of 64 /64
Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1324L i nr 1338L w miejscowości Wola Mysłowska na skrzyżowanie typu „rondo” SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie...

Page 1: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1324L i nr 1338L w miejscowości

Wola Mysłowska na skrzyżowanie typu „rondo”

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Page 2: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

SPIS TREŚCI

Lp. Nr specyf. Nazwa specyfikacji Str.

1. DM-00.00.00 Wymagania ogólne 1

2. D-01.01.01. Odtworzenie trasy w terenie 31

3. D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg 35

4. D-02.01.01. Wykonanie wykopów 39

5. D-02.03.01. Wykonanie nasypów 47

6. D-03.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 59

7. D-04.02.01 Warstwa odsączająca i odcinająca 63

8. D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 69

9. D-04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 75

10. D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 83

11. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej 91

12. D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 101

13. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostek brukowych betonowych 123

14. D-07.01.01. Oznakowanie pionowe 131

15. D-07.02.01. Oznakowanie poziome 147

16. D-08.01.01 Krawężniki betonowe 165

17. D-08.01.02. Krawężniki kamienne 173

18. D-08.02.02. Chodnik z brukowej kostki betonowej 181

19. D-08.03.01. Obrzeża betonowe 187

20. D-09.01.01. Zieleń drogowa 193

21. Załącznik Nr 1 197

Page 3: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

D-M-00.00.00.WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dlaposzczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramachprzebudowy dróg powiatowych nr 1324L i 1328L w miejscowości Wola Mysłowska na skrzyżowanie typu„rondo”.Zakres robót jest następujący:

– wykonanie robót ziemnych, – rozebranie elementów nawierzchni i dróg,– wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników, – wybudowanie zjazdów ,– wybudowanie miejsc parkingowych,– wykonanie elementów stałej organizacji ruchu,– wykonanie robót wykończeniowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować wzlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla przebudowy skrzyżowania, wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami:

1. DM-00.00.00 Wymagania ogólne 2. D-01.01.01. Odtworzenie trasy w terenie 3. D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg 4. D-02.01.01. Wykonanie wykopów 5. D-02.03.01. Wykonanie nasypów 6. D-03.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 7. D-04.02.01 Warstwa odsączająca i odcinająca 8. D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 9. D-04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 10. D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 11. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej 12. D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 13. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostek brukowych betonowych14. D-07.01.01. Oznakowanie pionowe 15. D-07.02.01. Oznakowanie poziome16. D-08.01.01 Krawężniki betonowe17. D-08.01.02. Krawężniki kamienne18. D-08.02.02. Chodnik z brukowej kostki betonowej 19. D-08.03.01. Obrzeża betonowe 20. D-09.01.01. Zieleń drogowa

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Aprobata Techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego stosowania.

Rondo Wola Mysłowska

1

Page 4: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

1.4.2. Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.3. Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, siecitechniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu orazfundamenty, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całośćużytkową.

1.4.4. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,korpus ziemny, węzeł).

1.4.5. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.6. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych znadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.7. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz zwszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.8. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdówobsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.9. Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydanyzgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych,służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowaniadokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzyInżynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawcą i Projektantem.

1.4.10.Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchupieszego.

1.4.11.Inżynier/Kierownik projektu – osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), wymieniona wdanych kontraktowych ,odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót budowlanych zDokumentacją Projektową, ST, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami WarunkówKontraktowych (Umowy). [W pozostałych specyfikacjach szczegółowych zapis Inżynier będzie oznaczałaInżynier/Kierownik projektu]

1.4.12.Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.13.Kanalizacja deszczowa - jest to sieć zewnętrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia ściekówopadowych z terenu oraz rynien i innych urządzeń odwadniających obiekty.

1.4.14.Kanalizacja sanitarna - jest to sieć zewnętrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia ściekówsanitarnych, bytowo-gospodarczych z budynków.

1.4.15.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i dowystępowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.16.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju ipasami dzielącymi jezdnie.

1.4.17.Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.18.Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporachmostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.

1.4.19.Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.20.Koryto/podłoże - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rondo Wola Mysłowska

2

Page 5: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

1.4.21.Kosztorys ofertowy – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności ich wykonania z podaniem cenjednostkowych Wykonawcy za każdy asortyment robót. Kosztorys ofertowy jest uzupełnionym przezWykonawcę Ślepym Kosztorysem.

1.4.22.Książka obmiarów / Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt zponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót wformie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegająpotwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.

1.4.23.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędnedo przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.24.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową ispecyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.

1.4.25.Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.26. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu napodłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynnikówatmosferycznych.

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepszerozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącejnawierzchni.

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa możeskładać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Możeona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenianawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwęmrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkamidziałania mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu dowarstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

1.4.217. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lubobiektu mostowego.

1.4.28. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.

1.4.29. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchupublicznego na okres budowy.

1.4.30. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśliprzedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dladanego rodzaju robót budowlanych.

1.4.31. Organ samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późno zmianami).

1.4.32. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi izwiązanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren

Rondo Wola Mysłowska

3

Page 6: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przeduciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.33. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeńorganizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparciakonstrukcji nawierzchni.

1.4.34. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.35. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszonaw celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.36. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezInżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych sprawzwiązanych z prowadzeniem budowy.

1.4.37. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.38. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowitamodernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym)istniejącego połączenia.

1.4.39. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlakuwędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.

1.4.40. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadaniabudowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.

1.4.41. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykładdroga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.42. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.43. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych formkonstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.

1.4.44. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenomnaruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.45. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.

1.4.46. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcjiobiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjnąustroju niosącego.

1.4.47. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajówruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przyjezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.

1.4.48. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ichwykonania.

1.4.49. Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresiekrótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takżeobiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak obiekty kontenerowe jako zaplecze socjalny dlabudowy.

1.4.50. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejscawymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.51. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Rondo Wola Mysłowska

4

Page 7: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

1.4.52. Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwośćużytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służąceoczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.53. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacjidrogowej i ruchu pieszego.

1.4.54. Właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzorubudowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.

1.4.55. Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.) wytworzony w celuwbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnympołączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.56. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lubtechnologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegaćna wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochronąbudowli drogowej lub jej elementu.

1.4.57. Zezwolenia - wszystkie zezwolenia, koncesje, zatwierdzenia, opinie, zgody lub pozwolenia wszelkichWładz Państwowych lub Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej, które są wymagane zgodnie z prawemw związku z Pracami lub innymi działaniami zgodnymi z Umową Wykonawczą.

1.4.58. Znak budowlany - zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy,że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną

1.4.59. Znak CE - zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że danywyrób budowlany jest zgodny z normą zharmonizowaną, Europejską Aprobatą Techniczną lub KrajowąSpecyfikacją Techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego ObszaruGospodarczego

1.4.60. Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowychspecyfikacjach technicznych.

1.4.61. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – umożliwia stosowanie przepisów unijnych dotyczących określaniaprzedmiotu zamówienia (kodów stosowanych w zamówieniach publicznych). Słownik zawiera kody, którestanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia.

Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób:

pierwsze dwie cyfry określają działy (xx000000-y)

pierwsze trzy cyfry określają grupy (xxx00000-y)

pierwsze cztery cyfry określają klasy (xxxx0000-y)

pierwsze pięć cyfr określa kategorie (xxxxx000-y)Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii.Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

SPIS KODÓW CPV DLA ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH, OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPVOpis

Grupa Klasa Kategoria

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Rondo Wola Mysłowska

5

Page 8: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanychlub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45221000-2Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45230000-8Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233161-5 Ścieżki piesze

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności naterenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniamiInżyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowywraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktówgłównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompletyST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych dochwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nawłasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanymw szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową

dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny

kontraktowej.

Rondo Wola Mysłowska

6

Page 9: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

1.5.2.1. Zakres Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inżynierem oraz, w miarę potrzeby, z innymiodpowiednimi Instytucjami:

1. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),2. Program Zapewniania Jakości (PZJ),3. Harmonogram robót,4. Projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,5. Program Gospodarki Odpadami zgodnie z obowiązującymi wymaganiami (Ustawa z dnia 27 kwietnia

2001r. – o odpadach – Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami):a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego

zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych,b) uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,c) opracowanie i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót

rozbiórkowych,6. Projekty Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas budowy opracowany zgodnie z „Wytycznymi dla

realizacji inwestycji i organizacji ruchu na czas budowy” wraz z wymaganymi uzgodnieniami,7. Lokalizację miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów, oraz

miejsc pozyskania materiałów miejscowych,8. Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg (wraz z uzgodnieniami

warunków korzystania z dróg z organami zarządzającymi tymi drogami) oraz ewentualnych drógtechnologicznych,

9. Wielobranżowe projekty objazdów tymczasowych uwzględniające ich remont bądź demontaż pozakończeniu robót,

10. Projekty przepraw wodnych przez cieki wodne wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami,11. Inwentaryzacja fotograficzna (ew. inwentaryzacja video) oraz ocena stanu technicznego dróg

(wykorzystanych do transportu materiałów) oraz budynków (zlokalizowanych w bezpośredniej bliskościprowadzonych prac oraz wzdłuż tras, po których odbywa się transport materiałów na plac budowy) przedprzystąpieniem do realizacji zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami,

12. Projekty wytwórni mas bitumicznych, węzłów betoniarskich oraz innych urządzeń wraz z uzyskaniemwszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń – gdy Wykonawca planuje ich ustawienie w związku zrealizacją Kontraktu,

13. Projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym,14. Projekty i wykonanie przeniesienia punktów państwowej osnowy geodezyjnej,15. Powykonawcza dokumentacja odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4.2 –

2 egzemplarze (1 oryginał i 1 kopia + wersja elektroniczna),16. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna robót – 1 egzemplarz oryginalny oraz 1 egzemplarz w wersji

elektronicznej umożliwiającej edycję – format *.dwg, lub *.dxf, lub *.dgn.17. Pozostałe projekty wymienione w ST.

W ramach robót drogowych należy wykonać następujące elementy Dokumentacji Projektowej:

1. Projekt roboczy technologii robót rozbiórkowych,2. Inwentaryzację drzew do wycinki i porównanie z Dokumentacją Projektową,3. Projekt organizacji i harmonogram robót ziemnych,4. Projekty zabezpieczenia skarp wykopów i rozkopów fundamentowych,5. Projekty obniżenia zwierciadła wody gruntowej, 6. Projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopów wraz z zasilaniem energetycznym

i odprowadzeniem wody poza zasięg obiektu oraz stosownymi uzgodnieniami,7. Recepty laboratoryjne nawierzchni bitumicznej, warstw podbudowy,8. Rysunki robocze elementów ogrodzenia wraz z bramami i furtkami.

