STPM Trial 2009 PA (Johor)

 • Upload
  simpor

 • View
  248

 • Download
  1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  1/27

  I , , ' i : ' . , U ' : ~ . I _ \.IUII(JR .I,1/JA7:1N r L ' J_ 1J d ~ ./:")' f o r .{, 1Il !J1 ,1 ,\' 1''':1 :1J ,1 ,,'.' \' / ( } ' / t J /{ I 'U j .,. I',."f ' ... j' F / f./,fR.I-V .l UI/OR J U;./T it\ PI _ , / ~ . "f : . i N" F / . f . l I I L . i . ' l i 'ON .n:- : ,:

  .J /) " " . " , ... N J OHOU.lAD:tTrlX PL

  ' , I i 90011 ',V J O flORJ./B,1Tj !\' PE..r 1.1 r i ' . f . ~ t . I . j { ~ . lY . J ( ) {-f ( jR ..UIL! TA N Pl.

  , " i l : ; />f.lI.l.tllUY.lO /-!f)I?J:lR.1Ti\, rr, ,J ; ,r "\ ' fE ! UA I ~ !I \ ' JO H!)/? .lAir-! rAY i f

  PERCUBAAN STPM 2009A lf i l i . I i . , I ' I::.L,lJ !f:. 'L \ . 1 ( J l - l t) I ~ J : l J _ , j !, '\

  :lB. JTL\' f!ELJJ,!;?fV,! [}i !( ' l i J ! iL"l i " ,".WA f A;': I ' f : l A . f ! ! ~ ; ' \.I()/fO;1 LW; / f \.

  I ; ,; II-/X f ' . ' ~ I . " J ,;[ :,1,1V. / OI J ( I ! ~./ .J./r ,1r:i , l'.i i I . ' ~ ,I ' t , ; .. / ' ! H.,I\ . t JJ/Of( .fA j ~ f J " PENGAJIAN AM \' "u . iL :/:.i\ f{ ! I id/ ( .I:J/U / >! ,

  , A I.'I {',LV I' { ~ , 'I fU

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  2/27

  SULIT* 2

  1. Yang manakah matlamat Dasar Pertanian Negara K e ~ 3untuk membangunkan sektorpertanian negara?

  III

  III

  Menjadikan Malay s ia sebagai negara pertanianMeningkatkan kualiti pengeluaran bahan makananMewujudkan sumber pertumbuhan baru bioteknologi

  / IV Mcngukuhkan pasaran eksport pengeluaran bahan mentah pertanian

  x A~ B

  C9f )

  I dan III dan IVII dan IIIIII dan IV

  2. Yang manakah menyebabkan Malaysia tidak berpua s hati terhadap tindakan MajlisKeselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu?

  I. Tunduk kepada negara kuasa vetoII Penyeiesaian isu global hanyak bertangguhIII GagaJ dalam menyelesaikan kebanyakan isu globalIV Kurang menyertakan Malaysia dalam kcbanyakan i su global

  tidanll

  , . ) ( ~ I dan IVII dan III

  III dan IV

  3. Yang manakah merupakan rangsangan negara untuk melaksanakan DasarBioteknologi?

  I. Galakkan kajian dan penyelidikanII. Menghasilkan pelalian daripada sumber asli111. Mengurangkan pergantungan teknologi luarIV. Mcmbinajenama baru dalam produk negara

  't1:danll

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  3/27

  SULlT* 3

  5. Yang manakah antara berikut berkaitan dengan Dasa r Hal acara Baru PembangunanKampung dan Luaf Bandar diperkenalkan ?

  I. Menggalakkan masyarakat terlibat dalam pelaburan~ II. Membentuk kampung-kampung menjadi mini bandar

  111. Menyusun semula masyarakat luar bandarIV . Membangun asas indu stri berteraskan bioteknol ogi

  o I danllB I dan IIIC II dan II Io II I dan IV

  6. Yan g manakah antara berikut yang menunjukkan keper cay aan negara-negara luar

  sehingga Malay s ia dilantik ahli jawatank ua sa pertubuhan a ntaraban gsa pada era 2000-an '!

  I.- II.

  III.IV .

  ~C

  , 0

  Pengerusi Pertubuhan Negara-negara IslamPengerusi Perhimpunan AgungAskar pemerhati di LubnanAskar pemerhati di Iraq

  I dan III dan IIIII dan IV

  II I dan IV

  7 . Yang manakah program pembangunan ekonom i yang dilancarkan dalam RancanganMalay sia ke-9 untuk mencapai Wawasan 2020 ?

  I Wilayah Eko nom i Koridor UtaraII Wilayah Pembangunan IskandarIII Koridor Raya MultimediaIV Bandar Cyberjaya

  r I dan II~ I dan IIIC II dan IV, 0 II I dan IV

  90011Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tarnat

  ILiba'sebelahSULIT*

  papercollection

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  4/27

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  5/27

  SULIP 5

  12. Yang manakah usaha untuk mewujudkan pcrsckitaran yang se lamat di rantau AsiaTenggara?

  J1EA urn Serantau ASEAN8 Mc syuarat Asia dan Eropah

  Kerjasama Ekonomi A sia Pasifik (APEC)Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN

  13. Yang manakahsesuatu isu ?

  mcn ye babkan anggotaanggota ASEAN tidak sepakat dalam

  I.II.III

  R ~A

  ~o

  Pengaruh kuasakuasa besar duniaPandangan pemimpin negara yang berbezaPemilikan sumber ekonomi yang lebih kurang sarna

  Keselamatan negara yang terancam dalam sesetengah anggota

  I dan IIIdanl1lII dan HIIH dan IV

  14 . Yang manakah isu yang dibincangkan oleh Pertubuhan Persidangan Is lam (O IC)dulam sidang kcmuncak pada tahun 2003 di Kuala Lumpur?

