bi se njihove meusobne povezanosti i interoperabilnosti s IT sistemima EU.
Implementacija tih IT sistema za elektronsku komunikaciju kroz planirane projekte iz unaprijed obezbjeenih sredstava.
Za ve navedene aktivnosti dodatno i preciznije utvrditi proceduru kod novog zaduivanja, kako za potrebe osiguranja izvora finansiranja za realizaciju kapitalnih projekata, tako i za osiguranja sredstava za odravanja potrebnog stepena likvidnosti Budeta u smislu blagovremenog izvršavanja dospjelih obaveza.
Za realizaciju prednjih aktivnost predlae se sljedei Akcioni plan:
Mjera Aktivnost Odgovorna institucija
Direkcija za finansije
Brko distrikta BiH –
Direkcija za finansije
Brko distrikta BiH –
Direkcija za finansije
Brko distrikta BiH –
31.12.2017. godine
Brko distrikta BiH –
Poreska uprava u BiH
Usvojiti plan za dodatne potrebne softvere Poreske uprave
Planirati potrebne troškove investicionih aktivnosti
Implementacija dodatnih potrebnih poreskih sotvera
Od 01.01.2017. do 31.12.2018.
Direkcija za finansije
Brko distrikta BiH –
uprave
30.06.2020.
Mjera 4 – Uspostavljanje sistema razmjene informaci ja izmeu poreskih uprava i Uprave za indirektno oporezivanje
Aktivnost 1: Usaglašavanje podataka koji e biti razmjenjivani, te procedure/pravilnik za proces razmjenjivanja
Bitan preduslov za ostvarivanje saradnje sa Poreskim upravama oba entiteta i Upravom za indirektno oprezivanje BiH , a u skladu sa obavezama koje su navedene u Memorandumu o institucionalnoj saradnji i razmjeni podataka, je uspostava kvalitetene informatike podrške, finansijske analize , sistema unutrašnje kontrole i komunikaciju sa poreskim obaveznicima, eksternim korisnicima i cjelokupnom javnosti što sa aktuelnim Organizacionim planom i informacionim sistemom Poreske uprave distrikta nije mogue postii.
Poreske uprave i Uprava za indirektno oporezivanja u svom sistemu treba:
osnuju koordinaciona tijela i lijekovi institucija uspostavljena u skladu s direktivama Direktora Poreskih uprava u BiH. Meutim, kako je zakonodavstvo EU prolazi kroz znaajne promjene, daljnje zakonske izmjene bie potrebne.
U tom kontekstu potrebno je dodatno pojednostavljivanje od suvišnih pravila o podacima koja e se razmjenjivati kako bi se omoguio jai fokus na koristi koje donosi razmjena podataka.
Trenutno, glavna je potreba razvoj elektronske infrastrukture koja e omoguiti tehniku upravljanje procesom razmjene podataka.
Usaglašavanje potrebnih podataka mora izeti u obzir i poveanje transparentnosti, smanjenje nepravilnosti, te osigurati provedbu zakonskih odredbi Europske unije o razmjeni potrebnih usaglašenih podataka.
Uspostaviti središnje kapacitetea za upravljanje i kontrolu razmijenjenih podataka
Za realizaciju prednjih aktivnost predlae se sljedei Akcioni plan:
Mjera Aktivnost Odgovorna institucija
Usaglašavanje podataka koji e biti razmjenjivani, te procedure/pravil nik za proces razmjenjivanja, kroz:
Formiranje koordinacionog
Poreske uprave u
Do 30.06.2020
STUB III – PLANIRANJE I IZRADA BUDETA
Cilj: Usmjeravanje budeta ka u inku i sveobuhvatnosti
Mjera 1 – Proširivanje obuhvata budeta
Prema postojeoj praksi, a na osnovu postojeeg pravnog okvira, budet Brko distrikta BiH (kako godišnji, tako i srednjoroni) ne ukljuuje ukupne javne prihode, odnosno, ukupnu javnu potrošnju (prihodi i rashodi vanbudetskih fondova i Javne zdravstvene ustanove nisu ukljueni u budet).
Ukljuivanje ukupnih javnih prihoda, odnosno, ukupne javne potrošnje u budet (godišnji i srednjoroni budet) je od suštinskog znaaja za pravilno izraunavanje planiranog budetskog deficita / suficita.
Krajnji cilj ove reformske mjere je obuhvatanje ostalih budetskih korisnika (vanbudetskih fondova i Javne zdravstvene ustanove), odnosno, njihovih prihoda i rashoda a prema uspostavljenom registru (Aktivnost 3) u budet usvojen od strane zakonodavnog tijela, u cilju sistematskog praenja prihoda i rashoda i njihovog ukljuivanja u finansijske izvještaje u toku i na kraju godine.
Ishod ove mjere je je a su svi vanbudetski fondovi i Javna zdravstvena ustanova su ukljueni u budet i registar budetskih korisnika je uspostavljen i redovno auriran
Za ovu mjeru je odgovorna Direkcija za finansije Brko distrikta – Ured pripreme budeta, direktni budetski korisnici (odjeljenja i institucije), vanbudetski fondovi i Javna zdravstvena ustanova.
Obavezni inputi za realizaciju svih aktivnosti za realizaciju ove mjere su: dodatno vrijeme potrebno osoblju za pripremu instrukcija budeta, te obradu dostavljenih zahtjeva za budet, koji ukljuuju i vanbudetske fondove i JZU (a vezano za aktivnost implementacije plana za ukljuivanje ostalih budetskih korisnika u budet), dodatni ljudski resursi u Uredu pripreme budeta (5 uposlenika), nabavka raunarske opreme zanove uposlenike, te obuka postojeih i novih uposlenika Ureda pripreme budeta i uposlenika budetskih korisnika, vanbudetskih fondova i JZU.
Kljuni rizci za implementaciju ove reformske mjere, a koji se mogu ublaiti jaanjem pravnog okvira, su: nepostojanje odgovarajue zakonske regulative, otpor budetskih korisnika da budu ukljueni u budet (vanbudetski fondovi, Javna zdravstvena ustanova), nedovoljan broj zaposlenih i nedostatak obuke za iste, nepoštovanje rokova kod drugih mjera (aktivnosti).
Aktivnost 1: Sainjavanje pregleda i plana za ukljuivanje ostalih budetskih korisnika u budet (vanbudetski fondovi, Javna zdravstvena ustanova...)
Potrebno je sainiti plan za ukljuivanje ostalih budetskoh korisnika u budet. Prijedlog budeta, koji se upuuje Skupštini, trenutno iskljuuje, odnosno, ne obuhvata prihode i odgovarajue rashode, a koji se tiu vanbudetskih fondova (Fonda zdravstvenog osiguranja, Zavoda za zapošljavanje i Razvojno-garantnog fonda) i Javne zdravstvene ustanove. Cilj ove aktivnosti je da prihodi, kao i rashodi, koje ostvaruju ovi budetski korisnici budu ukljueni u srednjoroni budet i Prijedlog godišnjeg budeta, koji se upuuje Skupštini na usvajanje, kao i u konanu verziju godišnjeg budeta Brko distrikta BiH.
Aktivnost 2: Implementacija plana za ukljuivanje ostalih budetskih korisnika u budet
Prijedlog budeta, koji se upuuje Skupštini, trenutno iskljuuje, odnosno, ne obuhvata prihode i odgovarajue rashode, a koji se tiu vanbudetskih fondova (Fonda zdravstvenog osiguranja, Zavoda za zapošljavanje i Razvojno-garantnog fonda) i Javne zdravstvene ustanove. Cilj ove aktivnosti je da prihodi, kao i rashodi, koje ostvaruju ovi budetski korisnici budu ukljueni u srednjoroni budet i Prijedlog godišnjeg budeta, koji se upuuje Skupštini na usvajanje, kao i u konanu verziju godišnjeg budeta Brko distrikta BiH.
Direkcija za finansije e morati izmijeniti budetske instrukcije za pripremu budeta u svrhu ukljuivanja ostalih budetskih korisnika u budet (vanbudetski fondovi, Javna zdravstvena ustanova), te prilagoditi format budetskih izvještaja u Prijedlogu, odnosno, konanoj verziji Budeta. Ovo se odnosi na izmjene koje se oekuju usvajanjem novog zakona o budetu Brko distrikta Bih, te se implementacija ovog plana oekuje u prijedlogu budeta za 2020. Godinu.
