of 55 /55
1 Warszawa, 31.03.2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Powiśle” za okres 1.01.2014 r. 31.12.2014 r. Rozdział I Część ogólna Zasoby Na 31.12.2014 roku Spółdzielnia zarządzała 27 budynkami mieszkalnymi i 4 wolnostojącymi pawilonami użytkowymi o charakterze handlowo-usługowym i biurowym oraz 112 garażami jednostanowiskowymi. W budynkach mieszkalnych zlokalizowanych jest 1604 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 64 067,03 m 2 . Powierzchnia lokali użytkowych i garaży przedstawia się następująco; 1. 48 lokali użytkowych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych – 3 348,10 m 2 , 2. 4 pawilony wolnostojące – 3 063,90 m 2 3. 112 garaży jednostanowiskowych – 1 794,42 m 2 Całość zasobów mieszkaniowych posiada opomiarowanie ciepła w węzłach cieplnych. Mieszkania posiadają indywidualne opomiarowanie ciepłej i zimnej wody. Na koniec 2014 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa liczyła 1611 członków. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24.05.2014 r. Zarząd po konsultacjach z Radą Nadzorczą postanowił zwołać Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni na dzień 24 maja 2014 r. W zebraniu uczestniczyło 64 członków Spółdzielni. Zebranie przyjęło 8 uchwał w następujących sprawach: wyboru uzupełniającego do Rady Nadzorczej na kadencję 2012 -2015 Uchwała nr 1, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2013r. – Uchwała nr 2, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 r. – Uchwała nr 3; podziału nadwyżki bilansowej – Uchwała nr 4; udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013 r. – Uchwały nr 5,6; przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r. – Uchwała nr 7; wyrażenia zgody na wtórny podział działki ewidencyjnej nr 3/3 z obrębu 5-04-08 i nieodpłatnego nabycia udziałów w wyodrębnionej części działki od osób, które wyodrębniły swoje lokale w nieruchomości Solec 113.– Uchwała nr 8, W związku z powyższym w II kwartale 2014 r. przygotowano dokumenty niezbędne do zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni za 2013 r. zarówno w KRS jak i Urzędzie Skarbowym oraz przygotowano dokumenty niezbędne do zarejestrowania w KRS nowego członka Rady Nadzorczej. Realizując Uchwałę nr 8/2013, Zarząd przeprowadził wstępne rozmowy z osobami które przekształciły własnościowe prawo do lokalu w tej nieruchomości w odrębną własność i wobec akceptacji zaproponowanego podziału działki nr 3/3 przez te osoby, zlecono uprawnionemu geodecie wykonanie map podziałowych przedmiotowej nieruchomości. Obecnie oczekujemy na zatwierdzenie podziału przez Prezydenta Miasta St. Warszawa. Po uprawomocnieniu się decyzji podziałowej możliwe

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

  • Upload
    dangdat

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z...

Page 1: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

1

Warszawa, 31.03.2015 r.

Sprawozdanie Zarządu

z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Powiśle” za

okres 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Rozdział I

Część ogólna

Zasoby

Na 31.12.2014 roku Spółdzielnia zarządzała 27 budynkami mieszkalnymi i 4

wolnostojącymi pawilonami użytkowymi o charakterze handlowo-usługowym i biurowym

oraz 112 garażami jednostanowiskowymi. W budynkach mieszkalnych zlokalizowanych jest

1604 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 64 067,03 m2. Powierzchnia lokali

użytkowych i garaży przedstawia się następująco;

1. 48 lokali użytkowych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych – 3 348,10 m2,

2. 4 pawilony wolnostojące – 3 063,90 m2

3. 112 garaży jednostanowiskowych – 1 794,42 m2

Całość zasobów mieszkaniowych posiada opomiarowanie ciepła w węzłach cieplnych.

Mieszkania posiadają indywidualne opomiarowanie ciepłej i zimnej wody. Na koniec 2014 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa liczyła 1611 członków.

Walne Zgromadzenie

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie – zwołane na dzień 24.05.2014 r.

Zarząd po konsultacjach z Radą Nadzorczą postanowił zwołać Walne Zgromadzenie

Członków naszej Spółdzielni na dzień 24 maja 2014 r. W zebraniu uczestniczyło 64

członków Spółdzielni. Zebranie przyjęło 8 uchwał w następujących sprawach:

wyboru uzupełniającego do Rady Nadzorczej na kadencję 2012 -2015 – Uchwała nr 1,

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2013r. – Uchwała nr 2,

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 r. – Uchwała nr 3;

podziału nadwyżki bilansowej – Uchwała nr 4;

udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013 r. – Uchwały nr 5,6;

przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r. – Uchwała nr 7;

wyrażenia zgody na wtórny podział działki ewidencyjnej nr 3/3 z obrębu 5-04-08 i

nieodpłatnego nabycia udziałów w wyodrębnionej części działki od osób, które

wyodrębniły swoje lokale w nieruchomości Solec 113.– Uchwała nr 8,

W związku z powyższym w II kwartale 2014 r. przygotowano dokumenty niezbędne do

zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni za 2013 r. zarówno w KRS jak i

Urzędzie Skarbowym oraz przygotowano dokumenty niezbędne do zarejestrowania w KRS

nowego członka Rady Nadzorczej. Realizując Uchwałę nr 8/2013, Zarząd przeprowadził

wstępne rozmowy z osobami które przekształciły własnościowe prawo do lokalu w tej

nieruchomości w odrębną własność i wobec akceptacji zaproponowanego podziału działki nr

3/3 przez te osoby, zlecono uprawnionemu geodecie wykonanie map podziałowych

przedmiotowej nieruchomości. Obecnie oczekujemy na zatwierdzenie podziału przez

Prezydenta Miasta St. Warszawa. Po uprawomocnieniu się decyzji podziałowej możliwe

Page 2: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

2

będzie podpisanie aktu notarialnego na mocy którego Spółdzielnia nabędzie udziały w

wyodrębnionej części działki.

Jesienne Walne Zgromadzenie w celu uchwalenia planów gospodarczych Spółdzielni na

2015 r. oraz Kierunków rozwoju działalności gospodarczej w zakresie remontów zasobów SBM

„Powiśle” na lata 2016 – 2022

Zarząd po konsultacjach z Radą Nadzorczą zwołał Walne Zgromadzenie Członków naszej

Spółdzielni na dzień 29 listopada 2014 r. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 53

członków Spółdzielni.

Zebranie przyjęło 2 uchwały w następujących sprawach:

Uchwała nr 1/2014 – w sprawie uchwalenia planu finansowego oraz planu remontów na

2015 r.

Uchwała nr 2/2014, - w sprawie uchwalenia Kierunków rozwoju działalności gospodarczej w

zakresie remontów zasobów SBM „Powiśle” na lata 2016 – 2022

W związku z powyższym Zarząd odnośnie Uchwały nr 1/2014 – przedłożył Kierownikowi ds.

techniczno – administracyjnych uchwalony Plan remontów na 2015 r. celem przygotowania

założeń i materiałów przetargowych dla prac remontowych ujętych w przedmiotowym planie

oraz zawiadomił wszystkie osoby którym służy prawo do lokali mieszkalnych o zmianie od

1.03.2015 r. stawki za eksploatację bieżącą wraz z uzasadnieniem. Odnośnie Uchwały nr

2/2014, Zarząd przekazał kierownikowi ds. technicznych kierunki celem opracowania

szczegółowych kosztorysów, które będą podstawą do tworzenia planów remontów na

poszczególne lata.

Rada Nadzorcza Rok 2014 był 2 rokiem kadencji Rady Nadzorczej wybranej przez Walne

Zgromadzenie w dniu 24.11.2012 r.

W 2014 r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

1. Marek Kusiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2. Marian Kepal– Zastępca Przewodniczącego,

3. Waldemar Sadura – Sekretarz i Przewodniczący Komisji GZMiT,

4. Jacek Pawlik– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

5. Wiesław Klimczewski– Przewodniczący Komisji ds. eksploatacji,

6. Mirosława Rogozińska – Przewodnicząca Komisji Członkowsko – Mieszkaniowej,

7. Teresa Bochen,

8. Andrzej Cichocki,

9. Włodzimierz Czerwiński,

10. Wojciech Fabisiewicz,

11. Maciej Grabowski,

12. Gabriela Gronkowska (do 22.12.2014r.),

13. Barbara Ostaszewska,

14. Maria Perkowska,

15. Grażyna Stadnicka,

16. Stefan Sutkowski,(do marca 2014 r.),

17. Jerzy Hubert (od 24.05.2014 r. )

18. Piotr Wojtaś.

W dniu 8.12.2014r. rezygnację z pracy w Radzie Nadzorczej złożyła Pani Gabriela

Gronkowska.

W 2014 roku Rada Nadzorcza odbyła 11 protokołowanych posiedzeń plenarnych, na których

podjęła 36 Uchwał.

Page 3: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

3

Zarząd W okresie sprawozdawczym za 2014 r. swoje obowiązki pełnił Zarząd w niezmienionym

składzie:

1. Prezes Zarządu – Małgorzata Szatan,

2. Członek Zarządu, Główna księgowa – Urszula Prałat.

Prezes Zarządu koordynował prace służb Spółdzielni sprawując bezpośredni nadzór nad:

1. Pionem członkowsko-mieszkaniowym.

2. Pionem techniczno - administracyjnym

3. Sprawami organizacyjno-prawnymi.

Członek Zarządu – Główna Księgowa organizowała prace oraz sprawowała nadzór nad

pionem finansowo-księgowym.

Niezależnie od przyporządkowania poszczególnych działów członkom Zarządu

utrzymana była zasada kolegialności podejmowania decyzji w kluczowych dla działalności

Spółdzielni sprawach.

Rozdział II

Organizacja pracy Zarządu i służb Spółdzielni Budowlano

Mieszkaniowej „Powiśle”.

W 2014 r. Zarząd odbył 37 protokołowanych posiedzeń, na których podjęto 33

uchwały dotyczące działalności Spółdzielni, a w szczególności:

1. Przyjęcia w poczet członków Spółdzielni w związku z nabyciem praw do lokali,

W omawianym okresie Zarząd przyjął w poczet członków 56 osób, potwierdził ustanie

członkostwa w związku ze zbyciem własnościowego prawa do lokalu 32 osób oraz skreślił z

rejestru członków 29 osób w związku ze śmiercią.

2. Sprawy związane z regulacją stanu prawnego gruntów.

a. Dobra 19 – sprawa uregulowania stanu prawnego gruntu – 12 m2 – pod

pawilonem (kwiaciarnia) – zadanie w trakcie realizacji.

b. Solec 54 – sprawa uregulowania stanu prawnego gruntu – 15 m2 – pod

częścią garażu nr 1 – zadanie w trakcie realizacji.

W związku z Uchwałami nr 7a/2012 i 7b/2012 Walnego Zgromadzenia z dnia 24.11.2012,

Zarząd, wnioskiem z dnia 16.01.2013 r. skierowanym do Prezydent Miasta St. Warszawy,

wystąpił o przedmiotową zamianę, nie wycofując się jednocześnie ze swoich poprzednich

wniosków o oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działek gruntu nr

27/1 z obrębu 5-04-08 o powierzchni 12 m2 oraz części działki nr 29/11 z obrębu 5-04-08 o

powierzchni ok 15 m2.

Wniosek Spółdzielni o zamianę, zgodnie z pełnomocnictwami oraz przyjętą procedurą został

przekazany do Biura Gospodarowania Nieruchomościami i otrzymał sygn. OB./912/13. Z

powodu braku jakichkolwiek informacji dotyczącej złożonych przez Spółdzielnię dwóch

propozycji zamiany, Zarząd spotkał się z Burmistrzem Dzielnicy Śródmieści Panem

Wojciechem Bartelskim w celu przedstawienia problemów związanych z regulacją stanu

prawnego naszych nieruchomości, skutkującymi brakiem możliwości realizacji ustawy o

spółdzielniach mieszkaniowych w kwestii przekształceń własnościowych. W ślad za

spotkaniem Zarząd wystosował pismo do Władz Dzielnicy z prośbą o poparcie naszych starań

dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości będących we władaniu Spółdzielni.

Efektem spotkania oraz pisma Spółdzielni była odpowiedź Burmistrza z dnia 29.11.2013r.

skierowana do Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami, w którym poparł on zarówno

Page 4: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

4

nasze wnioski o nabycie przedmiotowych nieruchomości w trybie bezprzetargowym jak i

wniosek o zamianę uznając je za zasadne.

Jednocześnie Burmistrz wskazał na problemy wynikające z toczących się postępowań

dotyczących zwrotu następujących działek: części działki nr 138/2(Kruczkowskiego 12A),

działki nr 29/15 oraz części działki 29/14 (Solec 54-garaż) spadkobiercom byłych właścicieli.

Po długotrwałej procedurze przed Sądami Administracyjnym dopiero w dniu 27.06.2013 r.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy decyzją nr 219/DK/DW/2013 ustanowił na rzecz

następcy prawnego dotychczasowego właściciela hip 11424 prawo użytkowania wieczystego

gruntu działki 29/15 i odmówił ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu części

działki ewidencyjnej nr 29/14 (garaż Solec 54) pochodzącej z dawnej nieruchomości hip

11424 (działka objęta wnioskiem Spółdzielni). Takie działanie pozwoliło na podjęcie

dalszych kroków dotyczących zamiany lub realizacji wniosku w sprawie nabycia zarówno

działki 29/14 (garaż Solec 54). Niestety okazało się, że spadkobiercy byłych właścicieli

złożyli odwołanie do SKO odnośnie punktu 3 postanowienia Prezydent Warszawy z dnia

27.06.2014 r. odmawiającego oddanie spadkobiercom w użytkowanie wieczyste części

działki nr 29/14 zabudowanej garażem. SKO w dniu 29.10.2014 r. stwierdziło nieważność

decyzji w pkt 3. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna. Z informacji uzyskanych od ZGN

wynika, że Miasto przychyla się do zamiany gruntów zgodnie z Wariantem II, niestety w

związku z toczącą się nadal procedurą odwoławczą termin realizacji wniosku może się

wydłużyć lub konieczne będzie wyłączenie z zamiany spornego gruntu o powierzchni 6 m2.

(część gruntu na którym zlokalizowany jest garaż Solec 54).

W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd w dniu 13.03.2015 r. spotkał się z nowym

Burmistrzem Dzielnicy Śródmieście w celu omówienia zaistniałej sytuacji i wypracowania

dalszego działania Spółdzielni w przedmiotowej sprawie. Obecnie Zarząd oczekuje na

przedstawienie przez Miasto oficjalnych odpowiedzi w przedmiotowej sprawie, w celu

złożenia odpowiednich wniosków na Walne Zgromadzenie.

c) Solec 115 – podział nieruchomości 4 budynkowej na cztery nieruchomości

jednobudynkowe.

W związku z oddaleniem w dniu 15.03.2011 przez Sąd Wieczystoksięgowy wniosku

Spółdzielni o ujawnienie podziału nieruchomości czterobudynkowej Tamka 19/23, Tamka 17,

Solec 115 oraz garaże Solec 115b na cztery nieruchomości jednobudynkowe, Zarząd wystąpił

w dniu 25.07.2011 r do Biura Geodezji i Katastru w Dzielnicy Śródmieście z prośbą o pilne

podjęcie działań w celu uporządkowania stanu prawnego gruntów będących w użytkowaniu

wieczystym Spółdzielni. Urząd po rozpatrzeniu naszego pisma skierował w dniu 17.08.2011r

sprawę do załatwienia zgodnie z kompetencjami do Biura Gospodarki Nieruchomościami

Urzędu m.st. Warszawy. Po kilkunastu rozmowach, wizji lokalnej w terenie oraz interwencji

w tej sprawie u Burmistrza Dzielnicy Śródmieście postanowiono zlecić ponowne wykonanie

pomiarów geodezyjnych, aby ostatecznie rozwiązać problem tych nieruchomości. Po

wykonaniu prac geodezyjnych w dniu 20.02.2014 r. Prezydent Miasta St. Warszawy

zatwierdziła zmiany w danych ewidencji gruntów i budynków ujednolicając tym samym stan

prawny gruntów poprzez wykreślenie z ewidencji gruntów działki nr 3/19 o powierzchni 4 m2

a następnie dołączenie jej do dawnej działki o nr 3/18 tworząc w ten sposób działkę o nr 3/13.

Takie działanie pozwoliło Spółdzielni na złożenie w dniu 22.07.2014 wniosku do Ksiąg

Wieczystych o ujawnienie podziału przedmiotowych działek. Sąd Wieczystoksięgowy

ujawnił przedmiotowy podział w Księdze Wieczystej nr WA4M/00030200/6. Umożliwi to

Spółdzielni realizację uwłaszczeń w nieruchomościach: Solec 115, Solec 115b, Tamka 17

oraz Tamka 19/23. Zarząd planuje podjąć uchwały określające przedmiot odrębnej własności

w tych nieruchomościach po zakończeniu procesu wtórnego podziału nieruchomości Solec

113 (przebieg sprawy opisany poniżej).

Page 5: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

5

d) Solec 113 – podział wtórny działki ewidencyjnej nr 3/3 z obrębu 5-04-08 i

nieodpłatne nabycie udziałów w wyodrębnionej części działki od osób,

które wyodrębniły swoje lokale w tej nieruchomości – realizacja Uchwały

nr 8/2014 z dnia 24 maja 2014 r.

W związku z podjęciem w dniu 24.05.2014 przez Walne Zgromadzenie Uchwały nr 8/2014

w sprawie wyrażenia zgody na wtórny podział działki ewidencyjnej nr 3/3 z obrębu 5-04-08 i

nieodpłatne nabycie udziałów w wyodrębnionej części działki od osób, które wyodrębniły

swoje lokale w tej nieruchomości, Zarząd zlecił uprawnionemu geodecie wykonanie

pomiarów geodezyjnych i wykonanie podziału przedmiotowej działki. W międzyczasie

Zarząd zrobił wstępne rozeznanie, czy osoby które przeniosły własność swoich lokali

mieszkalnych w tej nieruchomości są zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem Spółdzielni

swoich udziałów w części działki nr 3/3. Wszystkie osoby wyraziły zgodę na propozycję

Zarządu. Prace geodezyjne w tym sporządzenie Protokołu przyjęcia granic w nieruchomości

zakończyły się w końcówce roku 2014. Na skutek podziału z działki o nr 3/3 o powierzchni

1446 m2, powstały działki o nr 3/20 o powierzchni 1051m

2 oraz nr 3/21 o powierzchni 395

m2. W związku z powyższym, Zarząd pismem z dnia 12.01.2015 wystąpił z wnioskiem do

Delegatury Biura Geodezji i Katastru o zatwierdzenie przedmiotowego podziału. W dniu

3.03.2015 r. Zarząd uzupełnił wniosek o zgodę na przedmiotowy podział 7 osób, które

przeniosły własność swoich lokali w tej nieruchomości. Obecnie oczekujemy na decyzję w tej

sprawie. Po uprawomocnieniu się decyzji Prezydent Miasta St. Warszawy, Zarząd oraz osoby

które przeniosły własność swoich lokali w nieruchomości Solec 113 podpiszą stosowny akt

notarialny na mocy którego Spółdzielnia będzie jedynym użytkownikiem wieczystym działki

3/20 o powierzchni 1051 m2. Na nowo powstałej działce Rada Nadzorcza ustanowi

służebność przejścia i przejazdu dla właścicieli lokali w budynkach: Solec 115, Solec 115b –

garaże oraz Tamka 17 umożliwi to Zarządowi podjęcie uchwał określających przedmiot

odrębnej własności dla tych nieruchomości.

3. Sprawy związane z wysokością opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

W IV kwartale 2013 r. zostały wypowiedziane dotychczasowe wysokości opłat rocznych z

tytułu użytkowania wieczystego gruntu w kolejnych nieruchomości położonych, przy ul.

1. Dobra 18/20 – 4318 zł/m2

2. Dobra 17 – 4721 zł/m2

3. Kruczkowskiego 14 – 4620 zł/m2

4. Kruczkowskiego 16 – 4218 zł/m2

5. Kruczkowskiego 12a – 4218 zł/m2

6. Solec 109a – 4520 zł/m2

7. Potockiego 4/Solec 36 – 4533 zł/m2

8. Solec 83 – 4268 zł/m2

9. Ludna 10/Orłowicza6/Orłowicza 8 – 3307 zł/m2,

10. Orłowicza 10 garaże – 3 307zł/m2,

11. Al. 3 Maja 12 – 4268 zł/m2

Spółdzielnia odwołała się od decyzji z pkt 1 – 8 oraz na podstawie zebranych pełnomocnictw

udzielonych Prezes Zarządu, złożyła stosowne odwołania w imieniu osób, które

przekształciły prawo do lokali w odrębną własność z tych nieruchomości. Pełnomocnictwa

zebrano zgodnie z poniższym zestawieniem:

Page 6: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

6

Tabela nr 1 – Wykaz nieruchomości, którym wypowiedziano wysokość opłat za użytkowanie

wieczyste w grudniu 2013 r. i wobec których Spółdzielnia złożyła odwołania do SKO

Lp. Adres nieruchomości ilość lokali

przekształconych

Ilość zebranych

wniosków

1 Dobra 18/20 22 10

2 Dobra 17 18 12

3 Kruczkowskiego 14 21 15

4 Kruczkowskiego 16 20 17

5 Kruczkowskiego 12a 34 19

6 Solec 109a 27 22

7 Potockiego 4/Solec 32/34 i 36 51 26

8 Solec 83 21 15

Razem 214 136

Wszystkie zebrane wnioski zostały złożone zarówno w SKO jak i Urzędzie Miasta

Stołecznego Warszawa – Urząd Dzielnicy Śródmieście.

SKO wyznaczało terminy rozpraw sukcesywnie zgodnie z poniższym zestawieniem:

Tabela nr 2 – Terminy rozpraw w SKO dla Spółdzielni i osób uwłaszczonych.

Lp. Adres nieruchomości Termin rozprawy

dla Spółdzielni

Termin rozpraw dla

osób uwłaszczonych

1 Dobra 18/20 13.03.2014 r. 13.03.2014 r.

2 Dobra 17 13.03.2014 r. 13.03.2014 r.

3 Kruczkowskiego 14 11.09.2014 r. 11.09.2014 r.

4 Kruczkowskiego 16 11.09.2014 r. 11.09.2014 r.

5 Kruczkowskiego 12a 11.09.2014 r. 11.09.2014 r.

6 Solec 109a 27.10.2014 r. 23.09.2014r.

7 Potockiego 4/Solec 32/34 i 36 11.09.2014 r. 11.09.2014 r. (bez

Solec 36)

8 Solec 83 27.10.2014 r. 23.09.2014r

Jak widać z powyższego zestawienia w 2014 r. Spółdzielnia występowała przed SKO w

sprawach dotyczących wszystkich wymienionych powyżej nieruchomości. Również odnośnie

osób uwłaszczonych Prezes Zarządu jako pełnomocnik tych osób uczestniczyła w sprawach

wszystkich nieruchomości (bez budynku Solec 36). Obecnie oczekujemy na decyzję SKO w

przedmiotowych sprawach. W związku z powyższym, w celu niedopuszczenia do zbyt

wysokich jednorazowych dopłat dla członków Spółdzielni posiadających własnościowe

prawo do lokalu, Zarząd podjął decyzję o ustaleniu od 1.01.2015 r. nowej stawki za

użytkowanie wieczyste w wysokości zapewniającej pokrycie tych kosztów w wymienionych

powyżej nieruchomościach.

Odnośnie wypowiedzeń z 2012 r, dotyczących nieruchomości:

1. Solec 79, 79a, Al. 3 Maja 5a i 7b,

2. Solec 113,

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uwzględniło odwołania złożone zarówno przez

Spółdzielnię jak i Prezes Zarządu w imieniu osób uwłaszczonych (tylko tych które udzieliły

pełnomocnictw). Poniższe zestawienie przedstawia wysokość obniżenia opłaty rocznej dla

Spółdzielni oraz osób uwłaszczonych, które złożyły stosowne pełnomocnictwa.