  Kegana sa n antarabangsaII Penghantaran tcntera pemerhati ke Iraq

  III Pencabulan hak rakyat Pale stinIV Pinjaman daripada Tabung Kewangan Antarabangsa

  r;:, I dan JIIB I dan IVC II dan IIIo II dan IV

  IS . Yang rnanakah penyataan yang benar tentang 0 -1 5?I Pusat Pertukaran Data Pelaburan dan Teknologi Se latan (S IITO EC)I( Mcnubuhkan Ta lian Maklumat Perdagangan

  (Trade In formation Network-TIN)

  III Mengeratkan hubungan antara Negara Se latanIV Kerjasama kawasan perdagangan beba s

  \) I dan H...... B I dan IV

  C H dan IIIo III dan IV

  900 / 1

  -Kerta s soala n ini SULIT schingga peper iksaan kertas in i tamatILih.! sebel.h

  SULIT'"

  papercollection

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  6/27

  S U L I P 6

  16. Yang manakah merupakan faedah yang diperoleh oleh Malaysia melalui penubuhanKawasan Perdagangan Bebas ASEAN ( A F f A)?

  Perluasan pasaranII Kerjasama pelaburan111 Kestabilan ekonomiIV Menyeimbangkan kadar tarif

  A I dan II

  ~ ; : ~ ~17. Yang manakah menyebabkan negara-negara membangun tidak berpuas hati

  tcrhadap kerjasama Dialog Utara-Selatan (NIEO)?

  I. Isu imbangan daganganII. Penyelesaian hak asasiIII. Pemberian dana antarabangsa kepada mangsa kcgana sanIV. Kuasa pemutus dalam Tabungan Kewangan Antarabangsa (IMF)

  A dan II I dan IV

  II dan II ID III dan IV

  18. Yang manakah organisasi yang mengcratkan hubungan ekonomi melalui kerjasamaserantau?

  ubuhan Negara-Negara Asia TenggaraB Perg erakan Negara-Negara BerkecualiC Pertubuhan Persidangan Islam

  Suruhanjaya Selatan-Selatan

  Mewujudkan peluang-peluang baru dalam perdagangan Mengerakkan kerjasama dalam bidang insuran s Islam

  19. Penyataan di atas merujuk kepada

  A Kumpulan 15 (G-15)B Pertu han Perdagangan Sedunia (WTO)C rJasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)

  Kumpulan Lapan Negara Memban gun (D-8)

  90QiI*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tama!

  (Liba! sebelabSULlT*

  papercollection

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  7/27

  SULlT* 7

  -20. Yang manaka h henar ten lang prinsip dasa r l uar Ma laysia

  -" I Kerjasama ekonomi antara negar aII Kesefahaman tanpa mengira ideologi111 Kcsepakatan kawasan perdaga ngan beba sIV Penye lesaian masalah dalarnan seeara bersama

  ~ dan II')I B I dan IV

  II dan IIIo III dan IV

  21. Yang manakah tujuan utama Pelan Ind uk Pembangunan Pendidikandipcrkenalkan ?

  I.- II.

  III.IV .

  A.@

  C, 0

  Memartabatka n bidan g keguruanMeningkatkan kecemer langa n kurikulum dan kokurikulumMerapatkan jurang pend idikanMembent uk kuriku lum yang sarna bagi seko lah mencn gah

  I dan III dan IIIII dan IIIIII dan IV

  22. Yang manaka h jawatan ya ng dilantik o leh Yang di-Pertuan Ago ng alas nasi hat Perdana

  Menteri se Jepas be rundin g de ngan Majli s Raja -Raja ?

  I Yang diPe rtua Dewan RakyatII Kel ua Ha k im NegaraIII Yang di-Pertua Nege riIV Ketua Setiausaha Negara

  "'A I dan lJ

  Y

  I dan IVII dan IIIIII dan IV

  23. Yang manakah benar tentang Se nara i Persekutuan dan Se nara i Bersama ?

  Senara; Persekutuan Senara; B ersa maA PeIpu stakaan Temakan

  _C.B) Pcrdagangan dan Perusahaan Pcrlindungan Hidupan LiarC Kebudavaan dan Sukan Keba ' ikan Masvarak at0 Keba iikan Ora ng As li Perkhidmatan B omba

  900 11*Kertas scalan ini SU LIT seh ingga peperiksaan kertas ini tama l

  (Lih at sebel a hSULlT*

  papercollection

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  8/27

  SULIT* 8

  J Eksekutif

  IKerajaan J Iersekutua n I XI Kehakiman II

  24. Fungs i hadan X di atas ialah

  A Penye lesaian perselisiha n

  ~e n t a d b i r a nhal e hwal neg ara

  Penggubalan undangundangPenguatkuasaan undang-undang

  Sekiranya kerajaan men ga lami defisit da lam Belanjawan ,kerajaa n akan meminjam daripada pelbagai sumber.