W ramach robót odwodnieniowych przy wykonaniu kolektora należy wykonać Dokumentację Projektowąobejmującą następujące elementy:

Rondo Wola Mysłowska

7

Page 10: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

1) Technologia wykonania wykopów pod kolektor2) Zabezpieczenie wykopów pod kolektor,3) Odwodnienie wykopów,4) Recepty laboratoryjne mieszanek betonowych,5) Projekt roboczy betonowania,6) Projekt zabezpieczenia wykopu

W ramach robót branżowych należy wykonać następujące elementy Dokumentacji Projektowej:

1) Projekt odwodnienia wykopów,

Dokumentacja Projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać uzgodnienia z właścicielamiterenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami zajmującymi sięochrona środowiska naturalnego.

Wyżej wymienione dokumentacje Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji przed planowanymrozpoczęciem robót określonych Kontraktem.

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót, konieczne okaże się uzupełnienie rysunków, to Wykonawca wykonabrakujące rysunki oraz niezbędne specyfikacje własnym staraniem i na koszt własny, oraz przedstawi je Inżynierowido zatwierdzenia w 5 egzemplarzach i terminie z nim uzgodnionym, nie później jednak niż na 4 tygodni przedterminem rozpoczęcia Robót (wg harmonogramu). Wszelkie opóźnienia w powyższym terminie są jednoznaczne zopóźnieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robót.

Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian dotyczącychnieistotnego odstępstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Koszt wprowadzenia zmian w w/wdokumentacji Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej.

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w dokumentacji sązawarte w Cenie Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie.

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez WykonawcęDodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca

powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty zezwolenia związane i inne dane potrzebne do wykonania robótoraz osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacjekolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła byćsprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależne od całości projektu.

1.5.2.3. Rysunki przyjęte przez InżynieraInżynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji i danych

przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzeżenia należyuważać za przyjęte przez Wykonawcę, jeśli w ciągu 7 dni od daty otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie.

Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z Inżynierem.Notatka dotycząca konsultacji oraz, jeśli wymagane przez Inżyniera, rysunki w wymaganej ilości kopii powinnyzostać dostarczone przez Wykonawcę, co najmniej na 7 dni przed datą konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawczeWykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Inżynierowi w

zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi rysunkipowykonawcze w przejrzystej, prostej formie, w trzech egzemplarzach dla każdego ukończonego odcinka robót,który będzie przekazany do użycia lub będzie wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego,zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 dni przed datą przekazania. Opóźnienia w przekazaniudokumentacji powykonawczej będą traktowane jako opóźnienia w terminowym wykonaniu robót.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca przygotuje geodezyjną dokumentację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wszystkichobiektów, z naniesieniem zmian na mapę zasadniczą z uzyskaniem potwierdzenia z Wojewódzkiego OśrodkaDokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z wersją elektroniczną w formacie zaakceptowanym przezInżyniera).

Rondo Wola Mysłowska

8

Page 11: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Inżynierowi wzakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robót.

Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w 2egzemplarzach dla każdego ukończonego odcinka Robót, który będzie przekazany do użytku lub będziewykorzystany przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż14 dni przed datą przekazania Zamawiającemu ukończonego odcinka Robót.

Mapy powykonawcze (w 2 egzemplarzach oraz 1 egzemplarzu w formie elektronicznej) należy wykonać jakonumeryczne w formie obowiązującej w danym Ośrodku Geodezyjnym.

Mapą zasadniczą w skali 1:1000 dotyczącą pomiaru powykonawczego należy objąć pełen zakreszrealizowanych robót. Ponadto na mapę zasadniczą należy nanieść wszystkie punkty graniczne określające granicępasa drogowego. Przed uzupełnieniem mapy punktami granicznymi należy je wznowić na gruncie, zgodnie zprzepisami ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne”.

Głowice wznowionych punktów granicznych należy pomalować farbą w kolorze kontrastującym zotoczeniem. Kopię dokumentacji z wznowienia punktów granicznych i kopię mapy zasadniczej w wersjinumerycznej należy przekazać Zamawiającemu.

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przezInżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich sąobowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważnościwymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ichwykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniuodpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych napodstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowlimuszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczaćdopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST iwpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementybudowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na tereniebudowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu dozatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacjiruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacjiruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonegoprojektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasoweurządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposóbbezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest tonieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownikaprojektu.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodnionyz Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przezInżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez

Rondo Wola Mysłowska

9

Page 12: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przezcały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony wcenę kontraktową.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu ażdo zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochronyrobót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakujeteren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodnionyz Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przezInżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przezInżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przezcały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony wcenę kontraktową.

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycząceochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osóblub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innychprzyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,c) możliwością powstania pożaru,d) uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót.

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia iprzesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. W bezpośrednim sąsiedztwie koron drzew nie powinnybyć zlokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół każdego zagrożonego drzewa konieczne jestwyznaczenie strefy bezpieczeństwa. Prace odwodnieniowe, w miarę możliwości, należy prowadzić poza okresemwegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych w okresie wzrostu drzew, należyzminimalizować czas trwania leja depresyjnego do minimum.

Wykonawca, w rozumieniu przepisów prawa, jest wytwórcą odpadów powstających w czasie budowy.Wykonawca ma obowiązek ich usunięcie, wykorzystanie lub unieszkodliwienie. Wykonawca, jako wytwórcaodpadów, będzie mógł zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, zaktórego działalność. Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym. Zamawiający nie ponosi żadnychkosztów z tytułu gospodarowania odpadami.

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych, podczas których dochodzi do wytwarzania odpadów,Wykonawca ma obowiązek:

- selektywnego gromadzenia powstających odpadów,- zapewnienie prawidłowego postępowania w trakcie prac rozbiórkowych z odpadami niebezpiecznymi (np.

zawierającymi azbest) i zgromadzenie ich w sposób zapewniający ochronę środowiska,

Rondo Wola Mysłowska

10

Page 13: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

- przekazanie odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności w zakresietransportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

- zagospodarowanie wszystkich odpadów powstałych w fazie budowy.Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, ustaw i rozporządzeń w

zakresie ochrony środowiska oraz do przestrzegania postanowień zawartych w Decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach obciążająWykonawcę.

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz wmaszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przeddostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultatrealizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznychwbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tychmateriałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użyciespowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności publicznej iprywatnej.

Jeżeli Wykonawca doprowadzi do zniszczenia lub uszkodzenia własności prywatnej lub publicznej, w wynikuprowadzenia prac w sposób niewłaściwy lub przez zaniedbanie, to Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia lubodtworzenia, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jakrurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacjidostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczeniei zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania Budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzajurobót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy ipowiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowegouszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowanewładze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji napowierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować robotyw sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzeniazabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W celu uniknięcia niesłusznychroszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robótbudowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu istniejącego zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa

Rondo Wola Mysłowska

11

Page 14: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów (pkt.1.5.17), jak również, jeśli wystąpi taka sytuacja,Wykonawca określi poziom wody pitnej w studniach. Integralną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane wsposób nie budzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzyWykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże,ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą onesprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego istniejącychdróg, lokalnych znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji (pkt.1.5.18) oraz w dalszej odległości,wykorzystywanych do ciężkiego transportu materiałów Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacjiWykonawca potwierdzi u Zarządcy drogi zgodnie ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnychwładz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, lub film, skatalogowane w taki sposób, abynie budziły wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłączenie po drogach,których stan został zinwentaryzowany i potwierdzony u Zarządcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowyWykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przytransporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia iuzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i okażdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu możepolecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodującenadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenubudowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie zpoleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higienypracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkachniebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt iodpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnieniabezpieczeństwa publicznego.

W terminie wynikającym z Warunków Kontraktowych pozwalającym na rozpoczęcie robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Wykonawca opracuje i dostarczy Inżynierowi szczegółowy plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 – Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegająodrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót oddaty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byćprowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, domomentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania Robót nie podlega odrębnej zapłacie i powinien byćuwzględniony w Cenie Kontraktowej.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownikaprojektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Rondo Wola Mysłowska

12

Page 15: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych, Wykonawca będzie prowadził odwodnieniewykopów na czas budowy we własnym zakresie i na własny koszt.

Jeśli, na skutek zaniedbań Wykonawcy, dojdzie do uszkodzeń jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jejelementów, to Wykonawca na polecenie Inżyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia na własny koszt. Budowladrogowa lub jej element muszą być doprowadzone do stanu zgodnego z wymaganiami Kontraktu.

Koszty ochrony i utrzymania robót nie podlegają odrębnej zapłacie i są zawarte w Cenie Kontraktowej.

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe orazinne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będziew pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnieniewszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu dosprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzieinformować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośnedokumenty.

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniemjakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie zwykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu.

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mająmateriały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszegowydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowionoinaczej.

W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lubregionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonanianiż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przezInżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musząbyć dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, na conajmniej 28 dni przed datą oczekiwanego zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniugeologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego.Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami.

Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach,Inżynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonaniarobót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

1.5.16. Niewybuchy, niewypały

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót na pozostałości po działaniach wojennych tj. miny,niewybuchy i niewypały, pociski i tego typu materiały, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwaniarobót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) iniezwłocznego powiadomienia Inżyniera oraz postępowanie zgodnie z jego instrukcjami. Koszty zabezpieczeniaterenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający.

1.5.17. Inwentaryzacja istniejących budynków – monitorowanie stanu technicznego

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji stanu technicznegoistniejących budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy mogących być narażonymi na oddziaływanierobót. Dodatkowo należy wykonać inwentaryzację budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie tras,wzdłuż, których prowadzony będzie ciężki transport materiałów i urządzeń na i z placu budowy. Częścią integralną

Rondo Wola Mysłowska

13

Page 16: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

inwentaryzacji budynków jest dokumentacja fotograficzna, w której zdjęcia będą skatalogowane w taki sposób, abynie budziły wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.

1.5.18. Inwentaryzacja istniejących dróg– monitorowanie stanu technicznego

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego istniejącychdróg, lokalnych znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych dociężkiego transportu materiałów Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi uZarządcy drogi zgodnie ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych.Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, lub film, skatalogowane w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości,co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.

1.5.19. Czasowe zajęcia terenu poza liniami rozgraniczającymi

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów robót poza liniamirozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, rekompensatę za utratę zbiorówwystępujących na terenie czasowego zajęcia, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu orazdoprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

1.5.20. Przebudowa urządzeń kolidujących

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca poniesie wszelkiekoszty związane z przebudową infrastruktury kolidującej z przebiegiem autostrady, w tym miedzy innymi koszty:

opracowania harmonogramów wyłączeń czasowych sieci, wyłączeń sieci, uzgodnień z operatorami sieci, wynikające z umów, porozumień lub innych dokumentów regulujących warunki przebudowy infrastruktury,

zawartych z zarządcami przedmiotowej infrastruktury.

1.5.21. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowiązany wykonać i sukcesywnie aktualizować harmonogram robót do kolejności realizacji poszczególnych odcinków drogi oraz organizacji ruchu na czas budowy.