Page 7: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

7

Tabela nr 3 – Wysokość uzyskanych obniżek od kosztów użytkowania wieczystego.

L.p. Adres

Opłata roczna

przed decyzją

SKO

Opłata roczna po

decyzji SKO Różnica

1 Solec 79, 79a,

Al. 3 Maja 5a i

7b

Spółdzielnia

294 600 zł 263 793,68 30 807,26

uw

łasz

czen

i Solec 79 64 639,22 56 430,56 8 208,66

Solec 79a 31 338,93 28 327,25 3 011,68

Al. 3 Maja 5a 44 089,57 39 479,00 4 610,57

Al. 3 Maja 7b 35 140,19 31 465,48 3 674,71

Razem KD3 469 807,91 419 495,97 50 311,94

2 Solec 113, 41 551,65 38 462,49 3 089,06

uwłaszczeni S113 32 352,25 29 947,09 2 405,16

Razem Solec 113 73 903,90 68 409,58 5 494,32

Razem 55 806,26

Jak wynika z powyższego zestawienia roczne opłaty wszystkich członków, którzy złożyli

stosowne odwołanie w tych dwóch nieruchomościach zmniejszyły się o 55 806, 26 zł rocznie.

4. Nadzór nad działalnością Kancelarii Prawnej i nad sprawami sądowymi.

Obsługę prawną Spółdzielni pełni na podstawie umowy z dnia 16.11.2008r, Kancelaria

Prawna: S. Jakima, M. Domasiewicz - Jakima, R. Jakima - s. c. Zgodnie z umową Kancelaria

świadczy Spółdzielni pomoc prawną polegającą na:

1) Udzielaniu porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa oraz sporządzania

opinii prawnych i analiz ustnych lub pisemnych,

2) Opracowanie pism procesowych i innych wymagających argumentacji prawnej lub

konsultowanie projektów takich pism,

3) Doradztwo i pomoc prawna w negocjacjach z kontrahentami, uzgadnianie projektów

umów przewidzianych do zawarcia przez Zarząd oraz opracowywanie projektów umów

nietypowych lub skomplikowanych pod względem prawnym,

4) Zastępstwo procesowe w sprawach sądowych, administracyjnych i przed innymi

organami orzekającymi,

5) Doradztwo i pomoc prawna na posiedzeniach statutowych i regulaminowych organów

Zleceniodawcy oraz obsługa prawna Walnych Zgromadzeń.

a) Sprawy nakazowe dotyczące zadłużeń lokali mieszkalnych.

W 2014 r. Kancelaria Prawna złożyła do Sądu 34 pozwy, dotyczące zadłużenia członków

Spółdzielni w opłatach z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych na łączną kwotę

98.603,13 zł . We wszystkich sprawach sądowych prowadzonych przez Radcę Prawnego w

2014 roku wydane zostały nakazy zapłaty. W wyniku postępowań sądowych, a następnie

egzekucyjnych, zarówno za 2014 r. jak i prowadzenia dalszych postępowań windykacyjnych

z roku 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 zostały uregulowane kwoty zadłużenia w wysokości

łącznej 84.588,63 zł.

Page 8: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

8

Tabela nr 4 Wykaz spraw sądowych dotyczące zadłużenia w opłatach z tytułu użytkowania

lokali mieszkalnych prowadzonych w 2014 r.

Lp. Sygnatura akt Przedmiot

sporu Orzeczenie Egzekucja

Sprawy wniesione w 2014 r. 1 VI Nc 73/14 2 328,42 zł Nakaz zapłaty Komornik zbył lokal mieszkalny

2 VI Nc 72/14 2 869,38 zł Nakaz zapłaty Spłacone

3 VI Nc 71/14 2 664,50 zł Nakaz zapłaty Spłacone

4 VI Nc 70/14 2 069,02 zł Nakaz zapłaty Wniosek o postępowanie

egzekucyjne do Komornika

5 VI Nc 69/14 2 314,12 zł Nakaz zapłaty Spłacone

6 VI Nc 1217/14 5 344,18 zł Nakaz zapłaty Spłacone

7 VI Nc 1216/14 4 406,08 zł Nakaz zapłaty Spłacone

8 VI Nc 1214/14 2 754,61 zł Nakaz zapłaty Wniosek o postępowanie

egzekucyjne do Komornika

9 VI Nc 1213/14 4 250,12 zł Nakaz zapłaty Spłacone

10 VI Nc 1219/14 4 688,00 zł Nakaz zapłaty Postępowanie komornicze.

11 VI Nc 1215/14 3 614,52 zł Nakaz zapłaty Wniosek o postępowanie

egzekucyjne do Komornika

12 VI Nc 1218/14 2 210,88 zł Nakaz zapłaty Spłacone

13 VI Nc 1368/14 1 717,93 zł Nakaz zapłaty Wniosek o postępowanie

egzekucyjne do Komornika

14 VI Nc 1889/14 6 269,27 zł Nakaz zapłaty Spłacone

15 VI Nc 2250/14 4 219,98 zł Nakaz zapłaty Wniosek o postępowanie

egzekucyjne do Komornika

16 VI Nc 2248/14 10 491,63 zł Nakaz zapłaty Wniosek o postępowanie

egzekucyjne do Komornika

17 VI Nc 2249/14 2 642,11 zł Nakaz zapłaty Spłacone

18 VI Nc 2247/14 2 546,49 zł Nakaz zapłaty Komornik zbył lokal mieszkalny

19 VI Nc 2542/14 3 346,11 zł Nakaz Zapłaty Postępowanie egzekucyjne

20 VI Nc 3224 2 353,19 zł Nakaz zapłaty Wniosek o postępowanie

egzekucyjne do Komornika

21 VI Nc 3556/14 5 630,98 zł Nakaz zapłaty Częściowa spłata.

22 VI Nc 3555/14 4 723,70 zł Nakaz zapłaty Wniosek o klauzulę

wykonalności

23 VI Nc 3554/14 4 647,78 zł Nakaz zapłaty Spłacone

24 VI Nc 3553/14 3 624,83 zł Nakaz zapłaty Wniosek o klauzulę

wykonalności

25 VI Nc 3548/14 2 363,17 zł Nakaz zapłaty Spłacone

26 VI Nc 3549/14 2 461,68 zł Nakaz zapłaty Wniosek o klauzulę

wykonalności

27 VI Nc 3550/14 2 459,15 zł Nakaz zapłaty Wniosek o klauzulę

wykonalności

28 VI Nc 3551/14 2 770,41 zł Nakaz zapłaty Wniosek o klauzulę

wykonalności

29 VI Nc 3552/14 4 998,68 zł Nakaz zapłaty Spłaca w ratach

30 VI Nc 3817/14 2 970,09 zł Nakaz zapłaty Spłacone częściowo

31 VI Nc 3616/14 2 017,55 zł Nakaz zapłaty Spłacone częściowo

33 VI Nc 3818/14 1 675,39 zł Nakaz zapłaty Wniosek o klauzulę

wykonalności

34 VI Nc 3819/14 6 824,76 zł Nakaz zapłaty Wniosek o klauzulę

wykonalności

Page 9: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

9

Należności od mieszkańców z tytułu spraw skierowanych do sądu utrzymują się na stałym

poziomie i na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 163 234,91 zł, natomiast należności od byłych

najemców lokali użytkowych z tytułu spraw skierowanych do Sądu wyniosły 19 486,20 zł.

Zarząd wraz z radcą prawnym dokłada starań w ograniczaniu zadłużeń ciągłych (kilka spraw

sądowych dotyczących jednego lokalu w ciągu roku). Takie zadłużenia są najbardziej

niebezpieczne, gdyż ich ściągnięcie przez Komornika może być niemożliwe z powodu braku

środków u dłużników, a należności zasądzone przedawniają się po 10 latach. Na dzień

31.12.2014 r. są cztery osoby, w stosunku do których Spółdzielnia prowadzi kilka spraw

sądowych dotyczących zadłużenia lokali. W stosunku do jednej (poz. 1 i 18) Komornik zbył

już własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, obecnie spółdzielnia oczekuje na

uregulowanie przez Komornika wszelkich naszych należności związanych z tym lokalem, w

stosunku do następnej osoby (poz. 10 i 19) toczy się postępowanie egzekucyjne z

własnościowego prawa do lokalu (eksmisja i zbycie lokalu przez Komornika, oględziny

lokalu wyznaczone zostały na kwiecień 2015 r.), a w stosunku do dwóch pozostałych

procedura egzekucyjna rozpocznie się w 2015 r. Ponadto w stosunku do jednej osoby (lokal

Spółdzielni) trwa postępowanie eksmisyjne.

b) Inne sprawy toczące się w 2014 r.

Spółdzielnia w 2014 r oprócz spraw windykacyjnych prowadziła również inne postępowania

sądowe. Poniższe zestawienie prezentuje pełny wykaz toczących się w 2014 r postępowań

sądowych.

Tabela nr 5 Wykaz innych spraw sądowych.

Lp. sygn. akt Przedmiot sporu 1 VI Ns 612/12 Sprawa z wniosku Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków S.A. o

ustanowienie drogi koniecznej na nieruchomości Kruczkowskiego 12a

2 VIC120/10 SBM Powiśle przeciwko M. St. Warszawa o oddanie w użytkowanie

wieczyste gruntu przy ul. Solec 54 (garaże)

3 VI Ns 730/08 Sprawa z wniosku Spółdzielni Rzemiosło – Projekt o ustanowienie drogi

koniecznej.

4 VI Nc 1778/14 Grzegorz Machocki Kancelaria Prawna MARVEN (pełnomocnik Henryki

Nida) przeciwko SBM „Powiśle” o stwierdzenie, że wypowiedzenie

wysokości czynszu należnego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 2A

położonego w budynku przy ul. Kruczkowskiego 16 w Warszawie jest

niezasadne (zawieszona na zgodny wniosek)

5 I C 1135/14 Grzegorz Machocki Kancelaria Prawna MARVEN (pełnomocnik Henryki

Nida) przeciwko SBM „Powiśle” o stwierdzenie istnienia uchwały

Zarządu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Powiśle” stwierdzającej,

że Stanisław Nida mąż powódki, a obecnie Henryka Nida jest członkiem

tej Spółdzielni i z tego tytułu przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie

prawo do lokalu nr 2A położonego przy ulicy Kruczkowskiego nr 16 w

Warszawie.

6 VII GNc 4717/13

VII GC 3306/14 Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa przeciwko Spółdzielni

Budowlano Mieszkaniowej „Powiśle” o zapłatę za zarząd nieruchomością

wspólną Al. 3 Maja 12 w Warszawie.

Ad 1. Sprawa z wniosku Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków SA sygn. akt VI Ns

612/12 o ustanowienie drogi koniecznej. Zarząd przygotował w imieniu Spółdzielni

odpowiedź na wniosek, w którym uznaje co do zasady roszczenie wnioskodawcy

jednocześnie wnosząc o wezwanie do udziału w charakterze uczestników

współużytkowników działki po której przebiegać ma droga konieczna (33 osoby, które

dokonały do dnia złożenia wniosku przekształceń własnościowych lokali mieszkalnych oraz

Page 10: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

10

garaży) oraz Miasto st. Warszawa jako właściciela sąsiedniej działki, na której musi

przebiegać przedmiotowa służebność. Zarząd przedstawił dwie inne wersje przebiegu drogi

koniecznej, w tym wersję bez udziału Spółdzielni (po gruncie dla którego SBM „Powiśle” nie

służy prawo użytkowania wieczystego). Ponadto Zarząd przygotował dla osób, które

przeniosły własność swoich lokali odpowiedź na wniosek PPKZ (odpowiedź podpisało 16

osób). Sąd decyzją z dnia 12.09.2012r. przychylił się do wniosku Zarządu w sprawie

wezwania do udziału w sprawie zarówno osób, które przekształciły swoje prawa do lokali w

odrębną własność jak i Miasto St. Warszawa. W dniu 13.03.2013 r. odbyła się pierwsza

rozprawa w przedmiotowej sprawie. Na następnej rozprawie w dniu 17.07.2013 r., po

przesłuchaniu świadków wnioskodawcy, Sąd zarządził oględziny w terenie z udziałem

powołanego biegłego sądowego z dziedziny geodezji w celu wytyczenia przebiegu drogi

koniecznej. Oględziny odbyły się w dniu 20.09.2013 r. W dniu 9.01.2014 r. Spółdzielnia

otrzymała opinię biegłego geodety zgodnie z którą wyznaczone zostały dwa warianty

przebiegu drogi koniecznej (obie zgodne z przedstawionymi przez Zarząd Spółdzielni). W

związku z powyższym w 2014 r, Sąd w charakterze świadka wzywał biegłego z dziedziny

geodezji na kolejne wyznaczone trzy terminy, niestety z powodu nieprawidłowego

zawiadomienia (brak zwrotki) wszystkich uczestników postępowania (osób uwłaszczonych)

nie doszło do przesłuchania świadka pomimo obecności na rozprawie Pełnomocników

Spółdzielni, PKZ i Miasta St. Warszawy. Na ostatniej rozprawie wyznaczony został następny

termin na dzień 28.04.2015r.

Ad 2 Sprawa SBM Powiśle przeciwko M. St. Warszawa o oddanie w użytkowanie wieczyste

gruntu przy ul. Solec 54 (garaże) postępowanie ponownie zawieszone do czasu

uprawomocnienia się decyzji SKO odmawiającej zwrotu części nieruchomości na której

zlokalizowany jest garaż oraz rozpatrzenia wniosku Spółdzielni do Miasta st. Warszawy o

zamianę nieruchomości.

Ad 3 Sprawa z wniosku Spółdzielni Rzemiosło-Projekt sygn. akt VI Ns 730/08 – o

ustanowienie drogi koniecznej – W związku z przeniesieniem własności lokali w

nieruchomości Solec 79, 79a, al. 3 Maja 5a, 7b i uzyskaniem przez 177 osób (na dzień

złożenia wniosku) udziału w użytkowaniu wieczystym tej nieruchomości, Sąd wezwał do

udziału w sprawie w charakterze uczestników wszystkich właścicieli lokali. W celu

uniknięcia przez te osoby kosztów związanych z udziałem w rozprawie, Zarząd po

uzgodnieniu z radcą prawnym, postanowił zaproponować osobom uwłaszczonym udzielenie

pełnomocnictw radcy prawnemu, który reprezentuje SBM „Powiśle” w tej sprawie. Osoby,

które nie były zainteresowane proponowanym rozwiązaniem, brały udział w postępowaniu

sądowym osobiście. W związku z powyższym radca prawny w tej sprawie reprezentował nie

tylko Spółdzielnię (osoby, które nie przekształciły praw do lokali), ale również 126 osób,

które udzieliły mu pełnomocnictwa. W dniu 7.03.2012 r. Sąd wydał postanowienie o

ustanowieniu drogi koniecznej na rzecz Spółdzielni Rzemiosło- Projekt ustanawiając

jednocześnie zapłatę w wysokości 190 000 zł. (plus 23% VAT) na rzecz użytkowników

wieczystych ze strony SBM „Powiśle” do podziału zgodnie z ich udziałami w prawie

użytkowania wieczystego. W maju 2012 r. trzech uczestników postępowania sądowego ze

strony Spółdzielni Rzemiosło- Projekt wniosło apelację od postanowienia Sądu. Termin

apelacji został wyznaczony dopiero na dzień 6.02.2015. Sąd apelacyjny odrzucił wszystkie

zarzuty i uznał postanowienie Sądu I instancji za ostateczne. W związku z powyższym, o ile

nie wniesiona zostanie kasacja od przedmiotowego postanowienia sądu apelacyjnego

Spółdzielnia przystąpi do wyegzekwowania od Spółdzielni Rzemiosło- Projekt, zasądzonej

opłaty za służebność drogi koniecznej i do jej podziału, zgodnie z wyrokiem Sądu pomiędzy

wszystkich uczestników tego postępowania sądowego.

Page 11: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

11

Ad. 4 i Ad. 5 - W związku ze sfinalizowaniem Uchwały nr 6/2012 Walnego Zgromadzenia z

dnia 24.11.2012 r i rejestracją w dniu 16.01.2014 r. przez Sąd Rejestrowy zmian w Statucie

Spółdzielni, w tym zmiany dotyczącej ustalania przez Radę Nadzorczą wysokości stawki

czynszu za lokale mieszkalne zajmowane przez byłych pracowników Spółdzielni lub ich

zstępnych, Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej kalkulację stawek czynszu za

przedmiotowe lokale. Po analizie i w oparciu o opinie mecenasa, Zarząd zaproponował

ustalenie stawki czynszu po kosztach jakie Spółdzielnia ponosi na utrzymanie nieruchomości,

w których są lokale będące przedmiotem najmu. W dniu 24.02.2014 r. Rada Nadzorcza

podjęła Uchwałę nr 5/2014 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali

mieszkalnych zajmowanych przez byłych pracowników Spółdzielni lub ich zstępnych, Zarząd

opracował projekt umowy najmu tych lokali. Umowy najmu nie podpisał jedynie jeden z

najemców. W tej sytuacji Zarząd po weryfikacji dokumentów wypowiedział najemcy

wysokość czynszu najmu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie praw

lokatorów. Najemca, przez swojego pełnomocnika skierował w dniu 14.08.2014 pozew

przeciwko SBM „Powiśle” o stwierdzenie, że wypowiedzenie wysokości czynszu należnego z

tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 2A położonego w budynku przy ul. Kruczkowskiego 16

w Warszawie jest niezasadne. Sąd wyznaczył I termin rozprawy na dzień 29.10.2014. W

związku ze skierowaniem przez Pełnomocnika najemcy do Sądu Okręgowego następnego

pozwu o stwierdzenie istnienia uchwały Zarządu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej

„Powiśle” stwierdzającej, że mąż powódki, a obecnie powódka jest członkiem tej Spółdzielni

i z tego tytułu przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu nr 2A położonego

przy ulicy Kruczkowskiego nr 16 w Warszawie, Sąd Rejonowy zawiesił postepowanie do

czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Okręgowy. Rozprawa przed Sądem Okręgowym

wyznaczona została na dzień 6.03.2015 r.

Ad. 6 – Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa pismem z dnia 16.07.2012 r. zaproponowała

Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Powiśle” podpisanie umowy o zarządzanie

majątkiem wspólnym. W przedmiotowej umowie określone zostały:

udział w majątku wspólnym,

powierzchnia, którą zdaniem Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zajmuje nasza

Spółdzielnia,

kalkulacja stawki opłat za zarządzanie częścią wspólną.

Zarząd nie mógł podpisać umowy z powodu: nieprawidłowego określenia zarówno wysokości

udziału naszej Spółdzielni w nieruchomości Al. 3 Maja 12 (9,39% zamiast 13,09%),

znacznie zawyżonego metrażu zajmowanej przez nas powierzchni (285,23 m2 zamiast 179,10

m2), oraz nieprzedstawienia przez Śródmiejską Spółdzielnię poprawnej kalkulacji stawek.

Ponadto uznaliśmy koszty zarządzania majątkiem wspólnym w wysokości 6 317,84 zł

miesięcznie netto za rażąco wysokie.

W związku z powyższym w dniu 14.08.2012 Zarząd wystosował do zarządcy pismo

przedstawiając swoje uwagi do projektu umowy, jednocześnie prosząc o wyznaczenie terminu

spotkania w celu wyjaśnienia wszelkich naszych wątpliwości. Do spotkania Zarządów obu

Spółdzielni doszło dopiero w dniu 28.11.2012 r. Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej odmówił wykonania komisyjnego obmiaru zajmowanej przez nas

powierzchni oraz udostępnienia dokumentów księgowych (faktur) oraz zawartych umów na

podstawie których wyliczone zostały stawki za zarządzanie i administrowanie mieniem

wspólnym jakim jest nieruchomość Al. 3 Maja 12. W związku z powyższym Zarząd SBM

„Powiśle” wystosował do Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pismo, w którym

przedstawił swoje stanowisko w następujących sprawach:

1. Konieczności pilnego uregulowania stanu prawnego nieruchomości o adresie Al. 3 Maja

12,

2. Konieczności weryfikacji udziału w nieruchomości Al. 3 Maja 12 jaki przypada dla

Page 12: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

12

Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Powiśle”,

3. Konieczności uzgodnienia rzeczywistej powierzchni użytkowej zajmowanej przez

Spółdzielnię Budowlano Mieszkaniową „Powiśle” na zasadzie wyłączności,

4. Konieczności przekazania Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Powiśle”

dokumentacji architektonicznej budynku z zaznaczeniem wszystkich samodzielnych

lokali wraz z podaniem ich powierzchni oraz wskazaniem powierzchni zajętych przez

współwłaścicieli, powierzchni w najmie oraz pustostanów.

5. Konieczności przedstawienia planu zarządzania nieruchomością wspólną ze szczególnym

uwzględnieniem działań nastawionych na poprawę rentowności nieruchomości,

6. Wnoszenia przez SBM „Powiśle” zaliczkowych opłat za zarządzanie i administrowanie

nieruchomością wspólną, a w związku z tym koniecznością przedstawienia przez

Śródmiejską Spółdzielnię Mieszkaniową jako zarządcy, Spółdzielni Budowlano –

Mieszkaniowej „Powiśle” jako współwłaścicielowi, stosownie do art. 740 k.c. sprawozdań

zawierających niezbędne informacje oraz zestawienia udokumentowanych wydatków i

przychodów z wykonywanego Zarządu.

Ponadto, w przedmiotowym piśmie, Zarząd odmówił bezkrytycznego przyjmowania

zaproponowanych przez Śródmiejską wysokości niektórych (czterech pozycji: 3a,3b,3d,3ł)

zaliczek, zwłaszcza, że uznaliśmy je za rażąco wysokie. Jednocześnie do czasu

przedstawienia nam udokumentowanych wydatków zaproponowaliśmy stawki opłat zgodne z

kosztami jakie są ponoszone przez SBM „Powiśle” w swoich nieruchomościach tj. w

wysokości netto 1 961,45 zł. Poniższe zestawienie obrazuje różnice w poszczególnych

stawkach jakie wystąpiły pomiędzy naszymi Spółdzielniami.

Tabela nr 6 Porównanie udziału, zajmowanej powierzchni oraz wysokości stawek opłat

zaproponowanych przez Śródmiejską Spółdzielnię Mieszkaniową oraz SBM „Powiśle”:

Wyszczególnienie

Śródmiejska

Spółdzielnia

Mieszkaniowa

Spółdzielnia

Budowlano

Mieszkaniowa

„Powiśle”

1 Udział 9,39% 13,09%

2 Zajmowana przez SBM „Powiśle”

powierzchnia 285,23 m

2 179,10 m

2

3 Wysokość opłat zł/m2 netto: 22,65 zł/m

2 10,95 zł/m

2

a Koszty zarządzania i

administrowania*

5,00 zł/m2

2,00 zł/m2

b Ochrona* 5,40 zł/m

2 0,00 zł/m

2

c Wywóz nieczystości 0,25 zł/m2

0,25 zł/m2

d Konserwacja bieżąca* 2,00 zł/m2

1,00 zł/m2

e Konserwacja dźwigów 0,15 zł/m2 0,15 zł/m

2

f Opłata za użytkowanie terenu 0,25 zł/m2 0,25 zł/m

2

g Podatek od nieruchomości 0,90 zł/m2 0,90 zł/m

2

h Sprzątanie budynku i teren 1,40 zł/m2 1,40 zł/m

2

i Woda i kanalizacja 0,40 zł/m2 0,40 zł/m

2

j Energia elektryczna 1,60 zł/m2 1,60 zł/m

2

k Centralne ogrzewanie 2,50 zł/m2 2,50 zł/m

2

l Podgrzanie wody 0,50 zł/m2 0,50 zł/m

2

ł Inne* 1,80 zł/m

2 0,00 zł/m

2

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie odpowiedziała na nasze pismo i nadal

wystawiała faktury zgodnie z niepoprawionym metrażem oraz jednostronnie ustalonymi

Page 13: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

13

stawkami opłat. W związku z powyższym Zarząd podjął decyzję o odsyłaniu wystawionych

faktur i regulowaniu należności w wysokościach określonych w naszym piśmie. Ponadto

Spółdzielnia utworzyła rezerwę na sporną kwotę.

