Publikation - Statistisk …rbog 1946 - Kap. 4: Samf¦ .brutto nbr. brutto nbr. brutto nbr. brutto

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Publikation - Statistisk …rbog 1946 - Kap. 4: Samf¦ .brutto nbr. brutto nbr. brutto...

98TABEL 112.

Antal og Tonnage for Skibe (over 20 Reg. T. br.), optagne i de danske Skibsregistre 1945.1Nombre et tonneaux des navires dans les registres danois de navires 1945.

A. Indregistrerede Skibe samt de vigtigste Indtegnelser og Udslettelser i Aarene 1944 og 1945.Navires enregistres, accroissement et obliteration les plus importants en 1944 et z94,5.

Dampskibe Mo Inav. nav. moteur k

Antal Reg. T. Antal Reg. T. Antal Reg. T. Reg. T. Reg. T.nbr. brutto brutto nbr. brutto brutto brutto

Udgangen af 1943 fin de 1943 . . . . . .Til 2

408 442 805 232 465 341 1 449 84 691 14 1 085 2 103 993 922 -gang accroissement 1944 og 1945 : -

Nybygn. fra Indland constr. neuves, indfigen. 5 11 232 19 1 117 335 154 6 276 178 134 843 131046- - Udland - - etrang. 1 1 082 1 73 2 1 155 1 827Ikke-Nyb. - - nav. nonneufsdel'itr. 2 373 1 178 4 394 7 945 686

Afgang diminution 1944 og 1945 2 :Salg til Udlandet ventes l'itranger .... 2 529 6 8 826 8 9 355 7 985Forlis, Kondemn. o. I. ichouem., cond., etc. 6o 93 932 24 88 202 79 4 816 1 136 164 187 o86 -Ophugning, Aftakling etc. dipecis ...... 9 440 8 464 17 904,

Ved Udgangen af 1945 fin de 1945 .. . . . . 349 361 834 228 491 167 1 533 84627 5 444 2 115 938072heraf Regeringsskibe dont nav. appart. l'Etat 42 24 156 39 ' 2r 666 41 2 820 1 44 223 48 686 -- friske Skibe - - des iles Feroe.. 14 4 050 3 i 270 137 12 791 ' 154 r7 -il -

B. Skibenes Fordeling efter Art (Benyttelse) og Storrelse ved Udgangen af 1945.8Repartition des navires d'apres la nature (application) et la grandeur, fin de 1945.

Dampskibe navires vapeur:20- 100 Reg. T. brutto..

I00- I000 - -1000-2000 - -2000-3000 - -3000-4000 - -4000-6000 - -over 6ooo

I alt total .................Motorskibe navires moteur:

20- I00o Reg. T. brutto .1000- 4000 - -4000- 6ooo - -6ooo-Ioooo - -over 10000 - -

I alt total .................Sejlskibe m. og ud. Hjlpe-

maskine' voiliers ou sansmachine auxiliaire'

20- 50 Reg. T. brutto50-100 - -over 100 - -

I alt total ..................

Passagerskibepour service

Lasteskibenavires de

Fiskerfartjernavires

Skibe til andresrl. jemed

Regerings-skibe

I alt totalde passagers marchandises peckeurs nav. usages nav. appart

specianx ''Etat 1945 1943Antal Reg. T. Antal Reg. T. Antal Reg. T. Antal Reg. T. Antal Reg. T. Antal rooo R. Antal rooo R.nbr. brutto

nr.brutto nbr. brutto nbr. brutto nbr. brutto nbr. T. br. nbr. T. br.

12 782 3 218 29 1 429 8 474 52 3 54 313 4 934 41 23 618 39 11301 28 11 764 121 52 133 58

7 10 621 103 153 971 3 4 578 4 6 526 117 176 151 232 35 84 021 2 5 392 37 I 89 43 102 4 14 332 4 14 4 14'i 3 15 252 3 15 4 20

1 8571 1 9 1 8

32 16 337 190 299 983 71 17 308 42 24 156 335 358 390 437

35 6 490 45 7 977 1 90 17 1115 31 5 417 129 21 128 2113 29 393 22 57 575 ' 5 8 16 249 43 103 46 1053 15333 20 94 774 23 110 28 1404 32 718 22 182980 26 216 23 178

4 4o886 4 41 2 21

55 83 934 113 384192 1 90 17 1115 39 21 666 225 491 227 465

229 7 876 748 25 215 7 219 32 1 055 1 o16 34 902 300 287 21 924 14 971 6 435 307 23 315 24 71 12 411 3 800 4 1374 78 15 78 15

0 587 42 211 762 26 186 10 1 019 42 2 864 1401' 72 1 295 69

1 Den samlede F i s k e r f 1a a

de udgjorde ved Udgangen af 1945: ca. 16 ioo Fartjer, som fordelte sig mellem Strrelsesklasserne over 50,15-50, 5-15 og under 5 Reg. T. brutto med flgende respektive Antal: ,6, 1 080, 2 311 og ca. 12 700. Af Fartjerne var 7 166 Motorfartjer. 2 Til-og Afgang omfatter ikke Regeringsskibe. 3 Friske Skibe er ikke medregnet i Tabel 112 B. s Heraf Sejlskibe tiden Hjlpemaskine dontvoiliers sans machine auxiliaire i 1945 5 med 444 Reg. T. brutto og i 1943 7 Skibe med 6o5 Reg. T. brutto.

-

nbr.

11 i

Statistisk Aarbog 1946

99TABEL 113.

Skibsfarten mellem det egentlige Danmark og Udlandet i Aaret 1944.Navigation entre j5orts danois et Ports etrangers, lier lieu de deart et lieu de destination en 1944.

