12
NAMA: __________________________________________________ TING: ____________ Jawab semua soalan. 1 Sains merupakan sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Sains juga banyak membantu kita dalam pelbagai perkara termasuk makanan, pakaian, dan sebagainya. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan Sains? ____________________________________________________________ _____ ____________________________________________________________ _____ [2 markah] (b) Tandakan ( / ) pada kotak bagi gambar yang menunjukkan fenomena alam berkaitan sains. 1 UJIAN PENGESANAN 1 SAINS TINGKATAN 1 MASA: 1 JAM

soalan sains tingkatan 1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soalan ujian

Citation preview

NAMA: __________________________________________________ TING: ____________

(UJIAN PENGESANAN 1SAINS TINGKATAN 1MASA: 1 JAM)

Jawab semua soalan.

1Sains merupakan sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Sains juga banyak membantu kita dalam pelbagai perkara termasuk makanan, pakaian, dan sebagainya.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan Sains?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

[2 markah]

(b)Tandakan ( / ) pada kotak bagi gambar yang menunjukkan fenomena alam berkaitan sains.

[2 markah]

(c)Susun langkah-langkah penyiasatan saintifik di bawah dengan betul.

(P-Menulis kesimpulanQ- Mengumpulkan dataR-Menganalisis dan mentafsir dataS-Menulis laporan) (T-Mengenal pasti masalahU- Membuat hipotesisV-Menjalankan eksperimenW-Merancang eksperimen)

(TUWRS)

[3 markah]

2Rajah 1 menunjukkan simbol bahan yang berbahaya.

Rajah 1

(a) Lengkapkan Rajah 2 dengan label daripada senarai di bawah.

(MenghakisMudah terbakarToksikRadioaktif)

[4 markah]

(b) Berikan satu contoh bahan yang dilabelkan dengan simbol (i), (iii) dan (iv).

Simbol (i) : ________________________________________________________

Simbol (iii): ________________________________________________________

Simbol (iv): ________________________________________________________

[3 markah]

3Rajah 2 di bawah menunjukkan dua alat pengukuran berlabel A dan B.

Rajah 2

(a)(i)Namakan alat pengukuran A.

____________________________________________________________________

[1 markah]

(ii)Nyatakan bacaan pengukuran A.

____________________________________________________________________

[1 markah]

(b)(i)Namakan alat pengukuran B.

____________________________________________________________________

[1 markah]

(ii)Nyatakan bacaan pengukuran B.

____________________________________________________________________

[1 markah]

(c)Nyatakan fungsi alat pengukuran A dan B .

____________________________________________________________________

[2 markah]

(d)Kira ketebalan dinding silinder.

____________________________________________________________________

[1 markah]

4Rajah 3 menunjukkan susunan radas satu eksperimen untuk menentukan bagaimana panjang bandul mempengaruhi masa yang diambil untuk mengayun.

Rajah 3

(a) Lengkapkan jadual di bawah.

Panjang bandul (cm)

Masa yang diambil bagi 10 ayunan (s)

Tempoh satu ayunan lengkap (s)

20

10.0

30

11.0

40

12.0

50

13.0

1.3

[3 markah]

(b)Nyatakan pemboleh ubah bagi eksperimen ini:

i. Pemboleh ubah dimanipulasikan: _______________________________

ii. Pemboleh ubah bergerak balas: _______________________________

iii. Pemmboleh ubah dimalarkan: _______________________________

[2 markah]

(b) Terangkan bagaimana panjang bandul mempengaruhi tempoh ayunan.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

[2 markah]

5Jadual di bawah menunjukkan lima kuantiti fizik dan unit S.I. serta simbol yang sepadan.

(a) Lengkapkan jadual berikut.

Kuantiti fizik

Unit S.I.

Simbol

a. Panjang

meter

m

b. Jisim

kg

c. Suhu

K

d. Masa

saat

e. Arus elektrik

A

[4 markah]

(b) Nyatakan alat yang sesuai untuk melakukan pengukuran berikut :

i. Panjang garis lurus - ____________________________________________

ii. Diameter luar bikar - _____________________ dan ___________________

[3 markah]

6Rajah 4 menunjukkan silinder penyukat yang diisi dengan air.

Rajah 4

(a) i)Dengan merujuk Rajah 4, nyatakan posisi manakah mata kita patut berada supaya dapat bacaan yang tepat?

_________________________________________________________________

[1 markah]

ii)Berapakah isipadu larutan X?

_________________________________________________________________

[1 markah]

iii) Nyatakan satu sebab mengapa kita perlu menggunakan kertas putih semasa membaca isipadu larutan X?

_________________________________________________________________

[1 markah]

(b)Nyatakan nama dan kegunaan peralatan berikut di bawah:

(Nama alat: _____________________________________________Kegunaan alat:______________________________________________) (i)

(i)[2 markah]

(Nama alat: ______________________________________________Kegunaan alat:______________________________________________)(ii)

[2 markah]

7Satu aktiviti telah dijalankan untuk menentukan isi padu guli.

Rajah 5(a)

(a) i)Berdasarkan Rajah 5(a), berapakah isipadu 10 biji guli itu?

_________________________________________________________________

[1 markah]

ii)Hitung isi padu bagi tiga biji guli.

[2 markah]

(b)Rajah 5(b) di bawah menunjukkan satu kaedah yang boleh digunakan untuk menentukan isi padu pepejal berbentuk tidak sekata.

Rajah 5(b)

(i)Berapakah isipadu batu?

_______________________________________________________________________

[1 markah]

(ii)Berapakah isipadu gabus?

_______________________________________________________________________

[1 markah]

(iii)Namakan kaedah yang digunakan dalam aktiviti ini.

_______________________________________________________________________

[1 markah]

(iv)Bolehkah kaedah ini digunakan untuk menentukan isipadu seketul gula batu? Terangkan jawapan anda.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

[2 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

SELAMAT MENJAWAB. SEMOGA BERJAYA.

(DISAHKAN OLEH,(PN. ZAKIAH BT. ABD. JABAR)GURU KANAN SC & MT) (DISEDIAKAN OLEH,(PN.ROSDILA AZWANA BT. ABDULLAH)) (DISEMAK OLEH,(PN.NORILA BT ISMAIL)KETUA PANITIA SAINS)

2