of 33 /33
2 SIERPNIA 2016 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Embed Size (px)

Text of Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Page 1: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

2 SIERPNIA 2016

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w

pierwszym półroczu 2016 roku

Page 2: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

1

Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. ...................................................................... 3

1.1. Firma o potencjale finansowym i produkcyjnym ................................................................................ 3

1.2. Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia w pierwszej połowie 2016 roku ........................................... 3

2. DZIAŁALNOSĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ ........................................................................................................... 4

2.1 Struktura grupy kapitałowej ................................................................................................................ 4

2.2 Charakterystyka łańcucha dostaw ....................................................................................................... 5

2.3 Opis segmentów biznesowych ............................................................................................................ 6

2.3.1 Segment Wyrobów Wyciskanych .................................................................................................... 6

2.3.2 Segment Systemów Aluminiowych ................................................................................................. 6

2.3.3 Segment Opakowań Giętkich .......................................................................................................... 7

2.4 Wyniki finansowe segmentów ............................................................................................................ 8

3. WŁADZE SPÓŁKI ........................................................................................................................................... 9

3.1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy .................................................................................................... 9

3.2 Rada Nadzorcza ................................................................................................................................... 9

3.3 Zarząd ................................................................................................................................................ 10

4. SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ................................................................................................. 11

4.1 Skonsolidowane sprawozdania finansowe ........................................................................................ 11

4.1.1 Wybrane dane finansowe .............................................................................................................. 11

4.1.2 Rachunek zysków i strat ................................................................................................................ 13

4.1.3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów ........................................................................................ 13

4.1.4 Skonsolidowany bilans .................................................................................................................. 14

4.1.5 Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych ........................................................ 15

4.1.6 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych ................................................. 16

4.2 Komentarz Zarządu ............................................................................................................................ 17

4.3 Kredyty i zobowiązania warunkowe .................................................................................................. 17

5. PROGNOZY ROCZNE ORAZ STRATEGIA ROZWOJU .................................................................................... 19

5.1 Prognozy na 2016 rok ........................................................................................................................ 19

5.2 Strategia 2020 (realizacja po pierwszym roku) ................................................................................. 20

6. PROJEKTY INWESTYCYJNE ORAZ BADAWCZO-ROZWOJOWE .................................................................... 21

6.1 Projekty badawczo rozwojowe .......................................................................................................... 22

7. CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ ........................................................................ 23

7.1 Czynniki zewnętrzne .......................................................................................................................... 23

7.2 Czynniki wewnętrzne ......................................................................................................................... 25

8. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU ............................................................................................. 26

9. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ........................................................................................................................... 29

Page 3: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

2

10. GRUPA KĘTY S.A. NA RYNKU KAPITAŁOWYM ........................................................................................ 29

10.1 Akcje i Akcjonariusze ......................................................................................................................... 29

10.2 Kurs akcji ............................................................................................................................................ 29

10.3 Polityka dywidendowa ...................................................................................................................... 30

11. POZOSTAŁE ELEMENTY SPRAWOZDANIA .............................................................................................. 30

11.1 Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych ..................................................... 30

11.2 Opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji ..................................................................... 30

11.3 Informacje o skupie akcji własnych ................................................................................................... 30

11.4 Informacje o toczących się postępowaniach ..................................................................................... 31

11.5 Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w sprawozdaniu a wcześniej

publikowanymi prognozami za dany rok ....................................................................................................... 31

11.6 Instrumenty pochodne ...................................................................................................................... 31

11.7 Transakcje w ramach grupy kapitałowej ........................................................................................... 31

11.8 Zdarzenia po dniu bilansowym .......................................................................................................... 32

12. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU ..................................................................................................................... 32

Page 4: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

3

1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A.

1.1. Firma o potencjale finansowym i produkcyjnym

Grupa Kęty S.A. działa w obszarze przetwórstwa aluminium od 1953 roku. Spółka powstała poprzez

przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Metali Lekkich „KĘTY” w jednoosobową spółkę akcyjną

Skarbu Państwa aktem notarialnym z dnia 3 marca 1992 roku. Spółka jest zarejestrowana pod adresem: 32 650

Kety, ul Kościuszki 111.. Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą dla Grupy Kapitałowej składającej się z trzech

głównych segmentów biznesowych działających w następujących obszarach:

• produkcji profili i komponentów aluminiowych (Segment Wyrobów Wyciskanych, SWW)

• projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych (Segment

Systemów Aluminiowych, SSA)

• produkcji opakowań giętkich (Segment Opakowań Giętkich, SOG)

Do Grupy Kapitałowej należy 25 firm, z których połowę stanowią spółki zagraniczne. Holding przetwarza ok. 70

tys. ton surowców aluminiowych rocznie a łączne przychody ze sprzedaży przekroczyły w okresie objętym

niniejszym sprawozdaniem osiągnęły ok. 1,1 mld zł. Na koniec czerwca 2016 roku zatrudnienie w Grupie

Kapitałowej wyniosło 4505 osób, w tym 1137 osób w Grupie Kęty S.A. Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej

stawiają na rozwój i nowoczesne technologie. Od 2010 roku wydano na inwestycje w park maszynowy, nowe

produkty i usługi ponad poł miliarda złotych. Dzięki poniesionym wydatkom nasze spółki dołączyły do czołówki

najbardziej nowoczesnych firm produkcyjnych w Europie w swoich branżach. Grupa Kapitałowa działa w skali

globalnej obsługując klientów z 50 krajów.

1.2. Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia w pierwszej połowie 2016 roku

1 lutego – spółka zależna Alupol Films Sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na rozszerzenie działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE Krakowski Park Technologiczny w ramach projektu zwiększania mocy produkcyjnych dla produkcji folii z tworzyw sztucznych.

10 lutego – publikacja prognoz na 2016 rok.

10 lutego – rekomendacja Zarządu spółki dot. wysokości dywidendy za 2015 rok.

14 kwietnia – wybór firmy Ernst & Young Audyt Polska jako podmiotu do badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za lata 2016 – 2019.

26 kwietnia – spółkę zależna ALUFORM Sp. z o.o. podpisała umowę nabycia 100% udziałów oraz sprzedaży i cesji wierzytelności spółki AHA EMMI Predelava Aluminija, d.o.o. z siedzibą w Słoweńskiej Bystrzycy w Słowenii od jej właściciela spółki BAMC d.d. (Bank Assets Management Company).

12 maja – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

13 czerwca – spółka zależna ALUFORM Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (działającą w Segmencie Wyrobów Wyciskanych) powołała spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Aluminium Kety Deutschland GmbH z siedzibą w Dortmundzie w Republice Federalnej Niemiec. Głównym przedmiotem działalności spółki Aluminium Kety Deutschland GmbH będzie działalność handlowa, marketingowa i promocyjna.

17 czerwca – spółka zależna Aluprof S.A. (Segment Systemów Aluminiowych) poinformowała o złożeniu wniosku do Ministerstwa Rozwoju o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój projektu pt.: „Budowa Centrum Badań i Innowacji w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem

Page 5: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

4

innowacyjnych systemów dla budownictwa”. Wartość przedsięwzięcia wynosi 66 mln zł; przedmiotem wniosku jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 10,7 mln zł.

28 czerwca – Zarząd Grupy Kęty S.A., w związku z planowanymi zmianami w strukturze zarządzania Grupą Kapitałową, powziął decyzję o zmianie sposobu prezentacji wyników poszczególnych segmentów biznesowych. Począwszy od publikacji bieżącego sprawozdania wyniki spółek zależnych (Metalplast Stolarka Sp. z o.o. oraz ROMB SA) wchodzących dotychczas w skład Segmentu Usług Budowlanych oraz Segmentu Akcesoriów Budowlanych są skonsolidowane w ramach Segmentu Systemów Aluminiowych. Decyzja ta jest związana z pracami nad aktualizacją strategii Grupy Kapitałowej, która to aktualizacja zostanie zaprezentowana, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej spółki, przy okazji publikacji prognoz finansowych na 2017 rok.

2. DZIAŁALNOSĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ

2.1 Struktura grupy kapitałowej

Grupa kapitałowa do czerwca 2016 roku działała poprzez pięć segmentów biznesowych. Zarząd spółki dominującej podjął jednak decyzję, iż w związku z koniecznością lepszego skoordynowania prac w zakresie obsługi dużych kontraktów eksportowych i wiążących się z tym zwiększonego obrotu w ramach grupy pomiędzy spółkami Aluprof S.A. (Segment Systemów Aluminiowych), Metalplast Stolarka SP. z o.o. (dotychczasowy Segment Usług Budowlanych) oraz Romb S.A. (dotychczasowy Segment Akcesoriów Budowlanych), spółki te będą konsolidowane w ramach jednego segmentu tworząc wspólnie Segment Systemów Aluminiowych. W związku z powyższym Grupa Kapitałowa na koniec okresu sprawozdawczego składała się z 25 spółek podzielonych na trzy segmenty biznesowe. Ponadto w skład Grupy wchodzą następujące podmioty nie przyporządkowane do segmentów: 1) Dekret Centum Rachunkowe - obsługa krajowych spółek Grupy Kapitałowej w zakresie prowadzenia ksiąg

rachunkowych, 2) Alutech – zarządzanie sieciami ciepłowniczymi, które w przeszłości należały do Grupy Kety S.A. w Kętach, 3) AluTrans System – po zmianach organizacyjnych przeprowadzonych w 2015 roku (przeniesienie produkcji

do Grupy Kęty S.A.) nie prowadzi działalności operacyjnej.

Page 6: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

5

Szczegółowe przyporządkowanie poszczególnych spółek do segmentów biznesowych przedstawia poniższa tabela. Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej podlegały konsolidacji.

2.2 Charakterystyka łańcucha dostaw

Podstawową grupą surowców wykorzystywanych w grupie kapitałowej jest aluminium pierwotne, złom aluminiowy a także półprodukty bazujące na aluminium (blacha i taśma aluminiowa oraz wlewki z aluminium i jego stopów). Przy produkcji opakowań giętkich wykorzystywane są dodatkowo różnego rodzaju folie i granulaty tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen), papier drukowy oraz farby, kleje i lepiszcza. Listę głównych pozycji surowcowych uzupełniają: akcesoria do produkcji systemów aluminiowych oraz półprodukty stalowe. Ze względu na konieczność utrzymania wysokiej jakości produkcji polityka zakupowa grupy opiera się o współpracę z wyselekcjonowanymi dostawcami gwarantującymi odpowiedni standard współpracy.

Nazwa spółki Siedziba Przedmiot działalności

podstawowej

Nazwa podmiotu

dominującego

Udziały

w kapitale

podstawowym na

dzień

30.06.2016

Data objęcia

kontroli

Segment

sprawozdawczy

Alupol Packaging S.A. Tychy, Polska Produkcja opakowań giętkich Grupa Kęty

S.A.

100,00 % 04/1998 SOG

Aluprof S.A.

Bielsko-Biała,

Polska

Produkcja systemów

aluminiowych dla

budownictwa

Grupa Kęty

S.A.

100,00 % 06/1998

SSA

Alutech Sp. z o.o. w

likwidacji

Kęty, Polska Dzierżawa sieci ciepłowniczych Grupa Kęty

S.A.

100,00 % 03/1999 Inne

Dekret Centrum

Rachunkowe Sp. z o.o.

Kęty, Polska Usługowe prowadzenie ksiąg

rachunkowych

Grupa Kęty

S.A.

100,00 % 09/1999 Inne

Alu Trans System

Sp. z o.o.

Wrocław, Polska Nie prowadzi działalności

operacyjnej

Grupa Kęty

S.A.

100,00 % 04/2000 Inne

Aluprof Hungary Kft. Dunakeszi,

Węgry

Sprzedaż systemów

aluminiowych

Aluprof S.A. 100,00 % 07/2000 SSA

Metalplast-Stolarka

Sp. z o.o.

Goleszów, Polska Produkcja i montaż stolarki

budowlanej

Grupa Kęty

S.A.

100,00 % 07/2000 SSA

Alupol LLC Borodianka,

Ukraina

Produkcja profili aluminiowych Aluform Sp. z

o.o.

100,00 % 12/2004 SSW

Aluprof Deutschland

GmbH

Schwanewede,

Niemcy

Sprzedaż systemów

aluminiowych

Aluprof S.A. 100,00% 02/2005 SSA

Aluprof System Romania

s.r.l.

Bukareszt,

Rumunia

Sprzedaż systemów

aluminiowych

Aluprof S.A. 100,00% 05/2005 SSA

Aluprof System Czech

s.r.o.

Ostrawa, Czechy Sprzedaż systemów

aluminiowych

Aluprof S.A. 100,00% 05/2005 SSA

Aluprof UK Ltd. Altrincham,

Wielka Brytania

Sprzedaż systemów

aluminiowych

Aluprof S.A. 100,00% 05/2006 SSA

ROMB S.A.