  25 . Pemyataan di ata s mcrujuk kepada bidan g kuasa

  A ar limen

  PerbendaharaanBank Negara MalaysiaJabatan Perdana Menteri

  Scorang hayi dijumpai dalam tong sampah di Danga Bay Johor Bahru

  26. Berdasarkan pelikan di a13s, yang manakah pemyataan yang tepat tcrhadap bayiberkenaan?

  90011

  ABC

  Sayi berkenaan tidak akan memiliki sural kelahiranSayi berkenaan beleh dim"tut penjagaann ya oleh orang yang menjumpain yaSayi rkenaan tidak akan diber i kewarganegaraan secara kuatkua sa undan gun ng .

  yi berkenaan akan dianggap dilahirkan ibu yang bermastautin di kawasanberken aan

  Kerta s soa lan ini SULIT sehingga peperiksaan kerta s in i tarnatILihat sebe lah

  SULlT*

  papercollection

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  9/27

  SULlT' 9

  27. Yan g manakah antara berikut pemberian yang mesli diberi oJeh kerajaan Pusst kepadaKe rajaa n Nege ri-n egeri se tiap tahun ?

  I Pemberi an kha sII Pemheri wa ng ikhsan

  111 Pemberian ja lan rayaIV Pemberian kewangan bcrda sa r kan bilangan k epala

  v A I dan IIB I dan IIIC II dan III

  .@ III dan IV

  28. Ya ng manakah pih ak yang diberi kuasa untuk menas ihati S ultan atau Yan g D ipertu aNege r i dalam pe ntadb iran nc ge ri?

  A

  ~D

  Dewan Und a ngan NegeriSetiausaha Ke rajaa n NegeriMaj lis Mesyuarat Kerajaan NegeriPejabat Setia usaha Kerajaan Nege ri

  29. Yang manakah benar tentang tanggu ngjawa b K erajaan Nege ri?

  I Mahkamah Syar iahII Ta nah rizab Me1ayu111 Ketenteraman awamIV Kebajikan Or a ng As li

  A I dan II

  I dan IIIC II dan IV

  D . III dan IV

  30. Yang manakah merupakan sumber kewa ngan tambahan bagi negeri Sabah danSa rawak?

  Has il kedai tuakII H asil bekalan ai r

  "" J I Du t i ekspo rt balak lperhutananIV Duti eksais atas petroleum

  A I dan IIB J dan I JC I nl V

  @:2 III dan IV

  900 / 1*Kerta s soa lan ini SULIT se hin gga peperiksaan kertas ini tarnat

  ILihat sebelahSULIT'

  papercollection

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  10/27

  - I I

  SULIT* 10

  Jawatankuasa Pembangunan Negeri

  Jawatankuasa Perancangan Negeri

  31. Perananjawatankuasa di atas ialah

  o Menyelara s pentadbiran di peringkat negeriB Menyeragam pc rlaksanaan pembangunan antara negeriC Merancang strategi pembangunan dan keselamatan anlara negeriD MenyeJaras pentadbir an antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri

  32 . Yang manakah kuasa yang diberikan kepada Kerajaan Te mpa tan seperti yang diberikepada Kerajaan Negeri?

  .. I. Mengutip sewaII Tubuhkan autonomi kewanganIII. Me lantik ahU majlisIV Meluluskan belanjawan

  ~ I dan IIB I dan IIIC II dan IIIo III dan IV

  33. Yang manakah antara berikut earn kawalan Kerajaan Persekutuan terhadap KerajaanTempatan?

  I.".. II.

  III.IV.

  B

  Penubuhan Kementerian Perumahan dan Kerajaan TempatanPenubuhan Majlis Negara bagi Kerajaan TempatanPenubuhan Maj lis PerbandaranPenubuhan Majlis Bandaraya.

  III dan IVII dan IIIIII dan IV

  Memperulltukkan pinjaman Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Pembayaran royalti hasil perhutanan kepada kerajaan negeri

  34. Fungsi di atas merujuk kepada

  A atan Perdana Menteri Majlis Kewangan Negara

  PerbendaharaanBank Negara

  90011

  Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamatILih at scbe lah

  SULlT *

  papercollection

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  11/27

  SULIT* 11

  35. Yang manakah m erupakan keistimewaan ahli Dewan Rakyat menurut PcrlembagaanPersekutuan?

  I Layak dilantik menjadi Ketua Kerajaan PersekutuanII Mempunya i kata pemutu s dalam rang undang-undang kewanganIII Ahli Dewan Rakyat sahaja boleh dipilih menganggotai KabinetIV Ahli Dewan Rakyat sahaja boleh dilantik menganggotai Jawatankau sa Dewan

  ; {

  J.: 'I an II I dan IV

  C II dan III D III dan IV

  36. Yang manakah boleh mcnyebahkan seo rang Ahli Parlimen boleh terlueut

  keanggotaannya?.. I

  II- III. IV

  ~CD

  BankrapDituduh melakukan rasuahMemperoleh kewarganegaraan asingMemperoleh pemastautin tetap negara asing

  I dan III dan 111II dan IVIII dan IV

  37. Yang manakah di antara berikut peranan ya ng dipertanggungjawabkan kepada PejabatPerbendaharaan Pcrsekutuan Cawangan Sabah dan Sarawak?

  Mcnyediakan belanjawan PersekutuanMenjaga harta benda Kerajaan PersekutuanMengaudit akaun Kerajaan Negeri dan Persekutuan

  I.

