of 17 /17
1 ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM 35 UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE, PODEŠAVANJE I UPOTREBU

ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM 35 - alfaplam.rs · - Da regulator sagorevanja (termostat) pomoću regulacionog dugmeta (sl.1, poz.9) pravilno otvara i zatvara ... Posebno

Embed Size (px)

Text of ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM 35 - alfaplam.rs · - Da regulator sagorevanja (termostat)...

1

TEDNJAK ZA ETANO GREJANJE

ALFA TERM 35

UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE, PODEAVANJE I UPOTREBU

2

0.TEHNIKI PODACI

Napomena: Mo grejanja je data za loenje suvim bukovim drvima donje toplotne moi Hd=4255 W/kg i mrkim ugljem Hd=4926 W/kg.

POTOVANI KUPCI! Zahvaljujemo Vam na poverenju koje ste nam ukazali kupovinom naeg tednjaka za etano grejanje. Uveravamo Vas da ste odabrali kvalitetan i ekonomian proizvod koji je rezultat dugogodinjeg iskustva ove fabrike u proizvodnji tednjaka i pei za etano grejanje. Nadamo se da smo u potpunosti zadovoljili Vae zahteve, kako u pogledu dizajna, tako i u pogledu veliine stambenog prostora koji moete grejati.

MO GREJANJA SA REETKOM U DONJEM POLOAJU:

Nazivna mo grejanja (drva/briketi mrkog ugalja) 32 kW / 32 kW

Mo grejanja zraenjem tednjaka (drva/briketi mrkog ugalja) 10 kW / 10 kW

Toplotna mo predata vodi (drva/briketi mrkog ugalja) 22 kW / 22 kW

MO GREJANJA SA REETKOM U GORNJEM POLOAJU:

Nazivna mo grejanja (drva/brketi mrkog ugalja) 21,6 kW / 21,6 kW

Mo grejanja zraenjem tednjaka (drva/briketi mrkog ugalja) 8,85 kW / 8,85 kW

Toplotna mo predata vodi (drva/brketi mrkog ugalja) 12,75 kW/12,75 kW

POTREBNA PROMAJA DIMNJAKA 25 Pa

PRENIK DIMOVODNOG NASTAVKA 160 mm

VISINA OD PODA DO OSE DIMOVODNOG NASTAVKA BONO 685 mm

DIMENZIJE TEDNJAKA: irina x visina x dubina [mm] 1100 x 850 x 600

DIMENZIJE PENICE: irina x visina x dubina [mm] 460 x 260 x 440

DIMENZIJE LOITA:

irina 365 mm

Visina (min./max.) 264/510 mm

Dubina 414 mm

OTVOR VRATA LOITA (irina/visina) 225/215 mm

PRIKLJUCI POTISNOG I POVRATNOG VODA R5/4 RS

PRIKLJUCI TERMOOSIGURAA I VENTILA SIGURNOSTI R1/2 RU

ZAPREMINA VODE U KOTLU 32 l

ZAPREMINA ZAGREVANJA SA REETKOM U DONJEM POLOAJU: 350-583 m3 (ukupna)

Zapremina zagrevanja zraenjem tednjaka 90 150 m3

Zapremina zagrevanja toplom vodom (radijatorima) 260-433m3

ZAPREMINA ZAGREVANJA SA REETKOM U GORNJEM POLOAJU: 216-360 m3 (ukupna)

Zapremina zagrevanja zraenjem tednjaka 88 147m3

Zapremina zagrevanja toplom vodom (radijatorima) 128-213m3

MAKSIMALNI RADNI PRITISAK 1,9 bara

MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA 90 C

TEINA (bruto/neto) -/211 kg

TEMPERATURA DIMNIH GASOVA (drvo / ugalj) 305/305 C

SADRAJ CO (13% O2) drvo / ugalj 0,30 / 0,30 %

STEPEN ISKORIENJA (drvo / ugalj) 71,5 / 69,5 %

3

1. NAMENA

tednjak za etano grejanje na vrsta goriva koristi se za: -kuvanje, -peenje, -grejanje stanova i individualnih kua , -proizvodnju tople sanitarne vode. Instalira se uglavnom kao tednjak za etano grejanje, a moe se instalirati i za centralno grejanje. tednjak je napravljen za upotrebu u domainstvu i nije dozvoljeno koristiti ga u komercijalne svrhe.

Slika 1

2. IZGLED I STRUKTURA TEDNJAKA SA KOTLOM ZA ETANO GREJANJE (sl.1)

Vano pre korienja

1. Poklopac tednjaka 10. Fioka za drva

2. Ploa za kuvanje (plotna) 11. Manometar

3. Nastavak plotne 12. Termometar

4. Ruica leptira 13. Dimovodni nastavak

5. Vrata penice (rerne) 14. Poklopac otvora

6. Termometar penice 15. Rukohvat

7. Vrata loita 16. Poklopac ibera

8. Vrata pepeljare 17. Regulator tercijarnog vazduha

9. Dugme termostata (regulatora sagorevanja) 18. Cokla 19. iber peenja

DEKLARACIJA O USAGLAENOSTI

Predmet: Odsustvo azbesta i kadmijuma Mi izjavljujemo da su materijali koji se koriste za montau svih naih aparata bez azbesta i derivata azbesta i da u materijalu koji se koristi za zavarivanje nije prisutan kadmijum, kao to je i propisano u relevantnim normama. Predmet: CE n. 1935/2004 regulativa Izjavljujemo da su svi materijali koji imaju kontakt sa hranom pogodni za prehrambenu industriju, kod svih proizvoda koje mi proizvodimo i u skladu su sa CE regulativom.

4

Molimo Vas da pre prikljuivanja tednjaka paljivo proitate ovo uputstvo i da se pridravate svih saveta datih u njemu.