Svi uredi i sektori Trezora e morati obuhvatiti relevantne podatke i predstaviti ih u izvještajima o izvršenju budeta, kao i u završnom raunu
Direktni budetski korisnici (odjeljenja i institucije) i vanbudetski fondovi i Javna zdravstvena ustanova e morati odgovoriti na budetske instrukcije.
Aktivnost 3: Uspostavljanje i redovno auriranje i objavljivanje registra svih korisnika budeta Brko distrikta BiH
U cilju provoenja aktivnosti 2 „Implementacija plana za ukljuivanje ostalih budetskih korisnika u budet“, neophodno je uspostaviti i redovno aurirati i objavljivati registar svih korisnika budeta Brko distrikta BiH.
Direkcija za finansije Brko distriktaUred pripreme budeta, odgovorna je za uspostavljanje registra svih budetskih korisnika, te eisti redovno aurirati i objavljivati
Direktni budetski korisnici (odjeljenja i institucije), Vanbudetski fondovi i Javna zdravstvena ustanova e po potrebi podnositi zahtjeve za auriranje registra budetskih korisnik
Za realizaciju prednjih aktivnost predlae se sljedei Akcioni plan:
Mjera Aktivnost Odgovorn
ukljuivanje ostalih
Usaglašeni plan za ukljuivanje ostalih budetskih korisnika u budet (vanbudetski fondovi, Javna zdravstvena ustanova )
Do 31.12.2017
ostalih budetskih korisnika u
Implementacij a plana (ukljuivanje vanbudetskih fondova i Javne zdravstvene ustanove u
31.12.2018 (za budet za 2020. Godinu)
Potrebno novih pet (5)
Iz budetskih sredstava
10.000 KM
Direkcija za finansije
Uspostava i redovno auriranje i objavljivanje registra svih korisnika budeta Brko distrikta
Do 31.12.2017
Iz budeta ili donatorskih sredstava
Mjera 2 – Osiguranje podrške pripremi budeta putem odgovaraju eg IT sistema
Ured pripreme budeta trenutno koristi informacioni sistem za pripremu budeta, koji se sastoji od 3 aplikacije (aplikacija pripreme budeta, aplikacija planiranja budeta i aplikacija kapitalnih budeta), koje nisu meusobno povezane. Isti je neophodno unaprijediti kako u smislu povezivanja pomenutih aplikacija, tako i u smislu dorade sistema u dijelu uvoenja novih budetskih klasifikacija (funkcionalne, programske, fondovske), te mogunosti pripreme novog formata budeta u skladu sa istim.
Krajnji cilj ove reformske mjere je unapreenje procesa pripreme budeta, a indikator ishoda je uspostava efikasnijeg informacionog sistema
Za ovu mjeru je odgovorna je Direkcija za finansije, direktni budetski korisnici (odjeljenja i institucije), vanbudetski fondovi i Javna zdravstvena ustanova.
Aktivnost 1: Unapreenje informatikog sistem za pripremu budeta
Ured pripreme budeta trenutno koristi informacioni sistem za pripremu budeta, koji se sastoji od 3 aplikacije (aplikacija pripreme budeta, aplikacija planiranja budeta i aplikacija kapitalnih budeta), koje nisu meusobno povezane. Isti je neophodno unaprijediti kako u smislu
povezivanja pomenutih aplikacija, tako i u smislu dorade sistema u dijelu uvoenja novih budetskih klasifikacija (funkcionalne, programske, fondovske) i mogunosti pripreme novog formata budeta u skladu sa istim.
Cilj ove aktivnosti je unapreenje informatikog sistema za pripremu budeta.
Direkcija za finansije Brko distrikta e, uz eksternu strunu informatiku pomo i stalnu strunu pomo uposlenika informatike struke raditi na unapreenju sistema.
Direktni budetski korisnici (odjeljenja i institucije) e na osnovu novih propisanih obrazaca odgovarati na budetske instrukcije i podnositi budetske zahtjeve
Vanbudetski fondovi i Javna zdravstvena ustanova, e proširenjem obuhvata budeta biti ukljueni u budet, te biti obavezni odgovoriti na budetske instrukcije (dostaviti budetske zahtjeve) na propisanim obrascima
Unapreenje informatikog sistema za pripremu budeta treba:
Provesti institucionalni proces jaanje informacionog sistema Odjeljenja za pripremu budeta.
da povea operativni kapacitet i performanse na pripremi i koordinaciji prorauna, o izvršenju prorauna za praenje
da uspostavi detaljniju i funkcionalniju metodologiju prorauna izvještaja o pripremi budeta.
Za realizaciju prednjih aktivnost predlae se sljedei Akcioni plan:
Mjera Aktivnost Odgovorna institucija
Aktivnost 1.
Unapreenj e
sredstva
Mjera 3 – Unapre enje usmjeravanja sredstava u budetu u srednjoro nom periodu i na godišnjem nivou
Prema postojeoj praksi, a u skladu sa vaeim pravnim okvirom, priprema budeta Brko distrikta BiH, kako godišnjeg, tako i srednjoronog, ne podrazumijeva pripremu i izradu budeta prema rezultatima, odnosno uincima (pripremu budeta u programskom formatu).
Uvoenje procesa pripreme, odnosno, planiranja budeta prema rezultatima / uincima je neophodno u cilju poveanja efikasnosti u raspodjeli ogranienih resursa izmeu potencijalnih korisnika istih i bie uvršteno kao obaveza u okviru novog Zakona o budetu Brko distrikta BiH.
Krajnji cilj ove reformske mjere je unapreenje procesa pripreme budeta praenjem usmjeravanja sredstava u budetu u srednjoronom periodu i na godišnjem nivou, s akcentom na planiranje i pripremu budeta prema uinku, odnosno, rezultatima.
Glavni indikatori ishoda su unaprijeene procedure praenja i usmjeravanja sredstava u budetu (u srednjoronom periodu i na godišnjem nivou), a prema uincima/rezultatima
Za ovu mjeru je odgovorna je Direkcija za finansije Brko distrikta, u saradnji sa direktnim budetskim korisnicima (odjeljenja i institucije), vanbudetskim fondovima i Javnom zdravstvenom ustanovom.
Obavezni inputi za realizaciju svih aktivnosti za realizaciju ove mjere su: Obezbjeenje potrebnih sredstava eksterna struna pomo, dodatni ljudski resursi u Uredu pripreme budeta (5 uposlenika), nabavka raunarske opreme zanove uposlenike, te obuka postojeih i novih uposlenika Ureda pripreme budeta i uposlenika budetskih korisnika, vanbudetskih fondova i JZU.
Aktivnost 1: Definiranje nove strukture programa (programske klasifikacije) i definiranje novog formata budeta koji odraava programski pristup
Srednjoroni budet i Prijedlog godišnjeg budeta, koji se upuuje Skupštini, kao i konana verzija usvojenog godišnjeg budeta, prema dosadašnjoj praksi, ne obuhvata, odnosno, ne ukljuuje iskazivanje stavki budeta prema rezultatima, odnosno, uincima, kao ni pripremu konane verzije budeta u programskom formatu. Dosadašnja praksa je podrazumijevala samo izradu budeta u linijskom formatu.
Cilj ove aktivnosti je da svi budetski korisnici (direktni budetski korisnici – odjeljenja i institucije, vanbudetski fondovi i Javna zdravstvena ustanova) definišu i uspostave novu strukturu programa (programsku klasifikaciju), kako bi se omoguilo definisanje i izrada budeta u programskom formatu, koji e podrazumijevati planiranje i praenje budeta prema uincima / rezultatima.
Direkcija za finansije, uz eksternu strunu pomo treba da objedini programe definisane od strane direktnih budetskih korisnika, vanbudetskih fondova i Javne zdravstvene ustanove
Aktivnost 2: Uspostavljanje i implementacija programa obuke budetskih korisnika u usvajanju programskih budeta
Priprema budeta, od prijema i obrade zahtjeva budetskih korisnika za izradu srednjoronog budeta, Prijedloga godišnjeg budeta, do usvajanja konane verzije budeta, u dosadašnjoj praksi je podrazumijevala samo pripremu tzv. linijskog budeta (budeta po stavkama), na osnovu ega se moglo vidjeti samo koliko je sredstava pojedini budetski korisnik planirao po pojedinim vrstama troškova i izdataka (plate, naknade, materijalni troškovi i ugovorene usluge, grantovi, sredstva kapitalnog budeta). Planiranje budeta na ovakav nain ne daje jasnu sliku o tome kakvi se efekti, odnosno, uinci postiu sa uloenim sredstvima.