1.6. Zaplecze Zamawiającego (nie dotyczy)

2. MATERIAŁY

Nazwy handlowe materiałów użyte w Dokumentach Przetargowych i dokumentacji technicznej winny byćtraktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiałów.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi, w celu zatwierdzenia materiałów, szczegółowe informacje dotyczącezamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych. Wszystkiemateriały i wyroby stosowane do wykonania robót powinny spełniać wymagania polskich norm (PN), w tym normeuropejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w przypadku materiałów iurządzeń, dla których nie ustanowiono normy – aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.Nr 92, poz. 881) o wyrobach budowlanych.

Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robótbudowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy maodpowiednie właściwości użytkowe, które zapewniają zaprojektowanym i wykonanym elementom budowli,spełnienie ich podstawowych wymagań.

Zgodnie z Ustawą z dn.16.04.2004r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany nadaje się dostosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejskąaprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lubEuropejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiamipodstawowymi, albo

Rondo Wola Mysłowska

14

Page 17: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczeniedla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułamisztuki budowlanej, albo

3) Oznakowany znakiem budowlanym (z zastrzeżeniami zgodnie z Ustawą).

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałówprzeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychmateriałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały zdanego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane zdopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałówze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyćInżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającąraporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji,uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałówpochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą siępotrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowychbędą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejscwskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio dowymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostaływyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi nadanym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy izłożone w miejscu które zorganizuje własnym staraniem Wykonawca i zatwierdzi Inżynier /Kierownik projektu. JeśliInżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla którychzostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przezInżyniera/Kierownika projektu.

Koszt związany z usunięciem materiałów nie odpowiadających wymaganiom nie podlega odrębnej zapłacie i musibyć uwzględniony w Cenie Kontraktowej.

Grunty nienośne pozostałe po wymianie gruntów Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce składowaniazostanie wskazane przez Wykonawcę i musi być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca musi uzyskać zgodę naskładowanie w.w materiałów.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawcawykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzajumateriału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze conajmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi nawykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału niemoże być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.

Rondo Wola Mysłowska

15

Page 18: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

Koszt wariantowego zastosowania materiałów powinien być odpowiednio dostosowany przez Inżyniera, jednakwzrost ceny jednostkowej nie będzie miał miejsca.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, byłyzabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przezInżyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscachuzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przezWykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Kierownika projektu w celusprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane wcelu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partiimateriałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą byćspełnione następujące warunki:a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

2.7. Materiały pochodzące z rozbiórek

Materiały budowlane pochodzące z rozbiórki elementów dróg stanowią własność Wykonawcy. Wykonawcawywiezie materiały z rozbiórki poza Teren Budowy na własny koszt. Materiały, które nie posiadają pełnowartościowychwłaściwości i nie nadające się do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca, po uzyskaniu wymaganych zezwoleńwywiezie poza teren budowy na zwałkę. Teren zwałki, Wykonawca zabezpieczy staraniem własnym, przy czymlokalizacja terenu zwałki musi uzyskać pozytywną opinię odpowiednich miejscowo władz samorządowych iInżyniera/Kierownika projektu. Przy usuwaniu materiałów poza teren budowy Wykonawca będzie przestrzegałprzepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) materiałów z rozbiórki Wykonawca powinienzawrzeć w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Wykonawca pomniejszy wartość tej pozycjikosztorysowej o koszt pozyskanego materiału.

Materiały pochodzące z rozbiórek i demontażu sieci uzbrojenia terenu Wykonawca przetransportuje w miejscewskazane przez Inżyniera/Kierownika projektu, który uprzednio uzgodni je z odpowiednimi właścicielami sieciuzbrojenia terenu. W przypadku, gdy właściciel sieci uzbrojenia terenu stwierdzi, że elementy pochodzące z rozbióreknie odpowiadają wymaganiom, stosuje się ustalenia punktu 2.4.

Koszt transportu w miejsce wskazane przez Inżyniera/Kierownika projektu nie podlega osobnej zapłacie i jestzawarty w cenie kontraktowej.

W przypadku materiałów stanowiących własność Wykonawcy, Wykonawca pomniejszy wartość danej pozycji okoszt pozyskanego materiału.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnegowpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy ipowinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacjirobót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżejdokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymiw dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrymstanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jegoużytkowania.

Rondo Wola Mysłowska

16

Page 19: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzającychdopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, niemoże być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłynąniekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi wdokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchudrogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportunie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiemprzywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

W przypadku konieczności wykonania przewozów ponadnormatywnych na i z terenu budowy (nacisk na oś i/lub ponadnormatywne wymiary), Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz i będzie w sposób ciągły powiadamiała Inżyniera o każdym takim przewozie.

Wykonawca ma obowiązek czyszczenia opon (z wszelkich zanieczyszczeń) samochodów wyjeżdżających z budowy na drogę przy pomocy np. strumienia wody bądź sprężonego powietrza.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzeniaspowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakośćzastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST,PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi napiśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przezWykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danychdostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu niezwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robótbędą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także wnormach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badańmateriałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia zprzeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasieokreślonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułuponiesie Wykonawca.

Inżynier/Kierownik projektu podejmuje decyzje z sprawach związanych z jakością robót, ocena jakościstosowanych materiałów i postępem robót, a także we wszystkich sprawach związanych z interpretacja DokumentacjiProjektowej, ST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków Kontraktu przez Wykonawcę.

Inżynier/Kierownik projektu jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych nabudowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomiWykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.

Rondo Wola Mysłowska

17

Page 20: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

Jeśli Wykonawca będzie prowadził roboty w systemie wielozmianowym, to jest zobowiązany do zapewnieniaodpowiedniego potencjału sprzętowego, a także wykwalifikowanej kadry technicznej oraz zespołów roboczych dorealizacji Kontraktu w tym systemie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektuprogram zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposóbwykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robótzgodnie z dokumentacją projektową, ST harmonogramem robót oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:a) część ogólną opisującą:

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, sposób zapewnienia bhp., wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesietechnologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacjiInżynierowi/Kierownikowi projektu;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp., sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek iwykonywania poszczególnych elementów robót,

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założonąjakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewniodpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenianiezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcyprzeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwościązapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej iST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jestkonieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzeniai sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiomnorm określających procedury badań.

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celuich inspekcji.

Rondo Wola Mysłowska

18

Page 21: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiekniedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lubmetod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użyciadopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanieodpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych nazasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwemwytypowane do badań.

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez

Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przezInżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przezInżyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tychmateriałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcęusunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadkustwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdynormy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inneprocedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu orodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi napiśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jaknajszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedługdostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu

6.6.1. Ogólne zasady prowadzonych badań przez Inżyniera.Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić muniezbędnej pomocy.

Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przezWykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STna podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie odWykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, toInżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót zdokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnychlub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lubdodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę chyba, że okaże się, że badanemateriały / roboty spełniają wymagania i w takim przypadku koszty badań poniesie Zamawiający.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiającego.Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania zlecone przez Inżyniera:

a) przed rozpoczęciem robót:- badania materiałów przewidzianych do wbudowania

b) w trakcie robót:

Rondo Wola Mysłowska

19

Page 22: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

- badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót- badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu- badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczególnych ST na

dany asortyment robótW czasie trwania budowy próbki należy dostarczać sukcesywnie w miarę postępu robót.Koszty za negatywne wyniki badań sprawdzających jakość materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę

do wbudowania oraz negatywne wyniki badań kontrolnych jakości wykonanych robót uzyskane przez LaboratoriumZamawiającego ponosi Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier zezwala na wbudowanie materiałów i wyrobów budowlanych, które spełniają wymagania dotyczącecertyfikacji i znakowania określone w Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (2004r. Dz. U. Nr 92,poz. 881) i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:a) znak CE – bez ograniczeńb) nie posiadają znaku CE – pod warunkiem,

- że wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski w zgodności z kryteriami określonymiw Polskich Normach producent dostarczył deklarację zgodności z tą normą

- posiadają Aprobatę Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,a producent dostarczył deklarację zgodności z tą aprobatą

- znak budowlany, a producent załączył odpowiednią informacje o wyrobie- jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla

zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułamisztuki budowlanej

c) wyroby jednostkowe w danym obiekcie budowlanym - wyrobu wytworzonego według indywidualnejdokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tądokumentacją oraz przepisami,

i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.Materiały i wyroby budowlane muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta zgodnie z ustawowo

określonymi wzorami, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badańbędą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.

Akceptacja udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiałypochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestówi/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, żenadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

Jakiekolwiek materiały czy wyroby budowlane nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu szczegółowe informacje dotyczące,

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnychoraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania,że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodnez wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzytygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłożyszczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikachodpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczyinstalowanych urządzeń.

6.8. Dokumenty budowy(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę wokresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność zaprowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Rondo Wola Mysłowska

20

Page 23: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanubezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonałazapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałątechniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numeremzałącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu.

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 1) inwestor, 2) inspektor nadzoru inwestorskiego, 3) projektant, 4) kierownik budowy, 5) kierownik robót budowlanych, 6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli

przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów

robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je

przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożoneInżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje zzaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się.Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Książka obmiarów / Rejestr Obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego zelementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych wkosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

Wpisów do Rejestru obmiarów dokonuje Kierownika Budowy i są one potwierdzane przezInżyniera/Kierownika projektu.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakościmateriałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w

Rondo Wola Mysłowska

21

Page 24: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione nakażde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,b) protokoły przekazania terenu budowy,c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,d) protokoły odbioru robót,e) protokoły z narad i ustaleń,f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do

wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową iST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu ozakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawionewg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności narzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę iInżyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłużlinii osiowej.

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długośćpomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie zwymaganiami ST.

Każdy samochód, dostarczający materiały, powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jegoidentyfikację. Obmiar dostarczonych materiałów powinien następować w punkcie dostawy.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przezInżyniera/Kierownika projektu.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzętwymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresietrwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzieutrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przezInżyniera/Kierownika projektu.

Rondo Wola Mysłowska

22

Page 25: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także wprzypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i

jednoznaczny.Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formieoddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiemprojektu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,b) odbiorowi częściowemu,c) odbiorowi ostatecznemu,d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanychrobót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanieewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednakniż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcieInżyniera/Kierownika projektu.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentówzawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest również zobowiązany do dokumentowania odbieranych robót w postaci fotograficznej.Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości, co do dat wykonania fotografii orazobiektów, które dokumentują.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie iprzyjmuje się, ze jest wliczony w cenę kontraktową.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robótdokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

Odbioru częściowego Robót dokonuje Komisja w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy.Komisja jest powoływana przez Zamawiającego.

Warunkiem dokonania częściowego odbioru jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera/Kierownika projektuŚwiadectwa Przejęcia w zakresie części robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwazgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,jakości i wartości.

