SPECYFIKACJA .Web viewCena brutto Warto›‡ brutto (cena brutto x ilo›‡) Stawka VAT (%) 1 Komputer

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SPECYFIKACJA .Web viewCena brutto Warto›‡ brutto (cena brutto x ilo›‡)...

SPECYFIKACJA

Zacznik nr 1 do SIWZ na

dostaw sprztu komputerowego oraz

oprogramowania biurowego i antywirusowego

na potrzeby Prokuratury Okrgowej w Biaymstoku

.

/piecz Wykonawcy lub Wykonawcw

ubiegajcych si o wsplne udzielenie zamwienia/

...............................................

/miejscowo i data/

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadajc na ogoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostaw sprztu komputerowego oraz oprogramowania biurowego i antywirusowego na potrzeby Prokuratury Okrgowej w Biaymstoku

my niej podpisani ...

dziaajc w imieniu i na rzecz:

...

(nazwa, adres)

tel. .. fax . e-mail ..

I. Oferujemy dostaw przedmiotu zamwienia o parametrach technicznych wyspecyfikowanych w Zaczniku nr 7 do SIWZ na nastpujcych warunkach:

Cz I zamwienia:

Lp.

Przedmiot zamwienia

Nazwa urzdzenia, model, typ

Producent

Ilo szt.

Cena brutto

Warto brutto (cena brutto x ilo)

Stawka VAT (%)

1

Komputer Stacjonarny typu AllInOne

16

2

Drukarka sieciowa

9

RAZEM:

Cz II zamwienia:

Lp.

Przedmiot zamwienia

Nazwa handlowa, model, typ

Producent

Ilo szt.

Cena brutto

Warto brutto (cena brutto x ilo)

Stawka VAT (%)

1

Oprogramowanie biurowe

16

Cz III zamwienia:

Lp.

Przedmiot zamwienia

Nazwa handlowa, model, typ

Producent

Ilo szt.

Cena brutto

Warto brutto (cena brutto x ilo)

Stawka VAT (%)

1

Oprogramowanie antywirusowe

400

II. Oferujemy wiadczenie usug gwarancyjnych w okresie . miesicy.

III. Przedmiot zamwienia zobowizujemy si dostarczy w maksymalnym terminie do:

Cz I zamwienia: dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

Cz II zamwienia: dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

Cz III zamwienia: dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

IV. Owiadczamy, e zapoznalimy si ze Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia oraz zawartymi w niej warunkami umowy. Nie wnosimy zastrzee co do ich treci i zobowizujemy si do zawarcia umowy zgodnie z przedstawionymi warunkami, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajcego oraz do przystpienia do zgodnej z nimi realizacji zamwienia niezwocznie po jej podpisaniu.

V. Odmowa podpisania umowy na warunkach okrelonych w ofercie skutkuje utrat wadium.

VI. Owiadczamy, e zaoferowany sprzt posiada pen zgodno z polskimi standardami energetycznymi i technologicznymi, za producenci zaproponowanego sprztu deklaruj zgodno z norm jakociow ISO 9001:2000 lub pniejsz.

VII. Owiadczamy, e oferowany sprzt komputerowy oraz/lub oprogramowanie s legalne, posiadaj wymagane prawem certyfikaty legalnoci, ktre zostan przekazane Zamawiajcemu najpniej w dniu dostawy sprztu i oprogramowania.

VIII. Owiadczamy, e wypenilimy obowizki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osb fizycznych, od ktrych dane osobowe bezporednio lub porednio pozyskaem w celu ubiegania si o udzielenie zamwienia publicznego w niniejszym postpowaniu.

IX. Owiadczamy, e jestemy maym / rednim przedsibiorc.

X. Owiadczamy, e zaczone do oferty dokumenty opisuj stan prawny i faktyczny, aktualny na dzie otwarcia ofert.

XI. Owiadczamy, i uwaamy si za zwizanych niniejsz ofert przez okres 30 dni od dnia upywu terminu skadania ofert..

XII. Owiadczamy, e wykonanie nastpujcych czci zamwienia zamierzamy powierzy podwykonawcom:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

XIII. Oferta zostaa zoona na ...... stronach (kartkach) podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr .....

XIV. Integraln cz oferty stanowi nastpujce dokumenty/ zaczniki wymienione w Rozdziale VII SIWZ:

1) ................................................................................................................................ nr str. ....

2) ................................................................................................................................ nr str. ....