Koristiti samo preporuene vrste goriva: bukovo drvo, mrki ugalj

U prostoru gde se postavlja postrojenje za loenje treba se pobrinuti za dovoljno snabdevanje sveim vazduhom. Ukoliko su prozori i vrata zadihtovani (napravljeni prema kriterijumima energetske efikasnosti), ili rade neki drugi ureaji, ureaji za grejanje, usisiva, sua vea, ventilator itd, u prostoru gde se postavlja tednjak, vazduh potreban za sagoravenje (sve vazduh) se mora dovesti spolja (sl.2). Reetka za vazduh mora biti tako pozicionirana tako da nije mogue da bude blokirana

Slika 2

3. SIGURNOST I POUZDANOST U RADU TEDNJAKA

tednjak za etano grejanje je tako konstruisan da obezbeuje maksimalnu sigurnost u radu. Sigurnost u radu tednjaka je obezbeena na tri naina: - regulatorom sagorevanja (termostatom) (sl.1, poz.9 i sl.9 poz 22), koji je smeten u vratima pepeljare, a koji automatski zatvara dovod vazduha u loite tednjaka kada se dostigne podeena temperatura vode u kotlu, - Ispusnim termikim ventilom (termoosiguraem) (sl.7. poz.2 i sl.7a) koji, kada se ugradi na instalaciju grejanja, slui kao termoosigura od eventualnog pregrevanja tednjaka, - ventilom sigurnosti (sl.7. poz.5 i sl.8. poz.3) koji morate OBAVEZNO postaviti na prikljuak R1/2 (sl.4, poz.4).

NAPOMENA:

Uz tednjak se ne isporuuju ventil za termiki ispust i ventil sigurnosti, dok je termostat ugraen na

samom tednjaku u vratima pepeljare.

4. POSTAVLJANJE (INSTALIRANJE) TEDNJAKA

- tednjak se moe instalirati u kuhinjskom bloku ili na nekom drugom pogodnom mestu. - Ispod tednjaka treba da je nezapaljiva podloga. - Ukoliko je zapaljiva podloga (drvo,plastika) postaviti limenu plou koja treba da viri sa bonih strana po 10cm a sa prednje strane 50cm. - Nametaj i predmeti koji se nalaze pored, ili u blizini tednjaka, ne smeju biti od zapaljivog materijala. Ukoliko su od zapaljivog materijala onda minimalni razmak od tednjaka treba da bude sa bone strane 20cm, a sa prednje 80 cm. - Prilikom prva dva loenja poklopci NE SMEJU da budu sputeni na grejne ploe.

- Ukoliko je postavljen orman iznad tednjaka minimalni razmak izmeu plotne tednjaka i ormana treba da bude barem 70cm. - Zapaljivi materijali (npr. tapete, tokovi, vrata itd.) od dimnih cevi treba da su udaljeni najmanje 20cm. Ovaj razmak se moe smanjiti ako se postavi termoizolacija na dimne cevi i temperatura okolnih stvari ne prelazi

80C. - tednjak treba postaviti u horizontalni poloaj ili malo podignut sa zadnje strane (3-4mm.).

5. POSTAVLJANJE NA DIMNJAK

Raspakovani tednjak pregledati i upoznati se sa delovima tednjaka i priborom,a naroito obratiti panju na sledee: - Da su u specijalnim kanalima vrata loita, pepeljare, poklopca za ienje i rama plotne postavljene bezazbestne pletenice koje dobro zaptivaju i ne dozvoljavaju nekontrolisani ulaz vazduha. - Da regulator sagorevanja (termostat) pomou regulacionog dugmeta (sl.1, poz.9) pravilno otvara i zatvara klapnu regulatora (sl.9, poz.22 ). - Dra ara (sl.9,poz.20) treba da bude dobro postavljen u svoje leite i da se lako otvara.

5

Dimovodni nastavak (tucna )(sl.1, poz.13), koji se isporuuje uz tednjak i nalazi se u fioci za drva, postaviti i narafiti na otvore na nastavku plotne ili na otvoru bone strane. Prethodno treba skinuti postojei poklopi i iskoristiti iste vijke za vezivanje tucne. NAPOMENA: Ukoliko Vam dimnjak nije najbolji ili je sumnjivog kvaliteta preporuujemo Vam postavljanje prikljuka za dimnjak na nastavku plotne (odozgo), a ne na bonoj strani. tednjak postie svoju nazivnu mo ukoliko je promaja u dimnjaku 25Pa. Dimnjak sa dobrom promajom je osnova za dobro funkcionisanje tednjaka. Dimnjak utie ne samo na uinak tednjaka, ve i na kvalitet sagorevanja. Promaja u dimnjaku je u direktnoj zavisnosti od preseka dimnjaka, visine, hrapavosti unutranjeg zida i razlici temperature gasova i spoljne temperature vazduha. Preporuujemo sledee veliine dimnjaka kojima se postie ova promaja:

Oznaka tednjaka

Nazivna mo grejanja (kW)

Visina dimnjaka (m)

6 7 8 9

ALFA TERM 35

Briketi mrkog ugalja

drva Dimenzije svetle povrine (mm.)

35 35 200 200 160 160

- Propisan dimnjak i ispunjavanje ostalih zahteva koji su dati u materijalu koji sledi su pretpostavka za besprekorno funkcionisanje tednjaka. - Ako je u dimnjaku promaja vea od 25 Pa treba u dimovodnu cev ugraditi priguiva. - Prikljuak na dimnjak treba postaviti usponski.

- Horizontalni komadi dimnih cevi koji su dui od 0,5m treba da imaju uspon od 10 prema dimnjaku. - Dimovodni nastavak, dimovodne cevi i dimnjak ne smeju se suavati. - Svi spojevi kao i dimnjak mora da budu dobro zaptiveni, bez garei i prljavtina u dimovodnim cevima. - Dimnjak treba zatititi od hladnoe (toplotno ga izolovati). Posebno se to odnosi na dimnjake napravljene od lima i dimnjake zidan na spoljanim zidovima. - Dimne cevi koje nemaju termoizolaciju i ne stoje vertikalno, ne smeju biti due od 1,25m. Provera jaine promaje vri se pomou svee (sl.3).

Slika 3

Ispravan je dimnjak ako zadovoljava sledee uslove (sl. 4): - Da viri iznad vrha krova (sljemena,bila) najmanje 0,5m. - Da nadvisi susednu kuu koja je blizu dimnjaka, drvo ili neku drugu prepreku. - Da bude u unutranjim zidovima kue ili da bude dobro izolovan ako je u spoljnim zidovima. - Da nastavak bude tesno vezan sa dimnjakom ukoliko se nastavlja. - Da bude dobro oien tj.da u njemu nema ptijih gnezda, razne prljavtine i garei. - Da dimovodna cev ne ue duboko u otvor dimnjaka jer se time smanjuje prostor za izlaz dima. - Da svi drugi nepotrebni otvori kao i vratanca za ienje budu dobro zatvoreni (zaptiveni) kako se ne bi stvarao tzv.,,fal vazduh. - Da ima samostalni dimnjaki kanal bez kape na vrhu.