  II111

  IV Membuat keputusan kewangan dengan segera untuk Kerajaan Persekutuan

  ~C

  , D

  1 dan III dan IVII dan III111 dan IV

  38. Yang manakah benar tentang Dewan Negara?

  I Dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong11 Setia usaha Dewan Negara dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong

  , III Yang Dipertua Dewan Nega ra dipilih daripada kalangan ahli dewanIV Menjadi keahlian se lama yang diperkenan olch Yang di-Pcrtuan Agong

  A I dan II B i n VCO " dan ' "

  < III dan IV

  900/1"'Kertas soa lan ini SULIT seh ingga peperiksaan kertas ini tarnat

  (Lihat sebelahSULIT*

  - - ,papercollection

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  12/27

  SULlT* 12

  39. Yang manakah benar tcntang keanggotaan serentak da lam Badan Perundangan danBadan Pentadbiran?

  40 .

  I Seo rang Me nteri Besar bole h dipilih menganggotai Dewan Rak yatII Seora ng ahli Dewan Negara bo leh d ~ n t i kkejawatan Perdana MenteriIII Seorang a hli Dewan Negara bo leh di lantik menganggotai Jem aah Me nteriIV Seo rang ahli Dewan Undangan Negeri boleh menjadi Setiausaha Kerajaan

  Nege ri

  'lI.A ) d an II

  Ydanlll

  'II. C II dan IVIII dan IV

  Yang manakah antara berikut peranan yang dipertanggungjawabkan kepadaSuruhan jaya Perkhidmatan Pend idik an ?

  I.II

  , IIIIV

  McnggubaJdasar personelMewujudkanjawatan kosongMenentukan kenaikan pangkatMenyediakan pe lbagai lat ihan profesiona lisma

  I dan III dan IIIII dan III11\ dan IV

  Arahan kepada seseorang untuk had ir ke mahkamah ata u sesuatu tempatpada satu masa sebaga i saks i u"tuk perbicaraan

  41, Pemyataan di atas merujuk

  AB

  ~

  WritSamanSap inaHabeas Corp us

  42. Ya ng manakah mahkamah awam yang mempunyai bidang kuasa mendengar danmenimbang rayuan?

  900/1

  I Mahkama h Tinggi>< II Mahkamah Sesysen

  III Mahkamah PersekutuanIV Mahkamah Maj istret

  r:ldann

  I dan ' "II dan 11\

  DIII

  danIV

  Kenas soa lan ini SULIT sehin gga peperiksaan kertas ini tarnal(Lihat sebelah

  SU LlT *

  papercollection

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  13/27

  . _ -- -

  SULlT* 13 - \.\,

  4 3. Yang manakah kes anggota tentera yang balch dib ica rakan di Mahkamah Tentera?

  IIIIII

  - IV

  Menggunakan senjata untuk melakuk,an jenayahGaga! me lapo rkan diri untuk bertug asDitangkap atas tuduhan berkhalwatMelanggar pcraturan kern tcntera

  A I dan II- 8 I dan III . II dan IV~ __I_ld_a_n_IV_ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - ,

  Perintah lelougan: Hartanah : Sebidang tanah seluas 2 ekar dan

  sebua h rumah

  Plaintif : Bank Z Defenda n : En X

  44 . Yang manakah pihak yang men ge lua rkan perintah lel o nga n bagi hartan ah di atas?

  /t1Ma hkamah Ti nggiMahkamah Persekutuan

  C Tri bun al Tu nt utan Pen ggunaD Tribu .nal Tuntutan Pembeli Rumah

  45. Yang manak ah benar tcntang b idan g kuasajena ya h Mahkamah Syari ah?

  90011

  Baitulmal." II Berkhalw at_ 111 Ajaran sesat

  IV Pengambilan anak angkat

  A IdB an IV

  @ II dan IIIIII dan IV

  *Kerta s sca lan ini SULlT se hingg a peperik saa n k ertas ini t a rnalILihal sebelah

  SULIT*

  papercollection

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  14/27I.

  SULIT* 14

  Soa/an 46 berdasarlum Jad"al I di hawah

  Jadual I : Pengeluaran Komoditi Utama Malaysia Tahuo 2000 dan 2002Komoditi 2000 2002

  ( Rib . Tan Melrik) ( R i b . Tan Melrik)Kayu Salak 2 141. 2 2246.4

  Kelapa Saw it 24 124 ,0 24601.0

  Getah 6214,0 6 420,0

  Bijih Tim ah 16790 ,0 16720,0

  46. Yang manakah bena r tcntang Jadual 1 di atas ?

  I Pen ge luaran bijih timah mcr oso t 70 tan metrikII Pengeluaran kelapa sawit bertambah hampir2 %III Peng e luaran ka yu balak bcrtambah seban yak 4 .9 1 %IV Nisbah penge luaran di antara kayu balak dengan ge tah pad a tahun 2002

  adalah I : 1.69

  "A an II " 11 0 K 1 0I dan IVII dan II IIII dan IV

  P G.

  47 . Jarak loka si P dan Q ialah 35 0 km dan antara Q dan R ialah 2 10 km . ma :1akalaantara R dan S a:dalah 70 km . Encik RosH boleh memandu keretan ya pada kada rpurata 70 km sejam da n dia perlu sampai ke de stinasi Spada pukul 3.00 petang pada20 Mac 2005,Pada pukul berapakah Encik Ros li perlu bertolak dari lokasi P untuk samp ai ke lokasiS1

  ABC

  5 pagi 19 Ma c 20054 pa g i20 Mac 2005

  pagi20 Mac 200 56 pagi20 Ma c 2005

  pct 01\,9 0 ,

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  15/27

  SVLIP 15

  Sou /an 49 dan SO berdasarkan Jadual 2 di bawah ini.