W dniu 8.08.2013 r. Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa skierowała do Sądu pozew o

zapłatę. W dniu 12.09.2013 r. Sąd Rejonowy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu

upominawczym, od którego w dniu 22.10.2013 SBM „Powiśle” wniosła sprzeciw. W związku

z ogłoszoną w międzyczasie upadłością Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sąd

wyznaczył termin pierwszej rozprawy dopiero na dzień 13.01.2015 r.

W dniu 14.12.2014 r. zmienił się Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i zaistniała

możliwość rozpoczęcia rozmów, które miały doprowadzić do ugody pomiędzy naszymi

Spółdzielniami. Po zarejestrowaniu przez Krajowy Rejestr Sądowy nowego Zarządu ŚSM (w

dniu 23.12.2014r) w dniu 9 stycznia 2015 r. Zarządy obu Spółdzielni przystąpiły do rozmów,

których celem było zarówno doprowadzenie do ugody odnośnie opłat za zarządzanie

majątkiem wspólnym, jak również rozwiązanie problemu regulacji stanu prawnego

nieruchomości Al. 3 Maja 12. Już pierwsze rozmowy doprowadziły do podpisania w dniu

12.01.2015 r. wniosku o zawieszenie postępowania sądowego, na mocy którego Sąd

Rejonowy w dniu 13.01.2015 zawiesił postępowanie sądowe.

W nawiązaniu do rozmów z dnia 5.02.2015r. Zarządy obu Spółdzielni powołały wspólną

komisję w celu dokonania obmiaru pomieszczeń zajmowanych na cele biurowe przez SBM

„Powiśle”. Komisja ta stwierdziła, że Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Powiśle”

zajmuje lokale o powierzchni użytkowej 188,54 m2. Protokół z obmiaru dał podstawę do

przygotowywania treści ugody ze Śródmiejską Spółdzielnią Mieszkaniową. Ponadto Zarząd

SBM „Powiśle” dokonał ponownej analizy zaproponowanych w 2012 r stawek opłat za

zarządzanie i administrowanie majątkiem wspólnym. W wyniku tej analizy stwierdzono, że

zaproponowane przez Zarząd SBM „Powiśle” przy piśmie L.dz.3145/2012 z dnia

14.12.2012r. stawki opłat w znacznej części rekompensują ponoszone przez Śródmiejską

Spółdzielnię Mieszkaniową koszty zarządzania i administrowania mieniem wspólnym.

Jedynie, po analizie stawek za ochronę budynku, Zarząd SBM „Powiśle” zgodził się

partycypować w kosztach ochrony budynku w wysokości 5,00 zł/m2 netto miesięcznie. W

związku z powyższym postanowiono zaproponować Śródmiejskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej podpisanie ugody na następujących warunkach:

1) Uznanie przez ŚSM naszego udziału w nieruchomości wspólnej w wysokości 13,09%,

2) Uznanie przez ŚSM powierzchni pomieszczeń, którymi włada nasza Spółdzielnia na

zasadzie wyłączności w wysokości 188,54 m2,

3) Uznanie przez SBM „Powiśle” konieczności dopłaty do wpłacanych od 1.08 2012 r. opłat

na poczet kosztów za ochronę budynku w wysokości 5,00 zł netto za m2 (plus 23% VAT)

powierzchni użytkowej zajętych lokali miesięcznie, przy czym biorąc pod uwagę

powierzchnię za 29 miesięcy tj.: w okresie od 1.08.2012 do 31.12.2014 – 179,10 m2 oraz

za 2 miesiące tj.: od 1.01.2015 do 28.02.2015 - 188,54m2 tj. od 1.08.2012 r. do

28.02.2015 w łącznej kwocie 27 854,90 zł netto.

Powyższa ugoda została podpisana w dniu 26.02.2015 r. i w tym samym dniu ŚSM złożyła do

Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy VIII Wydział Gospodarczy cofnięcie pozwu zrzekając

się wszelkich wynikających z niego roszczeń w zakresie należności głównej, odsetek i

kosztów postępowania. Obecnie oczekujemy na korektę wystawianych faktur.

Zarząd planuje rozpoczęcie drugiego etapu rozmów, które doprowadzić mają do uregulowania

stanu prawnego nieruchomości Al. 3 Maja 12, w której znajduje się nasza siedziba.

Page 14: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

14

5. Sprawy związane z najmem lokali użytkowych.

W IV kwartale 2014 r. nastąpiły liczne zmiany w działalności Spółdzielni związanej z

najmem lokali użytkowych. Najemcy kilku lokali wypowiedzieli Spółdzielni umowy najmu,

jedna z umów wygasła na skutek śmierci najemcy, w związku z powyższym zaistniała

konieczność nawiązania współpracy z nowymi najemcami. Poniższe zestawienie prezentuje

działania Zarządu w tym zakresie.

Tabela nr.7 Nowi Najemcy lokali użytkowych.

Lp. Adres lokalu Dotychczasowa

branża i stawka

Nowa

branża i

stawka

Uwagi

1 Dobra 17 punkt sprzedaży

akumulatorów

Lokal bardzo niekorzystnie usytuowany

przyziemie w głębi nieruchomości z

utrudnionym dojściem do lokalu, lokal

możliwy do wynajęcia jedynie na warsztat bez

dostępu klientów. Zarząd proponuje

powrócenie do pierwotnej funkcji lokalu i

stworzenie tam dwóch garaży lub

zaadaptowanie lokalu na pomieszczenie

techniczne dla konserwatorów spółdzielni.

2 Solec 28 Sklep spożywczy

Sklep spożywczy

3 Solec 117 Fryzjer

Kwiaciarnia

4 Solec 117 Sklep odzieżowy

Sklep

wędliniarsko

mięsny

konkurs ofert rozstrzygnięty

w dniu 02.02.2015

5 Dobra 19/Tamka 9 Biuro ogłoszeń Lodziarnia

włoska

konkurs ofert rozstrzygnięty

w dniu 02.02.2015.

6 Solec 83 pasmanteria sklep odzieżowy oraz pasmanteria

7 Solec 83 Zmniejszenie powierzchni lokalu – sklep z odzieżą o zaplecze oraz

powiększenie sąsiedniego lokalu – drukarnia o odłączoną powierzchnię

(realizacja wniosku z Rady Nadzorczej z dnia 24.11.2014r )

6. Realizacja Uchwały nr 6/2012 Walnego Zgromadzenia z dnia 24.11.2012 r. w sprawie

wyrażenia zgody na zbycie 13 dawnych lokali funkcyjnych.

W związku z podjęciem w dniu 24.11.2012 r przez Walne Zgromadzenie Uchwały nr 6/2012

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dawnych lokali funkcyjnych, Zarząd w 2013 r. zebrał 4

akcesy od byłych pracowników lub ich zstępnych potwierdzające zamiar nabycia

przedmiotowych lokali.

Początkowo akces złożyły 3 osoby zamieszkałe w budynkach: Solec 28, Solec 83 i Kruczkowskiego 16, a

w końcówce roku 2013 akces złożyła czwarta osoba zamieszkała w budynku Potockiego 4. Spółdzielnia

podpisała i sfinalizowała już umowy na czterech lokali. Akty notarialne zostały podpisane w dniach

27.09.2013 r. (Kruczkowskiego 16), 7.02.2014 r. (Solec 83) i 10.02.2014 (Solec 28), 11.12.2014r

(Potockiego 4).

W związku z powyższym realizacja Uchwały nr 6/2012 Walnego Zgromadzenia z dnia 24.11.2012 r.

przyniosła Spółdzielni dochód zgodny z poniższym zestawieniem:

Page 15: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

15

Tabela nr.8 Dochody Spółdzielni ze zbycia dawnych lokali funkcyjnych.

Adres lokalu Powierzchni

a lokalu

Wartość lokalu

zgodnie z

operatem

szacunkowym

Wartość

bonifikaty 40%

Wartość lokalu

po

zastosowaniu

bonifikaty

Solec 28 m 1 33,10 203 803 zł 81 521,20 zł 122 281,80 zł

Solec 83 m 121 25,00 160 872 zł 64 348,80 zł 96 523,20 zł

Kruczkowskiego 16 m 2 36,60 225 353 zł 90 141,20 zł. 135 211,80 zł

Potockiego 4 m 1 34,50 210 075 zł 84 030,00 zł 126 045,00 zł

Razem 129,20 800 103 zł 320 041,20 zł 480 061,80 zł

Dochód ten został zgodnie z §5 przedmiotowej uchwały podzielony na

1. 10% - Fundusz remontowy budynków/nieruchomości, które partycypowały w kosztach budowy

danego lokalu,

2. 90% - Fundusz remontowy ogólny.

7. Opracowanie projektu umowy najmu lokali mieszkalnych (dawnych lokali

funkcyjnych)

W związku ze sfinalizowaniem Uchwały nr 6/2012 Walnego Zgromadzenia z dnia

24.11.2012 r i rejestracją w dniu 16.01.2014 r. przez Sąd Rejestrowy zmian w Statucie

Spółdzielni, w tym zmiany dotyczącej ustalania przez Radę Nadzorczą wysokości stawki

czynszu za lokale mieszkalne zajmowane przez byłych pracowników Spółdzielni lub ich

zstępnych, zaistniała możliwość prawnego uregulowania spraw związanych z najmem

pozostałych lokali, na których nabycie nie wyrazili zgody ich dotychczasowi najemcy. Zarząd

przedstawił Radzie Nadzorczej kalkulację stawek czynszu za przedmiotowe lokale. Po

analizie i w oparciu o opinie mecenasa zaproponował ustalenie stawki czynszu po kosztach

jakie Spółdzielnia ponosi na utrzymanie nieruchomości, w których są lokale będące

przedmiotem najmu. W stawkę czynszu weszły koszty eksploatacji, funduszu remontowego,

energii elektrycznej części wspólnych, podatku od nieruchomości oraz użytkowania

wieczystego. Zaproponowane stawki zostały zróżnicowane na nieruchomościach i kształtują

się od 7,80 zł/m2 do 10,10 zł/m

2 powierzchni użytkowej lokalu. Oprócz stawek czynszu

najemcy ponosić będą też inne opłaty tj. opłatę za wymianę wodomierzy, opłatę za domofon,

opłatę śmieciową, opłatę za zimną wodę i ścieki oraz opłatę za centralne ogrzewanie i

podgrzanie wody (opłata stała i zmienna) w wysokości jak dla członków Spółdzielni

posiadających prawa do lokali w poszczególnych nieruchomościach. Poniższe zestawienie

przedstawia wysokości stawek czynszowych dla poszczególnych lokali:

Tabela nr.9 Wysokość stawek czynszu dla lokali mieszkalnych w najmie.

Adres stawka czynszu w zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu

Kruczkowskiego 12A 9,30

Solec 115 8,10

Dobra 18/20 8,90

Dobra 19 8,50

Solec 83 8,90

Solec 66 8,40

Kruczkowskiego 16 10,10

Solec 58/60 7,80

W dniu 24.02.2014 r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 5/2014 w sprawie ustalenia

wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych zajmowanych przez byłych

pracowników Spółdzielni lub ich zstępnych, Zarząd opracował projekt umowy najmu tych

lokali. Umowy najmu przygotowano dla 9 najemców, którzy nie wyrazili chęci wykupu

Page 16: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

16

swoich lokali. Nowe umowy najmu podpisało 8 najemców, natomiast jedna osoba nie

podpisała umowy twierdząc, że jest członkiem Spółdzielni i wniosła wymagany wkład na

lokal rotacyjny. W tej sytuacji Zarząd po przeprowadzeniu weryfikacji dokumentów w

przedmiotowej sprawie, pod kątem ich zgodności z twierdzeniami Pełnomocnika najemcy,

wypowiedział wysokość czynszu najmu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o

ochronie praw lokatorów.

8. Realizacja Uchwały nr 5/2012 Walnego Zgromadzenia z dnia 24.11.2012 r. w sprawie

wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia i podział lokalu użytkowego o

powierzchni 238,67 m2 zlokalizowanego w budynku Potockiego 4 na siedem lokali

mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na ich zbycie.

W związku z podjęciem w dniu 24.11.2012 r. przez Walne Zgromadzenie Uchwały nr 5/2012

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia i podział lokalu użytkowego o

powierzchni 238,67 m2 zlokalizowanego w budynku Potockiego 4 na siedem lokali

mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na ich zbycie, Zarząd po przeprowadzeniu w 2013 r. prac

projektowych, adaptacyjnych oraz prawnych przystąpił do sprzedaży przedmiotowych lokali.

Przeniesienie własności poszczególnych lokali nastąpiło sukcesywnie na przestrzeni 2014 r.

Poniższe zestawienie prezentuje ceny zbycia przedmiotowych lokali:

Tabela nr.10 Przychody Spółdzielni uzyskane ze zbycia lokali mieszkalnych w budynku Potockiego 4

Lp. Nr lokalu Powierzchnia Cena

1 nr 2 21,27 m2 110 000 zł

2 nr 3 36,60 m2 295 000 zł

3 nr 4 37,00 m2 283 000 zł

4 nr 5 29,40 m2 225 000 zł

5 nr 6 29,20 m2 225 000 zł.

6 nr 7 39,10 m2 260 000 zł

7 nr 8 46,1 m2 355 000 zł

Razem 238,67 m2

1 753 000 zł

W związku z powyższym realizacja Uchwały nr 5/2012 przyniosła Spółdzielni dochód w

kwocie 1 753 000 zł, który zgodnie z § 4 przedmiotowej Uchwały zostanie pomniejszony o

koszty adaptacji 410.615,41zł a następnie podzielony na:

Fundusz remontowy ogólny (90%) – 1.208.146,59zł

Fundusz remontowy budynku Potockiego 4 – 134.238,00zł.

9. Działania podjęte przez Zarząd w kwestii zgłoszenia uwag do Projektu Miejscowego

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Powiśla Południowego. W związku z opracowaniem i wyłożeniem do wglądu Miejscowego Planu Zagospodarowania

Powiśla Południowego, Zarząd postanowił, że działania prowadzone zostaną w trzech

kierunkach:

Konsultacje w sprawie ewentualnych uwag do planu ze specjalistą (urbanistą –

architektem) w celu wypracowania uwag, które będą służyć zarówno Spółdzielni jak i

pojedynczym mieszkańcom naszej Spółdzielni,

Przeprowadzenie rozmów z członkami Rady Warszawy Dzielnicy Śródmieście oraz z

mediami w celu poparcia dla wniosków złożonych przez Spółdzielnię,

Rozpowszechnienie uwag do planu wśród mieszkańców.

Zarząd przeprowadził trzy konsultacje z urbanistą oraz uzyskał opinię na temat projektu

Planu. Działania te pozwoliły na opracowanie wniosku obejmującego uwagi do trzech

działek ewidencyjnych. Łącznie sformułowano 9 uwag do projektu Planu tj:

1. Dla działki nr 13/2 z obrębu 5-06-02. Park Miejski im. Janiny Porazińskiej zlokalizowany

w obrębie ulic Kruczkowskiego, Solec, Ludnej i Al. 3 Maja.

Page 17: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

17

a. Likwidacja projektowanych na obszarze g2.15ZP, g2.12ZP oraz przy drodze

g2.10KD-PM(ZP) pawilonów parkowych.

b. Zmiana oznaczenia projektowanej drogi g2.10KD-PM(ZP) na drogę o oznaczeniu

g2.10KD-Pr(ZP).

c. Likwidacja projektowanej alei pieszo rowerowej oznaczonej symbolem g2.6KDD-

Pr (ZP).

2. Dla działki nr 12/4 z obrębu 5-06-02. Adres: Solec 79, 79a, Al. 3 Maja 5a i 7b,

a. Likwidacja projektowanej od strony południowej pierzei usługowej na obszarze

g5.1MW.

b. Zmiana przeznaczenia terenu g5.3 oraz częściowo g5.6 (z pominięciem działek nr

12/1 oraz 12/3 o łącznej powierzchni 1059 m2.) z MW/U na MW.

c. Zmiana kwalifikacji drogi 6KDD-Pj Al. 3 Maja na drogę wewnętrzną KDw oraz

likwidacja projektowanych łączników g2.13KDD-Pr(ZP) oraz g5.4KDw i

g5.5KDw przekształcających istniejącą drogę wewnętrzną w drogę publiczną

umożliwiającą połączenie ul. Kruczkowskiego z ul. Solec.

d. Zmiana zapisu § 7 ust. 1 pkt 2 poprzez dodanie słów: „…… za wyjątkiem

istniejących na dzień uchwalenia mpzp ogrodzeń oraz…”.

3. Dla działki nr 23/3 z obrębu 5-06-02. Adres: Ludna 10, 10a, Orłowicza 6 i 8,

a. Likwidacja projektowanej od strony wschodniej pierzei usługowej na obszarze

g1.7MW.

b. Likwidacja projektowanego łącznika g2.4KDDPr łączącego obecną ulicę

Orłowicza (8KDD)poprzez istniejącą drogę wewnętrzną oznaczoną na planie

g1.6KDw z projektowaną drogą g2.10KD-PM.

Sformułowane uwagi zostały omówione na posiedzeniu wspólnym przedstawicieli

Komitetów Domowych nr 3 i 6 zorganizowanym w siedzibie Spółdzielni w dniu 19.03.2014

r. Na spotkaniu tym ustalono również sposób kolportowania wniosków wśród mieszkańców

oraz treść ogłoszenia, które miało zachęcić naszych mieszkańców do zbiorowego

podpisywania się pod wnioskami. W międzyczasie, Zarząd dbając o medialny rozgłos

problemu udzielił wywiadu dla Gazety Wyborczej oraz uczestniczył w audycji radiowej „Jest

sprawa” w rozgłośni RDC, jak również pozostawał w stałym kontakcie z Radnym Dzielnicy

Śródmieście - Danielem Łaga, który poparł wszystkie nasze uwagi. W dniu 25 i 26.03.2014 r.

pracownik Spółdzielni złożył do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego wniosek

Spółdzielni oraz 305 wniosków podpisanych przez naszych mieszkańców (Solec 79 – 56

wniosków, Solec 79a – 58wniosków, Al. 3 Maja 5a- 47wniosków, Al. 3 Maja 7b- 55wniosków,

Ludna 10- 25 wniosków, Orłowicza 6 -26 wniosków, Orłowicza 8-21 wniosków, inne – 17

wniosków).Obecnie oczekujemy na rozpatrzenie i odpowiedź w sprawie złożonych wniosków.

10. Realizacja Uchwały nr 17/2014 Rady Nadzorczej z dnia 26.05.2014 r. w sprawie

zasad najmu oraz wysokości opłat za najem schowków i innych pomieszczeń.

W związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą Uchwały nr 17/2014 w sprawie zasad najmu

oraz wysokości opłat za najem schowków i innych pomieszczeń Zarząd przystąpił do

realizacji Uchwały poprzez:

1. Dokonanie brakujących obmiarów schowków i innych pomieszczeń,

2. Dokonanie zmiany stawki czynszu za najem schowków dotychczasowym najemcom

zgodnie ze stawkami uchwalonymi przez Radę Nadzorczą,

3. Dokonanie obciążenia użytkowników zagrodzonych korytarzy zgodnie z uchwałą Rady

Nadzorczej.

4. Przygotowanie projektów umów najmu dla trzech grup najemców,

5. Przygotowanie dla wszystkich osób wynajmujących schowki wypowiedzenia umów

najmu (pisemnych i dorozumianych) oraz propozycji podpisania nowej umowy

Zawiadomienia o konieczności podpisania umowy i wnoszenia opłat wysłane zostały

Page 18: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

18

również do osób z terenu KD 1, które samowolnie zajęły pomieszczenia, a w stosunku do

których KD 1 wydał pozytywną opinię.

Ponadto w związku z akceptacją przez Komitet Domowy nr 3 kosztorysu na wykonanie

adaptacji części klatki schodowej na nowe schowki Zarząd:

1. Wysłał zawiadomienia do osób które zgodnie z opinią KD 3 zostaną najemcami

przedmiotowych schowków informację o kosztach adaptacji oraz terminie dokonania

wpłaty,

2. Zlecił wykonanie adaptacji przedmiotowych schowków.

Podczas wykonywanej inwentaryzacji schowków i innych pomieszczeń stwierdzono, że wiele

z nich zajmowanych jest nielegalnie przez nieznane Spółdzielni osoby. W związku z

powyższym, Zarząd polecił na drzwiach schowków samowolnie zajętych wywiesić

ogłoszenia o konieczności zdania schowka w terminie do końca lipca 2014 r. wraz z

informacją o przejęciu po tym terminie schowków przez Spółdzielnię. Dzięki takim

działaniom Spółdzielnia odzyskała wiele pomieszczeń.

11. Opracowanie projektu Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami

mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Zarząd opracował projekt Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami

mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Liczne zmiany w prawie

Spółdzielczym i ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych spowodowały konieczność

nowelizacji przedmiotowego regulaminu. Projekt regulaminu został przekazany Komisji ds.

członkowsko – mieszkaniowych w celu zaopiniowania. Po naniesieniu zmian w

przedmiotowym projekcie przez Komisję, Regulamin został przekazany przewodniczącym

Komitetów Domowych. Rada Nadzorcza w dniu 23.02.2015 r. powróciła do przedmiotowego

projektu, przyjmując go do stosowania Uchwałą nr 3/2015.

Rozdział III

Gospodarka remontowa

Projekt planu rzeczowo-finansowego remontów na 2014 r. został przygotowany w oparciu o

potrzeby remontowe osiedla wynikające z wniosków przekazywanych przez Członków

Spółdzielni z uwzględnieniem możliwości finansowych Spółdzielni. Plan remontów na 2014r.

został zatwierdzony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.11.2013 r. Uchwałą nr 2/2013r. i w

całości uwzględniał założenia przyjęte w kierunkach rozwoju w zakresie remontów na lata

2012 – 2015 przyjęte Uchwałą nr 2/2010 Walnego Zgromadzenia z dnia 20.11.2010 r.

1. Organizacja oraz udział w zebraniach Komisji GZMiT.

Realizując wnioski Rady Nadzorczej, Zarząd przed rozpoczęciem procedury przetargowej,

omawiał dokumenty niezbędne do przeprowadzenia przetargów na prace remontowe. W 2014

r. odbyły się posiedzenia z Komisją GZMiT w celu omówienia zarówno zakresu jak i

specyfikacji przetargowych na prace przewidziane w planie remontów na 2014 r. oraz innych

spraw wniesionych przez Komisję lub Zarząd:

W dniu 7.01.2014 r. odbyło się spotkanie z Komisją GZMiT w celu omówienia specyfikacji

przetargowych na wyłonienie wykonawców dla następujących prac remontowych:

1. Remont pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym ul.

Solec 109A wraz z wykonaniem instalacji odgromowej.

2. Malowanie ścian zewnętrznych elewacji oraz remont balkonów wraz z robotami

towarzyszącymi budynku mieszkalnego ul. Solec 109A

3. Remont pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym ul.

Kruczkowskiego 12A wraz z wykonaniem instalacji odgromowej.

Page 19: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

19

4. Malowanie ścian zewnętrznych elewacji oraz remont balkonów wraz z robotami

towarzyszącymi budynku mieszkalnego ul. Kruczkowskiego 12A.

5. Remont pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym ul.

Solec 109 wraz z wykonaniem instalacji odgromowej.

6. Ocieplenie i malowanie ścian zewnętrznych elewacji oraz remont balkonów wraz z

robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego ul. Solec 109.

7. Remont pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym ul.

Solec 36.

8. Ocieplenie i malowanie ścian zewnętrznych elewacji oraz remont balkonów wraz z

robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego ul. Solec 36.

9. Termomodernizacja ściany północnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Potockiego 4.

10. Remont pokrycia dachowego części niższej z robotami towarzyszącymi w budynku

mieszkalnym ul. Solec 83 wraz z wykonaniem instalacji odgromowej.