6

cm

Slika 4

6. INSTALIRANJE TEDNJAKA U SISTEM ZA VODENO GREJANJE

Instaliranje tednjaka treba da izvri struno lice prema odgovarajuem projektu. tednjak je namenjen za etano i centralno grejanje. Moe se instalirati u zatvorenom i otvorenom sistemu grejanja. Pridravati se propisa JUS M.E7.201 i JUS M.E7.202. eme zatvorenog i otvorenog sistema date su na sl.7 i sl.8. Zadnja strana kotla sa prikljucima data je na sl. 5 gde su: - Poz.1 je prikljuak sa unutranjim navojem G 5/4 za potisni vod, - Poz.2 je prikljuak sa unutranjim navojem G 5/4 za povratni vod, - Poz.3 je prikljuak sa unutranjim navojem R1/2 za ugradnju zatitne cevi ispusnog termikog ventila, - Poz.4 je prikljuak sa unutranjim navojem R1/2 za ugradnju ventila sigurnosti.

7

Slika 5

6.1 POTISNI I POVRATNI VOD (sl.5 poz.1 i 2 i sl.7 poz.18 i 19, sl.8 poz.13 i 14)

Izlazi potisnog i povratnog voda na kotlu su 5/4 i ne smete ih reducirati odnosno suavati do prvog ravanja. Koristite elinu cev 5/4 ili bakarnu cev spoljnjeg prenika 32mm (ili veeg prenika). Pri izvoenju instalacije strogo vodite rauna na nagibe cevi koji treba da budu 0,5% (5mm po dunom metru cevi) i na odzraivanje sistema (kotla, cevi, radijatora). Na potisnom vodu moete postaviti termomanometar mada su na samom tednjaku na prednjoj strani ugraeni termometar i manometar. Na povratnom vodu postavite pumpu, ekspanzionu posudu i slavinu za punjenje i pranjenje sistema. Pri postavljanju pumpe obratite panju na smer pumpe.

6.2 ISPUSNI TERMIKI VENTIL SA UGRAENOM TERMIKOM ZATITOM I DODATNIM ELEMENTIMA ZA POVEZIVANJE

Za instaliranje ispusnog termikog ventila potrebno je nabaviti i instalirati: 1. Ispusni termiki ventil sa ugraenom termikom zatitom tip 544, 1/2", proizvod Caleffi (sl.7a) i sl.7, poz.2. 2. Kosi reducir pritiska 1/2" sa manometrom, isti, ili slian kakav je prikazan na sl.7b i sl.7, poz.13. 3. Filter hladne vode na ulazu iz vodovoda u termiki ventil, sl.7, poz.12. 4. Filter tople vode na izlazu iz kotla i ulasku u termiki ventil, sl.7, poz.14. Napomena: Navedeni delovi se ne isporuuju uz proizvod za etano grejanje koji ste kupili! Ugradnja ispusnog termikog ventila sa ugraenom termikom zatitom (sl.7, poz.2 i sl.7a) i dodatnim elementima osiguranja sigurnog rada kao to su reducir pritiska (sl.7, poz.13 i sl.7b), filter vode na ulazu u kotao (sl.7, poz.12) i filter vode na izlazu iz kotla (sl.7, poz.14) kod zatvorenog sistema centralnog grejanja je

OBAVEZNA. Posebno se to odnosi na zatvoreni sistem kada su radijatori potopljeni gde u sluaju prestanka rada pumpe iz bilo kojih razloga temperatura vode u kotlu naglo raste i vrlo brzo dolazi do pregrevanja. Kod otvorenog sistema centralnog grejanja ugradnja termoosiguraa nije obavezna.

6.2.1 ISPUSNI TERMIKI VENTIL SA UGRAENOM TERMIKOM ZATITOM (sl.7, poz.2 i sl.7a)

Ispusni termiki ventil instalirati u blizini tednjaka, zavisno od raspoloivog prostora. Moe se instalirati u bilo kom poloaju. Morate voditi rauna o smeru ulaska hladne vode u kotao i izlaza vrele vode iz kotla koji je jasno oznaen na samom telu ventila. Sondu ispusnog termikog ventila (sl.7, poz.3) najbolje je postaviti u prikljuak termoosiguraa na samom kotlu (sl.7, poz.20). Moe se postaviti na potisnom razvodnom vodu (sl.7, poz.18), ali na maksimalnom rastojanju od kotla na 500mm, ili na najvioj taki kotla i pre ispusnih cevi. Zaptivanje izvrite uz pomo kudelje ili drugog zaptivnog sredstva pritezanjem. Na sl.7 data je ema vezivanja ispusnog termikog ventila. Ureaj je iz jednog dela sa ispusnim termikim ventilom i ventilom za punjenje. Temperatura otvaranja ventila je 100C (+0C/-5C). Fluid koji se preporuuje u instalaciji je voda i antifriz glikozni 30%. Napomena: Pri reagovanju, odnosno radu ventila, pri hlaenju fluida u pregrejanom kotlu deo nove tenosti se ubacuje u kotao, ali deo se izbacuje iz kotla. Odlazi u kanalizaciju. Ukoliko je antifriz u instalaciji mora se imati na umu da e odreeni procenat izai i izliti se u kanalizaciju! Preporuuje se ispusni termiki ventil Caleffi tip 544, 1/2" prikazan na slici 7a.

