spremljanje vsebnosti nekaterih onesna¾eval v ¾ivilih (akrilamid, etil

 • View
  231

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of spremljanje vsebnosti nekaterih onesna¾eval v ¾ivilih (akrilamid, etil

 • ZZV Maribor - Intitut za varstvo okolja

  DAT.: IVOTS-33-PR12MKO_Onesnazevala_Zivila.Doc

  SPREMLJANJE VSEBNOSTI NEKATERIH ONESNAEVAL V IVILIH

  (AKRILAMID, ETIL KARBAMAT, KADMIJ, ANORGANSKI ARZEN)

  POROILO.

  Maribor, oktober 2012

 • IVOTS-33-PR12MKO_Onesnazevala_Zivila_zakljuno.doc ZZV Maribor - Intitut za varstvo okolja Stran 2 od 36

  Naslov: SPREMLJANJE VSEBNOSTI NEKATERIH ONESNAEVAL V IVILIH

  (AKRILAMID, ETIL KARBAMAT, KADMIJ, ANORGANSKI ARZEN). POROILO.

  Naronik: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Dunajska cesta 22 1000 LJUBLJANA Izvajalec: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor INTITUT ZA VARSTVO OKOLJA Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor iro raun: 51800-603-34142

  ID za DDV: SI30447046 Evidenna oznaka: 133-12/6486-12 Delovni nalog: Pogodba t. 2330-12-000040 z dne 16.08.2012 Dejavnost: 33-Prehrana Nosilec: Metka Zidari, univ.dipl.in.kem.tehnol., spec. Sodelavci: mag. Jerica Ivano, univ.dipl.kem. Marjana Babi, univ.dipl.in.kem.in. Lovro Arnu, prof.biolog. Ladislav Kuan, univ.dipl.in.kem.tehnol. Bogdana Jeretin, univ.dipl.in.kem.tehnol. Pija Rep, univ.dipl.kem. Intitut za varovanje zdravja RS - za doloitev vsebnosti kadmija Institut Joef Stefan - za doloitev vsebnosti anorganskega arzena Maribor, 17.10.2012 ODDELEK ZA VODE, PREHRANO IN PREDMETE SPLONE RABE Vodja: mag. Slavko Lapajne, univ.dipl.kem.

  INTITUT ZA VARSTVO OKOLJA Predstojnik: mag. Emil erjal, univ.dipl.in.kem.tehnol.

 • IVOTS-33-PR12MKO_Onesnazevala_Zivila_zakljuno.doc ZZV Maribor - Intitut za varstvo okolja Stran 3 od 36

  VSEBINA

  1 UVOD 5

  2 METODOLOGIJA 5

  2.1 VZORENJE 5

  2.2 KEMIJSKA PRESKUANJA 6 2.2.1 Metodologija 6 2.2.2 Zagotavljanje kakovosti 6

  2.3 PRAVNE PODLAGE 6 2.3.1 Akrilamid 6 2.3.2 Etilkarbamat 7 2.3.3 Kadmij 7 2.3.4 Anorganski arzen 7

  3 REZULTATI PREISKAV 8

  4 PREGLED REZULTATOV 9

  4.1 AKRILAMID 9 4.1.1 Akrilamid splone informacije 9 4.1.2 Pregled rezultatov - skupaj 10 4.1.3 Pregled rezultatov po posameznih skupinah ivil 10

  4.2 ETILKARBAMAT 13 4.2.1 Etilkarbamat splone informacije 13 4.2.2 Pregled rezultatov - skupaj 14 4.2.3 Pregled rezultatov po posameznih skupinah ganih pija 14

  4.3 KADMIJ 15 4.3.1 Kadmij splone informacije 15 4.3.2 Pregled rezultatov po posameznih skupinah ivil 16 4.3.3 Pregled rezultatov ita odvzeta na irem obmoju Celja 19

  4.4 ANORGANSKI ARZEN 22 4.4.1 Anorganski arzen splone informacije 22 4.4.2 Pregled rezultatov po posameznih skupinah ivil 23

