Slobodna Bosna - 972

 • View
  72

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

najnoviji broj

Transcript

 • www.slobodna-bosna.ba

  BORIS DE@ULOVI] ZA SB: NAJTE@E JE PISATI [TA MISLI[

  GODINA XXI BROJ 972 SARAJEVO 25.6.2015. CIJENA 3 KM

  BALKANSKIPRAVOSUDNIHAPSURDI

  UNIVERZALNO PRAVOBEOGRADA NAD ZLO^INIMA

 • KAKO NAM SE DESILA KRIZA DRUGO POLUVRIJEME SLU^AJA BUDIMIRPuno prije parlamentarnih izbora,Kom{i}, Radon~i} i ^ovi} dogovorili sukoaliciju u kojoj nema mjesta za SDA;Slobodna Bosna otkriva kako biizgledala federalna vlast da SDA naizborima nije odnijela uvjerljivu pobjedu

  OPERACIJA ^EKI], DRUGI DIOOPTU@NICA PROTIV SUTKINJEAZRE MILETI] Nakon vi{emjese~ne istrageTu`iteljstva BiH protiv dr`avne sutkinjeAZRE MILETI], biv{eg policijskogkomesara iz Biha}a RAME BRKI]A injegovog kriminalnog ortaka SENADA[ABI]A, ranije osu|enog narko-dilera,tu`itelj D@ERMIN PA[I] je pro{logtjedna Sudu BiH proslijedio optu`nicukoja ih tereti za primanje, odnosno,davanje mita: SB otkriva da je tu`iteljPa{i} do inkriminiraju}ih dokaza do{aoprislu{kivanjem njihovih razgovora,dok }e klju~ni svjedoci protiv sutkinjeMileti} biti njezini bliski prijatelji

  POSLOVNO-PREVARANTSKIPODUHVATKO JE SMJESTIO HOLIDAYUInspektori Dr`avne agencije za istragei za{titu (SIPA) i Porezne uprave FBiHpod nadzorom Tu`ila{tva KantonaSarajevo, a po naredbi Op}inskogsuda Sarajevo u ponedjeljak, 16. juna,pretresli su prostorije hotela Holidayzbog sumnje da su odgovorna licafirme Holiday Resort po~inila krivi~nodjelo porezne utaje. No, ostajenejasno {ta je Kantonalno tu`ila{tvoSarajevo poduzelo po krivi~noj prijaviiz decembra pro{le godine podnesenojprotiv ve}inskog vlasnika HolidayaAustrijanca JAKOBA KUESSA, biv{eg

  direktora SENADINA FETAHAGI]A injihovih pomaga~a odgovornih zapropast ovog hotela

  ^ASNI SUDE, NISAM KRIVNEPRIJATELJSKA EMIGRACIJA I^UVARI JUGOSLAVIJEBiv{i politi~ki emigrant BO@EVUKU[I], autor vi{e knjiga ipublikacija o tajnom ratu Udbe protivhrvatskih iseljenika, prvi put se prijepetnaestak dana sreo s predratnim{efom SDB-a u BiH SREDOJEMNOVI]EM; nakon {to je Novi} tu`ionovinare SB za klevetu, Vuku{i} jepristao pred sudom u Banjoj Lucisvjedo~iti o zlo~inima nekada{njejugoslavenske tajne slu`be, koji sujedino u BiH jo{ uvijek tabu tema

  DOSJE SBZA[TO JE SRBIJA PROTIV REZOLUCIJE O SREBRENICIRezolucija o Srebrenici izazvala jeburne reakcije srbijanskog premijeraALEKSANDRA VU^I]A, za kojeg jeneprihvaljiva jer u njoj ne stoji daSrbija nije po~inila genocid u Srebre -nici, istovremeno Vu~i} je pokrenuohisteri~nu medijsku kampa nju da ratnikomandant Srebrenice NASER ORI]mora biti izru~en Srbiji gdje }e mu sesuditi za novodne zlo~ine u Podrinju;na{a novinarka pi{e o krajnje neprofe-sionalnim srbijanskim sudovima kojiobaraju presude osu|enim ratnimzlo~incima, a istovremenopodi` u potpuno neutemeljeneoptu`nice protiv gra|ana BiH