Złotów, Polska Produkcja akcesoriów do

stolarki okiennej

Aluprof S.A. 100,00% 04/2007 SSA

Alupol Packaging Kęty

Sp. z o.o.

Kęty, Polska Produkcja opakowań giętkich Alupol

Packaging S.A.

100,00% 05/2009 SOG

Aluform Sp. z o.o. Tychy, Polska Produkcja profili aluminiowych Grupa Kęty

S.A.

100,00% 06/2009 SWW

Aluprof System Ukraina

Sp. z o.o.

Kijów, Ukraina Sprzedaż systemów

aluminiowych

Aluprof S.A. 100,00% 11/2009 SSA

Aluprof Serwis

Sp. z o.o.

Bielsko-Biała,

Polska

Nie prowadzi działalności Aluprof S.A. 100,00% 01/2012 SSA

Grupa Kety Italia s.r.l. Mediolan,

Włochy

Pośrednictwo handlowe Grupa Kęty

S.A.

100,00% 5/2014 SWW

Marius Hansen Facader

A/S

Viborg, Dania Produkcja i montaż stolarki

budowlanej

Aluprof S.A. 100,00% 6/2014 SSA

Aluprof System USA, Inc Wilmington, USA Sprzedaż systemów

aluminiowych

Aluprof S.A. 100,00% 7/2014 SSA

Alupol Films Sp. z o.o. Kęty, Polska Produkcja opakowań giętkich Alupol Packaging

Kęty Sp. z o.o.

100,00% 12/2014 SOG

Aluprof Schelfhaut N.V. Dendermonde,

Belgia

Sprzedaż systemów

aluminiowych

Aluprof S.A. 100,00% 6/2015 SSA

AHA EMMI d o.o. Slovenska Bistrica,,

Słowenia

Obróbka profili aluminiowych Aluform

Sp. z o.o.

100,00% 6/2016 SWW

Aluminium Kety

Deutschland GmbH

Dortmund, Niemcy Działalność handlowa i

marketingowa

Aluform

Sp. z o.o.

100,00% 6/2016 SWW

Page 7: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

6

Jednocześnie podstawowym założeniem jest taka dywersyfikacja dostawców, aby zapewnić bezpieczeństwo i utrzymanie konkurencyjności dostaw. Mając świadomość wpływu na otoczenie staramy się w pierwszej kolejności korzystać z lokalnych lub krajowych dostawców. Niestety ze względu na specyfikę branży jest to możliwe w bardzo ograniczonym zakresie (złom aluminiowy, farby, lakiery, rozcieńczalniki, część akcesoriów do produkcji systemów). Zdecydowana większość surowców (ok. 85 – 90%) pochodzi z importu. Aktualne kierunki zaopatrzenia spółek Grupy Kapitałowej w surowce obejmują całą Europę oraz Daleki Wschód. Po stronie sprzedaży ok. 54% trafia do klientów krajowych natomiast pozostała część (ok.46%) do zagranicznych klientów w 50 krajach, które obsługuje Grupa.

2.3 Opis segmentów biznesowych

2.3.1 Segment Wyrobów Wyciskanych

Podstawowa charakterystyka segmentu

Segment Wyrobów Wyciskanych Grupy Kęty jest największym krajowym producentem profili aluminiowych z szacowanym udziałem w polskim rynku ca 30%. Od kilku lat zaliczany jest także do grona znaczących europejskich producentów, posiadając w tym rynku ok. 2% udziału. Grupa Kęty posiada 13 linii technologicznych do wyciskania profili aluminiowych (w lokalizacjach: Kęty, Tychy, Borodianka-Ukraina), oraz zakupiony w czerwcu 2016 br. zakład przetwórstwa profili w Słoweńskiej Bystrzycy w Słowenii, co daje firmie możliwość elastycznego wykorzystywania potencjału produkcyjnego przez cały rok (70 tys. ton wyrobów wyciskanych rocznie) i dopasowywania się do ewentualnych zmian w strukturze okresowej zamówień klienta. Dodatkowy atut to bogate portfolio produktów, które pozwala zaopatrywać w profile aluminiowe, elementy i komponenty aluminiowe klientów reprezentujących wiele zdywersyfikowanych segmentów rynkowych. Oprócz klientów z tradycyjnych segmentów, w tym wiodącego – budownictwo i konstrukcje, znaczącą część sprzedaży stanowią klienci z branż dynamicznie się rozwijających: motoryzacyjna i transportowa, w tym transport szynowy. Fabrykowane komponenty są dostarczane również do branży elektrotechnicznej i inżynieryjnej. Ponadto produkowane są różnego typu akcesoria, dostarczane do branż: meblowej czy wyposażenia wnętrz.

Opis sytuacji rynkowej, sprzedaż, klienci

Wielkość rynku profili aluminiowych w Europie w pierwszej połowie 2016 roku szacuje się na ok. 1550 tys ton, co oznacza wzrost o ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego. Na tym tle wyniki sprzedażowe Segmentu Wyrobów Wyciskanych prezentują się bardzo dobrze. Segment odnotował w obszarze działalności operacyjnej (produkcja profili aluminiowych i ich prefabrykacja) wzrost o 10% w ujęciu ilościowym (31,7 tys ton) oraz 3% w ujęciu wartościowym (427 mln zł). W ujęciu geograficznym, eksport rósł w tempie ok. 14% natomiast kraj pozostał na zbliżonym do zeszłego roku poziomie.

2.3.2 Segment Systemów Aluminiowych

Podstawowa charakterystyka segmentu

Aluprof S.A. jest jednym z czołowych producentów systemów aluminiowych w Europie. Aluprof S.A. posiada swoje spółki zależne w wielu krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych. Główna siedziba znajduje się w Bielsku-Białej, gdzie zlokalizowane są także linie produkcyjne oraz centrum logistyczne. W oddziale w Opolu, wytwarzane są systemy roletowe. Dzięki ponad 50 letniemu doświadczeniu Aluprof S.A. posiada ponad 1300 stałych klientów. Zlokalizowane w Bielsku-Białej i Opolu zakłady dysponują prawie 80 tys. m2 powierzchni i nowoczesnym wyposażeniem, m.in.: - zautomatyzowaną linią do produkcji kształtowników zespolonych, - dziesięcioma najnowszej generacji liniami do produkcji profili i skrzynek roletowych, - magazynami wysokiego składowania,

Page 8: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

7

- nowoczesnymi, w pełni zautomatyzowanymi liniami do lakierowania proszkowego w tym linią do lakierowania pionowego. Pozostałe spółki Segmentu to Metalplast Stolarka Sp. z o.o. oraz Romb S.A. Metalplast Stolarka to firma z sektora

usług budowlanych. Filarem działalności jest projektowanie oraz produkcja i montaż nowoczesnych fasad i

przeszkleń dachowych na bazie systemów aluminiowych oferowanych przez Aluprof S.A. oraz systemów

stalowych. ROMB Spółka Akcyjna to jedyny polski producent pełnego garnituru okuć do stolarki okiennej. Spółka

oferuje swoim Klientom także szeroki wybór akcesoriów systemowych oraz innych rozwiązań stosowanych

do produkcji okien i drzwi w tym w systemach Aluprof S.A. Bogate zaplecze - narzędziownia, galwanizernia oraz

akredytowane laboratorium pomiarowo-badawcze są dodatkowym atutem spółki.

Opis sytuacji rynkowej, sprzedaż, klienci

W trakcie pierwszego półrocza 2016 roku Segment osiągnął rekordowy poziom sprzedaży przekraczając granicę 0,5 mld zł. Wpływ na ten ogromny sukces eksportowy miał również sukcesywny wzrost sprzedaży na rynku krajowym (+8%) jak dynamicznie rozwijający się eksport (+33%). Największe wzrosty w pierwszym kwartale osiągnęły rynki Stanów Zjednoczonych, Belgii i Rumunii. Segment systematycznie rozbudowuje swoją sieć dystrybucyjną w Europie zarówno organicznie jak i poprzez swoje spółki dystrybucyjne zlokalizowane w 8 krajach europejskich oraz USA. Dzięki systematycznemu rozwojowi systemy architektoniczne Aluprofu skutecznie konkurują z rozwiązaniami zachodniej konkurencji. W pierwszym półroczu 2016 systemy te były zastosowane m. in na następujących obiektach: w Warszawie - Domaniewska 48, Grójecka Offices, MANGALIA – Sobieski Business Park, Galeria Północna –ŚWIATOWID, Polna 40, Neopark, we Wrocławiu - Galeria Wood/Wroclavia, Alexanderhaus, w Łodzi – Nowa Formiernia, Nowa Fabryczna, w Krakowie – Centrum Biurowe Lobos, Astris, Park Club, inne miasta - Baltic Park Molo (Świnoujście), Alchemia III (Gdańsk), 6MW Marina Royale (Darłowo)

2.3.3 Segment Opakowań Giętkich

Podstawowa charakterystyka segmentu

Alupol Packaging jest zaliczany do największych producentów opakowań giętkich w Europie. W ocenie spółki

Segment Opakowań Giętkich posiada ok. 20% polskiego i 1,5% europejskiego rynku opakowań giętkich z

nadrukiem. Współpracuje z największymi koncernami międzynarodowymi (w tym m.in. z Nestle, Mondelez,

Unilever, Orkla Foods, AB Foods, Jacobs Douve Egberts, McCormick), a także przedsiębiorstwami działającymi

na rynku lokalnym jak i ogólnoeuropejskim (Maspex, Mokate, Prymat, Woseba, Colian, Wawel, Sonko, Pini,

Kania, Mlekovita, Mlekpol), dostarczając opakowania do takich branż jak: koncentraty spożywcze, cukiernicza,

tłuszczowa, mleczarska, mięsna, wędliniarska, farmaceutyczna i chemiczna. Moce produkcyjne segmentu

ulokowane w dwóch zakładach (w Tychach i Kętach) pozwalają na produkcję ok. 27 tys. ton opakowań w postaci

wielowarstwowych laminatów (m.in. na bazie papieru, folii aluminiowej i folii tworzywowych) oraz monofolii z

tworzyw sztucznych zadrukowanych metodą rotograwiury lub fleksograficzną. W 2015 roku Segment rozpoczął

budowę trzeciego zakładu zlokalizowanego w Oświęcimiu (woj. Małopolskie). Zakład ten zgodnie z planem

rozpocznie działalność produkcyjną w I połowie 2017 roku.

Opis sytuacji rynkowej, sprzedaż, klienci

Pierwsza połowa 2016 roku była dla Alupol Packaging bardzo dobrym okresem, zarówno jeśli chodzi o wartość

sprzedaży (wzrost o ponad 13%), jak i wygenerowane zyski. Podobnie jak w poprzednich latach, dzięki

Page 9: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

8

intensywnym działaniom nad optymalizacją procesów produkcyjno-technologicznych, doprowadzono do

redukcji kosztów, co w końcowym efekcie pozwoliło na pozyskanie z rynku nowych zamówień (głównie

laminatów zadrukowanych metodą fleksograficzną, laminatów klejonych i/lub powlekanych ciekłym

polietylenem, a także folii wysokobarierowych HBF9TM do pakowania produktów sypkich oraz świeżej

żywności). Korzystnym jest fakt, że zarówno kraj jak i sprzedaż zagraniczna rosły w podobnym tempie co

świadczy o systematycznym wzroście udziału segmentu w europejskim rynku. Z pośród rynków zagranicznych

w pierwszym półroczu największe wzrosty odnotowano na rynkach: węgierskim, holenderskim, słowackim i

szwajcarskim.