Afgangssted resp.Bestemmelsessted

lieu de departet lien de destination

Norge .............Sverige : alm. Fart- FrgefartFinland ...........U. S. S. R., stersen .Polen .............Tyskland: alm. Fart .- Frgefart .Holland ...........Belgien ..........Uangivet Land .....

Tilsammen total..heraf Damp- og Mo-torskibe dont "vi-res h vajeur et mo-ico,. .................

heraf Frgefart dontbats .................

TABEL 114.

Nationalitetnationaliti

Antalnombre

(rooo R.T.

562 21o,61 070 135,02 689

26822

4347 3881 361

35

I

13830

8316

4050

1944

Register-

tonnagetonnage

dejauge

935,2143,7

15,7387,0

1 687,41 372,4

30,0

4,6

4921,6

4559,0

2307,6

Danske Danois ..................Norske Norvigiens ...............Svenske Suidois .................

Finske Finlandais ...............

Tyske Allemands ................Hollandske Hollandais ............Andre Nationaliteter autres ........

Fremmede i alt total .............1944 i alt total ..................

heraf Damp- og Motorskibe dontnavires vapeur et rnoteur.....heraf Frgefart dont bats ...... .

1943 i alt total ..................heraf Damp- og Motorskibe dontnavires vapeur et ii moteur .....heraf Frgefart dont bats .......

Til Danmark indgaaede Skibe entree

Gods-mngde iVgttonschargem.(ponds) en

tonnes

rooo t

223,5112,286,2

222,515,8

965,32 946,6

76,071,5

4719,6

4051,6

162,1

Antalnombre

8 387876o8229

4 50712

5 443

13 830

8 3164 050

17 818

II 5457 149

Antalnombre

5871 341

5 47231941

3977 8321 677

151I

17818

x1545

7149

Register-tonnagetonnage

dejauge

rooo R. T.

3 201,327,7

213,8116,9

1 358,63,3

1 720,3

4 921,6

4559,02 307,6

6219,1

5 838)23423,1

1943

Register-tonnagetonnage

dejauge

rooo R.T.

311,1194,8

1 792,4194.630,0

286,41 685,71 630,7

113,30,I

6219,1

5838,2

3423,1

Gods-mngde iVgttonschargem.(joids) en

toneslooot

36o9,234,954,1

182,5837,4

1,5

I 110,4

4 719,6

4 051,6162,1

4 8o5,o

4 05 4, 5244,2

Gods-mngde iVgttonschargem.(jaids) entonnes

rooo t

278,0178,9161,8274,725,0

684,02862,1

82,4257,5

o,6

4805,0

4054,5

244,2

Antalnombre

8 35383587233

4 47112

1

5 387

13 740

8 2464 050

17 733

11 5367 149

Antalnombre

Fra Danmark udgaaede Skibe sortie

1944

Register-tonnagetonnage

dejauge

(rooo R.T.

729 289,51 135 266,92 689 935,2

128 54,418 13,0

382 335,57 275 1 583,01 361 1 372,4

16 11,1

13740

8246

4050

I

7 1 11,0

Register-tonnagetonnage

dejauge

rooo R.T.

3 129,525,8

211,3126,9

1371,03,54,0

1 742,5

4872,0

4 521,52 307,6

6 216,7

5 840,83 423,1

4872,0

4521,5

Gods-mngde iVgttonschargem.(jaids) entonnes

Skibsfarten opgjort efter Skibenes Nationalitet i Aaret 1944.Navigation far la nationalite des navirer en 1944.

Farten mellem Danmark og Udlandetnavigation entre ports danois et ports itrangers

Indgaaende Fart Udgaaende Fartentree sortie

Gods-mngde iVgttonscltargem./ponds) entonnes

ronot

224,4 37 82716,6 4032,326,6

776,3

851,8

744,987,1

1 591,8

1 173,7133,2

iooo t202,4

32,047,726,81,2

8,7718,039,4

1076, 2

1 076, 2

744,9

87,7

Antalnombre

17733

Farten mell. danske Havnenavigation entre ports danois

Indgaaende - Udgaaendeentrie - sortie

Antalnombre

i5

302 345

21

8031 3235 472215

35265

7 8471 677

93

11536

7149 I 3423,1

11

2 451

40 278

103o6

43 905

11 559

3

1943

Register-tonnagetonnage

dejauge

rooo R.T.I rooo t

382,4379.3

1 792,489,927,2

218,51602,61 630,7

91,3

2,4

6216,7

5840,8

Register-tonnagetonnage

dejauge

rooo R. T.

2 590,36,2

1,3

12,5

446,41,9

468,3

3o58,6

I 881,8

3 596,3

2 220,4

7*

Gods-mngde iVgttonschargem.(jaids) en

tonnes

282,650,665,76o, i6,o

4,4

1053,267, 51,3

0,4

1 591,8

1173,7

133,2

Gods-mngde iVgttonschargem.(joids) entonnes

ronot

2697,51,1

6,3

379,41,4

388,2

3085,7

1 695,8

3 485,4

1 916,o

Anm. Frgefarten mellem danske Havne er ikke medregnet. Denne udgjorde i 1944 20 40o Anlb med 10 033 000Reg. Tons netto og ca. 929 000 Tons Gods.

23-7,6

rnoteur.....

nnag

--

u

- - -

- - -

Statistisk Aarbog 1946

100

TABEL 115.

Skibsfarten Paa de enkelte danske Havne, Frgefart ikke medregnet, 1945.Navigation sur les jiort