Rondo Wola Mysłowska

23

Page 26: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przezWykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcieInżyniera/Kierownika projektu.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dniapotwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa wpunkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecnościInżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej napodstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonaniarobót z dokumentacją projektową i ST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiającego, na próbkachpobranych przez Wykonawcę w obecności Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu wskazujemiejsca pobrania próbek. Próbki do badań laboratoryjnych dostarcza Inżynier/Kierownik projektu do LaboratoriumZamawiającego.

Podstawą do odbioru ostatecznego robót są przede wszystkim wyniki badań Laboratorium Zamawiającego.Komisja dokonuje ostatecznego odbioru robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach jest zgodna zwarunkami Kontraktu, ST oraz ustaleniami i poleceniami Inżyniera/kierownika projektu. Roboty z wadami nie będąpodlegały odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorówrobót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robótpoprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwieścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioruostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentachnieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większegowpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszonąwartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznegorobót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w

trakcie realizacji umowy. Należy tak opracować graficznie dokumentację, aby wszelkie naniesione zmiany byłyłatwo rozpoznawalne.

2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),3. Recepty i ustalenia technologiczne,4. Dzienniki budowy i Książki obmiarów (oryginały),5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielomurządzeń,

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (1 egzemplarz oryginalny + wersjaelektroniczna)

Wykonawca wykona na mapie zasadniczej, w oparciu o poligonizację państwowa i osnowę realizacyjną, geodezyjnąinwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu oraz wszystkich obiektów. Jednocześnie uzyskapotwierdzenie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Mapa zasadnicza powinna zawierać następujące elementy: kilometraż dróg punkty referencyjne o ile występują znaki drogowe pionowe i poziome, rzędne wysokościowe wszystkich elementów drogi w granicach pasa drogowego mierzone co

20 m oraz w punktach charakterystycznych

Rondo Wola Mysłowska

24

Page 27: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

rury ochronne i rzędne wysokościowe sieci uzbrojenia terenu oznaczenie rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów obiekty odwadniające (rzędne wlotu, wylotu, światło) granice pasa drogowego

10. Dokumentację powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczeja) kopię mapy zasadniczej,b) kopię mapy ewidencyjnej z naniesieniem granic faktycznego pasa drogowego.

11. Dokumentację fotograficzną skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości, co do dat wykonania fotografii orazobiektów, które dokumentuje.

12. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i jednej kopii oraz w wersjielektronicznej. W tym celu Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu kolaudacyjnego, zawyjątkiem pozycji 10, w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi izapisze na nośniku danych w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inżynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana nanośniku danych w formacie *.dwg, lub *.dxf, lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją elektroniczną jest zawarty wcenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowedo odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznegorobót.

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoruustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonychprzy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasadopisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowąustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podanaprzez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na

teren budowy, kwoty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów rozbiórkowych przechodzących

na własność Wykonawcy, koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska, wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (sprowadzenie sprzętu na teren Budowy i z powrotem,

montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie, w których skład wchodzą koszty takie jak: płace personelu i kierownictwa budowy,

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenieenergii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp.), opłaty eksploatacyjne na rzecz administratora drogi (lub innychwłaścicieli i administratorów) związane z korzystaniem z terenów drogi (lub innych terenów), nadzorem służbdrogowych (i innych odpowiednich służb) nad prowadzonymi robotami, koszty uzgodnień z administratoremdrogi oraz rzek, koszty ewentualnych zamknięć drogi, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące

Rondo Wola Mysłowska

25

Page 28: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

BHP, usługi obce na rzez budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanychrobót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić wczasie realizacji robót i okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez

właścicieli sieci, koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci, koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów, wykonanie układów przejściowych na czas budowy, wartość zakupu i zużytych materiałów do wykonania tymczasowych dróg technologicznych według potrzeb

wynikających z przyjętej technologii robót, przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji

Technicznych, uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywóz zbędnych materiałów Wykonawcy, Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji wynikających z przyjętej technologii robót, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z opracowaniem, zatwierdzeniem projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i przerw w robotach, oraz koszty związane z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją objazdów.

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektuInżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających zpostępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwaruchu,

(c) opłaty/dzierżawy terenu,(d) przygotowanie terenu,(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i

drenażu,(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,

poziomych, barier i świateł,(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,(b) demontaż objazdów i dróg dojazdowych po zakończeniu robót,(c) koszty związane z naprawą / remontem dróg objazdowych,(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt naprawy / odbudowy i remontu istniejących dróg publicznych obejmuje:(a) wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego istniejących odcinków dróg, które będzie

wykorzystywał Wykonawca do przewozu materiałów i przedstawienie wyników Inżynierowi iUbezpieczycielowi. Inwentaryzację dróg należy wykonać wspólnie z administratorami dróg.

(b) uzgodnienie sposobu naprawy / odbudowy istniejących dróg z administratorami(c) uzgodnienie uciążliwości transportu z administratorami dróg.

Rondo Wola Mysłowska

26

Page 29: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

(d) koszty naprawy istniejących dróg zniszczonych wskutek transportu materiałów przewidzianych dorealizacji robót objętych Kontraktem.

9.4. Opracowanie i dostarczenie Rysunków przez Wykonawcę obejmuje bez ograniczeń:

a) przygotowanie Rysunków zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednichnormach, wytycznych, kodeksach i przepisach,

b) uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń odpowiednich władz i Inżyniera,c) powielanie Rysunków w ilości jak określono,d) dostarczenie Rysunków Inżynierowi oraz odpowiednim władzom zgodnie z obowiązującymi

zasadami.

9.5. Podporządkowanie się wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczeń

a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnień i zezwoleń odpowiednich władz, użytkowników, właścicieli iinnych osób prawnych i fizycznych,

b) przeprowadzenie inwentaryzacji Placu Budowy,c) przywrócenie dróg publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich

władz i po zgodzie i aprobacie Inżyniera.

9.6. Utrzymanie dróg publicznych w czystości obejmuje bez ograniczeń

a) budowa i utrzymanie urządzeń do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodnionoInżynierem,

b) usunięcie urządzeń do mycia opon po zakończeniu Robót,c) usunięcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiałów na składowisko Wykonawcy

poza Plac Budowy,d) przywrócenie Placu Budowy do stanu pierwotnego,e) utrzymanie czystości dróg publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym z zarządcą drogi i

zatwierdzonym przez Inżyniera,f) koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów.

9.7. Koszty związane z zabezpieczeniem budowy obejmują bez ograniczeń

a) koszty podporządkowania się wymaganiom klauzuli 1.5.5 niniejszej ST,b) koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów.

9.8. Tymczasowe zajęcie gruntów obejmuje bez ograniczeń

a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnień, uzgodnień, zezwoleń oraz rekompensatspowodowanych czasowym zajęciem gruntu dla jego właścicieli,

b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunków Klauzuli 1.5.19 D-M 00.00.00 „WarunkiOgólne”.

9.9. Zapewnienie dojazdów do dróg, gospodarstw w czasie trwania Kontraktu

(a) dojazd w zakresie uzgodnionym z właścicielem i zatwierdzonym przez Inżyniera przedrozpoczęciem robót,

(b) dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów i sprzętu,(c) tymczasowe przełożenie urządzeń obcych i/lub obiektów inżynierskich (jeżeli występuje),(d) roboty dodatkowe związane z budową dojazdów lub utrzymaniem istniejących (łącznie z

wielokrotnym manipulowaniem),(e) usunięcie dojazdów i tymczasowych obiektów inżynierskich (jeżeli występuje),

Rondo Wola Mysłowska

27

Page 30: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

(f) przebudowa lub przełożenie końcowej lokalizacji urządzeń obcych i/lub obiektów inżynierskich(jeżeli występuje)

(g) usunięcie z placu budowy wszystkich użytecznych i nieużytecznych materiałów oraz sprzętu,pozostałych Wykonawcy po zakończeniu robót,

(h) koszty dostosowania do wymagań specyfikacji, polskich norm i rozporządzeń.(i) dojazd w zakresie uzgodnionym z właścicielem i zatwierdzonym przez Inżyniera przed

rozpoczęciem robót,(j) dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów i sprzętu,(k) tymczasowe przełożenie urządzeń obcych i/lub obiektów inżynierskich (jeżeli występuje),(l) roboty dodatkowe związane z budową dojazdów lub utrzymaniem istniejących (łącznie z

wielokrotnym manipulowaniem),(m) usunięcie dojazdów i tymczasowych obiektów inżynierskich (jeżeli występuje),(n) przebudowa lub przełożenie końcowej lokalizacji urządzeń obcych i/lub obiektów inżynierskich

(jeżeli występuje)(o) usunięcie z placu budowy wszystkich użytecznych i nieużytecznych materiałów oraz sprzętu,

pozostałych Wykonawcy po zakończeniu robót,(p) koszty dostosowania do wymagań specyfikacji, polskich norm i rozporządzeń.

9.12. Zabezpieczenie wykonania (gwarancje) obejmują bez ograniczeń

a) koszty uzyskania, obsługi i przedłożenia zabezpieczenia wykonania.

9.13. Ubezpieczenia obejmują bez ograniczeń

a) koszty uzyskania, obsługi i przedłożenia wszelkich ubezpieczeń.

9.14. Rozpoznanie terenu pod względem obecności niewypałów, niewybuchów i innych przedmiotów wybuchowych.

- koszt rozpoznania terenu obejmuje:- przeprowadzenie badań terenu na obecność niewybuchów, niewypałów oraz innych przedmiotów

niebezpiecznych,- opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,- zabezpieczenie miejsc znalezisk, - likwidacja materiałów i przedmiotów niebezpiecznych

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraztablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dlaznaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania nadrogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

6. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z roku 2005 z późniejszymizmianami).

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z roku 2004, Nr 19, poz. 177).

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z roku 2001, Nr 62, poz. 627 z później-szymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 o sposobie udostępniania in-formacji o środowisku, (Dz. U. z roku 2007 Nr 120, poz. 828).

Rondo Wola Mysłowska

28

Page 31: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

9. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach orazzmianie niektórych ustaw (DZ. U. Nr 100, poz. 1085 z późniejszymi zmianami).

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206)

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.) zezmianami i rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy.

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagańjakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczaniawyrobów budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania wyrobówbudowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu tablicy in-formacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – (Dz. U. z roku2002, Nr 108 poz. 953)

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmiana-mi).

17. Rozporządzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficz-nych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z późniejszymi zmia-nami).

18. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmia-nami).

Rondo Wola Mysłowska

29

Page 32: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

Rondo Wola Mysłowska

30

Page 33: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-01.01.01. Odtworzenie trasy w terenie

D-01.01.01.ODTWORZENIE TRASY W TERENIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniemprzebiegu trasy i punktów wysokościowych w ramach przebudowy dróg powiatowych nr 1324L i 1328L wmiejscowości Wola Mysłowska na skrzyżowanie typu „rondo”..