2.4 Wyniki finansowe segmentów

Dane za 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2016 roku (w tys. PLN)

Segmenty branżowe Grupy SOG SWW SSA Inne Wyłączenia Razem

Rachunek zysków i strat

Sprzedaż 239 095 427 370 508 986 6 203 (98 429) 1 083 225

- na zewnątrz Grupy 239 058 336 905 507 126 136 0 1 083 225

- do innych segmentów 37 90 465 1 860 6 068 (98 430) 0

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 37 413 42 722 66 921 148 713 (154 357) 141 412

Amortyzacja 9 758 24 873 15 347 1 143 (5) 51 116

EBITDA 47 171 67 595 82 268 149 856 (154 362) 192 528

Bilans

Aktywa segmentu 704 902 727 184 746 357 531 415 (455 489) 2 254 369

Zobowiązania handlowe segmentu 73 823 68 908 135 707 533 (56 844) 222 127

Nieprzypisane zobowiązania (wspólne) 0 0 0 767 455 0 767 455

Zobowiązania razem 73 823 68 908 135 707 767 988 (56 844) 989 582

Pozostałe

Nakłady na aktywa trwałe 77 405 16 181 25 457 1 445 0 120 488

Dane za 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 roku (w tys. PLN)

Segmenty branżowe Grupy SOG SWW SSA Inne Wyłączenia Razem

Rachunek zysków i strat

Sprzedaż 211 119 416 802 431 535 13 303 (111 892) 960 867

- na zewnątrz Grupy 211 091 312 424 429 160 8 192 0 960 867

- do innych segmentów 28 104 378 2 375 5 111 (111 892) 0

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 39 568 22 473 55 086 118 022 (120 671) 114 478

Amortyzacja 9 036 21 957 11 413 1 028 (5) 43 429

EBITDA 48 604 44 430 66 499 119 050 (120 676) 157 907

Bilans

Aktywa segmentu 536 113 679 138 673 945 523 289 (469 238) 1 943 247

Zobowiązania handlowe segmentu 68 512 57 243 122 183 4 980 (67 384) 185 534

Nieprzypisane zobowiązania (wspólne) 715 852 (122 074) 593 778

Zobowiązania razem 68 512 57 243 122 183 720 832 (189 458) 779 312

Pozostałe

Nakłady na aktywa trwałe 19 692 38 940 27 333 568 0 86 533

- pozycja „Inne” zawiera dane komórek odpowiedzialnych za obszary zarządzane centralnie (IT, finanse, PR i IR,

zarządzanie ryzykiem, inwestycje kapitałowe, HR) oraz dane spółek niezgrupowanych organizacyjnie w

podstawowych segmentach biznesowych takich jak Alu Trans System Sp. z o.o., Alutech Sp. z o.o. oraz Dekret

Centrum Rachunkowe Sp. z o.o.

Page 10: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

9

- aktywa segmentu obejmują: aktywa trwałe (za wyjątkiem akcji i udziałów w spółkach zależnych, które

przenoszone są do pozycji Inne), zapasy, należności handlowe i pozostałe (bez należności publicznoprawnych)

oraz pochodne instrumenty finansowe.

- pozycja „Wyłączenia” w rachunku zysków i strat zawiera sprzedaż występującą pomiędzy segmentami. W

głównej mierze dotyczy to sprzedaży kształtowników aluminiowych z SWW do SSA. W bilansie jest to głównie

eliminacja akcji i udziałów jednostki dominującej w spółkach zależnych, a także należności i zobowiązania

pomiędzy segmentami. Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach pomiędzy segmentami operacyjnymi są

ustalane na zasadach rynkowych podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi.

3. WŁADZE SPÓŁKI

3.1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

W dniu 12 maja 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A., które

zatwierdziło jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KĘTY S.A. za 2015 rok. Ponadto

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podzieliło zysk netto Spółki za rok 2015 w kwocie 150.821.060,75 zł , w

następujący sposób:

a) kwotę 150.313.718,70 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów trzysta trzynaście tysięcy siedemset

osiemnaście złotych 70/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

b) kwotę 507.342,05 (słownie: pięćset siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 05/100) na kapitał

zapasowy

c) akcjonariusze postanowili również użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty

19.852.755,30 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Łącznie na dywidendę przeznaczono kwotę 170.166.474,00 zł

Zgromadzenie udzieliło absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2015.

3.2 Rada Nadzorcza

Skład osobowy Rady Nadzorczej w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem przedstawiał się w sposób następujący: Maciej Matusiak Przewodniczący Rady Szczepan Strublewski Zastępca Przewodniczącego Rady Jerzy Surma Członek Rady Nadzorczej Paweł Niedziółka Członek Rady Nadzorczej Jerzy Marciniak Członek Rady Nadzorczej W ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych udział kobiet w radzie nadzorczej Grupy Kęty S.A. wynosił 0%. Poniższe zestawienie zawiera informacje o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem oraz ilości akcji spółki w ich posiadaniu na ostatni dzień sprawozdania.

Ilość akcji Grupy KĘTY S.A. Wynagrodzenie

Maciej Matusiak Nie posiadał 79 800,57 zł

Szczepan Strublewski Nie posiadał 66 500,48 zł

Jerzy Surma Nie posiadał 53 200,38 zł

Page 11: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

10

Paweł Niedziółka Nie posiadał 53 200,38 zł

Jerzy Marciniak Nie posiadał 53 200,38 zł

3.3 Zarząd

Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a niezastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, należą do zakresu działania Zarządu. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Pracy Zarządu, uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. Posiedzenia Zarządu Spółki, zwoływane przez Prezesa, odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego skład Zarządu przedstawiał się następująco: Dariusz Mańko - Prezes Zarządu Adam Piela - Członek Zarządu W ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych udział kobiet w Zarządzie Spółki wynosił 0%. Wynagrodzenie zasadnicze członków Zarządu Spółki w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wyniosło: Prezes Zarządu - 513 080,48 zł. Członek Zarządu - 309 680,00 zł Ponadto Członkowie Zarządu otrzymali premię roczną za rok poprzedni w wysokości 1 383 674,00 zł w przypadku Prezesa Zarządu oraz 830 204,00 zł w przypadku Członka Zarządu. Premia roczna przyznawana jest przez Radę Nadzorczą a jej wysokość zależy od stopnia realizacji prognoz finansowych za dany rok. Jej maksymalna wysokość wynosi 150% rocznego wynagrodzenia zasadniczego członka zarządu. Zgodnie z przekazanymi oświadczeniami na ostatni dzień okresu sprawozdawczego osoby zarządzające Spółką były w posiadaniu 161 681 akcji zwykłych na okaziciela Grupy KĘTY S.A. w tym: Prezes Zarządu 126 550 akcji, Członek Zarządu 35 131 akcji. Ponadto na podstawie programów motywacyjnych uchwalonych na WZA spółki w dniu 29 maja 2012 roku oraz 23 kwietnia 2015 roku członkowie zarządu posiadają: - prawo do nabycia 11 604 szt. obligacji serii H z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii G , w tym Prezes Zarządu – 7 231 szt., Członek Zarządu - 4 373 szt., w związku ze spełnieniem warunków określonych w programie. - prawo do nabycia 27 280 szt. obligacji serii I z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii G , w tym Prezes Zarządu – 17 000 szt., Członek Zarządu - 10 280 szt., pod warunkami określonymi w programie. - prawo do nabycia 28 000 szt. obligacji serii J z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii G , w tym Prezes Zarządu – 17 500 szt., Członek Zarządu - 10 500 szt. , pod warunkami określonymi w programie. - prawo do nabycia 15 000 szt. obligacji serii K z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii H , w tym Prezes Zarządu – 9 000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt. , pod warunkami określonymi w programie. Podstawową regulację wewnętrzną w zakresie polityki wynagradzania stanowi Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) zawarty z zakładowymi organizacjami związków zawodowych w dniu 30 czerwca 1992 roku (z późn. zm.), zgodnie z którym pracownikom Grupy Kęty S.A. przysługują następujące składniki wynagrodzeń:

- wynagrodzenie zasadnicze, - dodatki za pracę (np. w godzinach nadliczbowych czy nocnych), - premie motywacyjne oraz nagrody uznaniowe lub/i bonusy za realizację celów

W Spółkach Grupy Kapitałowej Grupy Kety S.A. w zależności od wielkości zatrudnienia zasady wynagradzania pracowników są określone w regulaminach wynagradzania lub w umowach o pracę. Zarządowi Grupy Kęty S.A. i kluczowym managerom Grupy Kapitałowej przysługują następujące składniki wynagrodzeń :

- wynagrodzenie zasadnicze,

Page 12: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

11

- bonus roczny uzależniony od stopnia realizacji parametrów finansowych z ograniczonym maksymalnym poziomem wartości,

- nagrody uznaniowe - programy motywacyjne opisane w sprawozdaniu finansowym, które opierają się na wskaźnikach

finansowych oraz cenie akcji W ocenie Zarządu funkcjonująca polityka wynagrodzeń realizuje cele długoterminowego wzrostu dla akcjonariuszy, zapewniając stabilność funkcjonowania spółki. Poza wskazanymi powyżej, Członkom Zarządu nie przysługują inne, pozafinansowe składniki wynagrodzenia. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Grupa Kęty S.A. nie dokonała żadnych istotnych transakcji z osobami powiązanymi, nadzorującymi i zarządzającymi oraz nie udzieliła tym osobom i ich bliskim żadnych pożyczek, gwarancji i poręczeń. Pomiędzy Grupą KĘTY S.A. a osobami zarządzającymi nie podpisano żadnych umów, które przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie; poza warunkami zawierającymi się w okresie wypowiedzenia i warunkami wynikającymi z umów o zakazie konkurencji. Osoby zarządzające nie pobierają wynagrodzenia z tytułu zasiadania w organach zarządzających lub nadzorujących innych spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kety S.A.

4. SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE

4.1 Skonsolidowane sprawozdania finansowe

4.1.1 Wybrane dane finansowe

w tys. zł w tys. EUR

I półrocze

2016

I półrocze

2015

I półrocze

2016

I półrocze

2015

Przychody netto ze sprzedaży 1 083 225 960 867 247 283 232 425

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 141 412 114 226 32 282 27 630

Zysk (strata) brutto 134 436 106 943 30 690 25 869

Zysk (strata) netto 143 439 92 689 32 745 22 421

Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 143 439 92 689 32 745 22 421

Całkowity dochód (strata) netto 153 908 89 605 35 135 21 675

Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 153 908 89 605 35 135 21 675

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 160 825 68 438 36 714 16 555

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -150 770 -107 283 -34 418 -25 951

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 32 851 55 087 7 499 13 325

Przepływy pieniężne netto, razem 42 906 16 242 9 795 3 929

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 15,18 9,86 3,47 2,39

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 15,16 9,84 3,46 2,38

Pozycje bilansu 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

Aktywa razem 2 254 369 1 958 692 509 404 459 625

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 989 582 679 849 223 609 159 533

Zobowiązania długoterminowe 225 330 171 553 50 916 40 256

Zobowiązania krótkoterminowe 764 252 508 296 172 693 119 276

Page 13: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

12

Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej 1 264 787 1 278 843 285 795 300 092

Kapitał akcyjny 67 534 67 505 15 260 15 841

Liczba akcji 9 453 693 9 441 988 9 453 693 9 441 988

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 133,79 135,44 30,23 31,78

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 133,59 135,00 30,19 31,68

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 18,00 0,00 4,22

Powyższe dane finansowe za 1 półrocze 2016 i 2015 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.06.2016r. – 4,4255PLN/EUR oraz na dzień 31.12. 2015r. – 4,2615PLN/EUR; - pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów określonych przez NBP na ostatnie dni miesiąca: 1 półrocze 2016 - 4,3805 PLN/EUR; 1 półrocze 2015 – 4,1341 PLN/EUR.

Page 14: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

4.1.2 Rachunek zysków i strat

4.1.3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów

3 miesiące zakończone 30.06.2016 (niebadane)

6 miesięcy zakończone 30.06.2016 (niebadane)

3 miesiące zakończone 30.06.2015 (niebadane)

6 miesięcy zakończone 30.06.2015 (niebadane)

Przychody operacyjne ogółem, w tym: 568 244 1 088 542 503 391 971 072

Przychody ze sprzedaży 564 187 1 083 225 494 916 960 867

- w tym do jednostki stowarzyszonej 304 308 231 231

Pozostałe przychody operacyjne 4 057 5 317 8 475 10 205

Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności (120) 1 163 (109) (252)

Zmiana stanu zapasów produktów gotowych oraz produkcji niezakończonej 6 459 15 117 5 362 8 239

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 3 002 5 885 3 019 5 693

Koszty operacyjne ogółem, w tym: (502 190) (969 295) (449 614) (870 526)

Amortyzacja (25 731) (51 116) (22 002) (43 429)

Materiały, energia oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów (334 924) (651 083) (313 338) (605 757)

Usługi obce (50 881) (96 167) (39 603) (75 225)

Podatki i opłaty (3 551) (6 906) (3 564) (6 877)

Świadczenia pracownicze (76 280) (148 465) (65 401) (128 816)

Pozostałe koszty operacyjne (10 823) (15 558) (5 706) (10 422)

Zysk z działalności operacyjnej 75 395 141 412 62 049 114 226

Przychody finansowe 284 1 112 271 433

Koszty finansowe 1 (8 088) 5 596 (7 716)

Zysk przed opodatkowaniem 75 680 134 436 67 916 106 943

Podatek dochodowy 13 679 9 003 (10 341) (14 254)

Zysk netto z działalności kontynuowanej 89 359 143 439 57 575 92 689

Przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących 0 0 0 0

Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 89 359 143 439 57 575 92 689

Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł)

Podstawowy 9,45 15,18 6,12 9,86

Rozwodniony 9,44 15,16 6,11 9,84

3 miesiące

zakończone

30.06.2016

(niebadane)