11. Kompleksową wymianę dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul.

Orłowicza 6.

12. Kompleksową wymianę dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul.

Orłowicza 8

13. Droga ppoż. do budynku Al. 3 Maja 5A oraz chodnik od Solec 79A do Al. 3 Maja 5A - -

I etap 14. Droga ppoż. do budynku Al. 3 Maja 7B oraz chodnik od Al. 3 Maja 5A do Al. 3 Maja 7B -

II etap. 15. Remont drogi ppoż. od strony parku na odcinku od Ludnej 10 do łuku drogi Orłowicza 8 -

I etap. 16. Remont drogi ppoż. przy budynku Orłowicza 8 - II etap.

17. Remont drogi ppoż. Solec 83 wraz z przebudową chodnika do bramy wyjazdowej na ul.

Solec.

18. Wymiana nawierzchni chodników na terenie nieruchomości KD-1 i KD-2 (łącznie 7

zadań)

Komisja po przeanalizowaniu projektów budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich

wstępnie zaakceptowała zarówno zakres prac jak i warunki na jakich mają odbyć się

przetargi, a Pan Waldemar Sadura – Przewodniczący Komisji GZMiT przeanalizował

kosztorysy pod względem oszczędności. W związku z powyższym postanowiono, że

ogłoszenie ukaże się w Gazecie Wyborczej w dniu 20.01.2014 natomiast otwarcie ofert

nastąpi w dniach 4 i 5 luty 2014 r.

W dniu 6.08.2014r. odbyło się zebranie z Komisją w celu ustalenia ostatecznego standardu

remontu klatek schodowych. Członkowie Komisji wnieśli o uzupełnienie przyjętych przez

Radę Nadzorczą Standardów o następujące prace:

nakładanie tynków cienkowarstwowych, gipsowych wraz ze szlifowaniem na sufitach

biegów schodowych,

demontaż drzwi stalowych wewnętrznych oraz ścianek i przegród stalowych.

Wymiana istniejących ścianek stalowych - wejście z klatki schodowej na korytarz na

nowe aluminiowe w budynkach Solec 83, Ludna 10, Orłowicza 6 i 8 Dobra 18/20

(demontaż jednych z drzwi i zabudowa prześwitu dwoma schowkami)

Kruczkowskiego 12a.

Do tematu standardów powrócono w dniu 20.08.2014 podczas omawiania zakresu

planowanych prac remontowych na klatkach schodowych Dobra 18/20, Solec 83. Zarząd

opracowując specyfikacje do przetargu na roboty budowlane klatki schodowej budynków

Solec 83 oraz Solec 113 jak również konstruując Kierunki rozwoju, uwzględnił w

kosztorysach inwestorskich wszystkie wskazane przez Komisje prace remontowe.

Page 20: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

20

W dniu 25.08.2014r. odbyło się zebranie Komisji GZMiT oraz Przewodniczących

Komitetów Domowych w celu omówienia głównych założeń do Kierunków rozwoju.

W dniu 3.09.2014 r. odbyło się spotkanie z Komisją podsumowującą uwagi wnoszone przez

przedstawicieli Komitetów Domowych oraz mieszkańców podczas przeglądów jesiennych.

W dniu 8.09.2014 i 25.09.2014 r. odbyły się zebrania Komisji GZMiT oraz

Przewodniczących Komitetów Domowych w celu omówienia z Zarządem przedstawionego

projektu Planu rzeczowo – finansowego remontów na 2015 r oraz projektu Kierunków rozwoju

działalności gospodarczej w zakresie remontów zasobów SBM „Powiśle” w latach 2016 – 2022.

W dniu 19.11.2014 r. odbyło się spotkanie z Komisją GZMiT na którym ustalono:

1. Zwiększenie zakresu prac remontowych z powodu Konieczności zerwania starych,

odspojonych od podłoża płytek gresu i położenia nowych na parterze budynku Solec

113,

2. Zwiększenie zakresu prac o wymianę szafek elektrycznych (liczniki energii

elektrycznej w lokalach) na wszystkich kondygnacjach budynku Solec 113,

3. Powierzenie firmie KOMET - Józef Marcinkiewicz wykonanie remontu wyższych

pięter klatki schodowej w budynku Solec 113 (za cenę zgodnie z cenami z przetargu w

dniu 28.10.2014 r.).

4. Zlecenie nadzoru autorskiego projektantowi ekspertyzy technicznej dotyczącej

naprawy spękań ściany nośnej klatki B w budynku Solec 83.

W dniu 9.12.2014 r. odbyło się spotkanie z Komisją GZMiT w celu omówienia specyfikacji

przetargowej na wyłonienie wykonawców dla prac remontowych klatki schodowej w

budynku Orłowicza 8.

Komisja po przeanalizowaniu kosztorysów oraz dokonaniu kolejnej wizji lokalnej budynku

zaakceptowała zarówno zakres prac jak i warunki na jakich mają odbyć się przetargi.

2. Organizacja przetargów na roboty budowlane. W I kwartale 2014 r. Zarząd przygotował specyfikacje przetargowe dla większości prac

ujętych w planie remontów na 2014 r. oraz w planie remontów finansowanych ze środków

pochodzących ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Potockiego 4. Określono cenę

poszczególnych specyfikacji przetargowych oraz wysokość wadium jaką zobowiązani są

wpłacić poszczególni oferenci.

Postępowanie przetargowe z dnia 4.02.2014 r, 5.02.2014 oraz 14.02.2014 r.

Na przetargach w dniu 4.02.2014 r. 5.02.2014 oraz w dniu 14.02.2014 r. (rozpatrzenie

wniosków Komitetu Domowego nr 6 – odnośnie wyboru wykonawcy dźwigu w budynku

Orłowicza 6 oraz wniosku mieszkańców budynku Dobra 17 w sprawie wyboru wykonawcy na

remont podwórka) Komisja po przeanalizowaniu wszystkich ofert oraz przeprowadzeniu

rozmów z oferentami, jak również po rozpatrzeniu wniosków mieszkańców budynku Dobra

17 i Komitetu Domowego nr 6 wybrała firmy zgodnie z poniższym zestawieniem:

Page 21: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

21

Tabela nr 11: Wykaz firm które wygrały przetargi w dniu 4.02.2014 r, 5.02.2014 oraz

14.02.2014r.

Lp. Rodzaj prac Nazwa firmy Cena brutto 1 Remont pokrycia dachowego z robotami

towarzyszącymi w budynku mieszkalnym ul.

Solec 109A

Zakład Usługowy TMB

Maat, Krystian

Karwowski

59 000

2 Malowanie ścian zewnętrznych elewacji oraz

remont balkonów wraz z robotami

towarzyszącymi budynku mieszkalnego ul.

Solec 109A

Zakład Usługowy TMB

Maat, Krystian

Karwowski

68 000

3 Malowanie ścian zewnętrznych elewacji oraz

remont balkonów wraz z robotami

towarzyszącymi budynku mieszkalnego ul.

Kruczkowskiego 12A

NET -BUD 100 000

4 Remont pokrycia dachowego z robotami

towarzyszącymi w budynku mieszkalnym ul.

Kruczkowskiego 12A wraz z wykonaniem

instalacji odgromowej.

DAREM 95 000

5 Remont pokrycia dachowego z robotami

towarzyszącymi w budynku mieszkalnym ul.

Solec 109 wraz z wykonaniem instalacji

odgromowej

Zakład Usługowy TMB

Maat, Krystian

Karwowski

54 000

6 Ocieplenie i malowanie ścian zewnętrznych

elewacji oraz remont balkonów wraz z

robotami towarzyszącymi budynku

mieszkalnego ul. Solec 109

Zakład Usługowy TMB

Maat, Krystian

Karwowski

137 000

7 Remont pokrycia dachowego z robotami

towarzyszącymi w budynku mieszkalnym ul.

Solec 36

DAREM 22 500

8 Ocieplenie i malowanie ścian zewnętrznych

elewacji oraz remont balkonów wraz z

robotami towarzyszącymi budynku

mieszkalnego ul. Solec 36

Zakład Usługowy TMB

Maat, Krystian

Karwowski

65 000

9 Remont pokrycia dachowego części niższej z

robotami towarzyszącymi w budynku

mieszkalnym ul. Solec 83 wraz z

wykonaniem instalacji odgromowej.

DAREM 36 000

10 Termomodernizacja ściany północnej

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy

ul. Potockiego 4

Zakład Usługowy TMB

Maat, Krystian

Karwowski

145 000

11 Wymiana dźwigu w budynku Orłowicza 6, OTIS 147 472

12 Wymiana dźwigu w budynku Orłowicza 8, LIFTSERWIS 115 000

13 Droga ppoż. do budynku Al. 3 Maja 5A oraz

chodnik od Solec 79A do Al. 3 Maja 5A – I

etap

DROMO 96 000

14 Droga ppoż. do budynku Al. 3 Maja 7B oraz

chodnik od Al. 3 Maja 5A do Al. 3 Maja 7B-

II etap.

DROMO 96 000

15 Remont drogi ppoż. od strony parku na

odcinku od Ludnej 10 do łuku drogi

Orłowicza 8 - I etap. KOMET 186 000

16 Remont drogi ppoż. przy budynku Orłowicza

8 - II etap.

Page 22: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

22

17 Remont drogi ppoż. Solec 83 wraz z

przebudową chodnika do bramy wyjazdowej

od ul. Solec

DROMO 108 000

18 Wymiana nawierzchni chodników na terenie

nieruchomości KD-2 łącznie 6 zadań DROMO 89 000

19 Wymiana nawierzchni chodników Solec 66 KOMET 55 000

20 Wymiana nawierzchni podwórka Dobra 17 KOMET 53 000

W związku z powyższym zgodnie z § 11 ust 5 Regulaminu ogłaszania i przeprowadzania

przetargów oraz wyboru wykonawców na wykonanie robót budowlanych realizowanych w

zasobach Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Powiśle”, Zarząd zatwierdził wyniki

przetargu na wykonanie prac remontowych wymienionych w pozycjach: 1-3, 5-8 oraz 10-20.

Odnośnie poz. 4 i 9 Komisja dokonała wyboru firm na prace remontowe, których cena była

wyższa o ponad 15% oferty najniższej;

Remont pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym ul.

Kruczkowskiego 12A. – firma DAREM za cenę 95 000 zł (najniższa oferta 78 300 zł)

Remont pokrycia dachowego części niższej z robotami towarzyszącymi w budynku

mieszkalnym ul. Solec 83 wraz z wykonaniem instalacji odgromowej – firma DAREM za

cenę 36 000 zł (najniższa oferta 30 000 zł.)

Zarząd zgodnie z § 10 ust. 2 Regulaminu ogłaszania i przeprowadzania przetargów oraz

wyboru wykonawców na wykonanie robót budowlanych realizowanych w zasobach

Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Powiśle” wystąpił do Rady Nadzorczej o

zatwierdzenie wyboru. W dniu 24.02.2014 r. Rada Nadzorcza zaakceptowała wybór Komisji

Przetargowej. Zarząd podpisał umowy ze wszystkimi wybranymi wykonawcami. Wczesna

organizacja przetargów umożliwiła Komisji Przetargowej analizę wielu ofert oraz dała

możliwość negocjacji cenowych umożliwiających wykonanie zaplanowanych prac i

uzyskanie oszczędności, które pozwoliły na wykonanie dodatkowych prac.

Postępowanie przetargowe z dnia 28.10.2014 r, 5.11.2014 r. oraz 26.11.2014 r.

W IV kwartale 2014 r. Zarząd przygotował specyfikacje przetargowe dla ostatnich prac

ujętych w planie remontów na 2014 r. Określono cenę poszczególnych specyfikacji

przetargowych oraz wysokość wadium jaką zobowiązani są wpłacić poszczególni oferenci.

Na przetargach w dniu 28.10.2014 r. 5.11.2014 r. oraz w dniu 26.11.2014 r. Komisja po

przeanalizowaniu wszystkich ofert oraz przeprowadzeniu rozmów z oferentami wybrała firmy

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Tabela nr 12: Wykaz firm które wygrały przetargi w dniu 28.10.2014 r, 5.11.2014 r. oraz

26.11.2014 r.

L.p. Rodzaj prac Nazwa firmy Cena brutto

1

Wymianę pionów ppoż. w budynkach

mieszkalnych ul. Al. 3 Maja 5A

Instalacje

sanitarne i

ogrzewcze

FURCZAK

65 000 zł

2

Wymianę pionów ppoż. w budynkach

mieszkalnych ul. Al. 3 Maja 7B,

Instalacje

sanitarne i

ogrzewcze

FURCZAK

55 000 zł

3 Remont klatki schodowej „B” w budynku

Solec 83, PUH KOMET 72 000 zł

Page 23: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

23

4

Wymianę przegród wewnętrznych z drzwiami

na klatkę schodową w budynku Orłowicza 8,

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno

Usługowe JUKA

38 000 zł

5

Wymianę WLZ do mieszkań wraz z wymianą

rozdzielnicy w lokalach w budynku Orłowicza

8 Elektric

WZL –

562,50zł/szt.

Rozdzielnica

258,93 zł/szt.

Ponadto w dniu 28.10.2014 odbyły się również konkursy ofert na wykonanie następujących

prac:

Remont parteru klatki schodowej Solec 113,

Kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Komisja po przeanalizowaniu złożonych ofert wybrała na wykonawców następujące firmy:

Remont parteru klatki schodowej Solec 113 – PUH KOMET – 25 523,62 zł

Kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych – Zakład Usług Kominiarskich

Marek Mitas – 13,00 zł za jeden lokal.

3. Realizacja Planu rzeczowo finansowego remontów w 2014 r.

1) Remont dźwigu towarowego Orłowicza 6

W II kwartale 2014 r. rozpoczął się kapitalny remont dźwigu w budynku Orłowicza 6.

Komisja na wykonawcę prac wybrała firmę OTIS za cenę 147 472 zł brutto. Wprowadzenie

wykonawcy na roboty nastąpiło w dniu 3.06.2014r. Prace przebiegały bez zakłóceń. Dozór

techniczny odebrał przedmiotowy dźwig w dniu 16.07.2014 r. Odbiór przez Komisję odbył

się w dniu 7.08.2014 r.

2) Remont dźwigu osobowego Orłowicza 8

W II kwartale 2014 r. rozpoczął się również kapitalny remont dźwigu w budynku Orłowicza

8. Komisja na wykonawcę prac wybrała firmę „ LIFT SERVICE S.A. - Lubelska Wytwórnia

Dźwigów Osobowych” za cenę 115 000 zł brutto. W dniu 12.05.2014r. rozpoczęły się prace

montażowe, które trwały do dnia 24.06.2014r. Komisja GZMiT odebrała przedmiotowe prace

bez uwag.

3) Malowanie ścian szarych wraz z remontem balkonów oraz remont dachu z

robotami towarzyszącymi budynku Solec 109A .

W II kwartale 2014 r. rozpoczęły się prace modernizacyjne budynku Solec 109A. Zakres prac

przewidywał wykonanie malowania ścian, generalny remont 8 szt. balkonów oraz kapitalny

remont poszycia dachu wraz z dociepleniem styropapą powierzchni dachu niedocieplonej

materiałem celulozowym oraz wymianą rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich wraz z

montażem instalacji odgromowej. Zgodnie z przetargiem prace zostały powierzone firmie

Zakład Usługowy TMB Maat, Krystian Karwowski za cenę łączną 127 000 zł brutto (dach –

59 000 zł malowanie elewacji - 68 000 zł). Wprowadzenie firmy na teren budowy nastąpiło

w dniu 3.04.2014 r. Prace przebiegały bez zakłóceń. W dniu 18.08.2014r. Komisja odebrała

przedmiotowe prace bez uwag.

Dodatkowo, za zgodą Komisji GZMiT, zlecone zostały do wykonania następujące prace:

Docieplenie cokołów,

Remont daszka nad wejściem,

Montaż kratek zabezpieczających otwory kominowe.

Wykonanie drabiny wyłazowej na klatce schodowej.

Page 24: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

24

4) Termomodernizacja ścian zewnętrznych wraz z remontem balkonów oraz remont

dachu z robotami towarzyszącymi budynku Solec 109,

W II kwartale 2014 r. rozpoczęły się również prace remontowe budynku Solec 109. Zakres

prac przewidywał wykonanie remontu termo-modernizacyjnego ścian, docieplenie cokołów,

generalny remont 18 szt. balkonów oraz kapitalny remont poszycia dachu wraz z

dociepleniem styropapą powierzchni dachu niedocieplonej materiałem celulozowym oraz

wymianą rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich wraz z montażem instalacji

odgromowej. Zgodnie z przetargiem prace zostały powierzone firmie Zakład Usługowy TMB

Maat, Krystian Karwowski za cenę łączną 199 000 zł brutto (dach – 62 000 zł

termomodernizacja - 137 000 zł). Wprowadzenie firmy na teren budowy nastąpiło w dniu

3.04.2014 r. Prace przebiegały bez zakłóceń. W dniu 18.08.2014r. Komisja odebrała

przedmiotowe prace bez uwag.

Dodatkowo za zgodą Komisji GZMiT, zlecone zostały następujące prace:

Remont daszka nad wejściem,

Ocieplenie cokołów,

Wykonanie z tynku mozaikowego nowego cokołu od ulicy Solec,

Montaż kratek zabezpieczających otwory kominowe,

Montaż wyłazu na dach,

Dodatkowe docieplenie dachu części niższej budynku,

Wykonanie drabiny wyłazowej na cz. niższą dachu (suszarnia).

5) Remont dachu z ociepleniem stropu i wykonaniem instalacji odgromowej w

budynku Kruczkowskiego 12A.

W II kwartale 2014 r. rozpoczął się remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi

w budynku Kruczkowskiego 12A.– kapitalny remont poszycia dachu wraz z dociepleniem

styropapą powierzchni nie docieplonej materiałem celulozowym oraz wymianą rynien, rur

spustowych i obróbek blacharskich i montażem instalacji odgromowej. Remont dachu,

zgodnie z przetargiem został powierzony firmie „Darem – Dariusz Patora” za cenę 95 000 zł

brutto. Wykonawca rozpoczął realizację prac w dniu 23.04.2014 r. Prace przebiegały

sprawnie. Komisja odebrała roboty budowlane w dniu 24.06.2014r.

Dodatkowo za zgodą Komisji GZMiT wykonano:

Malowanie ścian zwyżki po przemontowaniu anten,

Dostrojenie anten po przemontowaniu.

6) Malowanie ścian szarych wraz z remontem balkonów w budynku

Kruczkowskiego 12A

W II kwartale 2014 r. rozpoczęły się prace remontowe budynku Kruczkowskiego 12A. Zakres

prac przewidywał wykonanie malowania ściany szczytowej oraz generalny remont 32 szt.

balkonów. Zgodnie z przetargiem prace zostały powierzone firmie NET - BUD za cenę

100 000 zł brutto. Wprowadzenie firmy na teren budowy nastąpiło w dniu 3.04.2014 r. W

trakcie wykonywania prac (po ustawieniu rusztowań) stwierdzono konieczność reperacji

tynku na ścianie szczytowej, która przewidziana była jedynie do malowania, następnie po

wykonaniu remontu balkonów Komisja GZMiT pozytywnie rozpatrzyła wniosek KD nr 4 o

pomalowanie ściany frontowej budynku. Prace zostały zakończone i odebrane warunkowo w

dniu 30.05.2014 r. Zarząd negocjował z wykonawcą wycenę prac dodatkowych, którą

ostatecznie ustalono na kwotę 40 694,16 zł.

Page 25: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

25

7) Remont dachu oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku Solec 83

W I kwartale 2014 r. rozpoczął się remont pokrycia dachu (części niższej) wraz z robotami

towarzyszącymi w budynku Solec 83. Remont dachu, zgodnie z przetargiem został

powierzony firmie „Darem – Dariusz Patora” za cenę 36 000 zł brutto. Wykonawca

rozpoczął realizację prac w dniu 5.02.2014. Podczas prac przygotowawczych stwierdzono

duże nierówności wymagające dodatkowego wyrównania poprzez miejscowe zerwanie papy i

wykonanie wklejeń nowej papy w miejscu zagłębień. Koszt wykonania dodatkowych prac

wyniósł 6 653,96 zł. Prace zostały odebrane w dniu 23.04.2014 r.

8) Docieplenie ściany północnej ze styroblokami w budynku Potockiego 4.

W II kwartale 2014 r. rozpoczęły się prace modernizacyjne budynku Potockiego 4. Zakres

prac przewidywał wykonanie termomodernizacji ściany szczytowej budynku. Zgodnie z

przetargiem prace zostały powierzone firmie Zakład Usługowy TMB Maat, Krystian

Karwowski za cenę łączną 145 000 zł brutto. Wprowadzenie firmy na teren budowy

nastąpiło w dniu 23.04.2014 r. Prace przebiegały bez zakłóceń. W dniu 18.08.2014r. Komisja

odebrała przedmiotowe prace bez uwag.

9) Remont dachu w budynku Solec 36.

W II kwartale 2014 r. rozpoczął się remont pokrycia dachu budynku Solec 36. Zakres prac

przewidywał wykonanie remontu poszycia dachu wraz z wymianą rynien, rur spustowych i

obróbek blacharskich. Zgodnie z przetargiem remont został powierzony firmie „Darem –

Dariusz Patora” za cenę 22 500 zł brutto. Wykonawca rozpoczął realizację prac w dniu

23.04.2014 r. Na wprowadzeniu Komisja GZMiT stwierdziła konieczność dodatkowego

wykonania przeróbki gzymsu oraz wymianę rury odpływowej na średnicę 150 za łączną

kwotę 7 677,70 zł. Prace przebiegały sprawnie. W dniu 27.06.2014 r. Komisja odebrała

przedmiotowe prace bez uwag.

10) Remont elewacji oraz remont balkonów w budynku Solec 36.

W II kwartale 2014 r. rozpoczęły się prace modernizacyjne budynku Solec 36. Zakres prac

przewidywał wykonanie remontu ściany frontowej budynku wraz z remontem 8 szt.

balkonów. Zgodnie z przetargiem prace zostały powierzone firmie Zakład Usługowy TMB

Maat, Krystian Karwowski za cenę łączną 65 000 zł brutto. Wprowadzenie firmy na teren

budowy nastąpiło w dniu 23.04.2014 r. Po ustawieniu rusztowań w prześwicie bramowym

stwierdzono odspojenie warstwy ocieplenia od stropu. Wobec powyższego zaistniała

konieczność zerwania istniejącego docieplenia stropu prześwitu bramowego i wykonanie

dodatkowych prac remontowych. Łączny koszt robót dodatkowych wyniósł 39 456,55 zł.

Prace przebiegały bez zakłóceń. W dniu 18.08.2014r. Komisja odebrała przedmiotowe prace

bez uwag.

11) Budowa dróg ppoż. do budynku Al. 3 Maja 5a i Al. 3 Maja 7b oraz chodnika

łączącego budynek Solec 79a z budynkiem Al. 3 Maja 7b – I i II Etap.

Budowa dróg ppoż. w KD 3 została powierzona firmie DROMO za łączną kwotę w

wysokości 174 000,00 zł. (z obu planów). Prace obejmowały budowę dwóch odcinków dróg

ppoż. biegnących od głównego ciągu komunikacyjnego do budynków; Al. 3 Maja 5A i 7B

oraz wymianę nawierzchni chodnika od budynku Solec 79A do budynku Al. 3 Maja 7B. W

dniu 5.03.2014r. nastąpiło wprowadzenie wykonawcy na teren budowy. Prace przebiegały

bardzo sprawnie, pomimo konieczności zmian w projekcie spowodowanych koniecznością

ominięcia wszystkich kolidujących z budową drzew. Dodatkowo wykonano: połączenie

nowobudowanej drogi ppoż. z istniejącą drogą asfaltową (przejazd przez istniejące miejsca

postojowe) oraz dodatkowe odwodnienie i poszerzenie podjazdu pod budynek Al. 3 Maja 5a.