1.2. Zakres stosowania STSpecyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych STUstalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami

mającymi na celu odtworzenie przebiegu trasy i wyznaczenie punktów wysokościowych w ramach prac budowlanych określonych w punkcie 1.1.

W zakres tych Robót wchodzi:1. wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych trasy i punktów wysokościowych (reperów roboczych

założonych w terenie dowiązanych do reperów państwowych;2. uzupełnienie trasy dodatkowymi punktami;3. zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób

ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;4. wyznaczenie przekrojów poprzecznych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M-00.00.00 "Wymaganiaogólne" pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące RobótOgólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIAŁYOgólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania i pozyskiwania podano w ST D-M-00.00.00

"Wymagania ogólne" pkt. 2.Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane o średnicy 0,15-0,20 m i długości

1,5-1,7 m z gwoździem lub prętem stalowym lub rury metalowe o długości około 0,5 m, słupki betonowe oraz dlapunktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bitumicznej bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości 0,04-0,05 m. Do stabilizowania pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o średnicy 0,05-0,08 m i długości około0,3 m.3. SPRZĘT

Ogólne wymagania jakie powinien spełniać sprzęt pomiarowy podano w ST D-M-00.00.00 "Wymaganiaogólne" pkt. 7.3.

3.1. Sprzęt pomiarowy taki jak niwelator, łata, taśma stalowa, itp. powinien gwarantować uzyskanie wymaganejdokładności pomiaru i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORTOgólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4.

4.1. Materiały (pale drewniane, słupki betonowe, paliki, rury metalowe) mogą być przewożone dowolnymiśrodkami transportu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Rondo Wola Mysłowska31

Page 34: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-01.01.01. Odtworzenie trasy w terenie

5. WYKONANIE ROBÓTOgólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1-5 i 7).Przed przystąpieniem do robót w oparciu o dane projektowe i dane pobrane z właściwego Powiatowego

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiarygeodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje iuprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach wykrytych wwytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne zrzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się odrzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora nadzoru.Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przezInspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacjiprojektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostaną wykonane na kosztZamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadkuobciążą Wykonawcę.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przedzaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone woznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzórtych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasietrwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe znajdujące się na terenie objętym inwestycją zostaną zniszczone przezWykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania , a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót,to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązkówWykonawcy.

5.2. Wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowychPunkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy

użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych pozagranicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie możeprzekraczać 500 m.

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektówtowarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlachwzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowychlub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowanyprzez Inspektora nadzoru.

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniubył mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczneokreślenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową .Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich lecz nie rzadziej niż co

50 metrów.Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie

może być większe niż 5 cm . Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm wstosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi

palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

Rondo Wola Mysłowska

32

Page 35: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-01.01.01. Odtworzenie trasy w terenie

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów napowierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagającychuzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku wprowadzenia przekroi poprzecznych nie pokrywających się z występującymi w DokumentacjiProjektowej lub różnicy w rzędnych, podstawą do prowadzenia niwelety będą następujące zasady:- wyrównanie istniejącej nawierzchni do wymaganych spadków poprzecznych,- ułożenie warstw konstrukcji zgodnie z Dokumentacją Projektową,

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy.Wiechy należy stosować w przypadku wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechaminie powinna przekraczać 25 m.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształciezgodnym z dokumentacją projektową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTOgólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należyprowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiamipodanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.1. Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców idzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkładaInspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:- roboty przygotowawcze,- koszt zapewnienia niezbędnych środków produkcji,- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,- wyznaczenie reperów roboczych,- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające

odszukanie i ewentualne odtworzenie,- zakup, dowiezienie materiałów niezbędnych do wyznaczenia punktów wynikających z wyżej wymienionych

robót,- koszty pobrania niezbędnych materiałów ze składnicy odpowiedniego Ośrodka Geodezji i Kartografii.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Rondo Wola Mysłowska33

Page 36: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-01.01.01. Odtworzenie trasy w terenie

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.8. Ustawa z 17.05.1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi

zmianami).9. GST GG-00.01.02 Założenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji dróg i obiektów

mostowych.

Rondo Wola Mysłowska

34

Page 37: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg

D-01.02.04ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji TechnicznejPrzedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

rozbiórką elementów zagospodarowania pasa drogowego w ramach przebudowy dróg powiatowych nr 1324L i 1328L w miejscowości Wola Mysłowska na skrzyżowanie typu „rondo”..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniui realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót w ramach prac rozbiórkowych określonychw punkcie 1.1. niniejszej ST.

Zakres robót jest następujący: - rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej i podbudowy z kruszywa, - rozbiórka chodników z płyt betonowych,- rozbiórka nawierzchni betonowej na parkingach,- rozbiórka znaków drogowych.

1.4. Określenia podstawoweOkreślenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M-00.00.00

"Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące RobótOgólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST D- M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY- nie dotyczy

3. SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D- M-00.00.00"Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.1. Typ sprzętu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiórki. Wybrany sprzęt powinien uzyskać akceptacjęInspektora nadzoru.

4. TRANSPORTOgólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D- M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4.

4.1. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.9.

4.2. Wykonawca zapewni sukcesywny odwóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszejST.

4.3. Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓTOgólne zasady wykonania Robót podano w ST D- M-00.00.00 "Wymagania ogólne: pkt.5.Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do powtórnego wykorzystania

powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile odzyskane elementy nie stają się własnościąWykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce składowania wskazane przez Inspektora nadzoru. Bezużyteczneelementy i materiały Wykonawca odwiezie na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. W przypadku składowaniatych elementów poza pasem wywłaszczenia Wykonawca powinien uzyskać na to zgodę właściciela gruntu.

Rondo Wola Mysłowska35

Page 38: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg

Ewentualne doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów ulic, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie zDokumentacją Projektową będą wykonane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należyzapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły (wykopy) należy wypełnić warstwamiodpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D-02.03.01 "Wykonanie nasypów".

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D- M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.1. Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu stopniauszkodzenia rozbieranych elementów i pozostającej konstrukcji.

7. OBMIAR ROBÓTOgólne zasady obmiaru Robót podano w ST D- M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.1. Jednostką obmiarową jest:- 1 m2 dla obiektów powierzchniowych- 1 mb dla obiektów liniowych- 1 szt. dla obiektów kubaturowych

8. ODBIÓR ROBÓTOgólne zasady odbioru Robót podano w ST D- M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCIOgólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D- M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9.

9.1. Cena wykonania robót obejmuje:a) dla rozbiórki obiektów powierzchniowych: roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, koszty zapewnienia niezbędnych czynników produkcji wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, rozkucie i zerwanie nawierzchni , ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu, załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;b) dla rozbiórki obiektów liniowych : roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, koszty zapewnienia niezbędnych czynników produkcji wyznaczenie elementów do rozbiórki, odkopanie elementów wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu, załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

Materiały rozbiórkowe, które nie stanowią wartości dla Inwestora, Wykonawca usunie z terenu budowy. Materiały przydatne dla Inwestora przewiezie w miejsce wskazane przez Inwestora.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

Rondo Wola Mysłowska.

36

Page 39: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego

przeznaczenia6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i

kwadratowym9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

Rondo Wola Mysłowska37

Page 40: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg

Rondo Wola Mysłowska.

38

Page 41: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-02.01.01. Wykonanie wykopów

D-02.01.01.WYKONANIE WYKOPÓW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji TechnicznejPrzedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru wykopów, w gruntach

I-V kategorii, w ramach w ramach przebudowy dróg powiatowych nr 1324L i 1328L w miejscowości WolaMysłowska na skrzyżowanie typu „rondo”..

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robótwymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji określają wymagania dla robót ziemnych w wykopach przewidzianychdo wykonania na:- drodze,- zjazdach,- chodnikach,- miejscach parkingowychwraz z sunięciem gruntów nienośnych z odwiezieniem na odkład.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Wykop – budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego w postaci odpowiednio ukształtowanejprzestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu.

1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lubwykopu.

1.4.3. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywaniawykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.

1.4.4. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni dogłębokości przemarzania, nie mniej jednak niż do głębokości 1 m od zaprojektowanej powierzchni robótziemnych.

1.4.5. Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w którejwłaściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli.

1.4.6. Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia wykopu o kształcie i nachyleniu dostosowanym dowłaściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań.

1.4.7. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:Is = d / ds.

w którym: d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),ds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona wnormalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotachziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3).

1.4.8. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określonawg wzoru:

U = d60 / d10

w którym:d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

Rondo Wola Mysłowska.

39

Page 42: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-02.01.01. Wykonanie wykopów

1.4.9. Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

1

20 E

EI

gdzie:E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205.

1.4.10. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. Wykonawca robótjest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją ipoleceniami Inżyniera

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M-00.00.00.„Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Ogólne zasady wykorzystania gruntów

Wykopy będą prowadzone w gruntach nieskalistych mineralnych. Grunty uzyskane przy wykonaniuwykopów i przewidziane do wbudowania w nasypy muszą spełniać wymagania ST D-02.03.01. Dopuszcza sięużycie tych gruntów do ponownego wbudowania tylko po wykonaniu szczegółowych badań potwierdzających ichprzydatność do wbudowania w nasyp.

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności dobudowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo odpowyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgodyInżyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lubprzewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiedniozabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystanew maksymalnym stopniu do budowy nasypów lub zasypek wykopów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą byćwywiezione poza plac budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub zazezwoleniem Inżyniera.

Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów nie będące nadmiarem objętości robótziemnych zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza plac budowy z przeznaczeniem innym niżbudowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest obowiązany do dostarczeniarównoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład wporozumieniu z Inżynierem. Inżynier może nakazać pozostawienie na placu budowy gruntów, których czasowanieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Zapewnienie terenów na odkładnależy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w Kontrakcie. Oprócz gruntów wymienionych wpkt 1.3. b, wszystkie grunty z wykopów na trasie mogą być wbudowane w nasypy.

2.3. Niezależnie od przedstawionej przydatności gruntów do budowy nasypów w pkt 2.3. Wykonawca ma obowiązekbieżącej Kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów, celem potwierdzenia ichprzydatności do budowy nasypów, zgodnie z PN-S-02205, bądź też usunięcia z podłoża i przewiezienia na odkład.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Rondo Wola Mysłowska

40

Page 43: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-02.01.01. Wykonanie wykopów

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. Użyty sprzęt

powinien gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i

wymaganiami Specyfikacji Technicznych

3.2. Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt:

łopaty – przy ręcznym wykonaniu robót, koparki jednonaczyniowe kołowe, koparko – spycharki, koparko – ładowarki, ładowarki,

lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnegowpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie odspajaniai transportu. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptacjęInżyniera.

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien równieżdysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętupodstawowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwazarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinnyspełniać wymagania podane w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeńWykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniejzaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia nawierzchni dróg i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:

- Projekt organizacji i harmonogram robót ziemnych,

- Projekt zabezpieczenia wykopów i rozkopów fundamentowych,

- Projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopów wraz z zasilaniem

energetycznym i odprowadzeniem wody poza zasięg robót wraz z uzgodnieniami

i przedłoży je do akceptacji Inżynierowi.