3) ................................................................................................................................ nr str. ....

...........................................................................

/podpisy upenomocnionych przedstawicieli wykonawcy(-w)/

(czytelny podpis lub imienna piecztka)

Zacznik nr 2 do SIWZ na

dostaw sprztu komputerowego oraz

oprogramowania biurowego i antywirusowego

na potrzeby Prokuratury Okrgowej w Biaymstoku

Zamawiajcy:

Prokuratura Okrgowa w Biaymstoku

ul. Kiliskiego 14

15-950 Biaystok

Wykonawca:

(pena nazwa/firma, adres, w zalenoci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imi, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OWIADCZENIE WYKONAWCY

SKADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R.

PRAWO ZAMWIE PUBLICZNYCH (DALEJ JAKO: USTAWA PZP),

DOTYCZCE SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU

Na potrzeby postpowania o udzielenie zamwienia publicznego pn. PO VII WB 261.9.2018 na dostaw sprztu komputerowego oraz oprogramowania biurowego i antywirusowego prowadzonego przez Prokuratur Okrgow w Biaymstoku owiadczam, co nastpuje:

INFORMACJA DOTYCZCA WYKONAWCY:

Owiadczam, e speniam warunki udziau w postpowaniu okrelone przez Zamawiajcego w rozdziale VI SIWZ.

/miejscowo i data/

.........

/podpis/

INFORMACJA W ZWIZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTW:

Owiadczam, e w celu wykazania speniania warunkw udziau w postpowaniu, okrelonych przez Zamawiajcego w rozdziale VI SIWZ, polegam na zasobach nastpujcych podmiotw, w nastpujcym zakresie*:

L.p.

Nazwa podmiotu

Zakres

/miejscowo i data/

.........

/podpis/

OWIADCZENIE DOTYCZCE PODANYCH INFORMACJI:

Owiadczam, e wszystkie informacje podane w powyszych owiadczeniach s aktualne i zgodne z prawd oraz zostay przedstawione z pen wiadomoci konsekwencji wprowadzenia Zamawiajcego w bd przy przedstawianiu informacji.

/miejscowo i data/

.........

/podpis/

________________________

* naley poda nazw podmiotu/-w i zakres

Zacznik nr 3 do SIWZ na

dostaw sprztu komputerowego oraz

oprogramowania biurowego i antywirusowego

na potrzeby Prokuratury Okrgowej w Biaymstoku

Zamawiajcy:

Prokuratura Okrgowa w Biaymstoku

ul. Kiliskiego 14

15-950 Biaystok

Wykonawca:

(pena nazwa/firma, adres, w zalenoci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imi, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OWIADCZENIE WYKONAWCY*

SKADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R.

PRAWO ZAMWIE PUBLICZNYCH (DALEJ JAKO: USTAWA PZP),

DOTYCZCE PRZESANEK WYKLUCZENIA Z POSTPOWANIA

Na potrzeby postpowania o udzielenie zamwienia publicznego pn. PO VII WB 261.9.2018 na dostaw sprztu komputerowego oraz oprogramowania biurowego i antywirusowego prowadzonego przez Prokuratur Okrgow w Biaymstoku owiadczam, co nastpuje:

OWIADCZENIA DOTYCZCE WYKONAWCY:

1. Owiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z postpowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt

12-23 ustawy Pzp.

/miejscowo i data/

.........

/podpis/

Owiadczam, e zachodz w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postpowania na podstawie art. ....................................................... ustawy Pzp**. Jednoczenie owiadczam, e w zwizku zww.okolicznoci, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjem nastpujce rodki naprawcze: ..............................................................................................................................................................

/miejscowo i data/

.........

/podpis/

OWIADCZENIE DOTYCZCE PODMIOTU, NA KTREGO ZASOBY POWOUJE SI WYKONAWCA***:

Owiadczam, e nastpujcy/e podmiot/y, na ktrego/ych zasoby powouj si w niniejszym postpowaniu, tj.: ........................................., nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia.

/miejscowo i data/

.........

/podpis/

OWIADCZENIE DOTYCZCE PODWYKONAWCY NIEBDCEGO PODMIOTEM, NA KTREGO ZASOBY POWOUJE SI WYKONAWCA***:

Owiadczam, e nastpujcy/e podmiot/y, bdcy/e podwykonawc/ami: ... (poda pen nazw/firm, adres, a take w zalenoci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia.

/miejscowo i data/