6 miesięcy

zakończone

30.06.2016

(niebadane)

3 miesiące

zakończone

30.06.2015

(niebadane)

6 miesięcy

zakończone

30.06.2015

(niebadane)

Zysk netto za okres 89 359 143 439 57 575 92 689

Inne całkowite dochody: 6 932 10 469 (1 870) (3 084)

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek powiązanych 1 597 812 1 157 (88)

Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 6 125 9 181 (3 775) (2 291)

Wynik zabezpieczeń przepływów pieniężnych 278 2 217 (67) (1 238)

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów,

które odniesione będą na rachunek wyników (1 068) (1 741) 815 533

Całkowity dochód za okres 96 291 153 908 55 705 89 605

Całkowity dochód przypadający na:

Akcjonariuszy niekontrolujących 0 0 0 0

Akcjonariuszy jednostki dominującej 96 291 153 908 55 705 89 605

Page 15: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

14

4.1.4 Skonsolidowany bilans

AKTYWA 30.06.2016 (niebadane)

31.12.2015 (badane)

I. Aktywa trwałe 1 302 310 1 140 961

Rzeczowy majątek trwały 1 059 090 947 657

Wartości niematerialne 55 612 57 883

Wartość firmy 19 955 19 866

Nieruchomości inwestycyjne 12 795 11 927

Udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności 2 648 1 812

Pozostałe inwestycje 11 11

Należności pozostałe 6 342 5 670

Przedpłaty na zakup środków trwałych 46 190 23 573

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 99 667 72 562

II. Aktywa obrotowe 952 059 817 731

Zapasy 350 728 323 330

Należności z tytułu podatku dochodowego 988 4 315

Należności handlowe i pozostałe 476 003 415 183

Inwestycje krótkoterminowe 113 71

Pochodne instrumenty finansowe 8 617 2 128

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 115 610 72 704

Aktywa razem 2 254 369 1 958 692

PASYWA 30.06.2016

(niebadane)

31.12.2015

(badane)

I. Kapitał własny 1 264 787 1 278 843

Kapitał akcyjny 67 534 67 505

Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej 23 385 22 043

Kapitał z emisji opcji dla kadry kierowniczej 14 790 13 959

Wynik na transakcjach zabezpieczających przepływy pieniężne 356 (1 872)

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających 3 504 (3 925)

Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych 3 003 3 003

Zyski zatrzymane 1 179 249 1 205 976

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek powiązanych (27 034) (27 846)

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 264 787 1 278 843

Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących 0 0

II. Zobowiązania długoterminowe 225 330 171 553

Zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego 133 126 90 601

Zobowiązania pozostałe 1 882 2 098

Rezerwy 6 054 1 188

Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 8 847 5 559

Przychody przyszłych okresów 36 733 37 230

Rezerwa na podatek odroczony 38 688 34 877

III. Zobowiązania krótkoterminowe 764 252 508 296

Zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego 242 555 224 219

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 5 302 11 800

Zobowiązania handlowe i pozostałe 480 294 239 070

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne 28 493 21 769

Pochodne instrumenty finansowe 4 657 7 857

Przychody przyszłych okresów 2 951 3 581

Pasywa razem 2 254 369 1 958 692

Page 16: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

15

4.1.5 Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych

Rachunek przepływu środków pieniężnych 6 miesięcy

zakończone

30.06.2016

(niebadane)

6 miesięcy

zakończone

30.06.2015

(niebadane)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk przed opodatkowaniem 134 436 106 943

Korekty: 57 029 44 796

Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności (1 163) 252

Amortyzacja 51 116 43 429

Utworzenie / (odwrócenie) odpisów aktualizujących 9 142

Zyski z tytułu różnic kursowych netto 2 072 (942)

Zysk z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (614) 0

(Zysk) / strata z tytułu sprzedaży środków trwałych (79) (113)

Odsetki i udziały w zyskach 3 334 2 258

Wpływy/(wydatki) z zabezpieczeń odniesione na kapitał własny 2 217 (721)

Koszty opcji dla kadry kierowniczej 832 1 088

Zmiana wyceny walutowych kontraktów terminowych 0 33

Zysk na okazjonalnym nabyciu (1 176) (613)

Pozostałe pozycje netto 481 (17)

Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego 191 465 151 739

Zmiana stanu zapasów (15 852) (14 267)

Zmiana stanu należności netto (61 377) (53 931)

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych za wyjątkiem kredytów 67 215 6 824

Zmiana stanu rezerw 1 576 (1 858)

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (1 928) (996)

Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej 181 099 87 511

Podatek zapłacony (20 274) (19 073)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 160 825 68 438

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

(+) Wpływy: 579 324

Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 579 310

Pozostałe wpływy 0 14

(-) Wydatki: (151 349) (107 607)

Zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (141 454) (95 405)

Udzielone pożyczki (99) 0

Wydatki na przejęcia innych podmiotów (9 796) (12 202)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (150 770) (107 283)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

(+) Wpływy: 126 010 110 464

Wpływy netto z emisji akcji 1 371 7 685

Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek 124 639 102 777

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 2

(-) Wydatki: (93 159) (55 377)

Spłaty kredytów i pożyczek (90 270) (52 946)

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 (1)

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (127) (87)

Odsetki (2 762) (2 343)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 32 851 55 087

Przepływy pieniężne netto, razem: 42 906 16 242

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 72 704 66 430

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 115 610 82 672

Page 17: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

16

4.1.6 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych

Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

Kap

itał

zak

ład

ow

y

Kap

itał

z e

mis

ji ak

cji p

ow

yżej

war

tośc

i no

min

aln

ej

Kap

itał

z e

mis

ji ak

cji n

ieza

reje

stro

wan

y

Kap

itał

z e

mis

ji o

pcj

i dla

kad

ry z

arzą

dza

jące

j

Wyn

ik n

a tr

ansa

kcja

ch z

abez

pie

czaj

ącyc

h p

rzep

ływ

y p

ien

iężn

e

Kap

itał

z a

ktu

aliz

acji

wyc

eny

inst

rum

en

tów

zab

ezp

iecz

ając

ych

Kap

itał

z a

ktu

aliz

acji

wyc

eny

śro

dkó

w t

rwał

ych

Zysk

i zat

rzym

ane

żnic

e ku

rso

we

z p

rzel

icze

nia

jed

no

stek

po

dp

orz

ądko

wan

ych

Kap

itał

wła

sny

akcj

on

ariu

szy

jed

no

stki

do

min

ują

cej

Kap

itał

wła

sny

ud

ział

ow

ców

nie

kon

tro

lują

cych

Kap

itał

wła

sny

raze

m

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2016

(badane)

67 505 22 043 0 13 959 (1 872) (3 925) 3 003 1 205 976 (27 846) 1 278 843 0 1 278 843

Całkowite dochody za okres: 0 0 0 0 2 228 7 429 0 143 439 812 153 908 0 153 908

Zysk netto za okres 0 0 0 0 0 0 0 143 439 0 143 439 0 143 439

Pozostałe całkowite dochody 0 0 0 0 2 228 7 429 0 0 812 10 469 0 10 469

Wycena opcji menadżerskiej 0 0 0 831 0 0 0 0 0 831 0 831

Wypłata dywidendy 0 0 0 0 0 0 0 (170 166) 0 0 (170 166)

Emisja akcji 29 1 342 0 0 0 0 0 0 0 1 371 0 1 371

Kapitał własny na dzień 30 czerwca 2016

(niebadane)

67 534 23 385 0 14 790 356 3 504 3 003 1 179 249 (27 034) 1 264 787 0 1 264 787

Rok ubiegły

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2015

(badane)

67 352 14 512 1 601 11 244 1 438 (475) 3 174 1 131 908 (27 522) 1 203 232 0 1 203 232

Całkowite dochody za okres: 0 0 0 0 (721) (2 275) 0 92 689 (88) 89 605 0 89 605

Zysk netto za okres 0 0 0 0 0 0 0 92 689 0 92 689 0 92 689

Pozostałe całkowite dochody 0 0 0 0 (721) (2 275) 0 0 (88) (3 084) 0 (3 084)

Wycena opcji menadżerskiej 0 0 0 1 088 0 0 0 0 0 1 088 0 1 088

Wypłata dywidendy 0 0 0 0 0 0 0 (136 073) 0 (136 073) 0 (136 073)

Emisja akcji 31 1 569 4 483 0 0 0 0 0 0 6 083 0 6 083

Kapitał własny na dzień 30 czerwca 2015

(niebadane)

67 383 16 081 6 084 12 332 717 (2 750) 3 174 1 088 524 (27 610) 1 163 935 0 1 163 935

Page 18: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

17

4.2 Komentarz Zarządu

W pierwszym półroczu 2016 roku utrzymywała się dobra koniunktura zarówno na rynku krajowym jak i

na rynkach zagranicznych obsługiwanych przez spółki grupy kapitałowej. Miało to swoje przełożenie

zarówno na prognozowaną dynamikę sprzedaży jak i osiągane marże. Przychody ze sprzedaży osiągnęły

poziom 1.083,2 mln zł, tj. wzrost o ok. 13% w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego roku. Tak

dynamiczny wzrost był możliwy dzięki dalszemu rozwojowi pozycji na rynku krajowym jak i dynamicznie

rosnącej sprzedaży zagranicznej (wzrost o 22% przy 6% wzroście na rynku krajowym). Dzięki osiągniętym

wynikom sprzedaży było możliwe utrzymanie wysokiego poziomu marży na działalności operacyjnej

gdyż koszty stałe rozłożyły się na większy wolumen sprzedanych produktów. W efekcie skonsolidowany

zysk z działalności operacyjnej wzrósł do 141,4 mln zł (+23%) a skonsolidowany zysk netto przypadający

na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 143,4 mln zł (wzrost o 55%).

Według oceny zarządu bilans grupy kapitałowej posiada bezpieczną strukturę finansowania. Pomimo

ciągłego rozwoju i znacznych inwestycji kapitały własne ciągle stanowią większość sumy bilansowej. Na

dzień bilansowy stanowiły one 56% sumy pasywów, co oznacza spadek o dziewięć punktów

procentowych w porównaniu z końcem poprzedniego roku ze względu na ujęcie w zobowiązaniach

krótkoterminowych 170 mln zł dywidendy do wypłaty w drugiej połowie roku. Jako, że spółki grupy to

w większości przedsiębiorstwa produkcyjne ciągle inwestujące w swój rozwój, znaczną pozycją aktywów

są rzeczowe składniki majątku trwałego. W analizowanym okresie stanowiły one 47% sumy aktywów

(poziom o jeden punkt procentowy niższy niż na koniec poprzedniego roku). Wartość majątku

obrotowego na dzień bilansowy wyniosła 952,1 mln zł i stanowiła ok. 42% ogółu aktywów (poziom

porównywalny do końca roku poprzedniego).

Jednym z bardzo istotnych parametrów z punktu widzenia Zarządu są przepływy pieniężne, dzięki

którym spółki grupy mogą kontynuować rozwój. W trakcie pierwszych sześciu miesięcy okresu

sprawozdawczego ze względu na bardzo dobre wyniki finansowe oraz umiejętne zarządzanie kapitałem

pracującym skonsolidowane przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 160,8 mln zł i były one o

ponad 100% wyższe niż w pierwszej połowie 2015 roku. Strumień gotówki jest na tyle bezpieczny i

stabilny, że nie wpływa on na dalszą politykę finansowania przyszłego rozwoju. Zgodnie z zamierzeniami

Zarządu dalszy rozwój ma być finansowany głównie z tego źródła (gotówki z działalności operacyjnej)

oraz kredytów bankowych.

Podsumowując Zarząd pozytywnie ocenia zrealizowane wyniki finansowe we wszystkich istotnych

elementach. Grupa Kapitałowa opiera się na solidnych fundamentach finansowych i jest przygotowana

na dalsze wyzwania związane z realizacją nowej strategii na lata 2015–2020.