  CA BUTAN SA HA M TERBITAN AWAM MALU-MALU BANK BERHAD

  Bilangan Bilangan Bilangan lot

  Lotpermohonan pe rm ohonsn ya ng diberi Jum lah

  - yang yang berjaya ke pada Sahamditerima pemohOD yang

  berj aya1000 126,760 2233 1000 2,233, 0002000 6159 209 1000 209,0003000 - 5000 3065 176 1000 176,0006000 - 10000 60 1 55 1000 5500011 000 - 21000 23 1 36 1000 3600022000 - 51 000 46 I I 2000 2200052 000 - 100000 15 5 2000 10000101000ke. tas S 2 3000 6000

  136882 2727 12000 274 7 000

  49. Pern ya taan yang manakah benar tentang cab utan terb itan awa m saham ma lu-maluBank Berhad?I Bi langan pe rm ohonan untuk m cmbeli saham ini se banyak 126,760II Hanya 2% sa haja pennoh onan yang berjaya mendapatkan saham iniIII Pelu.ng unluk berjaya mendapalkan saham ini bagi kategori 6 hingg,rlO lot

  ia lah CJOIoIV Seba nyak 2233 pemohon telah berjaya membeli 81 .9% saham da ripadajumlah

  yang diperuntukkan

  , A I dan II1dan IIIII dan IIIIII dan tV

  50. Han ya 15 oran g memahon untuk kate go ri 52 000 hingga 100000 l ot dan daripadajumlah itu , 5 perm ohon te lah berj aya mendapatka n saham itu.8erapa pcratuskah yang berjaya daripadajumJah ke se Juruhan saham ?

  A. 0 .01%B. 2.0%C, 0.18%

  j!;) 0.36%

  900/1*Kerta s soa lan ini SULIT sehingga peperik saa n kertas ini tamat

  ILib " sebe la hSULIT*

  papercollection

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  16/27

  - --- - - - - - - . ~

  SULIT* 16

  Soa /an 51 berdasarkan Ja d ual 3 di bawah in; .

  .Jad ua l 3: Se kto r Penge lua r a n di Ma laysia, 200 4 - 2006

  Sek tor Peratusan Daripa da Ju mJ ah Pen2e /uaran2004 2005 2006

  Padi 4.4 4.6 0 ' , 4 ,7Kayu Ba lak 49, 1 49,1 50,2Kayu Gergaji 11.6 11.7

  .12 ,2

  Gas Asli Cecair 35,0 34,5 33 ,0JUMLAH 100,0 100 ,0 100 ,0Jumlah kuantiti pen ge luaran 44 181.2 4454 5.6 45974 , 1(tan me lr ik)

  (Sumbe r: Buku Perangkaan Tahunan 2006 , Jabatan Perangkaan Ma laysia)

  51. Sektor manakah yang menu njukkan peratus penin gkatan yang tert inggi pada tahun2006 bemanding dengan tahun 20051

  A Padi

  B J . a balak yu gergajiD as as li cecair

  Soa/ an52

  berdasarJumJad ua l 4

  di bawah in; .

  Jad ual 4 : Ju ml a h Pend uduk di Nega r a X pada Ta hu R 1995 h ingga 2005('000 o ra ng)

  Tohun Bondar Luo r Bondar1995 4304.4 7168.62000 5326.4 7642.42005 6527.2 8078,0

  52. Jum lah pertambahan penduduk negara X antara tahun 2000 hin gga 2005 ialah

  A

  ~D

  900 / 1

  1 4958 orang1 63 00 orang1 6400 orang

  132200 oran g

  *Kertas soa lan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tarnatILi hat sebe lah

  SULJT*

  papercollection

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  17/27

  S U U T ' 17

  Soa l a n 53 berd as arkan Jadual S di bawah ini.

  Jadual5 : Keluaran Dalam Ncgeri Kasar Mengikut Industri Asal ,2005 dan 2006

  Sektor 1005 1006RMiula Peralusan RMiu/a Peralusan

  Perkhidmatan 53 168 .2 44 .2 :X yPcmbuatan 37410 .2 31.1 Z 35 .3Pertanian 16 35 9.4 13.6 15 008 .5 8 .5Perlo mbong an V W 10064 .5 5.7Pembinaan 52 92.8 4 .8 8475.4 4.8lum lah 120290 .0 100 .00 176570 .00 100.00

  (Sumbe r: Buku Peran gkllan Tahunan 2006, Jabalan Peran gkaan Ma laysia)

  53. Nilai sektor Perkhidmatan bagi tahun 2006 ialah

  I fM 80692.4 juta

  RM 80700.4 jutaRM 80704.4 jutaRM 82 704.4 juta

  54. Syarikat X telah mengadakan sa tu soal se lidik tentang tigajeni s kereta, iaitu kereta A,kereta B. dan kereta C kepada orang ram a i di sebuah ek spo kereta .

  900/ 1

  Yang berikut ia lah ha si! soal se lidik terse but.

  145 orang mc:nggemari kcreta A . 345 orang men gg emari kereta B 1/ 5 daripada pc serta yan g menggemar i kereta B juga menggemari

  kereta C

  Berapakah bilangan pcserta yang mengambil bahagian dalam soa l selidik tersebut?

  A 3 orang

  @ 90 orang559 orang600 orang

  Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kerta s ini tamattLibal sebelah

  SULlT*

  papercollection

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  18/27

  SULIT* 18

  55. Puan S, scomng warganegara asing telah bekerja sebagai pcmhantu Tumah di

  Malay sia bermula pada I Januari 2005. Dia dibayar gaji seba nyak RM3 50 .00 scb ula nbennula pada bulan keempat perkhidmatannya. Kemudian, gaj in ya ditambah;, " ~ , sebanyak RM30.00 sebulan mulai bulan Julai tahun itu . Pada bulan lulai 2006

  .~ gajinya dinaikkan \agi menjadi RM400.00 sebulan . .