Cilj navedene aktivnosti je da svi uesnici u procesu pripreme i izrade budeta, kako zaposlenici Ureda pripreme budeta, tako i zaposlenici drugih ureda i sektora Trezora i svih budetskih korisnika, budu direktno i aktivno ukljueni u programe obuke usvajanja novih i proširivanja postojeih, oskudnih znanja o pripremi i praenju budeta u programskom formatu.
Direkcija za finansije – Ured pripreme budeta, zajedno sa direktni budetskim korisnicima (odjeljenja i institucije) i vanbudetskim fondovima i Javnom zdravstvenom ustanovom itreba da proe program obuke, a u vezi sa izradom mi usvajanjem budeta u programskom formatu
Aktivnost 3: Usvajanje Budeta 2019 Brko Distrikta BiH u programskom formatu
Prema postojeoj praksi, priprema budeta Brko distrikta BiH, kako srednjoronog, tako i njeg, ne podrazumijeva planiranje i praenje budeta prema rezultatima / uincima, odnosno, prema ciljevima, koji se ele postii sa raspoloivim ogranienim sredstvima. (pripremu budeta u programskom formatu).
Uvoenje procesa pripreme, odnosno, planiranja budeta prema rezultatima / uincima je neophodno u cilju poveanja efikasnosti u raspodjeli ogranienih resursa izmeu potencijalnih korisnika istih.
Prednost planiranja budeta u programskom formatu je to što rezultira informacijama, koje mogu biti vrlo korisne u analizama, koje vrše oni koji donose odluke, te što povezuje troškove sa ciljevima programa, odnosno, potrebama društva i politikama lokalne zajednice..
Cilj ove aktivnosti je da svi subjekti (odgovorni subjekti, korisnici i zainteresovani subjekti) budu aktivno ukljueni u proces pripreme i izrade Budeta Brko distrikta BiH za 2019. godinu u programskom formatu.
Direkcija za finansije Brko distrikta – Ured pripreme budeta, zajedno sa direktnim budetskim korisnicima (odjeljenja i institucije), vanbudetskim fondovima i Javnom zdravstvenom ustanovom treba da se aktivno ukljue i uestvuju u usvajanju Budeta za 2019. godinu u programskom formatu
Aktivnost 4: Jaanje strateškog/srednjoronog planiranja u vezi s procesima izrade budeta i investicijama, te obuka osoblja o novom okviru
Budet je glavni instrument za izradu politike bilo koje vlade pa tako i Vlade Brko distrikta BiH. On je sredstvo putem kojeg strateški ciljevi Vlade treba da se prevedu u usluge, programe i aktivnosti koje ispunjavaju socijalne i ekonomske potrebe njenih graana.
Vlada Brko distrikta BiH se suoava sa zahtjevima budetskih korisnika za resursima, koji nadmašuju nivo raspoloivih sredstava. Suoena sa zahtjevima budetskih korisnika i prioritetima koji nadilaze nivo raspoloivih sredstava, obaveza Vlade Brko distrikta BiH je da donosi odluke o tome koje su njene najvanije prioritetne politike. U tom smislu, od budetskih korisnika se trai da utvrde prijedloge o visokoprioritetnoj potrošnji (za postojee i nove programe/aktivnosti), kao i uštede u okviru postojeeg budeta, tj. opcije smanjenja za programe, usluge i aktivnosti nieg prioriteta ili one koji ne daju dobre rezultate, kako bi se ti resursi preusmjerili na inicijative višeg prioriteta.
Idealno, ti prioriteti bi trebali biti usklaeni sa srednjoronim i dugoronim društvenim, ekonomskim, razvojnim te politikim ciljevima Brko distrikta BiH.
Cilj ove aktivnosti je da svi subjekti (odgovorni subjekti, korisnici i zainteresovani subjekti) budu aktivno ukljueni u proces jaanja strateškog/srednjoronog planiranja u vezi s procesima izrade budeta i investicijama
- Vanbudetski fondovi i Javna zdravstvena ustanova treba da budu aktivno ukljueni u proces jaanja strateškog/srednjoronog planiranja u vezi s procesima izrade budeta i investicijama
Za realizaciju prednjih aktivnost predlae se sljedei Akcioni plan:
Mjera Aktivnost
Odgovor na
institucij a
Indikatori uspjeha
Vremenski okvir
nom periodu i
Do 31.12.2018.
Aktivnost 2.
Do 31.12.2018.
Direkcija za
finansije Brko
distrikta BiH
BiH
Usvojen Budet Brko distrikta BiH za 2019. godinu u programskom formatu
Do 01.12.2019.
Aktivnost 4
Jaanje strateškog/srednj oronog planiranja u vezi s procesima izrade budeta i investicijama, te obuka osoblja o novom okviru
Direkcija za
finansije Brko
distrikta BiH
Vlada Brko
distrikta BiH
Uspostavljen proces
strateškog/srednj oronog
budeta i investicijama
Do 31.12.2020.
Mjera 4 – Unapre enje upravljanja i izvještavanja o javnim investici jama
Novi Informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama – PIMIS, instaliran je kroz pojedinane servere u Ministarstvu finansija i trezora BiH, Ministarstvu finansija Republike Srpske, Federalnom ministarstvu finansija BiH kao i DFBDBiH putem servera za Institucije BiH.Ovaj sistem treba da obezbjedi niz prednosti i unaprijedi efikasnost u radu slubenika koji rade na planiranju javnih investicija, a bit e poveana i transparentnost za kandidovane projekte kroz dostupnost javnosti i donatorima putem web stranica.
Iako je ovaj sistem postao javna baza razvojnih projekata na stanici MFTBiH od marta 2014.godine u ciklusu izrade i implementacije utvreni su odreeni nedostaci i pojavila se potreba nadogradnje ovog sistema.
Cjelokupna aktivnost se odvija u skladu sa dravnom pravnom legislativom kojom nisu definisane pojedinane specifine razliitosti koje su neizbjene na navedenim nivoima vlasti. Kada je rije o Brko distriktu BiH, ne postoje organizaciono utvrene pozicije u Direkciji za finansije BDBiH, kojima bi se obezbjedili nuni uslovi za organizovano i uspješno voenje dalje aktivnosti na unapreenju upravljanja i izvještavanja o javnim investicijama. Dalji problem je što budetski korisnici kao kljuni uesnici u procesu investicionog planiranja još uvijek nemaju direktan pristup radnom okruenju ovog sistema iz ega proizilazi i nedovoljna osposobljenost istih za izvršavanje kljunih aktivnosti u ovom procesu. Osim toga, ovaj sistem još uvijek nema sigurne tehnike uslove za nesmetano korištenje kao ni adekvatnu IT podršku.
Da bi se omoguilo kvalitetno upravljanje javnim investicijama, a time i efikasnije korišenje stranih i domaih razvojnih sredstava, nuno je preduzeti odgovarajue aktivnosti u cilju unapreenja PIMIS sistema za upravljanje i izvještavanje o javnim investicijama, ime bi se ovaj sistem kao obavezujui alat za prijem, obradu, grupisanje podataka o projektnim prijedlozima po meunarodno standardizovanim klasifikacijama, mogao primjeniti u potpunosti za srednjorono planiranje.
Aktivnost 1: Uvoenje PIMISa budetskim korisnicima
I pored injenice da je PIMIS sistem kao osnovni alat za jedinstveno investiciono planiranje na svim nivoima u BiH postao javna aplikacija od marta 2015, analizom stanja PIMIS sistema u BDBiH i utvrene injenice da u Direkciji za finansije, za realizaciju poslovne aktivnosti vezane za javne investicije i stavljanje u funkciju i primjenu PIMIS sistema, ne postoje organizaciono utvrene pozicije, pokazala se neophodnost uspostave nove organizacione strukture formiranjem posebnog Ureda za investiciono planiranje.