  MINISTARSTVO OBRAZOVANJA KS[TEDIMO NA DJECIVlada Kantona Sarajevo poku{ava seizboriti sa vi{emilionskim bud`etskimdeficitom na sve mogu}e na~ine, ame|u prvima na meti na{ao se sektorobrazovanja ~ijom se kvalitetom,na`alost, ionako ne mo`emopretjerano pohvaliti; dok ukantonalnom Ministarstvu obrazovanjatvrde da }e pretvaranje sedamsarajevskih {kola upodru~na odjeljenjave}ih {kola donijetiznatne u{tede,roditelji i uposleniciovih {kola suogor~eni i odlu~noporu~uju: ne damosarajevske {kole

  25.6.2015. I SLOBODNA BOSNA 3

  SLOBODNA BOSNAnezavisna informativna revija

  IZDAVA^Pres-Sing d.o.o. Sarajevo

  Glavni i odgovorni urednik: Senad AVDI]Predsjednik Upravnog odbora: Asim METILJEVI]

  Direktor: Erbein RE[IDBEGOVI]

  Ure|uje redakcijski kolegij

  NovinariSuzana MIJATOVI], Mirha DEDI],

  Nidara AHMETA[EVI], Mirsad FAZLI],Dino BAJRAMOVI],

  Maja RADEVI]

  Grafi~ki urednik: Edin SPAHI]

  DTP: Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]

  Lektor: Sedina LON^ARI]

  Sekretar redakcije: Edina MU[OVI]

  Marketing i prodaja: Amela [KALJI]e-mail: marketing@slobodna-bosna.ba

  Fotografija: Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]

  Revija izlazi sedmi~noTelefoni: 444-041, 262-630, telefaks: 444-895

  Adresa: ^ekalu{a ~ikma 6, Sarajevo

  Transakcijski ra~uni1610000015710034 - Raiffeisen BANK

  HYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912

  MOJA BANKA d.d. 137-042-60011444-55

  List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,

  nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.

  [tampa: UNIONINVESTPLASTIKA, Semizovac. Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.

  PDV broj 200333040003e-mail: info@slobodna-bosna.ba

  SADR@AJ www.slobodna-bosna.ba

  12

  16

  20

  24

  28

  Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini

  Slobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

  36

  DOSJESB

  www.bosanskaraja.com

 • SLOBODNA BOSNA I 25.6.2015.4

  NAMET NA VILAJET

  SindikalacSaudin Sivrouveo porez na ekskurzijePrema informaciji objavljenoj naslu`benoj web stranici Samostalnogsindikata osnovnog obrazovanja iodgoja Kantona Sarajevo, ovasindikalna organizacija broji prekotri hiljade ~lanova. Kao i svakadruga sindikalna organizacija, i ovase finansira iz ~lanarine, ali jepredsjednik ovog sindikata SaudinSivro smislio jo{ jedan vrlouspje{an, ali i (i)legalan na~infinansiranja sindikalne organizacijena ~ijem je ~elu. Naime, turisti~keagencije koje u~enicima osnovnih{kola u Kantonu Sarajevo prodajuturisti~ke aran`mane za ekskurzijeimaju obavezu donirati 10 postood ukupnog iznosa prodatiharan`mana sindikatu SaudinaSivre. U kona~nici, Sivrineaktivnosti ne finansiraju samo~lanovi sindikata nego i roditeljidjece koja odu na ekskurzijskoputovanje. Navodno, na tako(i)legalan na~in prikupljena sredstvakoriste se za finansijsku pomo} zalije~enje ~lanova Sivrinog sindikata.

  (M.F.)

  Rekorder po zaradi u pro{loj godini uRS-u bio je Banjalu~anin koji je na izdava -nju nekretnina zaradio ~ak 12,15 milionamaraka.

  Lista Poreske uprave RS-a na kojoj senalazi deset najve}ih iznosa prijavljenogoporezivog dohotka u pro{loj godinipokazuje da je upravo izdavanje nekretninabio najunosniji posao. Prema o~ekivanju,kao najbolje mjesto za dobru zaradupokazala se Banja Luka iz koje dolazipolovina imena sa liste Poreske uprave.

  Najve}u zaradu na izdavanju nekretninaostvario je BBrane Jankovi}, kontroverznibanjalu~ki biznismen i biv{i predsjednikFK Borac.