  5 POVZETEK 24

  6 PRILOGE 26

  6.1 PREGLEDNA TABELA Z OSNOVNO STATISTINO ANALIZO REZULTATOV AKRILAMIDA V IVILIH 27

  6.2 PREGLEDNA TABELA Z OSNOVNO STATISTINO ANALIZO REZULTATOV ETILKARBAMATA V GANIH PIJAAH 28

  6.3 PREGLEDNE TABELA Z OSNOVNO STATISTINO ANALIZO REZULTATOV KADMIJA V IVILIH 29

  6.4 PREGLEDNI TABELI Z OSNOVNO STATISTINO ANALIZO REZULTATOV ANORGANSKEGA ARZENA V IVILIH 30

  6.5 PREGLEDNA TABELA Z OSNOVNO STATISTINO ANALIZO REZULTATOV KADMIJA V ITIH 31

  6.6 POROILA O PRESKUSIH 32

 • IVOTS-33-PR12MKO_Onesnazevala_Zivila_zakljuno.doc ZZV Maribor - Intitut za varstvo okolja Stran 4 od 36

  6.7 PREGLEDNE KARTE VSEBNOSTI KADMIJA V JEMENU, PENICI IN KORUZI NA IREM OBMOJU CELJA 33

  6.7.1 Penica 34 6.7.2 Jemen 35 6.7.3 Koruza 36

 • SPREMLJANJE VSEBNOSTI NEKATERIH ONESNAEVAL V IVILIH

  IVOTS-33-PR12MKO_Onesnazevala_Zivila_zakljuno.doc ZZV Maribor - Intitut za varstvo okolja Stran 5 od 36

  1 UVOD

  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju MKO) je naronik izvedbe vzorenja in preiskav vzorcev ivil na vsebnost naslednjih onesnaeval: akrilamida, etilkarbamata, kadmija in anorganskega arzena. Namen naloge je spremljanje vsebnosti navedenih onesnaeval v ivilih na slovenskem trgu na podlagi Priporoil EU in zahtev za poroanje Evropski komisiji in Evropski agenciji za varno hrano ter analiza stanja onesnaenosti ivil z navedenimi onesnaevali. Poudarek je na ivilih slovenskega porekla oziroma s slovensko blagovno znamko.

  Vzorenje ivil je izvedel Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Intitut za varstvo okolja.

  Preiskave vzorcev ivil na vsebnost akrilamida, etilkarbamata in kadmija je izvedel Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Intitut za varstvo okolja. Preiskave doloenega tevila vzorcev ivil na vsebnost kadmija je izvedel podizvajalec - Intitut za varovanje zdravja RS. Doloitev anorganskega arzena v vzorcih ivil pa je izvedel podizvajalec - Institut Joef Stefan.

  2 METODOLOGIJA

  2.1 VZORENJE

  Pri vzorenju ivil v okviru programa so bile glede tevila in vrste vzorcev upotevane zahteve naronika, opredeljene v 2. l. Pogodbe t. 2330-12-000040 za spremljanje vsebnosti nekaterih onesnaeval v ivilih.

  Vzorenje ivil je izvedel Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Intitut za varstvo okolja. Vzorci ivil za doloitev vsebnosti akrilamida in anorganskega arzena so bili odvzeti v prometu (Maribor, Ljubljana). Prav tako so bili vzorci ria, rievih vafljev, okolad, kakava v prahu in semen oljnic za doloitev vsebnosti kadmija odvzeti v prometu. Vzorci ganja iz koiastega sadja za doloitev vsebnosti etilkarbamata pa so bili odvzeti tako v prometu kot tudi pri proizvajalcih na razlinih obmojih Slovenije.

  V skladu z dogovori z naronikom so bili vzorci it za doloitev vsebnosti kadmija odvzeti pri pridelovalcih na irem obmoju Celja.

  Skupno je bilo vzoreno 245 vzorcev ivil, od tega 60 vzorcev ivil za doloitev vsebnosti akrilamida, 20 vzorcev ganja iz koiastega sadja za doloitev vsebnosti etilkarbamata, 125 vzorcev ivil (vkljuno z iti iz irega obmoja Celja) za doloitev vsebnosti kadmija in 40 vzorcev ria in rievih vafljev za doloitev vsebnosti anorganskega arzena. Pregled kombinacij vrsta preiskav/skupina ivil in tevilo vzorcev je razviden iz tabele 1.