  8erapakah jumlah p endapatan Puan S sehingga 31 Disember 2006?

  A R 660.00(jj) M 8010.00

  C RM8410.ooRM 9060.00

  56. Asmaun telah berjaya menjawat jawatan schagai Pengurusdi

  sebua h sya rikat padaI Jan 2006. Beliau telah ditawarkan gaji se banyak RM2 ,430.00 se bulan. Tiga bulankemudian, dia telah menerima penge sa hanjawatan dan telah dinaikkan gaji sebanyakRM250.00 schulan. Oleh seha b dia menunjukkan presla s i yang baik dalam tu gas,enam bulan kemudian, gaji beliau ditambah lagi sebanyak RM250.00.

  . . 57.

  Berapakah pcndapatan 'pumta bulanan beliau bagi tahun ilU .

  AB

  ~

  RM2,S80 .oo, 60.00

  2,658.00RM2 ,680.oo

  ima o rang pelajar yang barn selesa i m engamb il bahagian dalam satumenemui guru mereka di bilik darjah. Mereka membuat pemyataan berikut:

  MN .oPQ

  : Saya tidak mendapat tempat akhir: 0 mendapat tempat ketiga: M berada di belakang Q: Q mendapat tempat ketiga: P bukan mendapat tempat pertama

  1Qo~ . \,,-.)

  lumba lari ,

  Berdasarkan raktor rendah diri dan lain-lain schab, pemenang pertama dan kedua berbohong.Tiga pelari yang terkemudian bercakap benar. Susunkan kedudukan mereka yang sebe nar?

  A M , N~ O , P , QB N,P;Q,M,OC Q,P,N ,O , MD N,Q,O,P,M

  P o..OMN

  900 11*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tarnal

  ILihat sebelahSULlT*

  papercollection

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  19/27

  SULIT* 19

  Soa/an S8 berdasarkan makiumal di hawah ini.

  Penyewaan Bangunan

  Peny ewa bangunan Enc ik As rieTarikh mula 01.01.1967

  Kos sewa se lepa s 31.12 .2006 RM1024.00 sebulan

  I Kos sewa meningkat 100% pada setiap 4 tahun sekali sejak 24 tahunyang lepas

  58. Pada tahun yang ke berapakah En c ik Asrie mula membayar sewa bulanan sebanyakRM256.00?

  A 24

  C 3236Y

  28

  59. Kerajaan Ncge ri Pasir Berdcngun g mempunyai 4.632 juta ora ng penduduk danmenyelenggara jalan persekutuan sc pan ja ng 61 2 .3 kilometer. Untuk wjuanpen ye lcn ggaraan ini. Kerajaan Persekutuan memba ya r sebanyak RM 8.50 seliapkilom eter .

  8erapakah bayaran yang diterima oleh Kerajaan Neg eri Pa sir B e rdc ngung?

  A RM 5100.0 jutaB RM 5202.0 juta

  R 5204.6 jut .D M5210 .5juta

  60. ebidang tanah pusaka dibaha gikan kepada 3 o rang adik bcradik. A mendapalkeluasan tanah sebanyak 72 ekar , ma nakala B mendapat 1 /9 lebih daripada tanah yang

  t;? diper o leh olch A. Tanah yang diper o leh o leh C pula ialah 3 / 8 daripada keluasan tanahyang diterima oleh A dan B . 3 0

  Bcrapakahjumlah keluasan tanah pusaka tersc but?

  A 57 ekarB 110ekarC 137 ekar

  UP 20gekar

  90011 K e ~soalan ini SULIT seh ingga peperiksaan kertas ini tarnat

  ILibat sebelahSULlT*

  papercollection

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  20/27

  SULlT'J W I r l. V I'El. ,AJ:IN...1 X '/OHOR .lABA'rAt\' l ' EL1 ,/ : IRAN JOf{ OR J ~ t B. 1 TA .V PELtJA R.-1Y .l OflOR .I.1 J,rr.nJ 1IJ .U '1 \ ' / '1 : ' ./J.J RA X . lO f i O R .1.4BA1:'fN f' E A R 17'

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  21/27

  \

  SULIT'2

  Bahagian A

  Pilih satu dar;pada (ajut-ta)uk di bawah info dan tulis karangan yang panjangnya an/ora 250hingga 300 patah perlwtaan.

  [25 markah)

  1. Peningkatan harga bahan bakar merupakan punca utama kenaikan harga barang di pa sa ran.Walau bagaimanapun, terdapat ,situasi.lain yang mempengaruhi kenaikan tersebut.Bincangkan.

  2. Sek tor Dettanian dan industri asas tani menghadapi pelbagai kekangan untuk menjadi sektor

  yang lebih moden, dinamik dan t;raayasaing. Oleh itu, transfonnasi perlu dilakukan sebagaijalan penyelesaiannya . .lelaskan. . ,

  Bahagian B

  Pilih satu daripada tajuk-ta)u! di bawah in;, dan lulis karangan yang panjangnya an/ora 250hingga 300 palah perlwlaan .

  [25 markah)

  3. Menurut Pertuhuhan Kesihatan Sedunia (WHO), " ... akhiran ini lirisis b e k a l a ~makanar0berkhasiat dunia kian meruncing. Keadaan ini bolch menimbulkan(konfli.yyang serius kepadakesihatan manusia sejagat. "Bincangkan pemyataan tersebut.