8

6.2.2 KOSI REDUCIR PRITISKA 1/2" SA MANOMETROM (sl.7, poz 13 i sl.7b) Kod instaliranja ispusnog termikog ventila obavezna je ugradnja kosog reducira pritiska kao to je prikazano na sl.7, poz13. Pritisak koji odrava reducir pritiska mora biti podeen na vei pritisak od pritiska koji se nalazi u instalaciji grejanja. Ukoliko nemate vei pritisak u vodovodnoj mrei u odnosu na pritisak u instalaciji grejanja najmanje 0,8 bara, ispusni termiki ventil nee funkcionisati, odnosno ne moe ubacivati hladnu vodu u kotao koji treba ohladiti. Reducir pritiska podesiti na 2,8 do 3 bara. Voditi rauna na smer postavljanja kosog reducira pritiska! 6.2.3 FILTER VODE NA ULAZU U KOTAO (sl.7, poz.12) Ispred kosog reducira pritiska na ulasku hladne vode iz vodovoda potrebno je ugraditi filter koji e istiti vodu od vrstih predmeta koji mogu oteti gumice, pre svega od peska, odnosno mesta zaptivanja kako ventila za termiki ispust tako i kosog reducira pritiska. Ovaj filter ne mora da je otporan na visoke temperature vode jer kroz njega prolazi hladna voda. 6.2.4 FILTER VODE NA IZLAZU IZ KOTLA (sl.7, poz.14) Na izlazu iz kotla potrebno je ugraditi filter koji e istiti vrelu vodu od prljavtine i vrstih predmeta koji mogu oteti gumice, odnosno mesta zaptivanja ispusnog termikog ventila. Ovaj filter mora da je otporan na temperature vode ak do 150C. NAPOMENE: - Obavezna je provera pritiska u instalaciji nakon zavretka aktiviranja ispusnog termikog ventila i dopune sistema hladnom vodom do potrebnog pritiska! - Kod instalacije gde je sipan antifriz, nakon dopune instalacije vodom obavezna je provera procentualnog sadraja antifriza u smei vode i antifriza! - Da ne bi dolo do izbacivanja antifriza iz instalacije najbolje je imati i rezervno baterijsko napajanje pumpe sa pretvaraem.

6.3 VENTIL SIGURNOSTI (sl.7. poz.5, sl.8. poz.3 i sl.5 poz.4 )

Na zadnjoj strani kotla ispod rama plotne zavaren je prikljuak R1/2(sl.5 poz.4) na koji ste OBAVEZNI da postavite ventil sigurnosti. Ventil sigurnosti treba da bude 2,5 do 3 bara. Moete ga postaviti direktno na prikljuak ili na udaljenosti najvie 1m od prikljuka, pod uslovom da izmeu kotla i ventila sigurnosti ne postoji nikakav zaporni ventil. Kod otvorenog sistema grejanja ventil sigurnosti po pravilu se ne stavlja, ali je na savet da ga ipak postavite kao jo jedan vid osiguranja kotla i sistema (zbog nepredvienih situacija).

NAPOMENA:

Ukoliko ventil sigurnosti ne postavite kako je prethodno objanjeno, garancija ne vai.

6.4 MANOMETAR I TERMOMETAR (sl.1 poz.11 i 12 i sl.6)

Na samom tednjaku, na poklopcu ibera (sl.1 poz.16) izmeu vrata loita i vrata rerne postavljeni su termometar i manometar (sl.1 poz.12 i poz.11, i sl.6) tako da se ne moraju stavljati na instalaciju. Termometar poz.12 pokazuje temperaturu vode u kotlu (radnu temperaturu) u C. Manometar poz. 11 pokazuje pritisak vode u kotlu odnosno u sistemu u barima.

Slika 6 (poz.11 manometar, poz.12

termometar)

7. PRAKTINA UPUTSTVA I SAVETI ZA KORIENJE SISTEMA GREJANJA

-Preporuujemo da se opredelite za zatvoreni sistem zbog opasnosti od korozije kod otvorenog sistema grejanja. -Svi prikljuci moraju biti dobro zaptiveni i pritegnuti. -Pre putanja u rad kompletnu instalaciju treba ispitati vodom pod pritiskom od 2,4bara. -Poeljno je da se voda bar jednom ispusti iz sistema zbog prljavtine koja se nalazi u sistemu.

9

-Za instalaciju na koju je prikljuen samo tednjak Alfa Term 35 preporuujemo ekspanzionu posudu od 30 (L) ali ne manju od 25(L) koja bi bila postavljena na povratnom vodu, to blie kotlu, a izmeu kotla i ekspanzione posude ne sme se postaviti nikakav zaporni ventil.

EMA INSTALACIJE ZATVORENOG SISTEMA TEDNJAKA ZA ETANO GREJANJE ALFA TERM 35

Slika 7

1. Toplovodni kotao 2. Ispusni termiki ventil 3. Sonda ispusnog termikog ventila 4. Automatski odzrani loni 5. Ventil sigurnosti 6. Hidraulina skretnica 7. Cirkulaciona pumpa 8. Nepovratni ventil 9. Ekspanziona posuda 10. Trokraki ventil sa nalegajuim termostatom

11. Kolektor za podno grejanje 12. Filter hladne vode 13. Kosi reducir pritiska sa manometrom 14. Filter tople vode 15. Slavina za punjenje i pranjenje 16. Ventil 17. Termomanometar 18. Potisni razvodni vod 19. Povratni vod 20. Prikljuak termoosiguraa

Slika 7a Slika 7b

EMA INSTALACIJE OTVORENOG SISTEMA TEDNJAKA ZA ETANO GREJANJE ALFA TERM 35

10

Slika 8

1. Toplovodni kotao 2. Automatski odzrani loni 3. Ventil sigurnosti 4. Hidraulina skretnica 5. Cirkulaciona pumpa 6. Nepovratni ventil 7. Trokraki ventil sa nalegajuim termostatom 8. Kolektor za podno grejanje

9. Otvoreni ekspanzioni sud 10. Ventil 11. Slavina za punjenje i pranjenje 12.Termomanometar 13. Potisni razvodni vod 14. Povratni vod 15. Prikljuak termostata