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzeniarobót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lubinnych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności dobudowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo odpowyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.

Rondo Wola Mysłowska.

41

Page 44: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-02.01.01. Wykonanie wykopów

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lubprzewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiedniozabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wykonanie wykopów

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze – odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01 oraz z poleceniamiInżyniera.

Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokościowe wraz ze wszystkimizmianami, zatwierdzonymi przez Inżyniera.

5.2.2. Odwodnienie wykopów

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewniająodprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przedprzewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniomgruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutekzaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawcama obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiekdodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Źródła wody,odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należyodprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

Rowy boczne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dokładność wykonania skarprowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w p. 5.3.

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwaniarobót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robótziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybkiodpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2%w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów orazterminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasiepostępu robót ziemnych.

Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w DokumentacjiProjektowej, Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych iopadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych, zgodnie z normą PN-S-02205powinno spełniać wymagania dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) podanego w tablicy 1.

Wskaźnik zagęszczenia IS, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu gruntu(Pd) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej (Pds)szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-04481.

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia (lub maksymalne wartości wskaźnika odkształcenia Io) iwtórnego modułu odkształcenia E2 w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych.

Kategoria ruchu KR3 ÷ KR6 Kategoria ruchu KR1 ÷ KR2

Strefa korpusu liczona odpoziomu robót ziemnych wg

PN-S-02205

Poziom[m] Is

E2 [MPa] IoIs

E2 [MPa] Io

Nsp Sp Nsp Sp Nsp Sp Nsp Sp

poziom robót ziemnych 0,0 120 120 2,2 100 100 2,2 w-wa o grub. od 0 do 0,20 m 1,0 1,0

poziom w-wy na głębokości 0,20 80 60 2,2 ¾ 80 60 2,2 ¾w-wa o grub. od 0,2 m do 0,5 m 1,0 0,97

poziom w-wy na głębokości 0,50 60 45 ¾ ¾ 60 30 ¾ ¾

Rondo Wola Mysłowska

42

Page 45: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-02.01.01. Wykonanie wykopów

Dopuszcza się dodatkowo jako ocenę zagęszczenia stosowanie płyty dynamicznej po jej wykalibrowaniu podwarunkiem, że Wykonawca w sposób wiarygodny udowodni możliwość wykorzystania metody do kontroliwykonywanych nasypów. Metoda ta może być traktowana jedynie jako pomocnicze, dla bieżącej oceny postępu ijakości robót. Kryteria oceny oraz częstotliwość badań musi zaakceptować Inżynier.

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnikazagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is podanych w tablicy 1.

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośredniezagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającegouzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia (Io, Is) oraz wtórnego modułu odkształcenia (E2).

Konieczność doprowadzenia gruntu podłoża w wykopie do wymaganych parametrów nie może stanowićpodstawy do roszczenia o dodatkową zapłatę. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawiado akceptacji Inżynierowi.

5.2.4. Rowy

Rowy boczne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Szerokość dna i głębokość rowunie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż 5 cm.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyżejrzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch pojazdów,które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunkówobciąża Wykonawcę robót ziemnych.

5.3. Dokładność wykonania wykopów

Częstotliwość, zakres badań i pomiarów oraz dopuszczalne odchyłki wykonanych robót ziemnych

umieszczono w tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość, zakres badań i pomiarów oraz dopuszczalne odchyłki wykonanych robót ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań ipomiarów

Dopuszczalne odchyłki

1 Szerokość korpusu ziemnegoPomiar w odstępach co 200 m na prostych,

w punktach głównych łuku, co 100 m na

łukach o R ³ 100 m co 50 m na łukach o R

< 100 m

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

10cm2 Szerokość dna rowów +5 cm/-5cm3 Rzędne powierzchni korpusu ziemnego +1/-3cm4 Pochylenie skarp 10% jego wartości wyrażonej

tg kąta5 Równość powierzchni korpusu nie więcej niż 3 cm6 Równość skarp 10cm7 Spadek podłużny powierzchni korpusu lub

dna rowu

Pomiar rzędnych w odstępach co 200 m

oraz w punktach wątpliwych

+1/-3cm

6. KONTROLA ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-02.03.01 pkt. 6

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej

Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

b) zapewnienie stateczności skarp,

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w p. 5.2.3.,

Rondo Wola Mysłowska.

43

Page 46: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-02.01.01. Wykonanie wykopów

f) w miejscach wątpliwych ( za wyniki pozytywne płaci Inżynier, za negatywne Wykonawca)

Tablica 3. Minimalne częstotliwości badań wskaźnika zagęszczenia w wykopach

StrefaStrefa korpusu

Minimalna ilość badańDrogi inne

kategoria ruchu KR3-KR6 kategoria ruchu KR1-KR2Wskaźnik zagęszczenia Is dla górnej warstwy o

grubości 20 cm1/100 mb jezdni

1/100 mb jezdni (nie mniej niż 3 dla

całej drogi)Wskaźnik zagęszczenia Is na głębokości od 20

do 50 cm od powierzchni robót ziemnych1/200 mb jezdni

1/100 mb jezdni (nie mniej niż 2 dla

całej drogi)Wskaźnik zagęszczenia Is dla warstwy

ulepszanej spoiwem hydraulicznym1/100 mb jezdni

1/100 mb jezdni (nie mniej niż 3 dla

całej drogi)Wtórny moduł odkształcenia E2 1/200 mb jezdni (nie mniej niż 2

dla całej jezdni)

1/250 mb jezdni (nie mniej niż 2

dla całej drogi)

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacjiokreślonymi w punkcie 5 oraz z Dokumentacją Projektową.Szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, właściwe ujęcie i odprowadzenie ewentualnych wysięków wodnych.

6.2.2. Kontrola wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi wniniejszej specyfikacji pkt 5.2 oraz w Dokumentacji Projektowej.W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,b) zapewnienie stateczności skarp,c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt 5.2.3.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lubniwelatorem, w odstępach co 25 m na prostych, w punktachgłównych łuku, co 15 m na łukach o R ³ 100 m, co 25 m nałukach o R < 100 m oraz w miejscach, które budząwątpliwości

2 Pomiar szerokości dna rowów3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu

ziemnego4 Pomiar pochylenia skarp5 Pomiar równości powierzchni korpusu6 Pomiar równości skarp7 Pomiar spadku podłużnego powierzchni

korpusu lub dna rowuPomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 25 m oraz wpunktach wątpliwych

8 Badanie zagęszczenia gruntu wg tablicy 3

Rondo Wola Mysłowska

44

Page 47: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-02.01.01. Wykonanie wykopów

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm.

6.3.3. Szerokość dna rowów

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm.

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub+1cm.

6.3.5. Równość korony korpusu

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.

6.3.6. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatoremrzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cmlub +1 cm.

6.3.7. Zagęszczenie gruntu

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym dlaodpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należyokreślić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkę obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ilości robót ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robót zostały określone na podstawie przekrojówpoprzecznych, bez uwzględnienia spulchnienia i zagęszczenia gruntu rodzimego. Wykonawca powinien uwzględnićte współczynniki w cenie jednostkowej.

Cena 1 m3 wykonania robót ziemnych w wykopach obejmuje:- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, w tym obmiar terenu po zdjęciu warstwy humusu,- oznakowanie robót,- wykonanie projektu organizacji i harmonogram robót ziemnych,- wykonanie projektu zabezpieczenia wykopów i rozkopów fundamentowych,

Rondo Wola Mysłowska.

45

Page 48: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-02.01.01. Wykonanie wykopów

- wykonanie projektów wykonawczych odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopów wraz z zasilaniemenergetycznym i odprowadzeniem wody poza zasięg robót wraz z uzgodnieniami,

- oznakowanie robót,- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie,

załadunek, przewiezienie i wyładunek oraz ewentualne rozplatnowanie urobku na odkładzie,- koszt wykonania projektu obniżenia poziomu wód gruntowych, wraz z wykonaniem odwodnienia –

monitoringu wód gruntowych,- profilowanie dna wykopu i skarp,- koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych wraz z

niezbędnymi urządzeniami w dostosowaniu do warunków na terenie budowy,- zagęszczenie powierzchni wykopu do parametrów podanych w ST,- zagęszczenie gruntu rodzimego do wymaganego wskaźnika zagęszczenia,- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST,- koszt utrzymania czystości na drogach w związku z transportem gruntu,- rekultywację terenu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

6. PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

10.2. Inne dokumenty

7. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

8. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

10. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

Rondo Wola Mysłowska

46

Page 49: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-02.03.01 Wykonanie nasypów

D-02.03.01.WYKONANIE NASYPÓW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji TechnicznejPrzedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

wykonaniem nasypów w ramach przebudowy dróg powiatowych nr 1324L i 1328L w miejscowości WolaMysłowska na skrzyżowanie typu „rondo”..

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robótwymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji określają wymagania dla robót ziemnych przewidzianych dowykonania nasypów pod drogą, chodnikami i zjazdami i obejmuje wykonanie nasypów z gruntów z dokopu.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nasyp – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych,spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od środków transportowych iurządzeń na korpusie drogowym.

1.4.2. Wysokość nasypu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.3. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót ziemnych, lecz wobrębie pasa robót drogowych.

1.4.4. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.

1.4.5. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni dogłębokości przemarzania, nie mniej jednak niż do głębokości 1 m od zaprojektowanej powierzchni robótziemnych.

1.4.6. Podłoże budowli ziemnej (nasypu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w której właściwościgruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli.

1.4.7. Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu o kształcie i nachyleniu dostosowanym dowłaściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań.

1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:Is = d / ds.

w którym: d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),ds.- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona wnormalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotachziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3).

1.4.9. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określonawg wzoru:

U = d60 / d10

w którym:d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.10. Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

1

20 E

EI

Rondo Wola Mysłowska47

Page 50: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-02.03.01 Wykonanie nasypów

gdzie:E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205.

1.4.11. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z DokumentacjąProjektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M-00.00.00.„Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Ogólne zasady wykorzystania gruntów

Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu, tzn.takich, które spełniają szczegółowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205 i są zaakceptowane przez Inżyniera.Akceptacja następuje na bieżąco, w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanej przez Wykonawcęwyników badań laboratoryjnych, określonych w punkcie 6. W przypadku stosowania materiałów o ograniczonejprzydatności Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń, dotyczących technologiii dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów. Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiałynieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeżeń dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, określonych w STlub przez Inżyniera, to wszelkie takie części nasypu zostaną przez Wykonawcę usunięte i wykonane powtórniez materiałów o odpowiednich właściwościach.

Dopuszcza się możliwość użycia gruntów uzyskanych z wykopów do ponownego wbudowania tylko powykonaniu szczegółowych badań i po akceptacji Inżyniera.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystanew maksymalnym stopniu do budowy nasypów lub zasypek wykopów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogąbyć wywiezione poza plac budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenielub za zezwoleniem Inżyniera.

Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów nie będące nadmiarem objętości robótziemnych zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza plac budowy z przeznaczeniem innym niżbudowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest obowiązany do dostarczeniarównoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.

Wykonawca ma obowiązek bieżącej Kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywaniawykopów, celem potwierdzenia ich przydatności do budowy nasypów, zgodnie z PN-S-02205, bądź też usunięcia zpodłoża i przewiezienia na odkład.

Tablica 1 Przydatność gruntów i innych materiałów do wykonywania budowli ziemnych określona na podstawie

normy PN-S-02205

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść zastrzeżenia

1 2 3 4Na dolne warstwy nasypów

1. Rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty

1. Rozdrobnione grunty skaliste miękkie

- gdy pory w gruncie skalistym będą wypełnione gruntem lub materiałem drobnoziarnistym

Rondo Wola Mysłowska.

48

Page 51: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-02.03.01 Wykonanie nasypów

poniżej strefyprzemarzania

kamieniste, zwietrzelinowe,rumosze i otoczaki

2. Żwiry i pospółki, również gliniaste

3. Piaski grubo, średnio i drobnoziarniste, naturalne iłamane

4. Piaski gliniaste z domieszką frakcji żwirowo-kamienistej (morenowe) o wskaźniku różnoziarnistości U15

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyły piaszczyste i pyły

- gdy będą wbudowane w miejsca suche lub zabezpieczone od wód gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem pylastych piasków próchnicznych

- do nasypów nie wyższych niż 3m, zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste oraz inne o wL<35%

- w miejscach suchych lub przejściowo zawilgoconych

- w przypadku żużli należy skontrolować ich odporność na rozpad żelazawy wg PN-B-06714/39 [11] oraz krzemianowy wg PN-B-06714/37 [10]. Odporność powinna być całkowita

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny zwięzłe i gliny pylastezwięzłe oraz inne grunty o wL od 35% do 60%

- do nasypów nie wyższych niż 3m: zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o zawartości frakcji iłowej ponad 2%

- gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje się na głębokości większej od kapilarności biernej podłoża

8. Żużle wielkopiecowe i innemetalurgiczne z nowego studzenia (do 5 lat)

- o ograniczonej podatności na rozpad –łączne straty masy do 5%

9. Iłołupki przywęglone nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostaną wypełnione materiałem drobnoziarnistym

10. Popioły lotne i mieszaniny popiołowo - żużlowe

- gdy zalegają w miejscach suchych lub są izolowane od wody

Na górne warstwy nasypów w strefie przemarzania

1. Żwiry i pospółki2. Piaski grubo i

średnioziarniste3. Wysiewki kamienne o

uziarnieniu odpowiadającym pospółkom lub żwirom

1. Żwiry i pospółki gliniaste2. Piaski pylaste i gliniaste3. Pyły piaszczyste i pyły4. Gliny o wL<35%5. Mieszaniny popiołowo –

żużlowe z węgla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o zawartości frakcji iłowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntów spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne popioły itp.

7. Żużle wielkopiecowe i innemetalurgiczne

- drobnoziarniste i nierozpadowe: stratymasy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnoś10

W wykopach i miejscach zerowych do głębokości przemarzania

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i wysadzinowe

- gdy są ulepszane spoiwami (cementem, wapnem, aktywnymi popiołami itp.)

Rondo Wola Mysłowska49

Page 52: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-02.03.01 Wykonanie nasypów

2.3. Grunty z dokopu

Brakującą ilość gruntów do wykonania nasypów Wykonawca uzyska z dokopu. Wykonawca jestodpowiedzialny za przydatność gruntu z dokopu na wykonanie nasypu. Przydatność gruntów i innych materiałów dobudowy nasypów określa się zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-S-02205 i tablicy 1.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt

Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inżyniera.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania,transportu, wbudowania i zagęszczania.

Do zagęszczania nasypów należy używać: walce, małe walce i płyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne,

Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Dobór sprzętuzagęszczającego Wykonawca ustali doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania nasypów. Każdy innyrodzaj sprzętu zagęszczającego zaproponowany przez Wykonawcę powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

Do transportu mas ziemnych należy używać: samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.

Do przemieszczania gruntu: spycharki, koparki, koparko-ładowarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwazarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinnyspełniać wymagania podane w DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Materiał na nasypy będzie pozyskany z dokopu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca przygotuje:

Rondo Wola Mysłowska.

50

Page 53: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-02.03.01 Wykonanie nasypów

- Projekt organizacji i harmonogram robót ziemnych,

- Recepty odziarnienia gruntu uzyskanego z wykopu do wymaganych parametrów wraz z technologią

transportu z miejsca wykopu w miejsce wbudowania

i przedstawi do akceptacji Inżyniera

5.2. Grunty z dokopu

Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawcę powinno być zaakceptowane przez Inżyniera. Dokopy muszą mieć wszelkie wymaganym prawem zezwolenia na eksploatację i należy przeprowadzić

rekultywację terenu zgodnego z zezwoleniem na eksploatację. Budowa drogi dojazdowej do dokopu należy doWykonawcy.

Pozyskiwanie gruntu z dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatnościzalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera. Głębokość, na jakąnależy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowynasypów nie powinny być odspajane, chyba, że wymaga tego dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezieniaz dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotemw miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. O ile to konieczne dokop należy odwodnić przezwykonanie rowu odpływowego. Dno i skarpy dokopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być takukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach dokopu należy przeprowadzićrekultywację według odrębnej Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę.

5.3. Wykonanie nasypów

5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu

Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć robotyprzygotowawcze, określone w Dokumentacji Projektowej oraz w ST D-01.01.01.

5.3.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefiepodłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niżokreślona w tablicy 2. Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 2 nie mogą być osiągnięte przez bezpośredniezagęszczanie podłoża to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskaniewymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.

Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m odpowierzchni terenu

Nasypy o wysokości,m

Minimalna wartość Is dla:

dróg i ulic innych niż drogi ekspresowe i autostrady

kategoria ruchuKR3-KR6

kategoria ruchuKR1-KR2

do 2 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,95

Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 0,95 lub E 40 dla ulic, Wykonawca powiniendogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.

5.3.3. Zasady wykonania

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, któreokreślono w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przezInżyniera.

Rondo Wola Mysłowska51

Page 54: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-02.03.01 Wykonanie nasypów

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następującychzasad:a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny

być wznoszone równomiernie na całej szerokości.

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętuużywanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero postwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości nacałej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwynasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (owspółczynniku K10 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4 % 1 %. Kiedy nasyp jest budowany wterenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien byćjednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiaćlokalne gromadzenie się wody.

e) Warstwę z gruntów nieprzepuszczalnych należy na koniec dnia roboczego „zamknąć” walcem gładkim. Przed przy-stąpieniem do układania kolejnej warstwy należy spulchnić już ułożoną na grubość ok. 5cm.

f) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana zgruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzonapoza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiegapowstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.

g) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, owskaźniku wodoprzepuszczalności K10 5,18 m/dobę i wskaźniku różnoziarnistości U 3 lub zgodnie z normą,grunty o mniejszym wskaźniku różnoziarnistości można stosować warunkowo, jeżeli wstępne próby na poletkudoświadczalnym wykażą możliwość uzyskania wymaganego zagęszczenia.

h) Zgodnie z PN-S-02205 wskaźnik różnoziarnistości gruntu powinien wynosić, co najmniej 3. Takie grunty zaleca siędo wykonania dolnych warstw nasypu,

i) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubości, conajmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego,

j) Na każdym etapie wykonania nasypów należy zagwarantować odpowiednie odwodnienie terenu robót.

k) Grunt przywieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier możedopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów

Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięciewymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekraczawartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10 % jej wartości.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu.Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem

palonym albo hydratyzowanym.W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona

nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia.W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli

warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić wczasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie wnasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiemlub lodem.

Rondo Wola Mysłowska.

52

Page 55: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-02.03.01 Wykonanie nasypów

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem pracnależy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać naniej następnych warstw.

5.3.4. Zagęszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętuodpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubość warstwy

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określićdoświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkt 5.3.4.6.

5.3.4.3. Wilgotność gruntu

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją:a) w gruntach niespoistych 2 %b) w gruntach mało i średnio spoistych + 0 %, - 2 %

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w pktach6.3.2 i 6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocąoznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodniez normą PN-S-02205:1998, należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliweokreślenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12.

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, powinien na całejszerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach

Strefakorpusu

Minimalna wartość Is dla:

dróg i ulic innych niż autostrady i drogi ekspresowe

kategoria ruchuKR3-KR6

kategoria ruchuKR1-KR2

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od powierzchni robót ziemnych:

0,2 do 1,2 m 1,00 0,97

Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych poniżej:

1,2 m 0,97 0,95

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzeniewskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z normą PN-S-02205:1998.

Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż:a) dla żwirów, pospółek i piasków

2,2 przy wymaganej wartości Is 1,0, 2,5 przy wymaganej wartości Is < 1,0,

b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów – 2,0,c) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0.

Rondo Wola Mysłowska53

Page 56: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-02.03.01 Wykonanie nasypów

Powyższe wartości należy uznać za orientacyjne i wypadku rozbieżności w ich interpretacji należy wykonaćbadania porównawcze dla określonego rodzaju gruntu. W przypadku badania wskaźnika odkształcenia w miejscewskaźnika zagęszczenia częstotliwość badań musi być taka jak wymagana dla wskaźnika zagęszczenia.

Wykonawca może zaproponować także inne metody określania zagęszczenia gruntu (np. pomiar sondąizotopową, płytą dynamiczną po wykalibrowaniu, itp.) pod warunkiem, że w sposób wiarygodny udowodnimożliwość wykorzystania tych metod do kontroli wykonywanych nasypów. Metody te mogą być traktowane jedyniejako pomocnicze, dla bieżącej oceny postępu i jakości robót. Kryteria oceny wg zaproponowanych metod orazczęstotliwość badań musi zaakceptować Inżynier.

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinienspulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenienie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudowaćnowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.

5.3.4.5. Dokładność wykonywania nasypów

Przy wykonywania nasypów obowiązują następujące wymagania: szerokość nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm a krawędzie korony nie

powinny mieć wyraźnych załamań, rzędne robót ziemnych w stosunku do projektowanych nie mogą przekraczać + 1 cm i – 3 cm, pochylenie poprzeczne górnej powierzchni nasypu z tolerancją 1 % w stosunku do projektu, pochylenia skarp nasypów nie mogą różnić się od projektowanych o więcej niż 10 % ich wartości wyrażonej

tangensem kąta, wybrzuszenia i wklęśnięcia skarpy nie mogą być większe niż 10 cm przy pomiarze łatą 3 m, spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych

wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż – 3 cm lub +1 cm.

Styk dwóch przyległych części nasypu wykonanych z różnorodnych gruntów wykonać przy pomocy stopni.