.Preduslov za formiranje istog je donošenje novog Organizacionog plana Direkcije za finansije, odnosno Trezora.Novi organizacioni okvir bi trebao da bude polazna osnova za stvaranje pretpostavki za uspostavu efikasnijeg obavljanja poslova vezanih za investiciono planiranje, tako što e se:
• Formirati Ured za strateško planiranje i izvršiti organizaciono pozicioniranje radnih mjesta i zaposlenika koji su angaovani na obavljanju ovih poslova kao i prijem novih u potrebnom broju,
• Obezbjediti neophodni tehniki uslovi i uspostaviti potreban stepen informatike podrške u saradnji za Ministarstvom finansija i trezora BiH i entitetskim
ministarstvima finasija, kao preduslovi za nesmetan pristup i korištenje PIMIS baze.Informacione tehnologije (IT) postaju sve vanije sredstvo u reformi javne uprave i javnih finansija – ne samo u pogledu naina na koji se obavljaju poslovi – nego i šta radi i kako se odnosi prema graanima i društvu. Upotrebom IT-a u javnom sektoru unaprijeuje se pruanje informacija i usluga, podstie se ueše graana u procesu donošenja odluka, te uprava postaje odgovornija, transparentnija i djelotvornija.
• Imenovati nosioci investicione aktivnosti budetskih korisnika Vlade BDBiH što e omoguiti da krajnji korisnici, koji su istovremeno i kljuni uesnici u ovom preoces, preuzmu adekvatan dio odgovornosti u investicionom planiranju,
• Izvršiti uvoenje budetskih korisnika u PIMIS sistem, ime e se obezbjediti uslovi za primjenu iste terminologije i jedinstven pristup i provoenje investicinog planiranja,
• Obezbjediti elektronska uvezanost sa ostalim nivoima vlasti u sklopu jedinstvenog sistema, ime e se omoguiti horizontalna i vertikalna komunikacija na svim nivoima vlasti i u svim etapama investicionog planiranja,
• Organizovati odgovarajue edukacije administratora i korisnika i zapoeti primjenu PIMIS aplikacije za jedinstveno upravljanje i izvještavanje o investicionim ulaganjima.
Aktivnost 2: Jaanje procedura za ocjenu, utvrivanje prioriteta i izbor projekata, te obuka osoblja u njihovoj primjeni
Sagledavajui stanje investicionog planiranja u BDBiH utvrena je neophodnost utvrivanja novog zakonodavnog okvira (koji bi bio usklaen i harmonizovan sa dravnim i entitetskim) a trebao bi, u odnosu na dosadašnji, da omogui stvaranje pretpostavki za uspostavu efikasnijeg sistema investicionog planiranja. Zbog toga je nuno:
• utvrivanje pravne regulative: kojom ce se ojaati procedura investicionog planiranja,
• novim Zakonom o budetu utvrditi obavezu donošenja prateih akata neophodnih za regulisanje ove oblasti: Odluke o srednjoronom planiranju, Uputstva o metodologiji srednjoronog planiranja...., Prirunik za izradu srednjoronih planova budetskih korisnika....
• u skladu sa prethodno donesenim aktima pristupiti izradi jedinstvenih kriterija za bodovanje koji e omoguiti ocjenu, prioritizaciju i izbor projekata....
• dodatno i preciznije definisati nadlenosti i odgovornosti pojedinih institucija i drugih uesnika u aktivnostima oko provoenja strategija, ciljeva i politika u oblasti investicionog planiranja u Brko distriktu BiH;
• jasno definisati svrhu i namjenu sredstava koja potiu od pojedinih oblika i instrumenata zaduivanja, kao i ko i na koji nain i u koje svrhe moe da se pojavi kao krajnji korisnik sredstava za koje je garant Brko distrikt BiH;
• dodatno i preciznije utvrditi proceduru kod novog zaduivanja, kako za potrebe osiguranja izvora finansiranja za realizaciju kapitalnih projekata, tako i za
osiguranje sredstava za odravanje potrebnog stepena likvidnosti Budeta u smislu blagovremenog izvršavanja dospjelih obaveza.
Aktivnost 3: Povezivanje planiranja projekata i procesa pripreme budeta
S obzirom da ni na jednom od etiri nivoa vlasti nisu uvezani PIMIS sistem investicionog planiranja i BMIS sistem budetskog planiranja a da je u djeliminoj primjeni PIMIS sistem neophodno je:
• Obezbjediti aktivno prisustvo i ueše u radnim tijelima Ministarstva finansija i trezora BiH u provoenju daljih aktivnosti na dogradnji i usklaivanju ovih sistema,
• Uskladiti stanje investicionog planiranja sa aktivnostima koje vodi Ministarstvo finansija i trezora na dravnom nivou,
• Uskladiti primjenu budetskog planiranja istoimenom prtocesu koji se odvija na dravnom nivou kako bi se, nesmetano i na jedinstven nain, izvršilo povezivanje ova dva sistema,
• Uspostaviti povezanost sistema za planiranje projekata i procesa pripreme budeta.
Uvoenjem PIMIS-a kao funkcionalnog, transparentnog i integrisanog informacionog sistema budetskim korisnicima, omoguit e se jedinstven pristup i provoenje procesa srednjoronog planiranja i izvještavanja o investicionom planiranju, usaglašenog sa meunarodnim standardima, na jednostavan, razumljiv nain, jedinstvenom terminologijom kroz jedinstven sistem a kompletirano prateim grafikonima i komentarima što e doprinijeti stvaranju uslova za jaanje procedura za ocjenu, utvrivanje prioriteta i izbor projekata kao i njihovo praenje i kontrolu u bilo kom trenutku ivotnog ciklusa. Finalna aktivnost u vidu povezivanja investicionog planiranja sa ukupnim procesom planiranja budeta doprinijet e izgradnji sveobuhvatnog i uinkovitog budetskog procesa i omoguiti kompletnije sagledavanje svih ivotnih procesa obuhvaenih budetskim procesom kao i transparentnije izvještavanje o kompletnom procesu javnih ulaganja.
Za realizaciju prednjih aktivnost predlae se sljedei Akcioni plan:
Mjera Aktivnosti Odgovorna institucija
korisnika
izbor projekata, te
Direkcija za finansije
Usvojeni zakoni i
podzakonski akti i
obueno osoblje za
uposlenika
48.600KM
Direkcija za finansije
STUB IV – IZVRŠENJE BUDETA
Cilj: Osiguranje izvršenje budeta u skladu s plano m i na transparentan na in
Mjera 1 - Ja anje kontrole preuzimanja obaveza
Aktivnost 1: Definiranje procedure za odobrenje i praenje jednogodišnjih i višegodišnjih obaveza
Do danas nisu uspostavljene procedure za preuzimanje i praenje jednogodišnjih ivišegodišnjih obaveza vanbudetskih korisnika, javnih ustanova i javnih preduzea
U glavnoj knjizi Trezora knjigovodstveno evidentirane obaveze budetskih korisnika .
Evidentiraju se redovno obaveze kratkorone prema dobavljaima i dugorone obaveze po osnovu dobijenih kredita kao i po osnovu emitovanja hartije od vrijednosti (obveznica)
Donošenjem procedura regulisalo bi se praenje jednogodišnjih (kratkoronih ) i višegodišnjih (dugoronih) obaveza budetskih korisnika,vanbudetskih fondova,javnih ustanova i javnih preduzea prilikom samog zakljuivanja ugovora. Uspostavio bi se nain praenja ugovorenih obaveza kao i praenje procesa javnih nabavki pri realizaciji ugovora.
Cilj je uspostaviti kontrolu nad ugovaranjem i stvaranjem obaveza kako kratkoronih (jednogodišnjih) tako i dugoronih (višegodišnjih).Ovakvom kontrolom mogue je pratiti likvidnost jer su informacije o ugovorenim obavezama dostupne prije nego se pone sarealizacijom ugovora
Za realizaciju ove mjere neophodna IT podrška.
Za realizaciju prednjih aktivnost predlae se sljedei Akcioni plan:
Mjera Aktivnosti Odgovorna institucija
praenje jednogodišnjih i višegodišnjih
Upravljanje i praenje likvidnosti.
Do 31.12.2018.