Łączny koszt prac dodatkowych wyniósł 30 833,09 zł. Prace zostały zakończone w terminie i

odebrane w dniu 10.04.2014r.

Page 26: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

26

12) Wymiana nawierzchni drogi ppoż. na terenie KD 3– III Etap.

W związku z przegłosowanym przez Walne Zgromadzenie wnioskiem w sprawie wymiany

nawierzchni drogi ppoż. na terenie KD 3, Zarząd w celu zminimalizowania kosztów oraz

utrudnień dla mieszkańców zlecił dokończenie prac brukarskich firmie wybranej w przetargu

na drogi ppoż. firmie DROMO dzieląc prace na dwa etapy:

I etap – wymiana nawierzchni na drodze wjazdowej na KD 3 koszt – 69 900,20zł

płatność w 2014 r,

II etap - wymiana nawierzchni na drodze wjazdowej wzdłuż budynków Solec 79a, Al.

3 Maja 5a i 7b koszt – 175 492,08 zł. płatność w 2015 r.

Prace zostały wykonane i odebrane w dniach:

I etap – 6.10.2014r.

II etap – 28.01.12015r.

13) Remont drogi ppoż. od strony parku na odcinku od Ludnej 10 do Orłowicza 8 (I

Etap)

Prace powierzono firmie KOMET – Józef Marcinkiewicz za łączną kwotę 186 000,00 zł

brutto. W dniu 12.03.2014r. nastąpiło wprowadzenie wykonawcy na teren budowy. Prace

zgodnie z umową firma rozpoczęła w dniu 24.03.2014 r. W zakresie prac uwzględniono

wymianę nawierzchni, oraz wykonanie łuku umożliwiającego dojazd straży pożarnej do

wszystkich budynków Komitetu Domowego nr 6. Podczas wprowadzenia zdecydowano o

poszerzeniu drogi o pas zieleni od strony parku, aż do istniejących drzew. Łączny koszt

wykonania prac dodatkowych wyniósł 12 945,78 zł. Prace przebiegały sprawnie, pomimo

utrudnień spowodowanych nie wyłączaniem terenu z użytkowania dla parkujących pojazdów.

W dniu 9.05.2014r Komisja odebrała przedmiotowe prace bez uwag.

W dniu 25.05.2014 r. w ramach zawartego porozumienia z firmą Mostostal Legionowo SA w

sprawie wykonania na rzecz Spółdzielni wymiany nawierzchni drogi dojazdowej do budynku

Ludna 10 wraz z placem usytuowanym na tyłach tego budynku i drogą dojazdową wzdłuż

garaży (550 m2), nastąpiło, wprowadzenie wykonawcy przedmiotowych prac na teren

budowy. Mostostal SA zlecił wykonawstwo tych prac firmie KOMET – Józef Marcinkiewicz

tj. wykonawcy drogi ppoż. na terenie KD 6.

W związku z powyższym zgodnie z decyzją Komisji GZMiT o przeznaczeniu dodatkowych

środków finansowych ze sprzedaży lokali w budynku Potockiego 4 na prace brukarskie,

Zarząd w III kwartale zlecił wykonanie pozostałych prac brukarskich na terenie KD 6 z

podziałem na dwa etapy:

I etap – podwórko pomiędzy budynkami Ludna 10, a Orłowicza 6 koszt – 81 443,02 zł

wykonawstwo i płatność w 2014 r,

II etap - podwórko pomiędzy budynkami Orłowicza 6 a Orłowicza 8 koszt – 62 198,64

zł wykonawstwo w 2014 r. płatność w 2015 r.

Prace zostały wykonane i odebrane w dniach:

I etap – 7.08.2014r.

II etap – 8.01.2015r.

14) Remont chodnika wzdłuż budynku Solec 66 od strony podwórka.

W II kwartale 2014 r. rozpoczęły się również prace remontowe polegające na wymianie

nawierzchni wzdłuż budynku Solec 66. Prace zgodnie z przetargiem powierzono firmie

KOMET – Józef Marcinkiewicz za kwotę 55 000,00 zł brutto. W dniu 12.05.2014r. nastąpiło

wprowadzenie wykonawcy na teren budowy. Prace zgodnie z umową firma rozpoczęła w

dniu 14.05.2014 r. Prace przebiegały sprawnie. W dniu 25.06.2014r. Komisja odebrała

przedmiotowe prace bez uwag.

15) Remont chodników oraz skwerku rekreacyjnego za garażami na terenie KD 2

Page 27: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

27

W II kwartale rozpoczęły się prace brukarskie na terenie KD 2. Jest to już III Etap remontu

ciągów komunikacyjnych na terenie tych nieruchomości. W 2014 r. zaplanowano wymianę

nawierzchni następujących chodników:

Chodnik łączący Kruczkowskiego14 z Tamka 19/23,

Wymiana nawierzchni na skwerku rekreacyjnym za garażami,

dojście do drzwi zsypu Solec 109a,

chodnik od budynku Solec 109A do Kruczkowskiego 14,

odcinek drogi ppoż. od Tamki 19/23 do garaży,

chodnik od budynku Tamka 19/23 do furtki do ul Tamka.

Prace remontowe ciągów komunikacyjnych zostały powierzone firmie DROMO za łączną

kwotę w wysokości 88 000,00 zł. W dniu 27.06.2014r. nastąpiło wprowadzenie wykonawcy

na teren budowy. Na wprowadzeniu w związku z nowym systemem zbiórki odpadów

postanowiono wykonać dodatkowo nawierzchnię dojścia do pojemników na segregację

odpadów – od budynku Solec 109 a. oraz przejście od budynku Kruczkowskiego 16 do

głównego ciągu komunikacyjnego. Łączny koszt prac dodatkowych ustalono na kwotę 16 300

zł brutto. Prace przebiegały bez zakłóceń. W dniu 7.08.2014r. Komisja odebrała

przedmiotowe prace bez uwag.

16) Remont nawierzchni podwórka Dobra 17.

Prace powierzono firmie KOMET – Józef Marcinkiewicz za kwotę 53 000 zł brutto. W dniu

17.03.2014r. nastąpiło wprowadzenie wykonawcy na teren budowy. Prace zgodnie z umową

firma rozpoczęła w dniu 24.03.2014 r. W zakresie prac uwzględniono wymianę nawierzchni

podwórka wraz z wykonaniem jego odwodnienia. Podczas prac rozbiórkowych stwierdzono

przecieki wód deszczowych do piwnic budynku spowodowane brakiem izolacji przejazdu

bramowego oraz części fundamentów. Koszt wykonania dodatkowych prac wyniósł

4 929,00 zł. Prace przebiegły sprawnie, zostały odebrane bez uwag w dniu 10.04.2014 r.

17) Remont drogi ppoż. Solec 83

Prace powierzono firmie DROMO za kwotę 108 000 zł brutto. W dniu 26.03.2014r. nastąpiło

wprowadzenie wykonawcy na teren budowy. W zakresie prac uwzględniono nie tylko

wymianę nawierzchni, ale również wykonanie wyjazdu awaryjnego bezpośrednio na ul.

Solec. Prace przebiegły bardzo sprawnie, zostały odebrane w dniu10.04.2014 r.

18) Wymiana poziomów i pionów ppoż. w budynkach mieszkalnych ul. Al. 3 Maja

5a i 7b

W IV kwartale 2014 r. rozpoczęła się wymiana pionów ppoż. w budynkach Al. 3 Maja 5a i

7b. Zgodnie z przetargiem prace zostały powierzone firmie Instalacje sanitarne i ogrzewcze

FURCZAK za cenę 65 000 zł brutto – Al. 3 Maja 5a i 55 000 zł brutto za budynek Al. 3 Maja

7b. Wprowadzenie firmy na teren budowy nastąpiło w dniu 5.11.2014 r. Odnośnie budynku

Al. 3 Maja 5a prace zostały zakończone w terminie, natomiast w budynku Al. 3 Maja 7b

prace zostały zakończone z 8 dniowym opóźnieniem. W związku z powyższym naliczone

zostały kary umowne w wysokości 880 zł. W dniu 29.12.2014 Komisja odebrała

przedmiotowe prace.

19) Remont klatki schodowej B w budynku Solec 83.

W IV kwartale 2014 r. rozpoczął się remont klatki schodowej B w budynku Solec 83.

Przyjęto zakres prac, zgodnie z przyjętymi przez Radę Nadzorczą standardami. Zgodnie z

przetargiem prace zostały powierzone firmie Komet – Józef Marcinkiewicz za cenę 72 000 zł

brutto. Wprowadzenie firmy na teren budowy nastąpiło w dniu 5.11.2014 r. Prace

przebiegają bez zakłóceń. Prace zostały zakończone zgodnie z umową w lutym 2015,

Komisja dokonała odbioru w dniu 4.03.2015 r.

Page 28: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

28

20) Remont klatki schodowej w budynku Solec 113.

W IV kwartale 2014 r. rozpoczął się remont parteru klatki schodowej w budynku Solec 113.

Przyjęto zakres prac, zgodnie z przyjętymi przez Radę Nadzorczą standardami. Zgodnie z

konkursem ofert prace zostały powierzone firmie Komet – Józef Marcinkiewicz za cenę

25 523,62 zł. Wprowadzenie firmy na teren budowy nastąpiło w dniu 5.11.2014 r. W dniu

19.11.2014 r. odbyło się spotkanie z Komisją GZMiT na którym ustalono:

1. Zwiększenia zakresu prac remontowych z powodu Konieczności zerwania starych,

odspojonych od podłoża płytek gresu i położenia nowych na parterze budynku Solec

113,

2. Zwiększenie zakresu prac o wymianę szafek elektrycznych (liczniki energii

elektrycznej w lokalach) na wszystkich kondygnacjach budynku Solec 113,

Ponadto w związku z przesunięciem remontu klatki schodowej w budynku Dobra 18/20 na

rok 2017 postanowiono powierzyć firmie KOMET wykonanie remontu wyższych pięter

klatki schodowej w budynku Solec 113 (za cenę zgodnie z cenami z przetargu w dniu

28.10.2014 r. tj. 41 000,00 zł). Prace przebiegają bez zakłóceń. Przewidywane zakończenie

prac 15.03.2015r.

Ponadto w 2014 r. wykonano w ramach rezerwy następujące prace remontowe:

1. wymianę pionów ciepłej wody w budynku Solec 28,

2. remont komory zsypowej w budynku Solec 66 kl. II,

3. remont suszarni w budynku Tamka 19/23,

4. remont kanału wentylacyjnego w budynku Dobra 17,

5. polimeryzacja instalacji gazowych w budynku Solec 113,

6. polimeryzacja instalacji gazowych w budynku Solec 54.

7. Remont śmietnika oraz budowa rowerowni w budynku Potockiego 4.

W Załączniku nr 1 do Sprawozdania podano pełne rozliczenie prac remontowych

wykonanych w 2014 r. zarówno z planu remontów na 2014 r. jak i z planu remontów

wykonywanych ze środków pochodzących ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku

Potockiego 4.

4. Realizacja funduszu remontowego poszczególnych budynków.

Spółdzielnia w 2014 r. wykonywała również prace ze środków Funduszu remontowego

poszczególnych budynków. Wszystkie wykonywane prace, zgodnie z regulaminem były

uzgadniane z poszczególnymi Komitetami Domowymi. poniższe zestawienie prezentuje prace

wykonane w 2014 r. ze środków zgromadzonych przez poszczególne budynki.

Page 29: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

29

Tabela nr 13 Prace wykonywane z funduszu remontowego poszczególnych budynków

L.p. Budynek

Bramy

ogrodzenia

zamki

klucze

Monitoring

Montaż ścianek

odgradzających

korytarze od

klatek schodowych

Remont

parteru

klatki

schodowej

(S113)

gresy na

podestach

(P4)

Razem

1 Solec 58/60

3 136,45

3 136,45

2 Potockiego 4 1 100,00

63 600,00 14 000,00 78 700,00

3 Solec 83 18 688,62

18 688,62

4 Ludna 10 3 212,76 3 212,76

5 Solec 113 7 472,77 7 472,77

Razem: 19 788,62 6 349,21 63 600,00 21 472,77 111 210,60

5. Realizacja funduszu remontowego garaży.

Ogólny koszt wykonanych prac remontowych na wszystkich zespołach garaży w 2014 r.

wyniósł 51 470,41 zł. W ramach prac remontowych wykonano następujące prace:

Tabela nr 14: Prace wykonywane z funduszu remontowego garaży.

Adres Remont

elewacji

Wymiana

lamp i

instalacji

elektrycznej

Remont

zjazdu

wymiana

bram

garażowych

i bram

wjazdowych

Remont

dachu Różne

Solec 115B 13 757,62 466,13

Orłowicza 10 148,46 22 524,44 1 940,00 69,11

Potockiego 4 2 704,96 5 408,00 4 440,59

Kruczkowskiego

12a

11,10

Razem 16 462,58 614,59 22 524,44 7 348,00 4 440,59 80,21

Stan funduszu remontowego garaży na dzień 31.12.2014 przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela nr 15: Stan funduszu remontowego garaży.

Zespół garażowy Stan na

1.01.2014r Odpis 2014r Koszty Stan na 31.12.2014r

Orłowicza 10 41 869,21 24 307,20 24 682,01 41 494,40

Kruczkowskiego 12 a 543,35 17 180,16 11,10 17 712,41

Solec 115 -786,17 4 912,80 14 223,75 -10 097,12

Solec 54 7 241,18 745,20 0,00 7 986,36

Potockiego 4 7 459,20 1 209,60 12 553,55 - 3 884,75

Dobra 17 4 143,40 672,00 0,00 4 815,40

Solec 58/60 2 723,20 441,60 0,00 3 164,80

RAZEM 63 193,37 49 468,56 51 470,41 61 191,52

Page 30: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

30

6. Uczestnictwo w Jesiennym Przeglądzie zasobów Spółdzielni.

W dniach 1, 2 i 3 września 2014 r. odbyły się jesienne przeglądy zasobów Spółdzielni.

Przeglądu dokonali, pracownicy działu technicznego Spółdzielni, członkowie Komisji

GZMiT, przewodniczący Komitetów Domowych oraz mieszkańcy poszczególnych

budynków. Przegląd ten dał podstawę do merytorycznej dyskusji nad opracowaniem Planu

rzeczowo finansowego remontów na 2015 r. Ponadto podczas przeglądu mieszkańcy zgłaszali

priorytety do nowych kierunków rozwoju w zakresie remontów na lata 2016-2022.

7. Uczestniczenie w opracowaniu Projektu Planu rzeczowo finansowego remontów na

2015 r.

Rok 2015 jest ostatnim rokiem realizacji Kierunków rozwoju działalności gospodarczej w zakresie

remontów zasobów SBM „Powiśle” na lata 2011 – 2015 przyjętych w dniu 20.11.2010r przez Walne

Zgromadzenie Uchwałą nr 2/2010. W związku z powyższym Zarząd konstruując projekt Planu

remontów na 2015 r. kierował się głównymi założeniami uchwały przyjętej przez Walne Zgromadzenie.

Projekt planu remontów na 2015 r. po stronie rzeczowej przewiduje prace remontowe

zaplanowane do wykonania w Kierunkach rozwoju SBM „Powiśle” (bez wymiany dźwigu w

budynku Dobra 18/20). Dodatkowo Zarząd postanowił wprowadzić remont klatki schodowej

budynku Orłowicza 8, jest to kontynuacja prac zaczętych w 2014 r. wykonywanych ze

środków pochodzących ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Potockiego 4. W

nowych Kierunkach rozwoju działalności gospodarczej w zakresie remontów na lata 2016 –

2022 zostaną ujęte prace remontowe wszystkich klatek schodowych naszych budynków.

Do najważniejszych prac remontowych przewidzianych do wykonania w 2015 r. należą:

1. Wykonanie kompleksowych remontów 3 budynków: (docieplenie styrobloków,

malowanie ścian szarych, naprawy elewacji, remonty balkonów oraz kompleksowe

remonty dachów)

1) Tamka 20,

2) Solec 58/60,

3) Solec 113,

2. Wykonanie kompleksowego remontu dachów w 2 budynkach (Tamka 17, Solec 28)

3. Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych (ciągi pieszo jezdne)

1) na terenie Komitetu Domowego nr 3 i 6 – (prace zostały wykonane w 2014 r.

częściowe finansowanie w 2015r. - zgodnie z przyjętym na Walnym

Zgromadzeniu wnioskiem w tej sprawie).

2) Remont podwórka budynku Kruczkowskiego 12a wraz z remontem przejazdu

bramowego.

3) Dokończenie remontu podwórka budynku Dobra 18/20.

4. Przeprowadzenie kompleksowego remontu klatki schodowej budynku Orłowicza 8. W

2014 r. zgodnie z planem remontów finansowanych ze środków pochodzących ze

sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Potockiego 4 rozpoczęliśmy prace

przygotowawcze tj. wymianę ślusarki drzwi wewnętrznych oraz wymianę instalacji

elektrycznej od pionu do zabezpieczeń w poszczególnych lokalach, a w 2015 r. pragniemy

rozpocząć kompleksowy remont klatki schodowej zgodnie ze standardami przyjętymi

przez Radę Nadzorczą. Klatka budynku Orłowicza 8 została wytypowana przez Komisję

GZMiT ponieważ jej stan techniczny i estetyczny jest najgorszy ze wszystkich klatek

schodowych w naszej Spółdzielni. Ponadto z tego budynku zostały zablokowane środki ze

sprzedaży pomieszczenia suszarni w wysokości 46 000 zł.

Wszystkie wymienione po stronie rzeczowej remonty zostały uzgodnione z Komisją GZMiT,

oraz Radą Nadzorczą. Projekt planu zyskał w dniu 29.09.2014 rekomendację Rady

Page 31: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

31

Nadzorczej – Uchwała nr 28/2014., natomiast w dniu 29.11.2014 r. Walne Zgromadzenie,

Uchwałą nr 1/2014 przyjęło przedmiotowy projekt bez zmian.

8. Uczestniczenie w opracowaniu kierunków rozwoju Spółdzielni w zakresie remontów

na lata 2016-2022.

W związku z zakończeniem w 2015 r. realizacji przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu

20.11.2010 Uchwałą nr 2/2010 Kierunków rozwoju działalności gospodarczej w zakresie remontów

zasobów SBM „Powiśle” w latach 2011 – 2015. oraz pozytywną oceną idei tworzenia wieloletnich

planów remontowych obejmujących realizację zadań dla wszystkich budynków w zasobach

Spółdzielni, Zarząd wspólnie z Komisją GZMiT przy udziale Przewodniczących

Komitetów Domowych wytypował najważniejsze zadania - priorytety, które powinny zostać wykonane

w kolejnych latach.

Do najważniejszych zadań na najbliższą siedmiolatkę zaliczono:

1. Dalszą modernizacja dźwigów w zasobach Spółdzielni.

2. Kompleksowy remont klatek schodowych,

3. Remont logii i elewacji od strony zachodniej w budynkach KD 6,

4. Remont balkonów w budynkach Dobra 17 i Potockiego 4,

5. Dokończenie prac brukarskich,

6. Modernizację zestawów hydroforowych,

7. Dokończenie prac związanych z wymianą pionów kanalizacyjnych,

8. Polimeryzację instalacji gazowych,

9. Przebudowę złączy elektrycznych w budynkach,

10. Wymianę instalacji elektrycznej (od pionów do zabezpieczeń w lokalach mieszkalnych),

11. Modernizację oświetlenia klatek schodowych na oświetlenie LED.

W związku z powyższym Zarząd opracował projekt Kierunków rozwoju, który po stronie rzeczowej,

wzorem lat ubiegłych, wszystkie przewidziane w kierunkach remonty zgrupował w kompleksowe

zadania remontowe, w ten sposób, aby znacząco zmniejszyć niedogodności związane z

remontem, ale przede wszystkim zmniejszyć koszty eliminując wykonywanie tych samych

czynności w kolejnych latach.

W Kierunkach rozwoju ustalono harmonogram głównych prac remontowych

(uznanych za priorytety) na poszczególne lata, uwzględniający zarówno stan techniczny

(remont balkonów i loggii) i estetyczny (remont klatek schodowych) naszych nieruchomości

jak i wiek urządzeń przeznaczonych do wymiany lub modernizacji (dźwigi i hydrofornie). Na

poszczególne lata przewidziano również rezerwę - środki te rozdysponowywane będą przez

Zarząd w przypadku wystąpienia awarii. Takie rozwiązanie pozwoli nam na bieżące

reagowanie na zmieniający się w czasie stan techniczny naszych nieruchomości bez

konieczności zwoływania dodatkowych Walnych Zgromadzeń.

Kierunki rozwoju działalności gospodarczej w zakresie remontów zasobów SBM „Powiśle” w latach

2016 - 2022, omawiane były zarówno przez Komisję GZMiT jak i Komitety Domowe. Zarząd na bieżąco

uwzględniał wnioski zarówno Komisji GZMiT jak i poszczególnych Komitetów Domowych, pragnąc

wypracować Kierunki, które w sposób jak najbardziej celowy, racjonalny i sprawiedliwy umożliwią

realizację planów remontowych Spółdzielni w poszczególnych latach. Projekt Kierunków otrzymał

rekomendację Rady Nadzorczej przyjętą Uchwałą nr 30/2014 z dnia 27 października 2014 r.,

a w dniu 29.11.2014 r. został uchwalony przez Walne Zgromadzenie bez zmian.

Page 32: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

32

Rozdział IV

Gospodarka Finansowa Opracowanie Sprawozdanie finansowe Spółdzielni wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Spółdzielnia na dzień 31.12.2014 r posiadała zdolność płatniczą. Środki pieniężne na

rachunkach bankowych i w kasie kształtowały się następująco;

Tabela nr 16: Środki pieniężne na dzień 31.12.2014 r.

Lp. Wyszczególnienie Kwota

1 Środki pieniężne w Kasie 12.610,27

2 Bieżący rachunek bankowy 479.609,91

3 Rachunek ZFŚ Socjalnych 105,25

4 Lokata terminowa "Korzyść" 1.546.805,41

5 Lokata terminowa 1.691.850,00

Razem 3.730.980,84

1. Należności.

Należności od mieszkańców z tytułu opłat eksploatacyjnych stanowiły kwotę 319 453,44 zł.

W stosunku do roku 2013 zwiększyły się o kwotę 50 704,11zł. Należności od najemców

lokali użytkowych na dzień 31.12.2014r stanowiły kwotę 330 817,60 zł i w stosunku do roku

2013 zwiększyły się o kwotę 39 154,77 zł.

Pozostałe należności w kwocie 193 723,79 zł prezentuje poniższe zestawienie.

Tabela nr 17 Pozostałe należności.

Lp. Tytuł należności Kwota

1 Należności od mieszkańców z tytułu spraw skierowanych

do Sądu

163.234,91

2 Należności od byłych najemców lokali użytkowych z

tytułu spraw skierowanych do Sądu

19.486,20

3 Rozrachunki z budżetem Państwa z tytułu podatków 5.882,65

4 Należności od odbiorców z tytułu usług 2.216,76

5 Pozostałe należności 2.903,27

RAZEM 193.723,79

Windykacja należności - lokale mieszkalne

W roku 2014 w wyniku działań windykacyjnych skierowano do Sądu 34 pozwy na łączną

kwotę 98.603,13 zł Ogółem stan zadłużenia spraw skierowanych do sądu stanowi kwotę

163 234,91 zł. Część zasądzonych należności została skierowana do egzekucji przez

komornika. Ze szczegółową analizą spraw sądowych i komorniczych możecie Państwo

zapoznać się w Rozdziale II Sprawozdania pkt.4 str. 7-9 „Nadzór nad działalnością

Kancelarii Prawnej i sprawami sądowymi”. Ponadto do członków zalegających z

wnoszeniem opłat wysłano w ciągu roku 786 monitów, co spowodowało spłatę zadłużeń

przez znaczną część osób zalegających z opłatami. Zarząd Spółdzielni na pisemną prośbę

dłużnika, w uzasadnionych przypadkach wyraża zgodę na spłatę zadłużenia w ratach z

zastrzeżeniem, że jeżeli uzgodnione terminy i wysokość rat nie zostaną dotrzymane, sprawa

zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego bez wysyłania ponownego monitu.