5.1. Odkłady

Miejsce odkładu ma zapewnić Wykonawca i musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera.

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostałypozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych praczwiązanych z trasą drogową.

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy

drogowej, ze względu na harmonogram robót nie jest uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów

pozyskiwanych z wykopu.Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to

jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inżyniera.

5.4.2. Lokalizacja odkładu

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały tepowinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz doewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektowąi odpowiednimi zasadami, dotyczącego wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera.

Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te należyprzewieźć na odkład.

Miejsce odkładu, które zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być zaakceptowane przez Inżyniera.Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu.

Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającej w wykopie, to:

Rondo Wola Mysłowska.

54

Page 57: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-02.03.01 Wykonanie nasypów

odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przyczym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:

nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać tylkood wyższej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować poniżejwykopu,

na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony najczęściejwiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu.Jeśli odkład zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on

usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera.Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych zniszczeń środowiska naturalnego wskutek

prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę.

5.4.3. Zasady wykonania odkładów

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie powinnybyć zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegaćustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do1,5 m, pochyleniu skarp min. 1:1 i spadku korony od 2% do 5%.

Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładówpowinny być obsiane trawą, obsadzonymi krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodniez dokumentacją projektową.

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunkiatmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tymzakresie w dokumentacji projektowej, lub przez Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót

pomiarowych i przygotowawczych. W czasie robót ziemnych powinien systematycznie prowadzić badania kontrolnei przekazywać kopie ich wyników Inżynierowi. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaćz częstotliwością i w zakresie opisanym w punkcie 6 gwarantującym zachowanie wymagań dotyczących jakościrobót.

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów

6.2.1. Rodzaje badań i pomiarów

Sprawdzenie wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pktach niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów,b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,c) badania zagęszczenia nasypu,d) odwodnienie nasypu.

6.2.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych zkażdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niżjeden raz na 500 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: skład granulometryczny, wg PN-B-04481:1988, zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988, (Iom 2%), wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988,

Rondo Wola Mysłowska55

Page 58: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-02.03.01 Wykonanie nasypów

wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988, granicę płynności, wg PN-B-04481:1988, (WL < 35% dla gruntów spoistych wbudowywanych w dolne warstwy

nasypów), kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960, wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.2.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,b) odwodnienia każdej warstwy,c) grubość każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż

jeden raz na 500 m2 warstwy,d) przestrzegania ograniczeń określonych w pktach 5.3.3.3 i 5.3.3.4, dotyczących wbudowania gruntów w okresie

deszczów i mrozów.

6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartościwskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pkt 5.3.4.4. Dobieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12,oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998.Zagęszczenie należy kontrolować według tablicy 4.

Tablica 4. Minimalna częstotliwość badań wskaźnika zagęszczenia (wskaźnika odkształcenia) i wtórnego modułu

odkształcenia E2 w nasypach.

Rodzaj badania

Minimalna ilość badańDrogi inne

kategoria ruchu KR3-KR6

kategoria ruchu KR1-KR2

Wskaźnik zagęszczenia Is 1/100 mb jezdni1/100 mb jezdni (nie mniej niż 3 dla całej

drogi)

Wtórny moduł odkształcenia E2 lubwskaźnik odkształcenia Io

1/200 mb jezdni (nie mniej niż 2dla całej drogi)

1/250 mb jezdni (nie mniej niż 2 dla całejdrogi)

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych.Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przezInżyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.5. Pomiary kształtu nasypu

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: szerokość korony korpusu.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymipochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomiewykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych wDokumentacji Projektowej.

6.2.6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podano w ST D-02.01.01 tablica2.

7. OBMIAR ROBÓT

Rondo Wola Mysłowska.

56

Page 59: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-02.03.01 Wykonanie nasypów

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkę obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonania robót w nasypach.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkiepomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ilości robót ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robót zostały określone na podstawie przekrojów poprzecznych,bez uwzględnienia spulchnienia i zagęszczenia gruntu rodzimego. Wykonawca powinien uwzględnić te współczynnikiw cenie jednostkowej.

Cena 1 m3 wykonania robót ziemnych w nasypach obejmuje:- prace pomiarowe i oznakowanie robót,- wykonanie projektu organizacji i harmonogram robót ziemnych,- pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportu,- transport gruntu na miejsce wbudowania i rozładunek,- zagęszczenie podłoża z gruntu rodzimego do wymaganego wskaźnika zagęszczenia,- wbudowanie gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, warstwami wraz z zagęszczeniem zgodnie z

wymaganiami ST,- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnych

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną- odwodnienie terenu w czasie trwania robót,- formowanie poboczy i skarp,- koszt zabezpieczenia skarp nasypów przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robót do czasu

zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),- przeprowadzenie wymaganych przez ST badań laboratoryjnych, dotyczących właściwości wbudowanych

gruntów i wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu- koszty związane z utrzymaniem czystości na przyległych drogach, - uporządkowanie przyległego terenu- wykonanie ewentualne objazdów na czas budowy a następnie ich rozebranie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

6. PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

10.2. Inne dokumenty

7. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Rondo Wola Mysłowska57

Page 60: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-02.03.01 Wykonanie nasypów

8. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

10. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

Rondo Wola Mysłowska.

58

Page 61: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-.04.01.01.Profilowanie z zagęszczeniem podłoża

D-04.01.01.PROFILOWANIE Z ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji TechnicznejPrzedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z profilowaniem i

zagęszczeniem podłoża w przebudowy dróg powiatowych nr 1324L i 1328L w miejscowości Wola Mysłowska naskrzyżowanie typu „rondo”.

1.2. Zakres stosowania STSpecyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych STUstalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podłoża

przeznaczonego do ułożenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach robót opisanych w ppkt. 1.1. niniejszej ST.

1.4. Określenia podstawoweOkreślenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"

pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące RobótOgólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

Dla koryta wykonywanego w gruntach spoistych, wykazujących zmienność nośności pod wpływem zmianwilgotności, należy przewidzieć - i uwzględnić w cenie jednostkowej - że w przypadku niesprzyjających warunkówwilgotności podłoża może zaistnieć konieczność zastosowania np. dodatku wapna lub innego środka do przesuszeniagruntu, kruszywa grubookruchowego itp., w celu uzyskania wymaganej nośności podłoża wg pkt. 6.1.7. niniejszejST.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3.Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością

korzystania z następującego sprzętu: równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru może

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadledo kierunku pracy maszyny,

koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczące transportu zawarte są w ST D-M-02.01.01,,Wykonanie wykopów w gruntach I-Vkategorii.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne” pkt. 5 .

5.1. Warunki przystąpienia do Robót

Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciemrobót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do profilowania i zagęszczaniapodłoża i wykonania tych robót z wyprzedzeniem możliwe jest wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnychwarunkach atmosferycznych.

Rondo Wola Mysłowska.

59

Page 62: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-04.01.01.Profilowanie z zagęszczeniem podłoża

Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązanybezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni.

5.2. Profilowanie podłoża

Przygotowane w ramach robót ziemnych podłoże powinno spełniać wymagania podane w DokumentacjiProjektowej (spadki, pochylenia, rzędne wysokościowe)

Podczas sprawdzania stanu podłoża naturalnego należy również oceniać rodzaj zalegającego gruntu w celuuściślenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej lokalizacji granic występowania różnych grup nośności podłoża Gi.

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń, błotalub gruntu, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.

Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędnepodłoża.

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu toprzed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściamiśredniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

Do profilowania należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnychlub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.3. Zagęszczenie podłoża

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należykontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnikzagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1 Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) Minimalna wartość Is dla:

Strefa Innych drógkorpusu KR3 ÷ KR6 KR1÷ KR2

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża

1,00

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badaniazagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, oceniając wskaźnikodkształcenia Io. Należy określić pierwotny E1 i wtórny E2 moduł odkształcenia podłoża według PN-S-02205:1998Załącznik B. Stosunek wtórnego E2 i pierwotnego E1 modułu odkształcenia nie powinien być większy niż:

a) dla żwirów, pospółek i piasków - 2,2b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów) - 2,0c) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) - 3,0

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.Jeżeli po wykonaniu Robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłożą nastąpi przerwa w robotach

i Wykonawca nie przystąpi do natychmiastowego układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłożeprzed nadmiernym zawilgoceniem na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób uzgodniony i zaakceptowanyprzez Inspektora nadzoru.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnejwarstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.Jeżeli zawilgocenie nastąpiło na skutek zaniedbań Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Rondo Wola Mysłowska60

Page 63: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-.04.01.01.Profilowanie z zagęszczeniem podłoża

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00"Wymagania ogólne"pkt. 6.

6.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres pomiarów i badań wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża podaje tabela 2.Tabela 2

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1. Szerokość koryta 10 razy na 1 km2. Równość podłużna co 20 m 3. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km5. Rzędne wysokościowe co 100 m 6. Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej7. Nośność podłoża w 3 punktach na 2000 m2

8. Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych

6.1.1. Szerokość profilowanego podłożaSzerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm i

– 5 cm.

6.1.2. RównośćNierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą

przekraczać 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczneSpadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją

0,5%.

6.1.4. Rzędne wysokościoweRóżnice pomiędzy rzędnymi wyprofilowanego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać

+ 1 cm i - 2 cm.

6.1.5. ZagęszczenieWskaźnik zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od podanego w pkt. 5.3.

6.1.6. WilgotnośćWilgotność w czasie zagęszczania należy badać wg PN-77/B-06714/17. Wilgotność gruntu podłoża powinna

być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 2%.

6.1.7. Nośność podłożaNośność należy sprawdzać na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podłoża) przez pomiar

wtórnego modułu odkształcenia E2 płytą o średnicy 300 mm, zgodnie z załącznikiem B do PN-S-02205.Nośność podłoża w korycie należy uznać za wystarczającą, jeżeli wszystkie wartości wtórnego modułu

odkształcenia spełniają warunek: - E260 MPa - koryto w gruncie niespoistym, - E245 MPa - koryto w gruncie spoistym.

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanym podłożemWszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych określonych w pkt. 6.2.

powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie.Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

Rondo Wola Mysłowska.

61

Page 64: SPECYFIKACJE TECHNICZNE€¦ · – rozebranie elementów nawierzchni i dróg, – wyrównanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni jezdni, – wybudowanie chodników,

D-04.01.01.Profilowanie z zagęszczeniem podłoża

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 dały wyniki pozytywne.Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST, powinny być doprowadzone na

koszt Wykonawcy do stanu zgodności z ST, a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być ponownieprzedstawione do akceptacji Inżyniera.

9. WARUNKI PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9.Cena jednostkowa wykonania 1 m2 podłoża obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, odspojenie gruntu, koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład , profilowanie dna koryta lub podłoża, zagęszczenie, utrzymanie koryta lub podłoża w czasie budowy, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

Rondo Wola Mysłowska62