  4. T erumbu karang merupakan eko s istem marin yang mempunya(kepentingatJ-ertentu , ':lam unhidupan ini terus terancam ole1(aktiviti.aktiviti manusia } .Bincangkan. .~ . _"'. ._ " - ' \: ' - r' '.:" [. ' . , ' : ,;:r!" '

  STPM90012

  ---'l- ( I ) l-, r:\ .(J" t : :1\'.: '.1 ~ ' ; '

  . ( 1tc t '\! . \

  ---'------4 \ .. -

  *Kertas soalan ini SULIT sehingga pepcriksaa.n kertas ini tarnal.fLibat sebelah

  SULlT'

  papercollection

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  22/27

  I

  SULIT*3

  Bahagian C

  Jawab du a soa/an sahaja dolam baha gia n ini, satu dar ipad a soa /em 5 (a) atau 5(b) dan 58tUda ripad a soa /an 6(0) alall 6(b).

  [20 marl

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  23/27

  SULIT'4

  6. (a) "Pegaga sering dimakan sebagai ulaman dalam makanan bagi menambah sclera. Ulamanini dikatakan berkhasiat kerana mampu mcnyegarkan hadan, merawat pitam, mengurangkan beratbadan , awet muda, rawatan lepas bersalin , meningkatkan kecergasan minda , menambahkankekuatan fizikal, mclancarkan suara, merawat penyakit nyanyuk, mengawal keguguran rambutdan meliein serta menyihatkan kulit."

  ( i) Apakah khasiat daun pegaga?

  (Dipctik dan diubahsuaikan daripada"Daun Pcgaga Kurangkan Masalah Tekanan ",

  Bulelin Pengguna, Februari 2008)

  (ii) Ocngan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan , bincangkan langkahJangkah untuk memajukan perubatan berasaskan herba di negara ini.

  ATAU

  (b) "Pulau haba bandar adalah satu istilah bagi menggambarkan ruang udara pana s yang biasaterbentuk di sekitar bandar atau bandar raya . Pcmbentukan pulau haba adalah disebabkan olehpelepasan haba da d bangunan perindustrian dan kediaman , pcnnukaan konkrit alau balO-batanpada waktu malam. Keadaan ini juga disebabkan oleh pembalikan radiasi so lar ban g unan kacadan pelepasan pencemaran daripada aktiviti pembakaran hahan api fosil. "

  (Dipetik dan diubah s uaikan daripadaAhmad Makmom Abdullah,

  '"'Ik lim Mikro" , Era Hijau 2008)

  (i) Apakah faktor yang menyebabkan pembentukan pulau haba bandar?

  (ii) Dengan menggunakan tidak lehih daripada 50 patah perkataan , bincangkan langkah-langkah menangani masalah peningkatan suhu global.

  Il ' 1 . 1 : , ~ ~ ' : k -; ; Il~ .J SUI"! h2 r G I i ( ( ~ d " , ,l ; r

  S T P ~ 9 0 0 1 2

  *Kertas soalan 1n1 SULIT sehingga peperiksaAn kertas ini tamat.(Libat sebelah

  SULIT'

  -papercollection

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  24/27

  SULlT'5

  Bahagian D

  Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. Ja wapan hcndaklah dibuat pada kertas gTar.[15 markah]

  7 B e r d a s a r ~ a nmaklumat dalam pelikan di bawah. sediakan carta yang sesua i untukmcmbandingkan bilangan murid scko lah rendah da n menengah bantuan kerajaan di negerinegeritcrpilih pada tahun 2005.

  Bagi mencapai mal lamat Dasar Pendidikan Malaysia yang m enetapkan semuawargancgara mesti diberi pe lu ang mendapatkan pendidikan selama 12 tahun bennula daripendidikan pra-sekolah hingga tingkatan lim a , maka banyak sekolah rendah dan menengahdidirikan bagi menampung bilangan mudd yang Jayak mendapat pendidikan ini. lumlah murid

  se kolah Tendah bantuan kcrajaan pada tahun 2005 ada lah sebanyak 1,826,358 ora ng iailume lebihi sebanyak 569 ,582 orang daripada murid sekolah menengah bantuan kerajaan.

  Kesedaran masyarakat tentang keperluan pendidikan untuk menjawat jawatan yang baikda lam sektor pekerjaan menyebabkan sem ua seko lah rendah dan menengah bantuan kerajaan dinegeri-negeri terpilih di Malaysia mencatatkan bilangan murid melebihi 100 ,000 orang. Baginegeri Johor , murid yan g mendapat pendidikan di sekolah bantuan kerajaan adalah 632,026orang . Daripada jum lah tcrsebut seban yak 4 1. 13% atau 259 ,96 0 orang merupakan mund sekolahmenengah , manakala se lcbihnya ialah murid se kolah rendah. Ncgeri Kedah mencatatkansebanyak 235 ,60 0 orang murid sekolah rendah da n murid seko lah menengah pula mencatatkan13.40% daripada jurnlah keseluruhan murid seko lah mcnengah pada tahun 2005 .