4.3 Kredyty i zobowiązania warunkowe

Kredyty długoterminowe (w tys. zł)

Kredytobiorca Kredytodawca waluta kredytu

31.12.2015 Wzrosty

(zmniejszenia) 30.06.2016

Grupa Kęty S.A. BGŻ BNP PARIBAS S.A. PLN 23 798 (4 332) 19 466

Alupol Packaging Kety Sp. z o.o. BGŻ BNP PARIBAS S.A. PLN 40 000 45 960 85 960

Aluprof SA BGŻ BNP PARIBAS S.A. PLN 26 230 (4 768) 21 462

AHA EMMI d o.o. Delavska Hranilnica d.d. EUR 0 3 607 3 607

Kredyty razem 90 028 40 467 130 495

Aluprof Romania Zobowiązania z tytułu

leasingu finansowego RON 110 (19) 91

Aluprof UK GBP 0 33 33

Page 19: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

18

Metalplast Stolarka Sp. z o.o. PLN 463 (120) 343

AHA EMMI d o.o. 0 2 164 2 164

Leasing razem 573 2 058 2 631

Razem kredyty oraz leasing długoterminowe 90 601 42 525 133 126

Kredyty krótkoterminowe (w tys. zł) Kredytobiorca Kredytodawca waluta kredytu 31.12.2015 Wzrosty

(zmniejszenia) 30.06.2016

Grupa Kęty S.A. BGŻ BNP PARIBAS S.A. PLN 22 308 (6 532) 15 776

Grupa Kęty S.A. ING BSK S.A. PLN 3 0 3

Grupa Kęty S.A. Bank PEKAO SA PLN 42 026 9 100 51 126

Grupa Kęty S.A. Societe Generale S.A. EUR 3 705 1 585 5 290

Grupa Kęty S.A. Bank PKO BP PLN 3 312 1 035 4 347

Alupol Packaging S.A. Bank PKO BP PLN 2 307 (1 538) 769

Alupol Packaging S.A. BGŻ BNP PARIBAS S.A. PLN 5 962 (23) 5 939

Alupol Packaging S.A. Bank PEKAO SA PLN 10 088 1 721 11 809

Alupol Packaging Kety Sp. z o.o. Bank PEKAO SA PLN, EUR,USD 2 489 4 653 7 142

Alupol Packaging Kety Sp. z o.o. Bank PKO BP PLN, EUR 4 618 (3 359) 1 259

Alupol Packaging Kety Sp. z o.o. BGŻ BNP PARIBAS S.A. PLN 13 377 3 607 16 984

Aluprof S.A. Bank PEKAO SA PLN, EUR 4 561 11 545 16 106

Aluprof S.A. Bank PKO BP EUR 2 131 (2 131) 0

Aluprof S.A. Societe Generale S.A. PLN, EUR 2 650 (1 352) 1 298

Aluprof S.A. BGŻ BNP PARIBAS S.A. PLN 24 827 (15 094) 9 733

Aluprof S.A. BPH S.A. PLN 13 935 (13 935) 0

Metalplast Stolarka Sp. z o.o. Bank PEKAO SA PLN, EUR 33 573 (451) 33 122

Metalplast Stolarka Sp. z o.o. ING BSK S.A. PLN, EUR 21 186 6 883 28 069

Metalplast Stolarka Sp. z o.o. BGŻ BNP PARIBAS S.A. PLN 2 127 (2 127) 0

ROMB S.A. Bank PKO BP PLN 47 2 866 2 913

ROMB S.A. BGŻ BNP PARIBAS S.A. PLN 4 932 59 4 991

Alupol Films Sp. z o.o. Bank PEKAO SA EUR, USD 3 623 (3 409) 214

Alupol Films Sp. z o.o. BGŻ BNP PARIBAS S.A. PLN 0 6 015 6 015

Aluform Sp. z o.o. PEKAO SA PLN 0 1 170 1 170

AHA EMMI d o.o. Delavska Hranilnica

d.d. EUR 0 3 545 3 545

AHA EMMI d o.o. Unicredit EUR 0 13 277 13 277

Kredyty razem 223 787 17 110 240 897

Aluprof Romania Zobowiązania z tytułu

leasingu finansowego RON 9 (9) 0

MHF A/S DKK 117 (16) 101

Aluprof Schelfhaut EUR 47 (30) 17

Aluprof UK GBP 0 16 16

Metalplast Stolarka Sp. z o.o. PLN 259 (15) 244

AHA EMMI d o.o. EUR 0 1 280 1 280

Leasing razem 432 1 226 1 658

Razem kredyty oraz leasing krótkoterminowe 224 219 18 336 242 555

Wszystkie kredyty oprocentowane są wg stawek Wibor/Euribor + marża banku. Spłaty kredytów

wynikały z harmonogramu spłat. Zaciągnięcia kredytów są związane z zarządzaniem płynnością Grupy.

Zobowiązania warunkowe (w tys. zł)

Tytuł 30.06.2016

(niebadane)

31.12.2015

(badane)

Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu przez Segment SSA* 73 802 72 772

Page 20: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

19

Pozostałe gwarancje budowlane udzielone przez Segment SSA 740 0

Bankowe gwarancje budowlane udzielone przez Spółkę Metalplast Stolarka Sp. z o.o.** 31 059 30 342

Bankowa gwarancja wykonania umowy najmu (wygasa w I półroczu 2016) 418 411

Razem udzielone gwarancje 106 019 103 525

* Grupa realizuję dostawę elementów na duży kontrakt, jako zabezpieczenie wykonania umowy Grupa wystawiał gwarancję ubezpieczeniową

z terminem obowiązywania do 30-11-2016.

**Gwarancje budowlane dotyczą dobrego wykonania umów o usługi budowlane, terminy ich ważności uzależnione są od zapisów

poszczególnych umów.

Poza wyżej wymienionymi nie występują inne zobowiązania warunkowe.

5. PROGNOZY ROCZNE ORAZ STRATEGIA ROZWOJU

5.1 Prognozy na 2016 rok

Zarząd Grupy Kęty S.A. zakłada, iż 2016 będzie kolejnym rokiem wzrostu sprzedaży oraz zysków Grupy

Kapitałowej. Oczekiwanie to bazuje na stabilnym wzroście gospodarczym w kraju oraz systematycznym

rozwoju sprzedaży eksportowej na rynki Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Bazując na przyjętych

założeniach dotyczących kształtowania się cen surowców oraz kursów walut, poszczególne segmenty

prognozują następujące wartości przychodów ze sprzedaży:

- Segment Wyrobów Wyciskanych 860 mln zł (+5%),

- Segment Systemów Aluminiowych 930 mln zł (+9%),

- Segment Opakowań Giętkich 470 mln zł (+8%),

- Pozostałe segmenty 170 mln (-1%)

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągną 2 145 mln zł i będą o 6% od przychodów osiągniętych

w 2015 roku. Zarząd prognozuje, iż skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniesie 250 mln zł,

czyli będzie o 5% wyższy niż w roku poprzednim. Zysk EBITDA (zysk operacyjny bez uwzględnienia

amortyzacji) wyniesie 360 mln zł, wzrost o 9%. Zakładane saldo działalności finansowej w 2016 roku

wyniesie -16,5 mln zł i bazuje ono wyłącznie na kalkulacji kosztów kredytu. Ponadto przy kalkulacji zysku

netto na 2016 rok uwzględniono 50 mln zł aktywa na podatek odroczony z tyt. działalności w SSE.

W efekcie skonsolidowany zysk netto osiągnie wartość 245 mln zł.

Poniższe zestawienie przedstawia prognozę podstawowych skonsolidowanych danych finansowych

na rok 2016 w mln zł w porównaniu ze wstępnymi wynikami za 2015 rok:

2015 2016* zmiana

Przychody ze sprzedaży 2 027,1 mln zł 2 145 mln zł + 6%

EBIT 244,4 mln zł 250 mln zł + 2%

EBITDA 336,1 mln zł 360 mln zł + 7%

Zysk netto 209,8 mln zł 245 mln zł +17%

Wydatki inwestycje 207,3 mln zł 359 mln zł**

* prognoza

** w tym 36 mln zł przesuniętych płatności z projektów inwestycyjnych 2015 roku

Page 21: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

20

Powyższe prognozy zostały przygotowane przy założeniu następujących wskaźników:

- cena aluminium 1600 USD/tonę

- średni kurs USD 4,05 zł

- średni kurs EUR 4,30 zł

- relacja EUR/USD 1,06

- wzrost PKB 3,6%

Finansowanie: Według szacunków spółki zadłużenie odsetkowe z tytułu kredytów bankowych

oraz leasingu wyniesie na koniec 2016 roku ok. 564 mln zł. a więc będzie o ok. 250 mln zł wyższe niż

na koniec 2015 roku, głównie ze względu na rekordowy program inwestycyjny (359 mln zł), zakładaną

wypłatę dywidendy (zgodnie z prowadzoną polityką) oraz potrzeby w zakresie finansowania kapitału

pracującego. Zarząd zakłada, iż posiadane przez spółki grupy kapitałowej linie kredytowe wraz ze

środkami wypracowanymi w trakcie roku pokrywają potrzeby na finansowanie zakładanych wydatków.

Polityka dywidendowa: Pomimo rekordowego poziomu inwestycji Zarząd podtrzymuje decyzję

o zwiększeniu wskaźnika wypłaty dywidendy do 60% skonsolidowanego zysku netto.

Potencjalne akwizycje: W prognozach na 2016 rok nie uwzględniono żadnych efektów z tyt.

potencjalnych projektów akwizycyjnych. Niemniej jednak Zarząd rozważa dwa kierunki potencjalnych

akwizycji:

w Segmencie Wyrobów Wyciskanych – mogą one dotyczyć rozwoju dotychczasowych lub nabycia

nowych kompetencji w zakresie obróbki profili oraz produkcji komponentów na bazie profili

aluminiowych. Potencjalne projekty mogą dotyczyć podmiotów o przychodach ze sprzedaży na

poziomie do 50 mln EUR,

w Segmencie Systemów Aluminiowych – mogą one dotyczyć rozwoju geograficznego lub produktowego

na nowych rynkach. Potencjalne projekty mogą dotyczyć podmiotów o przychodach ze sprzedaży na

poziomie do 20 mln EUR.

5.2 Strategia 2020

Strategia 2020 kładzie nacisk na systematyczny rozwój w obszarach o wysokim poziomie niezbędnych

kompetencji oraz konsekwentne powiększanie łańcucha wartości dodanej. Dlatego też już w pierwszym

roku jej realizacji uruchomiono szereg projektów spełniających te kryteria. Od strony rynkowej rośnie

aktywność grupy wśród międzynarodowych klientów działających w wymagających branżach lub

poszukujących specyficznego produktu. Rozpoczęto na przykład współpracę na rynku amerykańskim w

zakresie montażu fasad strukturalnych z klejonym szkłem. Segment Wyrobów Wyciskanych rozwija

ofertę w zakresie produkcji komponentów na bazie aluminium współpracując w coraz szerszym zakresie

z klientami operującymi w sektorach transportu publicznego (w tym lotniczym). Od strony technicznej i

produktowej spółki Grupy Kapitałowej rozpoczęły największy jak do tej pory program inwestycyjny

opiewający na ponad 900 mln zł w skali 6 lat, w tym rozpoczęto budowę zupełnie nowego zakładu

produkcyjnego w ramach Segmentu Opakowań Giętkich, którego produkty będą uzupełniały łańcuch

wartości dodanej tego Segmentu.

Pomimo wielu zadań natury organizacyjnej i inwestycyjnej nie zapomniano o bieżącej pracy na rynku.

Dzięki temu Grupa Kapitałowa zanotowała rekordowe wyniki finansowe przekraczając po raz pierwszy

w swej historii granicę 200 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

Page 22: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

21

6. PROJEKTY INWESTYCYJNE ORAZ BADAWCZO-ROZWOJOWE Od wielu dekad inwestycje stanowiły dla Grupy Kapitałowej Kęty motor napędowy rozwoju.

Potwierdzają to kwoty środków przeznaczonych na budowę nowych zakładów, zakup nowoczesnych

technologii, maszyn i urządzeń. Od 2000 roku Spółka wydała na inwestycje ok. 1,7 miliarda złotych, a do

końca 2020 roku chce przeznaczyć – zgodnie ze strategią rozwoju - kolejne 700 milionów złotych. W

sumie od 2000 roku, w ciągu 20 lat wydatki inwestycyjne zamkną się kwotą ok. 2,4 miliarda złotych.

W omawianym okresie Grupa Kapitałowa wzbogaciła się o nowe hale produkcyjne i budynki nowoczesne

magazynowe, innowacyjne linie technologiczne a także nową spółkę w Słowenii otwierającą dalsze

możliwości w zakresie przetwórstwa profili aluminiowych. Wśród głównych projektów realizowanych w

trakcie pierwszego półrocza należy wymienić m.in.

1) Budowę zakładu produkcji folii polipropylenowych w Segmencie Opakowań Giętkich. Inwestycja

ta jest jednym z elementów strategii Segmentu polegającym na wydłużaniu łańcucha wartości

dodanej, gdyż wytwarzane w zakładzie w Oświęcimiu folie w znacznej części będą

uszlachetniane (druk, laminacja, cięcie) przez spółki Alupol Packaging S.A. i Alupol Packaging

Kęty Sp. z o.o. Uruchomienie nowego zakładu jest jednocześnie odpowiedzią na

zapotrzebowanie rynku na elastycznego dostawcę folii z tworzyw sztucznych.