Aktivnost 1: Nabavka informacijskog sistema trezora
Nabavka informacijskog sistema trezora treba:
planirati sredstva za IT razvoj kako bi se osiguralo da trezorski raunovodstveni sistemi mogu pruiti podatke o obraunskoj osnovi.
poboljšati upravljanje javnim sredstvima Brko Distrikta BiH
poveati operativni kapacitet i performanse poslovanja u Direkciji za finansije/Trezor i u proraunskom sistemu, zaduen za finansijsko planiranje, upravljanje sredstvima Brko Distrikta BiH, upravljanje likvidnošu, kontrole utrošaka prema godišnjem izdvajanju, programu prorauna izvještavanja, proraunskog raunovodstva i izvještavanja, uspostavljanja i odravanja IT sistema trezora, javnog plaanja i centraliziranog obrauna plata.
Aktivnost 2: Implementacija informacijskog sistema trezora zajedno sa neophodnom IT infrastrukturom
Implementacija informacijskog sistema trezora zajedno sa neophodnom IT infrastrukturom treba:
planirati sredstva za implementaciju informacijskog sistema trezora
planirati sredstva za neophodnu IT infrastrukturu
poveati operativni kapacitet i performanse poslovanja u Direkciji za finansije/Trezoru.
Aktivnost 3 – Jaanje kapaciteta IT osoblja kroz obuku
Jaanja kapaciteta IT osoblja kroz obuku podrazumjeva sledee aktivnosti:
planirati potreban broj zaposlenih u skladu sa planom
planirati sredstva obuku IT osoblja
Identificirati rizik: Nedostatak sredstava za obuku IT osoblja i novih softverskih rješenja
Identificirani rizik: Kašnjenja u pruanju strune podrške za obuku IT osoblja i razvoj softvera
U definisanim intervalima pratiti projektovane inovacije u praktinom smislu prema, IT osoblju.
Za realizaciju prednjih aktivnost predlae se sljedei Akcioni plan:
Mjera Aktivnosti Odgovorna institucija
Direkcija za finansije/Trez
Od 1.1.2017
Do 30.09.201
Implementacij a informacijsko g sistema trezora zajedno sa neophodnom IT infrastrukturo m
Direkcija za finansije/Trez
informati ki h sistema
Direkcija za finansije/Trez
Do 1.1.2017.
Aktivnost 1: Priprema i usvajanje novog pravilnika o financijskom izvještavanju, ukljuujui dravnu pomo, te obuku osoblja u njegovoj primjeni
Po usvajanju novog Zakona o budetu, pristupie se izradi novom Pravilnika o finansijskom izvještavanju, koji e u sebi sadravati sve vrste finansijskog izvještavanje, a u skladu sa regulativom EU iz ove oblasti. Neophodno je da se pravilnikom regulišu i obaveze i nain izvještavanja u vezi sa dravnom pomoi, izvještavanja po statistici vladinih finansija (GFS), izvještavanje po Evropskom sistemu nacionalnih i regionalnih rauna (ESA 2010).
Aktivnost 2: Auriranje kontnog plana omoguavajui time izvještavanje po Statistici vladinih finansija(GFS) i Europskom sistemu nacionalnih i regionalnih rauna (ESA 2010)
Brko distrikt BiH koristi modifikovani princip nastanka dogaaja, odn obrauna prihoda i rashoda. Radi se o raunovodstvenom principu prema kojem se prihodi evidentiraju u periodu u kojem postaju raspoloivi i mjerljivi, a rashodi se priznaju u trenutku nastanka obaveze, bez obzira kada se vrši plaanje. Dodatno, postojei, tj izmijenjeni kontni okvir I dalje ne prua dovoljan nivo razrade budetskih prihoda I rashoda da bi se mogle napraviti tabele koje budetske stavke iz postojee klasifikacije prevode u klasifikaciju nacionalnih rauna. Postoji prostor za unapreenje metodologije I postojee procedure finansijskog izvještavanja. Predloene aktivnosti e omoguiti implementaciju ESA metodologije u javnim finansijama (revizija institucionalne klasifikacije, ekonomske klasifikacije, funkcionalne klasifikacije, procedura za izvještavanje za sektor drave, sa posebnim fokusom na dinamiku redovnog ozvještavanja u skladu sa procedurama EUROSTAT-a.
Za realizaciju prednjih aktivnost predlae se sljedei Akcioni plan:
Mjera Aktivnosti Odgovorna institucija
Direkcija za finansije
Odjeljenja i institucije
Izvještavanje o dravnoj pomoi
Finansijski izvještaji na nivou entiteta ,Brko distr.i drave BiH tani i uporedivi
Do 31.12.2018.
Aktivnost 2.
Europskom sistemu
Europskom sistemu
Aktivnost 1: Izmjena zakonodavstva iz oblasti duga (ukljuujui definiranje procedura i podzakonskih akata)
Analiza trenutnog stanja u oblasti javnog duga Brko distrikta BiH, a posebno analiza postojeeg zakonodavnog okvira za javni dug je pokazala neophodnost unapreenja istog u smislu:
donošenja novih zakona Brko distrikta BiH iz ove oblasti, kao i izmjena i dopuna postojeih koji su na direktan ili indirektan nain u vezi sa regulisanjem oblasti javnog duga; te
na osnovu nove zakonske regulative izraditi set provedbenih propisa (pravilnika, uputstava, procedura i sl.).
Novi zakonodavni okvir (koji bi bio usklaen i harmonizovan sa dravnim i entitetskim) trebao bi, u odnosu na dosadašnji, da omogui stvaranje pretpostavki za uspostavu efikasnijeg sistema za upravljanja javnim dugom, tako što e se:
dodatno i preciznije definisati nadlenosti i odgovornosti pojedinih institucija i drugih uesnika u aktivnostima oko provoenja strategija, ciljeva i politika u oblasti javnog duga i zaduivanja u Brko distriktu BiH;
omoguiti Brko distriktu BiH da na raspolaganju ima dodatne instrumente zaduivanja u obliku utrivih papira od vrijednosti kao što su trezorski zapisi i kratkorone i dugorone obveznice;
jasno definisati svrha i namjena sredstava koja potiu od pojedinih oblika i instrumenata zaduivanja, kao i ko i na koji nain i u koje svrhe moe se pojaviti kao krajnji korisnik sredstava za koje je garant Brko distrikt BiH;
dodatno i preciznije utvrditi procedura kod novog zaduivanja, kako za potrebe osiguranja izvora finansiranja za realizaciju kapitalnih projekata, tako i za osiguranja sredstava za odravanja potrebnog stepena likvidnosti Budeta u smislu blagovremenog izvršavanja dospjelih obaveza.
Aktivnost 2: Formiranje Ureda za upravljanje JRT i javnim dugom
Analiza dosadašnjeg naina obavljanja poslova vezanih za upravljanje javnim dugom, kao i organizaciono pozicioniranje radnih mjesta i zaposlenika koji su angaovani na obavljanju ovih poslova je pokazala neophodnost uspostave nove organizacijske strukture formiranjem posebnog Ureda za upravljanje jedinstvenim raunom Trezora i javnim dugom.
Preduslov za formiranje istog je donošenje novog Organizacionog plana Direkcije za finansije, odnosno Trezora.
Novi organizacioni okvir bi trebao da bude polazna osnova za stvaranje pretpostavki za uspostavu efikasnijeg obavljanja poslova vezanih za upravljanja javnim dugom, tako što e se:
izvršiti grupisanje poslova vezanih, s jedne strane za javni dug i novo zaduivanje sa poslovima vezanim za osiguranje likvidnosti u izvršavanju Budeta (upravljanje jedinstvenim raunom Trezora), s druge strane;
za obavljanje poslova vezanih za javni dug uspostaviti organizacijska struktura (formalno) prema modelu „Back-Midlle-Front office“, obzirom na proširivanje obima i vrste poslova koji e biti u nadlenosti ovog Ureda, a sa brojem izvršilaca prilagoenim potrebama Brko distrikta BiH.
Pored nove organizacijske strukture, za efikasnije obavljanje poslova iz nadlenosti Ureda za upravljanje JRT i javnim dugom, u narednom periodu se planiraju osigurati i pretpostavke koje se odnose na uspostavu potrebnog nivoa informatike podrške tako što e se:
izvršiti nabavka i instalacija novog Informacionog sistema Trezora iji e sastavni dio biti modul za upravljanje javnim dugom i gotovinom (jedinstvenim raunom Trezora) i
okonati postupak (koji je još u toku) oko implementacije UNCTAD-ovog softverskog rješenja za upravljanje dugom i sistema finansijske analize (DMFAS), a koji se realizuje u saradnji za Ministarstvom finansija i trezora BiH i entitetskim ministarstvima finansija.