  Bilangan murid seko lah menengah di negeri Perak ada lah 218 ,091

  oran g iaitu kurangsebanyak 56,923 orang berbanding dengan mu rid sekolah rendah. Penyediaan bilik darjah danguru -guru terlatih ya ng mencukupi menyebabkan sebanyak 111,027 ora ng murid berpe lu angmegdapat pendidikan di peringka t menengah di I)ulau Pinang . Bilangan tersebut masih kurangberband in g.dengan murid se kolah rendah yang men catatkan 8.40 % daripadajumlah keseluruhanmurid seko lah rendah pada tahun te rse but. Negeri Selangor pula mencatatkan bilangan mundyang tertinggi aotara semua negen ya ng tersenarai iaitu sebanyak 504 ,537 orang murid sek o lahrendah dan 317,020 orang murid seko lah menengah. Bilangan yang ramai ini kerana negeriSelangor mcmpunyai jumlah penduduk yang ramai ekoran daripada peluang pekcrjaan danpendidikan yang banyak di oegeri tersebut.

  Bagi meogurangkan jurang prestasi antara kawasan luar bandar dengan bandw-, pelbagaikemudahan pendidikan dan kemudahan asas disediakan terutamanya di sekolah-sekolahpedalaman di Sabah. Situa si tersebut menyebabkan serama i 467,997 orang murid berpeluangmendapat pendidikan di Sabah. Oaripada jumlah tersebut , s eramai 285 ,727 or a ng muridmendapat pendidikan rendah dan seJebihnya rnendapat pendidikan menengah.

  STPM 90012

  (Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan da ripadaBuletin Perangkaan Sosial Malay sia ,

  Jabatan Perangkaan Malaysia, Putrajaya, 2005)

  *Kertas scalan ini SULIT se hin gga pepenksaal'l kertas ini tarnal.ILihat sebelah

  SULlY'

  papercollection

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  25/27

  SULIT'6

  8 Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah , sediakan graf yang sesuai

  untuk mcnunjukkan W a r perubahan pcngcluaran sektor pembuatan mengikut produk utamatcrpilih di Malaysia pada tahun yang dinyatakan.

  Dalam tcmpoh Rancangan Malaysia Kelapan, sektor pembu8tan terus memberisumbangan yang besa.r kepada pertumbuhan pengeluaran, ek spo rt dan pewujudan peluangpekerjaan. Penambahtiaikan dasar dan inisiatif yang berterusan tclah memperkukuh lagi sektortersebut bagi mcnghadapi pcrsaingan dan intcgrasi yang lebih hcbat dalam ekonomi dunia.Ini s iatif tersebut tclah meningkatkan pengeluaran produk biskut sebanyak 17,951 lan mctrikkepada 151,434 tan metrik pada tahun 2005 berbanding tahun sebe lumn ya.

  Walau bagaimanapun, inisiatif tersebut tidak dapat meningkatkan pengeluaran kesemuaproduk sektor pemooatan kerana terdapat juga produk yang mcrosot pengeluarannya sepcrtinanas tin dan bera s cam pur. Pengeluaran nanas tin telah men y usut se banyak 2,363 tan metrikpada tahun 2005 berbanding dengan tahun 2004 yang men cat atkan pengeluaran se banyak 21,383tan metrik. Pengeluaran heras campur pula adalah sebanyak 50, II 0 tan metrik pada tahun 2004dan berkurang kepada 46 ,200 tan metrik iaitu merosot sebanyak 3,9\0 tan metrik pada tahun2005 . Penurunan itu bcrlaku kcrana kitaran pennintaan global yang menurun bagi produk-produktcrsebut sehingga para pengilang terpaksa membuat penyesuaian terhadap pengeluaran daninventori .

  Pennintaan domcstik yang semakin baik , peningkatan sentimen pengguna danpendapatan boleh guna pula telah menyumbang kepada prestasi positif bagi pengeluaran produksusu tepung. Pengeluaran produk ini adalah sebanyak 34,573 tan metrik pada tahun 2004 danbertambah sebanyak 9,361 tan metrik pada tahun 2005. Minyak masak yang menjadi pilihan su ri;-umah juga memperlihatkan peningkatan dalam pengeluarannya apabila menokok sebanyak44 ,622 tan metrik pada tahun 2005 berbanding dengan pengeluaran pada tahun 2004 yangberjumlah 66,253 tan metrik. Situasi ini juga boleh dilihat pada produk sabun serbuk yangmengalami pertambahan pengeluaran iaitu daripada 88 ,28 1 tan metrik pada tahun 2004 kcpada101 , 185 ta n metrik pada tahun berikutnya Pola ini bagaimanapun berbeza bagi pengeluaransabun mandi yang menyusut sebanyak 2 , ~ tan metrik pada tahun 2005 berbanding denganpengeluaran tahun 2004 yang betjumlah 28,527 tan metrik.

  Pelbagai usaha dan kempen yang dijalankan oleh pihak kerajaan tcntang bahaya merokoktclah mempengaruhi pengeluaran produk ini di pasaran. Pengeluaran rokok pada tahun 2004adalah sebanyak 24,669 tan metrik tetapi merosot kepada 21,635 tan metrik pada tahunberikutnya. Bagi produk benang kapas, pengeJuarannya pacla tahun 2005 aclalah sebanyak 40,409tan metrik iaitu lebihan sebanyak 9,813 tan metrik berbanding dengan tahun 2004. Pola

  pengeluaran yang samajuga boleh dilihat pada produk dawai besi yang mencatatkan pengeluaransebanyak 62 ,397 tan metrik pada tahun 2004 dan meningkat kepada 75,790 tan metrik setahunkemudian.

  STPM 900/2

  (Sumber : Dipetik dan diubahsuaikan daripadaBuku Tahunan Perangkaan Malaysia 2006,

  Jabatan Perangkaan Malaysia, November 2006)

  *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan ' kertas ini tamat.fLibat sebelah

  SULIT*

  papercollection

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  26/27

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PA (Johor)

  27/27