- Poeljno je ugraditi pumpu R 5/4 sa vie brzina iji kapacitet protoka uvek odgovara trenutnoj potrebi sistema. Neposredno ispred i iza pumpe ugradite zaporne ventile kako bi bez isputanja vode moglo da se vri skidanje pumpe zbog popravke, zamene itd. -Slavinu za punjenje i pranjenje sistema montirajte na povratnom vodu na najnioj taki sistema. -Pre putanja u pogon sistem treba napuniti vodom i to:

a) Ako je sistem otvoren onda preko slavine za punjenje i pranjenje punite sistem dok ne pone da curi voda iz prelivne cevi ekspanzione posude,

b) Ako je zatvoren sistem pritisak u sistemu (radni pritisak) treba da bude 11,5 bar. U oba sluaja sistem punite polako tako da vazduh uspe da izae kroz ventile za isputanje vazduha. Ventile, ako sami ne otvaraju treba otvoriti runo dok ne pone da curi voda, a potom ih zatvoriti. -Vodu iz sistema za grejanje ne isputati ni leti jer ona titi unutranjost sistema od irenja oksidacije (korozije). -Ako zimi due vreme ne koristite kotao, a u sistemu nemate sredstvo protiv zamrzavanja, najbolje je da ispustite vodu iz sistema. Pri tome otvorite ventile na radijatorima, odzrane slavine i ostale zaporne elemente u sistemu. -Ne sme se potpaliti vatra ako je voda u kotlu zaleena, niti ako nema dovoljno vode u kotlu.

8. PUTANJE U RAD I LOENJE

Pre poetka loenja potrebno je da je ceo sistem etanog (centralnog) grejanja napunjen vodom, dobro odzraen, a tednjak pravilno prikljuen na dimnjak kako je objanjeno u prethodnim takama.

NAPOMENA:

tednjak se ne sme koristiti bez vode. Mora biti vezan na instalaciju na kojoj su vezani potroai

(radijatori) minimalne snage 21 KW. Kada je sistem hladan, klapna regulatora snage (regulatora sagorevanja, termostata) (sl.9 poz22) smetena u vratima pepeljare (sl.1 poz.8) treba da je otvorena (dugme sa slike 1, poz.9 okrenuto na maksimum). Ruicu leptira (sl.1 i sl.13 poz.4) povui napred, a ruicu ibera grejanja-peenja (sl.13, poz.19) pomou kljua okrenuti na levo u poloaj 1 (sl.13, b). Tako otvoreni leptir i iber grejanja-peenja omoguuju potpalu. Kasnije kada se tednjak razgori, podesimo dugme regulatora na odgovarajui poloaj to zavisi od vue dimnjaka i eljene snage, ruica leptira treba biti izvuena, a dugme ibera grejanja-peenja pomou kljua okrenuti na desno u poloaj 0( sl.13a), poz.19). Kada su leptir i iber u ovim poloajima ostvaruje se potpuno iskorienje goriva, a time i bolje grejanje. Pri tom vrata loita i pepeljare (sl.1 poz.7 i poz.8) moraju biti zatvorena ako elimo

11

regulisano sagorevanje. iber grejanja-peenja je otvoren samo dok se vri potpala tednjaka (10 do 15 minuta). Regulator sekundarnog vazduha (u vratima loita) pri potpali mora biti otvoren, dok regulator tercijalnog vazduha pri potpali mora biti zatvoren.

Napomena :Nakon potpale, pomou kljua (sl.17) sputamo poklopce tednjaka time se poveava

toplota koja se predaje radijatorima, a smanjuje toplota predata prostoriji. Poklopci tednjaka su

termiki izolovani. Prilikom otvaranja vrata loita, radi vae sigurnosti, koristite rukavicu koja se isporuuje uz proizvod. tednjak loimo kao sve tednjake na vrsta goriva. Potpalu vrimo preko otvorenih vrata pepeljare i draa ara (sl.9, poz.20 i sl.10). Dra ara (sl.9, poz.20 i sl.10) otvaramo podizanjem i povlaenjem Kada se sve dobro razgori moete tednjak napuniti drvima ili ugljem, ali nemojte sav ogrevni materijal koji je potreban za puno loite stavljati odjednom u loite ve ga podelite na dva ili tri dela i ubacujte ga u loite u vremenskim razmacima od

10 15 minuta na uareni ogrevni materijal. Tako napunjen tednjak gori od 1 do 6 sati, zavisno od intenziteta sagorevanja u tednjaku i podeenog regulatora snage (termostata).

Ne preporuuje se stavljanje u tednjak nekih organskih otpadaka (plastine kese, kosti i drugo) jer se tada na zidovima dimnih kanala sakuplja katran koji moe prouzrokovati poar. Nakon svakog punjenja preporuuje se da tednjak gori bar pola sata sa najveom snagom jer u poetku izgore svi isparljivi sastojci u gorivu, koji su inae glavni uzronici stvaranja kondenzata u tednjaku. Ugalj ubacujete kada u loitu imate dobar (jak) ar u dva do tri navrata u razmacima od 15 minuta.

9. UPOTREBA REETKE U GORNJEM I DONJEM POLOAJU

Za kuvanje, peenje i grejanje u prelaznom periodu koristi se gornji poloaj reetke (sl.11) kako bi plamen direktno dopirao do plotne i tako dolo do utede na trokovima kuvanja, peenja i grejanja. tednjak se isporuuje sa reetkom u donjem poloaju. Za premetanje reetke iz donjeg u gornji poloaj potrebno je uraditi sledee: -Skinuti plotnu sa tednjaka i otvoriti vrata loita i pepeljare. -Reetku kroz otvor vrata pepeljare i prostora za pepeo rukom podignuti prednji deo reetke i izvui je iz svog leita (poloaja). -Reetke se postavi na nosae rosta (kom.4) koji su zavareni u loitu kotla napred i nazad (kom.2+2). U leite ubaciti reetku pod nekim uglom (koso) da prvo upadne zadnji deo reetke a potom spustiti prednji deo reetke. Postaviti plotnu u leite nosaa rama plotne. -Postavljanje reetke u donji poloaj (sl.9 i 10) vri se na isti nain kao u gornji poloaj. Napomene: -U donjem poloaju reetke bolje je zagrevanje vode, moe da se greje vei broj radijatora i vea zapremina stambenog prostora, ali je oteano kuvanje. -U gornjem poloaju reetke slabije je zagrevanje vode, moe da se greje manji broj radijatora i manja zapremina stambenog prostora, ali je kuvanje mnogo lake. -U oba poloaja reetke peenje je isto (ne remeti se).