Page 33: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

33

Ze statystyką zadłużeń możecie Państwo zapoznać się w poniższym zestawieniu.

Tabela nr 18 Statystyka zadłużeń w latach 2013 i 2014.

Okres zadłużenia 2013 2014

ilość osób Ilość osób

Poniżej 1 miesiąca 318 443

Od 2 do 3 miesięcy 178 269

Od 3 do 5 miesięcy 35 77

Od 5 do 7 miesięcy 16 19

Od 7 do 10 miesięcy 8 9

Od 10 do 20 miesięcy 2 3

Powyżej 20 miesięcy 3 2

Windykacja należności - lokale użytkowe

Regulowanie płatności czynszów przez najemców lokali użytkowych jest co miesiąc

szczegółowo analizowane. Ogółem zadłużenie najemców lokali użytkowych na dzień

31.12.2014 r wynosiło 330 817,60 zł. Do wszystkich dłużników zalegających z opłatami

zostały wysłane monity jak również potwierdzenia sald. Wielu najemców dokonało spłaty

zaległości czynszowych za rok 2014 w miesiącu styczniu 2015 r na łączną

kwotę130 991,39zł. W związku z powyższym po spłacie zadłużenia w miesiącu styczniu

pozostała kwota zaległości wynosi 199 826,21zł.

Tabela nr 19 Statystyka zadłużeń lokali użytkowych;

Lp. Okres zadłużenia Ilość najemców

1 Poniżej 1 miesiąca 22

2 Od 1 miesiąc do 2 miesięcy 12

3 Od 2 do 3 miesięcy 9

4 Od 3 do 4 miesięcy 2

5 Od 4 do 5 miesięcy 1

6 Powyżej 5 miesięcy 2

2. Zobowiązania. Kwota zobowiązań Spółdzielni na dzień 31.12.2014 r wynosiła 2 535 234,89 zł. Na powyższą

kwotę składają się zobowiązania wobec:

Tabela nr 20 Zobowiązania.

Lp. Rodzaj zobowiązania Kwota

1 Dostawców usług 662.002,06

2 Mieszkańców z tytułu rozliczenia CO i CW 134.718,59

3 Mieszkańców z tytułu opłat eksploatacyjnych 572.110,12

4 Najemców lokali użytkowych z tytułu czynszu 9.222,81

5 Najemców lokali użytkowych i wykonawców usług

budowlano remontowych z tytułu kaucji

947.533,46

Page 34: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

34

6 Byłych członków z tytułu zwrotu udziałów 30.350,90

7 Byłych członków z tytułu opłat eksploatacyjnych 11.908,93

8 Budżetu Państwa z tytułu podatków 66.569,30

9 Byłych członków z tytułu rozliczenia wkładu 12.267,92

10 Pozostałe zobowiązania 88.550,80

RAZEM 2.535.234,89

Pomimo istniejącego zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych i

najemców lokali użytkowych wszystkie zobowiązania wobec kontrahentów i budżetu

Państwa są regulowane terminowo. Wolne środki finansowe są lokowane na lokatach

terminowych co powoduje osiągnięcie dodatkowych przychodów w postaci odsetek. Odsetki

uzyskane w roku 2014 od rachunków bankowych stanowiły kwotę 53.303,03 zł i pomimo

mniejszego oprocentowania lokat zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 5 000 zł.

3. Wykonanie planu finansowego. Plan finansowy Spółdzielni możemy podzielić na 3 części:

Plan eksploatacji bieżącej (poz. 1 – 22),

Plan pozostałej eksploatacji – obejmujący koszty: podatku od nieruchomości,

użytkowania wieczystego, energii elektrycznej, dostawy wody i odprowadzenia

ścieków, opłaty śmieciowej, konserwacji domofonów, bram i furtek, eksploatację

dźwigów oraz odpisy na fundusz remontowy (fundusz remontowy ogólny, fundusz

remontowy budynków, fundusz remontowy dźwigów, fundusz na wymianę wodomierzy)

(poz. 23-32),

Plan gospodarki energią cieplną (poz. 33 – 34)

oraz dodatkowo fundusz remontowy garaży.

Plan finansowy za rok 2014 został wykonany w 109,2%.

Tabela nr 21 Wykonanie kosztów w stosunku do planu na rok 2014 w tys. zł.

Lp. Treść Plan

2014

Wykonanie

w tys. zł. Wykonanie%

1 Amortyzacja w tym; 92,0 107,4 116,7

a amortyzacja lokali użytkowych 74,0 74,8 101,1

b

amortyzacja pozostałych środków

trwałych

18,0 32,6 181,1

2 Zużycie materiałów w tym; 97,0 124,9 128,8

a

zużycie materiałów technicznych,

sanitarnych i budowlanych

80,0 94,7 118,4

b zużycie materiałów czystościowych 7,0 8,3 118,6

c zużycie materiałów biurowych 10,0 21,9 219,0

3 Konserwacja budynków w tym: 395,0 522,1 132,2

a konserwacja budynków mieszkalnych 230,0 266,7 115,9

b przeglądy i opinie techniczne 35,0 28,5 81,4

c konserwacja lokali użytkowych 130,0 226,9 174,5

4 Usługi transportowe 0,5 0,3 60,0

5 Konserwacja i naprawy sprzętu 4,5 8,4 186,7

6 Usługi pocztowe 5,0 5,0 100,0

7 Usługi telefoniczne 14,0 14,0 100,0

8 Dezynsekcja i deratyzacja 35,0 28,4 81,1

Page 35: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

35

9 Opłaty bankowe 25,0 20,4 81,6

10 Koszty Zarządu 3,5 3,0 85,7

11

Koszty Rady Nadzorczej i Walnego

Zgromadzenia w tym

16,0 14,0 87,5

a koszty Rady Nadzorczej 2,0 2,2 110,0

b koszty Walnego Zgromadzenia 14,0 11,8 84,3

12 Koszty BHP 8,0 7,1 88,8

13 Sprzątanie budynków 607,7 605,4 99,6

14 Roboty ogrodnicze 22,0 44,6 202,7

15 Wynagrodzenia 935,0 934,3 99,9

16 Składki ZUS 180,0 175,5 97,5

17 Odpis na ZFŚS. 23,0 19,5 84,8

18 Fundusz Nagród 42,0 41,7 99,3

19 Koszty szkolenia pracowników 5,0 2,0 40,0

20 Koszty ubezpieczeń majątkowych 45,0 47,2 104,9

21

Opłaty notarialne, sądowe, geodezyjne,

skarbowe 20,0 20,7 103,5

22 Pozostałe koszty i usługi w tym ; 212,3 487,4 229,6

a

bilety MZK, ogłoszenia w prasie,

prenumerata 3,0 5,3 176,7

b opłata za biuro wraz ze sprzątaniem 40,3 48,0 119,1

c dzierżawa terenu D 19 i Solec 66 4,6 12,1 263,0

d odśnieżanie 48,0 17,2 35,8

e Obsługa prawna 60,0 71,9 119,8

f

Wyceny działek i analiza

zagospodarowania terenu Powiśla 23,4

g

Kosztorysy inwestorskie na roboty

budowlane oraz dokumentacja projektowa

na roboty gazowe. 29,8

h Opinie i ekspertyzy techniczne 17,7

i

Odpis aktualizujący należności (dotyczy

lokali użytkowych) 19,5

j

Montaż liczników w węzłach cieplnych i

uruchomienie usługi odczytu 31,0

k

Rezerwa na przyszłe zobowiązania

(dotyczy ŚSM) 62,0

l pozostałe usługi i koszty 56,4 149,5 265,0

Razem eksploatacja 2.787,5 3.233,3 115,9

23 Energia elektryczna 280,0 183,7 65,6

24 Podatek od nieruchomości 205,0 202,9 98,9

25 Zimna woda i ścieki 1300,0 1.342,0 103,2

26 Konserwacja domofonów bram i furtek 110,0 184,5 167,7

27 Wieczyste użytkowanie gruntu 520,0 739,7 142,3

28 Eksploatacja dźwigów 240,0 310,2 129,3

29 Opłata śmieciowa 300,0 318,1 106,0

30 Odpis na fundusz remontowy w tym; 905,0 898,2 99,3

a Odpis na fundusz remontowy ogólny 866,7 859,7 99,2

b Odpis na fundusz remontowy budynków 38,3 38,5 100,5

Page 36: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

36

31 Odpis na fundusz remontowy dźwigów 125,0 117,4 93,2

32 Odpis na wymianę wodomierzy 88,0 94,5 107,4

RAZEM EKSPLOATACJA 6.860,5 7.624,5 111,1

33 Centralne ogrzewanie 1.725,0 1.828,9 106,0

34 Podgrzanie wody 710,0 694,5 97,8

Razem zużycie ciepła 2.435,0 2.523,4 103,6

Ogółem koszty 9.295,5 10.147,9 109,2

35 Odpis na fundusz remontowy garaży 51,0 49,5 97,0

Eksploatacja bieżąca (poz 1 – 22) Koszty eksploatacji bieżącej pokrywane są z opłaty – eksploatacja, wnoszonej przez

członków Spółdzielni, którym służy prawo do lokalu mieszkalnego. W roku 2014 opłata ta

wynosiła 0,60 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu. Opłata eksploatacyjna tylko w niewielkiej

części pokrywała koszty eksploatacji bieżącej, dlatego aby w pełni zaspokoić potrzeby

eksploatacji corocznie ta pozycja jest uzupełniana kwotą przeszło 1 000 000 zł z nadwyżki

bilansowej. Koszty eksploatacji bieżącej uwidocznione w wykonaniu planu finansowego za

rok 2014 w pozycjach od 1 do 22 wyniosły łącznie 3.233,3tys. zł. W wykonaniu planu

finansowego eksploatacji bieżącej uwagę zwracają przekroczenia w następujących pozycjach:

1. Poz. nr 1 – Amortyzacja.

Kwota planowana na rok 2014r została przekroczona o 15,4 tys. zł. Na przekroczenie miało

wpływ naliczenie amortyzacji od nowych środków trwałych, których zakup był związany z

funkcjonowaniem Spółdzielni.

2. Poz.nr 2 - Zużycie materiałów.

Planowana kwota została przekroczona o 27,9 tys. zł. Wśród wydatków na zakup materiałów

znaczną kwotę w wysokości 94,7 tys. zł (przekroczenie o 14,7 tys. zł) stanowi zakup

materiałów sanitarnych, elektrycznych, metalowych oraz budowalnych związanych z

wykonywaniem robót konserwacyjnych budynków przez ekipę własną. W 2014 r.

odnotowano również przekroczenie w wysokości 11,9 tys. zł w pozycji zużycie materiałów

biurowych. To przekroczenie związane jest z koniecznością wykonania odpisów

dokumentacji dla ok 200 osób uwłaszczonych, niezbędnej do skutecznego odwołania się do

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie nieuzasadnionego podniesienia opłat

za użytkowanie wieczyste. Ponadto Spółdzielnia w 2014 r. przygotowała ponad 300

kompletów uwag do Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Powiśla

Południowego. Wszystkie te działania skutkowały koniecznością zakupu zwiększonej ilości

papieru oraz tonerów, co przyczyniło się do przekroczenia tej pozycji planu finansowego.

3. Poz. nr 3 – Konserwacja budynków.

Łącznie w planie finansowym na 2014 na pozycję „Konserwacja budynków” przeznaczono

380 000 zł. Pozycja Konserwacja budynków została podzielona na trzy podpozycje:

1. Konserwacja budynków mieszkalnych – 200 000,00 zł

2. Przeglądy i opinie techniczne –20 000,00 zł

3. Konserwacja lokali użytkowych – 160 000,00 zł

W pozycji „Konserwacja budynków” wystąpiło przekroczenie planowanej kwoty o

127,1 tys. zł. Wykonanie poszczególnych podpozycji kształtowało się następująco:

Tabela 22 Wykonanie planu finansowego w pozycji Konserwacja budynków.

Lp. Treść Plan 2014 Wykonanie

w tys. zł. Wykonanie%

3 Konserwacja budynków w tym: 395,0 522,1 132,2

Page 37: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

37

a konserwacja budynków mieszkalnych 230,0 266,7 115.9

b przeglądy i opinie techniczne 35,0 28,5 81,4

c konserwacja lokali użytkowych 130,0 226,9 174,5

Jak widać z powyższego zestawienia przekroczenia wystąpiły w dwóch pozycjach: 3a

„konserwacja budynków mieszkalnych” i 3c „konserwacja lokali użytkowych”.

Ad Poz. 3a. Koszty związane z konserwacją budynków mieszkalnych wyniosły 266,7tys. zł i

stanowią 115,9% planowanej na ten cel kwoty. Do najbardziej kapitałochłonnych napraw

zrealizowanych z tej pozycji należały:

Naprawa komory zsypowej w budynku Solec 54 – odspojona od elewacji budynków

komora zsypowa wymagała pilnej naprawy. Przy naprawie dokonano powiększenia

komory zsypowej o przyległe pomieszczenie co umożliwiło wstawienie do zsypów

większej ilości pojemników, a przez to umożliwiło mieszkańcom segregacje odpadów.

Ponadto odnowiono pomieszczenia zsypowe montując nowe łatwo zmywalne

okładziny ścian oraz odpowiednie odwodnienie pomieszczenia. Pomieszczenia

zsypowe we wszystkich budynkach Spółdzielni wymagają napraw i modernizacji,

dlatego zdaniem Zarządu, winny być sukcesywnie naprawiane np. podczas remontu

klatek schodowych.

Zabezpieczenie oraz awaryjne naprawy balkonów w budynkach Tamka 17, Tamka 20,

– od wielu lat nie remontowane balkony groziły odpadnięciem odspojonych

fragmentów płyt, a przez to zagrażały bezpieczeństwu ludzi. W związku z powyższym

zaistniała konieczność kontrolowanego odbicia odspojonych, luźnych fragmentów

płyt balkonowych Tak przygotowane balkony remontowane będą w 2015 r.

W ramach konserwacji wymieniono stare okienka piwniczne w budynkach: Ludna 10,

Orłowicza 6 i 8 oraz okna w zsypach, pralniach i suszarniach. Prace te zakończyły

proces wymiany okien w pomieszczeniach wspólnych we wszystkich budynkach

Spółdzielni.

Szczegółowy wykaz prac ujętych w eksploatacji w pozycji „konserwacja budynków

mieszkalnych” przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela nr 23 Koszty konserwacji budynków mieszkalnych.

Lp. Rodzaj kosztu Kwota

1 Naprawa dachów Dobra 18/20, Kruczkowskiego 12a, Solec 28, Solec 54, Solec 58/60, Tamka 20, Al. 3 Maja 5a,

29.017,73

2 Naprawa instalacji cw i zw. Dobra 17, Tamka 17, Potockiego 4, Solec 28, Solec 58/60, Solec 83, Ludna 10

19.099,79

3 Naprawa chodników Dobra 17, Solec 66, Solec 54, Ludna 10, Orłowicza 6, Orłowicza 8

10.245,49

4 Naprawa komór zsypowych Al. 3 Maja 5a, Al. 3 Maja 7b, Solec 79, Solec 79a, Solec 66, Potockiego 4, Solec 28,

Solec 54, 52.111,34

5 Naprawy hydrauliczne, 990,15

6 Naprawy oświetlenia w budynkach 9.597,77

7 Naprawy balkonów, Dobra 17, Dobra 18/20, Solec 109a, Tamka 17,

Potockiego 4, Solec 83, Tamka 20, Ludna 10, Orłowicza 6, Solec 79. 37.436,81

8 Naprawy instalacji kanalizacyjnej 3.062,29

9 Naprawy daszków nad wejściami do budynków 1.431,28

10 Naprawy schodów 490,03

Page 38: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

38

11 Rozbudowa śmietnika 1.019,91

12 Opłata za podgrzanie rynien 269,32

13 Naprawa ogrodzenia 1.881,90

14 Montaż pochylni dla wózków inwalidzkich, Dobra 17, Kruczkowskiego 14, Orłowicza 6

15.367,97

15 Prace remontowe suszarni, Kruczkowskiego 16, Solec 79,

18.829,29

16 Usługi szklarskie 1.894,00

17 Montaż stojaków na rowery 4.723,20

18 Naprawa ściany budynku 1.107,00

19 Ułożenie glazury i terakoty 3.402,97

20 Konserwacja platform dla niepełnosprawnych 2.808,00

21 Prace remontowe w budynku po pożarze Solec 83 1.414,80

22 Montaż drzwi do suszarni i pralni 4.858,19

23 Montaż drzwi do zsypu 5.184,00

24 Montaż krat Sol58/60VIp kl. II 2.708,25

25 Naprawa wejścia do budynku Ludna10 1.197,58

26

Montaż okien w suszarniach. piwnicach zsypach, Dobra 17, Dobra 18/20, Dobra 19, Kruczkowskiego 16, Solec 109, Solec 109a,

Kruczkowskiego 12a, Solec 28, Solec 58/60, Solec 83, Tamka 20, Ludna 10, Al. 3 Maja 5a, Orłowicza 6, Orłowicza 8, Solec 79

24.459,40

27 Naprawa wentylacji 6.450,84

28 Naprawa instalacji odgromowej 5.616,00

Razem 266.675,30

Ad Poz. 3c. Koszty związane z konserwacją lokali użytkowych wyniosły 226,9 tys. zł i

zostały przekroczone o 96,9 tys. zł. Tak duże przekroczenie w tej pozycji spowodowane

zostało koniecznością wykonania remontów kapitalnych dachów w pawilonach handlowych.

Pilnych remontów wymagały dachy pawilonów:

Solec 32/34,

Solec 117,

Ludna 10a.

Łączny koszt remontów dachów pawilonów wyniósł 124.167,99 zł i miał największy wpływ

na tak znaczące przekroczenie zaplanowanych kosztów w tej pozycji.

Ponadto znaczne koszty poniesiono na naprawy nawierzchni dojść do lokali użytkowych.

Prace brukarskie wykonywano podczas prac związanych z wymianą nawierzchni na

poszczególnych nieruchomościach mieszkaniowych, kończąc w ten sposób wymianę

nawierzchni. Główne prace naprawcze wykonano na terenie Komitetu Domowego nr 6

(dojście do pawilonu Ludna 10a od strony parku).

Szczegółowe zestawienie kosztów prac konserwacyjnych lokali użytkowych przedstawia

poniższe zestawienie.

Page 39: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

39

Tabela nr 24 Koszty konserwacji lokali użytkowych

Lp. Rodzaj kosztu Kwota

1 Naprawy dachów Ludna 10, Solec 32/34 124.167,99

2 Naprawa kominów, wszystkie lokale 520,00

3 Naprawy elewacji zewnętrznej, Dobra 17, Potockiego 4 1.607,70

4 Naprawa instalacji CO, Dobra19, Solec 28 2.740,63

5 naprawa podestów i cokołów, Dobra 19, Solec 117 4.390,11

6 Naprawy hydrauliczne, Solec 66, Ludna 10, Solec 117 3.080,97

7 Naprawy ogrodzenia, Potockiego 4, Solec 32/34 3.385,00

8 Naprawy instalacji elektrycznej, Ludna 10, Solec 117 1.680,68

9 Naprawa daszków nad lokalami, Solec 83 7.032,00

10 Wymiana szyb, Solec 83, Solec 117 885,00

11 Serwis bram, Solec 32/34 1.100,00

12 Ułożenie kostki brukowej, Ludna 10, Al. 3go Maja 3b 72.742,92

13 Izolacja stropu w piwnicach, Ludna 10, 3.107,80

14 Montaż stojaków na rowery, Solec 117 520,00

Razem 226.960,80

4. Poz. nr 14 – Roboty ogrodnicze – utrzymanie zieleni.

W tej pozycji kwota przekroczenia wynosi 22.600,00 zł. i związana jest z koniecznością

renowacji zieleni na terenie Komitetu Domowego nr 2 nr 3 i nr 6. Przy modernizacji ciągów

komunikacyjnych konieczne było ich poszerzenie, a przez to zaistniała konieczność

wykonania nasadzeń nowych żywopłotów. Stare, przerośnięte krzewy żywopłotu nie

nadawały się już do przesadzenia. Ponadto Spółdzielnia dokonała rewitalizacji zieleni niskiej

oraz usunęła kilka starych i chorych drzew, które groziły przewróceniem. W związku z

zakończeniem prac remontowych dróg oraz elewacji budynków konieczne jest dokonanie

rewitalizacji zieleni. W planie na 2015 r. Zarząd zaproponował zwiększenie tej pozycji o

18 000 zł. Ponadto Zarząd w celu właściwego zagospodarowania terenu w odpowiednią

zieleń pragnie zatrudnić firmę z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa, która

rozplanuje tzw. zieleń niską ze wskazaniem gatunków, które na danym terenie należy

zastosować. Spółdzielnia w latach następnych dokonywać będzie nasadzeń zgodnie z

projektami uzgodnionymi z Komitetami Domowymi.

5. Poz. nr 22 – Pozostałe usługi – pozostałe koszty.

Kwota przekroczenia w stosunku do planowej na rok 2014 wynosi aż 275,1 tyś zł i związana

jest głównie z wystąpieniem nie zaplanowanych, ale koniecznych kosztów. Do

nieplanowanych usług należały;

Poz. nr 22 f - Wyceny działek i analiza zagospodarowania terenu Powiśla – w

związku z przeszacowaniem w grudniu 2013 r. przez Miasto St. Warszawa, wartości

użytkowania wieczystego dla 12 nieruchomości, Zarząd postanowił odwołać się do

SKO odnośnie 8 nieruchomości, dla których uznał, że wartość gruntu oszacowana

przez Miasto St. Warszawa jest za wysoka. W związku z powyższym zaistniała

konieczność zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie ośmiu operatów

szacunkowych – dokumentów niezbędnych do skutecznego odwołania się w SKO. W

Page 40: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

40

związku z wyłożeniem Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego Powiśla Południowego (teren KD 3 i KD 6) Zarząd zlecił opracowanie

analizy projektu, która posłużyła do sformułowania wniosków i uwag do

zaproponowanego projektu.

Poz. nr 22 g - Kosztorysy inwestorskie na roboty budowlane oraz dokumentacja

projektowa na roboty gazowe. – W związku z rozpoczęciem kolejnego zadania

inwestycyjnego – remontu klatek schodowych - zaistniała konieczność zlecenia

kosztorysów inwestorskich większości budynków w zasobach naszej Spółdzielni.

Kosztorysy były niezbędne do opracowania zarówno planu remontów na 2015 r. jak i

Kierunków rozwoju w zakresie remontów na lata 2016 – 2022. Ponadto w związku z

rozpoczętą modernizacją instalacji gazowych wykonano projekt przeróbki instalacji w

budynku Solec 54.

Poz. nr 22 h - Opinie i ekspertyzy techniczne – W 2014 r. zaistniała konieczność

wykonania opinii i ekspertyz technicznych w następujących sprawach:

o Spękania ścian nośnych w budynku Solec 83 kl. B,

o Ekspertyzy technicznej elewacji oraz loggii w budynkach Komitetu

Domowego nr 6,

o Opinii technicznej dotyczącej urządzeń antenowych w budynku Al. 3 Maja 5a,

o Ekspertyzy technicznej dotyczącej ugięcia stropodachu części niższej budynku

Solec 83,

Poz. nr 22 i - Odpis aktualizujący należności (dotyczy zaległości czynszowych

lokalu użytkowego Dobra 19),

Poz. 22 j - Montaż liczników w węzłach cieplnych – w związku z trudnościami w

podziale kosztów energii cieplnej zużytej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz na

potrzeby podgrzania wody w 2013 r. pilotażowo zlecono montaż liczników

mierzących ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania w węzłach grupowych oraz w

węźle Solec 79. W związku z tym, że działanie to przyniosło efekt w postaci

wykonania rzetelnych rozliczeń kosztów ciepła w tych budynkach, w 2014 r.

postanowiono za zgodą Rady Nadzorczej zlecić montaż w pozostałych budynkach

Spółdzielni.