Aktivnost 3 – Obuka osoblja novog Ureda za upravljanje javnim dugom
Takoe, za unapreenje u oblasti upravljanja javnim dugom(kao i upravljanja gotovinom), u narednom periodu se planiraju osigurati i pretpostavke koje se odnose na jaanje kadrovskih kapaciteta tako što e se:
organizovati kontinuirana obuka zaposlenika na primjeni novih softverskih rješenja za upravljanje javnim dugom i gotovinom;
osigurati ueše zaposlenika Direkcije za finansije u svim projektima organizovanim od strane Svjetske banke, Evropske komisije i dr., a iji je cilj jaanje kapaciteta

Mjera Aktivnosti Odgovorna institucija
Direkcija za finansije
Usvojeni zakoni i
podzakonski akti
Do 31.12.2018
Aktivnost 2: Formira nje Ureda za upravljanje JRT i javnim dugom
Direkcija za finansije
Budetska sredstva
Jaanje upravljanja
Aktivnost 3 – Obuka osoblja novog Ureda za upravljanje javnim dugom
Direkcija za finansije
Mjera 5 – Unapre enje regulatornog i organizacionog okvira
Pored usvajanja i implementacije novog Zakona o budetu Brko distrikta BiH, neophodno je stvoriti uslove za implementaciju ve usvojena 4 zakona iz oblasti finansija, i to:
- Zakon o raunovodstvu i reviziji Brko distrikta BiH
- Zakon o fiskalnim sistemima Brko distrikta BiH
- Zakon o deviznom poslovanju Brko distrikta BiH
- Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o platnim transakcijama Brko distrikta BiH
- Preduslov za punu implementaciju ovih zakona je provoenje niza aktivnosti na edukaciji uposlenika Direkcije za finansije, te usklaivanje akata o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za finansije, a u skladu sa rješenjima iz novog Zakona o raunovodstvu i reviziji Brko distrikta BiH i Zakona o deviznom poslovanju Brko distrikta BiH.
Aktivnost 1: Usvajanje i implementacija novog Zakona o budetu Brko distrikta BiH
Uzimajui u obzir dosadašnja iskustva u primjeni osnovnog Zakona o budetu Brko distrikta BIH (“Slubeni glasnik Brko distrikta BiH”, broj: 34/08) utvreni su znaajni nedostaci prilikom primjene istog. Analizirajui postojeu situaciju, a uzimajui u obzir i potrebe proizašle iz Akcionih planova reforme javne uprave usvojenih od strane Vlade Brko distritka BIH, te obaveze Bosne I Hercegovine koje proizilaze iz procesa evropskih integracija odnosno Sporazuma o stabilizaciji I pridruivanju Evropskoj uniji, utvreno je da bi došlo do izmjena više od 1/3 materije osnovnog Zakona o budetu, te je donešen zakljuak da je, u skladu sa lanom 53. Jedinstvenih pravila i procedura za izradu zakona o propisa Brko distrikta Bosne I Hercegovine, potrebno donijeti odnosno predloiti novi Zakon o budetu Brko distrikta BIH.
Ciljevi koji se usvajanjem niovog Zakona postiu su:
• otklanjanje postojeih nedostataka u osnovnom Zakona o budetu Brko dsitritka BIH • otklanjanje neusklaenosti sa drugim zakonima Brko distrikta BiH • usklaivanje sa propisima i zahtjevima proizašlih iz Sporazuma o stabilizaciji i
pridruivanju Evropskoj uniji. • pravno regulisanje instituta predvienih Akcionim planovima reforme javne uprave
U vezi sa pravnim regulisanjem instituta predvienih Akcionim planovima reforme javne
uprave, vano je istai da e se donošenjem novog Zakona o budetu stvoriti pravni okvir i za: • strateško planiranje - propisuju se osnovni principi, tok procesa strateškog planiranja I
izrade strateškog plana, format I sadraj strateškog plana , povezivanje strateškog planiranja sa budetskim ciklusom I slino,
• program javnih investicija - uvodi se novi dio koji se odnosi na obavezu izrade Programa javnih investicija kojim se propisuje cilj, sadraj I kalendar za pripremu I donošenje Programa javnih investicija
• fiskalnu odgovorst - propisuje se fiskalna odgovornost za rukovodioce budetskih korisnika za zakonito, namjensko I efikasno korištenje budetskih sredstava.
• sistem internih finansijskih kontrola - propisuju se osnove za uspostavu I razvoj finansijskog upravljanja I kontrola, te interne revizije, odgovornosti budetskih korisnika za uspostavu I razvoj finansijskog upravaljanja I kontrola, uloga Direkcije za finansije u kooridnaciji aktrivnosti na uspostavi I razvoju sistema internih finansijskih kontrola
• nadzor - propisuju se nain rada budetske inspekcije.
Aktivnost 2: Priprema i provedba propisa o primjeni izmijenjenih klasifikacija
Pri izradi Pravilnika o knjigovodstvu za budet i vanbudetske fondove iji sastavni dio je i Kontni plan, izvršeno je auriranje kontnog plana na kontima ekonomske klase 6,7,i8. Auriranim kontnim planom tano definisana konta podkategorije 614000. U kontnom planu odreena i definisana konta u glavnoj grupi.
Primjena navedenih konta klase 6 i 7 bitna za knjigovodstveno evidentiranje transakcija za budet i vanbudetske fondove i Javnu Zdravstvenu ustanovu.
Aktivnost 3: Definiranje i implementacija nove organizacione strukture u Direkciji za financije Brko distrikta BiH
Uporedo sa implementacijom donesena 4 zakona iz oblasti finansija (Zakon o raunovodstvu i reviziji Brko distrikta BiH, Zakon o fiskalnim sistemima Brko distrikta BiH, Zakon o deviznom poslovanju Brko distrikta BiH, Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o platnim transakcijama Brko distrikta BiH), kao i aktivnostima na donošenju novog zakona o budetu Brko distrikta BiH, potrebno je raditi na donošenju i implementaciji novog Organizacionog plana Direkcije za finansije Brko distrikta BiH, a u skladu sa odredbama i zahtjevima koje naprijed pomenuti zakoni postavljaju.
S tim u vezi, organizacioni plan Direkcije za finansije pretrpio bi odreene izmjene u smislu uvoenja novih organizacionih jedinica, kao i u smislu poveanja broja izvršilaca i promjene opisa poslova u skladu sa novim zahtjevima. Uvoenje novih organizacionih jedinica bi bilo u sljedeim glavnim organizacionim jedinicama Direkcije za finansije:
• URED DIREKTORA –
• Centralna harmonizacijska jedinica
• TREZOR –
• Ured za upravljanje JRT i javnim dugom (umjesto Odsjeka u okviru Sektora za izvršenje budeta)
• Odsjek za finansijsko izvještavanje i dravnu pomo (kao novi Odsjek u okviru Sektora za izvršenje budeta)
• Ured pripreme budeta prerasta u Sektor za pripremu budeta i strateško planiranje, u okviru kojeg e funkcionirati Odsjek pripreme budeta i odsjek za strateško planiranje
• PORESKA UPRAVA –
Za realizaciju prednjih aktivnost predlae se sljedei Akcioni plan:
Mjera Aktivnosti Odgovorn
Direkcija za finansije
distrikta BiH
Do 30.06.2017.
izmijenjenih klasifikacija
izmijenjenih klasifikacija
Do 30.06.2017.
budeta
Cilj: unapre enje kolektivne odgovornosti za finansijsko upravlj anje i izvršavanje funkcija uprave
Mjera 1 - Primjena strategije za internu finansijsk u kontrolu u javnom sektoru
Koncept javnih internih finansijskih kontrola (engl. PIFC)1 razvila je Europska komisija sa svrhom da pomogne zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za lanstvo u Europskoj uniji u reformama sistema upravljanja i kontrola javnim sredstvima s ciljem razvoja jaanja sistema odgovornosti i upravljanja koje bazira na naelima iz kojih proizilaze efikasniji, efektivniji i transparentbniji rezultati bazirani na unaprijed utvrenim pravilima i standardima kojima se bolje prate postavljeni ciljevi i ostvareni rezultati i nijihova povezanost sa strukturom i namjenom planirane i ostvarene budetske potrošnje.