2) Rozbudowa infrastruktury produkcyjnej w Segmencie Systemów Aluminiowych

3) Zakup 100% udziałów słoweńskiej spółki AHA EMMI w Segmencie Wyrobów Wyciskanych

4) Dalsza rozbudowa mocy produkcyjnych w obszarze produkcji komponentów oraz wyrobów ze

stopów twardych w Segmencie Wyrobów Wyciskanych

Wielkość wydatków inwestycyjnych na zakup rzeczowych składników majątku trwałego, wartości

niematerialnych i prawnych oraz akcji i udziałów w przejmowanych podmiotach w Grupie Kapitałowej

Grupy KĘTY S.A. w ciągu pierwszego półrocza 2016 i 2015 roku wynosiła:

I półrocze 2016 I półrocze 2015

Wydatki ogółem (mln zł) 151,3 107,6

Planowane w Grupie Kapitałowej nakłady inwestycyjne w okresie kolejnych 12 miesięcy wyniosą ok. 300

mln zł. Powyższe nakłady będą przeznaczone na następujące główne projekty:

- rozpoczęcie projektu modernizacji produkcji tzw. stopów twardych (prasa oraz urządzenia

pomocnicze).

- dalszy rozwój zakładu Zaawansowanych Produktów Aluminiowych w Segmencie Wyrobów

Wyciskanych,

- dalsze inwestycje w zakresie rozbudowy mocy produkcyjnych w Segmencie Opakowań Giętkich,

- kontynuacja budowy nowego zakładu produkującego folie z tworzyw sztucznych w Segmencie

Opakowań Giętkich,

Pozostała część nakładów to bieżące wydatki związane z utrzymaniem parku maszynowego w

odpowiednim stanie technicznym lub drobne projekty o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 1 mln

zł. Zrealizowane jak i planowane nakłady inwestycyjne finansowane są ze środków własnych oraz

kredytów bankowych.

Page 23: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

22

6.1 Projekty badawczo rozwojowe

Wysoka jakość, innowacyjność produktów, a także inwestycje w nowoczesne technologie i park

maszynowy to filozofia działania i strategia Grupy Kapitałowej w obszarze oferowanych produktów i

usług. Spółki przez lata konsekwentnie budują swoją przewagę, rozwijając produkty, inwestując w

kapitał ludzki i najnowsze technologie. Takie podejście przekłada się na sukces - produkty spółek Grupy

Kapitałowej Grupy Kęty S.A. znajdują coraz szersze grupy odbiorców w kraju i na świecie. Działalność

badawczo-rozwojowa, wdrażane innowacje oraz ciągły proces doskonalenia parku maszynowego są

tymi czynnikami, które przyczyniają się do sukcesu organizacji i rozwoju w głównych biznesach

segmentowych Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Aluprof S.A. (Segment Systemów Aluminiowych) to jeden z wiodących europejskich dystrybutorów

systemów aluminiowych dla rozwiązań architektonicznych wykorzystywanych powszechnie w

budownictwie, który w celu przyspieszenia procesu wprowadzania innowacji i nowych rozwiązań

systemowych posiada bardzo dobry własny Dział Rozwoju oraz Centrum Badań i Innowacji, którego

laboratorium współpracuje z IFT Rosenheim (Niemcy) oraz Instytutem Techniki Budowlanej w

Warszawie.

W pierwszym półroczu 2016r. wdrożono do dystrybucji kilka nowych systemów okien i drzwi

zewnętrznych, w tym między innymi: system drzwi tzw. „pasywnych” o bardzo wysokiej izolacyjności

termicznej oraz okien otwieranych na zewnątrz, popularnych szczególnie na rynku brytyjskim.

Opracowano i uruchomiono nową linię okien zewnętrznych, które z uwagi na kształt profili i sposób

zabudowy są dedykowane pod konkretne potrzeby wybranych rynków Zachodnich.

Wprowadzono do dystrybucji nowy, ekonomiczny system drzwi przeciwpożarowych, w zabudowie

indywidualnej i tzw. witrynowej. Znowelizowano wymagane prawem dokumenty aprobacyjne, które są

szczególnie istotne dla systemów przeciwpożarowych. Badania i klasyfikacje przeprowadzono wg

zharmonizowanych norm europejskich.

Opracowano i uruchomiono nowe systemy fasadowe. Na szczególną uwagę zasługują realizacje fasad

słupowo-ryglowych, w tym przeciwpożarowych oraz specjalnych segmentowych, przenoszących ruchy

sejsmiczne. Wybrane systemy ścian osłonowych i indywidualne rozwiązania są przeznaczone do

realizacji wybranych obiektów zlokalizowanych na terenie kraju, ale przede wszystkim poza granicami,

w szczególności USA.

Wprowadzono do oferty szereg nowych produktów w obszarze rolet i moskitier, w tym m.in.:

rozwiązanie systemowe OPOTERM na rynek francuski, system rolet adaptacyjnych SK45° -

„ekstrudowanych”, system rolet tekstylnych, system adaptacyjny przystosowany do współpracy z

żaluzjami fasadowymi.

Centrum Badawczo-Rozwojowe w Grupie Kęty S.A. - Uruchomione w 2011 roku było współfinansowane

w części przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Z perspektywy czasu budowa tego

centrum okazała się bardzo trafną decyzją, gdyż umożliwiła Grupie Kęty starania o pozyskanie nowych

rynków wymagających spełnienia wysokich standardów jakościowych i wdrażania nowych innowa-

cyjnych rozwiązań. Dzięki prowadzonej działalności CBR zapewniło dalsze unowocześnienie i

dywersyfikację oferowanych produktów w celu zwiększenia ich konkurencyjności na obsługiwanych

obecnie i potencjalnych nowych rynkach. Ponadto CBR stanowi silny element promocyjny, wyróżniający

Grupę Kęty na tle innych firm działających w branży aluminiowej.

Page 24: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

23

Realizacja projektów badawczych w pierwszym półroczu 2016 była ukierunkowana na:

- opracowanie technologii produkcji wyrobów wyciskanych z nowego gatunku stopu przeznaczonych do

pracy w warunkach wysokiego ciśnienia;

- wdrożenie do produkcji kształtowników z wysokowytrzymałych stopów aluminium z przeznaczeniem

dla przemysłu lotniczego i zbrojeniowego;

- opracowanie technologii wyciskania kształtowników z przeznaczeniem do branży sportowo –

rekreacyjnej;

- optymalizację żywotności narzędzi stosowanych do procesu wyciskania.

Efekty wdrożenia to m.in.:

- poszerzenie gamy oferowanych produktów skierowanych do innowacyjnych gałęzi przemysłu;

- poszerzenie wiedzy i zdobycie cennego doświadczenia w innowacyjnych obszarach działalności;

- oszczędności energetyczne i poprawa efektywności wykorzystania dostępnych zasobów

- zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

- nawiązanie współpracy z polskimi i zagranicznymi jednostkami badawczo-naukowymi.

7. CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ

7.1 Czynniki zewnętrzne

Ze względu na istotność wpływu pozostałych spółek grupy kapitałowej na obraz sytuacji finansowej

Grupy Kęty S.A. oraz ryzyka, na które narażona jest spółka, o ile nie wskazano inaczej, przedstawione

czynniki dotyczą całej grupy kapitałowej Grupy Kęty S.A.

KONIUNKTURA NA RYNKACH

Spółki grupy kapitałowej narażone są na wahania koniunkturalne występujące zarówno w polskiej

gospodarce, do której trafia ok. 54% sprzedaży, jak i gospodarkach pozostałych krajów europejskich,

gdzie kierowana jest sprzedaż ok. 46% całości sprzedaży grupy. Szczególne znaczenie dla rozwoju

sprzedaży ma sytuacja na rynkach Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii, Holandii i USA do których trafia 58%

sprzedaży zagranicznej a także w mniejszym stopniu na rynkach Włoch, Słowacji, Węgier, Austrii, Belgii,

Rumunii, Ukrainy oraz Szwajcarii. Analizując jednocześnie strukturę branżową sprzedaży widoczna jest

duża koncentracja sprzedaży grupy na sektorze budowlanym (ok 52% wartości sprzedaży

skonsolidowanej) a więc wszystkie czynniki wpływające na koniunkturę w budownictwie (dostępność

kredytów, poziom inwestycji) na rynku krajowym oraz głównych rynkach eksportowych mają istotny

wpływ na osiąganą przez grupę kapitałową sprzedaż. Zarząd szacuje iż w perspektywie najbliższych

sześciu miesięcy będzie nadal utrzymywać się dobra koniunktura pozwalająca osiągnąć poszczególnym

segmentom od 5 do nawet 20% dynamiki w stosunku do roku poprzedniego.

Niemcy22%

Włochy5%

Belgia3%

Słowacja4%

Węgry5%

Czechy10%

Ukraina5%

Wielka Brytania

8%

Austria3%

Holandia6%

Szwajcaria3%

USA12%

Rumunia3%

Pozostałe11%

Struktura geograficzna eksportu

Budownictwo52%

Elektrotechniczny, maszynowy

4%

Spożywczy22%

Wyposażenie wnętrz

2%

Transport i motoryzacja

9%

Handel hurtowy

8%

Pozostałe3%

Struktura branżowa sprzedaży

Page 25: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

24

Źródło: opracowanie własne

POLITYKA CELNA UE

Od maja 2007 roku zostało obniżone z 6 na 3% cło na aluminium sprowadzane z krajów byłego ZSRR,

które jest głównym źródłem podstawowego surowca spółki. Kontynuacja tych działań a więc redukcji do

0% w kolejnych latach może korzystnie wpłynąć na osiągane przez spółkę wyniki finansowe. Z kolei

powrót do poprzednich stawek (6%) niekorzystnie wpłynie na wyniki finansowe.

DOSTĘPNOŚĆ SUROWCÓW

Podstawową grupą surowców wykorzystywanych w grupie kapitałowej jest aluminium pierwotne, złom

aluminiowy a także półprodukty bazujące na aluminium (blacha i taśma aluminiowa oraz wlewki z

aluminium i jego stopów). Przy produkcji opakowań giętkich wykorzystywane są dodatkowo różnego

rodzaju folie i granulaty tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen), papier drukowy oraz farby, kleje

i lepiszcza. Listę głównych pozycji surowcowych uzupełniają: akcesoria do produkcji systemów

aluminiowych oraz półprodukty stalowe. Ze względu na konieczność utrzymania wysokiej jakości

produkcji polityka zakupowa grupy opiera się o współpracę z wyselekcjonowanymi dostawcami

gwarantującymi odpowiedni standard współpracy. Jednocześnie podstawowym założeniem jest taka

dywersyfikacja dostawców, aby zapewnić bezpieczeństwo i utrzymanie konkurencyjności dostaw.

CENY SUROWCÓW

Grupa kapitałowa w zakresie kształtowania cen sprzedaży wyrobów wyciskanych jest uzależniona od

światowych cen aluminium, które mogą mieć istotny wpływ na zmiany wartości sprzedaży, osiąganej

rentowności i wyników finansowych oraz poziom kapitału obrotowego. Całość zaopatrzenia w

aluminium pierwotne, jak i półprodukty na bazie aluminium (wlewki), które są podstawowym surowcem

wykorzystywanym w procesach produkcyjnych, realizowana jest w oparciu o ceny aluminium, ustalane

na Londyńskiej Giełdzie Metali. Gwałtowny wzrost cen aluminium pierwotnego, jeżeli nie zostanie

zrównoważony wzrostem cen produktów, może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki finansowe.

Aby ograniczyć ryzyko związane z wahaniami cen aluminium, spółki grupy kapitałowej stosują formuły

cenowe oparte o giełdowe notowania aluminium, przenosząc częściowo ryzyko na klientów lub też

zawierają transakcje terminowe typu futures na zakup aluminium. W przypadku pozostałych grup

surowcowych spółki grupy kapitałowej nie wykorzystują instrumentów pochodnych do zabezpieczania

swojej ekspozycji. W wybranych przypadkach stosowane są natomiast mechanizmy indeksacji cen

produktów w zależności od kształtowania się cen głównych grup surowców (np. sztucznych tworzyw i

papieru w Segmencie Opakowań Giętkich)

KURSY WALUT

Wg szacunków spółki w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem ok. 45% sprzedaży było realizowane

w PLN natomiast ok. 45% stanowiła sprzedaż denominowana w EURO, 5% w USD a pozostałe 5%

stanowiła sprzedaż rozliczana w innych walutach (GBP i UHR). Po stronie kosztowej ok. 35% kosztów to

koszty ponoszone w PLN, 33% to koszty denominowane w USD, 30% kosztów to koszty denominowane

w EURO i ok 2% koszty w pozostałych walutach (GBP, UHR). Biorąc powyższe pod uwagę kształtowanie

się kursu PLN w stosunku do EURO oraz USD, a także kurs EURO do USD będą miały istotny wpływ na

osiągane przez spółkę wyniki. Spółki grupy kapitałowej podejmują działania w celu ograniczenia ryzyka

walutowego poprzez zawieranie terminowych transakcji walutowych typu forward, zakup opcji czy też

poprzez utrzymywanie części zadłużenia w walutach obcych.