Poz. nr 22k - Rezerwa -sprawa sporna ze Śródmiejską Spółdzielnią

Mieszkaniową. W planie finansowym na 2014 r. nie zaplanowano utworzenia

rezerwy na ten cel. Sprawa dotyczy zwiększonej przez ŚSM opłaty za biuro

Spółdzielni, z którą to opłatą Zarząd Spółdzielni „Powiśle” się nie zgadza, gdyż wiele

pozycji nie ma żadnego uzasadnienia. Wobec powyższego na różnicę której nie

płacimy ŚSM do czasu wyjaśnienia sprawy została utworzona rezerwa. W związku z

podpisaniem na początku 2015 r. ugody między SBM „Powiśle” oraz ŚSM oraz

wycofaniem pozwu przez Śródmiejską Spółdzielnie Mieszkaniową rezerwa ta zostanie

w 2015 r rozwiązana.

Poz. nr 22 l - Pozostałe usługi i koszty. Poszczególne rodzaje wydatków przedstawia

poniższa tabela.

Tabela nr 25 Wydatki związane z pozostałymi usługami i kosztami poz. 22 l.

Lp. Rodzaj kosztów Kwota

1 Wykonanie mapy podziału Solec 113 3.690,00

2 Wykonanie mapy do celów sądowych służebność drogi

koniecznej na terenie nieruchomości Kruczkowskiego 12a

1.845,00

3 Odszkodowanie za zniszczony samochód przez odpadający

fragment płyty balkonowej w budynku Tamka 20

1.946,59

Page 41: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

41

4 Opłata składki za pracowników technicznych do Izby

Inżynierów i Techników

986,00

5 Koszt pustostanu lokalu użytkowego (Dobra 17) 1.688,88

6 Usługi poligraficzne duży format 1.317,93

7 Dorobienie kluczy 8 585,61

8 Wykonanie i montaż trzepaka i śmietnika (D 17, O 8, S

79a)

4 932,83

9 Dwukrotny odczyt wodomierzy 12 397,23

10 Wymiana szyby zbrojonej S 28, O 6 1 169,00

11 Remont łazienek w biurze Spółdzielni 37 382,37

12 Usługi informatyczne 35 584,91

13 Montaż znaków drogowych 947,04

14 Adaptacja schowków KD 3 (sfinansowane przez

użytkowników)

23 623,80

15 wywóz gruzu 1 869,60

16 Wykonanie ogrodzeń zieleni 7 610,59

17 Oczyszczenie boksów piwnicznych P 4 1 620,00

18 Wykonanie książeczek opłat za lokale mieszkalne 1 033,97

19 Konwój gotówki 940,95

20 Naprawa linii telefonicznej w biurze Spółdzielni 370,00

Razem 149 542,30

W oparciu o koszty eksploatacji bieżącej zasobów mieszkaniowych została wyliczona stawka

na 1 m2 powierzchni lokalu w wysokości 4,21 zł/m

2 . Stawka na eksploatację w roku 2014

wynosiła 0,60 zł/m2 i była zbyt niska, aby w pełni zaspokoić potrzeby eksploatacji bieżącej

nawet przy uwzględnieniu zasilania tej pozycji kwotą około 1 000 000,00 zł z nadwyżki

bilansowej. Koszty usług i materiałów wykazują stałą tendencje wzrostową, a stawka na

eksploatację bieżącą była utrzymywana na bardzo niskim poziomie od wielu lat. Zaistniała

więc konieczność zwiększenia stawki na eksploatację bieżącą od 01.03.2015r o kwotę 0,20

zł/m2 co w przeliczeniu na m

2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych daje miesięczną

kwotę 12 813,41 zł , a w stosunku rocznym kwotę 153 760,92 zł. To działanie pozwoli

Spółdzielni od 2016 r. na racjonalne planowanie kosztów eksploatacji biorąc pod uwagę duże

potrzeby zarówno konserwacji jak i remontów zasobów mieszkaniowych oraz lokali

użytkowych.

Pozostała eksploatacja Obejmująca koszty:

1) podatku od nieruchomości,

2) użytkowania wieczystego,

3) energii elektrycznej,

4) dostawy wody i odprowadzenia ścieków,

5) wywozu nieczystości,

6) konserwacji domofonów, bram i furtek,

7) eksploatacji dźwigów

Page 42: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

42

Koszty pozostałej eksploatacji pokrywane są z opłat wnoszonych przez członków Spółdzielni,

w wysokości:

1) podatek od nieruchomości – indywidualnie dla każdej nieruchomości w zależności od

decyzji wydanych przez Urząd Miasta St. Warszawy,

2) użytkowanie wieczyste – indywidualnie dla każdej nieruchomości w zależności od

decyzji wydanych przez Urząd Miasta St. Warszawy,

3) energia elektryczna – stawki na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 7/2013 z dnia

25.03.2013r. w wysokości w zależności od ponoszonych kosztów dla poszczególnych

nieruchomości od 0,21 zł/m2 do 0,46 zł/m

2 powierzchni użytkowej lokali miesięcznie.

4) dostawa wody i odprowadzenie ścieków – zgodnie z Uchwałami Rady Miasta

Warszawy –od 1.07.2012 do chwili obecnej 11,47zł/m3

5) Opłata śmieciowa – stawka zgodnie z Uchwałą Rady Miasta St. Warszawy od w

wysokości 10 złotych od osoby, 19 od dwóch osób, 28 od trzech i 37 od czterech bądź

więcej osób.

6) konserwacja domofonów, bram i furtek – stawki na podstawie Uchwały Rady

Nadzorczej nr 18/2014 z dnia 30.06.2014r. w wysokości w zależności od ponoszonych

kosztów dla poszczególnych nieruchomości od 2,50 zł/lokal do 12,00 zł/lokal

miesięcznie,

7) eksploatacja dźwigów – stawka w jednakowej wysokości dla wszystkich

nieruchomości ustalona na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 31/2010 z dnia

12.07.2010r. w wysokości 10,00 zł/osobę miesięcznie.

W tych pozycjach wszelkie niedobory jak również nadwyżki przychodów nad kosztami

przechodzą na rok następny i stanowią podstawę do zmiany stawek. Niedobory nie są

pokrywane z nadwyżki bilansowej, tylko indywidualnie przez członków Spółdzielni poprzez

podniesienie stawki opłat lub jednorazowe obciążenie.

Koszty pozostałej eksploatacji uwidocznione w wykonaniu planu finansowego za rok 2014 w

pozycjach od 23 do 29 wyniosły łącznie 3.281.100,00 zł. Poniższe zestawienie prezentuje

rodzaje kosztów eksploatacji bieżącej oraz jej wykonanie w stosunku do planu na 2014r.

Tabela nr 26 Wykonanie kosztów w stosunku do planu na rok 2014 w tys. zł. -Wykonanie

kosztów pozostałej eksploatacji (poz. 23 – 29).

Lp. Treść Plan 2014 Wykonanie

w tys. zł. Wykonanie%

23 Energia elektryczna 280,0 183,7 65,6

24 Podatek od nieruchomości 205,0 202,9 98,9

25 Zimna woda i ścieki 1300,0 1.342,0 103,2

26 Konserwacja domofonów bram i furtek 110,0 184,5 167,7

27 Wieczyste użytkowanie gruntów 520,0 739,7 142,3

28 Eksploatacja dźwigów 240,0 310,2 129,3

29 Opłata śmieciowa 300,0 318,1 106,0

1. Poz. nr 23 - Energia elektryczna.

Koszty energii elektrycznej za rok 2014 dla lokali mieszkalnych kształtowały się na poziomie

161.491,99 zł. pozostała kwota w wysokości 22.187,15zł dotyczy lokali użytkowych i garaży.

Nierozliczone koszty za rok 2012-2013 r. dla lokali mieszkalnych to kwota 56.665,76 zł.

Ogółem koszty roku 2014 dla lokali mieszkalnych stanowią kwotę 218.157,75 zł.

Page 43: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

43

Tabela nr 27 Koszty i wynik energii elektrycznej narastająco w stosunku do przychodów.

Niepokryte

koszty z

roku 2012-

2013

Koszty za rok

2014

Razem koszty

na dzień

31.12.2014 r

Przychody od lokali

mieszkalnych za rok

2014

Wynik na dzień

31.12.2014 r

56.665,76 161.491,99 218.157,75 241.732,27 23.574,52

Przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 25.03.2013 r (Uchwała nr 7/2013) stawki i nowy sposób

rozliczania energii pozwoliły na wygenerowanie już w roku 2013 nadwyżki przychodów nad kosztami

w wysokości 9 973,91 zł. Przyporządkowanie kosztów zgodnie z miejscem ich powstawania,

zamontowane podliczniki energii elektrycznej w węzłach grupowych oraz grupowych hydroforniach

dały efekt niewystępowania w 2014 r. niedoborów w tych budynkach, gdyż koszty energii niezbędnej

dla węzłów i hydroforni zostały rozłożone proporcjonalnie na budynki korzystające z urządzeń w nich

zainstalowanych. Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej (w grudniu 2013r) przyniosła w 2014 r.

jeszcze większe efekty w postaci wygenerowania nadwyżki przychodów nad kosztami w wysokości

80.240,28 zł. Kwota ta pozwoliła na całkowite pokrycie niedoboru z lat ubiegłych oraz

wygenerowanie na koniec 2014 r. nadwyżki przychodów nad kosztami w wysokości 23.574,52 zł.

Tabela nr 28 Przychody i koszty w pozycji energia elektryczna w podziale na poszczególne

budynki.

Lp. Budynek Przychody Koszty

2013

Koszty

roku 2014

Razem

koszty

Wynik na

dzień

31.12.2014

1 Dobra 17 6674,88 2059,05 5399,22 7458,27 -783,39

2 Dobra 18/20 11544,60 2405,00 7156,97 9561,97 1982,63

3 Dobra 19 6454,38 1832,07 4456,23 6288,30 166,08

4 Kruczkowskiego 14 5991,12 1584,14 3883,53 5467,67 523,45

5 Kruczkowskiego 16 6925,20 1602,17 6216,11 7818,28 -893,08

6 Solec 66 14772,42 2394,51 5853,55 8248,06 6524,36

7 Solec 109 6965,64 1218,53 4307,78 5526,31 1439,33

8 Solec 109A 6414,96 1583,08 3716,21 5299,29 1115,67

9 Solec 113 4136,76 850,73 2373,55 3224,28 912,48

10 Solec 115 6506,58 1522,78 4083,03 5605,81 900,77

11 Tamka 17 7167,12 1472,32 4761,69 6234,01 933,11

12 Tamka 19/23 6375,12 1522,43 4337,29 5859,72 515,40

13 Kruczkowskiego 12a 8425,68 2166,99 5928,48 8095,47 330,21

14 Potockiego4 16728,44 2790,39 12071,86 14862,25 1866,19

15 Solec 36 1920,72 444,38 737,82 1182,20 738,52

Razem nieruchomość 18 649,16 3 234,77 12 809,68 16 044,45 2 604,71

16 Solec 28 9122,76 2251,32 7189,71 9441,03 -318,27

17 Solec 54 4358,88 921,90 2928,49 3850,39 508,49

18 Solec 58/60 4185,12 1567,59 3363,48 4931,07 -745,95

19 Solec 83 20953,56 3293,68 8427,69 11721,37 9232,19

20 Tamka 20 5178,96 1278,06 4256,11 5534,17 -355,21

21 Ludna 10 10718,88 2632,12 9269,23 11901,35 -1182,47

24 Orłowicza 6 11309,52 2777,91 7814,48 10592,39 717,13

25 Orłowicza 8 11085,36 2722,58 10096,61 12819,19 -1733,83

Razem nieruchomość 33 113,76 8 132,61 27 180,32 35 312,93 - 2 199,17

22 Al. 3 Maja 5 a 9794,16 3452,51 8723,78 12176,29 -2382,13

23 Al. 3 Maja 7 b 9736,56 3432,88 7075,29 10508,17 -771,61

Page 44: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

44

26 Solec 79 9745,44 3435,81 7439,54 10875,35 -1129,91

27 Solec 79 A 9789,48 3450,83 6244,04 9694,87 94,61

Razem nieruchomość 39 065,64 13 772,03 29 482,65 43 254,68 - 4 189,04

Garaże 8749,97 3380,22 5369,75

Razem Spółdzielnia 241 732,27 56 665,76 161 491,99 218 157,75 23 574,52

2. Poz. Nr 26 – Konserwacja domofonów bram, furtek, naprawa drzwi wejściowych.

Kwota przekroczenia kosztów konserwacji domofonów bram i furtek za rok 2014 w stosunku

do planu wynosi 74.500,00zł. Wynik za rok 2014 w pozycji konserwacja domofonów bram i

furtek jest wynikiem ujemnym w wysokości -109.194,21zł

Koszty za rok 2014 kształtowały się następująco;

Tabela nr 29 Koszty konserwacji domofonów bram i furtek za rok 2013 i 2014

Wyszczególnienie Koszty 2013 Koszty 2014

konserwacja domofonów 52.063,41 59.933,94

konserwacja bram ,furtek ,drzwi 47.138,17 106.648,05

nierozliczone koszty z roku 12 i 13 94.995,71 79.486,22

Razem koszty 194.197,29 246.068,21

Przychody i koszty związane z konserwacją domofonów bram i furtek za rok 2014

przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 30 Koszty konserwacji domofonów bram i furtek za rok 2014 wraz z

nierozliczonymi kosztami za 2013r. w podziale na nieruchomości z uwzględnieniem

nieruchomości wspólnie ogrodzonych:

Lp. Budynek Przychody Koszty Wynik

1 Dobra 17 5.430,00 6.779,81 -1.349,81

2 Dobra 18/20 5.688,00 9.611,15 -3.923,15

3 Dobra 19 7.140,00 8.415,20 -1.275,20

4 Solec 66 7.080,00 12.444,57 -5.364,57

Razem 14 220,00 20 859,77 - 6 639,77

5 Kruczkowskiego14 4.170,00 10.110,69

-39 252,53

6 Kruczkowskiego16 4.010,00 10.246,29

7 Solec 109 3.780,00 9.253,79

8 Solec 109a 4.050,00 10.611,18

9 Solec 113 1.620,00 7.298,54

10 Solec 115 3.960,00 5.479,58

11 Tamka 17 3.900,00 10.577,04

12 Tamka 19/23 4.140,00 5.305,42

Razem 29 630,00 68 882,53

13 Kruczkowskiego 12a 6.408,00 14.504,76 -8.096,76

14 Potockiego 4 10.104,00 8.895,99

- 3 278,04

15 Solec 36 1.584,00 6.070,05

Razem 11 688,00 14 966,04

Page 45: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

45

16 Solec 28 6.360,00 6.464,49 -104,49

17 Solec 54 924,00 2.484,30 -1.560,30

18 Solec 58/60 1.080,00 3.332,41 -2.252,41

19 Solec 83 19.056,00 13.493,97 5.562,03

20 Tamka 20 4.950,00 9.548,18 -4.598,18

21 Ludna 10 5.610,00 10.030,48

- 16 664,97

24 Orłowicza 6 5.880,00 14.192,89

25 Orłowicza 8 5.820,00 9.751,60

Razem 17 310,00 33 974,97

22 Al. 3 Maja 5a 3.456,00 16.050,17

- 27 035,83

23 Al.3 Maja 7b 3.564,00 6.517,51

26 Solec 79 3.546,00 6.448,15

27 Solec 79 a 3.564,00 12.150,00

Razem 14 130,00 41 165,83

RAZEM 136.874,00 246.068,21 -109.194,21

Wynik za rok 2014 jest wynikiem ujemnym w wysokości -29.707,99 zł wraz z niepokrytymi

kosztami za rok 2013 w wysokości -79.486,22 zł kształtuje ogólny ujemny wynik za rok 2014

w wysokości -109.194,21 zł. Na ujemny wynik roku 2014 największy wpływ miały naprawy

instalacji domofonowych (wraz z aparatami) po przepięciu instalacji na skutek uderzenia

pioruna w budynkach Al. 3 Maja 5a i Solec 79a oraz modernizacja instalacji domofonowej w

budynkach Komitetu Domowego nr 2.

3. Poz. nr 28 – Eksploatacja dźwigów.

Na koszty eksploatacji dźwigów składają się koszty dotyczące;

1. Koszty bieżącej konserwacji dźwigów 116 869,76 zł

2. Koszty napraw 161 702,12 zł

3. koszty dozoru technicznego 25 282,50 zł

4. koszty telefonów zamontowanych w dźwigach 6 336,23 zł

5. niepokryte koszty za rok 2013 110 320,85zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem koszty 420.511,46 zł

W pozycji konserwacja dźwigów w 2014 r. wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami w

wysokości -187.576,46 zł. W koszt konserwacji oprócz obowiązkowej konserwacji

zapewniającej pogotowie dźwigowe oraz kosztów dozoru technicznego i kosztów

zapewnienia łączności, wchodzą również naprawy dźwigów i to one mają największy wpływ

na powstawanie niedoboru w poszczególnych budynkach, a przez to kształtują ujemny wynik

w tej pozycji dla całej Spółdzielni. W 2014 r. wykonano kosztowne naprawy dźwigów w

budynkach:

Solec 66 – wymiana falownika KDL z encoderem,

Tamka 17 – modernizacja polegająca na wymianie wciągarki, ramy pod wciągarkę

oraz kompletu lin nośnych

Potockiego 4 – wymiana pasów transmisyjnych, obciążników oraz łożysk napędu

dźwig prawy,

Page 46: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

46

Al. 3 Maja 5a – wymiana falownika, akumulatorów zasilających, płyty SDIC,

impulsatora, intercomu i czujnika wagi (po uderzeniu pioruna),

Orłowicza 8 – wymiana falownika KDL z encoderem.

Niedobór w tej pozycji ma tendencję zwiększającą i spowodowany jest licznymi awariami

dźwigów montowanych w latach 1996 – 2000. Sytuacja ta trwa już kilka lat, wobec

powyższego Zarząd wystąpił w dniu 29.11.2014r. do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem,

aby w 2015 r. kwotę 115 000 zł z odpisu na fundusz remontowy dźwigów przeznaczyć na

wyrównanie niedoboru w pozycji konserwacja dźwigów osobowych. Ponadto zaproponował,

aby w latach następnych (po zakończeniu wymiany dźwigów) pozostawić odpis 5,00 zł od

osoby na remont dźwigów z przeznaczeniem tej kwoty na ich modernizację (tj. montaż

falowników, kurtyn świetlnych, zapewnienie łączności na wypadek awarii itp.) i ewentualne

naprawy, a przez to wyłączenie kosztownych napraw z kosztów konserwacji. Walne

Zgromadzenie zatwierdzając zarówno plan finansowy i plan remontu na 2015 r. (Uchwała nr

2/2014) jak i Kierunki rozwoju w zakresie remontów na lata 2016 – 2022 (Uchwała nr

3/2014) przyjęło zaproponowane przez Zarząd rozwiązania tego problemu. W związku z

powyższym po przeznaczeniu kwoty 115 000 zł z odpisu na fundusz remontowy dźwigów na

wyrównanie niedoboru w pozycji konserwacja dźwigów pozostanie do pokrycia w latach

następnych kwota 72 576,46 zł. W związku z powyższym Zarząd rozważa wystąpienie do

Rady Nadzorczej z propozycją zmiany stawki na konserwację bieżącą dźwigów.

Poniższe zestawienie przedstawia rozliczenie przychodów i kosztów w tej pozycji z

podziałem na poszczególne budynki.

Tabela nr 31 Rozliczenie przychodów i kosztów za 2014 r. w pozycji eksploatacja dźwigów

Lp. Budynek Przychody Koszty wynik za 2014

1 Dobra 17 8.480,00 12.780,15 -4.300,15

2 Dobra 18/20 10.710,00 13.473,25 -2.763,25

3 Dobra 19 5.455,00 6.621,96 -1.166,96

4 Kruczkowskiego 14 6.550,00 6.005,88 544,12

5 Kruczkowskiego 16 6.120,00 13.700,62 -7.580,62

6 Solec 66 8.200,00 34.411,06 -26.211,06

7 Solec 109 5.790,00 5.418,10 371,90

8 Solec 109 A 6.830,00 7.444,52 -614,52

9 Solec 113 2.220,00 4.779,50 -2.559,50

10 Solec 115 6.070,00 5.885,48 184,52

11 Tamka 17 7.100,00 32.246,50 -25.146,50

12 Tamka 19/23 6.500,00 8.043,23 -1.543,23

13 Kruczkowskiego12A 10.890,00 18.035,95 -7.145,95

14 Potockiego 4 15.460,00 61.018,01 -45.558,01

15 Solec 28 7.500,00 11.209,48 -3.709,48

16 Solec 54 3.355,00 8.658,11 -5.303,11

17 Solec 58/60 4.685,00 8.540,31 -3.855,31

18 Solec 83 18.025,00 13.678,30 4.346,70

19 Tamka 20 6.060,00 5.470,09 589,91

20 Ludna 10 10.340,00 15.200,17 -4.860,17

21 Orłowicza 6 9.870,00 11.111,09 -1.241,09

22 Orłowicza 8 9.260,00 28.016,92 -18.756,92

23 Al.3 Maja 5A 13.995,00 32.798,18 -18.803,18

24 Al. 3 Maja 7 B 14.790,00 14.400,90 389,10

Page 47: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

47

25 Solec 79 13.690,00 25.017,51 -11.327,51

26 Solec 79A 14.990,00 16.546,19 -1.556,19

RAZEM 232.935,00 420.511,46 -187.576,46

Odpisy na fundusz remontowy (poz. 30-32).

Tabela nr 32 Wykonanie kosztów w stosunku do planu na rok 2014 w tys. zł. - Odpisy na

fundusz remontowy (poz. 30 – 32).

Lp. Treść Plan 2014 wykonanie

za 2014r

%

wykonania

30 Odpis na fundusz remontowy w tym; 905,0 898,2 99,3

a odpis na fundusz remontowy ogólny 866,7 859,7 99,2

b odpis na fundusz remontowy budynków 38,3 38,5 100,5

31 Odpis na fundusz remontowy dźwigów 125,0 117,4 93,2

32 Odpis na wymianę wodomierzy 88,0 94,5 107,4

4. Fundusz remontowy.

Fundusz remontowy ogólny Stan funduszu remontowego ogólnego wykazuje na dzień 31.12.2014 r saldo ujemne w

wysokości -356 501,08 zł. Saldo funduszu remontowego ogólnego zostało przeniesione na

rozliczenia międzyokresowe kosztów do pokrycia z nadwyżki bilansowej. Poniższa tabela

przedstawia szczegółowe zapisy dokonane na koncie funduszu remontowego

Tabela nr 33 Zestawienie funduszu remontowego ogólnego wg. Stanu na dzień 31.12.2014r.

Stan funduszu remontowego na dzień 1.01.2014 r. -681 889,46

Wpływy

Nadwyżka bilansowa za rok 2013 478 831,17

odpis od nieruchomości 863 012,99

odpis na wymianę dźwigów 117 437,50

odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej 38 678,05

90% ze sprzedaży lokali w budynku Potockiego 4 1 208 146,59

90% ze sprzedaży dozorcówki Solec 28 110 053,62

90% ze sprzedaży dozorcówki Solec 83 86 870,88

90% ze sprzedaży dozorcówki Potockiego 4/Solec 36 113 440,50

Kara umowna za nieterminowe wykonanie prac 880,00

Razem wpływy 3 017 351,30

Koszty

Koszty 2014 roku 2 691 962,92

Stan funduszu remontowego na dzień 31.12.2014 -356 501,08

Plany rzeczowo finansowe remontów na 2014 r. przewidywały koszty remontów w wysokości

2 493 000,00, natomiast wykonano prace o wartości 2 691 962,96 zł. Działanie takie było

możliwe dzięki:

wczesnym przeprowadzeniu przetargów na prace ujęte w obu planach remontów, a przez

to uzyskanie konkurencyjnych cen,

uzyskaniu ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Potockiego 4 kwoty o ponad

100 000 zł większej niż planowano.