10. AUTOMATSKA REGULACIJA

Snaga tednjaka podeava se termostatom (regulatorom snage sagorevanja) koji je smeten u vratima pepeljare i koji automatski podeava odmicanje klapne regulatora (sl.9 poz.22 ) u zavisnosti od podeavanja

Slika 10

Slika 11 Slika 09

Slika 12

12

regulacionog dugmeta (sl.1 poz. 9 i sl.12) i visine temperature vode u kotlu tednjaka. Na regulacionom dugmetu su ispisani znakovi + i . Snagu kotla reguliete okretanjem dugmeta + za poveanje i - za smanjenje. Poklopac (klapna) za vazduh u sistemu regulatora snage u potpunosti regulie dovod vazduha za sagorevanje ako su ostali otvori zatvoreni.

Slika 13

11. REGULATORI SEKUNDARNOG I TERCIJARNOG VAZDUHA.

U vratima loita postavljen je regulator sekundarnog vazduha (sl.15). Njime se regulie naknadno paljenje i sagorevanje nesagorelih dimnih gasova. Sekundarni vazduh se podeava polugom na unutranjoj strani vrata loita. Na unutranjoj strani vrata loita vidno je obeleeno 0-1.Ukoliko se poluga pomera u pravcu 0, smanjuje se koliina sekundarnog vazduha, dok se pomeranjem u pravcu 1 se poveava. Regulator sekundarnog vazduha ostavite otvoren kada je tednjak naloen. Iza poklopca ibera nalazi se regulator tercijarnog vazduha (sl.1,poz.17) kojim se regulie naknadno paljenje i sagorevanje nesagorelih dimnih gasova. Njegovo otvaranje i zatvaranje vri se pomou poluge koja se nalazi izmeu donjeg dela poklopca ibera (sl.1. poz.16) i poklopca otvora (sl.1. poz.14) . Isti poseduje oznake + i - kojima reguliete dovod dodatnog vazduha u loite. Regulator tercijalnog vazduha treba biti zatvoren pri potpali, a kasnije treba biti otvoren.

12.KUVANJE, PEENJE I PRENJE

U toku grejne sezone tednjak se upotrebljava preteno za grejanje. Radi breg peenja, kuvanja i prenja upotrebljavati suva drva za loenje. Kod peenja leptir (sl.1. poz.4) za potpalu mora biti zatvoren, dugme ibera grejanja-peenja mora biti okrenuto u poloaj 1 (sl.13,poz.19), regulator snage otvoren, a poklopci pei pomou kljua podignuti (sl.18). Posle zavrenog peenja, kuvanja i prenja regulator snage postaviti na eljeni poloaj, a dugme ibera grejanja-peenja okrenut u poloaj 0.

Kod peenja temperaturu vode u sistemu treba poveati bar na 60C, ako treba i zatvaranjem nekih radijatora dok traje peenje, a temperaturu rerne prilagoditi namirnicama koje se peku.

13. OGREVNI MATERIJAL

Ogrevni materijal se moe uvati u fioci za ogrev (sl.17). Fioka se kree po voicama. Ako elimo da izvuemo fioku iz tednjaka moramo da je podignemo kako bi ispala iz leita. Koristite ogrevni materijal koji je dat u tabeli 1 ime ete obezbediti da kotao ima nazivnu toplotnu snagu na promaju dimnjaka od 25 mbara (25Pa). Nemojte paliti ugljenu prainu, piljevinu i otpad koji intenzivno dimi!

Slika 15

Slika 14

13

Slika 16 Slika 17 Slika 18

Tabela 1

Ogrevni materijal Toplotna mo (kJ/kg.)

Mrki ugalj 15000 - 19000

Suvo bukovo ogrevno drvo 15300

NAPOMENA:

Radi dobijanja nazivne toplotne snage i to veeg stepena iskorienja preporuujemo da kao ogrevni

materijal koristite suva bukova drva seena na duinu L=33cm.

14. IENJE I ODRAVANJE

Pre svakog punjenja gorivom reetka tednjaka se mora oistiti lopaticom otvaranjem draa ara ili kroz otvorena vrata loita. Treba najmanje jednom dnevno izbaciti pepeo iz pepeljare, a krupnije ostatke (ljaku) ukloniti otvaranjem vrata pepeljare i draa ara. Sve povrine tednjaka koje dodiruju dimni gasovi redovno odravati i istiti pomou lopatice. iste grejne povrine garantuju ekonomian rad tednjaka. Preporuuje se ienje tednjaka jednom meseno, a u sluaju potrebe i ee. Emajlirane povrine tednjaka i ram tednjaka nemojte istiti ianom etkom i ianim sunerom jer se moe otetiti emajl i zatita, ve vlanom krpom uz upotrebu sredstava za ienje i finim deterdentima. Rernu istiti posle svake upotrebe dok je jo topla. Posle ienja vrata rerne ostaviti otvorena nekoliko minuta kako se pri sledeem zagrevanju ne bi javio neprijatan miris. Plotnu tednjaka povremeno oistiti finom mirglom, a u sluaju due pauze treba je premazati uljem koje ne sadri kiseline (biljnim uljem). Zagorele stvari sa plotne za kuvanje skinite pomou pakle, noa, i eventualno tretirajte grafitom, pepelom iz kutije za pepeo ili uljem. Zabranjeno je rashlaivanje tednjaka vetakom promajom i kvaenje loita vodom radi hlaenja.

15. KONZERVIRANJE TEDNJAKA

Po zavretku sezone loenja, tednjak treba oistiti od pepela i ai. Vodu treba ispustiti samo u sluaju ako je potrebno izvriti neku popravku na instalaciji. Ako se instalacija u sezoni grejanja ne koristi, u instalaciju sipati odreenu koliinu neke tenosti protiv zamrzavanja ili ispustiti vodu iz instalacije radi obezbeivanja od zamrzavanja.

