STPM Trial 2009 PengajianPerniagaan2 (N9)

 • Upload
  simpor

 • View
  264

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PengajianPerniagaan2 (N9)

  1/5

  SULIT*

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SETARA STPMNEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

  .TAHUN2009

  Arahan kepada calon:Jawab empat soalan sahaja: semua soalan dalam Bahagian A dan dua soalan dalam

  BahagianB.Semua kerja penghi tungan hendaklah ditunjukkan dcmganjelas.Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].

  Kertas soalan ini terdiri daripada 5 halaman bercetak Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan 2009

  Percubaan STPM 946/2*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan ini tamat

  [ Lihat sebelahSULIT*

  papercollection

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PengajianPerniagaan2 (N9)

  2/5

  SULIT . 2

  Bahagian A

  Jawab semua soalan.

  1. a) Menurut Seksyen 6Akta

  Jualan Barang-barang 1957, barang-barangboleh di klasifIkasikan kepada barang sedia ada atau barang masa hadapan.Jelaskan dua klasifiksi tersebut. [ 3 ]

  b) Ha k untuk membuat penyelesaian awal perjanjian adalah antara hak berkanunpenyewa yang termaktub dalam Akta Sewa Beli .1967. Jelaskan maksudnya. [ 2 ]

  c ) Senaraikan empat sifat peribadi usahawan yang beIjaya.

  d) Berikut antara tiga jenis koperasi yang wujud di Malaysia.Perihalkan aktiviti utama masing-masing:

  1.

  11.

  m.

  Koperasi Kredit dan BankKoperasi PenggunaKoperasi Industri Kampung

  [2 ]

  [3 ]

  e) Senaraikan dan terangkan du a jenis aktiviti perniagaan antarabangsa. [ 3 ]

  t) Jelaskan penggunaan surat kredit dalam urtIsniaga peringkat antarabangsa. . [ 3 ]

  g) Huraikan maksud ha k kepada keperluan asas, satu daripada hak pengguna. [ 2 ]

  h) Senaraikan empat jenis jenayah kolar putih. [ 2 ]

  i) Berikan defInisi komunikasi. [ 2 ]

  j) Terangkan tiga Prinsip Berunding dan Berinteraksi secara Berkesan . [3 ]

  2 . a) Huraikan lima peranan usahawan dan perniagaannya kepadamasyarakat dan negara. [ 10 ]

  b ) Huraikanempat

  kelebihan danempat

  kelemahan mulakan sendiriperniagaan yang barn. [ 12 ]

  c ) i. Berikan defInisifrancais.11. Senaraikan limajenis francais yang utama. [ 3 ]

  946/2

  *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*

  papercollection

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PengajianPerniagaan2 (N9)

  3/5

  3

  Bahagian B

  Jawab dua soalan sahaja .

  3. a ) Jelaskan lima elemen asas penerimaan mengikut Aleta Kontrak 1950. [ 10]

  b ) Perihalkan tiga kaedah yang boleh menyebabkan bedakunyapembubaran perkongsian. [ 7 ]

  c ) Jelaskan empat penggunaan teknologi maklurnat dalam aktiviti pemiagaanmasa kini . . [ 8 ]

  4. a ) Terangkan tiga teori dan model keusahawanan oleh bidang-bidang berikut:

  1.

  11.

  m.

  bidang ekonomibidang psikologibidang sosiologi

  b ) Huraikan empat jenis kemudahan yang boleh diterokai oleh usahawan

  [ 13 ]

  tempatan dari pihak swasta di negara ini. [ 6 ]

  c ) Senaraikan tiga sasaran suatu Rancangan Perniagaan danjelaskankegunaan rancangan pemiagaan kepada pihak-pihak berkenaan. [ 6 ]