Evropska unija nema zajedniki zakonski okvir u pogledu PIFC-a kao dio pravne steevine Zajednice koji se prenosi u domae zakonodavstvo drava kandidata. Umjesto toga, meu evropskim institucijama (Vijee, Parlament, Revizorski sud i Komisija) postoji usaglašen stav da u vezi sa ovim Poglavljem drave kandidati moraju pratiti i provesti meunarodne standarde kao i najbolje prakse EU. U tom smislu, u lanu 90. Sporazuma o stablizaciji i pridruivanju sa EU, BiH je preuzela obavezu saradnje „s ciljem da, izradom i usvajanjem odgovarajuih propisa, razvijaju unutrašnju finansijsku kontrolu u javnom sektoru, ukljuujui finansijsko upravljanje i kontrole, funkcionalno nezavisnu unutrašnju reviziju, te nezavisne sisteme vanjske revizije u Bosni i Hercegovini, u skladu s meunarodnoprihvaenim standardima kontrole i revizije, te metodologijama i najboljom praksom EU”.
Aktivnost 1: Priprema, usvajanje i implementacija podzakonskih akata finansijske kontrole u skladu sa novim Zakonom o budetu
Nakon usvajanja novog Zakona o budetu Brko distrikta BiH, potrebno je pristupiti izradi podzakonskih akata, au skladu sa usvojenom Strategijom razvoja javnih internih finansijskih kontrola Brko distrikta BiH i Zakonom o budetu Brko distrikta BiH.
Primarna zadaa Centralne harmonizacijske jedinice u poecima bit e izrada podzakonskih propisa (npr. Pravilnika o provedbi finansijskog upravljanja i kontrola, Pravilnika o radu interne revizije i sl.) te izrada metodoloških smjernica za implementaciju sistema internih finansijskih kontrola, kao i koordinacija aktivnosti s voditeljima odjeljenja/institucija i osobama zaduenim za finansijske poslove i kontrole unutar odjeljenja/institucija na analizama sistema internih kontrola i predlaganje mjera za njihovo unapreenje.
Vano je istaknuti da e Centralna harmonizacijska jedinica svoja zaduenja za pripremu zakonskih i podzakonskih propisa, metodologije i smjernica za implementaciju sistema finansijskog upravljanja i kontrola te interne revizije, provoditiu bliskoj suradnji sa šefovima odjela i Uredom gradonaelnika. U ovim koracima, istie se i vanost suradnje sa Glavnim koordinatorom i Odjelom za evropske integracije. Priprema zakonskih i podzakonskih propisa treba se blisko vezati i integrirati u budetski sistem i budetske procese, jer svrha implementacije sistema internih kontrola jeste unaprijediti upravljanje budetskim sredstvima.
Aktivnost 2: Uspostavljanje i kadriranje u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici
Centralna harmonizacijske jedinica (CHJ) je organizacijska cjelina koja se u pravilu ustrojava pri Ministarstvu financija i koja ima ulogu koordinacije aktivnosti na uspostavi i razvoju sistema PIFC.
U poecima uspostave i razvoja ovog sistema uloga koordinacije aktivnosti primarno je usmjerena u razvoj zakonskog i podzakonskog okvira za implementaciju sistema internih financijskih kontrola te razvoj metodologije rada za podruje financijskog upravljanja i kontrole te interne revizije.
U fazi kada su sistemi internih financijskih kontrola uspostavljeni kod budetskih korisnika, više dolazi do izraaja uloga CHJ kao koordinatora razvoja uspostavljenih sistema i procjenitelja njihove kvalitete.
Koordinacija pri tome zahtijeva i suradnju s velikim brojem sudionika kako bi se osigurao harmoniziran odnosno usklaen razvoj sistema internih financijskih kontrola s razvojem u budetskom sistemu, s razvojem javne uprave, jednoobrazan pristup u razvoju sistema financijskog upravljanja i kontrola za nacionalna sredstva i sredstva Europske unije i slino.
Aktivnost 3: Obuka ljudi Centralne harmonizacijske jedinice
U okviru uspostavljanja i kadriranja u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici, zaposleni u CHJ morae da ispunjavanjuju minimalne postavljene uslove potrebne i zahtijevane novim organicijskim planom kojim se uspostavlja CHJ, a iso tako, bit e potrebna knstantna obuka uposlenih u CHJ i svih uposlenika budetskih korisnika koji su ukljueni u aktivnosti unutrašnje finansiske kontrole.
Aktivnost 4: Obuka / upoznavanje uposlenika, naroito rukovodilaca, sa zahtjevima i odgovornostima u pogledu finansijske kontrole
Ova aktivnost e se provoditi konstantno.
Za realizaciju prednjih aktivnost predlae se sljedei Akcioni plan:
Mjera Aktivnosti Odgovorn
novim Zakonom o
harmonizacijsk oj jedinici
uspostave CHJ
Primjena strategije za internu finansijsk u kontrolu u javnom sektoru
Aktivnost 3.
u podruju finansijske
uspostave CHJ
Aktivnost 4.
Obuka / upoznavanje
upoznati sa zahtjevima i
kontrole
godine
Razvoj interne revizije usmjerit e se na realizaciju sljedeih ciljeva:
a) uspostavu zakonodavnog okvira za funkcioniranje interne revizije b) organizacijska uspostava interne revizije i osiguranje potrebnih kapaciteta za rad c) funkcionalna interna revizija Vaan preduslov za uspostavu i razvoj interne revizije jeste zakonska osnova za njenu
uspostavu i funkcioniranje. Novim Zakonom o budetu definirat e se funkcija interne revizije u skladu s IPPF
standardima, obaveza njena uspostave, podruje djelovanja i osnove metodologije rada.
Podzakonskim aktima, pravilnicima i prirunicima detaljnije e se regulirati, odnosno propisati metodologija rada i druga pitanja od vanosti za funkcioniranja interne revizije.
Aktivnost 1: Uspostavljanje jedinice/jedinica za internu reviziju
Interna revizija je savjetodavna aktivnost i njena je uloga pomoi rukovodstvu na nain da procjenjujui i analizirajui sisteme internih kontrola ukazuje na njihove slabosti i daje preporuke za unapreenja i poboljšanja.
Za pravilno funkcioniranje interne revizije vano je njeno organizacijsko pozicioniranje na najvišoj razini kako bi zadrala funkcionalnu neovisnost od ostalih organizacijskih oblika, a imala mogunost sagledavanja sistema internih kontrola od najviše razine upravljanja do provedbenih razina, ukljuujui i krajnje korisnike budetskih sredstva.
Interna revizija e se kod pojedinih budetskih korisnika organizovati na nain kako to bude propisano Zakonom o budetu (ili detaljnije podzakonskim aktom) u dijelu koji reguliše internu reviziju. Kriteriji za uspostavu i organizaovanje interne revizije vait e za sve budetske korisnike a temeljit e na ukupnom budetskom iznosu kojim raspolae odjeljenje/institucija, broju zaposlenih, vanosti utjecaja rizika na isto ili druga odjeljenja/institucije i drugim dodatnim kriterijima.
Nain i rad interne revizije bit e predstavljen svim rukovodiocima kako bi se izbjegla nerazumijevanja i kako bi se od poetka uspostave ove funkcije gradio partnerski odnos i
razvijala suradnja izmeu rukovodstva na svim razinama i interne revizije, što je vaan preduvjet da ova profesija moe osigurati svoju funkcionalnost.
Takoer novim Zakonom o budetu i drugim zakonima mora se osigurati odreena vrsta zaštite za zaposlenike koji se bave poslovima interne revizije kako bi bila osigurana njihova odreena samostalnost i nezavisnost u radu i adekvatna naknada za obavljenje sloenih poslova, što se mora ustanoviti dopunom postojee kategorizacije radnih mjesta odnosno utvrivanjem adekvatnih platnih razreda.
U poecima rada interna revizija obavljat e prvenstveno revizije usklaenosti, odnosno procjenjivati sisteme internih kontrola sa aspekta njihove uinkovitosti u cilju osiguranja zakonitosti i pravilnosti u poslovanju. Postepeno, s razvojem funkcije interne revizije i s razvojem finansijskog upravljanja i kontrola, interna revizija usmjeravat e se u sloenije revizije kao što su revizije sistema i revizije uspješnosti poslovanja. S razvojem financijskog upravljanja i kontrola te budetskog sistema, povezivanjem ciljeva i budetskih sredstava te razvojem upravljake odgovornosti, razmotrit e se i mogunost da jedinica za internu reviziju svojim aktivnostima na odreeni nain obuhvati i javna poduzea.