16. SMETNJE

Tabela 2

RB Smetnje Mogui uzronik Otklanjanje

1 Pritisak vode u insta. polako opada

Instalacija ne zaptiva Proveriti zaptivenost zavarenih spojeva, navojnih spojeva,holendera i ostalog

2 Hladni radijatori na najveoj visini instalacije i uje se um

Vazduh u instalaciji i mali pritisak u instalaciji

Poveati pritisak u instalaciji i ispustiti vazduh iz instalaciju i iz radijatore

3 Radijatori ne greju po celoj duini Vazduh u radijatorima Ispustiti vazduh iz radijatora preko odzranog ventila

4 Sigurnosni ventil isputa vodu iz instalacije, a pritisak je manji od 3 (2,5)bara

Sigurnosni ventil je u kvaru Zameniti sigurnosni ventil

14

5 Pritisak u instalaciji vei od 3 (2,5) bara a sigurnosni ventil ne isputa vodu iz instal.

Sigurnosni ventil je u kvaru Zameniti sigurnosni ventil

6

Nagli porast temper. vode u instalaciji

Vazduh u instalaciji Izvriti odzraivanje radijatora

Zatvoreni ventili prema radijatorima

Otvoriti sve ventile u sistemu grejanja i omoguiti normalnu cirkulaciju vode u instalaciji

Kvar na cirkulacionoj pumpi

Izvriti opravku cirkulacione pumpe ili je zameniti ime se omoguuje rad sistema grejanja

Nestanak elektrine struje

Treba otvoriti sve ventile koji su reducirali sistem grejanja. Pre svega se to odnosi na ventil na baj-pas-u. Obustaviti ili smanjiti loenje uz jaku kontrolu kako temperatura vode u

sistemu ne bi prela 90C dok ne doe struja. Obezbediti rezervno baterijsko napajanje sa pretvaraem

7 Nagli porast pritiska u instalaciji pri porastu temperature vode

Smanjen pritisak u ekspanzionoj posudi ili potpuno prazna. Skinuti poklopac ili kapicu ventila posude i preko ventila osloboditi neto vazduha. Ako je membrana unitena iz ventila e curiti voda, a ako je samo poluprazna izlazie samo vazduh

Ukoliko iz ventila curi voda zameniti ekspanzionu posudu. Ukoliko iz ventila izlazi samo vazduh skinuti posudu sa instalacije i dopumpati je. Pritisak u posudi mora da bude jednak ili vei od visinske razlike najvie i najnie take instalacije.Primer: za visinsku razliku od 5m pritisak je

Pmin.0,5 bara.

Vazduh u instalaciji Izvriti odzraivanje instalacije

8

Cirkulaciona pumpa se ne ukljuuje ili izbacuje osigura

Nema napona na elektrinom prikljuku. Olabavljene prikljunice.

Pregledati i pritegnuti zavrtnje na mestima prikljuaka.Pregledati i po potrebi zameniti osigurae,otkloniti neispravnost prikljuka na motoru ili na instalaciji

Kondenzator u kvaru Zameniti kondenzator

Blokada rotora

Pre svakog poetka grejanja ispitati lako okretanje rotora.Taloenje tople vode moe dovesti do blokiranja rotora.Zavrtaem okrenuti osovinu motora levo-desno dok ne omogui slobodno kretanje rotora.

Pumpa je blokirana usled taloga

Pumpu demontirati i oistiti.

9 Termometar ili manometar ne pokazuje veliinu temperature ili pritiska vode u instalaciji

Termometar ili manometar je u kvaru

Zameniti termometar ili manometar

10

Buka (umovi) iz sistema za grejanje

Neispravna pumpa. Veliki zazor izmeu osovine rotora i aure

Smanjiti brzinu pumpe. Zameniti aure pumpe ili celu pumpu

Pumpa radi na suvie visokoj brzini.

Izabrati niu brzinu.

Vazduh u instalaciji Ispustiti vazduh iz sistema za grejanje

Olabavljena dugmad ili neki zavrtanj na tednjaku

Zategnuti dugmad i zavrtnje

11 umovi u pumpi Pritisak na usisnom delu pumpe je suvie nizak

Poveati pritisak sistema ili proveriti ekspanzioni sud.

12

tednjak se pregrejava,uje se jaka buka (pucnjevi) u kotlu tednjaka

Dolo je do nestanka elektrine energije, cirkulaciona pumpa ne radi i kotao tednjaka se pregrejava. Postoji opasnost od pucanju kotla.

Da do ove pojave ne bi dolazilo najbolje je imati rezervno baterijsko napajanje cirkulacione pumpe sa pretvaraem

Potrebno je da bude instaliran ispusni termiki vnetil (sl.6,poz.2) kao dodatno osiguranje od pregrevanja tednjaka

15

Ako nemate rezervno napajanje cirkulacione pumpe ili instaliran ispusni termiki vnetil, u tom sluaju otvoriti bajpas ventil koji je paralelno spojen sa cirkulacionom pumpom na sistemu cevovoda i izvaditi ar iz tednjaka

13

Aktivirao se termoosigura za hlaenje (ventil za termiki ispust) jer se poveala

temp.vode preko 95C zbog:

-nestanak struje

Tako treba i ne dirati nita. Kada se ohladi sistem ventil za termiki ispust e sam zatvoriti. Posle toga proveriti pritisak u instalaciji i dopuniti sistem do potrebnog.

-otvorena vrata pepeljare i nema regulisanog sagorevanja

Zatvoriti vrata pepeljare i preko dugmeta na poklopcu vrata pepeljare i termostata smanjiti temp.vode u sistemu.

-reetka u donjem poloaju a ukljuen mali broj radijatora

Prebaciti reetku u gornji poloaj ili ukljuiti jo neki radijator.Vrata pepeljare drati zatvorena.

14 Kondenzat vode u kotlu Ogrevni materijal vlaan Zameniti ogrevni materijal

Temp.povratne vode iz sistema grejanja previe mala

Ugraditi meaki ventil ili iskljuiti neki radijator iz sistema grejanja

15

Temperatura izlazne vode ne odgovara (mala)

Nekalorini ogrevni materijal

Promeniti ogrevni materijal

Sistem grejanja predimenzionisan (veliki broj radijatora)

Iskljuiti neke radijatore

Ubaeno malo ogrevnog materijala u loite

Poveati koliinu ogrevnog materijala u loitu

16

Ne gori redovno vatra

Slaba je promaja dimnjaka Napraviti nov dimnjak ili popraviti stari

Prikljuci dimne cevi ne zaptivaju. Vrata na tednjaku i dimnjaku ne zaptivaju. Dimnjak vue fal-vazduh

Zadihtovati sva spojna mesta kako se ne bi javljao fal-vazduh.