  5. a ) Proses penubuhan koperasi bermula dengan sekumpulan individu yang berminatmembuat permohonan kepada Pengarah Jabatan Pembangunan Koperasi melalui PejabatJ.P.K. Wilayah atau Daerah. Setelah mendapat kelulusan daripada J.P.K., sebuahIawatankuasa Penaja yangterd iri dari sekurang-kurangnya 10 orang dibentuk untukmelaksanakan beberapa tugas-tugas awalan. lni disusuli pula dengan mengendalikanMesyuarat Agung Penubuhan dan berakhir dengan penyerahan dolcumen pendaftarankepada Ketua Pendaftar Koperasi tidak lewat dari 7 hari selepas Mesyuarat AgungPenubuhan. Koperasi hanya boleh memulakan aktivitinya setelah menerima Sijil

  Perakuan yang dikeluarkan oleh Ketua Pendaftar.

  946/2*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*

  papercollection

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PengajianPerniagaan2 (N9)

  4/5

  SULIT4

  Jelaskan dengan terperinci tindakan/kerja yang terlibat dalam peringkat-peringkatberikut:

  1.

  11

  111.

  Tugas-tugas awalan J awatankuasa Penaja Koperasi.Mengadakan Mesyuarat Agung Penubuhan Koperasi.Penyerahan Dokumen Permohonan Pendaftaran kepadaKetua Pendaftar Koperasi.

  b ) Bezakan koperasi dengan syarikat dari segi berikut;

  1. kawalan undang-undangii. kawalan pengurusan111. pengurusan pemasaran

  e ) Senaraikan antara empat kategori Organisasi Bukan Bermot ifUntungmengikut klasifikasi PendaftarPertubuhan. Terangkan aktiviti terasorganisasi-organisasi ini.

  6. a ) Berikut antara risiko-risiko berkaitan aktiviti pemiagaan peringkatantarabangsa. Perihalkan risiko-risiko tersebut dan jelaskan kaedah menanganirisiko-risiko tersebut.

  1. risiko kredit11.

  111.

  risiko pemilikan N egararisiko kadar tukaran asing

  [ 13 ]

  [6]

  [ 6 ]

  [ 9 ]

  b ) Huraikan empat kaedah bukan tarifyang dikuatkuasakan oleh kerajaan dalamusaha membantu pelabur tempatan berkaitan industri muda dan industri keeil da nsederhana berpeluang untuk terns beroperasi dan juga mengembang dalam pasarandan tidak terjejas oleh saingan dari luar negara. [ 6 ]

  e ) Senaraikan dan terangkan antara lima aktivitilprogram yang dilaksanakanoleh Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)dalam usaha memperkenalkan dan meningkatkan ekspot produk pengeluartempatan ke pasaran antarabangsa. [ 10 ]

  94612

  *Kertas so alan in i SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*

  papercollection

 • 8/14/2019 STPM Trial 2009 PengajianPerniagaan2 (N9)

  5/5

  SULIT5

  7. a ) Nyatakan dan huraikan lima amalan tanggungjawab sosial korporatyang umum menurut Boatright (1993). [ 10]

  b ) Jelaskan tanggungjawab sosial pemiagaan terhadap pihak-pihakberkepentingan berikut:

  1.

  11.

  111.

  IV.

  pembekal barang dan perkhidmatanpelangganpekerjamasyarakat [ 6 ]

  c ) Senaraikan danjelaskan empat faktor yang dikenalpasti sebagai penyumbangkepada jenayah kolar putih mengikut Teori Punca Berlaku Jenayah Kolar Putih. [ 9 ]

  8. a ) Huraikan tiga bentuk komunikasi berikut:

  1. menegakii. mendatar111. melintang

  b ) Jelaskan kaedah komunikasi berikut berpandukan contoh dalam suatuorganisasi pemiagaan;

  1.n.

  iii.iv.

  ucapanpembentanganmemorandumlapuran bertulis

  [ 6 ]

  [ 10 ]

  c ) i. Jelaskan empat tindakan yang disarankan dalam Garis Panduan untukMendapatkan Pendengaran yang Berkesan.

  ii Nyatakan tiga contoh bahasa badan dan mesej berkaitannya.

  94612

  *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

  [9 ]

  PPD/JPNSSULIT

  papercollection