KONKURENCJA

Począwszy od lat 90-tych XX wieku obserwowany jest stały wzrost konkurencji ze względu na

atrakcyjność rynku polskiego oraz bliskość rynków Europy Wschodniej. W trakcie okresu

Page 26: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

25

sprawozdawczego ilość konkurentów w poszczególnych segmentach biznesowych nie uległa istotnym

zmianom. Według oceny Zarządu głównymi konkurentami w poszczególnych obszarach biznesowych są:

Segment Wyrobów Wyciskanych Sapa Aluminium, Yawal oraz Final (grupa Yawal), Eurometal, Cortizo, Kaye Aluminium,

Extral Aluminium, Aliplast, Albatros

Segment Systemów Aluminiowych Sapa Building System, Schuco, Hydro Building System, Ponzio, Yawal, Aliplast, Blyweert,

Heroal, Alukon, Reynaers,

Segment Opakowań Giętkich Amcor, Constantia Teich, Mondi Packaging, Suominen Polska, Fuji Seal Polska, Schur

Flexibles Poland

Źródło: opracowanie własne

KREDYTY

Spółki grupy kapitałowej systematycznie inwestują środki pieniężne w dalszy rozwój techniczny i

technologiczny, wspierając się finansowaniem zewnętrznym. Ponadto ze względu na obowiązujące na

rynku standardy częściowo finansuje swoich klientów udzielając im kredytu kupieckiego. Oznacza to, iż

pomimo wypracowywanych środków pieniężnych z działalności operacyjnej, ograniczenie w dostępie

do finansowania zewnętrznego w postaci kredytów bankowych może mieć istotny wpływ na możliwości

rozwojowe spółki. Może również wpłynąć na poziom wypłacanej przez Grupę Kęty S.A. dywidendy.

Poziom stóp procentowych będzie bezpośrednio wpływał na koszty finansowe wykazywane przez

poszczególne spółki a zatem na osiągany wynik netto.

SYTUACJA POLITYCZNA I GOSPODARCZA NA UKRAINIE

Grupa Kapitałowa posiada na terenie Ukrainy dwie Spółki: Alupol Ukraina LLC- spółka produkcyjna oraz

Aluprof System LLC – spółka handlowa. Niestabilna sytuacja polityczna oraz gospodarcza na Ukrainie

powoduje, iż powyższe aktywa narażone są na ryzyko przekraczające zwykłe ryzyko gospodarcze. Zarząd

na bieżąco analizuje sytuację Spółek zależnych zlokalizowanych na terenie Ukrainy.

7.2 Czynniki wewnętrzne

POZIOM INWESTYCJI W ROZWÓJ TECHNOLOGII ORAZ SIECI DYSTRYBUCJI I SPRZEDAŻY.

Funkcjonowanie Grupy na wysoce konkurencyjnym rynku wymaga ciągłego dostosowywania się do

wymagań stawianych przez konkurencję i klienta. Stawiane wymagania można zrealizować jedynie

poprzez rozwój technologii, wprowadzanie nowych produktów, zwiększanie potencjału i rozwój sieci

dystrybucji i sprzedaży. Spółka jest świadoma istniejących wymagań, dlatego też sukcesywnie

realizowany jest plan strategiczny zakładający rozwój we wszystkich kluczowych obszarach

gwarantujących zachowanie wysokiego poziomu konkurencyjności w stosunku do innych graczy na

rynku.

POZIOM KWALIFIKACJI ZAŁOGI ORAZ STRUKTURA ZATRUDNIENIA ZAPEWNIAJĄCA SPROSTANIE

WYMOGOM STAWIANYM PRZEZ SZYBKO ROZWIJAJĄCY SIĘ RYNEK.

Sukces grupy zależy częściowo od pracy członków kadry kierowniczej oraz zdolności do zatrzymania i

motywacji wysoko wykwalifikowanego personelu. Utrata usług świadczonych przez wykwalifikowaną i

doświadczoną kadrę może mieć istotny niekorzystny wpływ na funkcjonowanie grupy kapitałowej.

Dlatego też Grupa prowadzi wypracowaną politykę rekrutacji i zatrzymywania kluczowych

i wartościowych pracowników, których praca i wkład przekłada się bezpośrednio na jej sukces.

ZDOLNOŚĆ DO FINANSOWANIA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Page 27: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

26

Grupa Kapitałowa finansuje bieżącą działalność oraz projekty rozwojowe poprzez środki wypracowane

z działalności operacyjnej oraz finansowanie zewnętrzne (głównie kredyty bankowe). Ponadto dzięki

posiadaniu statusu spółki giełdowej Grupa Kęty S.A. ma dostęp do finansowania poprzez rynek

kapitałowy. Spółka dzięki wysokiej rentowności oraz stabilnej pozycji rynkowej jest atrakcyjnym klientem

dla banków a dzięki wysokim standardom ładu korporacyjnego, regularnie prowadzonemu dialogowi z

obecnymi jak i potencjalnymi akcjonariuszami oraz atrakcyjnej polityce dywidendowej jest bardzo

dobrze postrzegana na rynku kapitałowym.

8. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Pierwsze półrocze 2016 roku to kontynuacja wyznaczonych kierunków w obszarze społecznego

zaangażowania firmy oraz wypełnianie przyjętej polityki CSR. Odbyło się drugie spotkanie Komitetu

Sterującego ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, w trakcie którego

mi.in zaakceptowano i przyjęto do realizacji harmonogram działań w obszarach wychowania przez sport,

ochrony środowiska i działalności społecznej firmy (poprzez Fundację Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia

i program „Razem z GRUPA”) oraz skupiono się na tematyce etyki w organizacji i update procedury

dotyczącej sposobu prowadzenia polityki CSR w Grupie Kapitałowej.

W trakcie spotkania Komitetu zapoznano się również z trendami w obszarze CSR, szczególny nacisk

położony został na prawa człowieka, CSR w łańcuchu dostaw oraz 17 celów zrównoważonego rozwoju

ONZ.

Poza standardowymi procesami i działaniami, które na co dzień przebiegają w organizacji do wzmożonej

aktywności firmy w działaniach społecznej odpowiedzialności biznesu zaliczyć można:

Idea wychowania przez sport. Od wielu lat firma w taki właśnie sposób krzewi kulturę fizyczną i rozwija

aktywności sportowe wśród dzieci i młodzieży. W pierwszym półroczu 2016 firma była partnerem kilku

lokalnych imprez sportowych:

1) V PUCHAR REKSIA - zawody narciarskie dla dzieci (luty 2016)

2) 40 Beskidzki Rodzinny Rajd Rowerowy (kwiecień 2016)

3) Młoda Plaża Open – Turniej siatkowej piłki plażowej dla młodzieży do lat 18tu (maj, czerwiec

2016)

Idea wychowania przez sport to ważny element społecznego oddziaływania. W pierwszym półroczu

firma przeznaczyła na tą działalność około 60 tys PLN.

Społeczne zaangażowanie firmy to przede wszystkim działalność Fundacji Grupa Kęty Dzieciom

Podbeskidzia, która w pierwszym półroczu na cele statutowe przeznaczyła 118 tys PLN. Do głównych

zadań Fundacji należy wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z zagrożeniem szczególnego wykluczenia,

pomoc młodzieży w procesie usamodzielniania. Ważnym programem realizującym te cele jest program

„16plus”, w ramach którego prowadzona jest m.in. edukacja w ważnych i wrażliwych tematach dla

młodego człowieka, edukacja, która realnie pomaga chronić przed popełnianiem życiowych błędów.

M.in. warsztaty tematyczne:

„EKONOMIA na co dzień” – pomoc w zarządzaniu i planowaniu własnego budżetu,

„NIE JEM – restrykcyjne diety a zaburzania odżywiania”

„EDUKACJA seksualna”

„PROFILAKTYKA uzależnień od alkoholu”

„PROFILAKTYKA uzależnień od narkotyków”

Page 28: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

27

„PROFILAKTYKA uzależnień od gier komputerowych”

Wyrównywanie szans to również kontynuacja projektu Akademia Harrego Pottera, w ramach którego

Fundacja stworzyła młodym ludziom szanse współpracy i spotkania z pracownikami Uniwersytetu

Jagiellońskiego (Projekt Irrestible) Model przygotowany i wypracowany przez podopiecznych Fundacji

został wyróżniony jako jeden z kliku tworzących wystawę – „Witamy w nanoświecie”, prezentowaną w

Muzeum w Collegium Maius w Krakowie.

Działalność fundacji na bieżąco przeplata się z pozostałą działalnością społeczną firmy stąd udział

podopiecznych w imprezach sportowych i ekologicznych.

Poza działalnością Fundacji Grupa Kety Dzieciom Podbeskidzia firma prowadzi projekt o charakterze

społeczno-wolontaryjnym pt. „Razem z GRUPĄ”. To program, w ramach którego Grupa Kęty angażuje

się w lokalne projekty zainicjowane i prowadzone wolontaryjnie przez pracowników spółek Grupy

Kapitałowej. W pierwszym półroczu firma podpisała 22 umowy z partnerami przekazując 39,6 tys PLN

na realizację projektów. Granty trafiły do 10 szkół, 3 klubów sportowych, 5 przedszkoli, 2 Ochotniczych

Straży Pożarnych, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz lokalnego stowarzyszenia.

Beneficjentami projektu jest szeroko rozumiana lokalność społeczna, a w szczególności dzieci i młodzież

uczęszczająca do szkól i przedszkoli będących Partnerami projektu jak również korzystająca z

infrastruktury sportowej. Całościowy raport z tego programu zostanie zamieszczony w sprawozdaniu

Zarządu za 2016 rok.

Jako sygnatariusz UN Global Compact Grupa Kety stara się w organizacji respektować, promować i

rozwijać 10 zasad. Jednym z projektów promujących GC: Zasada 1: Popieranie i przestrzeganie praw

człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową było wykorzystanie tej tematyki jako wiodącej

w tegorocznej edycji konkursu plastycznego prowadzonego dla dzieci pracowników spółek Grupy

Kapitałowej. W konkursie pt „Kolorowy Świat”- narysuj wspólną zabawę z dziećmi z innych krajów

oddano łącznie 973 prace w całej Grupie Kapitałowej. Celem konkursu było budowanie wśród dzieci

świadomości wielokulturowości, oraz tematu praw człowieka we współczesnym świecie.

Społeczne zaangażowanie Grupy Kęty zostało zauważone – dwie, ze stosowanych w organizacji praktyk

zakwalifikowało się do RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE 2015. DOBRE PRAKTYKI. Grupa

Kęty uplasowała się na szóstym miejscu Listy Firm Społecznie Odpowiedzialnych 2016. Ranking

Odpowiedzialnych Firm oraz Lista Firm Społecznie Odpowiedzialnych jest co roku opracowywany przez

prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego we współpracy z Jarosławem Horodeckim, a

weryfikowany przez firmę Deloitte. Patronem rankingu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

GRUPA KĘTY S.A. została laureatem Plebiscytu Złoty Płatnik 2015, organizowanego przez Euler Hermes

Collections. Firma GRUPA KĘTY S.A. uzyskała średnie PMI na poziomie 95 w roku 2015, średni wskaźnik

dla wszystkich pozostałych badanych firm wyniósł 58.

W pierwszym półroczu 2016 roku Grupa Kęty koncentrowała się na bezpiecznych technologiach,

efektywności wykorzystania zasobów naturalnych oraz wzmocnieniu powiązań między zarządzaniem

środowiskowym a działalnością produkcyjną, w celu poprawy wyników ekologicznych oraz realizacji

strategii biznesowej. Zrealizowane w tym okresie działania środowiskowe dotyczyły w szczególności

realizacji wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady o emisjach przemysłowych (Industrial

Emission Directive – IED) oraz zmian wprowadzonych wydaniem normy ISO 14001:2015. Zadania

koncentrowały się na poprawie wyników oraz wdrożeniu narzędzi minimalizacji ryzyk środowiskowych

w ramach funkcjonującego w Spółce systemu zarządzania ryzykiem.

Page 29: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

28

Zrealizowane wcześniej zadania związane z monitorowaniem jakości gleby i wód podziemnych oraz

wdrożeniem tzw. konkluzji BAT (best available techniques) w instalacjach zakładu umożliwiły złożenie z

początkiem bieżącego roku kompletnego wniosku o aktualizację pozwolenia zintegrowanego poprzez

uwzględnienie nowych wymagań dyrektywy IED oraz dostosowanie limitów zużycia surowców, mediów,

wytwarzanych odpadów do poziomów wynikających z aktualnych planów produkcyjnych.