  Upu}eni izvori tvrde da ovaj biznismenposjeduje pola Gospodske ulice. Samo naizdavanju zgrade kompaniji M:tel Jankovi}mjese~no inkasira 110 hiljada maraka. Ovajbiznismen suvlasnik je hotela Bosna,najpopularnijeg u Banjoj Luci, ~iji suredovni klijenti parlamentarci Skup{tineRS-a koji dolaze iz unutra{njosti. Duga~akje spisak firmi ~iji je Jankovi} suvlasnik.Izme|u ostalih, GP Krajine, preduze}a

  Borac trgovina, firme Euroline B&^, pre-duze}a Sama~ki smje{taj, @IF Privrednikinvest. GP Krajina je firma koja bilje`inevjer ovatne poslovne rezultate, jer joj je,prema finansijskim izvje{tajima, ~ista dobit~ak 40-50 posto ukupnog poslovnog priho-da. Krajina je za 7 godina ostvarila netodobit od najmanje 135 miliona KM i isplati-la ukupno 31,1 milion KM dividendeakcionarima. Bitno je ista}i da je Dodik,indirektno, suvlasnik GP Krajine i topreko firme Kaldera, {to obja{njava lako}us kojom ova firma dobija unosne poslove.Uspon GP Krajine po~inje krajem okto-bra 2000. godine i krajem prvog Dodikovogpremijerskog mandata, kada im tada{njiministar odbrane u Vladi RS-a MManojloMilovanovi} mimo zakona prodao 175dunuma zemlje, sa pripadaju}im objektima,koja se nalazi u centru Banje Luke.Zauzvrat je GP Krajina imala obavezu da zapotrebe vojske izgradi 84 stana. Najve}ipaket akcija u GP Krajini, njih 38,2 posto,posjeduje MMilenko ^i~i}, koji je ujedno ivlasnik kompanije Kaldera.

  (M.M.)

  RENTABILNO RENTANJE

  MINI MARKET

  GOSPODAR GOSPODSKE ULICEBiznismen Brane Jankovi} vlasnik je velikog broja lokala u centru Banje Luke

  Saudin Sivro

  Dodikov biznismen BraneJankovi od rentanja poslovnihobjekata godinje zaradi preko

  12 miliona maraka

  www.bosanskaraja.com

 • FOTO NEDJELJE MILUTIN STOJ^EVI]

  25.6.2015. I SLOBODNA BOSNA 5

  KAPO TI MUTI

  Softi} i Kadri}najizglednijikandidati zadirektora KPZSarajevoDirektor Federalne agencije zaoduzimanje nelegalno ste~eneimovine Kenan Kapo obna{aju}idu`nost direktora Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo,navodno je parama poreskihobveznika, preko ra~unaFederalnog ministarstva pravde,finansirao svoj doktorat, a poidenti~noj matrici finansiran je imagistarski rad njegovog biv{egpomo}nika Amera Softi}a, koji jejedan od kandidata za upra`njenomjesto direktora KPZ Sarajevo.Navodno, jedan od kandidata zamjesto direktora je i biv{i na~elnikzatvorske policije Refko Kadri} kojise svojevremeno sukobio saKapom. Naime, zbog podr{ke kojuje pru`io policijskoj slu`benici, akoju je Kapo uznemiravao, Kadri}je premje{ten na nepostoje}e radnomjesto. Kadri} je o svemuobavijestio federalno Ministarstvopravde, odbor za `albe i uredombudsmena, ali bez ikakvihrezultata. (M.F.)

  MINI MARKET

  Akcija USAID-aLjudi nemaju cijenu

  Kenan Kapo

  Jay Singh, predstavnik USAID-a, iSamir Rizvo, dr`avni koordinatorza borbu protiv trgovine ljudima

  www.bosanskaraja.com

 • ETVRTAK, 18. JUNI

  Tra`e od mene komentar o hap{enjuNASERA ORI]A, legendarnog koman -danta odbrane Srebrenice. Da su druga~ijiuvjeti i da je druga~iji kontekst, odgovorio bihbrutalno ali, pretpostavljam, ta~no: koman -dant odbrane Srebrenice Naser Ori}, da jeimao imalo obraza i vojno-policijske ~asti,ubio bi se sam od sebe, na vakat.

  Ostat }e vje~ita misterija kojomkomandant Ori} vje{to trguje: ko ga je,kako i pod kojim okolnostima izvukao uaprilu 1995. godine u Tuzlu skupa s jo{ 15-20 va`nih zapovjednika? Dvadeset godinaNaser Ori} trguje na ka{ikicu sv