17 Kod peenja, kuvanja nema dovoljno toplote

Termostat podeen na niu temperaturu

Poveati temp.vode preko termostata ili na kratko otvoriti vrata pepeljare

18 Kod peenja,kuvanja ima previe toplote

Termostat podeen na visoku temperatutu

Smanjiti temp. vode preko termostata ili umerenije loiti

18 Kotao-tednjak dimi kod prvog ukljuenja

Obgorevanje i zagrevanje dimnjaka i tednjaka

Normalno je da kod prvog ukljuenja tednjak malo dimi, ali posle izvesnog vremena to prestaje.

20

Kotao-tednjak dimi pri redovnoj upotrebi

Neoien dimnjak, dimovodne cevi i tednjak

Oistiti unutranjost dimnjaka, dimovodnih cevi i tednjaka

Vlaan ogrev ili ogrev koji koristite intenzivno dimi

Promenite ogrev. Koristite suv ogrev i ogrev koji ne dimi

Prepunjeno loite Loite punite polako, postepeno, iz nekoliko puta

Lo dimnjak Popraviti ili napraviti nov dimnjak

21 Reetka se zaglavljuje kada se vri otresanje

Zaglavio se neki ekser, ljaka ili neto drugo na reetki

Oistiti reetku od nepoeljnih predmeta

16

17.0. VREME GARANTOVANOG SERVISIRANJA Pod tim se podrazumeva vreme u kojem garantujemo servis, pribor i rezervne delove, poevi od dana kupovine aparata. Vreme garantovanog servisiranja je u skladu sa vaeim zakonskim propisima. U sluaju promene modela i dizajna aparata rok za zamenu delova kojima je promenjen dizajn je u zakonskom roku. Posle ovog roka izmenjene delove obezbeujemo u novim dizajnima.

17.1. USLOVI GARANCIJE

Garancija na proizvod vazi u zakonski definisanom roku.

Garancija ne vai za staklo, staklokeramiku plou i fizika oteenja nastala nakon kupovine.

PROIZVOA ZADRAVA SVA PRAVA IZMENE.

Aparat e u garantnom roku ispravno funkcionisati samo ako se koristi u skladu sa ovim uputstvom za prikljuenje i upotrebu. Garancija prestaje da vai ako se utvrdi da je: -prikljuivanje proizvoda ili popravku obavilo neovlaeno lice, odnosno ako su bili ugraeni neoriginalni delovi, - ako aparat nije pravilno korien u skladu sa ovim uputstvom, - ako je pri upotrebi dolo do mehanikog oteenja aparata, - ako je popravke kvarova vrilo neovlaeno lice, - ako je aparat korien u komercijalne svrhe, - ako je oteenje nastalo u transportu posle prodaje aparata, - ako je do kvarova dolo zbog nepravilne montae, nepravilnog odravanja ili mehanikog oteenja od strane kupca, - ako je do kvara dolo usled prevelikog ili premalog napona kao i zbog vie sile. Kvarove na aparatu Vam moemo otkloniti i van garantnog roka sa originalnim rezervnim delovima na koje takoe dajemo garanciju pod istim uslovima.

Ova garancija ne iskljuuje niti utie na prava potroaa u vezi sa saobraznou robe shodno zakonskim propisima.Ako isporueni proizvod nije saobrazan ugovoru, potroa ima pravo da zahteva od prodavca da bez nadoknade otkloni tu nesaobraznost opravkom ili zamenom proizvoda shodno vaeim zakonskim propisima.

SADRAJ: 0.TEHNIKI PODACI .................................................................................................................................... 2 1. NAMENA .................................................................................................................................................... 3 2. IZGLED I STRUKTURA TEDNJAKA SA KOTLOM ZA ETANO GREJANJE (sl.1) .............................. 3 3. SIGURNOST I POUZDANOST U RADU TEDNJAKA ........................................................................ 4 4. POSTAVLJANJE (INSTALIRANJE) TEDNJAKA .................................................................................... 4 5. POSTAVLJANJE NA DIMNJAK ................................................................................................................ 4 6. INSTALIRANJE TEDNJAKA U SISTEM ZA VODENO GREJANJE ........................................................ 6

6.1 POTISNI I POVRATNI VOD (sl.5 poz.1 i 2 i sl.7,poz.18 i 19 i sl.8 poz.13 i 14) .................................... 7 6.2 ISPUSNI TERMIKI VENTIL SA UGRAENOM TERMIKOM ZATITOM I DODATNIM ELEMENTIMA ZA POVEZIVANJE ... 7

6.2.1 ISPUSNI TERMIKI VENTIL SA UGRAENOM TERMIKOM ZATITOM (sl.7,poz.2 i sl.7a).. 7 6.2.2 KOSI REDUCIR PRITISKA 1/2" SA MANOMETROM (sl.1,poz.13 i sl.7b) ... 8 6.2.3 FILTER VODE NA ULAZU U KOTAO (sl.7, poz.12) . 8 6.2.4 FILTER VODE NA IZLAZU IZ KOTLA (sl.7, poz.14) . 8

6.3 VENTIL SIGURNOSTI (sl.7, poz.5 i sl.8 poz.3 i sl.5 poz.4) ... ..8 6.4 TERMOMETAR I MANOMETAR .... 8

7. PRAKTINA UPUTSTVA I SAVETI ZA KORIENJE SISTEMA GREJANJA ....................................... 9 8. PUTANJE U RAD I LOENJE.................................................................................................................10 9. UPOTREBA REETKE U GORNJEM I DONJEM POLOAJU.................................................................11 10. AUTOMATSKA REGULACIJA.................................................................................................................11 11. REGULATOR SEKUNDARNOG I TERCIJARNOG VAZDUHA...............................................................12 12. KUVANJE, PEENJE I PRENJE...........................................................................................................12 13. OGREVNI MATERIJAL............................................................................................................................12 14. IENJE I ODRAVANJE....................................................................................................................13 15. KONZERVIRANJE TEDNJAKA.............................................................................................................13 16. SMETNJE.................................................................................................................................................13 17. GARANCIJA.............................................................................................................................................16

17

GABARITNE MERE TEDNJAKA ALFA TERM 35

Slika 19