Przeprowadzony w dniu 14 marca 2016 przez najwyższe kierownictwo przegląd systemu zarządzania

środowiskiem potwierdził zgodność z przepisami prawa ochrony środowiska oraz innymi wymaganiami,

które dotyczą aspektów środowiskowych Spółki. Stwierdzono dobry poziom realizacji Programu

Środowiskowego, dalszą redukcję kosztów środowiskowych oraz wzrost efektywności procesów

objawiający się obniżeniem emisji w przeliczeniu na jednostkę produkcji. Wyniki dokonanej oceny

zostały potwierdzone podczas nadzoru zewnętrznego, przeprowadzonego w dniach 16-17 czerwca br.

przez niezależnych auditorów TUV NORD. Audit wykazał ponadto pełną zgodność z wymaganiami

standardu ISO14001.

Kontynuując proces promocji działalności proekologicznej w pierwszym półroczu 2016 roku Grupa Kęty

S.A. została partnerem akcji SPRZĄTAMY BESKIDY 2016 organizowanej przez Polskie Towarzystwo

Tatrzańskie. Efekt akcji to udział 791 osób, w tym 521 dzieci i młodzieży, które ze 192 kilometrów szlaków

górskich zebrały łącznie 12 280 litrów śmieci. Czynny udział w sprzątaniu wzięli podopieczni Fundacji

Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia oraz pracownicy spółek Grupy Kapitałowej.

Grupa Kęty S.A. została również mecenasem projektu Eko-inspiracje 2016 . Program ma wymiar

edukacji społecznej i konsumenckiej. Wyróżnia się w nim innowacyjne, ekologiczne marki, produkty,

firmy, instytucje, organizacje oraz osobistości zaangażowane na rzecz poszanowania środowiska

naturalnego i zrównoważonego rozwoju.

W pierwszym półroczu 2016 roku spółka koncentrowała się na realizacji Polityki Personalnej, w ramach

której Spółki grupy kapitałowej Grupy Kęty S.A. kierują się wspólnymi standardami i zgodnie z filozofią

„Kapitał ludzki drogą do sukcesu” podejmują działania w kierunku rozwoju potencjału pracowników.

Ważnym elementem wspierającym rozwój zawodowy pracowników są programy szkoleniowe, które

służą nie tylko zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności, lecz są także częścią systemu motywacyjnego

oraz spełniają rolę integracyjną. Prowadzona przez Grupę Kęty polityka w tym zakresie pozwala na

zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania organizacji w przypadku planowanych oraz nagłych zmian w

zatrudnieniu na kluczowych stanowiskach. Z kolei budowana kadra rezerwowa pozwala na sprawną

realizację planów rozwojowych.

Dynamiczny rozwój organizacji nakłada dużą odpowiedzialność na sprawną realizację procesów

rekrutacyjnych. Znając potencjał oraz kwalifikacje pracowników, Grupa Kęty poszukuje w pierwszej

kolejności kandydatów we własnych strukturach. Pozytywne przykłady utwierdzają spółkę

w przekonaniu, iż jest to właściwe rozwiązanie. Każdy proces rekrutacyjny jest okazją do budowania

wizerunku organizacji jako pracodawcy godnego zaufania. Stanowi też jeden z elementów marketingu

personalnego. W chwili zatrudnienia nowego pracownika uruchamiany jest proces adaptacyjny. Spółka

zapewnia dostęp do informacji niezbędnych zarówno do właściwego wypełniania obowiązków

służbowych, jak i funkcjonowania w nowym otoczeniu. W ten sposób pomaga w sprostaniu

oczekiwaniom zawodowym wobec pracownika oraz kształtuje jego relacje z zespołem.

Wszystkie elementy Polityki Personalnej kreowane i rozwijane są w sposób zapewniający realizację

celów organizacji. Każdy z nich spełnia określoną funkcję, wywierając wpływ na realizację pozostałych

procesów. Całość tworzy standardy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Zasada elastyczności

pozwala organizacji sprawnie dostosowywać się do zachodzących zmian.

Page 30: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

29

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników kontynuowano działania w ramach programu

Bezpieczna Praca, organizacja pracuje nad eliminacją zagrożeń w miejscu pracy. Na działania

profilaktyczne składają się, oprócz podstawowych, wymaganych ustawowo, między innymi dodatkowe

szkolenia w obszarze BHP i PPOŻ, w nawiązaniu do specyfiki działania danej firmy. Do realizacji założeń

programu wykorzystywane są także systemy sugestii, sprzyjające dzieleniu się wiedzą, umożliwiające

zgłaszanie usprawnień, które stanowią dodatkowe źródło informacji o potencjalnych zagrożeniach

występujących w miejscu pracy. Dzięki systemowi raportowania na bieżąco analizowane są rezultaty

podejmowanych działań i potencjalne ryzyka.

9. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Podstawowe ryzyka, a także cele i zasady zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

nie zmieniły się w stosunku do opublikowanych w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu

finansowym Grupy Kęty S.A. za 2015 rok opublikowanym w dniu 16 marca 2016 roku.

10. GRUPA KĘTY S.A. NA RYNKU KAPITAŁOWYM

10.1 Akcje i Akcjonariusze

Akcje spółki są notowane na GPW w Warszawie od 16 stycznia 1996 roku. Aktualnie akcje spółki są

notowane w ramach indeksu mWig40. Liczba wszystkich wyemitowanych akcji Grupy KĘTY S.A. na dzień

30 czerwca 2016 r. wynosiła 9.453.693 akcje o wartości nominalnej 2,50 zł każda. Wykaz akcjonariuszy

posiadających więcej niż 5% akcji na 30 czerwca 2016 i 31 grudnia 2015 przedstawia się następująco:

Liczba akcji 30.06.2016 Udział w kapitale Liczba akcji 31.12.2015 Udział w kapitale

Aviva OFE 1 691 276 17,89% 1 691 276 17,91%

Nationale-Nederlanden OFE 1 610 534 17,04% 1 610 534 17,06%

OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ 921 000 9,74% 921 000 9,75%

PTE Allianz Polska 499 748 5,29% 499 748 5,29%

Pozostali 4 731 135 50,04% 4 719 430 49,99%

Razem 9 453 693 100,00% 9 441 988 100,00%

Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne istotne zmiany w strukturze akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% akcji na WZA spółki. Ponadto Zarząd nie posiadał informacji o jakiejkolwiek umowie, w tym zawartej po dniu bilansowym, w wyniku której mogłyby nastąpić istotne zmiany w strukturze własnościowej Grupy KĘTY S.A.

10.2 Kurs akcji

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem (bazując na kursach zamknięcia): - średnia cena osiągnęła wartość 308,57 zł, - cena minimalna (21 stycznia) osiągnęła poziom 266,40 zł, - cena maksymalna ( 25 kwietnia ) osiągnęła poziom 350,00 zł, - zmiana ceny w trakcie roku (pomiędzy 31 grudnia 2015 roku a 30 czerwca 2016 roku) wyniosła 1,9%, dla porównania wskaźnik WIG w tym samym okresie spadł o 3,7%), - średni wolumen obrotu na sesję wyniósł 5 723 akcje,

Page 31: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

30

- w całym okresie właściciela zmieniło 709 644 akcje (spadek o 9% do pierwszego półrocza 2015 roku)

10.3 Polityka dywidendowa

Spółka począwszy od 2001 roku wypłaca systematycznie dywidendę, która do 2014 roku sięgała ok. 40% skonsolidowanego zysku netto. W ogłoszonej w 2015 roku strategii na lata 2015 – 2020 Zarząd Grupy Kęty S.A. zadeklarował, iż wskaźnik wypłaty dywidendy wzrośnie do poziomu 60% skonsolidowanego zysku netto.

11. POZOSTAŁE ELEMENTY SPRAWOZDANIA

11.1 Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

Programy motywacyjne oparte o akcje są w Grupie Kęty S.A. zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy oraz nadzorowane przez Radę Nadzorczą spółki.

11.2 Opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji

Realizując program emisji akcji pracowniczych w okresie sprawozdawczym uprawnieni pracownicy objęli

łącznie 11 705 sztuk akcji serii F pochodzących z I transzy programu z roku 2012. Szczegółowe informacje

znajdują się w tabelce poniżej. Wpływy z tego tytułu zostały przeznaczone na finansowanie bieżącej

działalności spółki.

Akcje Cena emisyjna Ilość Wartość (tys. zł)

Akcje serii G (transza I) – program z roku 2012 117,10 11 705 1 370,7

RAZEM - 11 705 1 370,7

11.3 Informacje o skupie akcji własnych

Spółka w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie dokonywała skupu akcji własnych.

200

250

300

350

400

40000

42000

44000

46000

48000

50000

2016-01-04 2016-02-04 2016-03-04 2016-04-04 2016-05-04 2016-06-04

Notowania akcji Kęty vs WIG

WIG Kęty

Page 32: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

31

11.4 Informacje o toczących się postępowaniach

Spółki Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. na ostatni dzień okresu sprawozdawczego oraz na dzień

sporządzenia niniejszego sprawozdania nie były stroną postępowania toczącego się przed sądem,

organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, którego

łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Grupy Kęty S.A.

11.5 Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w

sprawozdaniu a wcześniej publikowanymi prognozami za dany rok

Zarząd podtrzymuje prognozy opublikowane w dniu 10 lutego 2016 roku.

11.6 Instrumenty pochodne

Szczegółowe informacje na temat pochodnych instrumentów finansowych znajdują się w Pkt 27

Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za

pierwsze półrocze 2016 roku.

11.7 Transakcje w ramach grupy kapitałowej

Zestawienie transakcji w ramach grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016

oraz na dzień 30 czerwca 2016 z punktu widzenia jednostki dominującej:

Podmiot powiązany Sprzedaż Zakupy Należności Zobowiązania Dywidendy

Aluprof S.A. 87 448 1 409 139 085 541 85 000

Alupol Packaging S.A. 700 0 60 270 0 60 000

Alu Trans System Sp. z o.o. 2 0 0 0 0

Dekret Sp. z o.o. 398 745 70 153 150

Aluprof Hungary Sp. z o.o. 77 128 8 71 0

Metalplast Stolarka Sp. z o.o. 852 163 254 26 0

Alupol Ukraina LLC 1 591 2 275 0 339 0

Alutech Sp. z o.o. w likwidacji 2 8 0 8 0

Romb S.A. 379 4 144 0 0

Aluform Sp. z .o.o. 1 029 28 850 9 711 6 108 9 364

Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. 4 149 11 1 221 0 0

Aluprof Schelfhaut ltd 6 0 6 0

Aluprof System Czechy sro 0 150 0 30 0

Grupa Kęty Italia srl 0 771 244 243 0

AHA EMMI d.d.o 70 0 70 0

Razem 96 703 34 514 211 083 7 519 154 514

Ponadto w związku z uregulowaniem części należności przez Alupol Ukraina LLC spółka rozwiązała

odpis aktualizujący w kwocie 855 tys. zł.

Poza wyżej wymienionymi Spółka nie przeprowadzała w okresie 6 miesięcy 2016 roku innych transakcji

z jednostkami powiązanymi.

Transakcje z Zarządem i Radą Nadzorczą zostały opisane w nocie 27 śródrocznego skróconego

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Poza wyżej wymienionymi transakcjami i saldami nie

wystąpiły żadne inne istotne transakcje z podmiotami powiązanymi.

Page 33: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku

32

11.8 Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne zdarzenia , które w ocenie Zarządu mogłyby mieć istotny wpływ

na sytuację rynkową i finansową spółki i Grupy Kapitałowej.

12. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. W SPRAWIE PRAWDZIWOŚCI I RZETELNOŚCI PREZENTOWANYCH SPRAWOZDAŃ Zarząd Grupy Kęty S.A. oświadcza, że wedle najlepszej jego wiedzy informacje finansowe i dane

porównywalne ujęte w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej

Grupy Kęty S.A. za I półrocze 2016 roku sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami

rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i

finansową Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. Zawarte w niniejszym dokumencie Sprawozdanie Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kety S.A. w pierwszym półroczu 2016 roku zawiera prawdziwy

obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń Grupy Kapitałowej

Grupy Kęty S.A.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. O WYBORZE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, przeprowadzający przegląd śródrocznego

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za pierwsze półrocze

2016 roku, tj. Ernst&Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., został wybrany

zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełniali

warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o przeglądzie, zgodnie z obowiązującymi

przepisami i normami zawodowymi.

Dariusz Mańko

Prezes Zarządu

Adam Piela

Członek Zarządu

Kęty, 2 sierpnia 2016