  Tabela 1.: Pregled parametrov, ivil in tevilo vzorcev posameznih ivil

  Preiskava Skupina ivil t. vzorcev

  Akrilamid Krompirjev ips 5

  Izdelki iz krompirja za pripravo doma 4

  Kruh 9

  itni kosmii za zajtrk (razen mueslija in ovsene kae) 5

  Muesli 4

  Keksi, krekerji, hrustljav kruh in podobno (razen peciv in tort) 17

  Rievi vaflji 5

 • SPREMLJANJE VSEBNOSTI NEKATERIH ONESNAEVAL V IVILIH

  IVOTS-33-PR12MKO_Onesnazevala_Zivila_zakljuno.doc ZZV Maribor - Intitut za varstvo okolja Stran 6 od 36

  Preiskava Skupina ivil t. vzorcev

  Koruzni flips, koruzni ips, pokovka 3

  Praena kava 4

  Instant kava 2

  Kavni nadomestki 2

  Etilkarbamat ganje iz koiastega sadja 20

  Kadmij Ri 30

  Rievi vaflji 10

  okolada 20

  Kakav v prahu 10

  Semena oljnic za prehrano ljudi 25

  ita 30

  Anorganski arzen Ri 30

  Rievi vaflji 10

  2.2 KEMIJSKA PRESKUANJA

  2.2.1 Metodologija

  Analizne metode (standardi), ki so bile uporabljene za preiskave ivil v okviru programa, so razvidne iz tabele 2.

  Tabela 2.: Pregled analiznih metod preskuanj vzorcev ivil

  Preiskava Skupina ivil Metoda (standard)

  Akrilamid ivila IM/LC-MS-MS/SOP 169.01

  Etilkarbamat ganje iz koiastega sadja AOAC 994.07

  Kadmij Ri, rievi vaflji, ita SIST EN 15763:2010

  okolada, kakav v prahu, semena oljnic za prehrano ljudi 005-I/SIST EN 14083:2003*

  Anorganski arzen Ri, rievi vaflji HPLC-HGAFS**

  * Analize je izvedel Intitut za varovanje zdravja RS, ** Analize je izvedel Institut Joef Stefan

  2.2.2 Zagotavljanje kakovosti

  Izvajalec preiskav, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor Intitut za varstvo okolja je akreditiran pri Slovenski akreditaciji (SA) v obsegu akreditacijske listine t. LP-014.

  Podizvajalec preiskav Intitut za varovanje zdravja RS je akreditiran pri SA v obsegu akreditacijske listine t. LP-029 in podizvajalec preiskav Institut Joef Stefan Odsek za znanosti o okolju je akreditiran pri SA v obsegu akreditacijske listine t. LP-090.

  Analizni postopki in metode so optimizirani tako, da zagotavljajo sledljivost in optimalno zanesljivost rezultatov, skladno z doloili standarda SIST EN ISO/IEC 17025.

  2.3 PRAVNE PODLAGE

  2.3.1 Akrilamid

  Podroje spremljanja akrilamida v ivilih urejajo naslednja priporoila:

  - Priporoilo Komisije z dne 2. junija 2010 o spremljanju ravni akrilamida v ivilih (Ur. list EU t. L137/2010);

 • SPREMLJANJE VSEBNOSTI NEKATERIH ONESNAEVAL V IVILIH

  IVOTS-33-PR12MKO_Onesnazevala_Zivila_zakljuno.doc ZZV Maribor - Intitut za varstvo okolja Stran 7 od 36

  - Priporoilo Komisije z dne 10.01.2011 o preiskavah ravni akrilamida v ivilih, Bruselj, 10.1.2011, C(2010) 9681 konna.

  Za ocenjevanje prisotnosti akrilamida v ivilih e niso postavljeni kriteriji oziroma ustrezne mejne vrednosti za ivila.

  Priporoilo Komisije z dne 10.01.2011 o preiskavah ravni akrilamida v ivilih sicer doloa okvirne vrednosti. V skladu z omenjenim Priporoilom Komisije je priporoeno v primeru, ko vsebnost akrilamida v ivilu, vzorenem v okviru monitoringa, presega okvirno vrednost za zadevno skupino ivil, izvesti dodatni nadzor pri nosilcu dejavnosti.

  2.3.2 Etilkarbamat

  Podroje spremljanja etilkarbamata v ivilih ureja naslednje priporoilo:

  - Priporoilo Komisije z dne 2. marca 2010 o prepreevanju in zmanjevanju kontaminacije ganja iz koiastega sadja in ganja iz tropin koiastega sadja z etilkarbamatom ter nadzorovanju stopenj etilkarbamata v teh pijaah (Ur. list EU t. L52/2010).

  V omenjenem Priporoilu Komisije je priporoeno, da drave lanice zagotovijo sprejetje vseh ukrepov za dosego im nijih stopenj etilkarbamata v ganju iz koiastega sadja in ganju iz tropin koiastega sadja, pri emer je ciljna stopnja 1 mg/l. Prav tako je priporoeno, da drave lanice sprejmejo p