Click here to load reader

Stambeni kredit ili stambena štednja

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kako kupiti stan , te uz to uštediti 360.000 kn + joštoliko podijeliti potrebitima?

Text of Stambeni kredit ili stambena štednja

 • V1.0.0

  Stambenikredit?

  / DADA/DADAStambena tednja?Stambenatednja?

  http://kredit.hadzo.com

  PRIAODVIJEPORODICEKOJESUKUPILESTANOVEISTEVRIJEDNOSTI.SAZNAJTEKAKO

  JEJEDNAPORODICAKUPILASTAN,UTEDJELAZASEBE44.500KM,ASIROMASIMA

  PODJELILA46.500KM.12345678910111213 14151617181920

 • Glavne ulogeGlavneuloge

  Mladibranipar:porodicaATAMAK Braniparkojiseodluionakupovinup j pstanaputemkreditasakamatnomstopom.p

  Ml di b i di INTEMAP Mladibranipar:porodicaINTEMAP Braniparkojiseodluionakupovinustanaputemtednje.

  12345678910111213 14151617181920

 • Kako je sve poelo?Kakojesvepoelo?

  ATAMAKbranipar: Stanjenaraunu: 0,00KMj , Ukupnamjesenaprimanja: 2400,00KM

  INTEMAPbranipar: Stanjenaraunu: 0,00KM Ukupna mjesena primanja: 2400 00 KMUkupnamjesenaprimanja: 2400,00KM

  Dakle,objeporodicesaistimmjesenimprimanjima.

  12345678910111213 14151617181920

 • Odluka... ATAMAKbranipar:

  Kupujemo stan: DA ODMAH Kupujemostan: DA,ODMAH Dovoljnosredstavazakupovinu? NE Kreditiranje DAKreditiranje DA tednja NE

  INTEMAPbranipar:Kupujemo stan DA NE ODMAH Kupujemostan DA,NEODMAH

  Dovoljnosredstavazakupovinu? NE Kreditiranje NE Kreditiranje NE tednja DA

  Dakle,ATAMAK=>kredit,INTEMAP=>tednja.

  12345678910111213 14151617181920

 • Cijenestana:j

  ATAMAKbranipar:Kupovina stana: 150 000 KM Kupovinastana: 150.000KM

  INTEMAPbranipar: Najamstana(mjeseno): 250KM

  Ovosupoetnecijenenjihovogstanovanja.

  12345678910111213 14151617181920

 • Ikrenulisu... ATAMAKbranipar:

  Kredit: 150.000 KM (kamatna stopa 8%)Kredit: 150.000KM(kamatnastopa8%) Rokotplate: 20godina Mjesenarata: 1.254,66KM Ostatakplatemjeseno: 2400,00 1.254,66=1145,34KM

  INTEMAP b i INTEMAPbranipar: Mjeseninajamstana: 250,00KMTrajanje tednje: 20 godina Trajanjetednje: 20godina

  Mjesenatednjazastan: 1004,66KM Mjesenoukupno: 1.004,66+250,00=1.254,66KMj p , , , Ostatakplatemjeseno: 2400,00 1.254,66=1145,34KM

  OnotoATAMAKizdvojizaratukredita,INTEMAPplatikiriju+ostataktedi.

  12345678910111213 14151617181920

 • Mjesecdananakonodluke:j

  ATAMAK brani par:ATAMAKbranipar: Stanukojemive: 70metarakvadratnihNamjetaj i ostala oprema: poklon mnogobrojne familije Namjetajiostalaoprema: poklonmnogobrojnefamilije

  Dosadanjitroak: 1.254,66KM(prvaratakredita)Stanje tednog rauna: 0 00 KM Stanjetednograuna: 0,00KM

  12345678910111213 14151617181920

 • Mjesecdananakonodluke:j

  INTEMAPbranipar:p Stanukojemive: 70metarakvadratnih Namjetajiostalaoprema: poklonmnogobrojnefamilijej j p p g j j Dosadanjitroak: 250,00KM(najamprvogmj.) Stanjetednograuna: 1004,66KM

  Dakle,objeporodice liveuistimuslovima,jersuimstanoveopremileporodice.

  12345678910111213 14151617181920

 • Nakongodinudana:g ATAMAKbranipar:

  Dosadanjitroak: 1.254,66KM*12mj.=(vraanjekredita)

  15 055 95 KM15.055,95KM Stanjenaraunu: 0,00KM*12mj.=(beztednje)

  0,00KM

  INTEMAPbranipar:p Dosadanjitroak: 250,00KM*12mj.=(plaanjenajma)

  3000,00KM Stanjenaraunu: 1004,66KM*12mj.=(tednjazastan)

  12.055,92KM12345678910111213 14151617181920

 • Nakonestgodina:g ATAMAKbranipar:

  Dosadanjitroak: 1.254,66KM*12mj.*6godina=(vraanjekredita)

  90.335,70KM Stanjenaraunu: 0,00KM*12mj.*6godina=(beztednje)

  0,00KM,

  INTEMAPbranipar: Dosadanjitroak: 250,00KM*12mj.*6godina=(plaanjenajma)

  18.000,00KM, Stanjenaraunu: 1004,66KM*12mj.*6godina=(tednjazastan)

  72 335 52 KM72.335,52 KM

  12345678910111213 14151617181920

 • Nakonesnaestgodina:g ATAMAKbranipar:

  Dosadanjitroak: 1.254,66KM*12mj.*16godina=(vraanjekredita)

  240.894,72KM Stanjenaraunu: 0,00KM*12mj.*16godina=(beztednje)

  0,00KM,

  INTEMAPbranipar: Dosadanjitroak: 250,00KM*12mj.*16godina=(plaanjenajma)

  48.000,00KM, Stanjenaraunu: 1004,66KM*12mj.*16godina=(tednjazastan)

  192 894 70 KM192.894,70KM

  12345678910111213 14151617181920

 • Doaojekraj/poetak:j j / p ATAMAKbranipar:

  Kreditotplaen: 1.254,66KM*12mj.*20godina=(vraanjekredita)

  Stanjenaraunu: 0,00KM*12mj.*20godina=(beztednje)

  0 00 KM0,00KM

  INTEMAPbranipar:

  Najamstanazavren: 250,00KM*12mj.*20godina=(plaanjenajma)60 000 00 KM60.000,00KM

  Stanjenaraunu: 1004,66KM*12mj.*20godina=(tednjazastan)

  12345678910111213 14151617181920

 • Rezime... ATAMAKbranipar:

  Uloiliuproteklih20godina: 301.118,4KM Rizikgubitkahipoteke(stanroditelja) Rizik od poveanja kamate Rizikodpoveanjakamate Raznezabraneisl.

  Dobiliuproteklih20godina: Boravakuopremljenomvlastitomstanupovrine70kvadrata Vlasnitvo nad stanom Vlasnitvonadstanom

  12345678910111213 14151617181920

 • Rezime... INTEMAPbranipar:

  Uloiliuproteklih20godina: 60.000KM(najamstana)

  Dobili proteklih 20 godina Dobiliuproteklih20godina: Boravakuopremljenomiznajmljenomstanupovrine70kvadrata Uteenih:Uteenih:

  12345678910111213 14151617181920

 • tadalje?j ATAMAK

  Adaptacijastanastarog20godina

  INTEMAP Kupovinastanavrijednosti150.000KM + Planovi,tauraditisapreostalih:

  INTEMAPkupujustanod150.000iostajeim91.118KM.

  12345678910111213 14151617181920

 • PitanjazaATAMAKj Kakavjeosjeajleiuposteljusvakunosaspoznajomdastenekome

  duni svotu od 300.000 KM?dunisvotuod300.000KM? Kakavjeosjeajkadavamnekopomaedakupitestan,aznatedamuza

  tuuslugumorateuzvratitiistimtakvimstanom? Ko vam je garantovao da ete biti zdravi svih tih 20 godina te da vas ef Kovamjegarantovaodaetebitizdravisvihtih20godina,tedavasef

  neeotpustitiusluajubolesti? Dalibivam,utomsluaju,ubolnicukamatnikreditodavacdoaodavas

  obie ili da vas zaobie?obieilidavaszaobie? Jestelisasvimsigurnidaivairoditeljinisubilizabrinutizbognjihovog

  stanakojijebiopodhipotekom? DalisuINTEMAPovistvarnobiliugroenisvihovih20godinakao

  potstanari,vidjelistefografijenjihovogstana?! Dalibistevoljelivaojkerciivaemsinuzanjihov21roendankupitipo

  jedannovautomobil?Ilimanjistan?Obavitihadd? Kovamjereklamirajuitajstangarantovaodaispodiliiznadkomijenisu

  grozneiproblematine?g p

  12345678910111213 14151617181920

 • PitanjazaINTEMAPj Zaronajopremljenistannijebiovaevlasnitvo

  ij l ij ?cijelovrijeme? Radujelivaestudente,kerkuisina,tosesadasele u novi stan?seleunovistan?

  ujemdanakonporodinogodlaskanahaddplanirate kerci i sinu kupiti po automobil? Platitiplanirate,kerciisinukupitipoautomobil?Platitiimpostdiplomskestudije?

  Poinjete sa novim ciklusom tednje? ZaPoinjetesanovimciklusomtednje?Zaporodinibiznis?

  Kakav je bio osjeaj davati 50 000 KM i pomagatiKakavjebioosjeajdavati50.000KMipomagatiljudekojisusiromani,tokomovih20godina?

  12345678910111213 14151617181920

 • RaunanjezekataRije zekat je arapska rije kojaRije zekat je arapska rije koja oznaava ienje, rast, napredovanje. Stoga zekat, kao jedan od pet stubova islama i obaveza koja nas odreuje kao muslimane oznaava ienje imetka od

  god uteeno zekat God uteeno zekat

  1 4018.64 100.46 11 110008.3 2750.20

  2 15974 09 399 35 12 120293 5 3007 33muslimane, oznaava ienje imetka od neistoa kao pripreme za njegov rast, napredak i uveavanje.Negirati zekat, kao strogu vjersku

  b i i l k i j

  2 15974.09 399.35 12 120293.5 3007.33

  3 27630.66 690.76 13 129342.1 3233.55

  4 38995.82 974.89 14 138164.5 3454.11obavezu, znai izlazak iz vjere, a nedavanje zekata za osobu koja ga je duna dati prestavlja veliki grijeh koji podrazumjeva kako dunjaluku tako i

  hi t k k i d lj d All h

  5 50076.84 1251.92 15 146766.3 3669.15

  6 60880.84 1522.02 16 155153 3878.82

  ahiretsku kaznu i udaljava od Allahove d.. milosti.Na novac, bez obzira u kojem obliku bio, koji se nalazi u posjedu vlasnika, na

  7 71414.74 1785.36 17 163330.1 4083.25

  8 81685.29 2042.13 18 171302.8 4282.57

  9 90674 9 2266 87 19 179076 2 4476 90bankovnom raunu, pozajmljen drugoj osobi ili deponovan na odreenom mjestu, daje se zekat 2,5% od ukupne vrijednosti novca.

  9 90674.9 2266.87 19 179076.2 4476.90

  10 100463.9 2511.59 20 186655.2 4666.37

  Ukupanzekatnatednjuzastanutrajanju

  Dakle,akokodnasvegodinudanastoji3.850,00 KM,zarodtih3.850,00KMnaisiromaniizporodiceilinasiromani komija nema pravo na 100 KM? Ili ako kod nas pregodini ak

  p j j jod20godinaiznosi46.425,95KM.

  siromanikomijanemapravona100KM?Iliakokodnaspregodiniak165.000KM,zariztakovelikesvoteoninemajupravonasamo4000.00KM?

  12345678910111213 14151617181920

 • Kuran i hadis o kamati "I neka meu vama bude onih koji e na

  Es-selamu alejkum,Jedan od glavnih ciljeva erijata je postizanje opeg blagostanja na Zemlji.

  bude onih koji e na dobro pozivati i traiti da se ini dobro a od zlag j j j p j p g g j jKur'an i hadis kao dva osnovna izvora erijata nareuju sve vrste dobra i u isto

  vrijeme zabranjuju sve ono to je tetno za pojedinca i drutvo. Jedna od glavnih Kur'anskih zabrana odnosi se na nezakonito prisvajanje tueg imetka, a u prioritetu tih zabrana je kamata."O vjernici bezduni zelenai ne budite i Allaha se bojte jer ete tako

  dobro, a od zla odvraati - oni e ta ele postii."

  (Kur'an, Ali-Imran,O vjernici, bezduni zelenai ne budite, i Allaha se bojte, jer ete tako postii ono to elite," (Ali-Imran 130.). O posljedicama na Sudnjem danu:"Oni koji se kamatom bave dii e se kao to e se dii onaj koga je dodirom ejtan izbezumio, zato to su govorili: 'Kamata je isto to i

  (Kur an, Ali Imran, 104.)

  A vjernici i vjernice suprijatelji jedni drugima: trae da se ine dobra

  j , g jtrgovina." A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Onome do koga dopre pouka Gospodara njegova - pa se okani, njegovo je ono to je prije stekao, njegov sluaj e Allah rjeavati; a oni koji to opet uine - bie stan

Search related