Uzyskaniu nie planowanej kwoty ze sprzedaży dodatkowej dozorcówki ok 100 000 zł.

Page 48: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

48

Zarząd mając na uwadze bardzo duże potrzeby remontowe dokłada starań, aby wypracować

dodatkowe przychody, które pozwolą nie tylko zapewnić wykonanie zamierzeń remontowych

ujętych w wieloletnich kierunkach rozwoju w zakresie remontów, ale umożliwią wcześniejsze

wykonanie wielu niezbędnych prac remontowych. Ze szczegółowym wykonaniem planu

remontów możecie Państwo zapoznać się z Załącznika nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

Fundusz remontowy budynków

Stan funduszu remontowego dla poszczególnych budynków wykazuje na dzień 31.12.2014r

saldo dodatnie w wysokości 358 173,30 zł. Od 2011 r. nie rozliczamy już funduszu

remontowego budynków łącznie z funduszem remontowym ogólnym. Umożliwia to

pozostawienie środków finansowych zaewidencjonowanych na kartotekach poszczególnych

budynków i przeniesienie niewykorzystanych w danym roku środków na rok następny. Stan

środków finansowych na dzień 1.01.2014r. wyniósł 260 483,26 zł. Wpływy roku 2014

wyniosły 208 900,64 zł, a wydatki dokonane w tym roku wyniosły 111 210,60 zł. Poniższe

zestawienie obrazuje stan środków na odbudowanym funduszu remontowym budynków.

Tabela nr 34 Zestawienie funduszu remontowego poszczególnych budynków.

Stan na dzień 1.01.2014 260 483,26

Wpływy

odpis 0,05 zł/m2 38 457,80

10% z działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych 1 719,84

10% ze sprzedaży dozorcówki Solec 28 12 228,18

10% ze sprzedaży dozorcówki Solec 83 9 652,32

10% ze sprzedaży dozorcówki – Potockiego 4/Solec 36 12 604,50

10% ze sprzedaży lokali Potockiego 4 134 238,00

Razem wpływy 208 900,64

Koszty 111 210,60

Stan na dzień 31.12.2014r. 358 173,30

Z zestawieniem wydatków na poszczególnych budynkach możecie Państwo zapoznać się z

Tabeli nr 13 „Prace wykonywane z funduszu remontowego poszczególnych budynków”(str.

29 niniejszego Sprawozdania).

Odpis na wymianę wodomierzy

Zgodnie z uchwałą nr 26/2011 Rady Nadzorczej z dnia 28.11.2011r. wprowadzono nową

opłatę na fundusz remontowy z przeznaczeniem na wymianę i legalizację wodomierzy.

Zgodnie z ustawą o wagach i miarach wodomierze muszą być bezwzględnie legalizowane co

5 lat. Tylko wodomierze z ważną próbą legalizacyjną mogą służyć do wykonywania rozliczeń

wody z mieszkańcami. W poniższym zestawieniu zaprezentowano rozliczenie wpłat

dokonywanych na ten cel w 2014 r.

Tabela nr 35 Rozliczenie wpłat dokonywanych na wymianę wodomierzy.

Wodomierze

Stan na dzień 1.01.2014 14 644,34

wpłaty na wymianę wodomierzy i nakładek radiowych 94 486,44

koszty zakupu wodomierzy i nakładek w 2014 r - 90 571,64

stan na dzień 31.12.2014 18 559,14

Page 49: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

49

5. Gospodarka ciepłem.

Gospodarka energią cieplną jest jednym z kluczowych zadań zarządzania nieruchomościami.

Stale rosnące ceny energii stanowią znaczny odsetek kosztów jakie członkowie Spółdzielni

ponoszą w opłatach za korzystanie ze swoich lokali. Jest to powodem do poszukiwania przez

Zarząd możliwości oszczędności w tej pozycji, głównie przez przeprowadzanie

szerokorozumianej termomodernizacji budynków (docieplanie ścian i dachów wymiana okien

w pomieszczeniach wspólnych).

Tabela nr 36 Wykonanie kosztów w stosunku do planu na rok 2014 w tys. zł. - koszty

gospodarki ciepłem za rok 2014 w stosunku do planu na rok 2014 w tys. zł.(poz. 33-34).

Lp. Treść Plan 2014 wykonanie

za 2014r % wykonania

33 Centralne ogrzewanie 1.725,0 1.828,9 106,0

34 Podgrzanie wody 710,0 694,5 97,8

Razem zużycie ciepła 2.435,0 2.523,4 103,6

Centralne ogrzewanie

W naszej Spółdzielni istnieją dwa systemy rozliczania kosztów centralnego ogrzewania.

Lokale w nieruchomościach zasilanych z węzłów grupowych Solec 66 i Solec 54 tj. Solec 66,

Dobra 17, Dobra 19, Solec 109, Solec 113 i Solec 54, Solec 58/60 oraz dodatkowo Dobra

18/20, wyposażone są w podzielniki kosztów centralnego ogrzewania i rozliczane są

indywidualnie. Pozostałe budynki rozliczane są zgodnie ze średnim kosztem co. w danym

budynku.

Tabela nr 37 Przychody i koszty co w 2014 r.

Lp. Wyszczególnienie Przychody Koszty Wynik

1 CO lokale mieszkalne

opomiarowane

367.718,14 339.660,51 28.057,63

2 CO lokale mieszkalne

nieopomiarowane

1.529.118,50 1.373.323,16 155.795,34

3 CO lokale użytkowe

opomiarowane

67.399,87 26.834,88 40.564,99

4 CO lokale użytkowe

nieopomiarowane

142.495,73 89.121,09 53.374,64

Razem 2 106 732,24 1 828 939,64 277 792,60

Szczegółowe rozliczenie ciepła zużytego na potrzeby centralnego ogrzewania na

poszczególne budynki nieopomiarowane przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 38 Rozliczenie co dla budynków nieopomiarowanych.

Lp. Budynek Przychody Koszty Wynik

1 Kruczkowskiego 14 54.029,50 48.865,65 5.163,85

2 Kruczkowskiego 16 51.037,46 48.173,44 2.864,02

3 Solec 109 A 53.458,24 50.006,70 3.451,54

4 Solec 115 46.966,06 39.814,49 7.151,57

5 Tamka 17 45.457,34 41.302,47 4.154,87

6 Tamka 19/23 46.955,38 46.229,58 725,80

7 Kruczkowskiego 12a 77.811,68 68.592,05 9.219,63

8 Potockiego 4 123.662,46 102.468,38 21.194,08

9 Solec 28 73.996,22 63.617,76 10.378,46

Page 50: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

50

10 Solec 36 18.607,44 17.252,96 1.354,48

11 Solec 83 88.342,38 75.712,91 12.629,47

12 Tamka 20 48.768,96 45.987,89 2.781,07

13 Ludna 10 101.531,86 93.455,45 8.076,41

14 Orłowicza 6 109.640,08 104.425,22 5.214,86

15 Orłowicza 8 101.309,12 95.012,46 6.296,66

16 Al. 3 Maja 5a 123.971,52 108.376,52 15.595,00

17 Al. 3 Maja 7b 118.629,22 108.162,35 10.466,87

18 Solec 79 124.530,28 109.663,82 14.866,46

19 Solec 79A 120.413,30 106.203,06 14.210,24

RAZEM 1.529.118,50 1.373.323,16 155.795,34

Zestawienie przychodów i kosztów zużycia ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania dla

budynków opomiarowanych przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 39 Rozliczenie co dla budynków opomiarowanych.

Lp. Budynek Przychody Koszty Wynik

1 Dobra 17 57.867,37 51.710,75 6.156,62

2 Dobra 18/20 70.313,77 69.957,73 356,04

3 Dobra 19 50.427,55 47.056,08 3.371,47

4 Solec 66 69.986,55 59.213,53 10.773,02

5 Solec 109 34.439,02 30.230,79 4.208,23

6 Solec 113 21.494,20 18.215,63 3,278,57

7 Solec 54 23.101,32 24.097,93 -996,61

8 Solec 58/60 40.088,36 39.178,07 910,29

RAZEM 367.718,14 339.660,51 28.057,63

Należy zauważyć, że średni koszt centralnego ogrzewania w budynkach opomiarowanych

wyniósł 1,90 zł/m2

powierzchni użytkowej lokali i był o 0,44 zł/m2 niższy niż średni koszt w

budynkach nieopomiarowanych. W budynkach opomiarowanych działa efekt finansowy

mobilizujący mieszkańców do oszczędzania energii cieplnej. W poniższym zestawieniu

zaprezentowano kształtowanie się kosztów centralnego ogrzewania na poszczególnych

budynkach.

Tabela nr 40 Zestawienie koszty co. na m2 powierzchni lokali miesięcznie dla budynków

opomiarowanych i nieopomiarowanych.

Budynek Przychody Koszty Powierzchnia

lokali

koszt na

m2 Wynik

Solec 113 21 494,20 18 215,63 957,60 1,59 3 278,57

Solec 83 88 342,38 75 712,91 3 707,42 1,70 12 629,47

Solec 66 69 986,55 59 213,53 2 695,30 1,83 10 773,02

Solec 109 34 439,02 30 230,79 1 371,60 1,84 4 208,23

Solec 58/60 40 088,36 39 178,07 1 764,50 1,85 910,29

Dobra 17 57 867,37 51 710,75 2 317,70 1,86 6 156,62

Dobra 19 50 427,55 47 056,08 2 062,10 1,90 3 371,47

Solec 54 23 101,32 24 097,93 1 037,70 1,94 -996,61

Solec 115 46 966,06 39 814,49 1 714,06 1,94 7 151,57

Page 51: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

51

Tamka 17 45 457,34 41 302,47 1 658,99 2,07 4 154,87

Solec 28 73 996,22 63 617,76 2 534,12 2,09 10 378,46

Dobra 18/20 70 313,77 69 957,73 2 707,10 2,15 356,04

Kruczkowskiego 16 51 037,46 48 173,44 1 803,43 2,23 2 864,02

Tamka 19/23 46 955,38 46 229,58 1 713,63 2,25 725,80

Kruczkowskiego 14 54 029,50 48 865,65 1 783,13 2,28 5 163,85

Solec 79 A 120 413,30 106 203,06 3 864,30 2,29 14 210,24

Al. 3 Maja 5a 123 971,52 108 376,52 3 886,20 2,32 15 595,00

Al. 3 Maja 7 b 118 629,22 108 162,35 3 864,10 2,33 10 466,87

Solec 109 A 53 458,24 50 006,70 1 781,94 2,34 3 451,54

Kruczkowskiego 12a 77 811,68 68 592,05 2 439,20 2,34 9 219,63

Solec 79 124 530,28 109 663,82 3 867,40 2,36 14 866,46

Potockiego 4 123 662,46 102 468,38 3 358,30 2,54 21 194,08

Orłowicza 8 101 309,12 95 012,46 3 064,58 2,58 6 296,66

Ludna 10 101 531,86 93 455,45 2 962,75 2,63 8 076,41

Tamka 20 48 768,96 45 987,89 1 438,60 2,66 2 781,07

Orłowicza 6 109 640,08 104 425,22 3 126,86 2,78 5 214,86

Solec 36 18 607,44 17 252,96 500,20 2,87 1 354,48

Razem 1 896 836,64 1 712 983,67 63 765,41 183 852,97 *kolorem szarym oznaczono budynki wyposażone w podzielniki kosztów co.

Zarząd Spółdzielni od wielu lat czyni starania, aby budynki Spółdzielni były jak najbardziej

energooszczędne. Działania inwestycyjne poczynione w tym temacie to:

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – montaż termozaworów,

Docieplenie ścian zewnętrznych,

Docieplenie stropodachów i dachów,

Wymiana okien na klatkach schodowych, piwnicach oraz w pomieszczeniach

wspólnych,

Wymiana drzwi zewnętrznych.

Uporządkowanie spraw związanych z rzetelnym podziałem kosztów na koszty

poniesione na centralne ogrzewanie oraz koszty poniesione na podgrzanie wody,

Wszystkie te działania przyczyniły się do zmniejszenia zużycia ciepła o ok 25% oraz

stworzyły warunki, aby mieszkańcy sami mogli zacząć oszczędzać energię cieplną, a przez to

własne pieniądze. W 2014 r. w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym Zarząd

przesłał do mieszkańców instrukcję z wyszczególnieniem działań, które gdy zostaną przez

mieszkańców zastosowane mogą obniżyć koszty za energię cieplną nawet o 15 - 20% w skali

roku. Ponadto Zarząd mając na uwadze stale rosnące koszty ciepła, uważa, że należy

powrócić do dyskusji z członkami Spółdzielni na temat podzielników kosztów centralnego

ogrzewania oraz związanych z tym oszczędności w ponoszonych kosztach.

Podgrzanie wody.

Z rozliczenia ciepła zużytego do podgrzania wody w 2014 r. wynika nadwyżka przychodów

nad kosztami w wysokości 190.714,56 zł. Spowodowane jest to zmianą stawek za podgrzanie

wody opłata stała i zmienna, ale również zainstalowaniem liczników ciepła dla pomiaru ciepła

na potrzeby podgrzania wody we wszystkich węzłach w naszej Spółdzielni. Takie działanie

doprowadziło do rzetelnego podziału kosztów energii cieplnej na koszty podgrzania wody i

koszty centralnego ogrzewania. W związku z powyższym w fakturach z Dalki (dawny SPEC)

uwidocznione zostały rzeczywiste koszty podgrzania wody w budynkach z zainstalowanymi

Page 52: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

52

licznikami. Duże znaczenie przy rozliczaniu kosztów energii cieplnej na potrzeby podgrzania

wody miało również zainstalowanie we wszystkich lokalach mieszkalnych nowych liczników

z odczytem radiowym. Dzięki równoczesnemu odczytowi zużycia wody we wszystkich

lokalach, rozliczenie jest rzetelne i pozbawione błędów jakie mieliśmy jeszcze rok temu.

Tabela nr 41 Przychody i koszty cw w 2014 r.

Lp. Podgrzanie wody Przychody Koszty Wynik

1 Lokale mieszkalne 843.843,79 653.129,23 190.714,56

2 Lokale użytkowe 42.825,75 41.405,52 1.420,23

Szczegółowe rozliczenie ciepła na potrzeby podgrzania wody w podziale na poszczególne

budynki lub węzły ciepłownicze przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 42 Rozliczenie ciepłej wody na poszczególne budynki lub węzły ciepłownicze.

Lp. Adres Przychody Koszty Wynik

1 Dobra 17 29 745,10 18 608,08 11 137,02

2 Dobra 19 29 831,58 16 479,44 13 352,14

3 Solec 66 32 122,57 27 679,19 4 443,38

4 Solec 113 9 028,62 12 283,46 -3 254,84

5 Solec 109 19 470,20 17 906,16 1 564,04

Razem węzeł S 66 120 198,07 92 956,33 27 241,74

6 Solec 115 23 157,77 13 919,09 9 238,68

7 Kruczkowskiego 16 23 122,03 18 931,34 4 190,69

8 Tamka 17 18 775,71 16 010,39 2 765,32

9 Tamka 19/23 20 759,47 18 232,76 2 526,71

Razem węzeł S 115 85 814,98 67 093,58 18 721,40

10 Potockiego 4 49 299,92 45 474,96 3 824,96

11 Solec 36 7 131,08 6 638,91 492,17

Razem węzeł P 4 56 431,00 52 113,87 4 317,13

12 Solec 54 10 690,18 8 975,35 1 714,83

13 Solec 58/60 21 624,75 15 987,42 5 637,33

Razem węzeł S 54 32 314,93 24 962,77 7 352,16

14 Kruczkowskiego 14 23 057,53 18 235,09 4 822,44

15 Dobra 18/20 39 174,90 26 008,62 13 166,28

16 Solec 109 a 20 096,41 12 611,09 7 485,32

17 Kruczkowskiego 12a 35 148,13 27 884,00 7 264,13

18 Solec 28 35 918,93 27 052,02 8 866,91

19 Solec 83 36 514,11 33 479,95 3 034,16

20 Tamka 20/22 18 552,67 13 511,36 5 041,31

21 Ludna 10 41 217,59 29 650,98 11 566,61

22 Orłowicza 6 37 393,65 29 200,81 8 192,84

23 Orłowicza 8 37 687,01 29 565,27 8 121,74

24 Al. 3 Maja 5 a 57 813,74 44 090,17 13 723,57

25 Al. 3 Maja 7b 55 463,74 39 891,34 15 572,40

26 Solec 79 51 257,32 43 986,95 7 270,37

Page 53: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

53

27 Solec 79a 59 789,08 40 835,03 18 954,05

Razem 843 843,79 653 129,23 190 714,56

Wyniki przedstawione w tabelach zostały rozliczone wg przychodów i kosztów jakie

kształtowały się w ciągu roku na poszczególnych budynkach i zgodnie z zasadami przyjętymi

w regulaminie rozliczania kosztów ciepła na potrzeby co i cw.

6. Zatrudnienie i wynagrodzenia.

Służby pracownicze Spółdzielni zgodnie ze schematem organizacyjnym składają się z 16

osób. Poniższe zestawienie obrazuje stan zatrudnienia w Spółdzielni:

Tabela nr 43 Stan zatrudnienia pracowników etatowych.

ilość etatów

Zarząd 2 etaty

Pracownicy umysłowi 9 etatów

Ekipa techniczna 4 etaty

Gospodarz budynku 1 etat

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014r wynosił 16 etatów

Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę za 2014 r. zostały wypłacone w łącznej wysokości

934.314,44 zł. Na kwotę tę składały się:

wynagrodzenia zasadnicze 906.674,67

wynagrodzenia chorobowe 4.992,95

nagrody jubileuszowe 10.168,77

dodatki za utrudnienia 1.350,00

wynagrodzenia za dyżury techniczne 11.128,05

Wynagrodzenia razem 934.314,44

Kwota wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę w podziale na poszczególne grupy pracowników

(bez nagród jubileuszowych i ZFN) przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela nr 44 Zestawienie wynagrodzeń pracowniczych w podziale na poszczególne grupy

zawodowe.

ilość etatów kwota

Zarząd 2 etaty 226.344,25

pracownicy umysłowi 9 etatów 492.833,37

ekipa techniczna 4 etaty 176.268,05

gospodarz budynku 1 etat 28.700,00

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014r. 16 etatów 924.145,67

Koszty wynagrodzeń w stosunku do zaplanowanej w planie finansowym na 2014 r. kwoty

zostały wykonane w 99,9% Zakładowy Fundusz Nagród został wypłacony w kwocie

41.730,00 zł i w stosunku do planu finansowego został wykonany w 99,3%.

W 2014 r. w ramach umów zleceń wykonano prace zgodnie z poniższym zestawieniem.

Page 54: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

54

Tabela nr 45 Zestawienie prac wykonywanych w ramach umów zlecenia.

zastępstwo za dozorcę 3.465,00

obsługa szatni na WZ 480,00

Protokołowanie Walnego Zgromadzenia. 2 640,00

Nagrywanie obrad Walnego Zgromadzenia 1 500,00

Mycie okien na klatkach schodowych 701,21

Naprawa linii telefonicznej w biurze Spółdzielni 360,00

Ogółem kwota wypłaconych umów zleceń wynosiła 9 146,21

7. Wynik finansowy

Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi stanowi różnicę między przychodami i

kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Kosztami tej gospodarki są koszty związane

bezpośrednio z eksploatacją budynków mieszkalnych. Przychodami natomiast są opłaty

należne od członków spółdzielni i innych osób użytkujących lokale mieszkalne.

Wynik eksploatacji bieżącej i utrzymania nieruchomości wykazuje nadwyżkę kosztów nad

przychodami w wysokości -1.636.830,10zł.

Tabela nr 46 Koszty i przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi (bez CO i CW).

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODY KOSZTY WYNIK

1 Eksploatacja nieruchomości 707.220,03 2.344.050,13 -1.636.830,10

2 opłata śmieciowa 262.899,00 263.236,74 -337,74

3 Zimna woda i ścieki 1.282.530,17 1.282.530,17 0,00

4 Podatek od nieruchomości 34.312,70 89.578,05 -55.265,35

5

Konserwacja domofonów, bram

i furtek

136.874,00 246.068,21 -109.194,21

6 Energia elektryczna 241.732,27 218.157,75 23.574,52

7 Parking KD 3 69.276,23 17.622,52 51.653,71

8

Fundusz remontowy ogólny –

odpis

898.136,79 898.136,79 0,00

9

Fundusz remontowy dźwigów-

odpis

117.437,50 117.437,50 0,00

10 Wymiana wodomierzy – odpis 94.486,44 94.486,44 0,00

11

Fundusz remontowy garaży -

odpis

49.468,56 49.468,56 0,00

12 Eksploatacja dźwigów 232.935,00 420.511,46 -187.576,46

13 Wieczyste użytkowanie gruntu 758.358,26 634.833,72 123.524,54

Razem 7.251.779,85 9.042.230,94 -1.790.451,09

Wynik finansowy na pozostałej działalności w postaci zysku w wysokości 2.420.736,50 zł

ustalono z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni, do której zalicza się dochody

uzyskane z najmu lokali użytkowych, reklam i innych dochodów nie związanych

bezpośrednio z eksploatacją zasobów mieszkaniowych oraz pozostałych przychodów i

kosztów operacyjnych.

Page 55: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano ... · Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni ... zarejestrowania sprawozdań z działalności Spółdzielni

55

Tabela nr 47 Działalność gospodarcza

WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODY KOSZTY WYNIK

Najem lokali użytkowych, reklamy

i pozostałe przychody z

działalności operacyjnej

3.857.211,86 1.436.475,36 2.420.736,50

Podatek dochodowy od osób prawnych został naliczony w wysokości 464.334,00 zł. Zysk

brutto z działalności gospodarczej został pomniejszony o kwotę podatku dochodowego w

wyniku czego zysk netto stanowi kwotę 1 956 402,50 zł. Zysk netto stanowi nadwyżkę

bilansową, która podlega podziałowi przez uprawniony organ Spółdzielni jakim jest Walne

Zgromadzenie. Zysk netto w porównaniu do lat poprzednich wykazał wzrost o 50 000 zł.

Tabela nr 48 Zestawienie zysków netto na działalności gospodarczej za lata 2011 – 2014

2011 2012 2013 2014

1 912 202,47 zł. 1 907 061,93 zł. 1 906 551,89 zł 1 956 402,50

8. Propozycja Zarządu rozliczenia nadwyżki bilansowej

Tabela nr 49 Rozliczenie nadwyżki bilansowej za rok 2014

Zysk netto 1.956 402,50

Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM -1.636.830,10

Pozostaje do rozliczenia 319.572,40

Pozostałą kwotę nadwyżki bilansowej w wysokości 319.572,40zł proponujemy przeznaczyć

na niepokryte koszty remontów przeprowadzonych w roku 2014 stanowiące kwotę

356.501,08 zł w wyniku czego pozostanie kwota do pokrycia 36.928,68 zł, którą planujemy

pokryć w roku następnym np. ze środków pochodzących ze sprzedaży garażu w budynku

Dobra 17.

Rozdział V

Zamierzenia Zarządu co do dalszej pracy w 2015 r. Zarząd po przeanalizowaniu wszelkich dokumentów oraz sytuacji gospodarczo – finansowej i prawnej

Spółdzielni wyznaczył sobie zadania na 2015 r., których realizacja jest pilna i najbardziej oczekiwana

przez Członków naszej Spółdzielni.

Wśród zadań na najbliższy okres należy wymienić:

1) Podejmowanie działań w celu uregulowania stanu prawnego naszych nieruchomości w tym stanu

prawnego siedziby naszej Spółdzielni,

2) Dalsze pilotowanie spraw dotyczących ustanowienia odrębnej własności lokali,

3) Realizacja planu rzeczowo – finansowego remontów na 2015 r.

4) Organizacja pracy i nadzór nad działalnością eksploatacyjną Spółdzielni (zgodnie z zatwierdzonym

planem wydatków).

Prosimy o rzetelną ocenę naszej pracy i jej efektów

Zarząd,