Aktivnost 2: Uspostavljanje obuke i certifikacijskog programa za interne revizore
Kapaciteti internih revizora stvarati e se prvenstveno iz redova iskusnih zaposlenika iz institucija BD koji ve imaju iskustva i praksu u poslovanju institucija, naroito u procesima iz budetskog ciklusa. Interni revizori proi e i obuku za poslove interne revizije koju organiziraju i provode za to nadlene institucije/strukovna udruenja u Bosni i Hercegovini.
Za realizaciju prednjih aktivnost predlae se sljedei Akcioni plan:
Mjera Aktivnosti Odgovorna institucija
Direkcija za finansije
Brko distrikta BiH
Iznos potrebnih sredstava bie poznat poslije uspostave jedinice za internu reviziju
Proširenje obuhvata interne revizije
Direkcija za finansije
Brko distrikta BiH
Završena obuka za
certificirane interne revizore
interne revizore
Aktivnost 1: Uspostavljanje budetske inspekcije i organiziranje obuke
Novim Zakonom o budetu Brko distrikta BiH uspostavit e se budetska inspekcija. Na ovaj nain, stvorit e se preduslovi za organizaciono pozicioniranje i uspostavu Budetske inspekcije, izradu potrebnih podzakonskih akata iz ove oblasti, kao i stvoriti temelji i preduslovi za obuku budetskih inspektora.
Za realizaciju prednjih aktivnost predlae se sljedei Akcioni plan:
Mjera Aktivnosti Odgovorna institucija
Direkcija za finansije
Brko distrikta BiH
uspostave budetske inspekcije
Mjera 1 - Razvoj eksterne revizije
Aktivnost 1: Jaanje revizije uinka
Revizija uinka je u Uredu-Kancelariji za reviziju uspostavljena polovinom 2009.godine prijemom jednog revizora za reviziju uinka.
Tim za reviziju uinka u Uredu ine jedan revizor za reviziju uinka i zamjenik glavnog revizora koji je pored svojih obaveza ukljuen i u reviziju uinka. Revizor uinka je od kraja 2010.godine aktivno ukljuen u edukaciju i saradnju sa Švedskim dravnim uredom za reviziju (SNAO), odnosno po potpisivanju Memoranduma o saradnji Vrhovnih revizorskih institucija u BiH sa SNAO.
Uz direktne konsultacije SNAO eksperta izvedene su u potpunosti dvije revizije uinka u Brko distriktu BiH.
Sa trenutnim kapacitetom u reviziji uinka, Ured-Kancelarija za reviziju provodi i moe provoditi samo jednu reviziju uinka u godini.
Zbog svega navedenog potrebno je jaanje revizije uinka u Uredu—Kancelariji za reviziju kroz dovoljan broj izvršilaca prilagoen potrebama Brko distrikta BiH i kontinuiranu edukaciju revizora
Za realizaciju prednjih aktivnost predlae se sljedei Akcioni plan:
Mjera Aktivnosti Odgovorna institucija
Ured za reviziju javne
uprave i insitucija u
Do kraja 2018.godine
Budetaska ili donatorska sredstva (za obuku)
10.000 KM
Cilj: Unapre enje transparentnosti u postupcima javnih nabavki i promovisanje mjera za borbu protiv korupcije, kao i ja anje kapaciteta
Mjera 1 – Nivo transparentnosti
Aktivnost 1: Jaanje tarnsparentnosti
Javne nabavke su jedna od najvanijih oblasti u aktivnostima koje se tiu unapreenja potrošnje javnog novca, a u skladu sa zahtjevima iz Reformske agende. Nesporna je injenica da e BiH u procesu pridruivanja EU obavezno proi kroz process usklaivanja zakonodavstva iz oblasti javnih nabavki sa Direktivama EU koje regulišu ovu oblast. Ipak, I prije samog usklaivanja sa Direktivama, potrebno je postii osnovne ciljeve Zakona o javnim nabavkama (“Slubeni Glasnik BIH”, broj: 39/14) kao što je transparentnost u trošenju javnih sredstva.
U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ugovorni oorgani su duni objaviti dobar dio informacija o postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki i/ili web stranici ugovornog organa. Meutim, I pored podataka koji se moraju objavljivati u cilju što vee transparentnosti I smanjenja nivoa korupcije, ugovorni organi mogu objavljivati I druge podatke kao npr. spisak uesnika u svim postupcima javnih nabavki I dr.
Za realizaciju prednjih aktivnost predlae se sljedei Akcioni plan:
Mjera Aktivnosti Odgovorna institucija
sti
Aktivnost 1: Jaanje transparentnost i kroz izradu posebne web stranice za javne nabavke Brko distrikta BIH
Odjel za strune i
javne nabavke
Stepen zadovoljstva privrednih subjekata- uenika u postupcima javnih nabavki I graana, objava svih privrednih subjekata uesnika u postupcima, Plana nabavke, Izvještaja o izvršenju ugovora, odluek o
31.12.2018 .
Za provoenje navedene mjere e biti neophodna finansijska sredstva, ali e se ista pokušati obezbjediti kroz redovan budet
dodjeli ugovora, pozive za nabavku usluga iz aneksa II dio B. Zakona I sl.
Mjera 2- Jaanje institucionalnih kapaciteta klju nih aktera u sistemu javnih nabavki
Aktivnost 1- Jaanje stepena edukacije lica koji rade na poslovima javnih nabavki
U okviru Vlade Brko distrikta BiH postoji organizaciona jedinica Pododjel za javne nabavke koji provodi postupke javnih nabavki, te prati izmjeni propisa iz ove oblasti. S obzirom da na nivou BIH nije usvojen Pravilnik o slubenicima za javne nabavke, a za istim postoji realna potreba, neophodno je organizovati dodatne edukacije osoblja koje radi na poalovima javnim nabavki. Ovo je veoma bitno naroito sa aspekta procesa usklaivanja ove materije sa Direktivama EU iz 2014. godine.
Za realizaciju prednjih aktivnost predlae se sljedei Akcioni plan:
Mjera Aktivnosti Odgovorna institucija
Jaanje stepena edukacije lica koji rade na poslovima javnih nabavki
Odjel za strune i
31,12.2018.
STUB VIII – JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO
Cilj: Uspostavljanje funkcionalnog okvira za JPP u Brko distriktu BiH, uskla enog sa zakonodavstvom EU, evropskim standardima i najbolji m evropskim praksama
Mjera 1 – Uspostavljanje funkcionalnog JPP okruenj a
Aktivnost 1: Razvoj i harmonizacija legislative
U cilju uspostavljanja funkcionalnog JPP okruenja, potrebno je osigurati provedbu pravnih i ekonomski efektivnih pristupa. Postojei Zakon o javno privatnom partnerstvu u Brko distriktu BiH potrebno je procijeni ti i analizirati u cilju utvrivanja pravne usklaenosti sa normativnim osnovama i drugim dokumentima EU u okviru JPP. Konsolidacija normativa Brko distrika BiH sa dokumentima i politikama EU neophodna je kako bi se definisao jasan i fleksibilan pravni okvir a što bi stvorilo prilike za izvedbu JPP projekata u praksi.
Aktivnost 2: Obuka i izgradnja kapaciteta
Ova aktivnost podrazumijeva uspostavljanje administrativnih i tehnikih kapaciteta kao preduslova za razvoj efikasne i funkcionalne osnove za projekte JPP. U okviru ove aktivnosti potrebno je izgraditi i ojaati kapacitete za primjenu metodologije za procjenu ekonomske i finansijske odrivosti i evaluaciju odrivosti JPP projekata, primjenu procedura za odabir JPP partnera, planiranje budeta za JPP projekte i i izvještavanje o njima.
U okviru ove aktivnosti, potrebno je osigurati i adekvatnu informatiku i web podršku namijenjenu strunoj i široj javnosti.
Za realizaciju prednjih aktivnost predlae se sljedei Akcioni plan:
Mjera Aktivnosti Odgovorna institucija
Vlada Brko distrikta BiH
EU
Vlada Brko distrikta BiH
sredstva
Napomena: